فهرست مطالب

علوم دامی (پژوهش و سازندگی) - پیاپی 102 (بهار 1393)
 • پیاپی 102 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • منصوره منصوربهمنی*، حسین مروج، مجتبی زاغری، محمود شیوازاد، راضیه ممتازان، حسن رضا دهقان صفحه 2
  کشور ایران طبق آمار سازمان جهانی FAO ظرفیت تولید 820 ملیون قطعه طیور تجاری در سال را دارد. برای تامین این تعداد جوجه گوشتی آمیخته های مختلفی پرورش داده می شود که شرکت های تولید کننده آنها رکوردهایی را به عنوان میزان عملکرد هر آمیخته، در بولتن های منتشره ثبت می نمایند. لذا این آزمایش با هدف بررسی و مقایسه تطابق عملکرد آمیخته های تجاری جوجه ی گوشتی (راس، آربراکرز، کاب، لوهمن و آرین) با عملکرد ذکر شده آنها، توسط شرکت های تولید کننده در دفترچه ی راهنمایشان و با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتی و در قالب طرح کاملا تصادفی، با پنج تیمار و چهار تکرار، طی یک دوره ی پرورشی 45 روزه انجام شد. طی دوره ی آزمایش، میانگین وزن زنده، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی (در سنین 28، 42، 45 روزگی) اندازه گیری و محاسبه شدند.. در سن 28 روزگی بیشترین تطابق (همسانی) وزن زنده ی هر آمیخته، با دفترچه ی راهنمای مربوطه، مربوط به آمیخته ی آرین بود. در سن 42 و 45 روزگی نیز بیشترین همسانی وزن زنده، با دفترچه های راهنما، مربوط به آمیخته ی آرین بود. از نظر میزان خوراک مصرفی، نیز در پایان دوره های 28، 42 و 45 روزگی بیشترین تطابق با دفترچه های راهنمای مربوطه، به ترتیب مربوط به آمیخته های لوهمن، آرین و آربراکرز بود. هیچ یک از پنج آمیخته، از نظر ضریب تبدیل غذایی، با رکوردهای ثبت شده ی خود در دفترچه های راهنمایشان، تفاوت معنی داری نشان ندادند. اما از نظر همسانی این صفت با دفترچه های راهنما، در سنین 28، 42 و 45 روزگی به ترتیب آمیخته های کاب، لوهمن و آرین دارای بیشترین تطابق با دفترچه های راهنمایشان بودند. شاخص کارایی تولید و لفات نیز در آمیخته ها معنی دار بود بطوریکه بالاترین مقدار شاخص کارایی تولید مربوط به آمیخته ی لوهمن و بیشترین میزان تلفات متعلق به آمیخته ی آرین بود.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عملکرد، دفترچه ی راهنما
 • مرتضی یوسفی*، محمدرضا قابل، علی قاضی خانی شاد صفحه 12
  این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 گروه آزمایشی و 4 تکرار، به منظور ارزیابی نسبت های مختلف سلنیوم آلی به غیرآلی (100:0، 70:30، 50:50، 30:70 و 0:100) بر عملکرد و فراسنجه های خونی مرغ های مادر گوشتی انجام گردید. نتایج نشان داد که در کل دوره میزان نطفه داری، درصد تخم مرغ های قابل جوجه کشی، درصد جوجه درآوری و درصد تولید جوجه در گروه های آزمایشی حاوی نسبت های مختلف سلنیوم آلی نسبت به گروه حاوی 100 درصد سلنیوم غیرآلی و شاهد به طور معنی داری بالاتر بود. کیفیت تخم مرغ تولیدی از مرغ های تغذیه شده با نسبت های مختلف سلنیوم آلی به طور معنی داری بهتر از تخم مرغ های گروه شاهد و گروه حاوی 100 درصد سلنیوم غیرآلی بود (05/0> p). در هفته چهارم، تعداد گلبول های سفید خون مرغ های تغذیه شده با جیره حاوی نسبت 70:30 درصد سلنیوم آلی به غیرآلی در مقایسه با سایر گروه ها به طور معنی داری کمتر بود (05/0> p). در هفته هشتم، نسبت هورمون های تیروئیدی T4 به T3 در مرغ های تغذیه شده با جیره ی حاوی 100 درصد سلنیوم آلی به طورمعنی داری کمتر از مقدار مربوط به مرغ های تغذیه شده با جیره ی شاهد و 100 درصد سلنیوم غیرآلی بود (05/0> p). نتایج آزمایش اخیر نشان داد که مکمل سلنیوم آلی موجب بهبود عملکرد تولید، تولید مثل و کیفیت تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی در انتهای دوره آزمایش می گردد.
  کلیدواژگان: سلنیوم آلی، هورمون های تیروئیدی، قابلیت جوجه کشی، نطفه داری، مرغ های مادر
 • محمدرضا کهنسال، سیدمحسن سیدان*، علی فرهپور صفحه 20
  توسعه فعالیت های کشاورزی پس از مشخص نمودن جنبه اقتصادی آن قابل توصیه می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی اقتصادی واحدهای تولیدی پرورش شترمرغ در استان همدان می باشد. واحدهای منتخب در این تحقیق به دلیل تعداد اندک آنها، تمام شماری شده اند.اطلاعات جمع آوری شده از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 5 مزرعه دار پرورش شتر مرغ در استان همدان بدست آمده است. شاخص های مورد بررسی در این تحقیق شامل ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه می باشد. نتایج تحقیق در این پژوهش نشان می دهد که ارزش حال خالص در کلیه واحد های مثبت و بزرگتر از صفر، نسبت منفعت به هزینه بزرگتر از یک و به طور متوسط نرخ بازده داخلی55 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: شترمرغ، ارزش حال خالص، نسبت منفعت به هزینه، نرخ بازده داخلی، بازگشت سرمایه
 • محمد ناصری، منصوره شمیلی*، حامد حسن زاده خانکهدانی، الهام ناصری صفحه 27
  سیب زمینی شیرین یا پندال به عنوان یک محصول مستعد جهت مصرف انسان و خوراک دام و ماده خام در صنعت، دارای بیش از 70 درصد ماده خشک قابل هضم می باشد. با توجه به اهمیت تولید علوفه در نواحی گرمسیر و کم باران و با هدف بررسی امکان کشت پندال در منطقه میناب جهت تولید علوفه تر و نیز تعیین مناسب ترین تاریخ کشت، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو عامل تاریخ کاشت (در سه سطح اول، پانزدهم و سی ام شهریور ماه) و رقم (شامل رقم سفید و رقم قرمز) در 4 تکرار در منطقه میناب در سال 1390 به اجرا درآمد. در طول اجرای پژوهش نسبت به یادداشت برداری از صفت هایی همانند طول بوته، تعداد برگ فعال، تعداد ساقه فرعی و پس از پایان آزمایش، وزن تر شاخساره و عملکرد ریشه ذخیره ای اقدام شد. بیشترین وزن تر شاخساره جهت تولید علوفه تر از تاریخ کاشت اول شهریور با 8/26 تن در هکتار و کمترین آن از تاریخ کاشت 30 شهریور با 9/6 تن در هکتار به دست آمد. رقم قرمز از وزن تر شاخساره بیشتری (61/21 تن در هکتار) نسبت به رقم سفید (00/11 تن در هکتار) برخوردار بود به طوری که توانایی بالای تولید شاخساره، آن را به عنوان رقم مناسب جهت تولید علوفه مطرح ساخت. بر مبنای نتایج حاصل از این تحقیق، کاشت رقم قرمز سیب زمینی شیرین در اول شهریورماه جهت تولید علوفه در منطقه میناب توصیه گردید.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، سیب زمینی شیرین یا پندال، علوفه تر
 • حامد محمدی، سید ناصر موسوی*، مازیار محیطی اصلی، فرهاد فرودی، مسعود مستشاری، محمدحسین هادی تواتری صفحه 34
  دو آزمایش به منظور بررسی اثرات امولسیون کنندهی تجاری آویلاک با مقادیر 0،100،200 و300 میلیگرم در کیلوگرم جیره و دو سطح منبع اسیدچرب]فرآورده جانبی کارخانه روغن کشی[(5/1 و 3 درصد، 3 و 5/4 درصد به ترتیب در جیره های آغازین و رشد) بر عملکرد جوجه های گوشتی و قابلیت هضم ظاهری چربی خام انجام گرفت. در آزمایش اول عملکرد 720 قطعه از جوجه های گوشتی سویه ی راس -308 در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل 2×4 با 8 تیمار 3 تکرار و 30 قطعه جوجه گوشتی (15 نر و 15 ماده) طی سه دورهی آغازین (21-1 روزگی)، رشد (42-22 روزگی) و کل دوره (42-1 روزگی) بررسی شد. در آزمایش دوم اثر 4 سطح امولسیون کننده آویلاک (0، 100، 200 و300 میلیگرم در کیلوگرم جیره) بر قابلیت هضم چربی خام و مادهی خشک خوراک طی هفته های اول و دوم پرورش تعیین شد. نتایج آزمایش نشان داد که جوجه های تغذیه شده با جیره های دارای آویلاک مصرف خوراک بیشتری در دوره 21-1 روزگی داشتند. سطوح 100 و 200 میلیگرم آویلاک در مقایسه با سطوح صفر و 300 میلیگرم، سبب بهبود معنیدار افزایش وزن بدن در سن 21-1 روزگی گردید. اثر اصلی سطوح منبع اسید چرب بر خوراک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک در هیچ یک از دوره ها معنیدار نبود. اثرات متقابل سطوح آویلاک و منبع اسید چرب در دورهی آغازین برای خوراک مصرفی ودر هر سه دوره بر ضریب تبدیل خوراک معنیدار بود. در آزمایش دوم، سطوح 100 و 200 میلیگرم آویلاک توانست از نظر عددی قابلیت هضم چربی را در هفته های اول و دوم پرورش بهبود دهد. بر اساس نتایج به دست آمده از این آزمایش، افزودن امولسیون کننده ی آویلاک به جیره (در سطوح 100 و 200 میلیگرم در کیلوگرم) توانایی بالقوهای در بهبود قابلیت هضم ظاهری چربی، افزایش وزن بدن و میزان مصرف خوراک در سنین پایین دارد.
  کلیدواژگان: امولسیون کننده، جوجه گوشتی، عملکرد، قابلیت هضم ظاهری چربی
 • علی نوبخت*، علی اشرف حامدی اوغولبیک صفحه 42
  این آزمایش جهت بررسی اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو در جیره مرغهای تخمگذار تجاری بر عملکرد، صفات کیفی تخممرغ و فراسنجه های بیوشیمیایی و سلولهای خون انجام گرفت. این آزمایش با 384 قطعه مرغ تخمگذار سویه های- لاین (W36)، در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×4) با چهار سطح تفاله چغندرقند (صفر، 2، 4 و 6 درصد) و دو سطح مولتی آنزیم کمبو (صفر و 05/0 درصد) در 8 تیمار، 4 تکرار و 12 قطعه مرغ در هر تکرار، به مدت 12 هفته (از سن 35 تا 46 هفتگی) انجام گرفت. استفاده از تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو به طورمعنی داری عملکرد تخمگذاری و صفات کیفی تخم مرغ مرغهای تخمگذار را تحت تاثیر قرار داد (05/0>P). تیمار 4 درصد تفاله چغندرقند بیشترین عملکرد تخمگذاری، بهترین ضریب تبدیل غذایی و کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی را به خود اختصاص داد. استفاده از 05/0 درصد مولتیآنزیم کمبو نیز باعث افزایش عملکرد تخمگذاری، بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخم مرغ تولیدی گردید. در اثرات متقابل سطوح مختلف تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو بیشترین عملکرد تخمگذاری، بهترین ضریب تبدیل غذایی و کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم تخممرغ تولیدی با استفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند و 05/0 درصد مولتی آنزیم کمبو مشاهده شد. استفاده از 4 درصد تفاله چغندرقند در مقایسه با سایر سطوح آن موجب افزایش شاخص رنگ زرده، واحد هاو، وزن پوسته، سفیده و زرده و کاهش ضخامت پوسته تخممرغ شد. در اثرات مقابل تفاله چغندرقند و مولتی آنزیم کمبو بهترین صفات کیفی تخم مرغ با جیره حاوی 4 درصد تفاله چغندرقند و 05/0 درصد مولتی آنزیم کمبو مشاهده گردید. استفاده از مولتی آنزیم کمبو اثرات معنی داری بر صفات کیفی تخممرغ نداشت (05/0
  کلیدواژگان: تفاله چغندرقند، صفات کیفی تخم مرغ، عملکرد، مرغ تخمگذار، مولتی آنزیم
 • حسن خان زاده، نوید قوی حسین زاده* صفحه 52
  در پژوهش حاضر به منظور برآورد پارامترهای ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از مدل حیوانی تکرارپذیر برای رکوردهای تصحیح شده 305 روز و مدل روزآزمون رگرسیون تصادفی از رکوردهای دوره اول زایش جمع آوری شده توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور طی سال های 1380 تا 1389 استفاده شد. برای تعیین عوامل ثابت برازش یافته در مدل از رویه GLM استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوریتم AIREML انجام شد. در مدل رگرسیون تصادفی از نظر درجه برازش چندجمله ای های لژاندر درجه برازش 5 و 6 به ترتیب برای تجزیه اثر تصادفی ژنتیکی افزایشی و اثر محیطی دائمی به عنوان مناسب ترین درجه برازش انتخاب شدند. وراثت پذیری و تکرارپذیری تولید شیر برای داده های تصحیح شده برای 305 روز به ترتیب 209/0و 392/0 و با مدل تابعیت تصادفی به ترتیب 106/0 تا 278/0 و 688/0 تا 810/0 برآورد شد. میانگین وراثت پذیری تولید شیر در مدل تابعیت تصادفی روزآزمون به ویژه در ماه های چهارم تا اواخر دوره شیردهی بیشتر از وراثت پذیری در مدل تکرارپذیری بود.
  کلیدواژگان: پارامترهای ژنتیکی، مدل حیوانی تکرارپذیر، مدل روزآزمون تابعیت تصادفی، هلشتاین ایران
 • علیرضا فروغی*، اکبر یعقوبفر، حسن صالح، علیرضا حسابی نامقی صفحه 60
  تحقیق حاضر به منظور بررسی سطوح مختلف تریتیکاله و جو بدون پوشینه در جیره جوجه های گوشتی بر شاخص های عملکرد تولیدی، بازدهی لاشه و فراسنجه های خونی مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمایش، از 525 قطعه جوجه گوشتی نر یک روزه سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی، در 7 تیمار و با 5 تکرار و 15 جوجه در هر واحد آزمایشی، به مدت 42 روز استفاده شد. تیمارها شامل جیره شاهد حاوی ذرت(C)، 15 درصد جایگزینی جو بدون پوشینه با ذرت در جیره (B1)، 30 درصد جایگزینی جو بدون پوشینه با ذرت در جیره (B2)، 45 درصد جایگزینی جو بدون پوشینه با ذرت در جیره(B3)، 20 درصد جایگزینی تریتیکاله با ذرت در جیره(T1)، 40 درصد جایگزینی تریتیکاله با ذرت در جیره (T2)، 60 درصد جایگزینی تریتیکاله با ذرت در جیره(T3) بود. همه جیره ها دارای انرژی قابل متابولیسم و درصد پروتئین خام یکسان و براساس توصیه های انجمن ملی تحقیقات طیور آمریکا بودند. میانگین وزن هفتگی، خوراک مصرفی، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک در طی دوره آغازین، رشد و کل دوره محاسبه گردید. نتایج آزمایش فوق نشان داد که با افزایش میزان جو بدون پوشینه و تریتیکاله در جیره طیور گوشتی، میزان مصرف خوراک طی دوره آغازین و کل کاهش نشان داد (05/>P). در دوره های رشد و کل دوره، سطح 30درصد جو بدون پوشش و سطح 20 درصد تریتیکاله اختلاف معنی داری با گروه شاهد به لحاظ افزایش وزن روزانه نداشتند(05/ P). ضریب تبدیل خوراک جوجه های مصرف کننده جیره های حاوی جو بدون پوشینه و تریتیکاله با افزایش سطح استفاده نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. بهترین ضریب تبدیل مربوط به سطح 15درصد جو بدون پوشینه و سطح 20درصد تریتیکاله بود(05/0> P). چربی حفره بطنی و درصد اجزای لاشه (به جزء درصد ران) تحت تاثیر جیره های آزمایشی قرار نگرفت(05/0< P). غلظت تری گلیسرید و اوره سرم خون تحت تاثیر جیره ها قرار نگرفت(05/0
  کلیدواژگان: جوجه های گوشتی، تریتیکاله، چربی حفره بطنی، گلوکز، جو بدون پوشینه
 • امیر طلاتپه*، پرویز فرهومند، یونس علی علیجو، محمد قادرزاده، سینا پیوستگان، اسلام نوروزی صفحه 71
  این آزمایش به منظور بررسی تاثیر استفاده از سطوح مختلف اسانس مرزه و نوع غله بر عملکرد، غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و برخی فرآسنجه های خونی بزغاله های بومی آذربایجان غربی انجام گرفت. تعداد 36 راس بزغاله ماده با میانگین وزن 26/2± 18 کیلوگرم در یک آزمایش فاکتوریل3×2 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به مدت 11 هفته مورد استفاده گرفت.
  جیره های آزمایشی حاصل ترکیب سه سطح اسانس مرزه (صفر،200 و 400 میلی گرم در روز) و دو نوع غله ذرت و جو بود. بزغاله ها در قفس های انفرادی نگهداری شده و به طور آزاد به آب و غذا دسترسی داشتند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف اسانس مرزه و نوع دانه غلات تاثیر معنی داری بر افزایش وزن، مصرف ماده خشک و ضریب تبدیل خوراک نداشت. اما نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه تحت تاثیر سطوح مختلف اسانس قرار گرفت (05/0>P)، به طوری که پایین ترین غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه در بزغاله های تغذیه شده با سطح 200 میلی گرم اسانس مرزه مشاهده شد. pH مایع شکمبه به طور معنی داری با مصرف جیره های بر پایه دانه جو کاهش یافت (05/0>P). غلظت پلاسمایی کلسترول، تری گلیسرید، HDL، LDL، VLDL، اسید های چرب آزاد خون، بتا هیدروکسی بوتیریک اسید و کراتینین تحت تاثیر هیچ کدام از فاکتورهای آزمایش قرار نگرفت (05/0
  کلیدواژگان: اسانس مرزه، جو، ذرت، عملکرد، نیتروژن آمونیاکی، فراسنجه های خونی، بزغاله های بومی آذربایجان غربی
 • امیر ارسلان کمالی*، امیر داور فروزنده، سید نورالدین طباطبایی، احمدرضا رنجبری صفحه 81
  این تحقیق، به منظور تعیین ارزش غذایی گیاه Aeluropus lagopides و مطالعه اثرات مراحل مختلف رشد بر میزان ترکیبات شیمیایی و قابلیت هضم آن، در سه منطقه مرتعی انجام شد. نمونه برداری از گیاه، در سه مرحله رویشی، گلدهی و بذردهی، به طور تصادفی انجام شد. نمونه های مربوط به هر دوره رشد در هر منطقه، از نظر میزان ماده خشک، پروتئین خام، خاکستر خام، چربی خام، NDF، ADF، لیگنین، انرژی خام، کلسیم، فسفر، پتاسیم، منیزیم، سدیم، آهن، منگنز، روی، مس و قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک آزمایش شدند. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار (مراحل رشد) و سه تکرار (مناطق مرتعی)، تجزیه و تحلیل آماری شدند. با افزایش سن، محتوای ماده خشک، خاکستر خام و ADF گیاه افزایش، اما پروتئین خام، فسفر و پتاسیم و قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و ماده آلی در ماده خشک آن، کاهش یافت (05/0>P). این گیاه در مراحل رویشی و گلدهی، می تواند نیاز پروتئینی و نیز بخش زیادی از نیاز انرژی گروه های مختلف گوسفند و بز را تامین نماید. میزان کلسیم، پتاسیم، منیزیم، سدیم، آهن و منگنز گیاه در مراحل مختلف، بیشتر از حد بحرانی آنها برای گوسفند و بز بود، اما میزان فسفر، مس و روی آن در مراحل گلدهی و بذردهی، کمتر از این حد بود. به طور کلی این گیاه به ویژه در مراحل رویشی و گلدهی، برای استفاده دام های چراکننده مناسب بوده و در صورت امکان، باید نسبت به ازدیاد آن در مراتع مشابه اقدام شود.
 • احمدرضا رنجبری*، محسن راستی اردکانی، شهاب الدین مشرف، اکبر اسدیان، منصور صالحی صفحه 88
  به منظور بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب گاوداری های صنعتی استان اصفهان، از آبشخور 70 واحد گاوداری صنعتی استان در فصل زمستان سال 1387 و تابستان سال 1388 نمونه برداری انجام شد. نمونه ها برای اندازه گیری پارامترهای کیفی آب به آزمایشگاه ارسال شدند. سپس کلیه ی اطلاعات حاصل از آزمایش نمونه ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SAS مقادیر حاصل از داده های آزمایشگاهی با استانداردهای مربوطه مقایسه شدند. جهت بررسی اثر فصل نیز از آزمون جفت شده ی t استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر معنی داری بین دو فصل از لحاظ کیفیت شیمیایی آب به استثنای سختی، کلسیم، فلوئور و پتاسیم وجود ندارد. در بررسی فراوانی منابع آب مختلف مشاهده شد که بیش از 80 درصد چاه ها و کمتر از 10 درصد منابع تانکر حاوی کلر بیش از حد استاندارد بوده اند. میزان کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، کلسیم و پتاسیم در بیش از 50 درصد چاه ها از حد مجاز بالاتر بود (05/0>P). سختی کل در 75 درصد از منابع چاه و بیش از 20 درصد منابع تانکر بالاتر از حد مجاز بودند و میزان پتاسیم در بیش از 40 درصد چاه ها و کمتر از 10 درصد منابع تانکرها بالاتر از حد استاندارد بود. منابع آب شهری از لحاظ عوامل مورد بررسی مشکلی نداشتند. بطور کلی می توان نتیجه گیری کرد که با توجه به حساسیت بیش تر گاوهای پرتولید نسبت به پارامترهای کیفی آب، کیفیت آب مصرفی بسیاری از واحدهای آزمایش شده برای شرب گاوهای پر تولید مطلوب نمی باشد.
 • محمد روستایی علی مهر*، سیده هاشمیه میر باقری، محمود حقیقیان رودسری صفحه 99
  به منظور بررسی اثر پودر خشک علف چشمه بر عملکرد و پاسخ های ایمنی، آزمایش حاضر با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتی انجام شد. جوجه ها به چهار گروه و هر گروه به 5 دسته 10 قطعه ای تقسیم شدند. مقادیر صفر (N0)، 1 درصد (N1)، 2 درصد (N2) و 3 درصد (N3) پودر خشک علف چشمه حاوی mg/Kg 82 کوئرستین به جیره پایه هر گروه به طور مستمر از روز 4 تا 42 اضافه شد. جهت ارزیابی پاسخ های ایمنی سلولی در روز 16، مقدار 1/0 میلی لیتر محلول فیتوهماگلوتینین (mg/ml 2/0) به صورت داخل پوستی (چین پوستی بال) تزریق شد و ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت اندازه گیری شد. در روزهای 8 و 22 1/0 میلی لیتر محلول 25درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به صورت عضلانی تزریق شد و عیار پادتن IgG و IgM ضد SRBC از طریق آزمایش هماگلوتیناسیون در روزهای 21، 28، 35 و 42 تعیین شد. نتایج نشان داد ضریب تبدیل خوراک تیمار N3 (63/1) کمتر از شاهد (74/1) بود (05/0 >P). در روزهای 28، 35 و 42، عیار پادتن IgG تیمار N3(به ترتیب 6، 8/3 و 53/2) بیشتر از شاهد (به ترتیب 33/4، 67/2 و 87/1) بود (05/0 >P). 24 ساعت بعد از تزریق فیتوهماگلوتینین، پاسخ های ایمنی سلولی تیمار N3 (22/0) بیشتر از شاهد (04/0) بود (05/0 >P). نتایج کلی نشان داد مصرف 3 درصد پودر خشک علف چشمه در جیره جوجه های گوشتی به صورت مستمر باعث بهبود عملکرد و پاسخ های ایمنی می شود.
  کلیدواژگان: پاسخ های ایمنی، جوجه گوشتی، علف چشمه، عملکرد
 • شورش آروا، حسین غلامی*، علی اکبر تقی زاده صفحه 108
  در این تحقیق 25 رقم علوفه هیبریدهای ذرت که در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشت شده بودند، مورد ارزیابی ارزش غذایی قرار گرفتند تا در برنامه های اصلاحی بهبود کیفیت ارقام در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر استفاده شوند. ارقام از موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر به صورت گیاه کامل همراه بلال در مرحله دانه خمیری حمل و سپس با دستگاه به صورت کامل خرد و نمونه های تصادفی از هرکدام از ارقام هیبرید تهیه شد. ترکیبات شیمیایی با روش های استاندارد اندازه گیری و قابلیت هضم آزمایشگاهی آنها با تکنیک تولید گاز تعیین گردید. میزان انرژی قابل متابولیسم 22 نمونه آزمایشی و 3 هیبرید شاهد در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار برای هر تیمار برآورد گردید. مقایسه میانگینها به روش دانکن نشان داد که هیبریدها از نظر انرژی قابل متابولیسم، مقدار گاز تولیدی در 24 ساعت و میزان اسیدهای چرب زنجیر کوتاه در سطح پنج درصد تفاوت معنی دار دارند. با توجه به نتایج به دست آمده برای انرژی قابل متابولیسم که یکی از شاخص های اصلی در تعیین ارزش غذایی هیبریدهای ذرت علوفه ای است می توان گفت، هیبرید شماره 16 (K3545/6 1-1-1-2-21-1-2-2/47 K) که از نظر انرژی قابل متابولیسم نسبت به سایر ارقام برتر می باشد بایستی از نظر توسعه و تکثیر بیشتر مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارقام علوفه هیبریدهای ذرت، ترکیبات شیمیایی، اسیدهای چرب کوتاه زنجیر، تکنیک تولید گاز، انرژی قابل متابولیسم
 • یاسر خرمدل، رسول پیرمحمدی*، پرویز فرهومند، محسن صحرایی بلوردی صفحه 121
  هدف از انجام این تحقیق بررسی اثرات کاهش اندازه قطعات علوفه یونجه بر روی ماده خشک مصرفی، فعالیت جویدن و عملکرد گاوهای شیری هلشتاین در اواسط شیردهی بود. آزمایش توسط 6 راس گاو هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 15± 105 روز و میانگین وزنی 16±556 کیلوگرم با شکم دوم زایش در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده 3×3 (در قالب طرح چرخشی متوازن با سه جیره، طی سه دوره) انجام شد. طول هر دوره آزمایشی 21 روز (14 روز به منظور عادت پذیری و 7 روز جهت نمونه برداری) بود.
  جیره ها از نظر ترکیب شیمیایی مشابه بودند و تنها تفاوت آنها در اندازه ذرات موثر فیزیکی جیره (بلند، متوسط و ریز) بود که توسط خرد کردن علوفه یونجه به دست آمد. عامل موثر فیزیکی برای علوفه بلند یونجه (خرد کردن در دستگاه علوفه خرد کن)، علوفه متوسط (دو بار خرد کردن) و علوفه ریز (سه بار خرد کردن) توسط الک های ایالت پنسیلوانیا محاسبه شد. بر اساس روش مرتنز عامل موثر فیزیکی برای جیره حاوی ذرات بلند، متوسط و ریز علوفه به ترتیب 03/22، 17/20 و 07/19 درصد بود. کاهش اندازه قطعات علوفه سبب افزایش ماده خشک مصرفی شد (001/0>p). زمان صرف شده برای جویدن شامل زمان خوردن و نشخوار با کاهش اندازه قطعات جیره کاهش یافت (001/0>p). میانگین pH شکمبه، مدفوع و ادرار به شکل معنی داری تحت تاثیر سطوح اندازه ذرات قرار نگرفت. کاهش اندازه ذرات خوراک سبب افزایش تولید شیر تصحیح شده بر اساس 4 درصد چربی (001/0>p)، میزان چربی (01/0>p) و پروتئین شیر (05/0>p)، مواد جامد بدون چربی شیر (05/0>p) و افزایش وزن بدن شد (001/0>p). با این وجود کاهش اندازه ذرات تاثیر معنی داری بر درصد چربی، پروتئین و لاکتوز شیر نداشت. به طور کلی نتایج آزمایش نشان داد که کاهش اندازه ذرات جیره سبب بهبود تولید و ترکیبات شیر گاوهای هلشتاین در اواسط شیردهی می شود.
  کلیدواژگان: مرغ تخم گذار، گیاه دارویی پونه، عملکرد، پارامترهای بیوشیمیایی و ایمنی خون
|
 • Mansourbahmany M.*, Moravej H., Zaghary M., Shivazad M., Momtazan R., Dehghn H.R Page 2
  Iran has production capacity about 820 Million commercial poultry in a year. For this reason، poultries develop various strains. The production companies register their records namely performance. This study was carried out to comparison conformity of performance in five broiler strains (Arbor Acerse، Arian، Lohman، Cobb500 and Ross 308(with their catalogs). In this trial was used 400 chickens from Five strains that were allotted in randomized completely design. Weight body chickens، feed intake and feed conversion were compared with their catalogs at end of per periods. Body weight and feed intake were significant different to catalogs in 28، 42 and 45 days (P<0. 05). Related to trait of body weight in 28 days the most and the least conformity whit their catalogs belonged to respectively to Arian and cobb، and in 42 and 45 days the most and the least conformity belonged to respectively to Arian and Ross. The most conformity with catalogs about feed intake in 28، 42 and 45 days belonged to respectively to Lohman، Arian and Arbor Acrse.
  Keywords: Broiler, Catalog, Performance
 • Youssefi M.*, Ghabel M.R., Ghazikhani Shad A Page 12
  This experiment was performed to evaluate the different ratios of organic and inorganic selenium (0:100، 30:70، 50:50، 70:30، 100:0) on the performance and blood parameters of broiler breeders. In a completely randomized design 6 dietary groups were tested in 4 replicate pens of broiler breeders. The results showed that fertility، settable egg production، hatchability and chick percent were significantly increased among the organic selenium diets compare to the inorganic selenium diet and control. Egg quality was improved for the hens received organic selenium rich diets than that of the inorganic selenium diet and the control (p<0. 05). At the 4th week، WBC was significantly lower in 30% organic selenium diet than the other groups (p<0. 05). At the 8th week، the serum T4 to T3 ratio had significant difference among the 100% organic selenium diet، 100% inorganic and control diets (p<0. 05). The results showed that the organic selenium supplement، improved productive and reproductive performance and egg quality in broiler breeders at the end of the trial.
  Keywords: Broiler breeders, Fertility, Hatchability, Organic selenium, Thyroid hormones
 • Kohansal M.R., Seyedan S.M.*, Farahpour A Page 20
  Since the implementation and development of a productive activity would be recommendable and can be developed after identifying. its economic aspects، and because the accuracy of implementation of projects in different fields is extremely important، especially in animal husbandry، economic evaluation of production units in order to evaluate the performance of units is enjoy a special place. In this research effort were given to the examination of economic evaluation of ostrich fattening breeding units in Hamadan province، according to the present sitnations. units selected in this study using stratified sampling and data collected through interviews and questionnaires of ostrich farmers in Hamadan. Indices studied in this research were net present value، benefit to cost ratio and internal rate of return. The results showed that the net present value of ostrich fattening breeding units was positive and greater than zero، the benefit to cost ratio was greater than one internal rate of return was high. In other words، the construction of ostrich fattening breeding in Hamedan Province is economically beneficial.
  Keywords: Ostrich, Economic evaluation, Net present value, Benefit to cost ratio, Internal rate of return
 • Naseri M., Shamili M.*, Hassanzadeh Khankahdani H., Naseri E Page 27
  Sweet potato [Ipomea batatas (L.) Lam.] is a versatile crop utilized for human consumption، animal feed and as raw material for industry and has dry matter digestibility above 70%. Given the importance of forage production in tropical and low-rainy regions، an experiment was performed as factorial in randomized complete block design with two factors: planting date consists 22 August، 5 and 20 September and cultivar (White and Red type) in four replicates in Minab region. The traits such as plant length، leaf and lateral stem number were recorded during the test and in the end of experiment shoot fresh weight and yield of storage root were measured. The greatest shoot fresh weight for fresh forage production was obtained from 22 August planting date with 26. 8 ton/ha and the least from 20 September with 6. 9 ton/ha. Red type cultivar had shoot fresh weight more than White type cultivar. Based on the results of this research، for forage production in Minab region، planting of Red type cultivar of Swet potato was recommended in 22 August.
  Keywords: Fresh forage, Planting date, Sweet potato
 • Mohammadi H., Mousavi S.N.*, Mohiti Asli M., Foroudi F., Mostashari M., Hadi Tavatori M.H Page 34
  Two experiments were conducted to evaluate the effects of dietary supplementation of a commercial emulsifier (Avilac E®; 0، 100، 200 and 300 mg/kg of diet) and 2 levels of fat (soap stock) the growth performance and apparent digestibility of dietary fat in broiler chickens. In experiment 1، growth performance of 720 straight run Ross- 308 broilers (15 male، 15 female) was evaluated. In experiment 2، effect of 4 different levels of emulsifier on fat digestibility was determined during first and second weeks of experiment. Addition of emulsifier، significantly increased feed intake during 1-21 d. Body weight gain was significantly increased when 100 or 200 ppm، but not 300 ppm، of emulsifier was added in the diets from 1-21 days. Main effects of dietary fat on feed intake، weight gain and feed conversion ratio was not significant at different periods of experiment. The interaction between Avilac and dietary fat for feed intake during 1-21 and feed conversion ratio for all periods of experiment was significant. In experiment 2، Addition of the emulsifier to broiler diets had no significant effect on apparent fat digestibility، although there was a numerical improvement for 100 and 200 mg/kg levels during week 1 and 2 of experiment. Based on the result of the current study، it is concluded that the hydrophilic emulsifier had the potential to increase body weight gain (at 100 or 200 g/kg level) and feed intake during early growth.
  Keywords: Broiler, Emulsifier, Fat digestibility, Growth performance
 • Nobakht A.*, Hamedi Oghulbeyk A.A Page 42
  This experiment was conducted to evaluate the effects of different levels of sugar beet pulp and combo multi-enzyme in diet on performance، egg traits، biochemical parameters and blood cells of commercial laying hens. This experiment carried out with 384 Hi-line (W36) laying hens in a completely randomized design as (4×2) factorial arrangement with four levels of sugar beet pulp (0، 2، 4 and 6%) and two levels of combo multi-enzyme (0 and 0. 05%) in 8 treatments، 4 replicates and 12 birds per replicate for 12 weeks (35-46 weeks). Using 0. 05% of combo multi-enzyme in diets improved the egg production performance، feed conversion efficiency and decreased the feed cost for each kilogram of egg production. In interaction effects، the best egg production performance and feed conversion ratio and the lowest feed cost for each kilogram of egg production were resulted with 4% of sugar beet pulp and 0. 05% of combo multi-enzyme. The highest values of egg yolk color index، eggshell، albumin، egg yolk and Haugh unit were observed by 4% sugar beet pulp. Using 4% sugar beet pulp decreased the eggshell thickness. In interaction effects the best egg traits were obtained with diet contained 4% sugar beet pulp and 0. 05% combo multi-enzyme. Using combo multi-enzyme in diets could not change the egg traits (P>0. 05). Different levels of sugar beet pulp and combo multi-enzyme did not have any significant effects on blood biochemical and immune cells of laying hens (P>0. 05). The overall results indicated that in laying using 4% of sugar beet pulp and 0. 05% of combo multi-enzyme improve their performance، egg traits and reduced the production cost.
  Keywords: Egg quality traits, Commercial laying hens, Multi, enzyme, Performance, Sugar beet pulp
 • Khanzadeh H., Ghavi Hossein-Zadeh N.* Page 52
  In the present study، the records collected by Animal Breeding Center of Iran between 2001 and 2010 were used to estimate the genetic parameters of Iranian Holstein milk yield trait with test day and 305 day corrected records. GLM procedure was used for fitting the fixed effects in the statistical models of analysis. Analysis was performed using AIREML algorithm. In random regression model the Legendre polynomial functions of orders (5، 6) were chosen to fit the additive genetic and permanent environmental effects. Heritability and repeatability estimates were 0. 209 and 0. 392 with repeatable animal model and 0. 106 to 0. 278 and 0. 688 to 0. 810 with random regression test day model، respectively. Average heritability of milk yield in random regression model was higher than one in repeatability animal model especially late in the fourth month of lactation، therefore the selection in this period and random regression model can be more accurate.
  Keywords: Genetic parameters, Repeatability animal model, Random regression test day model, Iranian Holstein
 • Foroughi A. R.*, Yaghobfar A., Saleh H., Hessabi Nameghi A. R Page 60
  A study was conducted to examine different levels of hull-less barley and triticale on performance، carcass characteristics and blood parameters of broilers during 1-42 days. Five hundred and twenty five 1-d-old broiler chicks (Ross 308) were randomly allocated to 7 groups according to completely randomized design. Each group comprised five replicates with 15 chickens each. Commercial corn-soybean meal diet was used as control treatment. Other dietary treatment contained 15، 30 and 45% hull-less barley and 20، 40 and 60% triticale to replace corn as B1، B2، B3، T1، T2 and T3، respectively. Diets were formulated to be isocaloric and isonitrogenous according to the National Research Council (1994) recommendation. Results showed that increasing amount of hull-less barley and triticale in the diet of broiler chickens reduced feed intake. Feed intake was affected by diets in the starter and whole period، and chickens fed 30% barley and 20% triticale had the maximum feed intake among dietary treatments. However، feed intake was no significantly affected by treatments in growth period (P>0/05). Body weight gain was significantly differrant among experimental groups in growth and whole period. In these periods، 30% barley and 20% triticale level، did not show significant differences with controls (P>0/05). Feed conversion ratio became worse in groups containing high levels of barley and triticale as compared to the control group; however، diets contains 15% barley and 20% triticale in both periods improved FCR compared with other barley and triticale groups. Abdominal fat percentage and carcass yield were not affected by diets (P<0/05). Serum triglyceride and urea concentrations were not affected by diets، but glucose has been influenced by different groups and the lowest value showed in chickens fed with 15 Hull-less barley (P<0/05). In conclusion، replacement of corn with hull-less barley up to 30% and hull-less triticale up to 20% did not have adverse effect on performance of Ross broiler chickens.
  Keywords: Broiler Chickens, Triticale, Abdominal fat percentage, glucose, Hull, less barley
 • Talatapeh A.*, Farhoomand P., Alijoo Y.A., Ghaderzadehm., Payvastegan S., Norouzi E Page 71
  The objective of this study was to investigate the effects of summer savory essential oil (SSEO) with two types of diets (based on barley or corn) on performance، rumen ammonia nitrogen and some blood parameters of west Azerbaijan native kids. In a randomized complete block design with a 3×2 factorial (0. 00، 200 and 400 mg/d of SSEO × barley or corn grain based diets) arrangement with 6 replications، 36 female Kids with 18 ± 2. 62 kg initial live weight were used for 11 weeks. Kids were kept in individual cages and had free access to food and water. Dry matter intake، weight gain and feed conversion ration were not affected by the treatments but rumen ammonia nitrogen was affected (P<0. 05) by the SSEO were the lowest ammonia nitrogen was found in kids received 200 mg/d SSEO. The rumen pH was affected by the type of cereal grain (P<0. 05) where it was lower in kids fed barley based diet. Concentrations of cholesterol، triglycerides، NEFA، BHBA، HDL، LDL، VLDL، blood creatinine levels were not influenced (P>0. 05) by the treatments. In conclusion، the summer savory essential oil may affects the rumen degradabiltity and metabolism of nitrogen but did not affected the blood metabolites.
  Keywords: Summer savory essential oil, Barley, Corn, Performance, Ammonia nitrogen, Blood parameters, West Azerbaijan native kids
 • Kamali A.A.*, Foroozandeh A.D., Tabatabaei S.N., Ranjbari A.R. Page 81
  This research carried out to determine nutritive value of Aeluropus lagopides and to study the effects of different growth stages on its chemical composition and digestibility at three rangeland areas. The samples of A. lagopides were taken randomly at three stages including vegetative، flowering and fruiting. Samples from each stage of each area were determined for DM، CP، Ash، EE، NDF، ADF، ADL، Ca، P، K، Mg، Na، Fe، Mn، Zn، Cu، DMD، OMD and DOMD. Data statistically analysed based on completely randomized design with three treatments (growth stages) and three replicates (rangeland areas). DM، Ash and ADF content of studied plant increased with growth improvement but its CP، P، K، DMD، OMD and DOMD decreased (P<0. 05). This plant at vegetative and flowering stages can supply protein requirement and a great part of energy requirement of different grazing ruminant groups (sheep and goat) at rangeland areas. Ca، K، Mg، Na، Fe and Mn content of A. lagopides at different growth stages were greater than those critical limits for sheep and goat but P، Cu and Zn content at flowering and fruiting stages were less than those critical limits.
  Keywords: Bushehr province, Chemical composition, Digestibility, Minerals, Aeluropus lagopides
 • Ranjbari A.R.*, Rasti M.R., Mosharaf Sh, Asadian A., Salehi M. Page 88
  In order to evaluate of drinking water quality of dairy farms in Isfahan province، water samples were collected from 70 volunteer dairy farms in winter and summer of 2010. The Samples were sent to laboratory for determination of water quality parameters. Then، all data were analyzed by the GLM procedure of SAS software. Results were compared with standard values using one- sample T-Test. The farms categorized based on water quality by cluster procedure of SAS. Results were reported separately for each dairy farm. Results showed that there was not any significant difference between the two seasons in terms of chemical quality، with the exception of hardness، calcium، fluoride and potassium. Results indicated that chloride content in more than 80 percent of well water sample and 10 percent of tanker water sample were higher than standard value. TDS، EC، Ca and K in more than 50 percent of well sources were higher than the maximum limits (P< 0. 05). Hardness content in 75 percent of well source and more than 20 percent of tanker source were higher than the maximum limits and K content in more than 40 percent of well source and less than 10 percent of tanker source was higher than standard limits. It can be concluded that overall drinking water quality of many units tested for high-producing cows is unfavorable.
  Keywords: Drinking water, Chemical quality of water, Dairy farm, Well
 • Roostaei-Ali Mehr M.*, Mirbagheri S.H., Haghighian Roudsari M Page 99
  This experiment was conducted to evaluate the effect of Watercress powder on performance and immune responses، by using 200 broilers. The brids were spilt into four groups and each group into five parts which include 10 brids. The levels of zero (N0)، 1 (N1)، 2 (N2) and 3 % (N3) powder of Watercress containing 82 mg/Kg quercetin were added to basal diet of each group from 4 to 42 day of old. To assay cellular immune responses، 0. 1 ml PHA-P (0. 2 mg/ml) was injected in the skin fold of wings at 16 d and thickness of skin were measured after 24 and 48 h. The humoral immune responses was estimated by means of injection of the 25% SRBC suspension (0. 1 ml) in the breast muscle at 8 and 22 d and the titers of IgG and IgM anti SRBC was determined by haemagglutination test at 21، 28، 35 and 42 d. The results showed that feed conversion ratio was lower in N3 (1. 63) than control (1. 74; P<0. 05). The titer of IgG was higher in N3 (6، 3. 8 and 2. 53، respectively) than control (4. 33، 2. 67 and 1. 87، respectively) at 28، 35 and 42 d (P<0. 05). Cell immune response was higher in N3 (0. 22) than control (0. 04) after 24 h from PHA-P injection (P<0. 05). The results concluded that the addition of the consecutive 3% Watercress powder to diet may improve performance and immune responses of broilers.
  Keywords: Broiler, : Broiler, Immune responses, Performance, Watercress
 • Arva Sh., Gholami H.*, Taghizadeh A.A Page 108
  In this study، 25 hybrids of corn in the forage experimental field of Seed and Plant Improvement Institute (SPII) were assessed for qualitative nutritional value that may be targeted in breeding programs of SPII. The whole corn hybrid plants were chopped and then random samples of the forage hybrids were prepared. For approximate analysis، AOAC (1990) methods were used، and for metabolisable energy (ME) assessment، laboratory gas production technique was performed. Experimental design was laid out as a randomized complete design with 3 replications. 22 maize hybrids and 3 control hybrids (KSC700، KSC704 and KSC720) were evaluated for their metabolizable energy which per unit of dry matter were different and significant (P<0. 05) among hybrids. The average gas production of experimental hybrids in 24 hours and short-chain fatty acids were different and significant (P<0. 05). The final result showed hybrid no. 16 had the highest ME content (P<0. 05). So corn hybrid «K47/2-2-1-21-2-1-1-1×K3545/6» is recommended for development and Planting.
  Keywords: Corn hybrids, Short, Chain Fatty Acids, Chemical Composition, Gas Production Technique, Metabolisable energy
 • Khoramdel Y., Pirmohammadi R.*, Farhoomand P., Sahraei M Page 121
  This study was conducted to evaluate effect of reducing alfalfa hay particle size on feed intake، chewing activity and performance of Holstein dairy cows in mid lactation. The experiment was designed as a replicated 3 × 3 Latin square using 6 lactating dairy cows averaging 105±15 day in milk (DIM)، 556 ± 16 kg body weight (BW) and two parity (3 diets with 3 periods). Each period lasted for 21 days including 14 days adaptation and 7 days sample collection. Diets were chemically similar but varied in peNDF content (high، medium، and low) by altering alfalfa particle length. The physical effectiveness factors for the long (chopped)، medium (rechopped twice)، and fine (rechopped thrice) alfalfa were determined using the Penn State Particle Separator. The peNDF contents of the diets were 22. 03، 20. 17، and 19. 07%، for the high، medium، and low diets by means Mertens formulate، respectively. Decreasing forage particle length increased DMI (p<0. 001). Chewing time، (including eating and ruminating time)، were decreased by decreasing dietary peNDF (p<0. 001). Ruminal، fecal and urine pH were not significantly affected by peNDF content. Reduction of particle size increased Milk fat corrected (MFC، 4%) (p<0. 001)، milk fat (p<0. 01)، and protein production (p<0. 05)، non-fat total solids (p<0. 05) and body weight gain (p<0. 001). Nevertheless، Reduction of particle size had not significant effect on percentage of milk fat، protein and lactose. In conclusion، results showed that Reduction of particle size improved milk production and composition of Holstein dairy cows in mid lactation.
  Keywords: Particle Size, Alfalfa, peNDF, Performance, Dairy cows