فهرست مطالب

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی
سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1393/01/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن افراخته، محمد حجی پور صفحات 1-21
  نواحی روستا به عنوان ارگانیسمی در فضای جغرافیایی، همواره در مسیر تغییر و تحولات بی شماری بوده است. تحول نظام مالکیت اراضی روستایی از جمله دگرش های مکانی - فضایی است که با توسعه نظام روستایی در ارتباط بوده است. بازتوجه شهرنشینان به محیط های روستایی یکی از عوامل موثر تحول نظام مالکیت اراضی روستایی است. بر پایه رویکرد سیستمی فضا، در دستیابی به توسعه پایدار روستایی این مساله وجود دارد که علل و پیامدهای فضایی تحول نظام مالکیت اراضی روستایی کدام است. در مقاله حاضر علل واگذاری مالکیت منابع (آب و زمین) از سوی روستائیان به نوآمدگان شهری بررسی و پیامدهای مکانی – فضایی آن مطالعه شده است. نمونه مورد مطالعه روستاهای تقاب و معصوم آباد شهرستان خوسف بوده است. تحقیق ترکیبی از مطالعات کیفی و کمی است. خانوارهای نمونه به کمک روش گلوله برفی انتخاب شده اند. حجم نمونه مشتمل بر 18 خانوار روستایی که اقدام به فروش حق آب و زمین ملکی خود نموده اند، به انضمام چهار تن از اعضای شورای اسلامی ده و دهیاران روستاهای تقاب و معصوم آباد بوده است. داده های جمع آوری شده از طریق نماگرهای آماری، تحلیل هزینه - فایده و روش تئوری زمینه ای تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان داده است که شکاف درآمدی میان شهر و روستا، فقدان برنامه ریزی متناسب و تنگناهای اجتماعی – اقتصادی روستائیان سبب واگذاری حق مالکیت زمین و به نوعی تحول در نظام مالکیت اراضی روستایی شده است. این مناسبات جدید مکانی - فضایی سبب جریان سرمایه از شهر به روستا بوده که به دلیل فقدان برنامه ریزی سبب بروز آشفتگی کالبدی - فضایی در سکونتگاه های روستایی شده است.
  کلیدواژگان: تحول نظام مالکیت، ویلاسازی، بنیان های تولید، آشفتگی کالبدی، نابسامانی فضایی، شهرستان خوسف
 • حسین فراهانی، زهرا اصدقی سراسکانرود، مهرشاد طولابی نژاد صفحات 23-38
  امروزه برخی کشورها برای دست یابی به توسعه، توانمندسازی را کامل ترین روش یافته اند. به خصوص در مورد روستاییان و اقشار آسیب پذیر. در واقع توسعه بدون توانمندسازی مردم، خصوصا روستاییان مفهوم ناقصی است. بنا بر اعتقا برخی، از مواردی که بر توانمندسازی اجتماعی به ویژه برای ساکنان نواحی روستایی تاثیر می گذارد، هدفمندسازی یارانه ها می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی تاثیر هدفمند ساختن یارانه ها بر توانمندی اقتصادی خانوارهای روستایی بپردازد. تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه و مصاحبه حضوری بوده که در سطح خانوار روستایی توسط سرپرستان خانوارهای روستایی تکمیل گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای دهستان جایدر بخش مرکزی شهرستان پلدختر با 28 روستای دارای سکنه بوده است که از بین آن ها تعداد 10روستا معادل 35 درصد روستاها به عنوان جامعه نمونه تحقیق انتخاب شده اند و تعداد 80 خانوار روستایی نیز از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون ناپارامتریک ویلکاکسون استفاده شده است. نتایج یافته های تحقیق نشان می دهد که یارانه پرداختی به خانوارهای روستاهای منطقه مورد مطالعه بر توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستاهای دهستان جایدر دارای اثرات مثبت شامل افزایش قدرت خرید، افزایش میزان پس انداز و رفاه خانوارها، کاهش فقر، و ابزاری برای تامین امنیت غذایی خانوارها، و اثرات منفی مانند کاهش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، کاهش میزان سرمایه گذاری برای توسعه فعالیت های کشاورزی، افزایش تورم و افزایش دریافت وام شده است.
  کلیدواژگان: یارانه هدفمند، توانمندسازی، رفاه خانوارها، توسعه روستایی
 • حامد قادرمرزی، بیتا زارع ممقانی، کرامت الله زیاری صفحات 39-56
  کیفیت محیط شهری یکی از دغدغه های اساسی نهادهای مدیریت و برنامه ریزی شهری است. این پژوهش با عنوان ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج بر آن است تا با واسطه سنجش سطح رضایت مندی ساکنین از وضعیت کیفی محیط سکونت به ارزیابی کیفی و در صورت لزوم طراحی راهکارهای مناسب جهت بهبود کیفیت محیط های مسکونی بپردازد. برای تحقق این هدف رویکرد سنجش میزان رضایت مندی سکونتی به عنوان رویکرد نظری تحقیق برگزیده شد. داده های گردآوری شده در قالب تکمیل پرسشنامه میدانی با استفاده از نرم افزار SPSSو روش های آماری تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی، آزمون T تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد میزان کیفیت محیط مسکونی در روستاهای حسن آباد و نایسر به ترتیب با میانگین 47/2 و 46/2 (در مقایسه با میانه نظری 3) پایین تر از میانه نظری بوده است. بر اساس خروجی آزمون T، رضایت از کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده معنادار نمی باشد و در مورد دو شاخص سازنده اصلی یعنی رضایت از شاخص های عینی محیط مسکونی و شاخص های ذهنی محیط مسکونی نیز نتایج به همین صورت است. طبق نتایج تحلیل رگرسیونی چند متغیره، در سطح دوم مدل، شاخص های ذهنی محیط مسکونی نسبت به شاخص های عینی در میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی تاثیر بیشتری دارد. در سطح سوم مدل نیز، زیرشاخص امکانات خارجی واحد مسکونی، رضایت از سازمان دسترسی و فضایی و دسترسی به امکانات و خدمات تاثیر بیشتری بر شاخص بالاسری دارند. هم چنین نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای شناسایی میزان تاثیر ویژگی های اجتماعی- اقتصادی مخاطبان بر روی ادراک کیفیت محیط مسکونی نشان داد که در هر دو روستا، تفاوت ادراک کیفیت محیط مسکونی در بین تمامی گروه ها (و بر مبنای ویژگی های اجتماعی- اقتصادی افراد) معنی دار است. در نهایت نتایج آزمون تحلیل عاملی، مدل نظری ارایه شده را تایید نمود.
  کلیدواژگان: کیفیت محیط، کیفیت محیط مسکونی، روستاهای ادغام شده در شهر، سنندج، حسن آباد، نایسر
 • امیرحسین علی بیگی، رضوان قنبرعلی صفحات 57-68
  مشارکت در یادگیری، توسعه تکنولوژی و توسعه آگاهانه روش های نوین کشاورزی، اثر مهمی بر بهره وری کشاورزان به ویژه کشاورزان سنتی دارد. هدف این مقاله بررسی تاثیر ترویج دانش کشاورزی بر عملکرد کشاورزان گندم کار شهرستان کرمانشاه است. جامعه آماری تحقیق شامل 189 نفر از گندم کارانی است که در برنامه مدرسه در مزرعه شرکت داشتند و 3897 نفر از گندم کارانی که در این برنامه شرکت نداشتند. جهت انتخاب نمونه ها از روش نمونه تصادفی استفاده شد. روایی ابزار پژوهشاز طریق اعضای هیئت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی ومتخصصان وکارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به دست آمد. آزمون مقدماتی و اعتبار پرسشنامه ازطریق تکمیل 30 پرسشنامه به وسیله گندم کاران در یکی از شهرستان های خارج از نمونه آماری و ضریب اطمینان آلفای کرونباخ 85/0درصد محاسبه گردید. نتایج نشان داد اجرای رهیافت مدرسه در مزرعه در منطقه مورد مطالعه تاثیر قابل توجهی بر دانش و درآمد کشاورزان داشته است. نتایج آزمون t نیز حاکی از آن است که از لحاظ سن، میزان تحصیلات و میزان اراضی آبی تفاوت معنی داری بین دو گروه کشاورزان شرکت کننده و غیرشرکت کننده در برنامه مدرسه در مزرعه، وجود دارد. بررسی ویژگی های ارتباطی گندم کاران نیز نشان داد، تماس بیشتر گندم کاران با مروجین، شرکت در کلاس های ترویجی، توصیه کشاورزان همسایه و رهبران محلی بر شرکت گندم کاران در برنامه مدرسه در مزرعه تاثیر دارد. به علاوه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای دانش کنترل بیولوژیکی، میزان تحصیلات، تماس با مروجین، استفاده از رسانه های انبوهی و میزان اراضی آبی توانسته اند 4/73 درصد از تغییرات متغیر میزان پذیرش را تبیین نمایند.
  کلیدواژگان: ترویج کشاورزی، IPM، دانش کشاورزان، شهرستان کرمانشاه
 • مهدی پورطاهری، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، مهناز رهبری صفحات 69-86
  ویژگی های نهفته در منابع تولیدی و محصولات کشاورزی تولید شده، امکان تحولی را فراهم می سازد که بخش کشاورزی بتواند از راه های مختلف، نقش اساسی و محوری خود را در فرآیند توسعه و بالاخص توسعه روستایی ایفا نماید. بنابراین با توجه به قابلیت های خاص هر منطقه، نقش برجسته برخی از محصولات در ایجاد فرصت های شغلی مناسب، خدمات عمومی و توسعه زیرساخت های روستایی و به طور کلی توسعه روستایی را نمی توان نادیده گرفت. در این تحقیق، با توجه به اهمیت محصول پسته در زندگی ساکنان نواحی روستایی دهستان دامنکوه در شهرستان دامغان، به مطالعه آثار اقتصادی و اجتماعی کشت پسته بر روستاها و کشاورزان پرداخته است. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نمونه مورد مطالعه، 318 خانوار پسته کار است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده است. نتایج تحقیق نشان داد که آثار اقتصادی کشت پسته در شاخص های رفاه اقتصادی، امنیت اقتصادی و کیفیت اشتغال، نسبت به آثار اجتماعی کشت پسته در شاخص های مشارکت و سرمایه اجتماعی در منطقه مورد مطالعه، بیشتر می باشد و هم چنین بین ویژگی های اقتصادی و اجتماعی کشاورزان پسته کار در شاخص های سن، سابقه کشت، میزان تحصیلات، میزان آشنایی با بازار، میزان استفاده از مکانیزاسیون، میزان سرمایه گذاری، تحول اراضی زیر کشت، میزان استفاده از اعتبارات بانکی، میزان استفاده از خدمات مشاوره ای، تعداد افراد تحت تکفل، میزان سطح زیر کشت، عملکرد محصول در هکتار، استفاده از روش ها و نهاده های جدید، انگیزه کشت و مالکیت اراضی مورد بهره برداری، و آثار اقتصادی و اجتماعی کشت پسته در منطقه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: پسته، آثار اجتماعی و اقتصادی، توسعه روستایی، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی کشاورزان، دامغان
 • علی شمس الدینی، جواد اطاعت، هومان شهریور* صفحات 87-100
  یکی از مهم ترین شاخص ها در توسعه سکونتگاه های روستایی، تمایل گسترده به مشارکت مستمر روستائیان در فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. در این راستا و در جوامع سنتی مشاهده می شود که مشارکت سیاسی افراد به ویژه روستانشینان منجر به آگاهی بالا و توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی روستاها نمی شود؛ بلکه علاوه بر ایجاد کشمکش و افزایش اختلافات درونی، عرصه ای برای سهم خواهی های اقتصادی و خدماتی است. در منطقه ی ممسنی از توابع استان فارس ملاک های مشارکت افراد بر اساس معیارهای جامعه باز نیست، بلکه اصل مشارکت سیاسی افراد بر پایه های طایفه ای و توقعات ایلی استوار است. در این مقاله تلاش شده است تا با واکاوی روند مشارکت سیاسی روستائیان منطقه با توجه به هویت طایفه ای، به اثر مشارکت روستائیان در خدمات رسانی اقتصادی و اجتماعی به روستاها پرداخته شود. در این راستا تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار چهار روستای بالاتر از 1000 نفر جمعیت، از طوایف منطقه به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها در یک حالت تطبیقی میزان مشارکت روستاییان در انتخابات و هم چنین رابطه ی بین هویت طایفه ای نمایندگان مجلس و خدمات متفاوت ارائه شده به روستاها مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد بیش از 85 درصد از رای دهندگان منطقه با تکیه بر هویت طایفه ای کاندیداها به انتخاب نماینده خود دست زده اند. هم چنین خدمات رسانی و توزیع منافع و منابع اقتصادی- رفاهی در روستاهای مورد مطالعه با انتخاب نماینده از یک طایفه ی خاص و نگاه ویژه ی نماینده به روستاهای هم طایفه عموما ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد.
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، طایفه گرایی، خدمات رسانی روستایی، ممسنی
 • علی اکبر نجفی کانی، نوشین صادقی، مریم رحمانی صفحات 101-118
  با گسترش شتابان و رشد بی رویه شهرهای کشور در طی چند دهه اخیر، روستاهای مجاور و یا نزدیک این سکونتگاه ها رفته رفته به شهرها ملحق شدند. بدین ترتیب روستاهای الحاقی که بدون برنامه ریزی و خودجوش به محدوده قانونی شهرها محلق شدند، زمینه را برای حضور و گسترش هر چه بیشتر اسکان غیررسمی در حاشیه شهرها فراهم ساختند. پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع و چالش های فراروی توسعه روستاهای الحاقی به میزان رضایت حاشیه نشینان از امکانات موجود و از ارائه خدمات از سوی مسئولان شهری در شهر گرگان در دو روستای اوزینه و انجیراب پرداخته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و پیمایشی بوده است. از دو روش اسنادی و میدانی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. به منظور سنجش مولفه ها و متغیرهای تحقیق، از آزمون های کای اسکوئر، رگرسیون لجستیک، فای وT مستقل استفاده شد. با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بین شاخص های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی با میزان توسعه یافتگی روستاهای الحاقی رابطه معناداری وجود دارد و علاوه برآن مهاجرت و تبعات ناشی از آن در ناحیه مورد مطالعه به عنوان مهم ترین مانع و چالش فراروی توسعه فضایی این روستاها در حاشیه شهر محسوب می گردد. در ضمن با بررسی میزان رضایت مردم از عملکرد سازمان های ذی ربط در سطح محلات می توان اذعان داشت که سیاست های دستگاه های اجرایی به منظور پیشرفت و توسعه روستاهای الحاقی،کارآمد نبوده و بر مسائل و مشکلات ناحیه مورد مطالعه افزوده می شود.
  کلیدواژگان: توسعه فضایی، روستاهای الحاقی، حاشیه نشینی، گرگان
 • کیومرث زرافشانی، لیدا شرفی، شهپر گراوندی، پرستو قبادی صفحات 119-134
  در عصر حاضر بسیاری از برنامه ریزان، گردشگری روستایی را فعالیتی بسیار مهم برای توسعه روستاها معرفی کرده اند و هموارهآن را از دیدگاه های گوناگون مورد توجه قرار داده اند؛ به طوری که اقتصاددانان صنعت گردشگری را صادرات نامرئی نامیده اند. این صنعت، فعالیتی گسترده است که تاثیرات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست محیطی مهمی را با خود به همراه دارد. لذا برنامه ریزی در جهت توسعه گردشگری روستایی، نیازمند شناخت آثار و پیامدهای آن از دیدگاه جامعه میزبان می باشد که در نهایت همین امر منجر به توسعه پایدار منطقه می گردد. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات گردشگری بر جامعه میزبان در منطقه ریجاب واقع در استان کرمانشاه است. حجم نمونه 270 نفر برآورد شد که از این میان، 200 پرسشنامه به روش تصادفی ساده جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل عاملی این تحقیق نشان داد که توسعه گردشگری در منطقه مورد مطالعه دارای چهار پیامد عمده می باشد. این پیامدها عبارتند از: درآمدزایی، ایجاد مشکلات زیست محیطی، توسعه فرهنگی و کاهش سرمایه اجتماعی. نتایج این مطالعه می تواند دستاوردهایی برای سازمان جهانگردی و گردشگری به همراه داشته باشد. بدین معنا که با بکارگیری نتایج این مطالعه می توان اثرات مثبت گردشگری را تقویت و پیامدهای منفی آن را کاهش داد.
  کلیدواژگان: روستا، گردشگری، گردشگری روستایی، ریجاب
|
 • Hasan Afrakhteh, Mohammad Hajjepour Pages 1-21
  Rural areas as an organism are encountered with many changes and transformations in rural ownership are associated with rural development system. Reconsideration of urban dwellers toward rural area is among one of the factors in this regard. Taking into consideration spatial system approach from one hand, and the achievement of rural sustainable development on the other hand, require special attention regarding the cases and consequences of changes of rural ownership. This paper aims to deal with the causes of devolution of peasants resources (land & water) to urban new comers as well as the investigation of spatial consequences. The study area is Taghab and Masoumabad in Khusf. The research methods are composed of both qualitative and quantitate technique. Household sample were drawn using snowball technique. Sample size is amounted to be 18 rural households and 4 more rural counsels’ is lamia which intended to sell their water right as well as their holdings. The data were analyzed using statistics, cost – benefit ration and granted theory methods. This study suggests that income of between city and rural area, lack of appropriate planning and rural social and economic bottle necks because some changes in rural ownership system. This new spatial relation causes the capital flow from town to villages and as a result some spatial – physical disorders in rural area.
  Keywords: Transformation of Ownership System, Institution Villa, Production Foundations, Physical, Spatial Disorder, Khusf
 • Hosiyn Farahani, Zahra Asdaghi, Mehrshad Tolabineghad Pages 23-38
  Nowadays, empowerment is being considered as one of the most applicable ways regarding development achievement. This is more applied to vulnerable rural peasants. It is argued that development without empowerment considerations in general namely as far as the rural settlers are concerned is an incomplete concept. Targeted subsidy could be very influential regarding empowerment of the rural settlers which is the main contribution of this paper. The research method has applied as well as analytical and descriptive nature. Data gathering was done through both survey and documentation procedure. It is followed by distributing questionnaire and conduction of personal interviews of household heads. As such, 10 villages (35%) out of 28 villages located in Jaider district of Poldokhtar were selected. Furthermore, 80 households were interviews via random stratified sampling technique. This is followed by application of SPSS and Wilcoxon non-parametric statistical test. This study suggests that there exists positive relationship between the received targeted subsidy and economic empowerment level of the rural settlers. That is one could observe relativity high purchasing power, increase in saving, reduction of poverty and increase in household welfare. However, the reductions in arable land, as well as decrease in agricultural investment level, high inflation and mortgages are among the main important negative impacts.
  Keywords: Targeted, Empowerment, Household Welfare, Rural Development
 • Hamed Ghadermarzy, Bita Zareh Mamaghani, Keramatollah Ziari Pages 39-56
  The quality of urban environment is being considered as on the fundamental concerns and challenge as far as the urban planning and management is concerned. This study taking into consideration its title aims to first evolve the satisfaction level of settlers regarding the quality of their environment and second to propose some measures in order to improve it. The achievement of this goal demands application of dwellers satisfaction approach as a research theoretical framework. Data were gathered through questionnaire. This in turn requires the application of SPSS multi variable correlation regression &T test and one way analysis of variance regarding data analysis.This study suggests that the level of quality of urban environment associated with Hasanabad and Nisar with average of 2.47 and 2.46 respectively compared with theoretical median (3) is lower.According to t statistic output, satisfaction level corresponding to quality of the settlers of annexed villages is not significant.These results well applied to objective and subjective indices pertaining to quality of rural settlements. However, at the second level according to multi variable regression analysis subjective indices compared with objective ones are more influential regarding satisfaction level.Based on third level of the model, sub-indices related to exterior part of the rural dwelling, satisfaction level pertaining to accessibility and access to facilities and services are more effective regarding overhead indices. Moreover, according to the results of one way analysis of variance regarding the determination of the degree of effectiveness of social - economic properties upon perception of quality of the settlements environment, there exists a significant difference regarding the perception of the of rural dwellings among all groups in both villages.Ultimately the results of component analysis confirm the critical model.
 • Amirhosin Alibigi, Rezvan Ghanbarali Pages 57-68
  Learning, development of technology and adoption of new agricultural methods would have great impact upon peasant productivity more specifically upon subsistent farmer’s status. This study aims to investigate the impact of agricultural extension program upon the performance of wheat producers in Kermanshah. Research statistical society includes 186 of wheat farmers who participated in the schoolfarm program as well as 3897 who did not take Part in the program.Random samplingtechniques were applied.Viability and creditability of the research tools were determined via faculty members of Razi’s agriculture training extension centers as well as Kermanshah provinces agriculture and Jehad organization. Preliminary test and credibilityof questionnaire were done via Kronbakh85%. This study suggests that implementation of farm schooling in the study area had prominent impact upon knowledge level and income of the farmers.According to T testresults, there exists a significant differences between participant and non-participants farmers as far as the level of education and irrigated lands is concerned. Taking into account their communicative characteristics of wheat growers that is the contact of farmer with extension agent,participation in school program,neighboring farmers as well as local key figures recommendations were very influential factors. Correlation regression analysis results indicate that biological knowledge based variables, level of education,contact with extension agent, the usageof mass media,and finally the amount of irrigated lands all could explained 73.4 percent of the variations
  Keywords: Agricultural Extension, IPM, Farmers, Knowledge, Kermanshah
 • Mehdi Pourtaheri, Abdorreza Roknodin Eftekhari, Mahnaaz Rahbari Pages 69-86
  Hidden properties and potentials of agricultural product provide grounds for this sector to play a prominent role in development process in general and rural development in particular. Special capabilities of each region in terms of growing particular crops and their subsequent role in provision of job opportunities as well as rural infrastructures and development could not be underestimated. Taking intoconsideration the role of pistachio in Damghanthis study aims to focus on the social and economic impacts of this crop upon farmers’life. The research method has descriptive - analytical nature which in turn demands application of SPSS.Sample size composed of 318 pistachio growers which was determined viaKokrans. This study suggests that economic impact of pistachios cultivation in terms of economic well-being, economic security and quality of employment compared with social impacts associated with level of participation and social capital is higher. moreover,there exists significant relationships between history crop practice, level of education,familiarity with market, level of mechanization as well as changes and as independent variables and with economic and social impacts each as dependent variable transformation in arable land. Moreover, access to banking credits,consultation services,household dependency rate,area of croplands, yield per acre, the application of new cropping methods and ownership are being considered as additional dependent variables which have relations.
  Keywords: Pistachios, Social, Economic Impacts, Rural Development, Farmers Economic, Social Characteristics, Damghan
 • Ali Shasoddini, Javad Etaat, Homan Shrivar* Pages 87-100
  Rural tendency toward continual participation of rural settlers in social, economic and political activities is being considered as one of the most prominent factor in rural development. However, it is being argued that political participation of people namely rural settlers does not necessarily lead to high level of awareness and overall and comprehensive social and economic development of subsistence communities.Rather,it may provide the ground for demanding their economic and service share and subsequent struggles and internal disputes. In Mamasani region located in Fars province,criteria with regard to peoples participation is not based on an open society rather, political participation principle follows the tribal expectation. This study aims to analyze the political participation trend of the rural settlers taking into account their tribal identity, in provision of economic and social services in rural communities. As such, 90 rural households extracted out of 4 villages with population over 1000 as sample. This paper considered the level of rural participation in national election as well as the determination of relationship between tribal identities of the house of representative with level of provided services in their rural communities. This study suggests that people who took part in election voted for nominees who have high tribal identity. Moreover, provision of services and welfare in villages is highly associated with representative’s identity and his tribal affiliation.
  Keywords: Participation, Rural Development, Provision of Services in Rural Area, Mamasani County
 • Aliakbar Najafi Kani, Noushin Sadeghi, Maryamm Rahmani Pages 101-118
  With accelerated urban growth during past decades in the country,one could well observed the annexation phenomena. This unplanned and spontaneous annexation paved the way for the development of sputter settlements in the margin and edges of the cities. This study aims to investigate the challenges and barriers that these new borne communities are of Ouzineh and Anjirab encountered with. It plans to evaluate the satisfaction level of the settlers. Regarding the provision of services by Gorgan urban authorities and municipalities. The research method has descriptive - analytical and survey nature which supports documentation as well as field works. This study demands the application of K2, logistic regression,and independent Fiand T test, and SPSS software.It suggests that there exists significant relationship between level of development and social economic and environmental indices. It is further argued that migration and its issuing impacts is being considered as the most prominent barrier and challenges regarding spatial development of urban margined lands. It further supports this fact that in appropriate urban policies regarding development has enhanced the challenges and un-satisfaction level of squatter settlements
 • Kiumars Zarafshani, Lida Sharafi, Shahpar Geravandi, Parastoo Ghobadi Pages 119-134
  It is being argued that rural tourism is considered as a prominent activity with respect to rural development. This industry is known as invisible export by economists. Tourism as a broad activity is associated with some major economic, social and environmental. It further argues that tourism planning demands identification of these impacts as far as the host community is concerned. This in turn accentuates sustainable tourism development. This study aims to investigate the impact of tourism upon Rijab resort of Kermanshah as a host community. Sample siege amounted to be 270. As such 200 questionnaires were gathered using random sampling technique. Principle component results indicate the tourism development bears four major consequences including income generation, environmental problems, cultural development, and reduction of social capital. The result of this study provides some recommendation for tourism bodies. These related organizations could strengthen positive impacts and mitigate negative consequences.
  Keywords: Village, Tourism, Rural Tourism, Rijab