فهرست مطالب

 • Volume:18 Issue: 1, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقالات پژوهشی
 • فاطمه عباس زاده، زینب حاجی زاده، محبوبه کفایی آتریان، اعظم باقری، ناهید سرافراز صفحات 1-8
  زمینه
  شیر مادر حاوی مقدار قابل توجه موادی است که به عنوان ضد میکروب طبیعی عمل می کنند. این مطالعه با هدف مقایسه اثر مصرف موضعی شیر مادر و روش خشک نگه داشتن بر کلونیزاسیون میکروارگانیسم های بند ناف در نوزادان تازه متولدشده انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه کارآزمایی بالینی روی 174 نوزاد در شهر کاشان انجام گرفت. نوزادان از بدو تولد به صورت تصادفی در گروه مصرف موضعی شیرمادر وگروه خشک نگه داشتن بند ناف قرار گرفتند. در گروه اول، مادر شیر خود را از سه ساعت اول بعد از تولد هر 12 ساعت یک بار تا 2 روز بعد از افتادن بند ناف بر روی استامپ ناف می مالید. در گروه دوم توصیه شد که هیچ ترکیبی در محل بند ناف استفاده نشود. سپس در 4 نوبت شامل 3 ساعت اول بعد از تولد، روزهای 3، 7 و دو روز بعد از جدا شدن از بند ناف نمونه گیری انجام گرفت.
  یافته ها
  کشت دو روز بعد از افتادن بند ناف نشان داد که در درصد کمی از نوزادان گروه مصرف موضعی شیر مادر (1/23%) و روش خشک نگه داشتن بند ناف (8/28%) کلونیزاسیون باکتری های پاتوژن وجود دارد. از نظر رشد میکروارگانیسم های پاتوژن و فلور طبیعی پوست بین دوگروه تفاوت معنادار مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع پایین رشد میکرو ارگانیسم های پاتوژن در دو گروه به نظر می رسد استفاده از شیر مادر و روش خشک نگه داشتن بند ناف جهت مراقبت از بند ناف به یک اندازه موثر می باشد.
  کلیدواژگان: مصرف موضعی، شیر مادر، روش خشک نگه داشتن، کلونیزاسیون میکروارگانیسم، مراقبت از بند ناف
 • راضیه خاموتیان، عبدالله درگاهی، مقداد پیرصاحب*، علی الماسی صفحات 9-18
  زمینه

  آلکیل بنزن سولفونات خطی از دسته شوینده های آنیونی است که به میزان زیادی در کشورهای مختلف تولید و از طریق شبکه های فاضلاب به محیط زیست طبیعی راه پیدا می کند. تصفیه خانه های فاضلاب نقش موثری در حذف این آلاینده بر عهده دارند. هدف از این مطالعه تعیین کارایی سیستم لجن فعال متعارف در حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی از فاضلاب شهر کرمانشاه است.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی تحلیلی به مدت 10 ماه روی فاضلاب شهر کرمانشاه انجام شد. به منظور تعیین کارایی فرآیند لجن فعال از بخش های ورودی، تعداد 60 نمونه فاضلاب بعد از ته نشینی اولیه و خروجی تصفیه خانه برداشت شد و میزان آلکیل بنزن سولفونات خطی سنجش گردید. کلیه شرایط نمونه برداری و انجام آزمایش ها براساس رهنمودهای کتاب استاندارد متد صورت گرفت.

  یافته ها

  میانگین حذف آلکیل بنزن سولفونات خطی در فصل زمستان و فصول گرم به ترتیب برابر با 8/90 و 5/96 درصد به دست آمد و میانگین کلی حذف آن ها برابر با 6/3±9/93 درصد بود. همچنین میزان حذف COD و TSS در فصل زمستان به ترتیب 3/88 و 3/72 درصد بود. این مقادیر در فصل تابستان به ترتیب برابر با 9/86 و 3/83 درصد به دست آمد.

  نتیجه گیری

  فرآیند لجن فعال متعارف نقش موثری در حذف غلظت آلکیل بنزن سولفونات خطی دارد و غلظت آن در خروجی سیستم در فصول گرم کم تر از میزان استاندارد زیست محیطی جهت تخلیه به آب های سطحی می باشد.

 • احمد علیپور، محمود اوراکی، مهدی یزدیان ثابت* صفحات 19-26
  زمینه

  اضطراب یک پدیده بنیادی است که مخرج مشترک نشانگان اختلال های روانی را تشکیل می دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی هماهنگ سازی امواج مغزی به وسیله اصوات بین آئورال در کاهش اضطراب بود.

  روش ها

  در مطالعه تجربی دوسوکور، 30 نفر از کارکنان یک شرکت تحقیقاتی مهندسی به وسیله نمونه گیری و جایگزینی تصادفی، به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. کلیه آزمودنی ها پرسشنامه اضطراب اسپیلبرگر را تکمیل نمودند. سپس گروه آزمایشی به مدت 4 هفته و هر هفته سه جلسه به اصوات بین آئورال که در یک زمینه موسیقی بدون کلام ضبط گردیده بود گوش دادند. مدت زمان هر جلسه حدود 20 دقیقه بود. گروه کنترل طی همین مدت به موسیقی زمینه فاقد اصوات هماهنگ کننده گوش دادند. در پایان، هر دو گروه پرسشنامه اضطراب را تکمیل نمودند و نمرات اضطراب دو گروه قبل و بعد از مداخله به وسیله آزمون کوواریانس مقایسه گردید.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد هماهنگ سازی امواج مغزی به وسیله اصوات بین آئورال، منجر به کاهش معنادار حالت (001/0P<) و رگه (018/0P<) اضطراب می شود.

  نتیجه گیری

  هماهنگ سازی امواج مغزی به وسیله اصوات بین آئورال، در کاهش حالت و رگه اضطراب موثر بوده و می تواند در مراکز درمانی به منظور کاهش اضطراب بیماران استفاده شود.

 • حیمدرضا شمس الهی، هادی اسدی، امیر حسین محوی *، زهرا ذوالقدر صفحات 27-34
  زمینه

  فلوراید به اشکال گوناگون در طبیعت و منابع آب حضور دارد. افزایش فلوراید در منابع آب به دلیل تخلیه پساب های صنعتی می تواند منجر به بروز مسمومیت برای ارگانیسم های آبزی شود. برای جلوگیری از بروز مسمومیت، تعیین حداکثر سمیت فلوراید و سپس تعیین حدود مجاز تخلیه پساب ها ضروری است. هدف از این پژوهش تعیین حداکثر سمیت فلوراید و سپس تعیین نحوه تاثیر فاکتورهای موثر بر آن و ارایه یک مدل برای تعیین حدود مجاز تخلیه پساب ها می باشد.

  روش ها

  برای سنجش حداکثر سمیت فلوراید از زیست آزمونی با دافنیا مگنا بدون حضور فاکتورهای مداخله گر استفاده شد. سپس جهت تعیین اثر فاکتورهای مداخله گر (سختی، دما و زمان مواجهه) زیست آزمونی در حضور این عوامل تکرار گردید.

  یافته ها

  LC50 فلوراید بدون حضور فاکتورهای مداخله گر در 24، 48 و 72 ساعت پس از مواجهه به ترتیب 9/4، 5/46 و 7/38 میلی گرم در لیتر بود. همچنین تاثیر فاکتورهای مداخله گر با آنالیز مقادیر LC50 به دست آمده در حضور این عوامل، توسط نرم افزار minitab معنادار تشخیص داده شد.

  نتیجه گیری

  افزایش سختی آب باعث کاهش سمیت فلوراید و افزایش دما و زمان مواجهه سبب افزایش سمیت آن در محیط های آبی می شود. لذا در تعیین حد مجاز تخلیه پساب ها از نظر غلظت فلوراید، برای جلوگیری از بروز سمیت در منابع آب پذیرنده، توجه به تاثیر فاکتورهای مداخله گر بر سمیت فلوراید ضروری است.

 • حاتم حسینی، بلال باقی صفحات 35-43
  زمینه
  تغییرات ارزشی و نگرشی به وجودآمده در جامعه ایران در طول چند دهه گذشته، تاثیر زیادی بر تصمیم ها و کنش های باروری افراد و خانواده ها، به ویژه زنان، گذاشته است. هدف از این مقاله بررسی تمایلات فرزندآوری زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان و تعیین کننده های آن است.
  روش ها
  داده ها از طریق پیمایشی در طول ماه های آبان و آذرماه 1391 گردآوری شد. مطالعه به صورت مقطعی و در میان نمونه ای به حجم 273 زن واجد شرایط بررسی که به صورت تصادفی انتخاب شدند صورت گرفت. تکنیک گردآوری داده ها پرسشنامه ساختار یافته بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 7/70 درصد زنان تمایل ندارند علاوه بر فرزندانی که در زمان بررسی داشته اند فرزند دیگری داشته باشند. در این میان، 55 و 3/84 درصد زنان به ترتیب دارای یک و دو فرزند بودند. بر پایه این بررسی، 4/78 درصد پاسخ گویان، شمار مطلوب فرزند برای خانواده ها را دو فرزند عنوان کرده اند. مهم ترین دلایل ترجیح الگوی دو فرزندی، به ترتیب مشکلات اقتصادی و مشکل خانواده ها در تربیت و آموزش فرزندان است. نتایج تحلیل چندمتغیره نشان داد که احتمال توقف فرزندآوری در میان زنانی بیشتر است که شاغل اند، فرزندان در قید حیات بیشتری دارند، در پایان دوره تولیدمثل به سر می برند، منافع فرزندان را کم تر از هزینه های آن ارزیابی می کنند و گرایش کم تری به ترجیح فرزند پسر بر دختر دارند.
  نتیجه گیری
  سیاست های جمعیتی در راستای جلوگیری از کاهش بیشتر باروری باید معطوف به اشتغال، خانواده و کیفیت زندگی به ویژه در میان زنان بدون فرزند، دارای یک فرزند و زوج های تازه ازدواج کرده باشد.
 • یحیی پاسدار، منصور رضایی*، میترا داربندی، پریسا نیازی، رویا صفری فرامنی صفحات 44-52
  زمینه

  دقت در انتخاب مناسب روغن های خوراکی و میزان مصرف آن ها عامل مهمی در ارتقاء سطح سلامت جامعه و کنترل بیماری های مزمن است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان مصرف انواع روغن های خوراکی و عوامل موثر بر انتخاب آن ها در خانوارهای شهر کرمانشاه انجام گرفت.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی سال 1390 در شهر کرمانشاه بر روی 500 خانوار انجام شد. نمونه ها به روش خوشه ایچند مرحله ای از شش منطقه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه ای مشتمل بر انواع روغن های خوراکی مصرفی و به روش مصاحبه حضوری جمع آوری شد. اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون های رگرسیون و کای دو آنالیز شد.

  نتایج

  میانگین مصرف روزانه روغن های خوراکی در هر یک از افراد خانوار 8/3±75/69 گرم بود و بیش از نصف این مقدار از روغن جامد (2/2±7/34 گرم در روز) تامین می شد. سهم انرژی از کل روغن ها 4/31 درصد کالری روزانه بود که 6/15 درصد آن از روغن های جامد تامین شده بود. این میزان به طور معنا داری از استاندارد توصیه شده (حداکثر10%) بالاتر می باشد (05/0>P). بهبود وضعیت اقتصادی- اجتماعی با افزایش مصرف روغن مایع ارتباط مستقیم داشت (2/0 r=،001/0>P).

  نتیجه گیری

  مصرف روغن های جامد و نیز سهم آن ها در رژیم غذایی روزانه هنوز بیش از نصف لیپیدهای مصرفی خانوارها را تشکیل می دهد. با توجه به عوارض ناشی از مصرف روغن های جامد، لزوم کاهش تولید و عرضه این نوع روغن ها و افزایش آگاهی تغذیه ای خانوارها با استفاده از رسانه های گروهی و کلاس های آموزشی پیشنهاد می گردد.

 • بهزاد کرمی متین، ستار رضایی *، مسلم صوفی، علی کاظمی کاریان صفحات 53-61
  زمینه

  ارزیابی عملکرد بیمارستان نقش مهمی در بهبود کمی و کیفی خدمات ارایه شده دارد. هدف این مطالعه ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از مدل Pabon Lasso در سال های 90-1385 می باشد.

  روش ها

  این مطالعه به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شد و عملکرد 6 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه طی دوره زمانی 90-1385 با مدل پابن لاسو ارزیابی شد. در این مدل از سه شاخص نرخ چرخش تخت، درصد اشغال تخت و متوسط طول مدت بستری به صورت همزمان استفاده می شود. داده ها با استفاده از یک چک لیست استاندارد جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها و ترسیم نمودار پابن لاسو از نرم افزار Excel استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که یکی از بیمارستان های مورد مطالعه درصد اشغال تخت بالا و نرخ چرخش تخت پایین، دو بیمارستان درصد اشغال تخت پایین و نرخ چرخش تخت بالا، یک بیمارستان دارای درصد اشغال تخت بالا و نرخ چرخش تخت بالا و دو بیمارستان درصد اشغال تخت بالا و نرخ چرخش تخت پایین دارند.

  نتیجه گیری

  درحدود 85 درصد از بیمارستان ها در شاخص درصد اشغال تخت یا نرخ چرخش تخت و یا هردو دارای عملکرد نامناسب هستند. دلایل این عملکرد پایین باید مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. همچنین می توان براساس ویژگی های بیمارستان ها، از استراتژی های مناسب برای بهبود عملکرد و افزایش کارایی منابع استفاده کرد.

 • گزارش کوتاه
 • کیوان مورادی، رضا علی بخشی صفحات 62-65
  براساس مطالعه ای که بر روی بیماران فنیل کتونوری (PKU) استان کرمانشاه انجام گرفت، حداقل 10 بیمار در بخش فیروزآباد این استان شناسایی گردیدند. فراوانی بیماری و فراوانی ناقلین بیماری در جمعیت روستای مستعلی، از توابع بخش فیروزآباد، به ترتیب یک در 80 و یک در هر 5 نفر برآورد گردید. این فراوانی یکی از بالاترین فراوانی های گزارش شده در مورد PKU می باشد. یافته های این مطالعه، روستای مستعلی را به عنوان یک ناحیه کوچک که در خطر بالای تولد نوزادان دارای PKU است معرفی می کند. به نظر می رسد عامل اصلی تاثیرگذار، ازدواج های خویشاوندی بوده باشد.
|
 • Fatemeh Abbaszadeh, Zanab Hajizadeh, Mahboobeh Kafaei Atrian, Azam Bagheri, Nahid Sarafraz Pages 1-8
  Background
  Breast milk contains significant amounts of compounds that act as natural antimicrobial agents. This study was conducted to compare the effect of topical application of human milk and dry cord care on bacterial colonization in the umbilical cord of newborn infants.
  Methods
  This clinical trial study was carried out on 174 infants in Kashan. The newborns were randomized to mother's milk group and dry cord care group from the birth. In group 1, the mother rubbed her own milk on the cord stump every 12 hours from 3 hours after birth to 2 days after the umbilical cord separation. In group 2, the mother was recommended not to use any material on the cord. Then, the cord samples were taken four times; 3hours after birth, at days 3 and 7, and 2 days after the umbilical cord separation.
  Results
  The findings of the culture two days after umbilical cord separation indicated that low percentage of neonates in the breast milk (23.1%) and dry cord care (28.8%) groups had bacterial colonization. Moreover, no significant difference was found between the two groups in terms of growth of pathogenic organisms and normal flora of the skin (P>0.05).
  Conclusion
  Given the low prevalence of pathogenic microorganisms in the two groups, it seems using breast milk and dry cord care are equally effective methods of taking care of umbilical cord.
 • Razieh Khamutian, Abdollah Dargahi, Meghdad Pirsaheb, Ali Almasi Pages 9-18
  Background

  Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS) is an anionic detergent that is abundantly produced in different countries and discharged into natural environment through wastewater collection systems. Wastewater treatment systems play an important role in the removal of this contaminant. The purpose of this study was to determine the efficiency of a conventional activated sludge system in removing linear alkylbenzene sulfonate from wastewater in Kermanshah.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted on the wastewater in Kermanshah for 10 months. In order to determine the efficiency of the influent activated sludge process, 60 wastewater samples were taken after primary sedimentation and effluent of wastewater treatment system and LAS concentration was measured. All the sampling and testing methods were performed according to the standard method guidelines.

  Results

  The results showed the means of LAS removal in the winter and warm seasons were 90.8% and 96.5%, respectively. The total mean of LAS removal in this system was 93.9 ±3.6. In addition, COD and TSS removal levels in winter were 88.3% and 72.3%; these values, however, in the summer were 86.9%, and 83.3%, respectively.

  Conclusion

  The results showed that the conventional activated sludge process plays a pivotal role in the removal of LAS concentration. Moreover, the effluent concentration of LAS is less than the environmental standards for discharge into surface water in warm seasons.

  Keywords: Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS), conventional activated sludge treatment process, Kermanshah
 • Ahmad Alipoor, Mohammad Oraki, Mehdi Yazdian Sabet Pages 19-26
  Background

  Anxiety is a fundamental phenomenon that is a common symptom in all mental disorders. The aim of the present study was to assess the effect of brainwave entrainment on anxiety reduction using binaural beats.

  Methods

  In this experimental double-blind study, 30 employees were selected from an engineering research firm through random sampling and replacement and divided into two groups: control group and experimental group. All participants completed the Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Then, the experimental group listened to binaural beats which was recorded on a non-vocal piece of music for 4 weeks, 3 sessions each week. Each session lasted about 20 minutes. At the same time, the control group listened to the background music without any entrainment sound. At the end, both groups completed the anxiety questionnaire and the anxiety scores of both groups obtained before and after intervention were analyzed by ANCOVA.

  Results

  The findings showed that the brainwave entrainment using binaural beats led to the significant reduction of state anxiety (P<0.001) and trait anxiety (P<0.018).

  Conclusion

  Brainwave entrainment using binaural beats is an effective factor in decreasing state and trait anxiety; so, it can be used to reduce anxiety in mental health centers.

  Keywords: anxiety, brainwave entrainment, binaural beats
 • Hamid Reza Shamsollahi, Hadi Asady, Amir Hossein Mahvi, Zahra Zolghadr Pages 27-34
  Background

  Fluoride exists in various forms in nature and water resources., The rising level of fluoride in water resources due to discharge of industrial effluents can cause toxicity in aquatic organisms. To prevent toxicity, it is necessary to determine maximum fluoride toxicity as well as effluent discharge limits. The aim of this study was to determine the maximum fluoride toxicity and the factors affecting fluoride toxicity to provide a model in order to determine the effluent discharge limits.

  Methods

  Daphnia magna bioassay in the absence of confounding factors was used to determine the maximum level of fluoride toxicity. Then, bioassay was repeated in the presence of the confounding factors (hardness, temperature and exposure time) to determine their effects.

  Results

  In the absence of intervening factors, fluoride LC50 levels determined after 24, 48 and 72 hours exposure were 4.9, 46.5 and 38.7 mg/l, respectively.. Also, the influence of confounding factors on LC50 values was reported significant by Minitab software.

  Conclusion

  Increasing the water hardness reduced fluoride toxicity, and increasing the water temperature and exposure time increased fluoride toxicity in aquatic environments. Therefore, while determining the wastewater discharge limit in terms of fluoride concentration, it is essential to take the effect of confounding factors on fluoride toxicity into account in order to prevent toxicity in the open water resources.

  Keywords: bioassay, Daphnia magna, fluoride toxicity, modeling
 • Hatam Hosseini, Balal Bagi Pages 35-43
  Background
  Changes in values ​​and attitudes of the Iranian society during the past few decades have greatly influenced the reproductive decisions and actions of individuals and families, especially women. The aim of this study was to analyze the determinants of childbearing desires of married women attending Health Centers in Hamedan.
  Methods
  Data were collected through a survey which was conducted during November and December, 2012. This cross-sectional study was conducted on a sample of 273 eligible women who were selected randomly. A structured questionnaire was used for data collection.
  Results
  Results showed that 70.7 percent of women did not want to have another child in addition to the children they had at the time of survey. Among these women, 55 percent and 84.3 percent had one and two children, respectively. Further, 78.4 percent of respondents stated that two children were the ideal number of children for the households. The most important reasons for the two-children pattern were economic problems and families’ problems in rearing and training the children, respectively. Results of multivariate analysis showed that the likelihood of stopping childbearing was higher among working women,women with more children, women at the end of reproduction age, women evaluating children’s benefits lower than their expenditures, and women with little tendency to prefer sons to daughters.
  Conclusion
  Population policies to prevent further decline in fertility should be focused on employment, family, and quality of life, especially among women without children, women with one child and newly married couples.
  Keywords: childbearing, population policy, ideal number of children, women, Hamedan
 • Yahya Pasdar, Mansour Rezaei, Mitra Darbandi, Parisa Niazi, Roya Safari Faramani Pages 44-52
  Background

  Choosing appropriate edible oils and right consumption amounts play an important role in the promotion of public health and prevention of chronic diseases. This study was aimed to evaluate the consumption level of various edible oils and factors affecting their selection among families in Kermanshah.

  Methods

  This cross-sectional study was carried out on 500 families selected from six different areas using multi-stage cluster sampling method. Data were collected through face to face interview using a demographic questionnaire and a questionnaire about consumption of different edible oils. Descriptive statistics and regression and chi-square tests were applied to analyze the data.

  Results

  The mean of edible oil consumption was 69.75±3.8 g/day per capita, more than half of which (34.7± 2.2 g/day) was supplied by hydrogenated fat. 31.4% of total daily energy intake was supplied by lipids from which 15.6% was supplied by hydrogenated fat, that is higher than the recommended level, maximum 10% (p<0.05). There was a positive relationship between socioeconomic status and rising consumption of oils instead of fats (r=0.2, p<0.001).

  Conclusion

  This study showed that the daily consumption of hydrogenated fat was higher than half of the lipids consumed by families. Given the complications resulting from saturated fat consumption, decreasing the production of hydrogenated fat and increasing the nutritional knowledge of families through public media and educational programs are highly recommended.

  Keywords: edible oils, hydrogenated fat, socio, economic status, Kermanshah
 • Behzad Karami Matin, Satar Rezaei, Moslem Soofi, Ali Kazemi Karyani Pages 53-61
  Background

  Assessment of hospital performance plays an important role in improving the quantity and quality of services. The purpose of this study was to evaluate the performance of the teaching hospitals of Kermanshah University of Medical Sciences using Pabon Lasso model during 2006-2011.

  Methods

  This descriptive-analytical study was carried out to assess the performance of six teaching hospitals of Kermanshah University of Medical Sciences during 2006-2011 using Pabon Lasso Model. This model uses three indexes of bed occupancy rate, bed turnover rate and the average length of stay, simultaneously. The data were collected using a standardized checklist, and Excel software was used for analyzing the data and charting Pabon Lasso.

  Results

  The results showed that one of the studied hospitals had high bed occupancy rate and low turnover rate, two hospitals had high turnover rate and low bed occupancy rate, one hospital had high bed occupancy rate and high bed turnover rate, and two hospitals had low bed turnover rate and high bed occupancy rate.

  Conclusion

  According to this study, about 85 percent of hospitals had low performance in indexes of bed occupancy rate, bed turnover rate or both. So, the reasons for the low performance must be evaluated and analyzed. Also, based on the characteristics of the hospitals, proper strategies can be applied to improve the performance of hospitals and increase the efficiency of resources.

  Keywords: hospital, performance assessment, Pabon Lasso, Kermanshah
 • Keivan Moradi, Reza Alibakhshi Pages 62-65
  According to the study conducted on phenylketonuria (PKU) patients in Kermanshah province, there were at least 10 PKU patients in Firuzabad district. The prevalence of the disease and frequency of carriers among the population of Mast-e Ali village, a village in Firuzabad district, were calculated to be 1 in 80 and 1 in 5, respectively. This is one of the highest frequencies reported for the prevalence of PKU to date. These findings introduce Mast-e Ali village as a small region in the high risk of birth defects with PKU. It seems that consanguinity has had a major impact on these findings.
  Keywords: phenylketonuria, Kermanshah province, Firuzabad district