فهرست مطالب

 • پیاپی 26-27 (پاییز و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بررسی جلوه های دین و دینداری در داستان های پیامبران
  جهانگیر صفری، سید جماالدین مرتضوی، محبوبه بخشایی صفحه 7
  در جامعه اسلامی، به منظور گسترش دین و دینداری از شیوه ها و اسباب گوناگون استفاده می شود. یکی از مهم ترین حوزه های تبلیغ دین و دینداری ادبیات است. ادبیات فارسی نیز از گذشته های دور همیشه با دین و جلوه های آن عجین بوده است. در این پژوهش تلاش شده است دین و دینداری و جلوه های آن در ادبیات کودک مورد بررسی قرار گیرد. به همین منظور کتاب های داستان کودکان که درباره زندگی پیامبران تدوین شده، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در این بررسی ضمن دسته بندی و بیان مهمترین مضامین و مقولات داستان ها، به نقاط قوت و ضعف آن ها نیز اشاره شده است
  کلیدواژگان: دین، ادبیات، عبادت، پیامبر، داستان کودک
 • بررسی و تحلیل اصول نئوکلاسی سیسم در اشعار لاهوتی
  عبدالله حسن زاده میرعلی، لیلا شامانی صفحه 39
  نئوکلاسی سیسم به معنی عام، به احیای سبک و نظر داشتن به ادبیات قدیم اطلاق می-شود و نوعی بازگشت به آداب نویسندگی است و علیرغم تفاوت هایی در محتوای آثار بیشتر به همان اصول کلاسیک معطوف است. شعر مشروطه در مقابل شعر قبل از آن؛ همان نئوکلاسی سیسم در مقابل کلاسی سیسم است. اصول مکتب نئوکلاسی سیسم تقلید از طبیعت، تقلید از قدما، پیروی از خرد، ایجاز و وضوح، حقیقت نمایی، برازندگی و قانون سه وحدت است که در اشعار لاهوتی مشاهده می شود. تقلید از طبیعت در این دوره تقلید صرف نیست و هدف آن بازآفرینی طبیعت ارزشمند بشری است؛ همچنین تقلید از قدما در معارضه با شعرای کهن، مدیحه سرایی و غزل سرایی، پیروی از خرد در تجدد در شعر، تغییر اسلوب شعری، تقلید از اشعار اروپایی، علم آموزی، مقایسه شرق و غرب، کاربرد واژگان فرنگی و...؛ حقیقت نمایی در اشعار سیاسی، اجتماعی، وطنی و مضامین دینی و اخلاقی او؛ و وضوح و سادگی، در نزدیکی به زبان محاوره، کاربرد واژگان علمی، دوری از ابهام و.. تبلور یافته است؛ برازندگی – حقیقت نمایی- هم در اشعار او وجود دارد؛ اما قانون سه وحدت در اشعار لاهوتی یافت نشد.
  کلیدواژگان: ادبیات معاصر.، نئو کلاسی سیسم، ابوالقاسم لاهوتی، شعر مشروطه
 • بررسی پاره ای ویژگی های تشبیه در شعر آصف قهفرخی
  مسعود فروزنده، امین بنی طالبی دهکردی صفحه 61
  آصف قهفرخی یکی از شعرای صاحب ذوق و قریحه عصر قاجار است. اشعار این شاعر گمنام بیان گر هنرمندی و چیره دستی وی در سرودن شعر است. تشبیه، یکی از انواع تصاویر شاعرانه است که آصف مضامین شعری خود را با استفاده از آن ساخته است. تشبیه انواع و اقسامی دارد و از جهات مختلف قابل بررسی است؛ از جمله از لحاظ طرفین، ساختمان، شکل و موضوع تشبیه. هدف از پژوهش حاضر این است که تشبیه های دیوان وی، از لحاظ موضوعی بررسی شود تا دریافته شود این شاعر از چه عناصری در آفرینش تشبیه های خود بهره برده است. علاوه براین آصف در کنار تشبیه های خود از دیگر زیبایی-های بلاغی استفاده کرده است که به بررسی برخی از این عناصر بلاغی پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: زیبایی های بلاغی، عناصر تصویرساز، تشبیه، آصف قهفرخی، سروشنامه
 • بررسی نمود برخی حیوانات و پرندگان در شعر ناصر خسرو
  ابراهیم ظاهری عبده وند، جهانگیر صفری صفحه 83
  در این مقاله، به بررسی نمود حیوانات و پرندگان در دیوان ناصرخسرو پرداخته شده است. در شعرهای این شاعر، جانوران یکی از عناصر مهم در تصویرسازی ها محسوب می شوند. ناصرخسرو، هنگامی که قصد بیان مفاهیم اخلاقی دارد، بیشتر از این عناصر در تشبیه استفاده می کند؛ اما در انتقاد از اوضاع سیاسی- اجتماعی و مخالفان خود به صورت نماد و استعاره از آنها بهره می گیرد. ناصرخسرو، به باورها و اعتقادهای رایج در میان مردم و جامعه نسبت به حیوانات و پرندگان در شعرهایش توجه داشته و گاهی نیز نگاه او نسبت به آنها، متفاوت از آن چیزی است که در دیگر آثار ادبی دیده می شود. او، به ویژگی های ظاهری جانوران مانند زیبایی، زشتی، چشم، دست و پر آنها توجه کرده؛ اما بیشتر صفت های درونی و رفتارهای آنها را در تصاویر شعری خود به کار برده است
  کلیدواژگان: حیوانات، عناصر خیال، ناصرخسرو، پرندگان
 • دل و بازتاب آن در آثار عین القضات همدانی
  یدالله نصراللهی، مهناز مهدی زادفرید صفحه 111
  عین القضات همدانی از عارفان بزرگ سده ی ششم هجری است. درآثار باقی مانده از او اندیشه های شگرفی مطرح شده، که این امرغنای بسیاری به ادبیات منثور ما بخشیده است. این پژوهش، به بررسی مقام و منزلت دل در تمهیدات و نامه های عین القضات پرداخته است. او انواع دل را به دو نوع تقسیم کرده است و راه پاک شدن دل از انواع بیماری ها را تلاوت قرآن دانسته است. به علاوه او از دل به عنوان بهترین پیر و مفتی یاد کرده است و با توجه به گستردگی و عظمت آن، دل را عرش رحمان، لوح محفوظ و منظور نظر حضرت حق قلمداد کرده است. هم چنین به ذکر تاثیر دل در ادراک بهتر قرآن نیز مبادرت ورزیده است. به منظور نشان دادن تعمیق دراین تحقیق به منابع جانبی و مرتبط با موضوع عرفان نیز پرداخته ایم. در مجموع می توان گفت دل و ترادف و تداخل معنایی واژگان آن در دیدگاه عین القضات، سیما و انعکاس مثبت و مستحسنی دارد و به عنوان مهم ترین ابزار و مکان ارتباط با حق و خدا را در حیز انتفاع خود دارد و نیز به مباحثی چون دل و لوح محفوظ و عظمت و هیبت وصف ناپذیر آن، لحاظ عنایت شده است. این تحقیق به جهت نفس موضوع، بیشتر توصیفی و نقل عینی مطالب است. برای این منظور، ابتدا واژه ی دل را از لحاظ لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار دادیم و سپس مقام و منزلت آن را از دیدگاه عین القضات مورد بحث و بررسی قرار داده ایم
  کلیدواژگان: لوح محفوظ، تمهیدات، دل، عرش رحمان، عین القضات
 • بررسی و نقد جامعه شناختی قصاید انوری
  بتول واعظ، رقیه کاردل ایلواری صفحه 131
  در این جستار قصاید انوری بر اساس نقد جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفت؛ این بررسی با توجه به نظریات و دیدگاه های جامعه شناسان نقد مارکسیستی نظیر لوسین گلدمن و لوکاچ و سپس تطبیق دیدگاه های آنها با قصاید انوری صورت گرفته است که ابتدا نگارندگان به تحولات اجتماعی - سیاسی عصر انوری پرداخته و سپس تاثیرات آن را در شعر او بررسیده اند که نتیجه ی آن تاثیر نسبتا زیاد و متقابل جامعه و تحولات آن در شعر انوری بوده است؛ سپس بعد زیبایی شناختی قصاید او نظیر آرایه های ادبی (تشبیه، موازنه، تمثیل، اغراق و. .) از دید اجتماعی و روان شناسانه مورد تدقیق قرار گرفته که باز پیوند تنگاتنگ اجتماع و روان فرد (ناخودآگاه جمعی – ناخودآگاه فردی) را در شعر این شاعر نشان می دهد.
  کلیدواژگان: شعر، مردم شناسی، اجتماع، دیوان انوری، نقد جامعه شناسی ادبیات
 • معانی نمادین رنگ ها در شعر نظامی گنجوی
  پرستو کریمی صفحه 155
  در اشعار نظامی به ویژه هفت پیکر و اسکندرنامه در بسیاری از موارد رنگ ها جنبه ی نمادین می یابند. با توجه به آن چه خود نظامی درباره هر رنگ آورده است و با توجه به آن چه در روانشناسی رنگ ها گفته می شود، کوشش شده است تفسیری برای برخی از نمادهای شعر وی پیشنهاد شود. این تفسیرها به ویژه با کنار هم قرار دادن موارد کاربرد هر رنگ در هفت پیکر و اسکندرنامه به دست آمده است؛ علاوه بر این دلالت رنگ سبز بر ایمان و اسلام، رنگ آبی بر جنبه های آسمانی، زرد بر شادی، سرخ بر هیجان و تلاش برای پیروزی و سپید بر پاکی و رنگ سیاه بر شکوه است همچنین جنبه های منفی این رنگ و دیدگاه نظامی درباره سیاه پوستان در آثار وی نشان داده شده است و مشخص شده که نظامی اگرچه رنگ صندلی را در هفت پیکر نماد خوش یمنی قرار داده است، به خلاف دیگر رنگ ها این رنگ را به طور ذاتی القاء کننده این مفهوم نمی داند. روش این تحقیق کتابخانه ای و مبتنی بر تحلیل است
  کلیدواژگان: نظامی، اسکندر نامه، هفت پیکر، نماد، رنگ
|
 • Study of Religion and Worship Manifestations in Stories About Prophets
  Jahangir Safari Safari, Seyed Jamaledin Mortazavi Mortazavi, Mahboobeh Bakhshaei Page 7
  Different means have been used in the Islamic society to expand religious background. One of the most important effective backgrounds is literature in the scope of religion preaching. The Persian literature has always been fixed with religion and its aspects since many years ago. In this study, religion and its aspects have been studied in one of the fields of children literature. Therefore, children’s story books on the prophets’ lives are studied. The most important contents mentioned in this study are classified. The weak and strong points are mentioned, too،…،…، …، ،…،…، …، ،…،…، …،
 • Study and Analysis of the Neoclassic Principles in Poems by Lahootee
  Abdollah Hassanzadeh Mirali, Leila Shamani Page 39
  Neo- classicism commonly means the retrieval of style and having a look to the past literature. It is a kind of return to standards and rules of writing and in spite of some differences in the content of the works, is more often inclined toward those classic principles. Constitution (Mashroote) poem in contrast with poems before it is regarded as Neo- classicism in contrast with classicism. Neo classicism's principles are: imitating the nature and the ancients, following the mind and wisdom, abridgment and clarity, fact-showing, graveness and three unity rules which can be seen in Lahootee's poems. Imitation of nature in this era is not pure imitation and its goal is to recreate the human precious nature. Also, imitating the ancients has been illustrated through contention with ancient poets, composing eulogy and odes, following wisdom in innovation in poetry, changing the poem style, imitation from European poems, learning, comparison of west and east, use of European words, etc. fact-showing in his political, social, homey poems, his moral and religious contents, and clarity and simplicity lie in the closeness to colloquial language, the use of scientific words, avoiding the ambiguity, etc. there are also graveness and fact-showing in his poems, but the three unity rule was not found in his works
 • Study of Some of Simile Properties in Asef Ghahfarokhi
  Masoud Forouzandeh, Amin Banitalebi Dehkordi Page 61
  One of the talented and poetic gifted poets in Qajar Dynasty is Asef Ghahfarokhi. The poems of this anonymous poet show his artistic soul and mastership in poetry. He associated the poetical senses with pleasant poetical figures. One of the poetical figures is simile. Simile has different types and can be considered in respect of 2 compared entities, structure, form, theme, and so on. In this essay, we want to consider Asef’s similes in a thematic point of view to show the way he creates his poetic similes. Furthermore, a part of the essay has assigned to study the other eloquently figures associated with simile figure in Asef’s poetry.
 • Investigating the Manifestation of Some Animals and Birds in Naser Khosro's Poems
  Ebrahim Zaheri Abdehvand, Jahangir Safari Page 83
  The present article investigated the manifestation of animals and birds in Naser Khosro's poems. In his poems, animals can be considered as the most important characters in artificial imaginations. By expressing the behavioral matters, Naser Khosro mostly used these elements in similes. However, criticizing political-social circumstances and his opponents, he used them as symbols and metaphors. Naser Khosro cared about the common believes and thoughts of the society about animals and birds. Occasionally, his point of view was different from other literal works. Although he paid attention to some visual aspects of animals such as their elegance, inelegance, eye, paw, and feather, he mostly used their inner aspects and their behaviors in his picturesque lyrics.
 • Heart and Its Reflection in the Works of Einolgozzate Hamedani
  Yadollah Nasrollahi, Mahnaz Mehdi Zadfarid Page 111
  Einolgozzate Hamedani is one of the greatest mystics of sixth centuries A.H. His works indicate magnificent thoughts, so that made Iran prose literature more priceless. The present study investigated the position of heart in letters and contrivances of Einolgozzate Hamedani. He divided heart into two types. He knows Quran as the best way of purification of the heart. Moreover, he reminded the heart as the best expounder of the law and mufti. Due to the expansion and grandeur of the heart, it has been considered as the merciful throne and divine memory, and God's purpose of humankind's creation. It has been addressed to the effect of the heart on the effective comprehension of Quran. In order to indicate these manifestations in this research, lateral sources and related to mysticism are accounted. Altogether, heart and Quran are positive according to the terms and the heart is the main tool and place for communication with. The heart and divine memory and the glorification of the heart have been referred. This study is descriptive and the objective quotation of the subject. Thus, at first, the word heart is investigated in terms of lexical and terms then the status of the heart is studied from Einolgozzat viewpoint.
 • Sociological Review and Critique of Anvari's Odes
  Batoo Vaez, Roghayeh Kardel Ilvari Page 131
  In the present study, Anvari's odes were evaluated based on sociological criticism. This review concerns the opinions and views of Marxist critique of sociologists such as Lucien Goldmann and Lukacs and then matches their views with Anvari's odes. At first, sociopolitical changes in Anvari's odes were investigated. Then, the effects of these changes on his poetry were scrutinized. The results showed a relatively high impact and interaction of society and its evolution in Anvari's poetry. Afterward, the aesthetic side of his odes was socially and psychologically studied such as figures of speech (simile, equilibrium, analogy, exaggeration, etc.). The results also showed a pretty close relationship between society and individual's psyche (communal unconsciousness-individual unconsciousness) in Anvari's poems.
 • The Symbolic Meaning of Colors in Poems by Nezami Ganjavi
  Parastoo Karimi Page 155
  In Nezami’s poems, particularly Haft Peikar and Eskandarnameh, colors get a symbolic aspect in many cases. Regarding what Nezami himself mentioned about each color and what has been declared in psychology of colors, it has been attempted to propose an interpretation for some symbols of poems. Moreover, in his works, a reference has been made to faith and Islam by green, celestial aspects by blue, exultation by yellow, enthusiasm and attempting for triumph by red, innocence and sublimity by black and all the negative aspects of this color and his view about blacks. In addition, albeit it has been determined that Nezami symbolizes good omen by light brown in Haft Peikar, he doesn’t consider this specific color to imply such concept per se.