فهرست مطالب

Caspian Journal of Dental Research
Volume:2 Issue: 2, Sep 201313

 • تاریخ انتشار: 1392/11/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم احسانی، عطا ادیبی، احسان الله موسوی، آتنا دهقانی، الهام ادیبی صفحه 8
  مقدمه
  رشد و تکثیر میکروارگانیسم های باقیمانده درون کانال ریشه، ممکن است بافتهای اطراف ریشه را تخریب کرده و باعث ایجاد ضایعه پری اپیکال گردد. بنابراین حذف کامل میکروارگانسم ها ازکانال ریشه همواره ازاهداف مهم درمان اندودنتیک بوده است، هیچکدام ازمواد دندانپزشکی سیل کامل با دیواره های حفره فراهم نمی کند وهمیشه فضاهای میکرونی درفاصله بین ماده ودیواره حفره باقی می ماند که میکروارگانیسم ازاین فضاها می تواند نفوذ کند که این خود تاکید یبیشتر برضرورت داشتن خاصیت ضدباکتریایی این مواد می باشد. بنابراین هدف ازمطالعه حاضر ارزیابی آزمایشگاهی فعالیت ضدمیکروبی سیلرهای AH26، MTA Fillapex وADseal است.
  مواد و روش ها
  برای مطالعه اثر هر سیلر AH26، MTA Fillapex وADseal بر هر یک ازباکتری های انتروکوکفکالیس و لاکتوباسیل تعداد 10 نمونه درنظرگرفته شد. دراین تحقیق مجموعا 60 پلیت مورد مطالعه قرار گرفتند و جهت گروه کنترل 10 پلیت درنظرگرفته شد. ابتدا مقدارمعینی سیلر تازه تهیه شده درداخل میکروتیوب ها ریخته ودردیواره آنها پخش شد، سپس محیط کشت به داخل میکروتیوب ریخته و بعد حجم معینی از سوسپانسیون باکتریایی به داخل آن اضافه شد و میکروتیوب ها برای مدت 24 ساعت در داخل انکوباتور نگهداری شدند تا باکتری ها رشد کنند، سپس حجم معینی ازمحلول داخل میکروتیوب را برداشته و بر روی پلیت حاوی بلاد آگار ریخته وبه مدت 24 ساعت کشت داده شد سپس تعداد کلنی های رشد کرده در هر پلیت مورد شمارش قرار گرفت و بعد داده ها با استفاده از تست های آماری MANOVA –Tukey Test و بوسیله نرم افزارآماری 18 SPSS Versionآنالیز گردیدند.
  یافته ها
  بیشترین تعداد باکتری رشد کرده درمجموع هر دو باکتری انتروکوک فکالیس ولاکتوباسیل، در پلیت های سیلر Adseal با میانگین CFU00/5113 وسپس در پلیت های سیلر MTA Fillapexبا میانگین CFU00/3077 و کمترین تعداد باکتری رشد کرده با میانگین CFU 15/1345 در پلیت های سیلر AH26 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بیشترین اثر ضد باکتریایی برروی هر دو باکتری انتروکوک فکالیس ولاکتوباسیل مربوط به سیلر AH26 وپس ازآن سیلر MTA Fiilapex و کمترین اثر ضدباکتریایی مربوط به سیلر ADseal می باشد.
  کلیدواژگان: سیلرهای اندودنتیک، اثر آنتی باکتریال، میکروارگانیسم ها
 • عفت خدادادی، نفیسه قاسمی، مهدی پورامیر*، علی بیژنی صفحه 15
  مقدمه
  خاصیت آنتی اکسیدانی کاکائو و دیگر افزودنی های طعم دار و شکر افزوده به شیر در شیرهای طعم دار اسیدوژنیسیتی این شیرها را تحت سوال می برد. این مطالعه به هدف بررسی تغییرات pH پلاک و بزاق و میزان آنتی اکسیدانی شیرهای طعم دار در کودکان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی روی 42 نمونه پلاک دندانی و 42 نمونه بزاق کودکان 11-6 سال انجام شد. شیرهایی با طعم های توت فرنگی، کاکائو، عسل، موز و شیر معمولی همه از یک کارخانه و با یک تاریخ تولید بررسی شدند. قبل از مطالعه کودکان تحت پروفیلاکسی قرار گرفتند و سپس جهت تجمع پلاک برای 48 ساعت بهداشت دهانی را رعایت نکردند. در روز سوم کودکان به 7 گروه 6 نفره تقسیم شدند. ابتدا پلاک بالای لثه ای با استفاده از اکسکاوتور شماره 3 که با نیروی یکسان 2 بار بر سطح دندان های مورد نظر کشیده شد و سپس بزاق آنها به روش Spitting جمع آوری شد. هر کودک 10 سی سی شیر طعم دار را 1 دقیقه در دهان قرقره کرد. سپس نمونه های تازه پلاک بعد از 5، 10، 20، 30 دقیقه و نمونه های بزاق فورا، 5، 10، 20، 30 دقیقه جمع آوری شدند و pH آن ها با استفاده از pH متر ((Basic20+, Crisom اندازه گیری شد. جهت بررسی خاصیت آنتی اکسیدانی شیرهای مورد مطالعه از روش FRAP)) Ferric Reducing Ability Of Plasmaاستفاده کردیم. اطلاعات بدست آمده با استفاده از آزمونهای آماری آنالیز واریانس و تست تعقیبی توکی و آزمون تی زوج و Anova Reapeted Measures مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت
  یافته ها
  پس از 30 دقیقه شیر عسل به کمترین مقدار (30/0±74/0) و شیر موز به بیشترین میزان (25/0±38/1) سبب کاهش pH پلاک شدند (5 0/0≥p). در پایان 30 دقیقه تغییرات pH بزاق نسبت به pH اولیه اختلاف معنی داری نداشت. شیر کاکائو دارای بیشترین (1000 میکرو مول/لیتر) و شیر موز دارای کمترین (میکرو مول/لیتر25/706) غلظت آنتی اکسیدانی هستند.
  نتیجه گیری
  مصرف شیر عسل, شیر کاکائو و شیر قهوه به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی بالاتر و کاهش کمتر pH پلاک برای کودکان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: شیر، پلاک دندانی، بزاق، کودکان، ظرفیت آنتی اکسیدانی، pH
 • عبدالایمان آمویی، محمود خسروی*، حسین علی اصغرنیا، حبیب الله قنبری، حسین فرجی صفحات 20-36
  مقدمه

  زباله های دندانپزشکی بخش اعظم مواد زائد جامد شهری هرجامعه را تشکیل داده و دارای عوامل بیماری زا و مواد شیمیایی سمی است که سلامت بیماران، کارکنان و دیگر مراجعین به کلینیک های دندانپزشکی را به مخاطره می اندازد. مطالعه حاضر جهت تعیین کیفیت و کمیت مواد زائد تولید شده ازبخش های مختلف دانشکده دندانپزشکی بابل انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  همه مواد زائد روزهای فرد وزوج (دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه) هفته میانی ماه دوم هرفصل مورد آزمایش قرار گرفت. مواد زائد جامد مختلف شامل زباله های عمومی، زباله های عفونی و زباله های شیمیایی خطرناک توسط ترازوی دیجیتال بادقت 001/0 گرم توزین شد.

  یافته ها

  میزان تولید زباله ها به قرار زیر بود: کل زباله های دندانپزشکی 2/291 کیلوگرم که شامل مواد زائد جامد عمومی 3/251 کیلوگرم (3/86%)، زباله های عفونی و تیز 38 کیلوگرم (13%) و ترکیبات شیمیایی خطرناک 2کیلوگرم (7/0%) بوده است. میزان کلی زباله در یکسال 69888 کیلوگرم بوده است. زباله ای که روزانه براساس هر بخش فعال دندانپزشکی تولید می شود به عنوان زباله کلی دندانپزشکی، زباله عمومی، زباله عفونی و تیز و ترکیبات شیمیایی خطرناک به ترتیب 07/3 کیلوگرم، 65/2 کیلوگرم، 4/0 کیلوگرم و 02/0 کیلوگرم بوده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به ماهیت و میزان زباله دندانپزشکی تولید شده خصوصا زباله عفونی و آثار نامطلوب آن بر روی سلامت مردم و محیط، اتخاذ یک سیاست مشخص جهت مدیریت مواد زائد جامد دندانپزشکی ضروری به نظر می رسد. همچنین با برگزاری کارگاه های آموزشی، آگاهی پرسنل مراکز درمانی دندانپزشکی در خصوص خطرات بالقوه آن افزایش خواهد یافت.

  کلیدواژگان: مواد زائد دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، بابل
 • میثم میرزایی، ولی الله آرش، محمود ربیعی، ایمان رمضانی*، علی بیژنی صفحه 23
  مقدمه
  در هنگام بستن فضا با استفاده از مکانیک sliding اصطکاک بین براکت و سیم به وجود می آید هدف از این مطالعه بررسی مقایسه ای مقاومت اصطکاکی در براکتهای مونوکریستالین ((ICE باسیم های ANITI، ST. STEEL، TMAمی باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه تجربی آزمایشگاهی بوده که در آن از 5 نوع سیم ارتودنسی استفاده گردیده است. براکت ها و سیم ها به 5 گروه تقسیم شدند: گروه 1: 18Monocrystalline+Stainless Steel، گروه 2: 25×19Monocrystalline+Stainless Steel، گروه 3: 18Monocrystalline+Beta TMA، گروه 4: 25×19Monocrystalline+Beta TMA، گروه 5: 18Monocrystalline+NiTi. مجموعه سیم-براکت درون دستگاه اینسترون قرار گرفت. زاویه سیم درون براکت صفر و سرعت جابجایی سیم درون براکت mm/min 10 بود. اندازه نیروی اصطکاک برای هر گروه 10 مرتبه در بزاق مصنوعی انجام شد میانگین میزان مقاومت اصطکاک ایستایی برای هر گروه به دست آمد. آزمون One way ANOVA در نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون تعقیبی LSD برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نیروی اصطکاک در گروه 1: 14/0±82/0، گروه 2: 30/0± 09/1، گروه 3: 53/0±87/0، گروه 4: 16/1±9/1، گروه 5: 30/0±42/1، به دست آمد. در مقایسه دو به دو گروه ها از نظر شکل سیم (مقطع گرد یا مقطع مستطیل) در سیم های از یک جنس اختلاف معنی دار مشاهده شد. بطوری که در مقایسه سیم 18Beta-TMA با سیم 25×19 Beta-TMA، 023/0=p-value بدست آمد و درمقایسه سیم های استیل با یکدیگر 034/0=p-value حاصل شد.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این مطالعه بیان می کنند که سیم 18 Stainless Steel کمترین میزان اصطکاک را داشته و سیم های round هم نسبت به سیم های با سطح مقطع مستطیلی نیروی اصطکاک کمتری را ایجاد می کنند. سیمBeta-TMA بیشترین میزان اصطکاک را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: براکت، سیم، مقاومت اصطکاکی
 • مهدی روادگر، ولی الله آرش، حمید پاچناری* صفحه 29
  مقدمه
  در درمان ارتودنسی ایجاد یک باند مناسب بین مینا و براکت ضروری است. پس از معرفی سلف اچ پرایمرها(SEPs) جهت تسهیل باند براکت ها در مقایسه با سیستم معمول اچ وباند، مطالعات زیادی درباره ی استحکام باند برشی آنها صورت گرفته و نتایج متفاوتی بدست آمده است. هدف از این بررسی، مقایسه ی استحکام باند برشی براکت های فلزی Steel (SS) Stainless باند شده توسط 3 نوع سیستم باندینگ است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 60 دندان پرمولر فک بالای کشیده شده ی انسانی، بصورت تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شدند: در گروه اول کامپوزیت TransbondXT(TBXT) لایت کیور با Transbond plus self-etching primer(TPSEP)، در گروه دوم کامپوزیت TBXT با روش معمول اسید اچ و در گروه سوم کامپوزیت سلف کیور Unite TM bonding adhesive با روش معمول اسید اچ در تمامی گروه ها، براکت های (American Orthodontics, Standard edgewise-022Sheboygan, USA) استفاده شدند. 24 ساعت پس از انجام ترموسایکلینگ، استحکام باند برشی براکت ها توسط دستگاه Universal testing machine(Zwick) اندازه گیری شد. جهت مقایسه ی استحکام باند برشی گروه ها با یکدیگر از آزمون آنالیز واریانس ANOVA استفاده شد و 05/0≥p به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین استحکام باند برشی برحسب مگاپاسکال برای گروه اول: 9/1±27/8، گروه دوم: 2±78/9و گروه سوم: 5/2±92/8 بود. استحکام باند برشی بین گروه ها اختلاف معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه میزان استحکام باند برشی TPSEPتقریبا در حد روش معمول اسید اچ و در محدوده ی مطلوب جهت استحکام باند برشی براکت های ارتودنسی می باشد، استفاده از TPSEP می تواند جایگزینی برای روش معمول اچ و باند خصوصا در اعمال ارتودنسی باشد.
  کلیدواژگان: استحکام باند برشی، براکت فلزی، سلف اچ پرایمر
 • علی نوذری، طاهره اسماعیلی پور، سلیمان فیجان*، مهین سلیمان نژاد صفحه 42
  مقدمه
  بیرون افتادن دندان به معنای جابجایی کامل دندان از حفره دندانی است که باعث آسیب به ساختارهای لیگامان پریودونتال، سمان، استخوان آلوئول، لثه و پالپ دندان می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی توانایی شیرعسل بلند مدت در زنده نگه داشتن سلولهای لیگامان پریودنتال می باشد.
  مواد و روش ها
  برای تهیه سلولهای لیگامان پریودونتال از دندان های پرمولر سالم که به دلیل درمان ارتودنسی کشیده شده بودند استفاده شد.بافت پریودونتالی در این افراد سالم و فاقد هرگونه التهاب بود.سلولهای لیگامان پریودونتال به تعداد 103×8 سلول درمحیط کشت DMEM(Dulbecco’s Modified Eagle Medium) در پلیت 96-well کشت داده شدند تا زمان اتصال سلولها به پلیت، در 37 درجه انکوبه شدند. بعد از آن محیط کشت DMEM را برداشته و به هر well، به میزان 100 میکرو لیتر از محیط های شیر مدت دار، شیر معمولی، Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) و شیر عسل مدت دار اضافه شد. DMEMبه عنوان محیط کنترل مثبت و محیط خشک به عنوان محیط کنترل منفی در نظر گرفته شد. سپس پلیت ها به مدت 1، 3، 6، 9 ساعت در انکوباتور °37 قرار داده شدند. زنده ماندن سلولها با استفاده از روش MTT(Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) ارزیابی شد. یافته های مطالعه با استفاده از روش های آماریTwo Way، One Way Anova، Anova، Post hoc scheffe مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان بقای سلولهای PDL در تمام محیط ها در تمام زمان هابه صورت معنی داری نسبت به محیط کنترل منفی بهتر می باشد(001/0≥p) بعد از گذشت 9 ساعت میانگین بقای سلولهای لیگامان پریودنتال در محیطهای شیرعسل مدت دار،شیر مدت دار وHBSS به ترتیب 82/0±82، 13/8±75، 78/2±87 بود. بعد از گذشت 9 ساعت در هردو محیط شیر عسل و HBSS نسبت به محیط شیرمعمولی به صورت معنی داری میزان بقای سلولها بیشتر بود. (003/0=p) نتایج آنالیز One Way Anova نشان می دهد که پس از گذشت 9 ساعت میزان بقای سلولهای PDL در محیط شیر عسل قابل مقایسه با محیط HBSS بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه ی حاضر شیر عسل با ماندگاری بالا و همچنین شیر مدت دار به عنوان یک محیط حد واسط مطلوب که قابل مقایسه با HBSS می باشند در نظر گرفته می شود. این محیط ها علاوه بر اینکه در مدت زمان ذکر شده دارای توانایی برابر در زنده نگه داشتن سلولها در مقایسه با محلولهای تجاری گران قیمت می باشند به راحتی در دسترس بوده و قابل استفاده می باشند.
  کلیدواژگان: فیبروبلاست، DMEM، لیگامان پریودنتال
 • احسان مودی، محمد مهدی زاده*، سینا حقانی فر، مریم شیخی، علی بیژنی صفحه 48
  مقدمه
  هدف از این مطالعه، ارزیابی دقت رادیوگرافی پانورامیک در تعیین محل لینگولا به عنوان شاخصی جهت شناسایی موقعیت سوراخ مندیبولار می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر 30 عدد فک پایین خشک با دندان که حداقل دو دندان مولر اول ویک کانین دارند برای اندازه گیری انتخاب شدند.در یک موقعیت ثابت و قابل تکرار، از فک های پایین، فوتوگرافی و رادیوگرافی پانورامیک به عمل آمد.10 خط (شامل 2 خط افقی و 8 خط عمودی) از لینگولا به بوردر قدامی و خلفی راموس، زائده کورونوئید و بوردر تحتانی فک پایین، رسم شد. این خطوط در فتوگرافی و رادیوگرافی پانورامیک اندازه گیری گردیده و با هم مقایسه شدند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری 20 SPSS و با استفاده از آزمون Paired T test، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  فقط در سه شاخص cd (تحتانی خلفی ترین نقطه ی سوراخ مندیبولار تا بوردر خلفی فک پایین)، gh (پنج میلی متر جلوتر از فوقانی ترین نقطه ی سوراخ مندیبولار تا زائده کورونوئید) و ln (پنج میلی متر عقب تر از خلفی تحتانی ترین نقطه ی سوراخ مندیبولار تا بوردر تحتانی فک پایین) بین رادیوگرافی پانورامیک و فوتوگرافی تفاوت معناداری وجود نداشت. در مورد سایر شاخص ها اختلاف رادیوگرافی پانورامیک و فوتوگرافی معنادار بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد رادیوگرافی پانورامیک ابزار دقیقی در نشان دادن محل واقعی لینگولا نیست.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی پانورامیک، فک پایین، اندازه گیری ابعادی
|
 • Maryam Ehsani, Ata Adibi, Ehsanollah Moosavi*, Atena Dehghani, Soraya Khafri, Elham Adibi Page 8
  Introduction
  Growth and proliferation of the remaining microorganisms within the root canals may destroy the surrounding tissue of the root and leads to periapical lesion. Consequently, the complete elimination of microorganisms from the root canal is an important goal of endodontic therapy. Endodontic sealers do not provide complete seal in root canal system, and micro spaces have always remained between the material and canal walls that lead to penetration of these spaces, so, an antibacterial activity is essential for sealers. The aim of the present study was the in vitro evaluation of antimicrobial activity of the three endodontic sealers on two microorganisms.
  Methods
  To study the effect of each sealer; AH26, MTA Fillapex and ADseal on Enterococcus Faecalis and Lactobacillus bacteria 10 samples were considered. In this experimental study, 60 plates were exposed to bacteria and 10 plates were considered for control group. Sealer antibacterial effect on bacterial growth was studied after 48 hours. Firstly, the freshly prepared sealers were poured inside the micro tube and diffused in the wall of the micro tube. Then solution of nutrient broth was poured into a micro tube and the determined volume of solution of bacterial suspension was added into a microtube and was kept 24 hours in the incubator to grow the bacteria. Then, it was poured in the plates of blood agar and cultured after 24 hours and then the colonies grown on the plates were counted in sufficient light. The data were analyzed with MANOVA statistical test and SPSS Version 18.
  Results
  Most bacteria grew in the plates of ADseal sealer and MTA fillapex sealer with means of 5113.00CFU and 3077.00CFU respectively, while the lowest number of bacteria grew in the plates of AH26 sealer with a mean of 1345.15CFU.
  Conclusions
  Most antibacterial activities of each enterococcus faecalis and lactobacillus bacteria sample was for AH26 sealer and MTA fillapex sealer. The lowest antibacterial activity was for ADseal sealer.
  Keywords: Endodontics sealers, Antibacterial activity, Microorganisms
 • Effat Khodadadi, Nafiseh Ghasemi, Mehdi Pouramir*, Ali Bijani Page 15
  Introduction
  The antioxidant properties of chocolate and other flavored additives besides the sugar added to milk raises the question about the acidogenecity of flavored milk. This study was conducted to measure the pH changes of dental plaque and saliva after the consumption of flavored milk and evaluate the antioxidant property of them.
  Methods
  This study was performed on 42 samples of dental plaque and 42 samples of saliva in 6-11 year old school going children. Milk with flavors of strawberry, chocolate, banana, honey and slim milk were evaluated, all from the same manufacturer with a similar production date. At the beginning of the study on the first day, children were given thorough oral propHylaxis and they were instructed to avoid any method of oral hygiene for 48 hours to permit enough plaque deposition. On the third day the children were divided into 7 groups, 6 children in each group. The supra-gingival plaque was collected through the help of an excavator #3 which was pulled twice with the same force on the tooth surface. The saliva was collected using spitting technique. Each child swished 10 cc of milk for 1 minute in his/her mouth. Fresh plaque samples after 5, 10, 20 and 30 minutes and saliva samples immediately, after 5, 10, 20 and 30 minutes were collected. The pH of the samples were recorded by a pH testing apparatus (Basic 20+, Crisom). To evaluate the antioxidant property of studied milk, Frap test was performed. The collected readings were reported as mean±SD and analyzed by ANOVA repeated measures, Post hoc Tukey and Paired T-test. In this study, p≤0.05 was considered as significant.
  Results
  After 30 minutes, honey milk caused the least drop 0.74±0.30 and banana milk caused the highest drop 1.38 0.25 in plaque pH (p≤0.05). After 30 minutes, the pH of saliva showed no significant difference compared to the initial pH. Chocolate milk contained the highest (1000 micromol/liter) and banana milk the lowest (706.25 micromol/liter) antioxidant concentration.
  Conclusions
  Because of the highest antioxidant properties and reduction of dental plaque PH to a lesser extent, milk with honey, chocolate and coffee is more recommended for children.
  Keywords: Milk, Dental plaque, Saliva, Antioxidant capacity, pH
 • Abdoliman Amouei, Mahmood Khosravi, Hosseinali Asgharnia, Habibollah Ghanbari, Hossein Faraji Pages 20-36
  Introduction

  Dental wastes are a main part of urban solid wastes in each society and have pathogenic agents and toxic chemicals, which put health of patients, personnel and other referees to dental clinics in danger. The present study was done to recognize the quality and quantity of the different generated wastes at various parts of the Faculty of Dentistry-Babol University of Medical Sciences.

  Methods

  The whole solid wastes generated in the odd and even days (Monday, Tuesday and Wednesday) of the middle of the week from the second month of each season were examined. Various dental solid wastes including general, infectious and hazardous chemical wastes were weighted by typical scale.

  Results

  The generation rate of the solid wastes were: total dental wastes: 291.2 kg including general solid wastes: 251.3 kg (%86.3), infectious wastes and sharps: 38 kg (%13) and hazardous chemical waste: 2 kg (%0.7). The total amount of wastes in a year was 69888 kg. The solid wastes are daily produced according to each active dental unit as total, domestic-type, infectious and the hazardous chemical wastes were 3.07 kg, 2.65 kg, 0.4 kg and 0.02 kg, respectively.

  Conclusions

  Considering the quality and quantity of the generated dental solid wastes especially infectious wastes and their unfavorable effects on the people's health and environment, it is necessary to compile a distinct policy for the management of these medical solid wastes. Also, holding training workshops, knowledge of the staffs in the dentistry care centers should be increased to avoid possible dangers.

  Keywords: Dental solid waste, Faculty of dentistry, Babol
 • Meysam Mirzaie, Valiollah Arash, Mahmoud Rabiee, Iman Ramezani, * Ali Bijani Page 23
  Introduction
  When using sliding mechanics for space closure during orthodontic treatment, friction occurs at the bracket-wire interface. The aim of this study was to evaluate the frictional resistance between monocrystalline (ICE) brackets and Stainless Steel, Beta TMA and NiTi wires.
  Methods
  In this experimental study, we used 5 different types of orthodontic wires. Brackets and wires were divided in to 5 groups: 1-(monocrystalline+stainless steel 18) 2–(monocrystalline+stainless steel 19×25) 3-(monocrystalline+Beta-TMA) 4–(monocrystalline+Beta TMA 19×25) 5-(monocrystalline+NiTi 18). Instron Universal Testing Machine was used to investigate the static frictional resistance. The angulation between bracket and wire was 0 and the wires were pulled through the slots at a speed of 10 mm/min. Tests were performed 10 times for each group in artificial saliva. The average of 10 forces recorded was considered as static friction. One-way ANOVA and SPSS Version 18 and LSD post hoc test were used to evaluate the results of the study.
  Results
  The mean static frictional force for each group was: group1: 0.82±0.14, group 2: 1.09±0.30, group 3: 0.87±0.53, group 4: 1.9±1.16, group 5: 1.42±0.30. There was a significant difference when comparing the two groups of similar wires in terms of shape (round or rectangular cross-section) as when comparing Beta TMA 18 and 19×25 arch wires with each other, the obtained p-value was 0.023, while the obtained p-value for the comparison of stainles steel arch wires was 0.034.
  Conclusions
  The result of this study shows that Stainless Steel 18 wires generate the least amount of friction and round wires produce less friction than the rectangular wires. Beta TMA wires generate the highest amount of friction.
  Keywords: Bracket, Wire, Frictional resistance
 • Mehdi Ravadgar, Valiollah Arash, Hamid Pachenari* Page 29
  Introduction
  In orthodontic treatment, it is essential to establish a satisfactory bond between enamel and bracket. After the self-etch primers (SEPs) were introduced for the facilitation of bracket bonding in comparison to the conventional etch-and-bond system, multiple studies have been carried out on their shear bond strengths which have yielded different results. This study was aimed at comparing shear bond strengths of the stainless steel metallic brackets bonded by three bonding systems.
  Methods
  In this experimental in vitro study, 60 extracted human maxillary premolar teeth were randomly divided into three equal groups: in the first group, Transbond XT (TBXT) light cured composite was bonded with Transbond plus self-etching primer (TPSEP); in the second group, TBXT composite was bonded with the conventional method of acid etching; and in the third group, the self cured composite Unite TM bonding adhesive was bonded with the conventional method of acid etching. In all the groups, Standard edgewise-022 metallic brackets (American Orthodontics, Sheboygan, USA) were used. Twenty-four hours after the completion of thermocycling, shear bond strength of brackets was measured by Universal Testing Machine (Zwick). In order to compare the shear bond strengths of the groups, the variance analysis test (ANOVA) was adopted and p≤0.05 was considered as a significant level.
  Results
  Based on megapascal, the average shear bond strength for the first, second, and third groups was 8.27±1.9, 9.78±2, and 8.92±2.5, respectively. There was no significant difference in the shear bond strength of the groups.
  Conclusions
  Since TPSEP shear bond strength is approximately at the level of the conventional method of acid etching and within the desirable range for orthodontic brackets shear bond strength, applying TPSEP can serve as a substitute for the conventional method of etch and bond, particularly in orthodontic operations.
  Keywords: Shear bond strength, Metallic brackets, Self, etching primer
 • Ali Nozari, Tahere Esmaeilpour, Soleiman Fijan*, Mahin Salmannejad Page 42
  Introduction
  Tooth avulsion is defined as the complete displacement of the tooth from its alveolar socket which causes damage to the periodontal ligament structure, cementum, alveolar bone, gingiva, and dental pulp. The purpose of this study was to determine the ability of long-shelf life honey milk to serve as a temporary storage medium for the maintenance of periodontal ligament (PDL) cell viability on avulsed teeth.
  Methods
  PDL cells were obtained from premolars extracted for orthodontic purposes which were clinically healthy and had healthy gingiva (i.e. not inflamed).Then, 8×10³ cells were seeded in each well of 96-well plate. and Afterwards treated with long-shelf life milk and honey milk, Hank’s Balanced Salt Solution (HBSS) and fresh milk. Different incubation periods were 1, 3, 6, and 9 hours. Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM) and dry medium were considered as positive and negative control media, respectively. Cell viability was determined by using the MTT (Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide) assay. Data were statistically analyzed with one-way anova, two-way anova and post hoc Scheffe tests. A level of p≤0.05 was accepted as statistically significant
  Results
  The results indicate that all media performed significantly better in maintaining PDL cell viability than the negative control at all time periods. (p≤0.001) After 9 hours, Percentage of viable PDL cells in long-shelf life honey milk, long-shelf life milk and HBSS were 82±0.82, 75±8.13 and 87±2.78 respectively. Furthermore cell's viability in both long-shelf life honey milk and HBSS was significantly better than fresh milk medium (p=0.003). Moreover, the results of One-way ANOVA showed long-shelf life honey milk were more effective in preserving the PDL cell viability as well as HBSS after 9 hours.
  Conclusions
  According to the study results, long-shelf life honey milk considered as appropriate storage media which are comparable to HBSS. These media are not only able to keep more cells viability after 9h compared to the expensive commercial solutions, but are also be easily accessible.
  Keywords: Tooth avulsion, Fibroblasts, DMEM, Storage media
 • Ehsan Moudi, Mohammad Mehdizadeh*, Sina Haghanifar, Maryam Sheikhi, Ali Bijani Page 48
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the accuracy of panoramic radiograph in locating the position of lingula as an index to estimate the location of mandibular foramen.
  Methods
  The distance measurement in this study was carried out on 30 dry mandibles, composed of at least 2 first molars and one canine. Photography and panoramic radiography of the mandible was performed in a steady reproducible position. 10 lines (including 2 horizontal and 8 vertical) were drawn from the lingula to the anterior and posterior borders of ramus, the coronoid process and the lower border of the mandible. These lines were measured and compared in photographs and panoramic radiographs. The data were analyzed using SPSS 20 software, paired t-test, Pearson correlation and linear regression analysis.
  Results
  Considering all different distances, there was no significant difference between the findings of panoramic radiographs and photographs with regard to 3 indices as follows: cd (posteroinferiormostpoint of mandibular foramen to the posterior border of the mandible); ln (5 mm behind the postero inferior most point of mandibular foramen to the lower border of mandible) gh(5 mm ahead of superior most point of mandibular foramen to the coronoid notch). Whereas, a significant difference was observed in other indices.
  Conclusions
  It seems that the Panoramic radiograph is an inaccurate guide to display the precise location of the lingula.
  Keywords: Panoramic radiography, Mandible, Dimentional measurement