فهرست مطالب

مرمت و معماری ایران - پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1392)
 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدهادی غیایی، پروین پرتوی، محمدرضا فرزاد بهتاش صفحه 1
  بافتهای تاریخی شهرها، دربردارنده ارزشهای تاریخی- فرهنگی بوده و میراثی گرانبها برای نسلهای آتی بهشمار میآیند. آنها آموزه هایی از خرد جمعی انسانها را که ضمن برخورداری از تجربه، هنر، حس مکان و جهان زیستی آدمیان است، بهنمایش میگذارند. ازاینرو رهاکردن بافتهای تاریخی، انسان معاصر را از بهرهگیری عالمانه از تجارب گذشته و قرارگرفتن در مسیر تداوم تاریخی که رمز بقای هر فرهنگی است، بازمیدارد.
  بنابر آنچه بیانشد انگیزه اصلی از نگاشتن مقاله حاضر، بررسی تحلیلی تعاریف، رویکردهای مداخله و تحلیل تجربیات جهانی موفق مرمت شهری در شهرهای مشابه با شهرهای ایرانی همچون ژیان (چین)، قاهره (مصر)، صنعا (یمن) و فاس (مراکش) است. هدفی هم که در این نوشتار دنبالمیشود این است که با رهیافتی کیفی، مولفه های موثر در باززندهسازی موفق بافتهای تاریخی شناساییشوند و در قالب یک چارچوب تحلیلی- روش شناختی، ارائهگردند. درنهایت برای تبیین هدف یادشده این چارچوب در نمونه موردی محله بازارشاه، از راهبردهای پیشنهادی باززندهسازی و تعیین حوزه های مداخله، استفادهشد.
  الگوی مفهومی مقاله پیشرو براساس روش تحقیق تحلیلی- توصیفی و با تکیه بر مطالعات کتابخانهای بهدست آمدهاست. فرایند شکلگیری مقاله مورد نظر در پرتو ایجاد نظمی منطقی در مطالب پراکنده موجود انجامپذیرفته و لذا برای این کار، از راهبرد استدلال منطقی بهرهگرفته شدهاست.
  درپایان، نتایج بررسی ها بیانگر آن بود که عوامل اصلی در باززندهسازی موفق محله تاریخی، عوامل کالبدی-فضایی، عملکردی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی- تاریخی و مدیریتی- اجرایی بودهاست. ازسوی دیگر، بررسی تجارب جهانی نیز موید آن است که مهمترین دلایل موفقیت طرحهای مرمت و باززندهسازی شهری در مرحله نخست، عوامل اجتماعی همچون مشارکت ساکنین در فرایند طرح، مدیریت یکپارچه بافت تاریخی و در مرحله بعدی، تعیین حوزه های مداخله است.
  کلیدواژگان: بافت تاریخی، باززندهسازی و احیا، محله بازارشاه کرمان
 • تداوم کارکرد؛ رویکرد غالب مداخلات حفاظتی در مسجد جامع اصفهان / گونه شناسی و تبیین رویکرد مداخلات حفاظتی از ابتدای شکل گیری مسجد تا دوره قاجار
  احمد امین پور، محمدرضا اولیاء، محسن عباسی هرفته، مائده کلانتری صفحه 27
  مسجد جامع اصفهان بهعنوان یکی از قدیمیترین بناهای ایران که همچنان زنده و پویا است، تجربهای گرانبها از حفاظت بومی را در خود دارد. مستندبر تصریح استانداردهای جهانی حفاظت، این تجربه میتواند به ارتقای حفاظت امروز در ایران یاریرساند. ازاینرو، پرداختن بدان امری ضروری بهشمار میرود که تاکنون کمتر به آن توجه شدهاست.
  ازسوی دیگر، امروزه در گستره جهانی حفاظت و پیرو آن در ایران، مقوله مداخلات حفاظتی و کم و کیف آنها موضوع بحثها است آنگونه که چالشی جدی قلمدادمیشود. به همین دلیل نگارندگان در پژوهش حاضر، با تمرکز بر مداخلاتی که با انجام آنها مسجد جامع اصفهان تا به امروز حفاظتشده و با رجوع به شواهد برجایمانده از این مداخلات، در بازه زمانی شکلگیری مسجد اولیه (سده دوم ه. ق.) تا پایان دوره قاجار، درصدد پاسخگویی به این پرسش هستند که در گذشته برای مداخلات حفاظتی مسجد جامع اصفهان، بیشتر چه رویکردی کاربرد داشتهاست.
  روش تحقیق به کاررفته در مقاله پیشرو، نظریه مبنایی Grounded Theory استراس و کوربین است. با بهرهگیری از این روش تحقیق و کدگذاری مداخلات شناساییشده، در نهایت سازگاری مسجد با شرایط جدید در هر دوره با هدف تداوم کارکرد آن، بهعنوان رویکرد غالب مداخلات معرفیشد. بهتعبیر دیگر، امکان ایفای نقشی فعال ازسوی مسجد در گستره جامعه، معیار اصلی انجام مداخلات بودهاست. سبب محوریت این رویکرد هم، اصالت کارکرد در معماری گذشته است که پیرو آن در حفاظت گذشتگان نیز این امر دنبالمیشود. درکنار این رویکرد اصلی دو رویکرد جنبی؛ رویکرد اعتقادی در مداخلات مردمی و سیاسی در مداخلات حکومتی هم، شناسانده شده است.
  کلیدواژگان: مسجد جامع اصفهان، حفاظت، مداخله حفاظتی، کارکرد مسجد
 • محمود قلعه نویی، غزال اسدی صفحه 41
  شکل شهرها در نیمقرن اخیر با نرخ بیسابقهای متحول شدهاست. این تغییر شکل، تاثیرات عمدتا نامطلوبی را بر بافتهای سنتی در مرکز تاریخی شهرها گذاشتهاست. درواقع، رواج الگوهای شکلی جدید در شهرهای امروزی، غفلت از کیفیتهای موجود در شهرسازی سنتی را همراه خود داشتهاست. افزایش تخریب بافتهای قدیمی بجای مرمت و بهروز رسانی آنان، استخراجنکردن الگوهای بومی، بیتوجهی به شکلگیری فضاهای زیستی و عملکردی که درطول قرنها و پس از آزمون و خطاهای بسیار به تکوین نهایی متناسب با روابط اقتصادی و اجتماعی رسیدهاند، موجب ازبینرفتن ارزشهای تاثیرگذار بر شکلگیری بافت شهری و ایجاد فضاهایی بدون تعریف و بیشکل شدهاند.
  ازاینرو در پژوهش حاضر تلاششده تا به این پرسش پاسخ دادهشود که چگونه و با چه معیارهایی میتوان قطعات شهری محله جماله را برای رسیدن به الگویی پایدارتر ارزیابیکرد و بهمنظور کمیکردن این معیارها چه روش هایی قابل پیشنهاد است. برای همین نگارندگان ازطریق بررسی ادبیات موضوع، معیارهایی را تبیینکردند که ازنظر ابعاد شکلی و ریختشناسانه، زیستمحیطی، بصری و حرکت و دسترسی، قطعات شهری را میتوان با آنها ارزیابیکرد. به دلیل بیان کیفی برخی از توقعات از یک قطعه یا بلوک شهری و برای کمیکردن کیفیتهای مطرحشده، دربرابر هر معیار نحوه ارزیابی آن هم بیان شدهاست. سپس براساس این ارزیابی، قطعات شهری واقع در چهار بلوک از محله جماله اصفهان در سالهای 1355 و 1382، از دیدگاه معیارهای ارزیابی کننده مقایسهشدند.
  درنهایت، یافته های تحقیق بیانگر این بود که محله جماله از دیدگاه معیارهای شکلی، زیستمحیطی و بصری درحال ازدستدادن کیفیتهای خود است و تنها در ابعاد حرکت و دسترسی امتیاز بیشتری را بهدست آوردهاست.
  کلیدواژگان: ریختشناسی، ارزیابی، بلوکها و قطعات شهری، محله جماله
 • حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی، عادله محتشم * صفحه 55

  لایهچینی روی سنگ، گونهای خاص از تزئینات برجسته مطلا در معماری ایران است که بهطور عمده متشکل از گچ بوده، در قالب نقوش گیاهی و بهصورت برجسته بر سطح سنگ اجرا و سپس سطح آن، طلاچسبانی میشدهاست. نگارندگان در تحقیق پیشرو درتحقیق پیشرو نگارندگان به بررسی تکنیک اجرای نوع خاصی از تزئینات برجسته مطلا در معماری ایران پرداختهاند. باتوجهبه صیقلیبودن سطح سنگ مرمر که تکیهگاه تزئینات مورد بررسی است، اجرای لایهچینی با روش رایج دور از ذهن بهنظر میرسید.
  ازآنجاکه در منابع مکتوب هیچگونه اشارهای به روش اجرای این نوع خاص از تزئینات نشده و نیز تاکنون پژوهشی در این زمینه صورتنگرفته، مناسبترین روش برای بررسی تکنیک اجرای این تزئینات، نمونهسازی و اجرای دوباره تزئینات تشخیص دادهشد. با استناد بر آنالیزهایFTIR، ماده واسط چسباننده ورق فلزی و نیز لایه محافظ، روغن کمان شناساییشد.
  نتایج بهدستآمده از نمونهسازی ها و بررسی نسبت آب و گچ مصرفی، بررسی نحوه حرکت قلممو و پیرسازی نمونه های اجراشده بیانگر این مساله بود که این تزئینات بهشیوه لایهچینی با تعریف مشخص ارائهشده توسط کارشناسان و استادان سنتی بهصورت لایهلایه اجرانشده و ضخامت ایجادشده در این تزئینات برجسته، یکباره با قلممو بر سطح ایجاد شدهاست.
  درنهایت، پس از بررسی های لازم چنین بهدستآمد که تزئینات مورد بررسی لایهچینی نبوده و با تکنیکی کاملا متفاوت اجرا شدهاست. بدینگونه نام لایهچینی، نامی گویا و مناسب برای این تزئینات بهنظر نرسید و نامهایی چون نقش برجستهسازی روی سنگ یا نقش برجسته مطلا روی سنگ، پیشنهادشد.

  کلیدواژگان: تزئینات معماری، لایه چینی، تزئینات برجسته مطلا، طلاکاری، گچ
 • احمد صالحی کاخکی، محمد مرتضوی، محمدعلی گلعذار، حسن طلایی صفحه 69
  مواد شیمیایی استفادهشده در پاکسازی اشیای برنزی تاریخی نهتنها میتواند باعث انحلال و تخریب لایه های پاتین شود بلکه در مواردی نیز ممکن است سبب تغییرات بصری در لایه های خوردگی شود. مطالعات انجامشده در زمینه مواد پاکسازی، بیشتر متمرکز بر میزان انحلال لایه های خوردگی بوده و کمتر تاثیرات بصری ناشی از مواد شیمیایی پاکسازی بر لایه پاتین بررسی شدهاست. ازآنجاکه اشیای باستانی هم ازنظر سندیت تاریخی و هم از جنبه های زیباییشناسی مورد توجه هستند، ارزیابی میزان آسیبی که درنتیجه درمانهای حفاظتی به هر یک از این دو جنبه وارد می شود، ضرورتدارد.
  ازاینرو در مقاله حاضر، بررسی میزان تغییرات بصری (تغییرات رنگی) لایه پاتین براثر مواد شیمیایی پاکسازی، مورد مطالعه قرار گرفتهاست. بنابر اهمیت کوپریت بهعنوان پاتین و یکی از محصولات خوردگی که در بسیاری از اشیای برنزی تاریخی دیدهمیشود، ارزیابی تغییرات رنگی اکسید مس (I)، Cu2O، تحت تاثیر مواد شیمیایی مورد استفاده در پاکسازی اشیای برنزی تاریخی بررسی شدهاست. بدینمنظور، لایه کوپریت بهصورت آزمایشگاهی با روش الکتروشیمیایی روی سطح مس ایجادشد. سپس نمونه ها در محلولهایی از کالگون، دیسدیم اتیلن دیآمین تترا استیک اسید (Na2-EDTA)، تترا سدیم اتیلن دیآمین تترا استیک اسید (Na4-EDTA)، سدیم تری پلیفسفات (STPP)، سیتریک اسید، فرمیک اسید، گلیسرول قلیایی، نمک راشل قلیایی و آب مقطر غوطهور شدند. رنگ لایه کوپریت قبل و بعد از یک ساعت غوطهوری در هر یک از محلولها، با استفاده از رنگسنج اندازهگیری شد.
  درنهایت، نتایج بهدستآمده نشانداد که Na2-EDTA، فرمیک اسید و سیتریک اسید، بیشترین تغییرات بصری را در سطح کوپریت ایجادمیکنند. نمک راشل قلیایی، گلیسرول قلیایی، Na4-EDTA و آب مقطر، تغییرات رنگی کمتری را در لایه کوپریت پدیدآورند. در این میان کالگون و STPP هم، کمترین تاثیر بصری را داشتند.
  کلیدواژگان: پاتین کوپریت، برنزهای تاریخی، پاکسازی، رنگسنجی، تاثیرات بصری
 • احد نژاد ابراهیمی، محمدرضا پورجعفر، مجتبی انصاری، پیروز حناچی صفحه 79
  شناخت ارزش هر پدیدهای ارتباطی مستقیم با اعتبار، آگاهی و خواست افرادی دارد که تلاش آنها بر این امر استوار است که ارزشهای پدیدهای را شناسایی و ارزیابیکنند. دراین میان، آثار تاریخی از پدیده های ارزشمندی است که توانسته ارزشهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، مذهبی و... را در خود متجلینماید. شناخت جامع ارزشهای آثار تاریخی درراستای شناخت کامل فرهنگ و هویت آن جامعهای است که آثار تاریخی در آن قراردارد. چنین شناختی میتواند ابعاد مختلف جهانبینی انسانهای جامعه را در دوره های تاریخی نمایانسازد.
  بنا براین، مساله اصلی پژوهش حاضر این است که در آثار تاریخی ارزش و مولفه های تاثیرگذار در شناخت و ارزیابی آن، دربردارنده چه مفهومی است. برای پاسخ به این پرسش نگارندگان نخست، ارزش را در دیدگاه های مختلف مورد پژوهش قراردادند تا مولفه های تاثیرگذار بر شناسایی و ارزیابی آن مشخصگردد. سپس ازطریق شناسایی مولفه های مذکور تلاششد تا ارتباط ارزش با رویکرد مداخله مشخصشود.
  تحقیق پیشرو از گونه بنیادی- نظری است که مطالب آن با بهرهگیری از روش استدلال منطقی بررسی شدهاست. اطلاعات لازم هم برای نگاشتن مقاله ازطریق مطالعات میدانی و کتابخانهای بهدست آمدهاست. تحلیلهای به کاررفته در آن برای نتیجهگیری از نوع کیفی است.
  درنهایت، یافته های این مطالعات بیانگر آن بود که ارزش و ارزیابی آن در آثار تاریخی، فرایندی پویا است که متناسب با شرایط طبیعی و موقعیت زمانی درحال تغییر و دگرگونی است. همچنین درکنار مولفه های فرهنگی- تاریخی و کالبدی تاثیرگذار در ارزیابی ارزش، مساله ادارکات انسان از محیط پیرامون خود نیز در ارزیابی آن، تاثیرگذار است.
  ضمن اینکه، ارتباطی مستقیم بین شناخت و ارزیابی ارزش در آثار تاریخی و رویکرد مداخله وجوددارد.
  کلیدواژگان: ارزش، ارزیابی، ارزش ذاتی و کاربردی، رویکرد مداخله
 • ملیحه بکرانی، فاطمه مهدی زاده سراج صفحه 99
  هنر نورپردازی و طراحی آن، یکی از موثرترین عوامل در ایجاد حس فضای معماری است. هماهنگی نورپردازی با معماری میتواند یکی از عوامل تقویتکننده هویت یک مکان و ارتقای شخصیت ویژه آن باشد. دراین میان، بناهای تاریخی بهعنوان نقاط پرارزش شهری نقش بسزایی دارند که بهسبب همین ارزشها، از اهمیت ملی و جهانی نیز برخوردار هستند. نورپردازی مصنوعی در شب، باعث تغییر و دگرگونی نوع ارزشها و حتی تعویض آنها میشود.
  بنابر آنچه بیانشد، هدف از نگاشتن مقاله حاضر تشریح فرایند و مکانیزم نورپردازی مصنوعی بناهای تاریخی با بهرهگیری از روش تحلیلی، شناخت همه زوایا و درک بنا و تلاش در رسیدن به ایده اصلی طراح نورپرداز و انجام محاسبات در زمینه نورپردازی است. ازاین طریق، تغییر و دگرگونی در ارزشهای بنا که ناشی از کیفیت ویژه نورپردازی آنهاست، ایجادنمیشود. از دیگرسو، ارزش های فنی و هنری عناصر، فضاها و تزئینات و معانی واقعی پنهان در معماری هم، نمایش دادهمیشود.
  درنهایت، مبانی نظری و عملی ارائهشده در این بررسی، بهطور موردی در مسجد شیخ لطف الله اصفهان بهنمایش گذاشتهشد تا برتری روش تحلیلی؛ شناخت همه زوایا، درک بنا و تلاش در رسیدن به ایده اصلی طراح نورپرداز و انجام محاسبات نسبتبه روش سعی و خطا بهویژه در نورپردازی بناهای تاریخی برای جلوگیری از آسیبرسیدن به بنا، مشخصگردد
  کلیدواژگان: معماری، بنای تاریخی، نورپردازی مصنوعی، فرم، ارزش
 • محمود محمدی، یونس چنگلوایی صفحه 111
  بافتهای تاریخی، منبعی ارزشمند هستند که بهمثابه دارایی فرهنگی و هویتی شهرها و کشورها بهشمار میروند.
  بیشتر اقدامهای برنامهریزی شده که برای مرمت و احیای این بافتها صورتگرفته، بیانگر اهمیت ویژه این نواحی شهری است که تصویری مطلوب از شهرها را نشانمیدهند. در بررسی گونه های متفاوت این اقدامات برنامهریزیشده آنچه قابل درک است؛ وجود دیدگاهی تکبعدی درباره جنبه های صرفا کالبدی مرمت و احیای بافتهای تاریخی و بیتوجهی به رویکردهای فعالیتمحور همراستا با مداخلات کالبدی آنهاست.
  ازاینرو در پژوهش حاضر با هدف ارائه رویکردی نوین، موضوع مرمت و احیای بافتهای تاریخی، بسطداده و تفسیر راهبرد عام خوشه ها و صنایع فرهنگی و خلاق برای مرمت و احیای آنها بررسی شدهاست. درواقع نگارندگان در این مقاله، با بهرهگیری از روش پژوهش تحلیلی- توصیفی و بهکارگیری رویکردی میانرشتهای، شاخصهای توسعهای خوشه های فرهنگی را در زمینه های شهری در قالب مزیتها، ویژگی ها، پتانسیلها و امکانات توسعهای درراستای مرمت و احیای بافتهای تاریخی، ارائه دادهاند.
  درپایان، نگارندگان با بررسی نمونه های موردی اسناد و مدارک برنامه های مرمت و احیای بافتهای تاریخی ایران، به ارائه نیازها و مسائل و محدودیتهای آنها پرداختند. بهبیان دیگر، مدل تحلیلی بهکار گرفتهشده در این پژوهش با مقایسه زوجی میان نیازها و محدودیتهای بافتهای تاریخی همراه با ویژگی ها و امکانات خوشه های فرهنگی، راهبردهایی عملیاتی را برای برآوردهساختن نیازها و بهحداقل رساندن محدودیتها و مسائل بافتهای تاریخی مطرح کردهاست.
  کلیدواژگان: بافت تاریخی، مرمت و احیا، صنایع و خوشه های فرهنگی و خلاق
|
 • Mohammad Hadi Ghiyaei* Parvin Partovi* Mohammad Reza Farzad Behtash Page 1
  Historical districts of towns contain historio-cultural values and are amongst precious legacy for future generations. Having experience and art as well as the sense of place and human community, they display teachings of human’s collective wisdom. Thus, ignoring of such places will prevent contemporary generation from learning the past experiences and being in the path of historical continuity as the code of cultural survival.The mainspring of this article is an analytical study of definitions, theories, methods of intervention and analysis of the international experience of successful urban restoration in the cities of similar countries (such as China, Egypt, Yemen, and Morocco). Using a qualitative approach, this research aims to provide the main components of effective and successful revitalization of historical districts and areas in the form of an analytical-methodological framework. Finally, for explaining the mentioned goal of this research in the case study of Bazaar Shah district, the proposed strategies of revitalization and determining the areas of intervention were used.This article has been formed by extracting a logical order out of available scattered materials and to do this the strategy of logical argumentation has been used. The results of this research show that the main factors in successful revitalization of historical districts include physical-functional, economic, social, historio-cultural and managerial ones. On the other hand, exploring the global experiences shows that the main reasons behind the success of urban restoration and revitalization projects are, respectively, social factors (residents’ participation), integrated management of the historical districts and, in the next step, determining the area of intervention.
  Keywords: Historic fabric, Revitalization, restoration, Kerman's Bazaar Shah distrcit
 • Ahmad Aminpoor, Mohammadreza Owlia, Mohsen Abbasi Harofteh, Maedeh Kalantari Page 27
  Isfahan Jame’ mosque, one of the oldest buildings of Islamic period which is still living, has a valuable experience of traditional conservation which is the reason for the continuity of its present life. Based on the international charters, understanding this local knowledge can lead to the enrichment and enhancement of modern conservation movement in Iran, the necessity which was unfortunately received scant attention. Furthermore, nowadays conservation intervention turns to be a challenge and a controversial issue in the international and consequently national scope of conservation. Concentrating on the conservation intervention in this building and following the evidence of traditional intervention from construction time to Qajar period, this paper aims to reveal the main approach of traditional conservation intervention in Isfahan Jame’ mosque hoping to achieve traditional conservation intervention on the horizon. Through applying the grounded theory and coding of the interventions, adaptation with new conditions of each period for the continuity of its function is observed as the main approach of the conservation intervention. The main reason for the adoption of this approach is the originality of function in traditional architecture. Moreover, two secondary approaches, religious one by people and political one by government, are introduced in this mosque.
  Keywords: Isfahan Jame mosque, Intervention, Conservation intervention, Function of mosque
 • Mahmoud Ghalehnoee, Ghazal Asadi Page 41
  The form of cities has changed with unprecedented rate during the last half of the century. This change has had unpleasant influence on historic core of traditional urban fabric. Dominance of new urban form leads to ignorance of traditional urban qualities. Destruction of old urban fabric instead of revitalization, not paying attention to local patterns and formation of living and functional spaces developed during the years after much trial and error proportionate with economic and social relationships resulted in the destruction of valuable influences on the formation of urban fabric and anti-spaces. This research has defined morphological, visual, ecological and access criteria which evaluate urban lots. For evaluating the qualities, the following method was suggested: urban lots of Jamaleh district in 4 blocks from 1976 to 2003 were compared regarding the evaluating criteria. Except access criterion which has rising trend, the results of this research show that Jamaleh district has lost its quality with regard to morphological, ecological and visual criteria.
  Keywords: Morphology, Evaluation, Urban blocks, lots, Jamaleh district
 • Hussein Ahmadi, Abbas Abed Esfahani, Adele Muhtasham Page 55

  In this paper, the performance technique of a special and rare kind of ornaments, i.e. pastiglia on stone, is investigated. The investigated sample in this paper consists of pastiglia ornaments on stone in “Shams-al-Emare” edifice. Pastiglia technique has been often performed on plaster surfaces. In accordance to the smooth surface of marble stone which is the surface of the investigated ornaments, the performance of pastiglia with common method was difficult. The most sufficient method for investigating the performance technique was making sample and reperformance because there is no guidance about the performing method of this special kind of ornaments in written sources and also there is no investigation about this subject until now. This investigation was done based on library, visual and laboratorial studies. For identification of organic materials, FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) and for microscopic image, SEM (Scanning Electron Microscope) have been utilized. Experiments revealed that the "Kaman oil" was used as constituent material in these ornaments. Results of investigation showed that these ornaments with pastiglia method have not been performed by experts and traditional masters and the created thickness in these raised ornaments has been completely made with brush on the surface. In fact, the investigated ornaments were not pastiglia and a completely different technique has been used in them. So, pastiglia was not a clear and perfect name for these ornaments. Therefore, “embossed drawing on the stone” was proposed instead.

  Keywords: Architectural ornament, Pastiglia, Raised gilded ornaments, Gilding, Plaster
 • Ahmad Salehi Kakhki, Mohammad Mortazavi, Mohammad Ali Golozar, Hasan Talaee Page 69
  Chemical cleaning reagents used on archaeological bronze artifacts not only attack the corrosion products but also may cause some visual effects in the patina. There are few investigations on the visual effects of cleaning reagents and studies have mostly focused on dissolution corrosion products. Regarding archaeological objects as historical documents and aesthetic entities, it is essential to assess the level of treatment damages to both of these aspects. This paper surveys the visual effects (color changes) of cuprous oxide, Cu2O, treated with traditional cleaning reagents. Artificial cuprite patina was formed electrochemically on almost pure copper. Samples were immersed in various solutions separately. Color measurement of cuprite patina was carried out using a colorimeter before and after 1-hour immersion. Solutions used were Calgon®, disodium ethylene diamine tetra-acetic acid (Na2-EDTA), tetrasodium ethylene diamine tetra-acetic acid (Na4-EDTA), sodium tripolyphosphate (STPP), citric acid, formic acid, alkaline glycerol, alkaline Rochelle slat and distilled water. Na2-EDTA, citric acid and formic acid were found to cause the most visual impact on cuprite patina as it is possible for human eye to discriminate between the two colors. Alkaline Rochelle slat, alkaline glycerol, Na4-EDTA and distilled water result in less color changes. Calgon® and STPP caused the least color changes which could be disregarded.
  Keywords: Cuprite patina, Bronze artifacts, Cleaning, Colorimetry, Color change
 • Ahad Nejad Ebrahimi, Mohammadreza Pourjafar, Mojtaba Ansari, Pirouz Hanachi Page 79
  Recognizing the value of each phenomenon has a direct relation with the credit, knowledge and desire of the people who attempt to identify and evaluate that phenomenon’s values. Historical works are valuable phenomena and they have been able to manifest in themselves religious, social, historical and cultural values. Comprehensive recognition of the values of historical works is in line with the thorough recognition of the culture and identity of each society and it can reveal different aspects of the world view of members of that society throughout historical periods.The main issue in this research involves the question that what is the content of the value and the effective components in recognizing and evaluating the value in historical works? To this end, value was firstly explored from different points of view so that effective components in identifying and evaluating the value were determined. Attempt was made to determine the relation between the value and the intervention approach through identifying the mentioned components. The research is of the type of the theoretical-fundamental researches conducted with logical reasoning and the required material for research has been achieved through the library and field studies; moreover, the analyses used for concluding are qualitative. The last result of the research shows that the value and evaluating the value in the historical works is a dynamic process and they are changing in accordance with the natural conditions and chronological situation. Moreover, alongside the effective historical, cultural and physical components in evaluating the value, the issue of human’s understanding of the surrounding environment is also effective in evaluating the value and there is a direct link between recognizing and evaluating the value in the historical works and intervention approach.
  Keywords: Value, Evaluating, Inherent, applied value, Intervention approach
 • Malihe Bakrani* Fatemeh Mahdizadeh Seraj Page 99
  The art of lighting and its design is one of the most influential factors in creating the sense of architectural space. The harmony between lighting and architecture can be one of the factors for reinforcing the identity of a place and promoting its special character. Accordingly, historical buildings as valuable urban places have an outstanding role and are of national and international importance due to the very values, too. Artificial lighting in the night can change and transform the type of values and even replace them.Thus, this research aims to expound the process and mechanism of artificial lighting of historical buildings by using analytical method and identify all dimensions of the building as well as the main idea of lighting designer and computations in the field of lighting. Through this, no change and transformation in the values of the buildings due to the special quality of their lighting is created. On the other hand, technical and artistic values of elements, spaces and decorations and real hidden meanings in the architecture are also displayed.Finally, theoretical and practical foundations proposed in this study were presented in the form of case study of Shiekhlotfollah mosque in Isfahan in order to show the superiority of analytical method relative to trial and error method, especially in the lighting of historical buildings for preventing the damages to them.
 • Mahmud Mohammadi* Younes Changalvaiee** Page 111
  Historical urban textures are valuable recourses which are considered as cultural properties of cities and countries. The large amount of planning interventions for restoration of these textures shows their important role in presenting an attractive image of cities. Considering a great amount of these planning interventions related to restoration of historical urban textures indicates that there is a mono-dimensional approach to do so which means that physical aspects have had an important status in the planning of restoration of historical urban textures while functional aspects have been neglected. With the aim of presenting a new approach to the restoration of historical urban texture, this paper tries to describe and extend the general strategy of creative and cultural industries and clusters for restoration of historical urban textures. Using descriptive-analytical method and taking an interdisciplinary approach, this paper proceeds to present developmental indices of cultural clusters in the form of benefits, facilities, and potentials. Exploring the documents of restoration and renovation plans of Iranian historical textures, the needs, restrictions and problems of such plans are proposed at last. Doing different kinds of pair comparison between the needs and problems of historical urban textures and benefits and potentials of cultural clusters, the used analytical model in this research aims to present operational strategies for restoration of historical urban textures.
  Keywords: Restoration, Historical urban texture, Cultural, creative industries, Cultural