فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 5 (پیاپی 71، 1392)
 • ویژه نامه ی 1392
 • تاریخ انتشار: 1392/12/20
 • تعداد عناوین: 26
|
 • رویا اکبرزاده، فاطمه قارداشی *، رسول تبری، اکرم کوشکی، معصومه هاشمیان، طیبه نوروزی نژاد، حمید عالمی صفحات 582-589
  زمینه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان زنان در دنیاست. میزان بروز و مرگ و میر این بیماری در جوامع مختلف متفاوت است. عواملی مانند سن،جنس،نژاد،،طبقه اجتماعی- اقتصادی،وضعیت تاهل، موقعیت جغرافیایی و سبک زندگی در این گوناگونی موثرند. بنابراین بسیار مهم است که درک بهتری از عوامل زمینه ساز و تشدید کننده بروز بیماری داشته باشیم. با این هدف مطالعه حاضر جهت بررسی مشخصات فردی،سابقه فامیلی و گروه خونی زنان مبتلا به سرطان پستان شهرستان سبزوار انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی 218 زن بالای 20 سال مبتلا به سرطان پستان از سال 1380 تا پایان سال 1389 با روش سرشماری توسط رابطین بهداشتی در شهرستان سبزوار شناسایی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه ای بوده که روایی وپایایی آن از طریق روایی صوری و محتوا و پایایی آن با آزمون مجدد، بررسی و سپس با روش مصاحبه تکمیل گردید. داده های گردآوری شده با نرم افزار spss مورد بررسی و از آمار توصیفی جهت محاسبه شاخص ها و تهیه جداول فراوانی و نمودارها استفاده شد.
  یافته ها
  از مجموع 218 نفر،125 نفر(3/57 درصد) در قید حیات بودند. میانگین سنی کل افراد تحت مطالعه85/52 با انحراف معیار87/12 که حداکثر سن 86 و حداقل 26 سال بود هاست. از میان 124 نفر از افراد زنده، 21 درصد سابقه سرطان پستان در فامیل را ذکر کردند که در صورت ابتلا فامیل درجه یک به سرطان پستان، شانس ابتلا به سرطان بیش از سایر موارد (1/46 درصد) می باشد. بیشترین فراوانی گروه خونی در بین واحدهای پژوهش،گروه خونی O (6/37 درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه خونی AB+ (9/6 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  سابقه فامیلی مثبت و گروه خونی O به عنوان ریسک فاکتور جهت ابتلا زنان به سرطان پستان در شهرستان سبزوار مطرح است. سن بروز پایین تر از سن جهانی است بنا بر این باید این موارد در بر نامه ریزی ها مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، سابقه فامیلی، عوامل خطر
 • کبری آیتی نسب *، محمدرضا اسماعیل زاده، سعیده سنگ سفیدی صفحات 590-596
  زمینه و هدف
  در دهه اخیر با توجه به افزایش استرس های شغلی اهمیت ورزش در ادارات و سازمان ها افزایش یافته است، زیرا همه افراد درجاتی از فشار عصبی یا استرس را در محیط کار احساس می کنند. بر این اساس، هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تمرینات ایروبیک ویوگا بر خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار می باشد.
  مواد وروش ها
  روش نیمه تجربی و جامعه آماری شامل 850 نفر از کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1391، که از بین آن ها 57 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و در سه گروه (19 نفره) تمرینات مربوط به ایروبیک و یوگا به مدت 8 هفته، هفته ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 60 دقیقه برگزار گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه استاندارد خودکار آمدی عمومی (GSE) شوارزر است. جهت تحلیل داده ها از آزمون تعقیبی توکی و سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین گروه تمرینات یوگا و کنترل در پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد(562/0=P) در صورتی که این تفاوت بین گروه ایروبیک و کنترل (035/0=P) و هم چنین بین گروه های یوگا و ایروبیک، معنی دار نبود(002/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات ایروبیک باعث بهبود معنی دار در خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی نمی شود. هم چنین نشان داد که برنامه تمرینی یوگا باعث افزایش خودکارآمدی کارکنان زن دانشگاه علوم پزشکی می شود.
  کلیدواژگان: ایروبیک، یوگا، خودکارآمدی
 • محمد اسماعیلی، انوش آذرفر *، عقیل الله کیخسروی، محبوبه نعمت شاهی، یلدا روانشاد، احمد دلبری، عفت شیخ بهاءلدین زاده صفحات 597-602
  هیپراوریسمی تظاهری از چندین پاتولوژی است که به دلیل عوارض شدید نیاز به درمان به موقع و سریع دارد. افزایش شدید و ناگهانی اسید اوریک اغلب منجر به صدمه ی کلیه می شود. راسبوریکاز در مقایسه با آلوپورینول موجب کاهش سریع اسیداوریک و جلوگیری از تجمع آن در بیماران با بدخیمی خونی و صدمه حاد کلیوی می گردد. در این مطالعه اثر راسبوریکاز در درمان AKI و هیپراوریسمی بررسی شد.
  روش ها
  15 بیمار با صدمه ی حاد کلیه در بخش نفرولوژی بیمارستان دکتر شیخ از مهر ماه 1390 تا پایان شهریور 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. در کنار درمان معمول، از راسبوریکاز در ml50 محلول نرمال سالین به طور داخل وریدی طی30 دقیقه استفاده شد. در طی درمان و پس از آن بیمار از نظر عوارض احتمالی معاینه و در صورت نیاز درمان شد.قبل از تزریق راسبوریکاز و روزاول،سوم و هفتم بعداز آن میزان اوره، کراتینین،اسیداوریک،حجم ادرارو میزان فیلتراسیون گلومرولی تعیین و با استفاده از آزمون تی زوجی مقایسه انجام شد.
  یافته ها
  درطی 24 ساعت سطح سرمی اسیداوریک در تمام بیماران به صورت دراماتیک کاهش یافت. بهبودی در میزان فیلتراسیون گلومرولی و حجم ادرار مشاهده شد. سطوح سرمی اوره و کراتینین از روز اول درمان تا روز هفتم کاهش یافت به جز کراتنین بین روز قبل درمان باروز اول که تفاوت آماری نداشت.
  نتیجه گیری
  راسبوریکاز در بهبود عملکرد کلیه در بیماران مبتلا به AKI موثر است.
  کلیدواژگان: راسبوریکاز، نارسایی حاد کلیه، کودکان، هیپراوریسمی
 • لیلاسادات الداغی، عباسعلی دهپورجویباری *، فرخنده نعمتی، رضا میردشتی، رحیم اکرمی صفحات 603-610
  چکیده
  زمینه و هدف
  درمان سرطان به وسیله ی گیاهان دارویی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. در این میان، برخی گونه های گیاهی دارای موادی هستند که از طریق آپوپتوز و یا نکروز، موجب مهار یا از بین بردن سلول های سرطانی می گردند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر ضد سرطانی این گیاه برروی رده های سلولی HeLa بوده است.
  مواد و روش ها
  سلول های سرطانی سرویکس مورد استفاده در این تحقیق، از بخش تومور بانک انستیتو پاستور ایران تهیه شد. بعد از کشت سلول های سرطانی در محیط آزمایشگاه، غلظت های 156/0، 312/0، 625/0، 25/1، 5/2، 5، 5/7 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر از عصاره ی گیاه، بر روی این رده سلول های سرطانی تاثیر داده شد. بعد از 72 ساعت، مرگ و میر سلول ها، با روش MTT مورد بررسی قرار گرفت. در آزمون های آماری، سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد و همچنین آزمون های تی تست با نرم افزار اکسل انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه، نشان می دهد که عصاره ی گیاه Astragalus cystosus بر روی رده ی سلولی سرطانی Hela، دارای سمیت سلولی در اکثر غلظت ها بوده و بالاترین مهار آن، درغلظت های 5/7 و 10 میلی گرم بر میلی لیتر است. درصد مهارکنندگی در غلظت های بالاتر مانند 10 میلی گرم بر میلی لیتر، برابر 98/28 درصد که بیشترین مقدار است، می باشد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به این که عصاره ی گیاه Astragalus cystosus، دارای خاصیت سمیت سلولی در رده ی سلول های سرطانی سرویکس (Hela) می باشد، با انجام مطالعات بیشتر بر روی مدل های حیوانی و پس از آن مطالعات کارآزمایی بالینی می تواند به عنوان یک ماده در درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: Astragalus cystosus، Hela، سمیت سلولی، عصاره ی اتانولی
 • سید محمد فرشته نژاد *، حمیدرضا برادران، مازیار مرادی لاکه صفحات 611-622
  زمینه و هدف
  امروزه نکته مهم در استفاده از نتایج پژوهش های ارائه شده در کنفرانس های علمی، توانمندی استفاده کنندگان شواهد در ارزیابی کیفیت یافته هاست. استفاده از چارچوب استاندارد ارزشیابی همچون چک لیست هابه عنوان ابزار اصلی در داوری همتایان محسوب می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی چک لیست طراحی شده برای ارزیابی نقادانه چکیده مقالات اصیل پژوهشی توسط داوران دانشجو در کنگره های پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی کشور انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر بخشی از یک پژوهش از نوع مداخله آموزشی است که در قالب یک دوره کارگاه آموزشی و با حضور 40 نفر از دانشجویان رشته پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران برگزار گردید. روش نمونه گیری از نوع غیر احتمالی هدفمند می باشد. شرکت کنندگان قبل و پس از برگزاری کارگاه، با شبیه سازی داوری سه چکیده مقاله را ارزیابی کردند. پایایی چک لیست طراحی شده به دو روش مختلف شامل ضریب همبستگی اسپیرمن و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد. روایی ابزار نیز به روش دلفی توسط متخصصین تایید شد.
  یافته ها
  در تمامی بخش های اصلی چکیده مقاله شامل مقدمه، روش بررسی، نتایج، نتیجه گیری و حیطه نظر کلی -هم در پیش آزمون و هم در پس آزمون- همسانی درونی گزارش شد (05/0>P). ضریب پایایی آلفای کرونباخ در بخش «روش بررسی» (926/0) عالی و در دو بخش «نتایج» (650/0) و «نتیجه گیری» (739/0) در پیش آزمون قابل قبول بود.
  نتیجه گیری
  ابزار معرفی شده در مطالعه حاضر از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بود. با توجه به حضور فعال دانشجویان علوم پزشکی در کنگره های پژوهشی دانشجویی بعنوان داور، استفاده از چنین چک لیست های ساختاری می تواند در بهبود کیفیت ارزیابی چکیده مقالات و داوری همتایان موثر باشد.
  کلیدواژگان: داوری همتایان، ارزشیابی نقادانه، چک لیست، پایایی، روایی، کنگره های پژوهشی، دانشجویان علوم پزشکی
 • امیرحسین حقیقی *، هادی یاراحمدی، ملیحه شجاعی صفحات 623-634
  زمینه و هدف
  ویسفاتین، یک آدیپوکین شناخته شده جدید است که با چاقی افزایش می یابد. این موضوع مشخص نیست که آیا تمرینات استقامتی که تغییر در بافت چربی و لیپیدهای خون را تحریک می کند می تواند سطح ویسفاتین پلاسما را نیز کاهش دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر 9 هفته تمرین هوازی بر سطح ویسفاتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش نیمه تجربی است. 28 زن چاق داوطلب شدند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (14 نفر با میانگین های وزن 2/10± 0/82 کیلوگرم و شاخص توده بدن 3/3±2/34 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل (14 نفر با میانگین های وزن 5/9± 9/79 کیلوگرم و شاخص توده بدن 9/3±0/34 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. پروتکل تمرین هوازی به صورت 4 جلسه در هفته و به مدت 9 هفته بود. هر جلسه تمرین شامل دویدن نرم با شدت 65 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب و به مدت 15 دقیقه بود. برای پیروی از اصل اضافه بار، از هفته دوم به بعد، در هر جلسه نیم دقیقه به زمان دویدن افزوده شد تا این که در جلسه آخر، زمان دویدن به 31 دقیقه رسید. قبل و بعد از دوره ی تمرینی، خون گیری انجام و داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و آنالیز کوواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج کاهش معنادار ویسفاتین سرم (05/0P<) و عدم تغییر شاخص مقاومت به انسولین، لیپوپروتئین با دانسیته بالا، لیپوپروتئین با دانسیته پایین، کلسترول تام و تری گلیسرید سرم (05/0 P>) را بین دو گروه کنترل و تجربی نشان داد، همچنین انجام تمرینات هوازی باعث کاهش معنادار شاخص توده بدن، وزن بدن، نسبت محیط کمر به لگن، درصد چربی بدن و افزایش معنادار حداکثر اکسیژن مصرفی شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  می توان گفت انجام 9 هفته تمرین هوازی باعث کاهش معنادار ویسفاتین سرم و عدم تغییر شاخص مقاومت به انسولین در زنان چاق می شود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، ویسفاتین، مقاومت به انسولین، چاقی
 • نرجس حشمتی فر، هاجر صادقی، حمیده جمعه تندکی، رحیم اکرمی * صفحات 635-642
  زمینه و هدف
  با توجه به فرصت و طول زمان ارتباط پرستار با بیمار، پرستاران بهترین جایگاه را برای کاهش نگرانی و آموزش به بیمار دارا می باشند.مطالعه ی حاضر با هدف بررسی ارزیابی عملکرد آموزش به بیمار در عملکردهای پرستاری از دیدگاه پرستاران و بیماران(در حال ترخیص) انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی در تابستان سال 1392 در سه مرکز آموزشی – پژوهشی و درمانی شهر سبزوار انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را110 نفر از پرستاران و 110 نفر از بیماران بستری در این بخش ها که در حال ترخیص بودند تشکیل دادند. اطلاعات از طریق پرسش نامه ساخته شده توسط محقق برای پرستاران و بیماران جمع آوری شد، سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 15و بهره گیری از آزمون های توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج عملکرد آموزشی پرستاران نشان داد که بیماران بیش ترین میزان آموزش در بدو پذیرش را، شیوه استفاده از وسایل مورد نیاز (15%)، بیش ترین میزان آموزش حین بستری را زمان مصرف دارو(41%) و بیش ترین میزان آموزش زمان ترخیص را پیگیری درمان و مراجعه بعدی به پزشک (30%) ذکر کرده اندو پرستاران هم بیش ترین میزان آموزش در بدو پذیرش، حین بستری و زمان ترخیص را به ترتیب شیوه استفاده از وسایل مورد نیاز(38%)، روش های درمانی مورد استفاده تسکین درد (66%)، پیگیری درمان و مراجعه بعدی به پزشک(41%)را ذکر کرده اند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که وضعیت آموزش به بیمار در هر سه حیطه زمانی از نظر پرستاران و بیماران از مطلوبیت خوبی برخوردار نبوده است.بنابراین مدیران بخش درمان بایستی اقدامات لازم را در جهت بالا بردن سطح آگاهی پرستاران نسبت به اهمیت آموزش به بیمار انجام دهند.
  کلیدواژگان: آموزش به بیمار، ارزیابی عملکرد، پرستار، پذیرش، دوره بستری، ترخیص
 • نسرین هاشمیان نژاد، بی بی لیلا حسینی * صفحات 643-647
  زمینه وهدف
  عدم تشکیل مادرزادی بینی، یک ناهنجاری بسیار نادراست که می تواند به دو صورت کامل یا نسبی دیده شود. مطالعه ی حاضر به بررسی موردی از این ناهنجاری و علت ها و علائم همراه آن می پردازد.
  مواد و روش ها
  بیمار، نوزاد 41 هفته با ناهنجاری عدم تشکیل بینی، هیپرتلوریسم، شکاف لب و کام می باشد.
  یافته ها
  در بررسی سوابق نوزاد و خانواده، تنها مورد قابل توجه، سابقه ی ابتلای فرزند اول خانواده به این ناهنجاری بوده است. نوزاد جهت انجام حراحی ارجاع داده شده و در حال حاضر، حال عمومی وی خوب است.
  نتیجه گیری
  عدم تشکیل مادرزادی بینی، یک آنومالی بسیار نادر با اتیولوژی ناشناخته است. این آنومالی، ممکن است همراه سایرآنومالی های خط وسط دیده شود.
  کلیدواژگان: عدم تشکیل مادرزادی بینی، هیپرتلوریسم، گزارش موردی
 • راضیه خسروجردی *، الهه حجازی، نیکچهره محسنی صفحات 648-658
  زمینه و هدف
  یادگیری از جمله توانایی های بسیار مهم سیستم عصبی محسوب می شود که بدون آن زندگی فرد مختل می شود در واقع فرآیند یادگیری به ارگانیسم کمک می کند تا خود را با محیط در حال تغییر سازگار کند. بنابراین فهم مکانیسم های دخیل در یادگیری و عوامل اثر گذار بر آن از مسایلی است که ذهن بسیاری از روانشناسان و متخصصین علوم اعصاب را به خود مشغول داشته است.هویت، توان اثرگذاری بر بسیاری از عملکردهای فرد را دارد در حالی که نقش آن در یادگیری کمتر مورد بررسی قرار گرفته است، از آن جا که انگیزش یکی از مهم ترین عوامل اثر گذار بر یادگیری است می تواند تحول هویت را با یادگیری مرتبط سازد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع طرح های غیر آزمایشی و به طور دقیق تر طرح همبستگی است که با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر رابطه متغیرها را مورد بررسی قرار داده است.. تحلیل مسیر در واقع گسترش روش های رگرسیون و در حقیقت کاربرد رگرسیون چند متغیری درارتباط با تدوین مدل های علی استنمونه پژوهش تعداد 1072 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی دوم دبیرستان شاغل به تحصیل در دبیرستان های شهرهای سبزوار و نیشابور هستند که با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور ارزیابی متغیرهای پژوهش از مقیاس های سبک هویت برزنسکی (ISI-3) و اهداف پیشرفت میگلی و همکاران (PALS) و راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ) استفاده شد. روایی و اعتبار مقیاس ها به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و اعتبار مرکب بررسی شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  سبک های هویت بر اهتمام ذهنی هم اثر مستقیم و هم اثر غیر مستقیم دارد، هر دو اثر در سطح 01/0 معنادار هستند. اثر غیر مستقیم آن از طریق نقش واسطه گری انگیزش اعمال می شود. مدل برازش شده توانسته است 36% اهتمام ذهنی را پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  برای بهبود یادگیری می توان اهتمام ذهنی (کوشش های ذهنی) را به واسطه متغیرهای شناختی و انگیزشی هدفمند کرد.
  کلیدواژگان: سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری، اهداف تبحری، اهداف رویکرد، عملکرد، اهداف اجتناب، عملکرد، اهتمام ذهنی، تحلیل مسیر
 • ریحانه صباغزاده * صفحات 659-664
  چکیده
  زمینه و هدف
  فعالیت استیل کولین و آنزیم استیل کولین ترانسفراز در بیماری آلزایمر بررسی و مشخص شده است. از این جهت، نقص آنها می تواند باعث کاهش حافظه و یادگیری شود. میدان های نیرو، بر ساختار کولین استیل ترانسفراز تاثیر دارند. برای درک اثرات فضایی، برخی مطالعات کامپیوتری انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش های شبیه سازی مونت کارلو، دینامیک مولکولی و دینامیک لانگوین به وسیله ی میدان های نیروی MM+،AMBERو OPLS در محیط مایع روی جایگاه فعال کولین استیل ترانسفراز، انجام شده است. عوامل پایدار کننده ی ساختمان جایگاه فعال آنزیم، انرژی پتانسیل محاسباتی بر زوایای دی هدرال و اثر درجه روی ساختار بهینه شده محاسبه گردیده است.
  یافته ها
  متغیرهای طول پیوند (B)، زاویه ی پیوند (A) و زاویه ی دی هدرال(D) از ساختار بهینه شده ی استیل کولین ترانسفراز در خلا (g) و حلال (w) به صورت نمودار نشان داده شده است. انرژی پتانسیل (برحسب کیلو کالری بر مول) طی شبیه سازی دینامیک مولکولی در دمای 300 درجه کلوین در محیط خلا (7656/0=R2) و حلال (9794/0R2=) برای ساختار پایدار شده ی کولین استیل ترانسفراز مطالعه شده است.
  نتیجه گیری
  در این کار، از درجه حرارت های مختلف در محیط حلال استفاده شده و مشاهده گردیده که در روش های شبیه سازی، بر هم کنش انرژی، اثر مشابه با کاهش یافتن درجه ی حرارت دارد. این بررسی و مطالعه ثابت کرده که مدل ساده ی اثر حلال، می تواند کیفیت جایگاه فعال کولین استیل ترانسفراز را شبیه سازی کند. این تحقیق، انرژی موثر ساختار مولکول زیستی را آشکار ساخته است.
  کلیدواژگان: کولین استیل ترانسفراز، AMBER، MM+، OPLS، MC
 • سید مهدی رضوی، علیرضا قربانی *، حسین کلاته عربی، محمدرضا شگرف نخعی، یاسر تبرایی صفحات 665-673
  زمینه و هدف
  محیط کار، شامل تنش های فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هر یک بر سلامت افراد تاثیرگذارند. این مساله در مورد کارکنان بهداشتی- درمانی که در ارتباط دائم با مراجعان بیمار هستند بیشتر مشهود است. تنش های پی در پی و شدید، جزء لاینفک حرف پزشکی بوده و شاغلان آن را در معرض فرسودگی قرارمی دهد. تحقیق حاضر با هدف تعیین سطح فرسودگی شغلی و ارتباط آن با شرایط فیزیکی محیط کار در کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که در بین 220 نفر از کارکنان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گرفته است. برای این کار، از پرسش نامه ی استاندارد مسلاچ و پرسش نامه ی شرایط فیزیکی محل کار شامل ده سوال که اعتبار محتوایی آن توسط اعضای هیات علمی دانشکده ی بهداشت سبزوار به تایید رسیده، به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. این پرسش نامه ها، توسط کارکنان تکمیل و پس از جمع آوری داده ها، توسط نرم افزار spss 16 مورد تحلیل قرارگرفته اند.
  یافته ها
  بالاترین میانگین سنی در کارکنان اداری و خدمات (08/7±3/41 سال) مشاهده شده است. بین کاهش در عملکرد و مسخ شخصیت با محل خدمت کارکنان و بین کاهش در عملکرد، مسخ شخصیت و فرسودگی عاطفی با رشته ی شغلی، ارتباط آماری معنا داری مشاهده گردیده و شرایط فیزیکی محیط کار نیز با کاهش در عملکرد کارکنان مرتبط بوده است.
  نتیجه گیری
  کار در محیط های بهداشتی درمانی، همواره با استرس های شغلی همراه است و هرچند که کارکنان این بخش، مستعد ابتلاء به فرسودگی شغلی هستند. ولی می توان با تقویت روابط غیر رسمی در سازمان، انگیزش کارکنان، مهارت آموزی، بهبود شرایط فیزیکی محیط کار و شایسته سالاری، مداخلات موثری را در راستای کاهش آسیب پذیری و فرسودگی کارکنان انجام داد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، پرسش نامه ی مسلاچ، محیط کار، سبزوار
 • رویا باغانی، فریبا کیقبادی *، یاسر تبرایی صفحات 674-680
  زمینه و هدف
  ناتوانی در ابراز وجود و احقاق حق، تاکنون صدمات و لطمه های جبران ناپذیری به حرفه ی پرستاری و مامایی وارد کرده و تاکنون پژوهش چندانی در این مورد صورت نگرفته است. مطالعه ی حاضر، با توجه به تاثیر قاطعیت بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان و با هدف تعیین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده بروز رفتار قاطعانه در بین دانشجویان پرستاری و مامایی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه ای مقطعی - تحلیلی است که بر روی دانشجویان مامایی و پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 92 صورت گرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه: اطلاعات دموگرافیک، قاطعیت راتوس و اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر می باشد. پس از جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمون های همبستگی اسپیرمن و پیرسون با استفاده از نرم افزار spss19 انجام شده است.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده 20% (17نفر) دانشجویان مامایی و 22% (35نفر) دانشجویان پرستاری، دارای قاطعیت بالا هستند. بیشترین درصد دانشجویان مامایی 60%(50 نفر) و پرستاری60%(98 نفر) در رده ی قاطعیت متوسط قرار دارند. همچنین 20%(16 نفر) دانشجویان مامایی و 18%(33 نفر) دانشجویان پرستاری از قاطعیت پایینی برخوردار هستند. در رابطه با عوامل موثر بر میزان قاطعیت، باید گفت که دربین دانشجویان رشته ی مامایی، عواملی همچون: ترم تحصیلی (04/0=P)، علاقه به رشته ی تحصیلی (04/0=P)، وضعیت تاهل (04/0=P) و سن (03/0=P) و در رشته ی پرستاری، عواملی مانند ترم تحصیلی (04/0=P)، علاقه به رشته ی تحصیلی (03/0=P)، سن (04/0=P) با قاطعیت رابطه ی مستقیم و معنی داری دارد
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان قاطعیت دانشجویان که درمطالعه ی حاضر بدان پرداخته شده و نیز تاثیر آن بر سلامت روان، عملکرد تحصیلی و شغلی دانشجویان، توجه خاص متخصصان آموزش و برنامه ریزان نسبت به عوامل موثر در بروز رفتار قاطعانه و تقویت آن ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: قاطعیت، دانشجوی مامایی، دانشجوی پرستاری
 • موسی الرضا تدین فر، محبوبه محبی *، محسن کوشان، محمدحسن رخشانی صفحات 681-688
  زمینه و هدف
  بسیاری از بیمارانی که تحت بیهوشی و جراحی هستند، اضطراب و استرس درمان نشده ای را در روز جراحی تجربه می کنند که این امر، روی سطوح روانی و فیزیولوژیکی بیماران تاثیر می گذارد. مطالعه ی حاضر، با هدف بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب بیماران تحت جراحی آپاندکتومی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی شده، 60 بیمار کاندید عمل جراحی آپاندکتومی که درسال1392، در بیمارستان شهید بهشتی سبزوار بستری شده، به صورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده اند. مداخله به صورت 18 دقیقه سی دی صوتی تجسم هدایت شده و یک ساعت قبل از عمل صورت گرفته است. داده ها توسط نرم افزار SPSS 20، تجزیه و تحلیل شده و از آزمون های مجذور کای، تی زوجی و تحلیل کواریانس استفاده گردیده است. سطح اطمینان، 95% در نظرگرفته شده است.
  یافته ها
  میانگین میزان اضطراب آشکار و پنهان قبل از مداخله، درگروه تجسم هدایت شده به ترتیب 88/7±90/51 و 43/8±76/42 بوده که بعد از مداخله به 48/6±53/38 و 88/7±70/40 کاهش یافته است. میانگین میزان اضطراب آشکار و پنهان قبل از مطالعه در گروه کنترل به ترتیب 49/6±03/52 و 29/8±86/43 بوده که در پایان مطالعه به 97/7±60 و 18/8±36/44 افزایش یافته است. آزمون آماری تی زوجی تفاوت آماری معنا داری را بین میزان اضطراب آشکار قبل و بعد از مطالعه در هر گروه نشان داده است (001/0>p).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان داده یک جلسه تجسم هدایت شده قبل از عمل می تواند اضطراب آشکار و پنهان قبل از عمل جراحی را در بیماران کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تجسم هدایت شده، اضطراب، جراحی، آپاندکتومی
 • موسی الرضا تدین فر، سمیرا فوجی *، محدثه محسن پور، محمدحسن رخشانی صفحات 689-695
  زمینه و هدف
  یکی از شایع ترین روش های تشخیصی و درمانی در بیماران قلبی، کاتتریسم قلبی است. روش های آرام سازی مثل تجسم هدایت شده سبب ایجاد راحتی، احساس آرامش و تغییر پاسخ های فیزیولوژیک می شود. مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب بیمارانی که در انتظار کاتتریسم قلبی هستند، انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، به روش مداخله ای (کارآزمایی تصادفی شده) در دو گروه کنترل و مداخله بر روی 62 نفر از بیمارانی که درسال1392 و برای اولین بار در بیمارستان واسعی سبزوار، تحت آنژیوگرافی عروق کرونر قرار گرفته اند، انجام شده است. در گروه مداخله، روش تجسم هدایت شده (یک روش آرام سازی) اجراگردیده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد اضطراب اشپیل برگر بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، ازنرم افزارهای SAS نسخه 1/ 9 و SPSS نسخه 16 و جهت بررسی اطلاعات دموگرافیک، از آمار توصیفی و نیز جهت بررسی تحلیلی، از آزمونهای تی مستقل، کای دو و آنالیز کوواریانس استفاده شده است. (در همه ی آنالیز ها سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شده است).
  یافته ها
  میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه 9/8 ± 064/57 می باشد. 32/40 درصد(25 نفر) از شرکت کنندگان زن و 67/59 درصد(37 نفر) مرد هستند. میانگین اضطراب آشکار و پنهان در گروه مداخله بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش یافته و با 001/0p< در هر دو مورد، این اختلاف معنی دار شده است.
  نتیجه گیری
  تجسم هدایت شده و آرام سازی در کاهش اضطراب بیماران کاندید آنژیوگرافی قلب موثر هستند. ازاین رو پیشنهاد می شود که قبل از کاتتریزاسیون قلب، از این روش استفاده گردد.
  کلیدواژگان: تجسم هدایت شده، آنژیوگرافی عروق کرونر، اضطراب، آرام سازی
 • موسی الرضا تدین فر، علی خورسند وکیل زاده، سارا باغانی *، محمدحسن رخشانی، مهدی اسدی صفحات 696-705
  زمینه و هدف
  آپاندیسیت، شایع ترین علت شکم حاد در دنیا و درد پس از عمل آن، همانند سایر اعمال جراحی، یکی از شایع ترین مشکلات آن می باشد. امروزه، برای کاهش عوارض دارویی گرایش زیادی به سمت روش های غیردارویی و طب مکمل پیدا شده است. «رفلکسولوژی»، یکی از این درمان ها بوده که با اعمال فشار بر روی مناطق مشخص در کف دست، پا و گوش می تواند استرس و درد را در نقاط خاصی از بدن کاهش دهد. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر این ماساژ بر کاهش درد پس از عمل جراحی آپاندکتومی می باشد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی در سال 1392 در بخش اورژانس جراحی بیمارستان امام رضا (ع) شهر مشهد انجام شده و در آن، میزان درد 105 بیمار، قبل، بلافاصله، یک ساعت، شش ساعت و 24 ساعت بعد مداخله، در سه گروه مداخله، پلاسبو و شاهد با هم مقایسه گردیده است. بیماران در هر سه گروه، بر اساس نیاز، مسکن دریافت می کرده اند. درگروه آزمون، پای راست در ناحیه ای مشخص، به مدت ده دقیقه، و بر روی نقطه شن من گوش به مدت یک دقیقه، فشار داده شده است. این فشار در بیماران گروه پلاسبو، بر روی پشت پای چپ و لاله گوش راست اعمال گردیده است. بیماران گروه شاهد نیز، تنها مراقبت های روتین را دریافت نموده اند. نتایج در سطح اطمینان 95% مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 21 صورت پذیرفته است.
  یافته ها
  میانگین میزان درد در ابتدای مطالعه در گروه های مختلف بر اساس آزمون آماری آنالیز واریانس داده های تکرارپذیر، تفاوت آماری معنی داری نداشته (439/0p=)، اما اختلاف میزان درد بین گروه مداخله با سایر گروه ها بعد ماساژ درمانی، معنی دار بوده است)001/0p ≤).
  نتیجه گیری
  «رفلکسولوژی»، پس از عمل جراحی آپاندیس، برکاهش درد موثراست. لذا به پرستاران پیشنهاد می شود از این روش به عنوان یک روش درمانی جهت کاهش درد در این بیماران استفاده کنند.
  کلیدواژگان: درد، آپاندکتومی، ماساژ، رفلکسولوژی
 • ولی سرسنگی *، مسعود مطلبی کاشانی، حسین فلاح، اسماعیل زارعی، علی اصغر خواجه وندی، محمدحسین ساقی، عزیز رحیمی زاده صفحات 706-715
  زمینه و هدف
  در صنعت تولید ظروف آرکوپال با توجه به اینکه بخش زیادی از کار توسط دست و با فرکانس بالا انجام می گیرد، احتمال بروز اختلالات اسکلتی عضلانی در شاغلین زیاد است. هدف از انجام این مطالعه، شناسایی و ارزیابی ریسک ابتلاء به اختلالات اسکلتی - عضلانی و بررسی ارتباط آنها با سرعت انجام کار در کارگران یکی از شرکت های تولیدکننده ظروف می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی تحلیلی، به صورت مقطعی در سال 91، روی 100 نفر از شاغلین بخش دکور شرکت تولید ظروف که حداقل یک سال سابقه ی کار داشته و به صورت تصادفی انتخاب شده اند، صورت گرفته است. جهت ارزیابی اختلالات نواحی مختلف بدن، از پرسشنامه ی «نوردیک» و به منظور ارزیابی خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی از روش QEC استفاده شده است. داده های جمع آوری شده به نرم افزار SPSS15 منتقل و با استفاده از آزمون t مستقل و ضریب همبستگی «پیرسون» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از پرسشنامه نشان داده که در یک سال گذشته، بیشترین اختلالات به ترتیب مربوط به نواحی کمر(93%)، گردن(89%) و شانه و کتف(82%) بوده است. نیز، روش QEC نشان داده که میزان مواجهه ی افراد با ریسک فاکتورها در نواحی کمر(53%)، شانه-بازو (58%)، مچ-دست(71%) و گردن(79%) بالاست. همچنین، 71 درصد افراد در حین کار، پوسچر نامناسب دارند. ضریب همبستگی «پیرسون»، نشان داده که ارتباط معنی داری بین اختلالات و سرعت انجام کار وجود دارد (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی و پوسچر نامناسب درحین کار و مخاطره آمیز بودن شرایط محیط کار، مداخله ارگونومیک جهت کاهش سرعت انجام کار توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی - عضلانی، کارگران تولید ظروف، QEC، NMQ
 • فرشید قنبری، اشرف مظاهری، فیاض مهدی پور، سیمین دخت میرشفیعیان، مهسا مرادی، هاجر شریفی ملکسری * صفحات 716-725
  زمینه و هدف
  فاضلاب رنگی، منشاء اصلی آلودگی منابع آبی است و اگر بدون تصفیه به محیط زیست تخلیه شود، اثرات قابل ملاحظه ای بر آن دارد. در سال های اخیر، به فرایند الکتروکواگولاسیون (EC) به عنوان یک روش مناسب برای تصفیه ی فاضلاب صنعتی توجه زیادی شده است. در این مطالعه، کارایی فرایند الکتروکواگولاسیون بر حذف رنگ از فاضلاب طبیعی رنگ رزی بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه ی حاضر، به صورت تجربی و در یک راکتور الکتروشیمیایی ناپیوسته شامل یک بشر با حجم 6/0 لیتر و مجهز به 2 الکترود آند و2 الکترود کاتد انجام شده است. آند از جنس آلومینیوم و کاتد از جنس آهن یا مس بوده که به صورت موازی به هم متصل شده اند. در هر مرحله از آزمایش، ml400 از فاضلاب وارد راکتور شده و اثر 3 پارامتر شدت جریان (mA 500-50)، زمان واکنش (min 40-5(و pH فاضلاب (8-4=pH) بر کارایی فرایند بررسی گردیده است.
  یافته ها
  شرایط بهینه ی عملیاتی برای هر دو سیستم Al/Fe و Al/Cu در شدت جریان mA 400، زمان واکنش min 40 و 4=pH یافته شده است. دراین شرایط EC با Al/Cu تقریبا به طور کامل رنگ را حذف نموده (%98) و کارایی حذف COD %28 بود. در حالی که EC با Al/Fe توانست %97 از رنگ و %21 از COD را کاهش دهد. همچنین در این شرایط مصرف انرژی و کارایی جریان فرایند EC به ترتیب Kwh/m39/2 و%110 بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، می توان اظهارداشت که فرایند EC می تواند به عنوان یک روش موثر و اقتصادی جهت حذف رنگ از فاضلاب باشد.
  کلیدواژگان: حذف رنگ، الکتروکواگولاسیون، تصفیه فاضلاب، آلومینیوم
 • وحید کوشکی، جعفر وطن دوست *، سید علی مرتضوی، علی اکبر جنت آبادی، سید ابوالفضل حسینی صفحات 726-737
  زمینه و هدف
  پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های غیر پاتوژن و مفیدی هستند که شناسایی آنها در محصولات لبنی سنتی نه تنها می تواند منجر به جداسازی باکتری های پروبیوتیکی با خصوصیات ویژه شود، بلکه می تواند دیدگاه مناسبی برای تولید انبوه محصولات لبنی سنتی که به طور طبیعی حاوی باکتری های پروبیوتیکی هستند به ما عرضه کند.
  مواد و روش ها
  پس از نمونه برداری محصولات لبنی از مناطق مختلف شهرستان، کشت های متوالی بر روی محیط های اختصاصی MRS Broth و MRS انجام شد. شناسایی اولیه با رنگ آمیزی گرم، تست حرکت، تست احیای نیترات، رشد در دمای oC 15 و 45، رشد در 6/9pH= و همچنین قابلیت تخمیر 11 قند بررسی شد. جهت تعیین دقیق سویه مورد نظر، ژن 16S rDNA با جفت آغازگرهای اختصاصی توسط PCR تکثیر داده شد و تعیین توالی گردید. توالی های حاصل بعد از ویرایش، بلاست نوکلئوتیدی شدند. در پایان تست تحمل شرایط اسیدی و صفراوی نیز برای نمونه های مثبت مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از انجام کشت های متوالی بر روی محیط های آگار اختصاصی، 16 سویه باکتری برای آنالیزهای بعدی انتخاب شدند. در شناسایی اولیه سویه ها توسط روش های فنوتیپی، 14 نمونه مثبت بودند که سپس برای شناسایی دقیق تر، ژن 16S rDNA تمام نمونه ها با PCR تکثیر داده شد. بعد از شناسایی مولکولی و تعیین توالی ژن 16S rDNA، بلاست توالی ها شباهت بالای نمونه ها با Lactobacillus plantarum را نشان داد. نتایج تحمل شرایط اسیدی و صفراوی نیز نشان داد که این باکتری ها بهترین رشد را در 4pH= دارا می باشند و سویه مورد نظر توانایی رشد در حضور نمک صفراوی را دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج بیوشیمیایی نشان داد که سویه رایج در محصولات مورد بررسی لاکتوباسیلوس است که تست های مولکولی و تعیین توالی نیز وجود L. plantarum را در محصولات مورد نظر تایید نمود. همچنین تست تحمل شرایط اسیدی و صفراوی بعنوان مهمترین خصوصیت باکتری های پروبیوتیک نشان داد که سویه مورد نظر توانایی تحمل این شرایط را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس، 16S rDNA، محصولات لبنی سنتی
 • نسرین هاشمیان نژاد، میترا الداغی، عصمت وفایی فرد، محمدحسن رخشانی، بی بی لیلا حسینی * صفحات 738-746
  زمینه و هدف
  دیسترس تنفسی نوزاد، از علت های اصلی مرگ و میر نوزادان نارس به شمار می رود. یکی از درمان های استاندارد آن، سورفاکتانت است. مطالعه ی حاضر، با هدف مقایسه ی اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس بستری شده در بخش NICU شهرستان سبزوار انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی نوزادان نارس بستری شده در بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان بیمارستان برادران شهید مبینی سبزوار در طی دوره ی زمانی 1388 و 1389 انجام شد. نمونه گیری به روش آسان در دسترس با حجم نمونه 115 نفر در سطح اطمینان 95% صورت گرفت. شرط ورود به مطالعه، نوزادان مبتلا به سندرم زجر تنفسی در دوره ی زمانی 1388-89 با سن حاملگی 26 تا 37 هفته بود که تحت درمان ناجی (RESCUE) با سورفاکتانت قرار گرفته بودند. معیارهای خروج از مطالعه، نوزادان با آپگار دقیقه 5 کمتر از 7 و یا مبتلا به ناهنجاری مادرزادی عمده و یا دریافت استروئید توسط مادر قبل از زایمان بود. اطلاعات، با استفاده از چک لیست بررسی اثرات بالینی انواع سورفکتانت در درمان دیسترس تنفسی نوزادان نارس جمع آوری شد. چک لیست با استفاده از روایی محتوایی و پایایی توافق مشاهده گرها تایید شد (9/0=r). جهت آنالیز داده ها، از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و آمار توصیفی و آزمون های ناپارامتری آنالیز واریانس و مقایسات چندگانه، کروسکال والیس، و کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  41 نوزاد در گروه با وزن هنگام تولد کمتر از 1500 گرم، و 74 نوزاد در گروه با وزن هنگام تولد بیش از 1500 گرم قرارگرفتند. براساس آزمون های آماری، در نوزادان زیر 1500 گرم، مدت زمان انتوباسیون نوزادانی که نیوفکتانت گرفته بودند، با تفاوت آماری معناداری نسبت به دو داروی دیگر، بیشتربود (01/0P=). مدت دریافت CPAP در گروه کوروسورف، نسبت به سورونتا و نیوفکتانت، با تفاوت آماری معناداری، بیشتر بود. مدت زمان لازم برای شروع تغذیه در نوزادانی که سورونتا دریافت کرده بودند، کمتر از نوزادانی بود که نیوفکتانت دریافت کرده بودند. در نوزادان با وزن کمتر از 1500 گرم، هیچ کدام از متغیرها، اختلاف آماری معناداری در سه گروه دریافت کننده سورفاکتانت نداشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه ی حاضر نشان می دهد که از بین سه نوع سورفاکتانت دریافتی توسط نوزادان، سورونتا دارای کارایی بهتری نسبت به دو داروی دیگر (کوروسورف و نیوفاکتانت) می باشد. لیکن با توجه به اهمیت به کارگیری این دارو و نتایج متفاوت مطالعات انجام شده، انجام مطالعات بیشتر در این زمینه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سورفاکتانت، سندرم دیسترس تنفسی، بخش مراقبت های ویژه ی نوزادان، نوزادان نارس
 • زهرا استاجی، مجتبی راد، محمدحسن رخشانی، محمد علی نژاد مقدم * صفحات 747-756
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین اقدامات پرستاری در بخش مراقبت ویژه، حفظ و تامین بهداشت دهان بیماران دارای لوله ی تراشه است. پاکسازی دهان، می تواند با کاهش میزان پلاک های دندانی، بیماری های لثه و بروز پنومونی ناشی از تهویه مکانیکی همراه باشد. هدف از این مطالعه، مقایسه ی تاثیر محلول کلرهگزیدین و مسواک در پیشگیری از ضایعات دهان بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه ی بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده است. جامعه ی پژوهش در این مطالعه، بیماران بستری شده با لوله ی تراشه از زمان بدو ورود به بخش مراقبت ویژه بیمارستان امداد شهید دکتر بهشتی سبزوار، در سال 1392 می باشند. در پژوهش حاضر، 30 بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب و با استفاده از روش بلوک های جایگشتی جهت مراقبت دهان به دو گروه مسواک و کلرهگزیدین تقسیم شده اند. در هر گروه 15 نفر قرار گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و چک لیست سلامت دهان، ابزار بررسی دهان بواس اصلاح شده وMPS استفاده گردیده است. اطلاعات با استفاده از نرم افزار R نسخه 3.0.2و آزمون های آماری مجذور کای، فیشر، آزمون تی و رگرسیون لجستیک چندسطحی داده های هم بسته در سطح اطمینان 95% تجزیه و تحلیل شده است.
  یافته ها
  بیماران گروه مسواک و کلرهگزیدین از نظر ویژگی های سن، جنس و داروهای مصرفی همگن می باشند (05/0p>). نتایج نشان می دهدکه مسواک و کلرهگزیدین در پیشگیری از ضایعات دهان موثرند، اما در مواردی که از مسواک استفاده شده، روند بهبود وضعیت بهداشت دهان بیمار بهتر بوده است(52/1=OR، 046/0=p).
  نتیجه گیری
  نتایج مشخص کرده استفاده از مسواک وخمیر دندان، اثر قابل توجهی در کاهش ضایعات دهان در مقایسه با کلرهگزیدین دارد.
  کلیدواژگان: مراقبت ویژه، کلرهگزیدین، مسواک، ضایعات دهان
 • محسن کوشان، محمدحسن رخشانی، محدثه محسن پور، نرجس حشمتی فر * صفحات 757-765
  زمینه و هدف
  بسیاری از بیماران مبتلا به نارسایی کلیه در اثر فرآیند مزمن بیماری و درمان طولانی مدت دیالیز دچار خستگی می شوند. با توجه به مشکلات و عوارض زیاد ناشی از دارو درمانی، استفاده از روش های غیر دارویی که بتوانند باعث کاهش خستگی بیماران همودیالیزی شوند، منطقی به نظر می رسد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آرام سازی بنسون بر میزان خستگی بیماران همودیالیزی انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر، یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده شاهد دار است. جامعه پژوهش را 65 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی شهر سبزوار تشکیل می دهند. بیماران بر اساس معیارهای ورود و خروج به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس با استفاده از روش تخصیص تصادفی به دو گروه کنترل (32نفر) و مداخله (33 نفر) تقسیم شدند. گروه مداخله تمرینات آرام سازی بنسون را به مدت 15 دقیقه دو بار در روز طی مدت یک ماه انجام دادند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه خلاصه شده سنجش خستگی (BFI) بود، در سه نوبت قبل از مداخله، 2 هفته بعد و در پایان هفته چهارم در دو گروه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی، کای اسکوئر و تی مستقل و معادلات برآورد تعمیم یافته با نرم افزار آماری SPSS نسخه 5/11 و SAS نسخه 9.1 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار خستگی در گروه مداخله قبل از آرام سازی بنسون84/0± 97/6، دو هفته بعد07/1±25/5 و چهار هفته بعد11/1± 92/3 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بین میانگین امتیازات خستگی نمونه های پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون تفاوت معنی داری را نشان داد(01/0p<).
  نتیجه گیری
  آرام سازی بنسون می تواند با توجه هزینه ی کم، ایمنی و سادگی آن به عنوان درمان مکمل برای کاهش خستگی در بیماران همودیالیزی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آرام سازی بنسون، خستگی، همودیالیز
 • سیدمهدی رضوی *، احمد باشتنی، شکرالله زرقانی، یاسر تبرایی صفحات 766-772
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی– عضلانی یکی از مهم ترین موضوعات سلامت شغلی در دنیای امروز می باشد وتقریبا در تمام مشاغل شیوع بالایی دارد. کشاورزی یکی از بخش های مهم در عرصه تولید کشور است که علاوه بر نقش اشتغال زایی، توجه همه جانبه به این بخش می تواند به رونق اقتصادی، استقلال و خودکفایی کشور نیز کمک نماید.کارگران بخش کشاورزی به عنوان افرادی شناخته می شوند که کار فیزیکی سخت انجام می دهند، بنابراین بیش تر در معرض ابتلاء به اختلالات اسکلتی- عضلانی قرار دارند. تحقیق حاضر با هدف تعیین شیوع اختلالات اسکلتی– عضلانی و علل مرتبط با آن در کشاورزان شهرستان سبزوار انجام گردید.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بوده است که به صورت مقطعی در 400 نفر از کشاورزان حوزه زراعت شهرستان سبزوار انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه استاندارد نوردیک بود که به صورت حضوری توسط پرسش گران آموزش دیده تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده توسط آزمون های آماری در نرم افزار spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی در اندام های یک یا هر دو زانو، کمر و یک یا هر دو پا قوزک پا در یکسال گذشته به ترتیب 52%، 5/46% و 27% است. نتایج نشان داد که بین درد ناحیه کمر و وزن (033/0P=)، بین درد در یک یا هر دو زانو و سن (0001/0P=)، بین درد دریک یا هر دو زانو و قد (036/0P=) و درد ناحیه شانه و سن (028/0 P=) در یک سال گذشته ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد بین اختلالات اسکلتی - عضلانی در کشاورزان حوزه زراعت شهرستان سبزوار با مشخصات دموگرافیک مانند وزن، سن وقد ارتباط معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، کشاورزان، پرسش نامه نوردیک
 • سمیه ضمیری نژاد، مریم پیلتن *، مریم حق شناس، یاسر تبرایی، آرش اکابری صفحات 773-781
  مقدمه
  افراد می توانند با استفاده از هوش معنوی فعالیت ها و زندگی خود را در مسیری عمیق و معنادارتر هدایت کنند. به کارگیری الگوهای معنوی و دینی در زندگی روزمره می تواند موجب افزایش سازگاری و بهزیستی انسان شود. هدف مطالعه حاضر این است که آیا هوش معنوی قادر به پیش بینی شادکامی می باشد یا خیر.
  روش
  این مطالعه مقطعی-تحلیلی روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1391 انجام شد، در این مطالعه تعداد 129 نفر با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب به صورت تصادفی انتخاب شدند. افراد نمونه پرسش نامه های خودسنجی هوش معنوی و شادکامی آکسفورد را تکمیل نمودند و داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی و t مستقل و رگرسیون چندگانه خطی به روش گام به گام(stepwise) توسط نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری در این مطالعه 0.05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی بین هوش معنوی و شادکامی برابر 505/0=r به دست آمد، که از نظر آماری معنی دار بود (001/0P<). در پیش بینی نمره شادکامی با متغیرهای هوش معنوی و کنترل اثر متغیرهای جنسیت، سن، محل سکونت و معدل با استفاده از رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نتیجه گرفته شد که فقط متغیرهای هوش معنوی و جنسیت به صورت معناداری قادر به پیش بینی نمره شادکامی بودند. هم چنین دو بعد تفکر وجودی انتقادی و معنای شخصی از ابعاد هوش معنوی به صورت معناداری پیش بینی کننده شادکامی بودند.
  نتیجه گیری
  از این مطالعه نتیجه می شود که بر اساس هوش معنوی و جنسیت می توان شادکامی افراد را پیش بینی نمود. از آنجا که هوش معنوی مجموعه ای از توانایی هاست، می توان با ارتقای این مهارت ها در دانشجویان زمینه بالابردن شادکامی در آن ها را فراهم کرد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، شادکامی، دانشجویان
 • فاطمه دارینی، سیده اعظم امینی محمدیه، حمیدرضا زارعی ثانی، محمدحسن ساقی * صفحات 782-790
  زمینه و هدف
  تخلیه فاضلاب های رنگی حاصل از فاضلاب خانگی و صنایع به آب های پذیرنده به پدیده اتروفیکاسیون، افزایش رنگ و کاهش اکسیژن محلول در آب های سطحی و رودخانه ها منجر می شود. علاوه بر این، رنگ ها دارای خاصیت سرطانزایی و جهش زایی می باشند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی میزان حذف رنگ اسید بلاک از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات آهن بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام گردید. در این مطالعه، در فرایند حذف رنگ اسید بلاک، متغیرهای زمان تماس (150،120،90،60،30 و 180 دقیقه)، pH (3، 7 و 11)، دوز جاذب (4/0، 8/0، 2/1 و 6/1 گرم در 200 میلی لیتر)، غلظت رنگ (150، 50 و200 میلی گرم در لیتر) مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها، با استفاده از نرم افزار Excel تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند با افزایش زمان تماس، راندمان حذف از 85/92 به 17/99 درصد؛ و با افزایش غلظت جاذب، راندمان حذف از 11/62 به 1/99 درصد افزایش یافت. با کاهش pH میزان حذف رنگ به ترتیب از 71/53 به بیش از 99 درصد، و همچنین با کاهش غلظت رنگ از 200 به 50 میلی گرم در لیتر، میزان حذف رنگ از 97/99 به 100 درصد افزایش یافت. نتایج حاصل از مطالعات ایزوترمی نشان داد که حذف رنگ اسید بلاک 1، از معادله ایزوترم تعادلی لانگمویر (999/0R2<) پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق، در شرایط یکسان، نانو ذرات آهن در مقایسه با جاذب های دیگر، از کارایی بالاتری در حذف رنگ برخوردارند؛ بنابراین برای حذف رنگ از آب های آلوده پیشنهاد می شوند.
  کلیدواژگان: نانو ذرات آهن، رنگ اسید بلاک، حذف رنگ
 • طاهره توفیقیان*، سعید شجاعی، سیده فاطمه رهنمای رهسپار صفحات 791-800
  زمینه و هدف
  اجرای ارزیابی درونی فرصتی جهت شناخت توانایی ها،مشکلات و تشویق مسئولین به رفع معضلات آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود یا ارتقا کیفیت در شاخص های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی فراهم می سازد لذا با همین هدف گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اقدام به انجام ارزیابی درونی نموده است.
  موادوروش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی بوده که به صورت مقطعی انجام شده است. .جامعه پژوهش شامل کلیه اعضای کمیته ارزیابی درونی، اعضاء هیئت علمی، مدیر گروه، دانشجویان، دانش آموختگان، کارورزان و سرپرستان گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال تحصیلی 1388-1387 می باشد. دانشجویان، کارورزان به روش نمونه گیری تصادفی ساده واعضای کمیته ارزیابی، اعضاء هیئت علمی، مدیر گروه وسرپرستان به روش سرشماری انتخاب گردیدند. در این ارزیابی ده عامل رسالت ها و اهداف،مدیریت و ساختار سازمانی،هیات علمی،دانشجویان،فرایند تدریس و یادگیری،دوره های آموزشی و برنامه های درسی،امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی،پژوهش،دانش آموختگان و کارورزان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه، مصاحبه و فرم اطلاعاتی بود. پس از تکمیل و جمع آوری اطلاعات، تمام داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 15 و روش های آماری توصیفی و تحلیلی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج کمتر از 50% نامطلوب،نتایج داده های بین 75%-50% نسبتا مطلوب و نتایج داده های بیشتر از 75% مطلوب در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  گروه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزواز،از 10 عامل مورد ارزیابی، در مجموع امتیاز80/55 (79/2 درصد) را به دست آورد که با توجه به معیار رتبه بندی، ارزیابی درونی گروه پرستاری در وضعیت نسبتا مطلوب قرار دارد.
  نتیجه گیری
  اگر چه نتیجه ارزیابی درونی گروه پرستاری نسبتا مطلوب بود، اما باز هم به تجدید نظر بیشتر و تغییرات لازم و اجرای راه کار های حاصل از نتایج ارزیابی درونی برای ارتقائ کیفیت در گروه آموزشی مذکور نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی درونی، گروه آموزشی پرستاری، سبزوار
 • مجتبی راد*، نورالدین محمدی، مهناز سیدالشهدایی، حمید حقانی صفحات 801-807
  مقدمه
  دلیریوم سندرومی است که با اختلال هوشیاری و تغییر در شناخت مشخص می شود که درصد بالایی از بیماران پس از عمل جراحی از آن رنج می برند. دلیریوم از عوارض نورولوژیکی شایع بعد از عمل جراحی قلب می باشد، که جزء نقایص شناختی محسوب می گردد. بررسی عوامل خطر (ترانسفوزیون بیش از یک واحد خون و استفاده از پمپ قلبی ریوی) پس از عمل جراحی قلب باز می تواند گام ارزشمندی در جهت برجسته کردن اهمیت پیشگیری و تشخیص سریع سندرم دلیریوم داشته باشد.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر مرتبط (ترانسفوزیون بیش از یک واحد خون و استفاده از پمپ قلبی ریوی) با دلیریوم متعاقب عمل جراحی قلب باز انجام شد.
  روش
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده و تعداد 370 نفر در آن شرکت داشتند. بیماران تحت مطالعه 85-19 ساله بودند که در این پژوهش، کلیه بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه متعاقب عمل جراحی قلب باز مورد مطالعه قرار گرفتند. روش جمع آوری داده ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس بوده است. پژوهشگر پس از انجام عمل جراحی و جداسازی بیمار از دستگاه تهویه مکانیکی، با حضور در بالین بیماران روزانه وضعیت روانی آنها را با استفاده از مقیاس غربالگری مشاهده ای دلیریوم تا ترخیص بیمار از بخش مراقبت ویژه و انتقال آنان به بخش جراحی مورد ارزیابی قرار داد. داده ها با استفاده از 16 spss و آزمون تی زوج و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که از بین 370 بیمار شرکت کننده در این مطالعه 86 نفر آنها مبتلا به دلیریوم بودند که میانگین سنی آنان 28/13± 95/57 بوده است. یافته های این مطالعه نشان داد که بین عوامل خطر (ترانسفوزیون بیش از یک واحد خون استفاده از پمپ قلبی ریوی بررسی شده و بروز سندرم دلیریوم رابطه معنی دار آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  علیرغم شیوع بالای دلیریوم در شرکت کنندگان، هیچ کدام از عوامل خطر (ترانسفوزیون بیش از یک واحد خون و استفاده از پمپ قلبی ریوی) مرتبط با دلیریوم که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند با بروز دلیریوم ارتباط معنی دار آماری نداشتند. بنابراین بروز دلیریوم بعد از عمل جراحی قلب باز در بیماران با توجه به این عوامل قابل پیش گویی نمی باشد. به عبارت دیگر، شانس بروز دلیریوم در کلیه بیماران صرف نظر از وجود و یا عدم وجود این عوامل در آنها یکسان می باشد و عواملی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند، نمی توانند به عنوان پیش گویی کننده بروز دلیریوم در آنان مطرح باشند.
  کلیدواژگان: دلیریوم، گرافت بای پس عروق کرونر، عوامل خطر
|
 • Roya Akbarzadeh, Fatemeh Ghardashi *, Rasool Tabari, Akram Koshki, Masoumeh Hashemiyan, Tayyebeh Novrozinejad, Hamid Alami Pages 582-589
  Title: Evaluation of individual characteristics، family history and blood group in women with breast cancer in Sabzevar، 1391
  Background
  Breast cancer is the most common cancer in women globally. This disease has varied Incidence and mortality rate in different communities which this variation is affected by some factors such as age، sex، race، socioeconomic and marital status، geographic location and lifestyle. this study aimed to examine individual characteristics، family history and blood group in women with breast cancer in Sabzevar.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional survey، 218 women with age of older than 20 years suffering from breast cancer were identified through census method by health volunteers from 1380 to 1389 in Sabzevar. Needed information was collected using an interview form whose validity and reliability were approved via face validity and content and test-retest method. Obtained data was analyzed using spss software and descriptive statistics was applied to calculate indexes and frequencies.
  Result
  among 218 patients، 125 (57. 3 percent) were alive. the Subjects’ average age was 52. 85± 1. 2 with a Maximum and minimum age of 86 and 28 years old، respectively. among 124 live patients، 26 patients (21 %) of them had a history of breast cancer in the family. If there is a first-degree relatives with breast cancer، chance of getting cancer would be higher than other cases (46. 1 %). The most and least frequency of blood group were O (37. 6 %) and AB + (6. 9 percent)، respectively.
  Conclusion
  findings of the present study revealed that the family history and blood group of O can be considered as risk factors of developing breast cancer in Sabzevar. The mean age of onset is lower than the worldwide age. Enhance، these issues should be noticed in the planning of health services.
  Keywords: breast cancer, family history, risk factors
 • Kobra Ayati Nasab *, Mohammadreza Esmaiel Zadeh, Saeedeh Sangsefidi Pages 590-596
  Background and
  Purpose
  In recent decade، the importance of exercise in offices and organizations، due to increased job stress، is increased. Everyone has some degree of nervousness and stress in his/her workplace. Therefore the aim of this study was to investigate the effect of aerobic and yoga exercises training on efficacy of female staff in Sabzevar University of Medical Sciences. Methods and materials: The method was semi experiment and the statistical sample consisted of 850 female staff in Sabzevar University of Medical Sciences in 1391 in which 57 female staff was randomly selected among them. They were divided into 3 groups (19 persons). Aerobics and yoga exercises were held at 8 weeks، 3 times a week for 60 minutes each time. The tools for gathering the data were a standardized questionnaire of self-efficacy (GSE) Schwarzer. For analyzing the data، t-test with a significant level of 0/05 was used.
  Findings
  The results showed that between yoga and control groups، there were significant differences in the posttest (p=0/562) whereas there was no significant difference between aerobic and control groups (p =0/035) as well as between yoga group and aerobics group (p=0/002).
  Conclusion
  The results showed that aerobic exercises didn''t have any significant improvement on efficacy of female staff in Sabzevar University of Medical Sciences. It also showed that yoga exercises caused increasing efficacy in female staff in Sabzevar University of Medical Sciences.
  Keywords: Aerobics, yoga, efficacy
 • Mohammad Esmaeeli, Anoush Azarfar *, Aghilollah Keykhosravi, Mahbobeh Nematshahi, Yalda Ravanshad, Ahmad Delbari, Effat Sheykhbaheddin Zadeh Pages 597-602
  Aims
  Acute kidney injury (AKI) is characterized by a reversible increase in the blood concentration of creatinine and nitrogenous waste products and by the inability of the kidney to regulate fluid and electrolyte homeostasis appropriately. Hyperuricemia is a feature of several pathologies and requires an appropriate and often early treatment، owing to the severe consequences that it may cause. A rapid and massive raise of uric acid، mainly damage the kidney.. Rasburicase، compared to allopurinol، results in more rapid reduction of uric acid and prevent its accumulation in patients with hematologic malignancy with hyperuricemia and AKI.
  Methods
  We evaluated the efficacy of rasburicase (0. 15 mg/kg) administered as single dose in 15 patient with AKI in sheikh hospital، Mashhad University of medical Sciences. Beside conventional therapy، infusion of Rasburicase in 50cc normal saline in30 minute intravenously was done and all adverse reaction was treated. Before injection of Rasburicase and 1st، 3nd and 7rd day after it urea، creatinine، uric acid and urine output were determined and compared.
  Results
  Within first 24 hour، the levels of serum uric acid in all patients decreased dramatically. there was a significant improvement in estimated GFR and urine output. Urea and creatinine level decreased from Day 0 to Day 7 but there was no difference between creatinine before treatment and 1st day.
  Conclusion
  Rasburicase is effective for management of hyperuricemia and uremia in AKI Patients.
  Keywords: Rasburicase, children, Acute kidney injury, Hyperuricem
 • Leylasaadat Aldaghi, Abbasali Dehpoorjoybari *, Farkhondeh Nemati, Reza Mirdashti, Rahim Akrami Pages 603-610
  Abstract
  Background and Objectives
  Cancer prevention and treatment by medicinal plants for a long was is one of the most challenging areas of research. Among them، some plants species could suppress or kill tumor cells via apoptosis or necrosis. One of these plants is Astragalus. The purpose of this study was investigating the anti-cancer effects of this plant.
  Material and Method
  The cancer cell lines obtained from Pasteur Institute of Iran. The cells were cultured in RPMI 1640. Then the cells have effected from the presence of various concentrations (0. 156، 0. 312، 0. 625، 1. 25، 2. 5، 5، 7. 5 and 10 mg/ml) of Astragalus cystosus. After 72 hours the rate of cytotoxicity was determined by using MTT test. These statistical analyses carried out with a significant level of 0. 05 and t-test with excel software.
  Findings
  These findings indicate that the extract of Astragalus cystosus on Hela cancer cell lines had cytotoxicity in all concentrations and the highest inhibition was 7. 5 and 10 mg/ml concentrations. The rate of inhibition in higher concentrations such as 10mg/m1 was equal to 28. 98% which is the highest one.
  Conclusion
  Regarding that the extract of Astragalus cystosus had cytotoxicity on hela cancer cells، further studies can be performed on animal model and clinical trial so that Astragalus used as an anticancer drug.
  Keywords: Astragalus cystosus, Hela, cytotoxicity, Ethanol extract
 • Seyyedmohammad Fereshtehnejad *, Hamidreza Baradaran, Maziar Moradi Lakeh Pages 611-622
  Abstract
  Background
  Nowadays، it is of utmost importance to critically appraise the research evidences presented in scientific congresses by the audiences. In addition to improvement in scientific and practical skills of critical appraisal، it is important to use a standard framework as the major tool for peer reviewing. We aimed to assess the validity and reliability of one proposed checklist for critical appraisal of the original research abstracts by student peer reviewers. Methods and Materials: This study was a part of an educational interventional project that was performed in a setting of a workshop where 40 medical students from the medical faculties of the universities in Tehran were recruited. Participants were selected using a non-probability purposive sampling method. Educational curriculum of the workshop included clarifying explanations on the 31-item checklist for peer reviewing of the abstracts as well as several tips about each item using lectures، simulations and group discussions during 10 hours. Medical students used the checklist twice، at beginning and the end of the workshop to score three sample abstracts. Data were collected and analyzed using Spearman correlation (internal consistency) and Cronbach’s’ alpha methods to calculate the reliability of different items and domains of the introduced peer reviewing checklist by SPSS software. Moreover، Delphi method was applied to confirm the validity of the instrument by experts’ opinion.
  Results
  A group of experts finally confirmed the validity of this checklist by means of Delphi method. Moreover، internal consistency of the main domains of the checklist consisting of “Introduction”، “Methods”، “Results” and “Conclusion” were statistically significant (P<0. 05). The coefficient of Cronbach’s alpha was calculated as excellent (0. 926) in “Methods”، and acceptable in two other domains of “Results” (0. 650) and “Conclusion” (0. 739) in pre-test data.
  Conclusion
  The introduced checklist was shown to be a structured، valid and reliable tool، which could be used in research congresses to improve the quality of peer reviewing.
  Keywords: Peer reviewing, Critical appraisal, Checklist, Reliability, Validity, Research Congress, Medical students
 • Amirhossein Haghighi *, Hadi Yarahmadi, Maliheh Shojaee Pages 623-634
  Abstract
  Introduction
  Visfatin is a newly discovered adipokine which increases with obesity. It is not clear whether endurance training which induces changes in adipose tissue and blood lipids might decrease the plasma level of visfatin as well. The aim of this study was to investigate the effect of 9 weeks of aerobic training on serum visfatin level and insulin resistance index in obese women.
  Materials And Methods
  Method of research was semiexperimental. Twenty-eight obese female volunteered and were randomly divided into experimental (14 subjects with means of weight 82 ± 10. 2 kg، and BMI 34. 2 ± 4. 3 kg/m2) and control (14 subjects with means of weight 79. 9 ± 9. 5 kg، and BMI 34 ± 3. 9 kg/m2) groups. Aerobic training protocol consisted of 4 sessions per week for 9 weeks. Each training session was a slow running trial at intensity of 65 to 75 percent of maximal heart rate for a period of 15 minutes. To follow the principle of overload، half-a-minute was added to each session after the second week، so that، at the last session the running time reached to 31 minutes. Before and after the training period، blood sampling was performed. Data were analyzed using independent t test and ANCOVA.
  Results
  Results showed significant reduction of serum visfatin level (p < 0. 05)، and no significant difference in insulin resistance index، serum HDL، LDL، TC and TG between the control and experimental groups (p > 0. 05). In addition، aerobic training reduced significantly body mass index، body weight، waist to hip ratio، body fat percent، and increased significantly maximum oxygen uptake (p < 0. 05).
  Conclusion
  It can be said that 9 weeks of aerobic training can cause significant reduction of serum visfatin and no significant change in insulin resistance index in obese women.
  Keywords: Aerobic training, Visfatin, Insulin resistance, Obesity
 • Narjes Heshmatifar, Hajar Sadeghi, Hamideh Jome Tondoki, Rahim Akrami * Pages 635-642
  Abstract
  Background
  because of long communication between nurses and patients، nurses have the great opportunity to decrease anxiety level in patients and educate them. The purpose of this study was to evaluate performance of patient’s education in nurses and patients’ view. Methods and Materials: This descriptive study was conducted on 110 nurses and 110 hospitalized patients who were being discharged in the summer of 2013 in the three educational hospitals in Sabzevar. Data were collected through a questionnaire for nurses and patients and analyzed using spss software، version of 15، and descriptive tests.
  Results
  Nurses'' performance results showed that patients illustrated the highest level of training in time of admission was the way of using needed equipment (15%)، during the hospitalization was time of drug usage (41%) and in discharge time was follow-up and the next visit the doctor. (30%). Also، Nurses mentioned the further level of education in admission، during hospitalization and discharge time were how to use of the equipment (38%)، different methods of pain relief (66%)، subsequent follow-up and going to the doctor (41%).
  Conclusion
  This study indicated that level of patients education has not been efficient in all of three times in nurses and patients ‘point of view. Therefore، health care managers should take some measure to enhance nurses’ awareness about the importance of patient education.
  Keywords: Patient education, Performance evaluation, Nurse, Admission, Duration of hospitalization, Discharge
 • Nasrin Hashemian Nejad, Bi Bi Leila Hosseini * Pages 643-647
  Introduction
  Congenital arhinia is a very rare anomalia which can be observed total or partial arhinia. We assessed a case which is affected to congenital arhinia، its reasons and signs in the present study. Case report: The patient is a 41w neonate who is affected to congenital arhinia، hypertelorism، cleft lip and palate. There was just a significant note in neonatal history of family which showed their first child was affected to anomalia. The neonate was transferred to a well-equip center for doing more assessments. At the present time، general condition of the neonate is good.
  Conclusion
  Congenital arhinia is a very rare anomaly with an unknown etiology. This anomaly may be associated with the other medline anomalies.
  Keywords: congenital arhinia, hypertelorism, case report
 • Raziyeh Khosrojerdi *, Elaheh Hejazi, Nikchehreh Mohseni Pages 648-658
  Background And Objective
  Learning is regarded as one of the most important abilities of nervous system and without it the life of an individual disrupted. In fact، the learning process contributes to the organism so that it can adapt the ever – changing environment. Therefore، understanding the mechanisms involving in the learning and factors affecting on it is among the issues which have attracted the attention of many psychologists and neurologists. Motivation is one of the most important factors affecting learning and can relate evolving identity to learning. Methods and Materials: The present study is a nonexperimental design (correlation) that by using a structural model investigated the relationship between variables. Multi –stage sampling was used for selecting 1072 participants among Sabzevar and Neyshabour second grade high schools girl students. Three questionnaires were used: identity style scale (ISI)، goals achievement scale and motivational strategies for learning. (1) validity and reliability of the scales was tested by confirmatory factor analysis and composite reliability. The data has been analyzed by using path analysis method.
  Results
  lnformational style had both direct and indirect effect on cognitive engagement. Both effects are statistically significant (P <0/01). Indirect effect happens by mediating role mastery goals. Normative style had indirect effect on cognitive engagement.. The achieved model can anticipate %36 cognitive engagement.
  Conclusion
  For improvement of Learning Cognitive engagement can be analyzed through the Cognitive and motivational variables.
  Keywords: Informational identity style, normative identity style, achievement goals, Mastery goals, performance, approach goals, performance, avoidance goals, cognitive Engagement, path analysis
 • Reyhaneh Sabbaghzadeh * Pages 659-664
  Abstract
  Introduction
  Cholinergic neurons play an important role in muscle contraction، in learning and memory. Choline acetyltransferase is the enzyme that is responsible for the synthesis of acetylcholine and is a specific marker for choiinergic neurons. Computational methods investigate on Choline acetyltransferase enzyme.
  Aim
  The aim of the present work was to describe and characterize the molecular structure vibrational properties of choline acetyltransferase crystalline-structure. In this work، the structures of a coordination compound modeling the choline acetyltransferase computationally. Thus، it is worthwhile to collect information on their structures by the means of computational chemistry as well.
  Materials And Methods
  Monte Carlo simulations are based on pair wise additive potentials of the form. In concepts and algorithms of classical MD simulations the atoms of a biopolymer move according to the Newtonian equations of motion. These studies provided insights into the steric، electrostatic، hydrophobic، and hydrogen bonding properties and other structural features influencing the choline acetyltransferasewas
  Results
  Potential energies for the three force fields of MM+، AMBER and OPLS at Monte Carlo simulation were compared. Geometry of optimized variables of Bond length (B)، Bond Angle (A) and Dihedral Angle (D) investigated. The potential energy (kcal/mol) via time (ps) during Molecular Dynamic (MD) simulation at300 K in gas (R2 = 0. 7656) and water (R2 = 0. 9794) environments studied to stabilized structure of choline acetyltransferase accepted.
  Conclusion
  These results also were revealed that the solvation of Choline acetyltransferase molecule is the major component for the interaction potential energy and it was clearly shown that the role of the solute-solvent interactions is more pronounced in Choline acetyltransferase molecule and it’s active site solvation.
  Keywords: IGF, 1, AMBER, MM+, OPLS, MC
 • Seyyedmehdi Razavi, Alireza Ghorbani *, Hossein Kalate Arabi, Mohammadreza Shegerfnakhaee, Yaser Tabaraee Pages 665-673
  Introduction
  Job stress including physical، social and psychological factors، impact on personnel’s health. This problem is more observed in health workers that have continuous communication with patients. Continual and severe stressors are integral part of health worker that exposed at risk of burnout. This study aimed to determine the association between burnout and workplace physical condition in health department staff of Sabzevar University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross - sectional study was conducted among 220 staff of health Department of Sabzevar University of Medical Sciences. Maslach standardized inventory and workplace physical condition questionnaire contain ten question verified by Faculty members of Sabzevar school of health were completed by employee. The collected data were analyzed by spss 16 software.
  Results
  The highest average of age was in caretaker and administrative staff (41. 3±7. 08). There was a significant relationship between lack of personal accomplishment and depersonalization with workhouse and also significant relationship between lacks of personal accomplishment، depersonalization، and emotional exhaustion whit field of activity was observed.. Physical condition of the workplace was associated with lack of personal accomplishment.
  Conclusion
  The work environment in healthcare system is always associated with job stresses and its personnel that are susceptible to job burnout. It is proposed by encouraging informal relations within the organization، motivating employee، training، improving of physical conditions of work and meritocracy can implement effective interventions to reduce vulnerability and staff burnout.
  Keywords: Job burnout, Maslach Burnout Inventory, work environment, Sabzevar
 • Roya Baghani, Fariba Keighobadi *, Yaser Tabarraee Pages 674-680
  Background
  Nursing and midwifery profession has been faced with many challenges due to inability to express oneself and justice. Nonetheless، little research has been performed about them. Because of impact of decisiveness on the mental health، this study performed to determine factors that weakened or facilitate decisiveness among nursing and midwifery students of Sabzevar University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was performed among nursing and midwifery students of Sabzevar University of Medical Sciences، in 2013. Data collection tool was a three parts questionnaire containing demography questions، Rathus Assertiveness Schedule and the Spielberger Anger Expression Scale. Data were analyzed in SPSS software version 19.
  Results
  The results indicated that 20% (n = 17) of midwifery students and 22% (n = 35) of nursing students had high decisiveness. Most of midwifery (60%، n = 50) and nursing (60%، n= 98) located in the category of medium decisiveness. Also، 20% (16 patients) of midwifery and 18% of nursing students (n = 33) had low decisiveness. Factors affecting decisiveness among midwifery students were semester (p = 0. 04)، interesting to his/her field (p = 0. 04)، marital status (p = 0. 04) and age (p = 0. 03). Among nursing students، these factors were semester (p = 0. 04)، interesting to his/her field (p = 0. 03) and age (p = 0. 03).
  Conclusions
  Regard to decisiveness rate among study students and its effect on the mental health and academic performance and career، special attention must be paid to factors affecting decisiveness and reinforcement of them.
  Keywords: Decisiveness, Midwifery, Nursing, Student
 • Mossareza Tayyonfar, Mahbobeh Mohebbi *, Mohsen Koushan, Mohammadhasan Rakhshani Pages 681-688
  Background
  Many patients who are undergoing anesthesia and surgical have untreated stress and anxiety in day of surgery that will effect on the psychological and physiological levels. Reduction anxiety accepted as part of pre-operative nursing care. The present study investigated the effects of Guided Imagery on Anxiety level of the patients undergoing appendectomy.
  Materials And Methods
  In this randomized clinical trial، 60 patients undergoing appendectomy، admitted Beheshti hospital،Sabzevar in 2013، were randomly allocated into two intervention and control groups. Intervention was performed in 18 minutes Audio CD Guided Imagery for an hour before the operation. Data were analyzed bySPSS software version 20، using Chi-square،paired t test and analysis of covariance. 95% confidence level was considered.
  Results
  The average of state and trait anxiety level in Guided Image regroup before of intervention were 51/90 ± 7/88 and 42/76 ± 8/34 respectively which decreased to 38/53 ± 6/48 and 40/70 ± 7/88 after intervention. On the other side the average of state and trait anxiety level incontrol group were 52/03 ± 6/49 and 43/86 ± 8/29 respectively that increased to 60 ± 7/97 44/36 ± 8/18 in the end of the study. Statistically، the paired t test showed significant difference between the levels of anxiety before and afterof study in two groups (p<0/001).
  Conclusions
  A Guided Imagery session pre-operative can reduce state and trait anxiety. Therefore using this method to reduce anxiety is recommended.
  Keywords: guided imagery, anxiety, surgery, appendectomy
 • Mossareza Tadayyon Far, Samira Fovji *, Mohaddeseh Mohsenpour, Mohammadhasan Rakhshani Pages 689-695
  Background and
  Purpose
  Cardiac catheterization is one of the most common diagnostic and therapeutic methods of cardiovascular diseases. The present study was conducted to determine the effect of guided imagery on patients’ anxiety awaiting cardiac catheterization.
  Materials And Methods
  This interventional study (randomized trial) was carried out on 62 patients undergoing coronary angiography for the first time in vasey hospital of Sabzevar in 2013.. In the case group، guided Imagery method (a method of relaxation) was performed Information was collected via a State-Trait Anxiety Inventory (STAI)، and an anxiety standard questionnaire. Data analysis was done using SAS 9. 1 and SPSS 16 statistical softwares.
  Results
  The average age of participants in this study was 57. 06 ±8. 9 years. 25 participants (40. 32%) were female and 37 (59. 67%) were male. in the case group، mean score of State-Trait Anxiety decreased significantly in comparison to the control one after the intervention. (p<0. 001). The average score of anxiety in the control group before angiography had increased. Moreover، there was no significant correlation between anxiety and demographic variables like age and sex.
  Conclusions
  Guided imagery and relaxation impress patients’ anxiety undergoing first-time coronary angiography. Therefore، there is recommended to use this method before cardiac catheterization performance.
  Keywords: Guided Imagery, coronary angiography, anxiety
 • Mossareza Tadayyon Far, Ali Khorsand Vakil Zadeh, Sara Baghani *, Mohammadhasan Rakhshani, Mehdi Asadi Pages 696-705
  Background and
  Purpose
  Appendicitis is the most common cause of acute abdomen in the world، and like other surgical procedures، the postoperative pain is one of the most common problems. Nowadays people tend to use non-drug methods and alternative medicine for reducing the effects of drug side effects. Reflexology is one of these treatments which can reduce pain and stress by applying pressure on a specialized area of the hands، feet and ears. The aim of this study was to determine the effect of Reflexology massage on pain relief after appendectomy surgery.
  Materials And Methods
  This critical trial study has performed in the emergency department of the Imam Reza Hospital، in Mashhad in 1392. Pain level and analgesic intake of 105 patients were compared in three groups before، immediately، one، six and 24 hours after treatment. In intervention group a specific area in the right leg and Shenman part of the ear was pressed for ten and one minute respectively. In the control group the pressure was applied on the back of left foot and right earlobe. Patients in the control group received only routine care. The results were evaluated at 95% confidence level. Data analysis was performed with SPSS 21 software. The
  Results
  The difference of mean pain level at baseline was not statistically significant in the different groups (P=0/430)، but after the reflexology message there was a significant difference between the amount of pain in intervention group compared with two other groups (P≤0/001).
  Conclusion
  Reflexology is an effective method for pain relief of patients after appendectomy surgery and it is recommended nurses to apply this method for reducing pain of these patients.
  Keywords: pain, appendectomy, massage, reflexology (reflection)
 • Vali Sarsangi *, Masoud Matlabi Kashani, Hossein Fallah, Esmaeel Zaree, Aliasghar Khajevand, Mohammadhossein Saghi, Aziz Rahimizadeh Pages 706-715
  Background And Aim
  Due to the high production rate and the manual nature of the manufacturing of Arc opal dishes the probability of the musculoskeletal disorder onset is high. The aim of present study was to detect and assess the risk of musculoskeletal disorders and its relation to the work pace among the staffs in one of the dishes manufacturing companies.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive-analytical study was carried out on the 100 staffs employed on the decoration section of the company that had job experience equal to one year. They was selected randomly.. To detect the disorders in different parts of the body and to assess the risk of MSDs were used Nordic questionnaireand QEC method respectively. Using SPSS15 software، we analyzed data that used one way ANOVA and Independent Sample t- test.
  Results
  The results from Nordic questionnaire revealed that the most prevalent disorders in past year related to back (93%)، neck (89%)، and shoulder (82%) regions respectively. The QEC showed that level of worker exposure with risk factors in back (53%)، shoulder (58%)، Wrist – Hand (71%) and neck (58%) regions is high. Also 71 percent of worker employees have inappropriate posture during work. A significant relation was found between the MSDs and the work pace.
  Conclusion
  Considering the high prevalence of MSD and analyzing the related risk factors which signifying the risky condition of work environment، it proposed to apply the ergonomic intervention for reduction of work pace.
  Keywords: Musculoskeletal disorder, Dishes manufacture worker, QEC, NMQ
 • Farshid Ghanbari, Ashraf Mazaheri, Fayyaz Mahdi Pour, Simin Dokht Mir Shafieyan, Mahsa Moradi, Hajar Sharifi Malek Sara * Pages 716-725
  Background
  Colored wastewaters are major source of aquatic pollution which will cause considerable impacts to the environment if discharge without treatment. In recent years، Electrocoagulation (EC) process has been attracted a great attention for treatment of industrial wastewaters as an appropriate method. In this study، the efficiency of electrocoagulation process on color removal of natural dyeing wastewater was investigated.
  Material And Methods
  This study experimentally was run in a batch electrochemical reactor consisting of a 0. 6 L glass beaker، two anodes and two cathodes. The anodesand the cathodeswere made of aluminumand iron or copper respectively which installed in parallel. In each of test، 400mLof wastewater add into the reactor، then effect of three parameters including the current (50-500mA)، reaction time (5-40 min) and the pH of wastewater (pH=4-8) on process performance were investigated.
  Results
  Theresults showed that optimal conditions for Al/Cu and Al/Fe systems was in 400 mA applied current، pH of 4 and 40 minutes. In these conditions، EC with Al/Cu electrodes were capableto remove of almost complete color (98%) and efficiency of COD removal was 28 %، whereas EC with Al/Fe resulted in 97% color removal and 21% COD reduction. Electrical energy consumption and current efficiency of EC process for optimal condition werefound 2. 9kWhm-3 and 110% respectively.
  Conclusion
  According to our finding،it proposed that EC process is very efficient and economic process for color removalfrom wastewater.
  Keywords: Decolorization, Electrocoagulation, Wastewater treatment, Aluminum
 • Vahid Koushki, Jafar Vatandost *, Seyyed Ali Mortazavi, Aliakbar Jannatabdi, Seyyed Abolfazl Hosseini Pages 726-737
  Background
  Probiotics are beneficial and non-pathogenic microorganisms. Isolation of probiotic bacteria from traditional dairy products can not only lead to the isolation of probiotic bacteria with special characteristics، but it can offer a good approach for the mass production of traditional dairy products containing natural probiotic bacteria.
  Materials And Methods
  After collection of dairy products samples from different regions of Sabzevar، they were continuously cultured on the specific media of MRS and MRS Broth. Initial identification of isolates was performed by gram stain، motility test، nitrate reduction test، growth at 15 and 45 °C، growth at pH: 9/6 and fermentation capability of 11 different sugars. To identify desired strains more precisely، the 16S rDNA gene was amplified by PCR with specific primers and then sequenced and BLASTed. Acidic and bile salts conditions tolerance tests were performed for the final confirmation of desired strains.
  Results
  After continuous culture on specific agar media، 16 strains for further analysis were selected. In early identification of isolates by phenotypic methods، 14 strains were positive. To identify these strains more precisely، the 16S rDNA gene was amplified. Following molecular identification and sequencing of 16S rDNA gene، the BLAST sequence similarities were found with Lactobacillus planetarium. In addition، acidic and bile salts conditions tolerance tests showed that these bacteria had the best growth pattern at PH: 4 and they were able to grow in the presence of bile salts.
  Conclusion
  Biochemical results showed that the most common strains in the tested dairy products are Lactobacillus. These results also confirmed by the molecular tests. Acidic and bile salts conditions tolerance test، as a main characteristic of probiotic bacteria، showed that the strain was able to withstand these conditions.
  Keywords: Probiotic, Lactobacillus, 16S rDNA gene, Traditional dairy products
 • Nasrin Hashemian Nejad, Mitra Aldaghi, Esmat Vafaee Fard, Mohammadhasan Rakhshani, Bi Bi Leila Hosseini * Pages 738-746
  Backgound: Neonatal respiratory distress is a main cause of preterm neonatal mortality. Surfactant is one of its standard treatments. The current study was conducted to compare clinical effects of different kinds of surfactant in the treatment of respiratory distress of preterm neonates admitted to NICU of Sabzevar.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on the preterm neonates admitted to NICU of Shahid Mobini Hospital of Sabzevar University of Medical Sciences، in 2009-2010. Sample size was 115 neonates at 95% confidence interval. Inclusion criteria were neonates with respiratory distress and 26-37 weeks gestional age who had been treated with surfactant. Exclusion criteria were neonates with 5-min Apgar score less than 7، neonates with major congenital anomalies، or neonates whose mothers received steroids before giving birth. The data were gathered by questionnaire to assess clinical effects of different kinds of surfactant in the treatment of preterm neonatal respiratory distress. The questionnaire was confirmed by content validity and inter-rater reliability (r=0. 9). The data were analysed in SPSS software version 20 using descriptive statistics and non-parametric tests including ANOVA and multiple comparisons، kruskalwalis and chi-square.
  Results
  41 neonates were allocated in a group with birth weight less than 1500 g and 74 neonates in a group equal or grater than 1500 g. According to the statistical tests، intubation duration in neonates less than 1500 g who received Newfactan was significantly more than the two other drugs (P=0. 01). Duration of CPAP in Curosurf group was more than Survanta and Newfactan groups with a significant difference. Time of starting feeding was lesser in neonates who had recieved Survanta than Newfactan. In neonates less than 1500 g، none of the variables had a significant difference after surfactant therapy.
  Conclusion
  This study showed that Survanta has a better efficacy than Newfactan and Curosurf. But in regard to the importance of applying this drug، and the controversy of results obtained from studies، it is recommended to perform further studies about this issue.
  Keywords: Surfactant, Respiratory distress syndrome, NICU, Preterm neonates
 • Zahra Estaji, Mojtaba Rad, Mohammadhasan Rakhshani, Mohammad Alinejad Moghaddam * Pages 747-756
  Introduction
  Oral health care in patients with an endotracheal tube is one of the most important aspects of nursing care and nursing tasks in intensive care units. Mouth cleaning can reduce the amount of dental gingival، gum disease and the incidence of pneumonia associated with mechanical ventilation.
  Purposes
  The purpose of this study is the comparison between the effect of chlorhexidine solution and toothbrush in the prevention of oral lesions in patients hospitalized in intensive care unit in Shaheed Beheshti Hospital of Sabzevar.
  Materials And Methods
  This study is a clinical trial. The Research Society in this study is patients hospitalized with endotracheal tube from the arrival time in intensive care unit in 1392. In this study، 30 patients were selected with target-based approach. They were divided into two groups by permutation blocking method for oral care toothbrush and chlorhexidine. There were 15 patients in each group. Beck Oral Assessment Scale (BOAS) modified and MPS are used in order to collect information on demographics List of information from the checklist of oral health. Data are analyzed by R software، Kolmogorov–Smirnov test، Chi square test، and Fisher and multiple logistic regression at 95% confidence level.
  Results
  Patients toothbrush and chlorhexidine groups of characteristics like age، sex، and drugs were similar (p>0. 05). The results show that the toothbrush and chlorhexidine are effective in preventing oral lesions، but in some cases، when the toothbrush was used، the oral health status of the patient was better (OR=1. 52، p=0. 0046). Discussion and
  Conclusion
  The results indicated the use of toothbrushes and toothpaste is a significant effect in reducing oral lesions in comparison with chlorhexidine.
  Keywords: Intensive care, chlorhexidine, toothbrushes, oral lesions
 • Mohsen Koushan, Mohammadhasan Rakhshani, Mohaddeseh Mohsenpour, Narjes Heshmatifar * Pages 757-765
  Background And Aims
  Many patients with chronic renal failure are fatigue due to disease process and long-term treatment with hemodialysis. Because of very different side effects of medication، using complementary methods seems to be reasonable way to reduce fatigue in hemodialysis patients. This study aimed to effect of Benson relaxation on fatigue in hemodialysis patients.
  Materials And Methods
  The present research is an experimental controlled trial study conducted on 65 hemodialysis patients selected from Vasei Sabzevar Educational hospital in 2013. Patients were selected using convenience sampling method according to inclusion and exclusion criteria and then were divided randomly into two groups (33 patients) in experimental and (32 patients) in control group. The experimental group received Benson relaxation for 15 minute، twice a day during one month. control group received no intervention. Data-collecting instruments included demographic information form and Brief Fatigue Inventory (BFI) questionnaire were completed before، 2 and 4 weeks after intervention. Data were analyzed by means of SPSS-11/5 and SAS 9. 1 statistical software using descriptive statistics، T test، Chi-square، Mann-Whitney Test and generalized estimation equations.
  Results
  Mean score of fatigue in the experimental group was 6/97± 0/84، 5/25± 1/07and 3/92 ± 1/11 before intervention، after two weeks and four weeks later، respectively. Analysis of the data revealed a significant difference between the mean score of fatigue of before and after intervention in the experimental group (P<0/01).
  Conclusion
  Benson relaxation can be considered as a cost-effective، simple and secure way to decrease the fatigue in the Hemodialysis patients.
  Keywords: Benson relaxation, Fatigue, Hemodialysis.
 • Seyyedmehdi Razavi *, Ahmad Bashteni, Shokrollah Zarghani, Yaser Tabaraee Pages 766-772
  Introduction
  Now a days، musculoskeletal disorders are of a great concern in job health issues and their prevalence are relatively high among various occupations. On the other hand، agriculture is one of the most important production sections which have great roles in creating new jobs، and if these sections pay well attention، it can help in renewing economic growth، independency، and self-efficiency in our country. In the agricultural sections the workers do hard physical jobs، so these persons encounter musculoskeletal disorders more than the others.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was a cross-sectional one which performed among 400 farmers in Sabzevar. The data were gathered through Nordic Standard Questionnaire in which a group of trained persons completed it by interviewing. Gathered data were analyzed through statistical tests by the use of SPSS، v. 16.
  Results
  The prevalence rate of musculoskeletal disorders in one or both knees، the waist and one or both feet and finally the ankle during one year was 52%، 46. 5 and 27%، respectively. The result showed that during the last year، there was a significant relation between pain in waist and individuals’ weight (p = 0. 033)، pain in one or both knees and their age (p= 0. 0001)، pain in one or both knees and the height (0. 036) and pain in shoulders and age (p=0. 028).
  Conclusion
  The results showed that there is a significant relation between the musculoskeletal disorders in farmers and their demographic characteristics like weight، age and the height.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, farmers, Nordic questionnaire
 • Somayyeh Zamiri Nejad, Maryam Piltan *, Maryam Hagh Shenas, Yaser Tabaraee, Arash Akaberi Pages 773-781
  Introduction
  People can direct their lives and activities into deeper، richer and more meaningful way using spiritual intelligence. Utilization of spiritual patterns in everyday life leads to an enhanced compatibility and evolution of well-being. The purpose of this study is to determine if spiritual intelligence can predict happiness.
  Methodology
  This cross-sectional analytical study was carried out among students of North Khorasan University of Medical Sciences in the year 1391. 129 individuals were selected via Stratified sampling method. Individuals were assessed by spiritual intelligence questionnaire and Oxford Happiness Inventory (OHI) whereas statistical data was analyzed by Pearson correlation coefficient، t-student test and linear multiple regression (stepwise)، by SPSS 20 software. The p-value was considered 0. 05.
  Results
  Correlation coefficient between spiritual intelligence and happiness was r=0. 505 (p-value<0. 001)، which was statistically significant. In predicting happiness by spiritual intelligence and adjusting other variables effect such as gender، age، habitat، university grade point average by multiple regression test (stepwise)، the results determine that spiritual intelligence and gender can significantly predict happiness score. And also the two main components of spiritual intelligence that were able to predict happiness were critical existential thinking and personal meaning production.
  Conclusion
  The conclusion of the study is that spiritual intelligence and gender are prolific in predicting happiness. And since spiritual intelligence is a set of capabilities، promoting these skills can help to enhance happiness.
  Keywords: Spiritual intelligence, happiness, students
 • Fatemeh Dareyni, Seyyedeh Azam Amini Mohammadiyeh, Hamidreza Zare Sani, Mohammadhoseein Saghi * Pages 782-790
  Background
  Discharge of colored sewages، resulting from domestic and industrial wastewaters، results in eutrophication، coloring and hypoxia of waters. Furthermore، colors have mutagenic and carcinogenic effects. This study aimed to investigate the removal rate of acid black 1 dye from aqueous solution using nano-iron particles.
  Materials And Methods
  This study was done experimentally and discontinuously in lab scale. The effect of variables such as contact duration (30، 60، 90، 120، 150 and 180 min)، pH (3، 7 and 11)، adsorbent dose (0. 4، 0. 8، 1. 2 and 1. 6 g/200ml) and dye concentration (50، 150 and 200 mg/l) were evaluated on the removal rate of dye from aqueous solution. The data were analyzed using Excel software.
  Results
  The results showed that with increase in contact duration، the removal efficiency of dye also increased from 92. 85 percent to 99. 17 percent. Also، the increase in adsorbent concentration resulted in increase in removal efficiency of dye from 62. 11 percent to 99. 1 percent. A decrease in pH and dye concentration also increased removal efficiency of dye from 53. 71 percent to 99 percent، and from 99. 97 to 100 percent، respectively. The results of isothermal study showed that the removal of acid black 1 dye from aqueous solution follows from the Langmuir equation (0. 999)
  Keywords: Nano, iron particles, Acid black 1 dye, Dye removal
 • Tahereh Tovfighiyan *, Saeed Shojaee, Seyyedeh Fatemeh Rahnamaye Rahsepar Pages 791-800
  Background
  Implementation of internal assessment provides Opportunity to identify strengths، challenges، and encourages the authorities to resolve problems and provide appropriate raining to improve or upgrade the quality of education، research and management. Therefore، Nursing Department of Sabzevar University of Medical Sciences، conducted internal evaluations.
  Materials And Methods
  This study was descriptive and analytical cross- sectional research. The study population included all members of the internal evaluation committee، faculty، administrator groups، students، graduates، interns، and nursing supervisor at University Medical Sabzevar comprised 87-88 school year. Students and interns were selected by simple random sampling method. evaluation committee members، faculty، administrator group and supervisors were selected through census sampling method. The ten factor that were evaluated included mission and objectives، management and organizational structure، faculty، students، teaching and learning process، training and curriculum، teaching and research facilities، graduates and interns. Data were collected by questionnaire، interview and questionnaire. After the completion and collection of information، all data were analyzed using SPSS version 15 and descriptive and analytical statistics methods. values were interpreted، lower than %50 undesirable، between %50-%74. 9 partially desirable and higher than %75 desirable.
  Results
  The results showed that from the 10 factors examined، Department of Nursing achieved a total score of 80/55 (79/2 percent). According to the ranking criteria، the internal evaluation is relatively favorable within the Department of Nursing.
  Conclusion
  Although the result of internal assessment nurse was desirable، But it still appeals more and Necessary changes and Implementation of the strategy for improving the quality of internal evaluation in the Department is required.
  Keywords: Internal Evaluation, Department of Nursing Education, Sabzevar
 • Mojtaba Rad *, Norodin Mohammadi, Mahnaz Seedoshohadee, Hamid Haghani Pages 801-807
  Introduction
  Delirium as a syndrome which is recognized by consciousness disorder and changing in cognition. Delirium patients after by-pass are a common neurological complication, which is a component of the cognitive disorder. A high percentage of these kinds of patients suffer from after surgery. Evaluation of risk factors (blood transfusions and the use of more than one unit CPB) after surgery can be a valuable step in order to highlight the importance of prevention and early detection of delirium. This study aimed to recognize some risk factors related to delirium in patient who had a by- pass operation.
  Methods
  This study is a cross - sectional. The number of participants was 370 patients who had a by-pass operation were studied by the continuous sampling method. Researcher referred to the selected clinical centers in Tehran to identify related patients to our study and then informed consents were obtained from all patients. Using the Delirium Screening Scale, we analyzed psychological condition of patients until they were discharged from the critical care unit daily. The personal information questioner was completed on the first day of analyzing the psychological condition. Then the gathered data was analyzed by the SPSS 16 statistical package.
  Results
  Our findings showed that there was no meaningful statistical relationship between the incidences of delirium with risk factors despite its being common among participants.
  Conclusions
  According to these factors it is not possible to predict incidence of delirium in patients after a by- pass operation. In other words, there is an equal chance of delirium incidences among all patients’ regardless of having or not having these factors; therefore the analyzed factors of this study cannot be used to predict the delirium incidence.
  Keywords: Delirium, coronary artery bypass grafting risk factors