فهرست مطالب

دیابت و متابولیسم ایران - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 53، آذر و دی 1392)

مجله دیابت و متابولیسم ایران
سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 53، آذر و دی 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/09/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد اصغری جعفرآبادی*، اکبر سلطانی، سیده مومنه محمدی صفحات 83-101
  ارزیابی پیامد ها و عوامل خطر در قالب متغیرهای کیفی، در انواع مطالعات علوم پزشکی متداول است و بررسی رابطه بین این متغیرها به عنوان اهداف پژوهشی تعریف می شوند. هدف از این مقاله، معرفی مفاهیم و آزمون های ساده و کاربردی آماری بررسی رابطه بین این متغیرها، شامل انواع آزمون های کای دو در این مطالعات می باشد. مبانی و نحوه انجام محاسبات شاخص ها و آزمون فرض های بررسی رابطه بین متغیرهای کیفی (و یا اختلاف نسبت ها بین گروه ها)، در نظر گرفتن ملاحظات مربوط و نحوه گزارش کردن یافته ها در قالب جداول توافقی، برای انواع آزمون های کای دوی ارائه گردید. برای بررسی رابطه بین دو متغیر کیفی دو یا چند حالتی، آزمون کای دوی پیرسون (در صورت برقراری شرایط ککران)، برای نمونه های کوچک تصحیح پیوستگی یتس، برای عدم برقراری شرایط ککران محاسبه P-Value دقیق بر اساس آزمون های دقیق، برای متغیرهای کیفی رتبه ای آزمون کای دوی روند و برای وضعیت های وابسته آزمون کای دوی مک نمار باید استفاده شود. به علاوه برای جداول بزرگ تر از 2×2، در صورت معنی داری رابطه کلی، آزمون های تعقیبی با اعمال تصحیح مناسب مورد نیاز است. در هر یک از وضعیت های فوق، بر اساس مثال های مطالعاتی، محاسبات آزمون فرض ها انجام و نتایج آنها ارائه گردید. برای بررسی رابطه، یک یا مجموعه ای از عوامل خطر با یک متغیر پیامد کیفی اسمی یا رتبه ای، تحلیل های ارائه شده با توجه به موقعیت و هدف مطالعه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: جدول توافقی، جداول متقاطع، رابطه، آزمون کای دو، آزمون دقیق فیشر، آزمون مک نمار
 • ملیحه آوسه، روح الله نیکویی، فرشته عتابی، زهرا میرزایی زاده، کبری امیدفر*، باقر لاریجانی صفحات 102-110
  مقدمه
  هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر 7 هفته تمرین استقامتی بر میزان بیان ژن RBP4در عضلات نعلی، باز کننده طویل انگشتان (EDL)، کبد، چربی احشایی و زیر پوستی رت های دیابتی نوع دو بود.
  روش ها
  تعداد 40 رت نژاد ویستار نر در سن 5 هفتگی با میانگین وزنی 9/8± 7/93 گرم تهیه و به طور تصادفی به 4 گروه کنترل سالم(C)(10 = n)، تمرینی سالم(T)(10 = n)، کنترل دیابتی(DC)(15 = n) و تمرینی دیابتی(TD)(15=n)تقسیم شدند. دیابت از طریق ترکیب تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین و مصرف غذای پر چرب ایجاد شد. جهت تایید وقوع مقاومت انسولین از مقادیر HOMA-IR استفاده گردید. پس از اعمال 7 هفته تمرین استقامتی، بیان RBP4 mRNA در بافت های فوق اندازه گیری گردید. از روش PCR-Realtime برای سنجش محتوی RBP4 mRNAاستفاده شد.
  یافته ها
  بعد از 7 هفته القاء دیابت نوع دو مقدار RBP4 mRNAکبد (37/2 برابر)، چربی احشایی (33/2 برابر) و چربی زیرپوستی (83/1 برابر)، نعلی (21/1 برابر) و EDL(03/2 برابر) درگروه DCبیشتر از گروه C بود (شکل 6). با اعمال 7 هفته تمرین استقامتی، تفاوت معنی داری بین گروه DTو CDفقط در چربی احشایی (05/0 P) یافت شد (شکل 6). علی رغم کاهش قابل ملاحظه در بیان RBP4 mRNA بعد از 7 هفته تمرین استقامتی، تفاوت معنی داری در محتوی mRNA RBP4 کبد(01/0 > P)، چربی زیرپوستی (01/0> P) و EDL (01/0 > P) بین گروه های Tو TD وجود داشت.
  نتیجه گیری
  دیابت نوع دو به طورقابل توجهی بیان RBP4 را در عضله اسکلتی به روش وابسته به تار افزایش می دهد. این افزایش در بافت های کبد، چربی احشایی و زیر پوستی نیز دیده می شود. ضمن اینکه تمرینات استقامتی بیان RBP4در عضله EDL، چربی احشایی و زیر پوستی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، تمرین استقامتی، بیان ژن RBP4
 • روح الله نیکویی، ملیحه آوسه، کبری امیدفر* صفحات 111-122
  مقدمه
  هدف از مطالعه حاضر تعیین تاثیر دیابت و 7 هفته تمرین استقامتی بر میزان بیان 1 RBP4 در عضلات نعلی، باز کننده طویل انگشتان (2EDL)، کبد، چربی احشایی و زیر پوستی رت دیابتی نوع دو بود.
  روش ها
  تعداد 50 رت نژاد ویستار نر با میانگین وزنی 9/8 ± 7/93 گرم تهیه و به طور تصادفی به 4 گروه کنترل سالم (C) (10 = n)، تمرینی سالم (T) (10 = n)، کنترل دیابتی (DC) (15 = n) و تمرینی دیابتی (TD) (15= n) تقسیم شدند. دیابت از طریق ترکیب تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین3 و مصرف غذای پر چرب ایجاد شد. پس از اعمال 7 هفته تمرین استقامتی، بیان RBP4 در بافت های فوق با western blotting و مقادیر سرمی با روش ELISA اندازه گیری گردید.
  یافته ها
  القاء دیابت نوع دو بیانRBP4 کبد (57/3 برابر، 01/0< P)، چربی احشایی (02/2 برابر، 01/0< P) و چربی زیرپوستی (84/1 برابر، 01/0< P) و EDL (29/2 برابر، 01/0< P) را درگروه DCنسبت به C افزایش داد. سطوح RBP4 سرم در گروه DC (9/2 برابر، 01/0< P) و در گروه TD (84/1 برابر، 01/0< P) نسبت به گروه C افزایش داشت. با اعمال تمرین، کاهش معنی داری در بیان RBP4 چربی احشایی (05/0< P) و سطوح سرمی آن (05/0< P) درگروه DT نسبت به CD اتفاق افتاد.
  نتیجه گیری
  دیابت نوع دو به طورقابل توجهی بیان RBP4 را در عضله اسکلتی به روش وابسته به تار، کبد، چربی احشایی، زیر پوستی و در سطح سرم افزایش می دهد. ضمن اینکه تمرینات استقامتی بیان RBP4 چربی احشایی و سرم را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، تمرین استقامتی، بیان RBP4
 • زینب شایقیان، پریسا امیری*، ماریا آگیلار وفایی، محمود پروین، کبری روحی گیلانی صفحات 123-130
  مقدمه
  نقص شناختی و هیجانی در الکسی تایمیا، منجر به مشکلات گوناگون در سلامت روانی و بیماری های جسمانی می گردد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر الکسی تایمیا بر رابطه خودمراقبتی و کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می باشد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی است. نمونه پژوهش شامل 100 نفر (60 زن و 40 مرد؛ سنین 40 تا 70 سال) از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد در سال 1391 است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل: پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، آنتروپومتریک و بالینی، پرسشنامه مقیاس کوتاه فعالیت های خود مراقبتی دیابت و پرسشنامه بازبینی کیفیت زندگی وابسته به دیابت می باشد. جهت بررسی میزان هموگلوبین گلیکوزیله و دیگر شاخص های آزمایشگاهی مرتبط از بیماران آزمایش خون گرفته شد. داده ها پس از جمع آوری و کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج همبستگی پیرسون نشانگر رابطه منفی و معنادار بین رفتارهای خودمراقبتی با الکسی تایمیا و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می باشد. بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون سلسله مراتبی، خودمراقبتی به تنهایی 40/0 درصد از واریانس هموگلوبین گلیکوزیله را تبیین کرد که با اضافه شدن الکسی تایمیا این مقدار به 42/0 افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که الکسی تایمیا به همراه خودمراقبتی در دیابت نوع دو پیش بینی کننده سطح هموگلوبین گلیکوزیله است. لذا با در نظر گرفتن ابعاد هیجانی بیماران مبتلا به دیابت می توان گام موثرتری در درمان بیماران مبتلا به دیابت نوع دو برداشت.
  کلیدواژگان: الکسی تایمیا، خود مراقبتی، هموگلوبین گلیکوزیله، دیابت نوع دو
 • خدایار عشوندی، مژگان جوکار، مهناز خطیبان*، جواد کیانی، محمدرضا یوسف زاده، علیرضا سلطانیان صفحات 131-143
  مقدمه
  در بیماران دیابتی، آموزش خود مراقبتی یکی از مهم ترین رویکردهای کلیدی در کنترل موفق دیابت می باشد. Teach Back یک روش آموزشی تعاملی است که می تواند منجر به افزایش دانش و درک بیمار و ارتقای خود مدیریتی آنها گردد. لذا هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش مراقبت از خود به روش Teach Back بر ارتقای رفتارهای خود مراقبتی بیماران دیابتی نوع دو شهر همدان می باشد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی می باشد که بر روی 70 نفر از بیماران دیابتی نوع دو انجام شده است. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل (هر کدام 35 نفر) تقسیم شدند. برنامه آموزشی طبق روش Teach Back در 4 جلسه برای گروه آزمون انجام شد. قبل و یک ماه پس از اتمام مداخله دادها با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و خود گزارش دهی جمع آوری گردید. جهت تحلیل داده ها از SPSS نسخه 20 و از آزمون های آماری تی زوجی و مستقل، کوواریانس و کای دو استفاده شده است.
  یافته ها
  هر چند که نمره آگاهی افراد گروه آزمون و کنترل در قبل از مداخله تفاوت معنی داری نداشت، نمره آگاهی بیماران گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بعد از مداخله افزایش واضحی داشته است (001/0p<). همچنین بعد از مداخله تفاوت معنی داری بین گروه آزمون و کنترل در زمینه رعایت رژیم غذایی (031/0p=)، نمره های فعالیت جسمی (002/0p=)، مراقبت از پا (001/0p<) و مصرف منظم داروها (001/0p<) به دست آمد. بعد از مداخله (%4/91) بیماران گروه آزمون دارای عملکرد خوب و (%1/77) بیماران گروه کنترل دارای عملکرد متوسط درباره کنترل قند خون بوده و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت (001/0p<). همچنین تفاوت معنی داری بین نمره کل خود مراقبتی بیماران گروه آزمون نسبت به گروه کنترل وجود داشت (001/0p<).
  نتیجه گیری
  می توان گفت که استفاده از روش Teach Back بر افزایش میزان خود مراقبتی بیماران دیابتی اثر مثبتی دارد و می تواند نقش موثری در کاهش عوارض این بیماری و افزایش کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، خود مراقبتی، Teach Back
 • سمانه عزیزی*، هاله صدرزاده یگانه، سید مصطفی حسینی، میلاد دانشی مسکونی صفحات 144-152
  مقدمه
  ناامنی غذایی به صورت دسترسی محدود به غذای کافی در همه اوقات برای یک زندگی فعال و سالم تعریف می شود. سندرم متابولیک یا سندرم مقاومت به انسولین مجموعه ای از عوامل خطر قلبی شامل اختلال در لیپیدهای خون، عدم تحمل گلوکز، چاقی شکمی و پرفشاری خون می باشد. مطالعات اخیر بیانگر شیوع گسترده ناامنی غذایی و سندرم متابولیک در مناطق مختلف ایران است. تاکنون مطالعه ای برای بررسی رابطه ناامنی غذایی و سندرم متابولیک در ایران انجام نشده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط ناامنی غذایی با ابتلا به سندرم متابولیک در زنان انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه 130 زن 30 تا 60 ساله مبتلا به سندرم متابولیک به عنوان مورد مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شیراز و 130 زن غیرمبتلا مراجعه کننده به همان درمانگاه ها به عنوان شاهد انتخاب شدند. بررسی ناامنی غذایی با پرسش نامه وضعیت امنیت غذایی خانوار سازمان کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) انجام و سندرم متابولیک بر اساس معیار هیات درمانی بزرگسالان 3 (ATP III) تعریف شد.
  یافته ها
  میزان شیوع ناامنی غذایی در گروه مورد 2/69% و در گروه شاهد 4/45% بود(001/0>P). بعد از آنالیز رگرسیون لجستیک چند متغیره، ناامنی غذایی با سندرم متابولیک به طور مستقل مرتبط بود (نسبت شانس 2/3 و فاصله اطمینان 95%: 9/1تا 6/5) (05/0P<).
  نتیجه گیری
  ناامنی غذایی یکی از عوامل خطر برای سندرم متابولیک است. لذا برنامه ریزان باید به کاهش ناامنی غذایی در جامعه به ویژه زنان از طریق بهبود وضعیت اقتصادی و اصلاح الگوهای غذایی خانوار توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: ناامنی غذایی، سندرم متابولیک، زنان
 • لیلا عینی، نگار نقاش، باقر لاریجانی، جعفر آی، کیوان مجیدزاده، اسماعیل صدرالدینی*، کبری امیدفر صفحات 153-162
  مقدمه
  سلول های بنیادی مزانشیمی به عنوان یک منبع مهم سلول های بنیادی بالغ کاربرد فراوانی در مهندسی بافت و سلول درمانی پیدا کرده اند. این سلول ها پتانسیل تبدیل به انواع بافت های دیگر را داشته و در اغلب بافت های بدن از جمله اندومتر به عنوان سلول های حمایتی وجود دارند. با توجه به جایگاه آناتومیکی سلول های بنیادی اندومتر که آنان را در مواجه با جنین قرار می دهد تصور می شود این سلول ها عامل تولید فاکتورهای مهار ایمنی در طول زمان بارداری جهت تحمل جنین باشند. در تحقیق حاضر پتانسیل خاصیت مهارکنندگی سلول های مزانشیمی اندومتر مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش ها
  جمعیت سلول های مزانشیمی مغز استخوان و اندومتر کشت داده شده با تراکم حدود 105× 2 سلول در هر میلی لیتر در مجاورت اینترفرون گاما با مقادیر IU/ml 100 وIU/ml 500 تیمار شدند و پس از گذشت 72 ساعت بیان ایندول آمین 2 و 3 دی اکسی ژناز (IDO) با استفاده از روش های ایمنوسیتو شیمی و Real Time PCR بررسی شد.
  یافته ها
  داده های مطالعه حاضر نشان داد که بیان ایندول آمین 2و3 دی اکسیژناز در این سلول ها در مواجهه با اینترفرون گاما نسبت به حالت بدون مواجهه به صورت معنی داری افزایش داشته است و این میزان افزایشی بیان IDO ((p=0.001 در سلول های مزانشیمی اندومتر در مقایسه با سلول های بنیادی مغز استخوان نیز بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  اختلاف افزایشی بیان IDO در سلول های بنیادی مزانشیمی اندومتر در مقایسه با سلول های بنیادی مغز استخوان می تواند اشاره به پتانسیل بالای سلول های بنیادی اندومتر در مهار سیستم ایمنی در هنگام پیوند داشته باشد و این سلول ها را به عنوان کاندیدای مناسبی در سلول درمانی مطرح می نماید.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs)، ایندول آمین 2 و 3، دی اکسیژناز (IDO)، سلول های مزانشیمی اندومتر، مهار سیستم ایمنی
 • بیتا فام، مریم زرکش، مریم سادات دانشپور، فریدون عزیزی، مهدی هدایتی* صفحات 163-171
  مقدمه
  هدف این مطالعه بررسی ارتباط فاکتور های التهابی از جمله پروتئین واکنشگر (hs-CRP) C، اینترلوکین6(IL-6) و هموسیستئین (Hcy) با متغیرهای چاقی در بزرگسالان مطالعه قند و لیپید تهران (TLGS) می باشد.
  روش ها
  در مطالعه مقطعی کنونی، 352 فرد (132مرد و220 زن) بالای 19 سال از جمعیت TLGS به صورت تصادفی انتخاب و بر اساس اندازه دور کمر گروه بندی شدند، سطح سرمی فاکتورهای التهابی به روش الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  از میان 352 فرد شرکت کننده با متوسط سنی 1/16±1/46 سال، حدود(5/56%) 199 نفر مبتلا به چاقی شکمی بودند. غلظت سرمی hs-CRP و IL-6در افراد با چاقی شکمی بیشتر بود (001/0>p نانوگرم در میلی لیتر 3/4±8/577 در مقابل 3/3±1/1507)(001/0>p پیکوگرم در میلی لیتر 8/3±9/1 در مقابل 3/3±6/3). در این گروه، مناسب ترین پیش گویی کننده بر اساس شاخص R2 تعدیل شده برای hs-CRP، IL-6 و Hcy به ترتیب دور کمر، دورکمر /قد (WHtR) و دور مچ بود. در گروه نرمال، دور باسن و WHtR بهترین پیش گویی کننده برایHcy و hs-CRP بودند. ارتباط معنی داری بین IL-6 و متغیرهای چاقی شکمی جود نداشت لذا پیش گویی کننده ای برای آن تعیین نگردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس این مطالعه، چاقی با افزایش میزان فاکتورهای التهابی ارتباط دارد و در افراد مبتلا به چاقی شکمی، اندازه دور مچ، دور کمر و WHtR مناسب ترین پیش گویی کننده برای Hcy، hs-CRP و IL-6 هستند.
  کلیدواژگان: پروتئین واکنشگر C، اینترلوکین، 6، هموسیستئین، چاقی شکمی، TLGS
 • پروین میرمیران، زهرا بهادران، فیروزه حسینی اصفهانی، فریدون عزیزی* صفحات 172-181
  مقدمه
  در حال حاضر نگرانی جهانی در مورد مصرف بی رویه غذاهای آماده، عوارض متابولکی و بیماری های قلبی و عروقی وجود دارد. در مطالعه حاضر تاثیر مصرف غذاهای آماده بر بروز سندروم متابولیک پس از 3 سال پیگیری در بزرگسالان تهرانی، ارزیابی گردید.
  روش ها
  مطالعه طولی حاضر در قالب مطالعه قند و لیپید تهران، بین سال های 86-1384 و 90-1387، بر روی 1466 بزرگسال 70-19 ساله صورت پذیرفت. رژیم غذایی معمول افراد با استفاده از یک پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی، پایا و روا در ابتدای مطالعه ارزیابی شد. شاخص های تن سنجی و بیوشیمیایی در ابتدا و انتهای مطالعه ارزیابی گردید. جهت تعیین بروز سندروم متابولیک در چارک های مصرف غذاهای آماده، آزمون رگرسیون لجستیک با تعدیل اثر عوامل مخدوش گر انجام شد.
  یافته ها
  میانگین سن شرکت کنندگان در ابتدای مطالعه 3/12±8/37 سال، و میانگین نمایه توده بدنی آن ها 5/4±0/26 کیلوگرم بر متر مربع بود. سی و نه درصد شرکت کنندگان در مطالعه مرد بودند. درصد افزایش سطوح تری گلیسیرید سرم در افرادی که در چارک بالای مصرف غذاهای آماده قرار داشتند، در مقایسه با چارک اول، در پایان دوره پیگیری به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود (3/2±6/10% در چارک چهارم در مقایسه با 3/2±4/4% در چارک اول). پس از تعدیل همه عوامل مخدوش کننده احتمالی، به موازات افزایش مصرف غذاهای آماده روند افزایشی معنی داری در شانس ابتلا به سندروم متابولیک مشاهده شد (P برای روند کمتر از 05/0) و شانس ابتلا به سندروم متابولیک نیز در بالاترین چارک دریافت غذاهای آماده تا 85% (نسبت شانس 85/1 و حدود اطمینان17/1– 95/2) بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  مصرف زیاد غذاهای آماده می تواند با افزایش خطر بروز سندروم متابولیک همراه باشد.
  کلیدواژگان: سندروم متابولیک، غذاهای آماده، چاقی شکمی، مقاومت به انسولین، اختلالات لیپیدی، پرفشاری خون
 • حبیب معظمی گودرزی، باقر لاریجانی*، عباسعلی کشتکار، پاتریشیا خشایار صفحات 182-187
  مقدمه
  دیسکوردنس (عدم توافق بین تراکم استخوان اندازه گیری شده در مناطق مختلف استخوانی می تواند در تصمیم گیری پزشک برای شروع و یا عدم شروع درمان تاثیرگذار باشد. مطالعه حاضر به بررسی فراوانی دیسکوردنس میان مقادیر T-score اندازه گیری شده در ستون فقرات و گردن فمور و همچنین عوامل خطر آن در جمعیت زیادی از زنان یائسه ایرانی می پردازد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی براساس اطلاعات مطالعه IROSTEOPs به دست آمده از 8146 خانم یائسه که در تهران از سال 1380 تا 1390 به مرکز سنجش تراکم استخوان بیمارستان شریعتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مراجعه نموده اند، می باشد. براساس دسته بندی تراکم استخوان افراد در گروه دارای دیسکوردنس جزیی و اساسی و بدون دیسکوردنس تقسیم بندی شدند و سپس عواملی که ممکن بود در ایجاد این دیسکوردنس نقش داشته باشند با استفاده از آزمون آماری رگرسیون لجستیک تک و چند متغیره بررسی شدند.
  یافته ها
  دیسکوردنس (عدم توافق میان سطوح مختلف تراکم استخوانی در ستون فقرات و گردن فمور) در 3741 (9/45%) افراد مورد مطالعه وجود داشته و در مابقی کونکوردنس گزارش گردید. آنالیز رگرسیون لجستیک چند متغیره نشان داد که سن بالا، حاملگی مکرر و نمایه توده بدنی (BMI) از مهمترین فاکتورهای خطر موثر در بروز دیسکوردنس بودند؛ این در حالیست که مصرف هورمون جایگزینی در بروز دیسکوردنس اثر محافظتی داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد برای جمعیت ایرانی بخصوص زنان یائسه همچنان سنجش تراکم استخوانی در دو سایت مختلف ضروری است.
  کلیدواژگان: استئوپروز، دیسکوردنس، تراکم استخوانی، ایران
|
 • Mohammad Asghari Jafarabadi *, Akbar Soltani, Seyede Momeneh Mohammadi Pages 83-101
  Assessing of outcomes and risk factors in the form of qualitative variables is common in the most of medical studies and the research objectives are defined as the relationship between these variables. This paper introduces the concepts and basic and applied statistical tests to examine the relationship between these variables in these studies, including chi-square tests. Principles and method of calculating the statistics and hypothesis testing to assess the relationship between qualitative variables (or difference in proportions between groups), were presented taking into account relevant considerations. The method of reporting findings were introduced in the context of contingency tables, for all types of chi-square tests. To investigate the relationship between two binary or multi-category qualitative variables, Pearson chi-square test (in the case of establishing Cochran conditions), Yates continuity correction for small samples, in the case of not establishing Cochran conditions exact P-Value calculated on the basis of exact tests, trend chi-square test for ordinal qualitative variables and McNemar chi-square test for related samples should be used. In addition for tables larger than 2 × 2, when the overall relationship was significant, post hoc tests with appropriate correction is required. In each of these situations, examples based on research, calculations of tests were performed and their results were presented. To investigate the relationship between a set of risk factors and nominal or ordinal qualitative variables, the introduced analyses are recommended considering the situation and purpose of the proposed study.
  Keywords: Contingency tables, Crosstabs, Association, Chi, square test, Fisher exact test, McNemar test
 • Malihe Aveseh, Rohollah Nikooie, Fereshteh Atabi, Zahra Mirzaie Zadeh, Kobra Omidfar *, Bagher Larijani Pages 102-110
  Background
  the aim of this study was to investigate the effect of seven weeks endurance training on RBP4 gene expression in Soleus and Extensor Digitrum Longouse (EDL) Muscles, liver, visceral and subcutaneous fat in type 2 diabetic rats.
  Methods
  50 male wistar rats (5 weeks years old, weight = 93.7 ± 8.9) were purchased and randomly divided into four groups: Control (n=10) (C), Trained (n=10) (T), Diabetic Control (n=15) (DC) and Trained diabetic (n=15) (TD). Diabetes was induced by injection of low dose of streptozotocin (STZ) and feeding with high fat diet. Insulin resistance accuracy was confirmed by HOMA-IR index and Real-time PCR was used for mRNA content.
  Results
  After seven weeks of diabetes induction, the RBP4 mRNA content of the liver (2.37-fold; P < 0.01), visceral fat (2.33-fold; P < 0.01), and subcutaneous fat (1.83-fold; P < 0.05), soleus (1.21-fold; P < 0.05) and EDL (2.03-fold; P < 0.05) were increased. After seven weeks of endurance training significant decrease in RBP4 mRNA content was found in visceral fat (P < 0.05), subcutaneous fat (P < 0.05) and EDL (P < 0.05) between DC and CD. In addition, significant difference between T and TD groups was found for RBP4 mRNA content in liver (p < 0.01), subcutaneous fat (P < 0.01) and EDL (P < 0.01) after seven weeks of endurance training.
  Conclusion
  Type 2 diabetes considerably increases skeletal muscle RBP4 expression in isoform- specific manner. This increase is also seen in liver, subcutaneous and visceral fat. In addition, endurance training decreases the RBP4 expression in EDL, subcutaneous and visceral fat.
  Keywords: Type 2 diabetes_Endurance training_RBP4 gene expression
 • Rohollah Nikooie, Malihe Aveseh, Kobra Omidfar * Pages 111-122
  Background
  the aim of the present study was to investigate the effects of diabetes and seven weeks of endurance training on RBP4 expression in Soleus, extensor digiturom longuse (EDL), liver, visceral and subcutaneous fat in type 2 diabetic rats.
  Methods
  Fifty male wistar rats (93.7 ± 8.9 g) were randomly divided into four groups including: control (C) [n=10], trained (T) [n=10], diabetic control (DC) [n=15] and diabetic trained (TD) [n=15]. The combination of Intraperitoneally injection of streptozotocin (STZ) and high fat diet feeding were used for diabetes induction. After seven weeks of endurance training, serum RBP4 and its expression in above tissues were measured by ELISA and western blotting techniques, respectively.
  Results
  diabetes induction increased the RBP4 expression of the liver (3.57-fold, p < 0.01), visceral fat (2.02-fold, p < 0.01), and subcutaneous fat (1.84-fold, p < 0.01) and EDL (2.29-fold, p < 0.01) in DC in comparison to C group. Serum RBP4 concentration was significantly higher in DC (2.9-fold, p < 0.01) and TD (1.84-fold, p < 0.01) in comparison to C group. Endurance training significantly decreased serum RBP4 (p < 0.01) and its expression in visceral fat (p < 0.01) in DT in comparison to DC.
  Conclusion
  type 2 diabetes extensively decreases the skeletal muscle RBP4 expression in isoform – specific manner, liver, subcutaneous and visceral fat. In addition, endurance training decreases serum RBP4 concentration and its expression in visceral fat.
  Keywords: type 2 diabetes_endurance training. RBP4
 • Zeinab Shayeghian, Parisa Amiri *, Maria E. Aguilar, Vafaie, Mahmoud Parvin, Kobra Roohi Gillani Pages 123-130
  Background
  Cognitive and emotional deficits in alexithymia lead to various problems in somatic disorders and other medical conditions for example Diabetics. The aim of this study was to examine the effect of alexithymia on relationship between self-care and control of blood sugar in type 2 diabetes patients within the Iranian social and cultural context.
  Methods
  The present study was a cross-sectional investigation. The study sample consisted of 100 (60 females and 40 males, aged 40 to 70 years) type 2 diabetic outpatients visiting Labbafinejad hospital during the year 2012. Measures for data collection included demographic, anthropometric and clinical questionnaires, the short scale for diabetes self-care activities and the diabetes-related quality of life. Blood tests were performed to obtain HbA1c levels and other laboratory measures related to the study. Data were analyzed using SPSS16 software.
  Results
  Pearson product correlation results yielded significant negative associations between self- care activities and alexithymia as well as HbA1c levels in type 2 diabetes patients. Results of hierarchical regression analyses indicated that diabetes-related self-care activities explained 40% of HbA1c variance and alexithymia added explanatory variance above and beyond self-care, to jointly explain 58% of HbA1c variance.
  Conclusion
  Based on the present findings, diabetes-related self-care and alexithymia predicted HbA1c levels in patients with type 2 diabetes. Given the evidence on the additive validity of alexithymia in the prediction of HbA1c levels found in the present study, attention to emotional competencies and disorders of Iranian diabetic patients may effectively contribute to their control of diabetes.
  Keywords: Alexithymia_Quality of Life_HbA1c_Type 2 Diabetes
 • Khodayar Oshvandi, Mozhgan Jokar, Mahnaz Khatiban *, Javad Keyani, Mohammad Reza Yousefzadeh, Ali Reza Sultanian Pages 131-143
  Background
  Patient education as an integral aspect of communication between health care providers and patients plays an important role in patient health management; Teach Back (TB) is a method of interactive education. Using the teach-back technique not only improves patient’s knowledge and understanding, but also increases patient’s adherence to disease management. Furthermore, self-care education to diabetic patients has always been a key strategy for successful control of diabetes. The aim of this study is assessment the effect of self care education based on Teach Back method on promotion of self care behaviors in type II diabetic patients of Hamadan city, 2012.
  Methods
  This interventional quasi-experimental study was performed by choosing 70 type II diabetic patients Random permutation divided into two experimental (n=35) and control (n=35) groups. Educational programs base on TB designed for patients in the intervention group included four sessions. Before and one month after the educational intervention, the results were evaluated. Participants responded to the knowledge and SDSCA questionnaires. Information was collected through interviews and self report, and then data were analyzed by SPSS-20.
  Results
  The results indicated a positive impact of TB on knowledge (p< 0.001) and self-care behaviores (p<0.001) among patients of the intervention group.
  Conclusion
  The results showed the positive effect of education program based on Teach Back method to increase self management among diabetic patients, while implementing such programs seem to be effective in the treatment and prevention of diabetes complications.
  Keywords: Type 2 diabetic_Self care_Teach Back
 • Samaneh Azizi *, Haleh Sadrzadehyeganeh, Seid Mostafa Hosseini, Milad Daneshimaskooni Pages 144-152
  Background
  Food insecurity refers to the inability to afford enough food for an active, healthy life. The metabolic syndrome, otherwise known as syndrome X or the insulin resistance syndrome, is a collection of cardiovascular risk factors including hypertriglyceridemia, lowered HDL-cholesterol, glucose intolerance, abdominal obesity and hypertension. Recent studies indicate widespread prevalence of food insecurity and metabolic syndrome in various regions of Iran. No studies have been conducted so far to investigate the relationship between food insecurity and the metabolic syndrome in Iran. This study was conducted to investigate the relationship between food insecurity and metabolic syndrome in women.
  Methods
  In this study, 130 women 30 to 60 years old with metabolic syndrome as cases and 130 women without metabolic syndrome as controls referred to clinics affiliated to Shiraz University of Medical Sciences were selected. The USDA household food security questionnaire was used to assess food insecurity status. The metabolic syndrome was defined according to the criteria of the Adult Treatment Pane l II (ATP III).
  Results
  The prevalence of food insecurity was 69.2% in cases and 45.4% in controls (P< 0.001). After multiple logistic regression and removal of potential confounders, food insecurity was significantly associated with metabolic syndrome (OR3.2&CI 95%: 1.9-5.6)(P<0.05).
  Conclusion
  Given that food insecurity is an important risk factors for metabolic syndrome, Planners should reduce food insecurity in society, especially women through measures to improve the economic situation and dietary patterns of households.
  Keywords: Food Insecurity, Metabolic Syndrome, Women
 • Leila Eini, Negar Naghash, Bagher Larijani, Jafar Ai, Keivan Majidzadeh, Esmaeil Sadroddiny *, Kobra Omidfar Pages 153-162
  Background
  Mesenchymal stem cells (MSCs), also known as mesenchymal stromal cells, are considered as an important source of adult stem cells in tissue engineering and cell therapy. They are present in various tissues such as, endometrium as the supportive cells. According to anatomical position of endometrial mesenchymal stem cells that put them in neighborhood of the fetus, they may have a significant role in fetus tolerance during pregnancy. This study was conducted to evaluate the molecular mechanism of immunosuppressive affect of endometrial mesenchymal stem cells.
  Methods
  Mesenchymal Cells from bone marrow and endometrium were cultured at density of 2 ×105 cells/ml at presence of 100IU/ml and 500IU/ml INF-γ (IFN-gamma) and expression of indoleamine 2 3-dioxygenase (IDO) were studied after 72 hours by real-time PCR and immunocytochemistry.
  Results
  The study showed that IDO expression in cells exposed to IFN-γ was increased compared to the cells in the absence of IFN-γ (p<0.05). Additionally, up regulation of IDO expression was higher in endometrial cells than bone marrow cells.
  Conclusion
  From these results it is concluded that endometrial mesenchymal stem cells may be used as a good candidate for cell therapy.
  Keywords: Mesenchymal stem cells (MSCs), Indolamine 2, 3dioxygenase (IDO), Endometrial esenchymal stem cell, Inhibit the immune system ASSOCI
 • Bita Faam, Maryam Zarkesh, Maryam Sadat Daneshpour, Fereidoun Azizi, Mehdi Hedayati * Pages 163-171
  Background
  It is now evident that adipose tissue functions as an endocrine organ by releasing adipokines, and the levels of a number of inflammatory markers elevated in overweight and obese individuals. The objective of this study was to examine the association between inflammatory markers (IMs) including C-reactive protein (hs-CRP), Interleukin-6 (IL-6), Homocystein (Hcy) and obesity variables in Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) adults.
  Methods
  In this cross-sectional study, 352 individuals (132 men and 220 women), age ≥19 years, were randomly recruited from among TLGS population. Individuals were categorized based on the waist circumference. The serum levels of IMs were determined using the Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) method.
  Results
  The mean age of participants was 46.1±16.1years and Abdominal obesity were present in 199(56.5%) individuals. The levels of hs-CRP and IL-6 were higher in abdominally obese group (1507±3.3 vs. 577.8±4.3 ng/mL p<0.001) (3.6±3.3 vs. 1.9±3.8 pg/mL p< 0.001), and in the same group, the best predictors (based on the adjusted R2) for hs-CRP, IL-6 and Hcy were waist (WC), waist to height ratio (WHtR) and wrist, respectively. Hip and WHtR were the best predictors for Hcy and hs-CRP in normal group; there was no variable significantly correlated with IL-6, therefore it was not possible to consider an independent predictor for IL-6.
  Conclusion
  According to this study, obesity is associated with IM levels, and in abdominally obese group, the best predictor for Hcy, hs-CRP and IL-6 were Wrist, waist and WHtR respectively.
  Keywords: hs, CRP, IL, 6, Hcy, abdominal obesity, TLGS
 • Parvin Mirmiran, Zahra Bahadoran, Firoozeh Hosseini, Esfahani, Fereidoun Azizi * Pages 172-181
  Background
  There are growing concern globally regarding fast food consumption and its related cardiometabolic outcomes. In this study we investigated whether fast food consumption could affect the occurrence of metabolic syndrome after 3-years of follow-up in adults or not.
  Methods
  This longitudinal study was conducted in the framework of Tehran Lipid and Glucose Study on 1476 adults, aged 19-70 years old. The usual intakes of participants were measured using a validated semi-quantitative food frequency questionnaire at baseline. Biochemical and anthropometric measurements were assessed at baseline (2006-2008) and 3 years later (2009-2011). Multiple logistic regression models were used to estimate the incidence of the MetS in each quartile of fast food consumption.
  Results
  The mean age of participants was 37.8±12.3 years old, and the mean BMI was 26.0±4.5 kg/m2 at baseline. Participants in the highest quartile of fast food consumption were significantly younger (33.7 vs. 43.4 years, P <0.01). Higher consumption of fast food was accompanied with more increment in serum triglyceride levels after the 3-year follow-up (10.6±2.3 vs. 4.4±2.3 percent in the fourth and first quartile, respectively, P<0.01). After adjustment for all of the potential confounding variables, the risk of metabolic syndrome, in the highest quartile of fast foods compared with the lowest, was 1.85 (95% CI= 1.17-2.95).
  Conclusion
  We demonstrated that higher consumption of fast foods had undesirable effects on metabolic syndrome after 3-years of follow-up in Iranian adults.
  Keywords: Metabolic syndrome, Fast foods, Abdominal obesity, Insulin resistance, Hypertension Dyslipidemia, Hypertension
 • Habib Moazami Goodarzi, Bagher Larijani *, Abbasali Keshtkar, Patricia Khashayar Pages 182-187
  Background
  Discordance (the presence of different categories of T scores in two skeletal sites of a single patient) can affect the physician’s decision to start medication or not. The present study was therefore conducted to assess the prevalence of T-score discordance between spine and femoral neck as well as its risk factors in a group of postmenopausal Iranian women.
  Methods
  The present analytical cross sectional research was conducted based on the results of IROSTEOPs study on 8146 postmenopausal women referred to the bone mineral density (BMD) center of Shariati Hospital affiliated to Tehran University of Medical Sciences between 2000 and 2011. Based on their BMD results, the patients were categorized into three groups: Concordance and Minor and Major discordance. The factors affecting the risk of developing discordance was then studied through uni/and multivariate logistic regression.
  Results
  Discordance between spine and femoral neck was reported in 3741 (45.9%) of the participants. Multivariate logistic regression revealed that older age, higher number of pregnancies and higher body mass index (BMI) are the main risk factors for T-score discordance at the studied sites. The use of hormonal replacement therapy (HRT) on the other hand played a protective role.
  Conclusion
  It could be concluded that performing BMD at two different sites is necessary for the Iranian population, particularly postmenopausal women.
  Keywords: Osteoporosis, IROSTEOPS study, postmenopausal women, BMD