فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حجت الله عبدالملکی*، مریم اولیایی ترشیز صفحه 1
  مطالعات مزیت سنجی منطقه ای، به جهت تحلیل تاثیرات رشد بخش های مختلف بر رشد و توسعه کلی اقتصاد منطقه- و برآیند این اثرات در سطح ملی و کلان- و نیز جهت دهی سیاست های حمایتی در مناطق، از مهم ترین اجزای تحقیقاتی در تعیین خط مشی های کلی، سیاست های کاربردی و برنامه های عملیاتی توسعه مناطق در یک کشور محسوب می شود. در رابطه با تعیین مزیت های منطقه ای، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد اول) شناسایی مزیت ها با لحاظ عوامل کمی و کیفی محیطی (مزیت های پنهان) و رویکرد دوم) شناسایی مزیت ها براساس سوابق تاریخی رشد بخش ها (مزیت های آشکار شده). تحقیق حاضر در پاسخ به این دو سوال انجام شده است که: 1- به لحاظ نظری، عوامل و متغیرهای موثر در تعیین مزیت های تولیدی منطقه ای کدامند؟ در این میان تفاوت بین الگوهای تعیین مزیت های آشکار شده و الگوهای تعیین مزیت های پنهان در چیست؟ 2- با توجه به مبانی نظری دو الگوی مزیت های آشکار شده و پنهان و در ارتباط با مورد خاص استان های منطقه خراسان- خراسان های شمالی، رضوی و جنوبی- خروجی هریک از دو الگوی فوق در تعیین مزیت های منطقه ای چیست؟ الگوی ارتباطی نتایج این دو مدل چگونه است؟ به منظور پاسخ دهی به این سوالات، از روش های اسنادی و مدل سازی کمی- کاربردی (فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نسبت مکانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق، حاکی از عدم تطابق نسبی مزیت های آشکارشده و پنهان در استان های منطقه خراسان است. در این خصوص، استان خراسان جنوبی حائز بیشترین سطح تطابق و تناظر است. همچنین در این منطقه به طور کلی در دوره زمانی 1383-86، بیشترین تناسب و تناظر بین بخش های رشد یافته و بخش های دارای مزیت واقعی بالاتر بروز یافته است.
  کلیدواژگان: مزیت سنجی منطقه ای، مزیت های آشکار شده، مزیت های پنهان، مدل اقتصاد پایه، نسبت مکانی، مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (MCDMs)
 • مجید نصیری*، اسماعیل شاه طهماسبی، محمد تقی هنری، سارا شمس الهی صفحه 35
  رویکرد اصلی این تحقیق این است که علاوه بر محاسبه کارایی نسبی استان ها طی سال های 1379 تا 1386 به تحلیل حساسیت شاخص ها و بررسی تاثیرگذاری هریک بپردازد. برای این منظور از 5 شاخص نمایانگر کارشایسته و 4 شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی و با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و آماری تحلیل تشخیصی چندگانه و نیز از روش تحقیق توصیفی – تحلیل و با حضور 27 استان استفاده شده است. بر اساس رتبه کارایی نسبی، استان آذربایجان غربی، تهران و ایلام در صدر و استان های چهارمحال، کردستان و قم در انتها قرار دارند. بر اساس تحلیل حساسیت، خروجی ها، یعنی شاخص های اجتماعی و اقتصادی، در مجموع حساسیت بیشتری را دارا بوده اند. بر اساس تحلیل تشخیصی نیز دسته بندی شاخص های اقتصادی و اجتماعی در صدر قرار دارند. در مجموع مشخص شد شاخص های اجتماعی موجود در فضای اشتغال کشور نیاز به توجه و برنامه ریزی مبرم دارد.
  کلیدواژگان: کار شایسته، تحلیل حساسیت، تحلیل تشخیصی چندگانه، تحلیل پوششی داده ها، کارایی
 • حسین رجب پور*، محمدستاری صفحه 54
  نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ایبه عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ایشدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست یابی به کارایی و مزیت های رقابتی چندان موفق نبوده اند؛ با این وجود مزیت های حاصل از خوشه ایشدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه ها با کارایی های بیرونی به رقابت پذیری آن ها کمک کرده است. همچنین دست یابی به کارایی های جمعی (که از دیگر مزیت های خوشه ایشدن است) از جمله راه های افزایش کارایی آن ها دانسته شده است.
  کلیدواژگان: کارایی بنگاه، خوشه های صنعتی، مزیت رقابتی، مدل الماس پورتر
 • احمد رضا جلالی نایینی*، نسرین کاظم زاده صفحه 83
  دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و باثبات از جمله مسائل مهم هر کشور است. به دلیل ارتباط نزدیک رشد اقتصادی و رفاه جوامع، اغلب اقتصاددانان در پی شناخت منابع رشد اقتصادی هستند. بر اساس نظریه های موجود، یکی از منابع مهم رشد اقتصادی، رشد بهره وری کل عوامل (TFP) یا تکنولوژی است و رسیدن به رشد اقتصادی مستمر و پایدار مستلزم نرخ رشد بالای تکنولوژی یا TFP است. در این تحقیق، یک مدل گسترش یافته سولو برای تخمین نرخ های رشد حالت پایدار کشورهای منتخب عضو اوپک توسعه داده شده، که در آن TFP تابعی از دو عامل مهم فرض شده است: 1- باز بودن تجاری؛2- یادگیری از طریق انجام کار. برای تخمین توابع تولید از مدل سازی عام به خاص استفاده کرده ایم. نتایج تحقیق نشان می دهد بالاترین نرخ رشد حالت پایدار به ترتیب مربوط به کشور اندونزی، عربستان، ایران و الجزایر است. ولی نرخ رشد نیجریه و ونزوئلا به طور واضح قابل محاسبه نبوده اند. بر اساس این نتایج، باز بودن تجاری نقش مهمی در بهبود نرخ های رشد عربستان، الجزایر و ایران ایفا کرده و اثر منفی بر نرخ رشد ونزوئلا داشته است؛ با این وجود یادگیری از طریق انجام کار اثری بر نرخ رشد هیچ کدام نداشته است.
  کلیدواژگان: نرخ رشد حالت پایدار، باز بودن تجاری، یادگیری از طریق انجام کار، کشورهای منتخب عضو اوپک، مدل سازی عام به خاص
 • سیده نساء موسوی*، مصطفی رجبی صفحه 108
  میدان نقش جهان به همراه مجموعه بناهای آن، یکی از شاخص ترین شاهکارهای معماری عصر صفویه و از جاذبه های مهم میراث فرهنگی کشور به شمار می آید؛ از این رو حفظ چنین میراث ارزشمندی مهم است. این پژوهش به دنبال برآورد تمایل به پرداخت گردشگران برای حفاظت از میدان نقش جهان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن با استفاده از الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت است. برای این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق 550 پرسشنامه تکمیل شده و مصاحبه حضوری با بازدیدکنندگان میدان نقش جهان در سال 1389 جمع-آوری گردید. بر اساس یافته ها، 5/68 درصد بازدیدکنندگان، حاضر به پرداخت مبلغی برای حفاظت از میدان نقش جهان هستند. متوسط تمایل به پرداخت ماهیانه برابر با 46790 و 171251 ریال به ترتیب به ازای فرد و خانوار برآورد گردید. همچنین بر اساس یافته های مطالعه، میان نتایج الگوهای پروبیت رتبه ای و توبیت از لحاظ علامت متغیرها انطباق کامل مشاهده گردید. متغیرهای سن، تحصیلات، درآمد و تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی در الگوی پروبیت رتبه ای و متغیرهای جنسیت، تحصیلات، درآمد و تمایل به حفاظت از میراث فرهنگی در الگوی توبیت اهمیت آماری داشتند. اثر سایر متغیرها نیز مبتنی بر انتظار بود. نتایج مطالعه، نشان دهنده مطلوب بودن روش ارزش گذاری مشروط و الگوهای مورد استفاده در این تحقیق است.
  کلیدواژگان: گردشگری، میراث فرهنگی، میدان نقش جهان، تمایل به پرداخت، ارزش گذاری مشروط، پروبیت رتبه ای، توبیت
 • مجید مداح*، مژده دل قندی صفحه 133
  سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجه بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تاکید برنقش نهادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثر نهادها بر سرمایه گذاری با وارد کردن شاخص معرف اثر متقابل هریک از نهادهای اقتصادی و کیفیت نهادها به مدل، بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کیفیت نهادها، سیاست های اقتصادی، جی8، اوپک، خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (P، VAR)
 • محمد طاهر احمدی شادمهری، اعظم قزلباش*، محمد دانش نیا صفحه 157
  همواره رشد اقتصادی بالا مورد توجه سیاستگذاران و متولیان امور قرارگرفته که در این زمینه راهکارهایی برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد شده است. انرژی به عنوان یکی از نهاده های تولید محسوب می شود و تاثیر آن بر رشد اقتصادی محسوس است. در این مطالعه، به بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمت ها در میان کشورهای عضو گروه آسه آن، طی دوره زمانی 2008-1978 پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون های ریشه واحد پانلی، هم انباشتگی پانلی و مدل تصحیح خطای برداری پانلی استفاده گردیده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد در این گروه از کشورها رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و رشد قیمت ها وجود ندارد. اما رابطه هم جمعی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. از طرفی، رابطه علیت بلند مدت دوطرفه ای بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد. همچنین رابطه علیت در کوتاه مدت به صورت یک طرفه و از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، مصرف انرژی، رابطه علیت، آسه آن، مدل تصحیح خطای برداری
 • محمدعلی فیض پور، گلسا صالحی فیروزآبادی، مژگان بقایی پور* صفحه 181
  توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.
  کلیدواژگان: کارایی، ادارات مالیاتی استان ها، تحلیل پوششی داده ها، توسعه صنعتی
 • سیدکمال صادقی* صفحه 205
  رشد فراگیر یکی از مفاهیم نوین در ادبیات اقتصاد شهری و منطقه ای بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در دهه اخیر به خود اختصاص داده است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد و رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران طی سال های 1388-1379 با بهره گیری از رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی می-باشد. یافته های تجربی این مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد ضریب جینی دارای تاثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی استان های ایران بوده و همچنین نرخ بیکاری تاثیر منفی و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی در استان های ایران داشته است. همچنین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز دارای تاثیرگذاری منفی و معنی دار بر نرخ رشد ضریب جینی بوده است. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با اعمال سیاست های مناسب همانند رشد فراگیر و جامع به کاهش نابرابری درآمد و نرخ بیکاری در استان های ایران مبادرت ورزیده و از این طریق موجبات رشد استان ها و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: رشد فراگیر اقتصادی استان ها، نابرابری درآمد، نرخ بیکاری، رهیافت گشتاور تعمیم یافته در داده های تابلویی
|
 • Hojjatullah Abdolmaleki*, Maryam Oliaei Torshiz Page 1
  Regional production advantages determination is important and considered in the areas of operational development policy making for a country. For determination of regional advantages, there are two approaches: the first approach is to identify qualitative and quantitative advantage with respect to environmental factors (potential advantage) and the second approach is to identify the advantages according to the rate of growth in different sectors, based on historical records (the revealed advantages). The main questions of this study are: i. what are the factors and indicators of revealed and potential regional production advantages? And how are they different? ii. According to the theoretical framework, what are the revealed and potential advantages of the Khorasan region provinces? And how are the results at these two models related?The research results indicate that the outcomes of these two methods are relatively mismatched.
  Keywords: Comparative Advantage, Revealed Advantages, potential advantages, Economic Base, Theory, Location Quotient, Multiple Criteria Decision Making
 • Majid Nasiri*, Esmaeil Shahtahmasbi, Sara Shamsollahi, Ghasem Zarei Gharakanlo Page 35
  The main approach of this study is sensitivity analysis of indicators and examination the effectiveness of each of them, in addition to calculating the relative efficiency of provinces during 2000 to 2007. For this purpose, five indicators of decent work, 4 indicators of socio- economic situation, DEA statistical model and multiple diagnostic statistical analyses were used. Also, the researcher used descriptive- analytical method and the information of 27 provinces. Based on the relative efficiency rank, West Azerbaijan, Tehran and Ilam are in the top and Chaharmahal, Kurdistan and Qom are in the bottom of the efficiency chart. Based on sensitivity analysis, the socio- economic indicators (outputs) have been more sensitive. Also, based on diagnostic analysis, the socio- economic indicators are in the top. With the findings of two approaches, it was found that social indicators in the current situation of employment in country need more urgent attention and planning.
  Keywords: Decent work, sensitivity analysis, Multiple Discriminates Analysis, DEA, efficiency
 • Hossein Rajab Pour*, Mohammad Sattarifar Page 54
  A great portion of small and medium enterprises (SMEs) in economy of developing countries encourages economists to find methods to make these enterprises efficient, advantageous and using them in industrial and economic development. In this paper efficiency’s types (internal efficiency, external efficiency and collective efficiency) have been identified and Cluster organization as a way to improve efficiency and competitive advantage of small and medium enterprises (SMEs) and considered. In "Tehran stone processing cluster" cluster effects on efficiency and competitive advantage of this cluster enterprises is evaluated based on method of competitive advantage analysis (MCAA). This method is based on single-sample t-test and Porter's diamond model (PD). The result shows us those enterprises of stone processing cluster of Tehran are not so successful in achieving to competitive advantages and acceptable efficiency. However advantages of clustering compensate internal inefficiency by external efficiency which helps them stay competitive. Moreover the attainment to collective efficiency (which is assumed one of advantages of clustering) is assumed as one of methods of efficiency enhancement.
  Keywords: enterprise efficiency, industrial cluster, Competitive advantage, Porter Diamond model
 • Ahmad Reza Jalali Naini*, Nasrin Kazemzadeh Page 83
  Access to the high and stable economic growth rate is one of the important issues in each country. Because of close relationship between welfare of societies and economic growth, most of the economists are attempting to recognize the sources of economic growth. According to existing theories; one of the important sources of economic growth is technology development or total factor productivity. To achieve sustained and sustainable economic growth requires high growth rate technology or TFP.In this research, an extended version of the Solow (1956) growth model have been developed to estimate steady state growth rates of selected OPEC countries in which total factor productivity is assumed a function of two important externalities viz, learning by doing and openness to trade. In order to estimate production function we used general to specific modeling.Results have shown that the highest steady state growth rate belongs respectively to Indonesia, Saudi Arabia, Iran and Algeria. But the growth rate of Nigeria and Venezuela have not been accountable clearly. According to these results, openness to trade has played an important role in improving the long run growth rate in Saudi Arabia, Algeria and Iran, but a negative effect on the growth rate of Venezuela, yet learning by doing has had no effect on the growth rate of any country.
  Keywords: steady state growth rate, trade openness, learning by doing, selected OPEC countries, general, to, specific modeling
 • Seyedeh, Nesa Mousavi*, Mostafa Rajab Page 108
  Naghsh-e-Jahan Square with its complementary set of buildings as one of the important attractions of tourism and cultural heritage in Iran is considered. It is important to preserve this valuable heritage. Therefore, this research will discuss to estimate a visitor's willingness to pay (WTP) for preservation of Naghsh-e-Jahan, based on contingent valuation method (CVM) and analysis of effective socio-economic factors on visitor's willingness to pay. For analysis of affecting factors on visitor's willingness to pay Ordered Probit and Tobit models were employed. Required information from 550 completed questionnaires and confronting interview with visitors of Naghsh-e-Jahan Square in 2010 were collected.The results indicate that 68.5% of visitors are willing to pay for preservation of Naghsh-e-Jahan Square. The average monthly amount of willingness to pay for preservation value of Naghsh-e-Jahan Square was estimated Rials 47790 and Rials 171251 per person and household, respectively.According to the findings, Between the results of Ordered Probit model and Tobit was a great adaptation. Age, education, income and conservation of cultural heritage variables in Ordered Probit model were statistically significant and sex, education, income and conservation of cultural heritage variables in Tobit model were statistically significant. Other variables have the expected sign. The results indicate contingent valuation method and models used in this research are suitable.
  Keywords: Cultural Heritage, Naghsh, e, Jahan Square, Willingness to pay, Contingent valuation method, Ordered Probit model, Tobit model
 • Majid Maddah*, Mozhdeh Delghandi Page 133
  Foreign direct investment is one of the affective factors on economic growth. This paper investigates the effect of economic policies through indexes of economy openness degree, liquidity and real interest rate with emphasis on role of institutions on foreign direct investment (FDI) in two groups of G8 and OPEC countries over the period of (2000-2010). The results from response functions in estimated panel data vector auto regression model show i) quality of institutions which contain government effectiveness, political stability and absence of violence, rule of law and the regulatory quality in the public sector has a positive effect on FDI in G8 countries; ii) policies such as trade freedom, growth of liquidity and decreasing real interest rate lead to more FDI, only with existence of institutional suitable conditions such as political stability, rule of law and high productivity of government. These findings help to policy maker to provide conditions that make more FDI inflow.
  Keywords: Foreign Direct Investment, Quality of Institutions, Economic Policies, G8, OPEC, Panel Vector Auto regression
 • Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri, Azam Ghezelbash*, Mohammad Daneshnia Page 157
  High economic growth always has been of interest to policy makers and administrators that these strategies have been proposed to achieve this. Energy is a production factor and its impact on economic growth can be observed, therefore in this study was investigate the causality between energy consumption and economic growth in the ASEAN member countries, the period 1978 of 2008, for the purpose of the exam panel unit root, panel cointegration and panel vector error correction model is used. The results of this study indicate that in this group of countries there is not co-integration relationship between energy consumption, economic growth and price growth. But there is the co-integration relationship between energy consumption and economic growth. However, long-term bilateral causality between energy consumption and economic growth in the short term, there is also a one-way causality from energy consumption to economic growth.
  Keywords: economic growth, energy, causality, ASEAN, vector error correction model
 • Mohammad Ali Feizpour, Golsa Salehi Firozabadi*, Mozhgan Baghaipoor Page 181
  Tax can be discussed from various aspects and in the meantime, evaluation the tax system performance is very important. This article try to point this out in 2005 and 2008 (the second and final year of the forth development plan) in the Iranian economy and in provinces separately. To enable this comparison and homogeneity, Iranian provinces are divided into three groups (developed, less developed and underdeveloped) according to the industrial and mining logistic project by the Ministry of Industry, Mine and Trade. In addition, the three criteria of number of employees, value added of industry and services sectors, as well as the number of declaration of tax resources are used as tax system inputs and the summation of direct taxes and taxes on goods and services is also used as output. The results of this study, which was conducted by DEA, indicate that the efficiency of the tax system represents a clear distinction, even in terms of homogeneous industrial development (non-industrial development) groups, especially in developed and less developed provinces. This finding suggests that the tax system can increase its performance, especially in industrial developed and less developed provinces, to significantly increase the amount of tax.
  Keywords: Efficiency, Provinces Tax Administration, DEA, Industrial Development
 • Seyedkamal Sadeghi* Page 205
  The investigation of inclusive growth is one of the main issues in urban economics. For this purpose, the main objective of this paper is to investigate the relationship between income inequality and growth in Iranian provinces by GMM approach in panel data over the period of 2000-2009.The empirical results of study reveal that, initial value of Gini coefficient; unemployment rate and Gini coefficient growth have negative and significant effects on the Iranian provinces growth.With respect to the results of this paper the main policy implication is that the policy makers should adopt the pro-poor policies to improve the economic growth in Iranian provinces.
  Keywords: Inclusive Growth, Income Inequality, Unemployment Rate, GMM Technique in Panel Data