فهرست مطالب

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
سال دهم شماره 2 (پیاپی 43، خرداد 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/02/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله های پژوهشی
 • مریم زارع جهرمی، آرزو طهمورث پور، نیما موسوی نسب، پریسا رنجبریان صفحات 95-102
  مقدمه
  برای جلوگیری از رشد باکتری های باقی مانده پیشنهاد شده که مواد پرکننده کانال و سیلرها خصوصیت ضد میکروبی داشته باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد باکتری مخلوط AH26 با دو نوع آنتی بیوتیک متفاوت بر انتروکوکوس فکالیس بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، خاصیت ضد میکروبی آموکسی سیلین و مینوسیکلین که به صورت جداگانه به سیلر AH26 اضافه شده بودند بر روی انتروکوکوس فکالیس مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه اول سیلر AH26 با آنتی بیوتیک آموکسی سیلین 25 درصد، گروه دوم سیلر AH26 با آنتی بیوتیک مینو سیکلین 25 درصد، در گروه سوم سیلر AH26 و در گروه چهارم آب مقطر استفاده شد. نمونه ها در محیط کشت آگار که با انتروکوکوس فکالیس تلقیح شده بود قرار گرفتند. نمونه ها به مدت هفت روز در دمای 37 درجه سانتی گراد تحت شرایط بی هوازی انکوبه شده و قطر مهار رشد در24، 48، 72 ساعت و یک هفته پس از آن بر حسب میلی متر اندازه گیری شد. داده ها با آزمون های آماری واریانس دو سویه، Repeated measures ANOVA و Tukey HSD مورد ارزیابی قرار گرفتند (05/0 = α).
  یافته ها
  نتایج نشان داد افزودن هر دو نوع آنتی بیوتیک با غلظت 25 درصد به سیلر AH26، نواحی ممانعت از رشد وسیعی نسبت به سیلر خالص ایجاد کرد (001/0 > p value). در گروه 1 و 2 با افزایش دوره ی انکوباسیون از 24 ساعت به 72 ساعت، تفاوت معنی داری در نواحی ممانعت از رشد باکتری ایجاد شد، اما تفاوت بین 72 ساعت و یک هفته معنی دار نبود. بیش ترین خاصیت ضد میکروبی متعلق به گروه حاوی آموکسی سیلین بود.
  نتیجه گیری
  مخلوط کردن سیلر AH26 با آموکسی سیلین و مینوسیکلین خاصیت ضد میکروبی سیلر در برابر انتروکوکوس فوکالیس را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، انتروکوکوس فوکالیس، سیلر AH26، مینوسیکلین
 • پریچهر غلیانی، مائده قاسمی تودشکچویه صفحات 103-108
  مقدمه
  لیکن پلان یک بیماری پوستی مخاطی با اتیولوژی ناشناخته می باشد. با این حال یک سری از عوامل را در ایجاد آن موثر دانسته اند. از این عوامل می توان به سیتوکین های التهابی نظیر TNF-α (Tumor necrosis factor- alpha) اشاره نمود که نقشی اساسی در ایجاد التهاب ایفا می کنند. این مطالعه با هدف مقایسه سطح سرمی TNF-α در بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)، لیکن پلان و گروه سالم انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مقطعی توصیفی- تحلیلی، 10 بیمار مبتلا به لیکن پلان (میانگین سنی 59/8 ± 84/46) و20 بیمار مبتلا به واکنش لیکنوئیدی (میانگین سنی 34/13 ± 18/49) با گروه شاهد 20 نفره (میانگین سنی 99/6 ± 86/39) مقایسه شدند و سطح سرمی TNF-α این بیماران توسط روش الایزا اندازه گیری شد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون Kruskal-Wallis بررسی شد (05/0 = α).
  یافته ها
  بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) و لیکن پلان و گروه سالم از لحاظ میزان سطح سرمی TNF-α تفاوت معنی داری نداشتند (465/0 = p value). مقادیر میانگین سطح سرمی TNF-α در بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی) 45/10، در بیماران مبتلا به لیکن پلان76/30 و در گروه سالم73/50 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به محدودیت های این مطالعه سطح سرمی TNF-α در بیماران مبتلا به واکنش های لیکنوئیدی (تماسی- دارویی)، لیکن پلان و گروه سالم تفاوت ندارد و نمی توان از آن جهت افتراق ضایعات لیکن پلان و لیکنوئیدی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: لیکن پلان، واکنش های لیکنوئیدی، TNF، α
 • سوسن صادقیان، محمدرضا مصاحبی، زیبا عابدی، راضیه میرصفایی، فرزین اصلانی، شهلا مقصودی* صفحات 109-119
  مقدمه

  مال اکلوژن نه تنها بر عملکرد دهانی و ظاهر تاثیر می گذارد، بلکه تاثیرات اقتصادی، اجتماعی، روحی و روانی نیز دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه روانی- اجتماعی زیبایی های دندانی بر کیفیت زندگی دانشجویان بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، توسط نمونه گیری تصادفی ساده، 82 دانشجو (41 دختر و 41 پسر) با محدوده ی سنی 25-18 سال بدون هیچ گونه سابقه ی درمان ارتودنسی انتخاب شدند. کلیه افراد بر اساس شاخص های زیبایی دندانی مورد معاینه قرار گرفتند و سپس 3 پرسش نامه شامل تاثیر روان شناسی زیبایی دندانی، مقیاس رضایت بدنی و پرسش نامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان و اطلاعات دموگرافیک، توسط افراد نمونه تکمیل شد. داده ها توسط آزمون های آنالیز واریانس، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و با نرم افزار SPSS نسخه 20 آنالیز شد (05/0 = α).

  یافته ها

  بین درجه ی مال اکلوژن دانشجویان و اعتماد به نفس دندانی آنان رابطه معنی داری وجود داشت (002/0 = p value)، هم چنین جوانانی که ظاهر دندانی چندان جالبی نداشتند در مورد زیبایی دندان های خود نگرانی هایی داشتند (02/0 = p value) و این مساله رابطه معنی داری با اثرات روانی ناشی از آن داشت (01/0 = p value). بین درجه ی مال اکلوژن با مقیاس رضایت بدنی (12/0 = p value)، با نمره کیفیت زندگی (13/0 = p value) و با تاثیرات اجتماعی زیبایی های دندانی رابطه معنی داری وجود نداشت (234/0 = p value). بین دو جنس تفاوت معنی داری از نظر اجزای مختلف پرسش نامه و نمره کیفیت زندگی وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به محدودیت های این مطالعه، گرچه درجه ی مال اکلوژن بر کیفیت زندگی دانشجویان تاثیر نداشته و اثرات اجتماعی بر آنان ندارد، اما به نظر می رسد رضایت بدنی بر کیفیت زندگی و سایر ابعاد روانی- اجتماعی زیبایی های دندانی آنان تاثیرگذار است. مطالعات بیش تر توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: مال اکلوژن، زیبایی، اعتماد به نفس، کیفیت زندگی
 • ویدا کارگر دهنوی، سید علی موسوی*، محمدرضا فروغی، هدایت الله گلستانه صفحات 120-127
  مقدمه

  پرداخت دندان، شامل عمل صاف کردن سطح با استفاده از برس یا روش های دیگر همراه با ترکیب خمیر ساینده پروفیلاکسی، می باشد. گذاشتن خمیر به سر برس توسط دست زمان بر است. هدف از این مطالعه، بررسی کمی و کیفی یک دستگاه اتوماتیک جدید با دستگاه معمولی به ترتیب از طریق اندازه گیری زمان پرداخت و تعداد دندان های پرداخت شده در واحد زمان و نظرخواهی از کاربران بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تحلیلی- توصیفی 60 نمونه دندان در دو فک بالا و پایین به صورت تصادفی با دستگاه معمول و اتوماتیک پرداخت شده و زمان و تعداد دندان های پرداخت شده در یک دقیقه اندازه گیری شد. در ارزیابی کیفی از طریق پرسش نامه، نظر کاربران درباره کارایی روش جدید پرداخت اتوماتیک در مقایسه با دستگاه معمولی جمع آوری شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 11 با آزمون آنالیز واریانس دوطرفه تجزیه و تحلیل شد (05/0 = α).

  یافته ها

  زمان پرداخت در دستگاه اتوماتیک 60 درصد کاهش یافت. میزان تغییر زمان دستگاه اتوماتیک نسبت به دستگاه معمولی تفاوت معنادار داشت (003/0 = p value). نوع فک اثر معنادار در زمان و تعداد دندان های پرداخت شده با دستگاه جدید در مقایسه با دستگاه معمولی نداشت (96/ 0و 30/0 = p value). در ارزیابی کیفی دستگاه اتوماتیک، 10 درصد کاربران ارزیابی متوسط و 7/86 درصد نظر خوب و 3/3 درصد ارزیابی ضعیف از دستگاه داشتند. هم چنین کارایی دستگاه از نظر رضایت مندی کاربران 6/76 درصد، ازلحاظ علاقه کیفی کاربر به خرید دستگاه 3/73 درصد، نسبت به رقیق شدن خمیر پروفیلاکسی با آب 60 درصد و یکنواخت پرداخت شدن دندان ها توسط مکانیسم جدید 50 درصد افزایش نشان داد.

  نتیجه گیری

  با درنظر گرفتن محدودیت های پژوهش، دستگاه تزریق اتوماتیک خمیر پروفیلاکسی در مقایسه با دستگاه معمولی از نظر کمی (زمان و تعداد دندان های پرداخت شده) و از نظر کیفی (رضایت مندی کاربر، ارگونومی و سادگی کار با سیستم) برتری نشان داد. مطالعات بیش تر توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: پرداخت دندان، خمیر پروفیلاکسی، زمان پرداخت
 • مهرداد عبدی نیان، ویدا نیکویی، مهدیه سادات خاتمی بیدگلی صفحات 128-134
  مقدمه
  عوامل متعددی می تواند منجر به بدشکلی در تصاویر پانورامیک شود که از آن جمله می توان به موقعیت سر بیمار اشاره کرد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تغییر موقعیت در محور ساجیتال بر میزان بزرگ نمایی در قسمت های مختلف فکین و مقایسه آن ها با حالت نرمال بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه آزمایشگاهی توصیفی، تحلیلی، مقطعی بر روی 7 جمجمه خشک انسان انجام گردید. جمجمه ها به وسیله شاخص اپک در نواحی مختلف دندانی در فواصل افقی و عمودی نشان دار شدند. هر جمجمه در مراحل مجزا به میزان 2-1، 4-2 و 6-4 درجه به سمت چپ چرخیده و انحراف داده شد و تصاویر پانورامیک در هر موقعیت تهیه گردید. سپس بزرگ نمایی در هر ناحیه محاسبه و نتایج در نرم افزار SPSS نسخه 18 توسط آزمون T-test و ضریب توافق بینابینی آنالیز شد (05/0 ≥ α).
  یافته ها
  در تغییر موقعیت سر حول محور ساجیتال بیش ترین تغییرات در ابعاد افقی مشاهده شد. تغییرات معنی دار در درجات بالاتر از 4 مشاهده شد که این تغییرات در دندان های 3 تا 6 سمت چپ مندیبل (p value ها به ترتیب 044/0، 005/0، 044/0 و 006/0) دیده شد. در دندان های 5 و 6 تغییر در درجات کم تر (بیش تر از 2 درجه) مشاهده گردید.
  در چرخش جمجمه ها، تغییرات بیش تری در بعد عرضی مشاهده گردید (در دندان های 2 تا 7 ماگزیلا p value ها به ترتیب 013/0،026/0، 011/0، 016/0، 007/0و 012/0، در دندان های 2 تا 6 مندیبل p value ها به ترتیب 033/0، 002/0، 026/0، 017/0 و 052/0 بود). تغییرات معنی دار در چرخش های بالاتر از 2 درجه و در سمتی که تحت چرخش قرار گرفته بود (سمت چپ) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  تغییر موقعیت سر (چرخش و انحراف) تا میزان حداکثر 6 درجه حول محور ساجیتال باعث تغییر اندازه در ابعاد افقی می شود که از لحاظ بالینی قابل اغماض می باشد.
  کلیدواژگان: نگاره پانورامیک، بزرگ نمایی، موقعیت، محور ساجیتال
 • حسین میرهادی، فریبرز معظمی، بهاره یوسفی پور، علی گل کاری * صفحات 135-144
  مقدمه

  رکن اساسی برای سنجش آگاهی افراد، استفاده از پرسش نامه استاندارد است. با توجه به نبود پرسش نامه استاندارد شده فارسی برای سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس در مواجهه با آسیب های دندانی، هدف از مطالعه ی حاضر طراحی پرسش نامه ای با روایی و پایایی قابل قبول بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی جهت طراحی پرسش نامه ی استاندارد، سوالاتی که در زمینه ی سطح آگاهی افراد در مورد اقدامات لازم در مواجهه با آسیب های دندانی در مقالات مرتبط به زبان انگلیسی وجود داشت مورد بررسی قرار گرفت و 42 سوال استخراج گردید. سوالات انگلیسی به روش لینگوستیک به فارسی ترجمه گردید و روایی آن ها با توجه به مخاطبان و با استفاده از متخصصین اپیدمیولوژی، زبان فارسی، دندان پزشکی کودکان و درمان ریشه ارزیابی شد و در قالب یک پرسش نامه درآمد. جهت بررسی پایایی داخلی پرسش نامه از 30 مربی بهداشت مدارس ابتدایی شهر شیراز که به صورت در دسترس انتخاب شدند، خواسته شد تا به سوالات پاسخ دهند. پایایی پرسش نامه در نرم افزار SPSS نسخه 18 با استفاده از آزمون های ارتباط بین آیتمی، آلفای کرونباخ، (ICC) Intraclass Correlation Coefficient و آلفا در صورت حذف هر آیتم، بررسی شد. تغییرات لازم بر اساس این آزمون ها در پرسش نامه اعمال و مرحله بررسی پایایی تا حصول نتایج مطلوب تکرار گردید.

  یافته ها

  مرحله بررسی پایایی دو بار انجام گردید و پرسش نامه ای با 19 سوال 4 گزینه ای به دست آمد. آلفای کرونباخ نهایی معادل 887/0 و ICC معادل 716/0 به دست آمد. هم چنین با حذف هیچ کدام از سوالات، آلفا تغییر معنی دار نداشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به محدودیت های این مطالعه، می توان اذعان داشت که جهت سنجش آگاهی مربیان بهداشت مدارس پیرامون آسیب های دندانی پرسش نامه ای استاندارد مشتمل بر 19 سوال 4 گزینه ای با روایی و پایایی قابل قبول به زبان فارسی، موجود است که می تواند در مطالعات مشابه در مناطق دیگر کشور که زبان رسمی فارسی است مورد استفاده و ارزیابی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آگاهی، دندان، پرسش نامه، مربی بهداشت
 • احسان حکمتیان، مژده مهدی زاده، پدرام ایرانمنش، ندا مسیبی صفحات 145-153
  مقدمه
  نزدیکی اپکس دندان های خلفی به سینوس ماگزیلا وضعیت نگران کننده در درمان های این ناحیه است. هدف از مطالعه ی حاضر مقایسه ی میانگین فاصله ی کف سینوس ماگزیلاری تا اپکس دندان های خلفی بالا در نماهای کراس سکشنال و پانورامیک CBCT (Cone-Beam Computed Tomography) بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 20 نمونه اسکن CBCT به روش تصادفی انتخاب و مقاطع بازسازی شده کراس سکشنال با شروع از قدام، به صورت سریال بررسی گردید. اندازه گیری فاصله ی اپکس تا کف سینوس در محل تصویر هر ریشه انجام شد. همین فواصل در نمای پانورامیک نیز اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و با آزمون های آماری t تست و t زوج بررسی شد (05/0 = α).
  یافته ها
  میانگین فاصله ی ریشه ی دندان 4 تا کف سینوس ماگزیلاری در نمای کراس سکشنال و پانورامیک به ترتیب 17/4 ± 13/9 و 22/4 ± 51/9 میلی متر بود (001/0 = p value). این میانگین در دندان 5 در نمای کراس سکشنال و پانورامیک به ترتیب 40/3 ± 06/7 و40/3 ± 51/7 میلی متر (011/0 = p value) بود. هم چنین میانگین این فاصله مربوط به دندان 6، 26/2 ± 73/4 و 25/2 ± 91/4 میلی متر به ترتیب در نماهای کراس سکشنال و پانورامیک بود (001/0 = p value). میانگین فاصله ی ریشه های دندان 7 در نمای کراس سکشنال 92/1 ± 01/4 میلی متر و در نمای پانورامیک 95/1 ± 30/4 میلی متر بود (001/0 = p value).
  نتیجه گیری
  با توجه به محدودیت های این مطالعه، در مقایسه ی فاصله نوک ریشه های دندان های خلفی ماگزیلا تا کف سینوس ماگزیلا بین دو نمای کراس سکشنال و نمای پانورامیک CBCT، تفاوت وجود دارد، به طوری که نمای پانورامیک همواره فاصله ی اپکس دندان تا کف سینوس ماگزیلاری را بیش تر از نمای کراس سکشنال نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اپکس دندان، سینوس ماگزیلاری، پانورامیک، سی تی اسکن با اشعه مخروطی
 • مرتضی سعدی نژاد، رویا کلیشادی، گلایول اردلان، مهناز تسلیمی، مجذوبه طاهری، محمد اسماعیل مطلق صفحات 154-162
  مقدمه
  بیماری پوسیدگی دندان جزیی از مجموعه ی بیماری های تمدن امروزی است. عوامل داخل دهانی در تعامل با عوامل دیگری هم چون عوامل ارث، اجتماعی و فرهنگی در ایجاد این بیماری دخیل می باشند. در بین عوامل اجتماعی، مراقبت های بهداشتی جایگاه خاصی را دارا می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع DMFT، dmft و التهاب لثه در سال اول هر سه پایه ی تحصیلی دانش آموزی در 32 استان کشور، در مناطق روستایی و شهری بود.
  مواد و روش ها
  این بررسی حاصل مطالعه مقطعی- توصیفی است که در آن همه دانش آموزان سال اول پایه های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، تحت پوشش دانشگاه های علوم پزشکی 32 استان کشور، در سال تحصیلی 1388- 1389 به طور مقطعی از نظر وضعیت تعداد دندان پوسیده، کشیده، پرشده و لثه ی متورم توسط پزشک یا کادر مراقبت های پزشکی معاینه و نتایج در شناسنامه ی سلامت آن ها ثبت گردیده و اطلاعات مربوطه از آن ها استخراج شد و فراوانی هر یک ثبت و بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دانش آموزان سال اول دبستان با 56/45 درصد بیش ترین پوسیدگی دندان را بین پایه های تحصیلی داشته اند. شیوع پوسیدگی دندان 99/40 درصد در مناطق روستایی در مقابل 8/35 درصد در مناطق شهری بود. جمعیت دانش آموزی سال اول پایه های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تحت پوشش برخی دانشگاه های علوم پزشکی کشور هم چون کاشان با 62 درصد بیش ترین و شیراز 13 درصد کم ترین درصد پوسیدگی دندان را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به محدودیت های این مطالعه، بیش ترین شیوع دندان پوسیده در دانش آموزان ابتدایی و در بین استان ها در کاشان ثبت شده است. بیش ترین شیوع دندان کشیده در دوره ابتدایی و دندان پرشده در دوره دبیرستان و تورم لثه در دوره راهنمایی ثبت شد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، التهاب لثه، دانش آموزان، غربال گری
 • مقاله مروری
 • امید صوابی، مهسا صحرانشین سامانی، علی صحرانشین سامانی، مریم خروشی صفحات 163-175
  مقدمه
  امروزه تکنولوژی تصویربرداری داخل دهانی به یکی از هیجان انگیزترین قسمت های جدید دندان پزشکی تبدیل شده است و اسکن سه بعدی حفره ی دهان در بسیاری از اعمال دندان پزشکی مانند دندان پزشکی ترمیمی و ارتودنسی به کار می رود. تاکنون چندین دستگاه اسکنر داخل دهانی برای دندان پزشکی ترمیمی در سراسر جهان توسعه یافته است و بسیاری از تولیدکنندگان تجهیزات دیجیتال در پی طراحی و ساخت نمونه های جدید می باشند. البته فقط برخی از این دستگاه ها در حال حاضر در بازار موجود هستند و سایر آن ها هنوز در حال گذراندن مراحل آزمایش بالینی می باشند. در همه اسکنرهای داخل دهانی موجود، سعی شده تا مشکلات و معایب فرایند قالب گیری سنتی مرتفع گردد. هدف از این مقاله، مروری بر اسکنرهای داخل دهانی موجود در دندان پزشکی ترمیمی با توجه خاص به ارزیابی اصول کار، ویژگی ها و نحوه عملکرد آن ها است.
  شرح مقاله: این مقاله مروری با جستجوی علمی در منابع الکترونیک، سایت های اینترنتی PubMed و ISI Web of Science و در ارتباط با مقالات به چاپ رسیده به زبان انگلیسی تا ابتدای سال 2014 و با موضوعات اسکنر داخل دهانی و قالب گیری دیجیتال گردآوری گردیده است.
  نتیجه گیری
  در طی سال ها پیشرفت های عمده ای در سیستم اسکن دیجیتالی رخ داده است و سیستم های دیجیتال متنوعی معرفی شده اند که دندان پزشک را قادر به انتخاب روش های مختلف شبیه سازی وضعیت داخل دهان در محیط خارج دهانی می سازد. هدف نهایی دندان پزشکان ساخت و ارایه رستوریشن های دقیق و کارآمد برای بیمار و در عین حال حفظ راحتی بیمار در حین مراحل قالب گیری است. دقت بالای اسکنر نوری دندان پزشک را قادر به ارایه ترمیم هایی با کیفیت برتر می نماید. با تکنیک های قالب گیری دیجیتال، تعداد افراد عمل کننده و متغیرهای مواد کاهش می یابد و روند انجام ترمیم قابل پیش بینی تر و آسان تر می گردد.
  کلیدواژگان: پروتزدندانی، دندان پزشکی ترمیمی، CAM، CAD
 • گزارش مورد
 • احمد متقی، محمد رضوی، رومینا امینی، المیرا ساعیان صفحات 176-181
  مقدمه
  در بین کیست های ادنتوژنیک یکی از شایع ترین کیست ها، ادنتوژنیک کراتوسیست می باشد که اغلب در دهه های دوم و سوم زندگی تشخیص داده می شود و در مردان شایع تر است. این کیست با وجود گسترش زیاد اغلب بدون علامت بالینی و اتساع استخوانی بارز می باشد، اما این مطالعه موردی نادر از ادنتوژنیک کراتوسیست را گزارش می کند که دارای برخی از ویژگی های نادر است.
  شرح مورد: بیمار خانم 67 ساله ای بود که با شکایت از تورمی در ناحیه خلف فک پایین به جراح فک و صورت ارجاع داده شده بود. بیمار بدون دندان بوده و هیچ گونه حساسیت یا دردی در لمس تورم نداشت. در معاینه بالینی، تورم واضحی در صفحه باکالی استخوان آلوئول با قوام کاملا استخوانی وجود داشت. در تصاویر پانورامیک و سی تی اسکن، رادیولوسنسی چند حجره ای با حدود مشخص و کورتیکالی در راموس و زاویه مندیبل و هم چنین پرفوراسیون کورتکس باکال و کورتکس لینگوال مشاهده شد. پس از بیوپسی انسیژنال و مشخص شدن ماهیت بافت شناسی آن، ضایعه از طریق رزکسیون پارسیل خارج شد و بررسی مجدد بافت شناسی، ادنتوژنیک کراتوسیست را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تهاجم و عود بالای ادنتوژنیک کراتوسیست بهتر است ضایعه در مراحل اولیه تشخیص داده شود. بنابراین به دندان پزشکان توصیه می شود که احتمال حضور این کیست با ویژگی های غیر معمول را نیز مورد تامل قرار دهند و به علت احتمال زیاد عود، ضایعه را پس از اتمام درمان نیز پی گیری نمایند.
  کلیدواژگان: ادنتوژنیک کراتوسیست، کیست های فکی، مندیبل
|
 • Maryam Zare Jahromi, Arezoo Tahmoorespoor, Nima Moosavinasab, Parisa Ranjbarian Pages 95-102
  Introduction
  To prevent growth of residual bacteria, it has been proposed that sealers and filling materials should have antibacterial properties. The aim of this study was to evaluate the antibacterial effects of AH26 sealer combined with two different antibiotics on Enterococcus faecalis.
  Materials And Methods
  In this in vitro study, the antimicrobial effects of amoxicillin and minocycline which were added separately to AH26 sealer were evaluated on Enterococcus faecalis. In group 1, 25% amoxicillin with AH26 sealer, in group 2, 25% minocycline with AH26 sealer, in group 3, pure AH26 sealer, and in group 4, distilled water were used. The samples were placed in agar plates inoculated with Enterococcus faecalis. All the plates were incubated for 7 days at 37°C under anaerobic condition, and zones of growth inhibition were measured in millimeters at 24-, 48-, 72- and 7-day intervals. Data were analyzed using 2-way repeated measures ANOVA and multiple comparisons were made by Tukey tests (α=0.05).
  Results
  The results showed that adding antibiotics at 25% concentrations to AH26 sealer created significantly larger zones of growth inhibition compared to the sealer alone (p value < 0.05). In groups 1 and 2, there were significant differences in zones of growth inhibition with an increase in incubation period from 14 to 72 hours; however, there were no significant differences between 72-hour and 1-week intervals. The maximum antibacterial activity was observed in the amoxicillin group.
  Conclusion
  Mixing AH26 sealer with amoxicillin and minocycline significantly increases the antibacterial property of the sealer against Enterococcus faecalis.
  Keywords: AH26 sealer, Amoxicillin, Enterococcus faecalis, Minocycline
 • Parichehr Ghalayani, Maede Ghasemi Tudeshkchuye Pages 103-108
  Introduction
  Lichen planus is a skin and mucosal disease with an unknown etiology. However, a number of factors are known to play a role. One of these factors is inflammatory cytokines, such as TNF-α, which play a key role in inflammation. The aim of this study was to evaluate serum levels of TNF-α in patients with oral lichen planus (OLP) and (contact/drug-induced) oral lichenoid reactions (OLR) in comparison with normal controls.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical, cross-sectional study, 10 OLP (mean age 46.84±8.59), 20 OLR patients (mean age 49.18±13.34) and 20 normal controls (mean age 39.86±6.99) were compared and the serum levels of TNF-α were measured by ELISA. Data were analyzed with SPSS 16, using Kruskal-Wallis test (α=0.05).
  Results
  The OLR patients, OLP patients and normal group exhibited no significant differences in the serum levels of TNF-α (p value = 0.465). The mean serum levels of TNF-α in OLR and OLP patients and in healthy individuals were 10.45, 30.76 and 50.73, respectively.
  Conclusion
  Under the limitations of the present study, there were no significant differences in the serum levels of TNF-α in patient with OLP and OLR and healthy subjects. Therefore, TNF-α cannot be used to make a distinction between lichen planus and lichenoid reaction lesions.
  Keywords: Lichen planus, Lichenoid reactions, TNF, α
 • Soosan Sadeghian, Mohammadreza Mosahebi, Ziba Abedi, Razieh Mirsafaei, Farzin Aslani, Shahla Maghsoodi Pages 109-119
  Introduction

  Malocclusion not only affects oral function and appearance, but also has economic, social and psychological effects. The aim of this study was the analysis of association between the psychosocial aspects of dental esthetic and quality of life of university students.

  Materials And Methods

  In this descriptive analytical study, 82 students (41 males and 41 females) with a range of 18‒25 years, without any history of orthodontic treatment, were selected by random simple sampling method. All the subjects were examined for DAI (Dental Aesthetic Index) and then 3 questionnaires, including PIDAQ (Psychosocial Impact of Dental Aesthetics Questionnaire), BES (Body Esteem Scale) and OHIP-14 (Oral Health Impact Profile) and a demographic questionnaire, were completed by the subjects. Data was analyzed by ANOVA, Pearson’s correlation test and Spearman’s test using SPSS 20 (α = 0.05).

  Results

  The results showed a significant relationship between malocclusion severity and dental self-confidence (p value = 0.002). Furthermore, the young people who did not have attractive dental appearance had worries about the beauty of their teeth (p value = 0.02), with significant psychological effects on them (p value = 0.01). There were no significant relationships between the severity of malocclusion and satisfaction with body status (p value = 0.012), the quality of life (p value = 0.13) and the social effects of dental esthetics (p value = 0.234). There were no significant differences between the two genders in different components of questionnaires and quality of life.

  Conclusion

  Under the limitations of the present study, although severity of malocclusion had no effects on students’ quality of life and their social life, it appears body self-esteem affects their quality of life and other psychosocial aspects of dental esthetics. Further studies are recommended.

  Keywords: Esthetics, Malocclusion, Self, confidence, Quality of life
 • Vida Kargar Dehnavi, Sayed Ali Mousavi, Mohammad Reza Foroughi, Hedayatolah Golestaneh Pages 120-127
  Introduction

  Polishing is a method to make tooth surface smooth using a bristlebrush or other methods with an abrasive prophylactic paste. Placing the pasteon the brush by hand is time-consuming. The aim of this study was qualitativeand quantitative evaluation and comparison of a new automatic instrument withconventional manual technique in terms of polishing time and the number ofteeth polished per specific time intervals and by asking for the ideas ofdental practitioners.

  Materials And Methods

  In this study, 60 tooth samples were randomly selected from theupper and lower jaws and underwent polishing with an automatic polishing systemand conventional polishing system and the number of teeth polished in a minutewas calculated. Qualitative evaluation was carried out using a questionnairecompleted by users in relation to the performance of the new system incomparison to the conventional system. Data were analyzed with SPSS 11 usingtwo-way ANOVA (α = 0.05).

  Results

  Polishing time decreased up to 60% with the automatic system,which was statistically significant (p value = 0.003). The jaw type had nosignificant effect on procedure time and the number of teeth polished duringtime intervals with the new system compared to the conventional system (p value= 0.3, p value = 0.96). In relation to quality evaluation of the new system,86.6%, 10% and 3.3% of the users rated its efficacy as good, fair and weak,respectively. In addition, 76.6% of users were satisfied with the new system’sefficacy; 73.3% were interested in buying the new system; 60% were satisfiedwith dilution of paste with water; and there was a 50% increase in toothsurface smoothness with the use of the new system.

  Conclusion

  Under the limitations of the present study, automatic polishingsystem was superior to the conventional system quantitatively (time and thetotal number of teeth polished) and qualitatively (user satisfaction,ergonomics and ease of use). Further studies are recommended.

  Keywords: Polishing time, Prophylaxis paste, Toothpolishing
 • Mehrdad Abdinian, Vida Nikouei, Mahdiehsadat Khatami, Bidgoli Pages 128-134
  Introduction
  Many factors may cause distortion of panoramic radiographs, of which patient’s head position can be mentioned. The aim of this study was to determine the effect of changing the head position in sagittal plane on magnification in different zones of the jaws and to compare it with the normal position.
  Materials And Methods
  In this in vitro descriptive-analytical and cross-sectional study seven human dry mandibles were used. The skulls were marked in different dental areas at specific horizontal and vertical distances by radiopaque markers. Panoramic radiographs were taken from each skull tilted and rotated 1‒2, 2‒4 and 4‒6 degrees to left. Magnification in each area was calculated. Data were analyzed with SPSS 18, using t-test and ICC (α ≤ 0.05).
  Results
  The results suggested that changing the position of head in the sagittal plane resulted in greatest changes in the horizontal dimension. The majority of statistically significant changes were observed in values higher than 4 degrees in the third to sixth left mandibular teeth (p values of 0.044, 0.005, 0.044 and 0.006, respectively). Changes in the second premolar and first molar were observed in lower degrees (higher than 2 degree). During tilting and rotation of skulls, the maximum changes were observed in horizontal plane from maxillary lateral incisors to second molars (with p values of 0.013, 0.026, 0.011, 0.016, 0.007 and 0.012, respectively) and in the mandibular lateral incisors to the first molars (with p values of 0.033, 0.002, 0.026, 0.017 and 0.052, respectively). Significant changes were observed in rotations higher than 2 degrees on the left side.
  Conclusion
  Changing head position (rotation and tilting) to a maximum of 6 degrees around the sagittal plane will cause statistically significant changes in horizontal dimensions, but these changes are clinically negligible.
  Keywords: Magnification, Panoramic radiographs, Position, Sagittal plane
 • Hossein Mirhadi, Fariborz Moazami, Bahareh Yousefipour, Ali Golkari Pages 135-144
  Introduction

  A standardized questionnaire is the principal tool for assessing individuals’ knowledge. Since no standard questionnaire is available for assessing elementary school hygiene instructors’ knowledge about dental taumas the aim of this study was to design and standardize such a questionnaire with acceptable validity and reliability.

  Materials And Methods

  In the present descriptive study in order to design a standard questionnaire, existing questions about individuals’ knowledge on dental trauma were evaluated from papers published in English and 42 questions were selected. The English questions were translated into Persian in a linguistic style. The validity of the questions was fully evaluated by experts in epidemiology, Persian language, pedodontists and endodontics, considering the target group and a Persian questionnaire was prepared. In order to evaluate the reliability of the designed questionnaire, 30 hygiene instructors from Shiraz elementary schools were asked to answer the questionnaire. Inter-item correlation, Cronbach's alpha and alpha when the item was deleted, were used along with intra-class correlation test with SPSS 18. All the necessary changes were made and validity and reliability tests were repeated until appropriate results were achieved.

  Results

  Assessment of the reliability of the questionnaire was carried out twice, which resulted in a questionnaire with 19 multiple choice questions. Cronbach’s alpha of the final questionnaire was 0.887 and ICC was 0.716. No significant change was observed after deleting each question.

  Conclusion

  Under the limitations of the present study, it can be concluded that a standardized Persian questionnaire, including 19 questions with acceptable validity and reliability is now available to evaluate school hygiene instructors’ knowledge about dental trauma and can be used in other similar studies in Iran.

  Keywords: Hygiene instructor, Knowledge, Questionnaire, Tooth
 • Ehasan Hekmatian, Mojdeh Mehdizadeh, Pedram Iranmanesh, Neda Mosayebi Pages 145-153
  Introduction
  Proximity of the apices of posterior teeth to maxillary sinus is a concern in any treatment procedure in this area. The aim of present study was to compare the distance of the apices of posterior maxillary teeth to the maxillary sinus floor in cross-sectional and panoramic views in cone-beam computed tomography (CBCT).
  Materials And Methods
  In this descriptive‒analytical study, 20 CBCT scan samples were selected randomly. The reconstructed cross-sections were evaluated serially, beginning from the anterior segment. The distances from the root apices to the inferior border of the sinus were measured. This distance was also measured on panoramic views. Data were analyzed by SPSS 11.5 using t-test and pair t-test (α = 0.05).
  Results
  The mean distances between the apices of upper first premolars and the maxillary sinus floor on cross-sectional and panoramic views were 9.13 ± 4.17 and 9.51 ± 4.22 mm, respectively (p value = 0.001). These means for upper second premolars on cross-sectional and panoramic views were 7.06 ± 3.40 and 7.51 ± 3.40 mm, respectively (p value = 0.011). These means for upper first molars in cross-sectional and panoramic views were 4.73 ± 2.26 and 4.91 ± 2.25 mm, respectively (p value = 0.011). Finally, for upper second molars, the mean distances were 4.01 ± 1.92 and 4.30 ± 1.95 mm in cross-sectional and panoramic views, respectively (p value = 0.011).
  Conclusion
  Under the limitations of the present study, the distances from the upper tooth apices to the maxillary sinus floor were different on two cross-sectional and panoramic views of CBCT technique and the distance on panoramic view was significantly greater than that on cross-sectional view.
  Keywords: Cone, beam computed tomography, Maxillary sinus, Panoramic radiography, Tooth apex
 • Mortaza Sadinejad, Roya Kelishadi, Gelayol Ardalan, Mahnaz Taslimi, Majzoubeh Taheri, Mohammad, Esmaeil Motlagh Pages 154-162
  Introduction
  Decayed teeth are one of the diseases of civilization. Intraoral factors which interact with the others such as heredity, cultural and social factors are involved in the initiation of the disease. Among social factors, health care is particularly important. The aim of the present study was to evaluate DMFT, dmft and gingivitis in the first-year students of elementary, guidance and high schools in rural and urban areas in 23 provinces of Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive nationwide study was conducted in 2009‒2010 as part of the routine examination of first-year students of elementary, guidance and high schools in 23 provinces in Iran. This examination was performed across the country by physicians and medical personnel in relation to DMFT and dmft and gingival inflammation. Data were recorded in students’ health records and frequencies were extracted and reported.
  Results
  The results showed first-year elementary students had the highest caries rate with 45.56%. Caries rates were 40.99% and 35.8% in rural and urban areas, respectively. First-year students of elementary, guidance and high schools in Kashan and Shiraz had the highest and lowest caries rates with 62% and 13%, respectively.
  Conclusion
  Under the limitations of the present study, the highest caries rate was reported in elementary students in Kashan. The highest rates of tooth extractions, tooth restorations and gingival inflammation were reported in elementary, high school and guidance school students, respectively.
  Keywords: Dental caries, Gingival inflammation, Mass screening, Students
 • Omid Savabi, Mahsa Sahraneshin Samani, Ali Sahraneshin Samani, Maryam Khoroushi Pages 163-175
  Introduction
  Intraoral imaging technology has become one of the most exciting new fields in dentistry. Three-dimensional scanning of the oral cavity is used in many dental procedures such as restorative dentistry and orthodontics. To date, a number of intraoral scanners have been developed for restorative dentistry throughout the world, and many researchers and manufacturers seek the design and development of new digital devices. Only some of these devices are currently available on the market and some others are being clinically tested. All existing intraoral scanners try to overcome the drawbacks of traditional impression processes. The aim of the present article is to provide an extensive evaluation of intraoral scanners in restorative dentistry, with special attention to their assessment principles, characteristics and performance.Review report: This review article was prepared by scientific searching in electronic sources of Pubmed and ISI Web of Science in connection with articles published in English until 2014, and with these key words: intraoral scanners and digital impression.
  Conclusion
  Over the years there have been major advances in digital scanning systems, and a variety of digital systems have been introduced that enable the dentist to select different intraoral reconstruction methods in the extraoral environment. The ultimate goal of dentists is to provide accurate and efficient dental restorations for the patient, while maintaining patient comfort during the impression process. High-resolution dental optical scanners will enable the operator to provide high-quality restorations. With digital impression techniques, the number of operators and material variables will decrease, making restoration fabrication processes more predictable and easier.
  Keywords: CAD, CAM, Dental prosthesis, Operative dentistry
 • Ahmad Motaghi, Mohammad Razavi, Romina Amini, Elmira Saeian Pages 176-181
  Introduction
  One of the most common odontogenic cysts is odontogenic keratocyst (OKC). It often occurs in men and diagnosis is most common in the second and third decades of life. These cysts have an expansive growth and often without clinical symptoms and bone expansion. The aim of this study was to report an uncommon OKC with unusual characteristics.Case report: A 67-year-old female patient was referred to a maxillofacial surgeon with a complaint of swelling of the left lower jaw. The patient was edentulous and had no pain and tenderness. Intraoral examination showed a swelling on the facial aspect of the alveolar bone with a boney consistency. Panoramic radiograph and CT scan examination showed a multilocular radiolucent lesion with corticated margins, which extended into the ramus and angle of the mandible with perforation of buccal and lingual cortices. The histopathological examination of the lesion after incisional biopsy was performed. Partial resection was carried out and OKC was confirmed.
  Conclusion
  Due to the aggressive nature and high recurrence rate of OKC they should be diagnosed in early stages. Therefore, it is recommended that dentists be aware of the possibility of unusual characteristics of this cyst and follow it after treatment because of its high recurrence rate.
  Keywords: Jaw cysts, Mandible, Odontogenic keratocyst