فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 13 (زمستان 1392)
 • پیاپی 13 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/01
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مریم فرحناک ضرابی، زهرا صفاری، عظیم اکبرزاده* صفحه 9
  طلا در ابعاد ماکروسکپی، فلزی زرد و درخشنده و یکی از بی اثرترین فلزات محسوب می شود؛ اما هنگامی که ابعاد ذرات طلا در حد نانومتر(کمتر از nm50) تقلیل داده شود ویژگی های آن تغییر می کند. برای تهیه نانوذره ها روش های مختلفی وجود دارد که از این طریق می توان ذره هایی با وی‍ژگی های خاص تولید نمود. نانوذره های طلا عموما به وسیله احیا HAuCl4 با NaBH4 یا سیترات در حضور پایدارکننده (به طور مثال مولکول های آلی کوچک، پلیمرها و ماکرومولکول های زیستی) شامل گروه –SH یا –NH2 انتهایی در یک محیط غیرقطبی به دست می آید. خصوصیت نادر نانوذرات طلا، فعالیت آنها در دماهای پایین است که این مزیت آنها باعث کاهش قابل توجه هزینه های عملیاتی واحدهای شیمیایی می شود و انتخاب پذیری واکنش را نیز بالا می برد، همچنین در بحث کنترل آلودگی؛ از قبیل پاک سازی هوا، ماسک های تنفسی و خالص سازی خط هیدروژن در فرآیند تولید پیل های سوختی مورد استفاده قرارمی گیرد. با توجه به فعالیت بالای نانوذرات طلا و تمایل آنها به اتصال با بیومولکول ها و ماکرومولکول ها، از نانوذرات طلای متصل شده به پپتیدها، می توان به منظور ردیابی مسیر آنها در درون سلول ها بهره گیری نمود که روشی مفید و مهم برای تصاویر سلولی، دارورسانی و شناسایی بیومولکول هاست.
  کلیدواژگان: نانوذره های طلا، تهیه، کاربرد، کاتالیست، پزشکی
 • سعید ذاکر بستان آباد*، عبدالرزاق هاشمی شهرکی، پروین حیدریه، نسرین شیخی، آرمان شریفی، معصومه سیری فرون آباد صفحه 19
  سابقه و هدف
  نوکاردیا به عنوان یکی از جنس های مهم اکتینومیست های هوازی، ساکنین خاک می باشند که در مواردی باعث ایجاد عفونت های خطرناک و کشنده ای در افراد مستعد بخصوص مبتلایان به انواع نقایص سیستم ایمنی می نمایند. تعدادی از گونه های متعلق به نوکاردیا ها می توانند عفونت های ریوی مزمن ایجاد نمایند. در این مطالعه بیماری نوکاردیوزیس ریوی در بیماران مشکوک به سل که کشت و لام میکروسکوپی آنها منفی گزارش گردیده بود، مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  از تعداد 90 بیمار مشکوک به سل که از نظر مایکوباکتریوم منفی بودند نمونه خلط مجدد تهیه و برای جداسازی نوکاردیا به عنوان عامل بیماری زا مورد بررسی قرار گرفتند. از روش paraffin baiting و کشت بر روی محیط کشت Blood agar برای جداسازی ایزوله های نوکاردیا استفاده شد. ایزوله های جدا شده با استفاده از روش های فنوتیپیک میکروب شناسی مورد شناسایی قرار گرفتند و هویت ایزوله ها تعیین گردید.
  یافته ها
  تعداد 6 ایزوله بالینی نوکاردیا از بیماران مشکوک به سل که کشت و لام آنها منفی بود، جداسازی گردید. با استفاده از روش های فنوتیپیک هویت ایزوله ها نوکاردیا آستروئیدس کمپلکس تعیین هویت شد و بیماران تحت درمان دارویی نوکاردیا قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  در بیماران مشکوک به سل، که از نظر کشت و لام میکروسکوپی منفی تشخیص داده می شوند، نوکاردیا به عنوان عامل ایجاد کننده بیماری مزمن ریوی می تواند اهمیت داشته باشد و باید مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سل، کشت منفی، نوکاردیا، شناسایی
 • سیدمحمود ضابطی، احمد اسماعیلی*، حسن مداح عارفی، فرهاد نظریان فیروزآبادی، عبدالحسین رضایی نژاد، فرزانه مجیری صفحه 25
  سابقه و هدف
  آویشن یکی از بزرگ ترین و معروف ترین جنس های خانواده نعناعیان است. گونه های آویشن معمولا به عنوان جوشانده گیاهی، ادویه، چاشنی غذا و گیاه دارویی استفاده می شوند. گونه Thymus Pubescens اغلب می تواند در مناطق شمال و غرب ایران رشد کند. توصیف گیاهان بوسیله نشانگرهای مولکولی یک راه کار مطلوب برای اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی است.
  مواد و روش ها
  دوازده توده T.Pubescens که از نواحی مختلف ایران جمع آوری شده بودند، بوسیله 30 آغازگر تصادفی جهت ارزیابی چندشکلی غربال شدند. استخراج DNA ژنومی از نمونه ها بر اساس روش خانوجا و همکاران با کمی تغییرات انجام گرفت. تشابه ژنتیکی بوسیله ضریب تشابه جاکارد محاسبه شد و دندوگرام بوسیله روش UPGMA ترسیم گردید.
  یافته ها
  از کل آغازگرها، 27 آغازگر انتخاب شده 360 باند تولید کردند که 273 باند چندشکل بودند. میانگین تعداد باند برای هر آغازگر 33/13 بود که 11/10 باند چندشکل بودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکلی 35/0 برآورد شد. تجزیه کلاستر اطلاعات بوسیله الگوریتم UPGMA و همچنین تجزیه به مولفه های اصلی این 12 توده را به سه گروه عمده تقسیم نمودند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که روش RAPD، برای برآورد تنوع ژنتیکی در جمعیت های آویشن کوهی مناسب و مفید است. در مجموع نیم رخ RAPD توده های آویشن را براساس توزیع جغرافیایی از همدیگر تمیز داد.
  کلیدواژگان: Tymus Pubescens، چندشکلی، نشانگر RAPD
 • سید ابراهیم علوی، مائده کوهی مفتخری اصفهانی*، عظیم اکبرزاده صفحه 33
  سابقه و هدف
  سالانه بیماری سرطان سینه جان هزاران نفر را می گیرد. فن آوری نانو از مباحث عمده ی مجامع علمی امروز در زمینه دارورسانی هدفمند می باشد. فن آوری نانو کمک می کند تا زمان، مکان و سرعت آزاد سازی دارو کنترل شود. هیدروکسی اوره از داروهای مورد استفاده در درمان سرطان سینه است که استفاده از آن عوارض جانبی یی را در پی دارد. به همین دلیل برای کاهش عوارض، افزایش کارایی، راحتی و آسایش بیماران از فن آوری نانو دارورسانی لیپوزومی استفاده شد.
  مواد و روش ها
  نسبت مشخصی از فسفاتیدیل کولین، کلسترول و پلی اتیلن گلایکول 2000 با یکدیگر ترکیب شدند، سپس داروی هیدروکسی اوره به آن اضافه گردید. میانگین قطر هیدروکسی اوره ی نانولیپوزومه ی پگیله با کمک دستگاه زتا سایزر اندازه گیری شد. بازده انکپسولاسیون و میزان رهایش دارو از فرمولاسیون نانولیپوزومه ی پگیله به ترتیب با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و روش دیالیز بررسی شد. جهت سنجش سمیت دارو از روش MTT استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین قطر هیدروکسی اوره ی نانولیپوزومه ی پگیله 2/338 نانومتر شد. بازده انکپسولاسیون فرمولاسیون تهیه شده 173/0±212/64 درصد بدست آمد. میزان رهایش دارو از نانولیپوزوم های پگیله طی 28 ساعت 71/21% بود. این بررسی نشان داد که اثر سایتوتوکسیسیتی داروی نانولیپوزومه ی پگیله شده 93/38% بیشتر از داروی آزاد می باشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از پلی اتیلن گلیکول حلالیت دارو و همچنین برخورد آن را با سلول های هدف افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: فن آوری نانو، دارورسانی هدفمند، سرطان سینه، لیپوزومه ی پگیله، هیدروکسی اوره
 • فاطمه نجات زاده باراندوزی* صفحه 37
  سابقه و هدف
  صبر زرد (Aloe vera L.) متعلق به خانواده (Liliaceae)، گیاهان بوته ای دائمی، به ندرت یکساله به ارتفاع 70 تا 90 سانتی متر است که بومی مناطق استوایی، آفریقا، ماداگاسکار و عربستان است و معمولا در مناطق جنوبی کشور از جمله استان هرمزگان و بوشهر و بلوچستان می روید. تعدادی از گونه های زینتی آن به صورت وسیعی در اروپا و آمریکا برای استفاده از برگ آن و تزئین باغ ها، پارک ها و منازل کاشته می شوند. همچنین به دلیل خواص دارویی ژل موجود در برگهای آن در تهیه داروهای گیاهی نیز از آن استفاده می گردد. با وجود کاربرد وسیع هنوز مطالعه جامعی بر روی این گیاه در ایران صورت نگرفته است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 5 جمعیت از (Aloe vera L.) و 5 جمعیت از (Baker (Aloe littoralis جمع آوری شده از مناطق مختلف ایران با استفاده از مریستم انتهایی ریشه مورد مطالعه قرار گرفتند و تعداد و ابعاد کروموزم ها در تقسیم میتوز اندازه گیری و فرمول کاریوتیپی هر جمعیت تعیین شد.
  یافته ها
  تعداد کروموزوم پایه در جمعیت ها، 7 و از نوع متاسانتریک و ساب تلوسانتریک بود. بیشترین میانگین طول کروموزوم ها مربوط به جمعیت های Aloe littoralis (72/12 میکرون) و کمترین میانگین طول کروموزوم ها مربوط به جمعیت های Aloe vera (42/10 میکرون) بود.جمعیت های مورد مطالعه بر اساس روش استیبنز از نظر کاریوتیپی نیز مورد مقایسه قرار گرفتند. جمعیت های Aloe vera در کلاس 1 و سایر جمعیت ها در کلاس 2 قرار گرفتند. فقط جمعیت شماره 8 به تنهایی در گروه 3 قرار گرفت. بنابراین جمعیت های Aloe vera نسبت به بقیه جمعیت ها متقارن تر و ابتدایی تر می باشند. فرمول کاریوتیپی جمعیت های Aloe vera بر اساس روش لوان و همکاران، ((6Sm+ 8St و جمعیت های Aloe littoralis (4Sm+ 10St) تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  بررسی سیتولوژیکی این نمونه ها بیانگر تفاوت جزئی در این نمونه ها نسبت به سایر نمونه ها بود.
  کلیدواژگان: کروموزوم، سیتوژنتیک، صبر زرد، ایران
 • نسیم حیاتی رودباری*، کاظم پریور، علیرضا بدیعی، سمانه ذوالفقاری باروق صفحه 43
  سابقه و هدف
  به منظور بررسی اثرات نانو دی اکسید تیتانیوم بر روی مراحل تکوینی جوانه های اندام حرکتی جلویی، از روش in vitro استفاده شد.
  مواد و روش ها
  در این روش، در روز 5/11 بارداری جوانه های اندام حرکتی جلویی از بدن جنینها جدا گردیده و با استفاده از تکنیک گرید در محیط کشت DMEM در فاز بین محیط کشت مایع و هوا و در دمای 1/∙ ± 37 درجه سانتیگراد به مدت 1 روز انکوبه شدند. بدین منظور، تکوین سه گروه از جوانه های اندام حرکتی (کنترل، شم و تجربی) مورد بررسی قرار گرفتند. جوانه های مربوط به گروه شم بدون تاثیر نانو دی اکسید تیتانیوم و جوانه های مربوط به گروه تجربی تحت تاثیر غلظت 5/7 میلی گرم/ میلی لیتر محیط کشت از دی اکسید تیتانیومnm 10 انکوبه شدند.
  یافته ها
  در بررسی های ماکروسکوپی در نمونه تجربی مشاهده شد که اشعه های انگشتی در حال شکل گرفتن می باشد. نتایج این تحقیق نشان دهنده تغییرات معنی داری در نمونه تجربی نسبت به گروه های کنترل و شم در اندام حرکتی جلویی بودند، بطوریکه در تعداد سلولهای کندروسیتی و آتروفیه شده در کف، مچ و انگشتان افزایش معنی داری (001/0، P<05/0 P<) و در طول ساعد و بازو، طول کل اندام و تعداد سلولهای مزانشیمی ساعد و بازو کاهش معنی داری (01/0P<، 001/0، P<001/0 P<) دیده شد.
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان دهنده اثر تمایزی و رشد و نموی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر رشد جوانه های اندام حرکتی در شرایطin vitro است.
  کلیدواژگان: نانو دی اکسید تیتانیوم، جوانه اندام حرکتی، کشت اندام، غضروف زایی
 • پروین اسدی، کامبیز روشنایی*، حمیدرضا مهاجرانی صفحه 51
  سابقه و هدف

  با افزایش سن، تولید روز افزون استرس اکسیداتیو موجب آسیب در فرایندهای مغزی، از جمله اعمال شناختی همچون یادگیری و حافظه، می گردد، با توجه به اینکه عصاره علف چای دارای اثر کاهش دهنده روی استرس می باشد،اثر آن بر یادگیری اجتنابی غیر فعال در موش های صحرائی نربالغ تحت استرس بی حرکتی حاد مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  تعداد 24 سر موش صحرایی نر بالغ با وزن تقریبی 300 - 250 گرم در چهار گروه شاهد، گروه استرس بی حرکتی حاد، گروه دریافت کننده استرس بی حرکتی حاد + عصاره علف چای (دوزmg/kg/day 350) و گروه دریافت کننده عصاره علف چای تقسیم بندی شدند. هر چهار گروه بدون هیچ محدودیتی به ظرف آب دسترسی داشتند. عصاره علف چای روزانه به مدت 1 هفته به صورت خوراکی محلول در آب به موش های صحرائی نربالغ خورانده شد. آزمون یادگیری اجتنابی غیر فعال در دستگاه شاتل باکس و پس از انجام تیمارهای مورد نظر برای همه گروه ها، با شرایط یکسان انجام شد. در این آزمون، افزایش تاخیر زمانی برای اولین ورود به اتاق تاریک بیان گر بهبود یادگیری اجتنابی غیر فعال بود. داده ها توسط نرم افزارSPSS و روش آماری ANOVA و با پس آزمون توکی مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در مقایسه با گروه شاهد و کنترل، شاخص های یادگیری اجتنابی غیر فعال در گروه های آزمایش افزایش معنی داری یافته بود.به این معنا که میانگین تاخیر در ورود به محوطه تاریک در گروه عصاره هایپریکوم همراه با استرس برابر با 207 ثانیه بود که در مقایسه با گروه استرس به تنهایی (150 ثانیه) افزایش معنا داری داشت (P<0/001). حد اکثر زمان تاخیر به عنوان معیار قابل قبول 300 ثانیه در نظر گرفته شده بود.

  نتیجه گیری

  این نتایج نشان می دهد عصاره علف چای سبب بهبود یادگیری اجتنابی غیر فعال در مدل استرس بی حرکتی حاد موش های صحرائی نر بالغ نژاد ویستار می شود.

  کلیدواژگان: عصاره علف چای، یادگیری اجتنابی غیر فعال، حافظه، استرس بی حرکتی حاد، موش صحرایی، شاتل باکس
 • الهامه میرزاده اهری، محمود خسروشاهلی، علیرضا مطلبی آذر*، علی موافقی صفحه 57
  سابقه و هدف
  ماریتیغال (L.) S. marianum گیاهی یکساله یا دو ساله است و به راسته Asterales و تیره Asteraceae تعلق دارد. در جنوب و غرب اروپا، جنوب استرالیا، آمریکا ومنطقه مدیترانه پراکنده است. ماریتیغال به عنوان یک گیاه دارویی در درمان بیماری های کبدی و اختلالات کلیه مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی منابع نشان می دهد که تا کنون بررسی های اندکی در مورد سیتو‍ژنتیک این گیاه در جهان بویژه در ایران صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  بدین منظور پس از جوانه زنی بذور اکوتیپ های مختلف، نوک ریشه بطول 2 الی 3 میلیمتر جدا سازی و پس از پیش تیمار با 8- هیدروکسی کینولئین با هماتوکسیلین آهن رنگ آمیزی استفاده شدند و تعداد کروموزوم، طول هر کروموزوم، طول بازوی بلند، طول بازوی کوتاه، نسبت بازوی بلند به کوتاه شمارش یا اندازه گیری شد. علاوه بر این، تعدادی از پارامترهای آماری مورد استفاده در سنجش تقارن کاریوتیپی نیز مورد محاسبه قرار گرفتند و بر مبنای آنها متقارن ترین و نامتقارن ترین کاریوتیپ ها شناسایی گردیدند.
  یافته ها
  تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اختلاف معنی داری بین اکوتیپ ها، کروموزوم ها و نیز اثر متقابل اکوتیپ x نوع کروموزوم وجود داشت. 9 اکوتیپ مورد مطالعه دیپلوئید و دارای عدد کروموزومی 17=x بودند. کاریوتیپ اکوتیپ های مورد مطالعه دارای جفت کروموزوم های متاسانتریک و ساب متاسانتریک بوده و فقط در یک جفت کروموزوم، ماهواره مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه اکثر اکوتیپ های بررسی شده دارای TF بین 39 و 42 بودند و تعداد کروموزوم های متاسانتریک بین 10 و 14 از کل 17 جفت کروموزوم متغیر بود پس نتیجه گیری شد که گیاه ماریتیغال جزء گونه های کمتر تحول یافته می باشد.
  کلیدواژگان: اکوتیپ، کاریوتیپ، کروموزوم، (Silybum marianum (L، _ TF
 • رزا حسین زادگان، غلامرضا بخشی خانیکی* صفحه 65
  سابقه و هدف
  گیاه. L Teucrium polium متعلق به جنسTeucrium و تیره نعناعیان بوده که دارای اثرات درمانی ارزشمندی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر اسانس گیاه فوق در رویشگاه های مختلف بوده است.
  مواد و روش ها
  برای انجام این پژوهش، از 9 رویشگاه واقع در استان مازندران که بترتیب از G1- G9 کد گذاری شده و سه طبقه ارتفاعی را به خود اختصاص داده بودند، سر شاخه های گلدار گیاه مذکور، جمع آوری، خشک و اسانس گیری گردید. سپس اسانس های حاصله، با استفاده از دستگاه های GC وGC/MS آنالیز شدند. روش آماری به کار گرفته شده، تحلیل واریانس دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از نرم افزار آماری SPSS بوده است.
  یافته ها
  همبستگی بین ارتفاع، دما و رطوبت با آلفا- پینن، بتا- پینن، لیمونن، آلفا-کوپاان و بازده اسانس معنی دار بود. همچنین همبستگی معنی داری بین بارندگی با سابینن مشاهده شد. از بین اجزاء خاک، صرفا همبستگی معنی داری بین هدایت الکتریکی خاک با آلفا- پینن، لیمونن و ای- بتا- فارنزن و همچنین یک همبستگی معنی دار بین سدیم و نیز منیزیم محلول در خاک با لیمونن دیده شد.
  نتیجه گیری
  پایین ترین طبقه ارتفاعی در قیاس با سایر طبقات، مناسب ترین رویشگاه از نظر کیفیت اسانس بوده است.
  کلیدواژگان: مریم نخودی، ترکیبات شیمیایی، اسانس، عوامل اکولوژیکی، مازندران
 • محمد احمدآبادی* صفحه 71
  سابقه و هدف
  کاروتنوئیدها یکی از فراوانترین رنگدانه ها در طبیعت بوده و اهمیت زیادی در رژیم غذایی انسان و دام دارند. بنابراین افزایش میزان کاروتنوئیدها در گیاهان، بخصوص در غلات که غذای اصلی انسان و دام را تشکیل می دهند، می تواند اهمیت فوق العاده ای در افزایش عملکرد و ارزش غذایی گیاه داشته باشد. از میان آنزیمهایی که در مسیر سنتز کاروتنوئیدها دخیل هستند، فایتوئین سنتاز بعنوان یک آنزیم کلیدی شناخته شده است. تاکنون سه نوع آنزیم فایتوئین سنتاز در ذرت کشف شده است، با این حال، تحقیقات نشان داده اند که همه ی این آنزیمها فعالیت یکسانی در تمام بافتها ندارند. اینکه آیا با وجود سه نوع آنزیم فایتوئین سنتاز، افزایش بیان این آنزیم می تواند مسیر سنتز کاروتنوئیدها را در جهت افزایش تولید آنها در گیاه تغییر دهد، تا حدود زیادی ناشناخته است.
  مواد و روش ها
  کشت بافت و انتقال ژن با استفاده از روش ابداع شده توسط احمدآبادی و همکاران انجام گرفت (1). برای استخراج DNA از برگهای ذرت، از روش Doyle و Doyle استفاده شد (5). برای تایید حضور ژنهای خارجی انتقال یافته به گیاهان تراریخت باززا شده، واکنش PCR با استفاده از جفت پرایمرهای اختصاصی انجام گرفت. آنالیز محتوای رنگدانه های استخراج شده از گیاهان تراریخت با روش HPLC انجام گرفت.
  یافته ها
  در این تحقیق، ما از طریق بیان یک ژن فایتوئین سنتاز خارجی در گیاه ذرت، نشان دادیم که این گیاه پتانسیل بسیار بالایی برای افزایش میزان کاروتنوئیدها از طریق بیان ژن فایتوئین سنتاز دارد و بنابراین، ژن فایتوئین سنتاز در گیاه ذرت بعنوان یک ژن محدود کننده در مسیر سنتز کاروتنوئیدها محسوب می شود. گیاهان تراریخت بدست آمده، از نظر رشد، تکامل و عملکرد کاملا مشابه گیاهان غیر تراریخت بودند، در حالی که سطح عمومی کاروتنوئیدها بطور معنی داری افزایش نشان داد. در این میان، بتا-کاروتن که پیش ماده ویتامین A می باشد، به میزان قابل توجهی افزایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهند که ذرت پتانسیل بالایی در افزایش میزان کاروتنوئیدها، بویژه بتا-کاروتن دارد که این ویژگی در برنامه های اصلاحی ذرت در جهت بهبود ارزش غذایی این محصول حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: ذرت، کاروتنوئید، فایتوئین سنتاز، مهندسی ژنتیک
 • فاطمه نجات زاده، فتح الله غلامی بروجنی* صفحه 77
  سابقه و هدف
  در این مطالعه به بررسی آزمایشگاهی دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی به منظور بررسی میزان تجزیه مواد آلی در طول انجام فرایند کمپوست سازی سریع و متداول مواد زائد شهری پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  با استفاده از شاخص دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی آنزیمهای آمیلاز، پروتئاز، فسفاتاز و سلولاز به بررسی رسیدگی کمپوست پرداخته شده است. همچنین پارامتر های مختلف مثل سرعت هوادهی، افزودن مواد شیمیایی مثل گلوکز(G) و اسید استیک (AA) و کاربرد بیومس میکروبی (M) به منظور تسریع در تجزیه مواد زائد شهری مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تجزیه مواد آلی با سرعت بالایی (در طول 9 تا 12 روز) در فرایند کمپوستینگ سریع کنترل شده نسبت کربن به ازت C/N)) را به کمتر از 15 رسانده است که این نسبت تاکنون به عنوان یکی از شاخصهای رسیدگی کود تلقی میشد. در صورتی که در فرایند کمپوستینگ معمولی در مدت زمان 20 روز نسبت C/N به زیر 20 رسیده است. تولید آنزیم های انتخاب شده (آمیلاز، پروتئاز، فسفاتاز و سلولاز) نشانگر سرعت تجزیه ویژه مواد آلی ناپایدار موجود در مواد زائد شهری می باشد.
  نتیجه گیری
  بنابراین میتوان از این مطالعه استنباط نمود که فرایند کنترل شده کمپوستینگ مواد زائد شهری در مقایسه با روش متداول با سرعت بیشتری انجام می شود و روش های استفاده از شاخص دینامیک میکروبی و فعالیت آنزیمی به جای روش های سنتی در تعیین میزان رسیدگی کود، شاخصهای دقیقتری می باشند.
  کلیدواژگان: کمپوست، فعالیت آنزیمی، دینامیک میکروبی، مواد زائد شهری، بیومس میکروبی
 • مهسا اهرابی، فرزانه حسینی*، عباس اخوان سپهی صفحه 85
  سابقه و هدف
  سلنیوم دارای چرخه کامل زیستی است و در تراکم ناچیز نانوگرم در میلی لیتر بر زندگی موجودات زنده اثر گذار است. اغلب موجودات زنده به ویژه میکروارگانیسم ها به شکلی در دگرگونی های بیوژئوشیمیایی این عنصر دخالت دارند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق سویه هایی از باسیل های گرم مثبت و گرم منفی با قابلیت تجزیه بیولوژیکی و احیای سلنیت از کارخانه شیشه و بلور و لجن فعال پساب قیطریه جدا گردید. با استفاده از روش های رنگ سنجی و تکنیک طیف سنجی جذب اتمی میزان مقاومت نسبت به سلنیت سدیم و احیای آن مشخص گردید. از طریق توالی یابی 16SrRNA سویه های مقاوم جدا شده تعیین هویت گردیدند.
  نتایج
  نتایج حاصل از تعیین MIC نشان داد که سویه Bacillus licheniformis جدا شده از کارخانه شیشه و بلور مقاومت بالاتری نسبت به Pesudomonas aeruginosa جدا شده از پساب قیطریه دارد و همچنین توانایی احیای کامل سلنیت به سلنیوم عنصری را دارد. خصوصیات ویژه ی این باکتری های مقاوم در پاکسازی بیولوژیکی سلنیت نوید دهنده کاربرد آن در بهسازی آلودگی های محیطی به به این اکسی آنیون می باشد. میزان احیای سلنیت سدیم با استفاده از روش های رنگ سنجی و تکنیک طیف سنجی جذب اتمی مشخص گردید.
  بحث: خصوصیات ویژه ی این باکتری های مقاوم در پاکسازی بیولوژیکی سلنیت نوید دهنده کاربرد آن در بهسازی آلودگی های محیطی به این اکسی آنیون می باشد.
  کلیدواژگان: Bacillus licheniformis، Pesudomonas aeruginosa تجزیه بیولوژیکی
 • خدیجه عنصری*، غزاله زندی، منا عبداللهی، معصومه سیری فرون آباد صفحه 93
  سابقه و هدف
  سرطان دهانه ی رحم از شایع ترین سرطان های مربوط به زنان و از عوامل اصلی مرگ و میر، به ویژه در کشور های در حال توسعه محسوب می شود. تشخیص زود هنگام این سرطان به وسیله ی تست پاپ اسمیر با پیشگیری از تغییرات غیر طبیعی سلول های دهانه رحم و کاهش معنا دار مرگ و میر ناشی از آن در جمعیت های مختلف می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ی حاضر، سطح آگاهی 100 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرهای جدید پرند و رباط کریم در مورد پاپ اسمیر با استفاده از پرسشنامه های طراحی شده بررسی و با روش های آماری مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن افراد 56/31 سال بود. ارتباط آماری معنی داری بین افزایش سن و میزان آگاهی افراد از این تست و همچنین، سطح تحصیلات و میزان آگاهی از تست مذکور وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با تجزیه و تحلیل داده های آماری مشخص شد آگاهی از سرطان گردن رحم و تست پاپ اسمیر به ترتیب 9/50% و 6/38% و در نتیجه، سطح اطلاعات و آگاهی زنان مناطق پرند و رباط کریم نسبت به تست پاپ اسمیر نسبتا پایین است.
  کلیدواژگان: سرطان دهانه ی رحم، پاپ اسمیر
 • ندا دادگر*، سید ابراهیم علوی، مائده کوهی مفتخری اصفهانی، محسن چیانی، سپیده ترابی، عظیم اکبرزاده صفحه 99
  سابقه و هدف
  در سال های اخیر نانوحامل ها تحول شگرفی را در درمان بسیاری از بیماری ها بوجود آورده اند. در میان این نانوحامل ها، لیپوزوم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. آرتیمیزینین از داروهای مورد استفاده در درمان سرطان سینه می باشد. این دارو علاوه بر خواص درمانی دارای عوارض جانبی هم می باشد. به همین دلیل ما با استفاده از لیپوزوم سعی کردیم از عوارض جانبی کم کنیم.
  مواد و روش ها
  برای تهیه آرتیمیزینین نانولیپوزومه شده نسبت های مشخصی از فسفاتیدیل کولین، کلسترول، پلی اتیلن گلایکول 2000 و آرتیمیزینین با یکدیگر ترکیب گردید. سپس با استفاده از دستگاه زتاسایزر میانگین قطر آرتیمیزینین نانولیپوزومه شده به دست آمد. بازده بارگذاری برای این فرمولاسیون با استفاده از روش اسپکتروفتومتری بدست آمد. با استفاده از روش دیالیز میزان رهایش آرتیمیزینین از فرمولاسیون تهیه شده طی 24 ساعت بررسی شد. میزان سایتوتوکسیسیتی آرتیمیزینین نانولیپوزومه ی پگیله شده با استفاده از روش MTT مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین قطر نانولیپوزوم ها 455 نانومتر گزارش شد. بازده بارگذاری و میزان رهایش دارو از نانولیپوزوم های پگیله شده برای فرمولاسیون آرتیمیزینین نانولیپوزومه ی پگیله شده به ترتیب 5/3±62/91 و 17/5 درصد گزارش شد. نتایج نشان داد که IC50 فرمولاسیون تهیه شده نسبت به داروی استاندارد مقدار کمتری را داراست.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که با نانولیپوزومه و پگیله کردن داروی آرتیمیزینین میزان سایتوتوکسیتی این دارو نسبت به داروی استاندارد افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: نانولیپوزوم، آرتیمیزینین، سرطان سینه، پگیله کردن
|
 • Maryam Farahnak Zarabi, Zahra Saffari, Azim Akbarzadeh * Page 9
  Macroscopic dimensions of the gold is yellow and shiny metal and one of noble metals; But when the size of the gold particles in the nanometer range (less than nm50) is reduced to its properties are changed. There are various methods for preparing nanoparticles that particles can be produced with special characteristics. These GNPs are generally prepared by NaBH4 or citrate reduction of HAuCl4 in the presence of a stabilizer (e.g.,small organic molecules, polymers and biomacromolecules) containing at least one –NH2 or –SH group in a nonpolar medium. Activity at low temperatures is unique property of gold nanoparticles (room temperature and even below it), that can significantly reduce the operating costs of chemical units and the selectivity of the reaction rose, too. Also controlling pollution, such as clean air, respirator mask and purification of the hydrogen fuel cells are used. Peptides conjugated to the gold nanoparticles can be utilized to detect the direction in which the cells are a useful and important technique for cellular images, drug delivery and bimolecular recognition.
  Keywords: Gold nanoparticles, Synthesis, Application, Catalysis, medicine
 • Saeed Zaker Bostanabad *, Abdolrazzagh Hashemi, Shahraki, Parvin Heidarieh, Nasrin Sheikhi, Arman Sharifi, Masoumeh Seyri Fouron Abad Page 19
  Background And Aim
  Nocardia as one of the most important genera of aerobic actinomycetes, soil dwellers are that in some cases, causing dangerous and lethal infections in susceptible patients, especially patients with various immune deficiencies. A number of species belonging to Nocardia can be cause chronic pulmonary infections. In this study Nocardiosis in patients with suspected pulmonary tuberculosis in patients who were negative for culture and microscopic slides, were examined.
  Material And Method
  90 patients suspected of Mycobacterium tuberculosis with negative sputum re-provision and Nocardia isolated as pathogens were studied. Paraffin baiting technique and cultured on Blood agar medium was used for isolation of Nocardia isolates. Clinical Isolates were identified by microbiological phenotypic methods identification were determined.
  Result
  Six clinical isolates of Nocardia from Tuberculosis patients with negative cultures and smears were isolated.
  Conclusion
  In patients with suspected tuberculosis, which are detected by culture and negative microscopic, Nocardia as a cause of chronic lung disease can be important and should be considered.
  Keywords: Tuberculosis, Negative culture, Nocardia, Characterization
 • Sayed Mahmoud Zabeti, Ahmad Ismaili *, Hasan Madah, Arefi, Farhad Nazarian, Firouzabadi, Abdolhossein Rezaeinejad, Farzaneh Mojiri Page 25
  Aim and
  Background
  Thymus is one of the largest and the most famous genus of Lamiacae. Thymus species are commonly used as herbal tea, condiment, spice and medicinal plants. T.Pubescens most can be grown in north and west of Iran. Characterization of plants using molecular markers is an ideal approach for improvement and conservation of plant genetic resources.
  Materials And Methods
  A total number of 12 accessions, collected from different localities of Iran, were screened with 30 random primers to evaluate polymorphism. DNA extraction carried out using Khanoja method with modification. Genetic similarity was estimated using the Jaccard coefficient and dendrogram was constructed using the UPGMA method.
  Results
  Selected 27 primers generated 360 bands, 273 of which were polymorphic. Each primer produced an average 13.33 bands per primer, of which 10.11 were polymorphic. The average of polymorphism information content (PIC) was 0.35. Cluster analysis of data using UPGMA algorithm placed the 12 accessions into three main clusters and the principal component analysis placed the 12 accessions into three groups.
  Conclusion
  Results indicated that RAPD method is sufficiently informative and powerful to estimate the genetic diversity in T.Pubescens populations. In addition, RAPD profile showed well discrimination of thymus accessions according to their geographical dispersion.
  Keywords: Thymus pubescens, Polymorphism, RAPD Molecular marker
 • Seyed Ebrahim Alavi, Maedeh Koohi Moftakhari Esfahani *, Azim Akbarzadeh Page 33
  Aim and
  Background
  Annual, Breast cancer takes the lives of thousands of people. Nowadays, nanotechnology is the major topics of scientific societies in targeted pharmacy field. The nanotechnology helps to control time, position and velocity of drug release. Hydroxyurea used as medicine in Breast cancer treatment that the use it has side effects. Because of this, In order to reduction side effects, increase efficiency and comfort of patients used the nano drug delivery.
  Materials And Methods
  Certain ratios of Phosphatidylcholine, cholesterol and polyethylene glycol 2000 were synthesized and then the hydroxyurea drug was added. The mean diameter of pegylated nanoliposomal hydroxyurea was measured with the Zeta sizer device. Encapsulation efficiency and the pattern of drug release from pegylated nanoliposomes have been studied using spectrophotometery and dialysis methods. The cytotoxicity effect of the nanoliposomal drug was measured by the MTT assay. Results The mean diameter of pegylated nanoliposomal hydroxyurea was estimated 338.2 nanometers. Its encapsulation efficiency was 64.212±0.173 percents. The pattern of drug release from pegylated nanoliposomal drug within 28 hours was 25.85 %.
  Results
  of this investigation also showed that the cytotoxic properties of pegylated nanoliposomal hydroxyurea was 38.93% more than standard hydroxyurea.
  Conclusion
  Polyethylene glycol demonstrated the increasing solubility of drug and in turn its better contact with the target cells.
  Keywords: Nano technology, Drug delivery, Breast cancer, Pegylated liposomal, Hydroxyurea
 • Fatemeh Nejatzadeh, Barandozi * Page 37
  Background
  Aloe vera belongs to the family Liliaaceae. It is a perennial or seldom annual plant of 70 to 90 cm high. This plant is popular in Southern Africa, Madagascar and Arab regions. Usually local species to grow in the southern parts of IRAN, such as Bushehr, Hormozgan and Balochestan provinces. Some of the ornamental species widely used in Europe and America and decorated leaf gardens, parks and houses are planted. The gel in the leaves of the medicinal properties of the plant is used in preparing medicines. Despite the wide use yet comprehensive study has been done on this plant in Iran.
  Materials And Methods
  In this research 10 populations of Aloe vera belongs to Aloe genus that collected from different locations of Iran, studied using root apex meristem, number and dimensions of chromosomes in the mitosis division measured, and determined karyotypic formula for any population.
  Results
  The number of genome was 7 and kind of chromosome was metacentric and sub-telocentric. The most and lowest mean of chromosome length belongs to Aloe littoralis population (12.72 micron) and Aloe vera (10.42 micron) population respectively. The populations were compared using Stebbins method based on karyotype. Aloe vera populations lied in 1A class and other populations in 2A class. Karyotypic formula of Aloe vera and Aloe littoralis was determined as 6Sm+8st and 4Sm+10St respectively.
  Conclusion
  Cytological samples showed minor differences in this sample compared to other samples.
 • Nasim Hayati Roodbari *, Kazem Parivar, Alireza Badiei, Samaneh Zolfaghari Barogh Page 43
  Aim and
  Background
  To investigate the effects of nano-titanium dioxide on developmental stages of fore limb bud, in vitro method was applied.
  Materials And Methods
  In this method, the fore limb bud were amputated from mouse embryos on day 11.5 of gestation and incubated by the grid technique in DMEM medium in the phase between the liquid (medium) and air at the temperature of 37±0.1 centigrade degree for one day. Three test groups of limb buds including control, sham and experimental groups were investigated. The sham group was incubated without nano titanium dioxide and the experimental limb buds were affected by nano titanium dioxide (10 nm particle diameter) in vitro.
  Results
  The microscopic examinations showed that in the experimental group finger rays were forming. These observations showed the significant changes in the experimental fore limb bud as compared with the sham and control groups. There was a significant increase (P<0.001, P<0.05) in the number of chondrocytes and dead cells in palm, wrist and fingers and significant decrease (P<0.01, P<0.001, P<0.001) in arm length, total length of limb bud and in the number of mesenchymal cells of arm region.
  Conclusion
  These findings showed the effect of nano-titanium dioxide on the development of limb bud in the condition of in vitro.
  Keywords: titanium dioxide nanoparticles, limb bud, organ culture, chondrogenesis
 • Parvin Asadi_Kambiz . Roshanaee *_Hamid Reza Mohajerani Page 51
  Aim and Background

  Ageing could been resulted to increase of oxidative stress that could lead to damage of brain processes including cognitive functions. Since Hypericum extract have decreasing effect on the stress, it’s effect on passive avoidance learning of restrained male wistar rats were examined.

  Materials And Methods

  Twenty-four male wistar rats, each weighing about 250-300 g were divided into four groups, control, immobility stress, immobility stress + Hypericum extract (animals administered with 350 mg/kg/day of Hypericum extract) and Hypericum extract group. All of groups had free access to water and food with no limitation. Hypericum extract was administrated orally as soluted in water each day for one week. The passive avoidance learning test was done in the shuttle box device following intending treatments for all groups and in similar conditions. In this test, increased time delay for the first time of entry to the dark chamber considered as improved passive avoidance learning. The data were analyzed by SPSS software and one-way ANOVA followed by the Tuckey test.

  Results

  In compare to control group, passive avoidance indices were increased significantly. In other words, mean Step Through Latency (STL) of H. perforatum + stress group was 207 seconds and was higher than that of stress only group (150 seconds) significantly (p<. 001).Maximum acceptable STL has been considered as 300 seconds.

  Conclusion

  Our results indicated that administered Hypericum extract could increase passive avoidance learning indices in rats in model of immobility stress of male wistar rats.

  Keywords: Hypericum extract, passive avoidance learning, memory, acute immobility stress, rat, shuttle box
 • Elhameh Mirzadeh, Ahari, Mahmood Khosrowshohli, Alireza Motallebi Azar *, Ali Movafegi Page 57
  Aime and Background. Milk thistle (Silybum marianuL.) is an annual or biennial plant and belong to Asterales and family Asteraceae. It spreads on Southern and West Europe, Southern Australia, United States, and Mediterranean. Milk thistle as an important medicinal plant employs to treat liver disease and kidney ailments. Literature review show that there are a few studies carried out for cytological investigating by Iranian and other researchers. Methods. After seeds germination, root tips length 2 to 3 mm were separated and pretreated with 8-hydroxy-quinulin, then they stained by aceto-iron-hematoxilin. Number of chromosomes, chromosome length, short and long arm length, ratio of long to short arm was measured. In addition, some statistical parameters were calculated for use to measurement of symmetry karyotype and based on these parameters, most symmetrical and asymmetrical karyotype were identified. Results.. Analysis of variance showed that significant differences between ecotypes, chromosomes and ecotype × chromosome interaction (p<0.05). All ecotypes were diploid and basal chromosome number was 17 (x=17). In ecotype karyotypes, some pairs of metacentric and submetacentric chromosomes and only one pair of chromosomes with the satellite were observed. Conclusion. In most of studied ecotypes, TF was between 39 and 42 and the number of metacentric chromosome between 10, 14 out of 17 were varied, so we can be concluded, Silybum marianum(L.) is one of the less-karyological variability species.
  Keywords: chromosome, karyotype, Silybum marianum(L.), TF
 • Rosa Hosseinzadegan, Gholamreza Bakhshi Khaniki * Page 65
  Aim and Background. Teucrium polium L. belongs to the genus of Teucrium and Labiatae family. It has been used in folk medicine to treat some diseases. The aim of this research was investigation some effective ecological factors on the essential oils of Teucrium polium in different habitats. Material and Methods. The flowering aerial parts of Teucrium polium were collected, dried and obtained from 9 habitats in Mazandaran province. Of course the habitats were named G1-G9 that included 3 classified heights. Then the essential oils of this plant were analyzed by GC and GC-MS aparatus. This investigatation was done based on a complete randomized block design with 3 replications by using of SPSS statistic software. Results. There was a significant correlation between height, heat and moisture with α-Pinene, β-Pinene, Limonene, α-Copaene and the yield of the essence. The rain had a significant correlation with Sabinene. Among the elements of the soil there was only a significant correlation between the electerical conduction with α-Pinene, Limonene and E-β-Farnesene. Moreover a significant correlation was observed between the solution Sodium and Magnesium of the soil with Limonene. Conclusion. The lowest classified height was known as the best habitat because of quality of essence.
  Keywords: Teucrium polium, essential oils, essence, ecological factors, Mazandaran
 • Mohammad Ahmadabadi * Page 71
  Aim and
  Background
  Carotenoids are one of the most abundant pigments in nature and an essential compound of photosynthesis apparatus. In addition, carotenoids play a significant role in human and animal diet, because they are precursors for vitamin A and act as antioxidants. Thus, increasing carotenoid levels in plants, especially cereals as the main food for human and animals, could have a dramatic impact on improving plant yield and nutritional value. Among several enzymes involved in carotenoid biosynthesis pathway, PSY has been known as a key enzyme. So far, three PSY genes have been identified in maize; however, all related enzymes do not show similar activity in all tissues. Considering existing of three PSY genes, whether over-expression of this enzyme can still increase carotenoid biosynthesis levels in maize, is largely unknown.
  Materials And Methods
  Tissue culture and transformation was carried out using the method developed by Ahmadabadi et al. (1). Total DNA was extracted from maize leaves according to Doyle&Doyle method (5). To confirm transgene presence in regenerated transgenic plants, PCR reaction was performed using specific primers. Pigment content of transgenic plants was analyzed by HPLC method.
  Results
  In this study, through expression of a foreign PSY gene in maize, we showed that maize include a high potential to increase carotenoid levels via over-expression of PSY, and thus, the PSY gene is a rate-limiting enzyme in carotenoid biosynthesis pathway in maize. It should be mentioned that transgenic plants were similar to wild-type plants in terms of growth, development and yield, while the general carotenoid levels was significantly increased. In particle, the level of beta-carotene as a precursor of vitamin A was improved considerably.
  Conclusion
  Our results show that maize has a high potential for increasing carotenoid levels, especially beta-carotene, that can have a significant role in maize breeding programs in order to improve its nutritional value without any negative effect on yield quantity.
  Keywords: Maize, Carotenoids, Genetic engineering, Phytoene synthase
 • Fatemeh Nejatzadeh, Fathollah Gholami, Borujeni * Page 77
  Aim and
  Background
  investigation was carried out in the laboratory to find out the microbial dynamics and enzyme activities of amylase, protease, phosphatase and cellulase during rapid and conventional composting of municipal solid waste (MSW).
  Materials And Methods
  To survey of maturity of composting process, application of microbial dynamic and enzyme were carried out. Various treatments such as aeration (A), addition of chemical agents (glucose (G) and acetic acid (AA) and application of cellulolytic microbial (M) inoculum (Phanerochaete chrysosporium and Trichoderma reesei) were used to facilitate the decomposition of MSW.
  Results
  The result of the present investigation revealed that the degradation of organic substrates were quick (within 9– 12 days) in case of rapid composting as indicated by the reduction (below 20) in carbon to nitrogen ratio (C/N). This ration was used as maturity index of composting. Whereas, normal composting took more than 20 days to attain C/N ratio of below 20. Generation of selected enzyme (amylase, protease, phosphatase andcellulase) is good indicator to specific degradation of unstable organic matter in municipal solid waste.
  Conclusion
  According to this study, controlled composting of municipal solid waste was done rapidly in comparison with conventional composting systems. Methods of application of microbial dynamics and enzyme activity instead of conventional methods to determined of maturity of compost are stringent.
  Keywords: Compost, Enzyme activities, Microbial Dynamic, Municipal solid waste, Microbial biomass
 • Mahsa Ahrabi, Farzaneh Hosseini *, Abbas Akhavan Sepahi Page 85
  Aim and
  Background
  Selenium had a complete bicycle and in slight density nanogram can affect the life of any animate beings. Almost of animate and living beings especially microorganisms are involved in to the biogeochemical transformation of this element. The aim of this study was to isolation of strains of bacteria with ability of biodegradation and selenite reduction from activated sludge and glass manufacture.
  Material And Methods
  After evaluation of measure of resistance to sodium selenite by determination MIC, its reduction was charectrized by the colorimetric and atomic absorption spectrometry techniques. Identification of isolated strains was applied by 16SrRNA sequencing.
  Results
  The obtained results showed that strains of Bacillus licheniformis isolated from glass manufacture were more resistant than Pesudomonas aeruginosa isolated from Ghetarie of wastewater and have been the ability of complete reduction of selenite to elemental selenium.
  Conclusion
  The main characteristic of these resistance bacteria in bioremediation of selenite can help to cleaning of environmental pollutants from these oxoanions.
  Keywords: Selenium, Bacillus licheniformis, Pesudomonas aeruginosa, Bioremediation
 • Khadijeh Onsory *, Ghazale Zandi, Mona Abdollahi, Masoumeh Seyri Foroun Abad Page 93
  Aim and
  Background
  cervical cancer, one of the most common female cancers, is the central cause of death in developing countries. Early detection of cervical cancer by use of Papanicolaou (Pap) smears prevents the abnormal changes of cervical cells and also, declines in death rates among different populations.
  Materials And Methods
  in the present study, responses from 100 women among attending in Parand and Robat-Karim health care centers were assessed about their knowledge and attitudes towards Pap smear screening by evaluation of demographic profiles and statistical analyses.
  Results
  mean age of participants was 31.56. Aging and educational attainment were found to be significantly related to overall knowledge and attitude about Pap smear screening usage.
  Conclusion
  statistical analysis revealed that knowledge and awareness about cervical cancer and Pap smear screening among participants were 50.9 and 38.8 respectively. We conclude that awareness of Pap smears in Parand and Robat-Karim women was relatively low.
  Keywords: cervical cancer, Pap smear
 • Neda Dadgar *, Seyed Ebrahim Alavi, Maedeh Koohi Moftakhari Esfahani, Mohsen Chiani, Sepideh Torabi, Azim Akbarzadeh Page 99
  Aim and
  Background
  Nano carriers, amongst which liposomes have remarkable significance, have recently revolutionized the treatment of a large number of diseases one of which is known to be cancer. Artemisinin is one of the drugs which are used in cancer treatment, however, despite its effectiveness; it has some side effects which can be reduced by using liposomes.
  Materials And Methods
  In order to produce nanoliposomal artemisinin, particular proportions of phosphatidylcholine, cholesterol and artemisinin were mixed together. Afterward, the diameters of liposomes we determined by means of Zeta sizer system. The encapsulation efficiency was estimated through spectrophotometery method. The amount of released artemisinin from the formulation was measured by dialysis for 24 hours. Cytotoxicity amount of pegylated nanoliposomal artemisinin was measured by means of MTT assay.
  Results
  The mean diameter of nanoliposomes was 455 nm. The encapsulation efficiency and the amount of released drug from artemisinin formulation and pegylated nanoliposomal formulation respectively were 5/3±62/91 and 17/5. The results show that the ratio of the IC50 of the prepared formulation to standard drug is a smaller amount.
  Conclusions
  This study explains that the ratio of Cytotoxicity amount of this drug has been decreased compared to the standard drug, which can be achieved by nanoliposome preparation and pegylation of artemisinin.
  Keywords: Artemisinin, Nanoliposome, Breast Cancer, Pegylate