فهرست مطالب

مطالعات بین المللی پلیس - پیاپی 15 (پاییز 1392)
 • پیاپی 15 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن صوفی زمرد*، قادر زارع مهدوی، داود محبوبی صفحه 11
  زمینه و هدف
  یکی از اولویت های کشورها در اداره امور داخلی، برقراری نظم و امنیت است. امنیتی که بر پایه ی رضایتمندی شهروندان و کنترل اقتدارآمیز آن توسط دولت بهعنوان مهم ترین نهاد تامینکننده ی آن استوار باشد. پلیس نیز در ایجاد و استقرار امنیت و تنظیم روابط افراد و گروه های اجتماعی با یکدیگر در بستر صلح و آرامش نقش بسیار اساسی دارد. هرگونه ناکارآمدی در این زمینه، نظم اجتماعی را دچار ناهنجاری و ناامنی کرده و موجب نقض حقوق در ابعاد گوناگون می شود. با مطالعه ی سرفصل های آموزشی مراکز آموزش درجهداری پلیس و تطبیق آن با اسناد حقوق بشری مشخص می شود که پلیس سعی دارد با رویکرد های مبتنی بر رعایت حقوق بنیادین افراد و تعامل خلاق با شهروندان، به تشریح شاخص های آموزش پلیس شهروندمدار و همسویی آن با معیارهای حقوق بشری و ضرورت این امر در دو جنبه ی تدابیر قهرآمیز و پیشگیرانه بپردازد.
  روش تحقیق: روش تحقیق نگارنده در این نوشتار از نظر جمع آوری اطلاعات و داده ها به شیوه ی کتابخانه ای و از نظر هدف، کاربردی است.
  یافته ها
  از مهم ترین ضروریات پلیس امروز، آموزش حقوق شهروندی از حیث رعایت کرامت بزهکار و بزه دیده است و از سوی دیگر، رعایت موازین حقوق بشری در پیشگیری پلیسی از جرم نیز لازمه ی آموزش پلیس می باشد.
  نتیجه گیری
  در راستای تحقق چنین هدفی، بازنگری منابع و متون آموزشی متناسب با تحولات تقنینی و اصول حقوق بشری، تغییر روش های آموزشی از شیوه های صرفا نظامی به شیوه های مشارکتی در بستر محیط تعاملی، تدوین اصول راهنما و گنجاندن آن در تمام سطوح آموزشی پلیس پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: آموزش، پلیس، موازین حقوق بشری، امنیت
 • سجاد اختری*، علی افراسیابی صفحه 47
  زمینه و هدف
  سازمان اینترپل در قرن حاضر بر پیشگیری از جرایم بین المللی تاکید نموده و آن را در کانون توجه خود قرار داده است. این سازمان در قلمرو ماموریت های بین المللی و داخلی خود، در زمینه پیشگیری از جرایم بین المللی تاکید خاصی دارد. در این راستا و با تاکید بر افزایش همکاری های بین المللی، سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) تاسیس گردیده است.
  روش تحقیق: مقاله حاضر بصورت اسنادی و از نوع تحلیلی – توصیفی است. اطلاعات این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق فیش برداری جمع آوری و تحلیل شده است.
  یافته ها
  اینترپل رسالت مهمی در حقوقی و پلیسی به جرایم بین المللی برعهده دارد. از مهم ترین رسالت های این نهاد، استرداد مجرمین است. کارکرد اینترپل در پاسخ به جرایم بین المللی در دو جهت عمده استوار است، نخست، کارکرد اصلی این نهاد به عنوان متصدی امر استرداد مجرمین که به گواهی اساسنامه آن و رویه حاکم بر آن در بستر همکاری های قضایی و پلیسی به صورت مستقیم در امر پیشگیری موثر واقع می گردد. به لحاظ عدم بهره مندی اینترپل از خصوصیات حاکم بر نهادهای عدالت کیفری بین المللی رسمی همانند دیوان کیفری بین المللی نظیر آمره بودن قواعد حاکم بر آن و داشتن ضمانت اجرایی در این راستا، این نهاد صرفا دارای نقشی تکمیلی است. حمایت تابعان حقوق بین الملل از این نهاد و به خصوص هم ردیف شدن آن با دیوان کیفری بین المللی از جمله مهم ترین پیشنهادات اجرایی در این مسیر است. دومین کارکرد اینترپل در استرداد مجرمین، تعامل این نهاد با سایر نهادهای بین المللی در راستای پیشگیری از جرایم است که به صورت غیرمستقیم مورد توجه است.
  نتیجه گیری
  همکاری های بین المللی اینترپل نقش ویژه ای در نظم بین المللی دارد. برقراری نظم در جرایمی که از حیث بزهکار، بزهدیده یا گستره جغرافیایی، بعد بین المللی دارند، به توسعه همکاری های بین المللی نیاز دارد.
  کلیدواژگان: استرداد مجرمین، پاسخ حقوقی، پاسخ اداری، اینترپل، نقش مستقیم، نقش ثانویه
 • حمیدرضا دانش ناری* صفحه 83
  زمینه و هدف
  امروزه، رشد پدیده هایی چون سوراخ شدن لایه اوزون، گرم شدن کره زمین، ریزش بارانهای اسیدی و... توجه فعالان محیطزیست را به خود جلب کردهاست. پیامدهای ناگوار این پدیده ها بر محیطزیست انسانی و طبیعی، علاوه بر آنکه، موجب رشد مفهوم عدالت زیستمحیطی شدهاست، در مکاتب فکری جرمشناسانه، قلمروی مطالعاتی جدیدی به نام جرم شناسی سبز را نیز به وجود آوردهاست. این پژوهش بر آن است تا با شناسایی مفهوم جرایم زیستمحیطی فرامرزی، برخی از چالش های آن را در پرتو جرمشناسی انتقادی و سبز، مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.
  روش تحقیق: با توجه به موضوع مورد نظر و ضرورت اتخاذ تصویری جامع و گسترده در مورد موضوع پژوهش حاضر، روش مورد استفاده در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی از نوع کیفی است.
  یافته ها
  جرمشناسی سبز به مثابه شاخهای از جرمشناسی انتقادی، به دنبال تبیین و تحلیل نظام جرمانگاری رفتارهای مخرب محیطزیست است. این قلمروی مطالعاتی با شناسایی مفهومی موسع از جرایم زیستمحیطی فرامرزی، خلا نظام جرمانگاری در این حوزه را در بستر مناسبات قدرت، ارزیابی میکند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این پژوهش، از یکسو، عمده جرایم زیستمحیطی فرامرزی توسط دولتها و شرکتهای قدرتمند، ارتکاب مییابند و از سوی دیگر، دولت متولی نظام کیفری است. بر این اساس، مسئولیت نظام سیاسی در هنجارگذاری جنایی (جرمانگاری و کیفرگذاری) و لابی گروه های قدرت – ثروت با دولتها، مانع جرمانگاری جامع آلودگی های زیستمحیطی میشود. از اینرو، به نظر میرسد که پرهیز از رویکردهای ابزارگرایانه در نظام عدالت کیفری در سطح داخلی و همکاری مناسب نهادهای عدالت جنایی در سطح بین المللی، برخی از چالش های جرایم زیستمحیطی فرامرزی را مرتفع سازد.
  کلیدواژگان: جرایم زیستمحیطی فرامرزی، جرم شناسی سبز، نظام جرمانگاری، جرم شناسی انتقادی
 • الهه اکبری*، علی اصانلو، محمد معتمدی راد، سیما پورهاشمی صفحه 107
  زمینه و هدف
  یکی از دغدغه های اساسی بشر در طول تاریخ، برقراری امنیت و تلاش در جهت حفظ آن می باشد. از طرفی لازمه اجتماع سالم و توسعه یافته و حضور گسترده مردم در اجتماع و فضای عمومی شهر، وجود امنیت است. از عوامل تاثیرگذار بر کاهش امنیت، وقوع جرایم می باشد. علم قانونی یکی از روش های علمی و تجزیه و تحلیل شواهد صحنه های جرم و جنایت برای حل مشکلات پلیسی و امنیتی استفاده می نماید و شامل مدارک علمی است که وقوع جرم را ثابت می کند. بنابراین در قالب علوم زمین قانونی از طریق فنون توسعه یافته علوم زمینی (نظیر ژئومورفولوژی، سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی، زمین شناسی، محیط زیست و غیره) به کشف و رسیدگی قضایی و قانونی جرایم قبل از بررسی توسط دادگاه پرداخته می شود. هدف از این تحقیق، بررسی جنبه های مختلف کاربردی علوم زمین قانونی، پیشرفت آن ها در گذر زمان و نیز معرفی روش های مفید در بررسی نواحی جرم خیز می باشد.
  روش تحقیق: در انجام این تحقیق با استفاده از روش اسنادی - توصیفی و از طریق مراجعه به آثار مکتوب اعم از مقاله های علمی و کتاب های مرتبط سعی شد، اهمیت استفاده از این شواهد در کشف حقایق در پرونده های جنایی بیان شود.
  یافته ها
  با توجه به محدودیت های زمانی و منابع مالی، قبل از هر اقدامی از سوی نیروهای پلیس، میتوان با استناد به ویژگی های محیط و هدف مورد نظر، نواحی جرم خیز را پیش بینی نمود. بنابراین با انتخاب ساختار مبتنی بر مقیاس گسترده، نقش و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و ژئومورفولوژی در تحقیقات قانونی و نیز ارزیابی و کاهش جرایم بررسی خواهد گردید.
  نتیجه گیری
  با به کارگیری متخصصین علوم زمین در بررسی های قانونی، نیروهای انتظامی ایران به ارتقای کیفی تحقیقات قانونی در این ارگان و سازمان های مرتبط با آن دست می یابد. زیرا همکاری متخصصین علوم گوناگون در این تحقیقات، در درازمدت موجب پیشرفت محسوس علمی و ایجاد گرایش های میان رشته ای پویا و کاربردی در کشور خواهد شد.
  کلیدواژگان: علوم زمین قانونی، جرم، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور، ژئومورفولوژی
 • سلامه ابوالحسنی*، محمدحسین آسیابان طاهری صفحه 133
  در حقوق کیفری ایران، همچون سایر نظام های حقوق کیفری، با توجه به اهمیت نقش شاهد در فرایند دادرسی کیفری و جهت جلوگیری از انحراف شاهد از بیان حقیقت که منجر به انحراف جریان عدالت و خلل در فرایند دادرسی عادلانه خواهد بود، جرایمی مقرر شده و شاهد می تواند در شرایطی دارای مسوولیت کیفری باشد. شهادت کذب یکی از این جرایم است. در حقوق ایران با توجه به سیاست خاص قانونگذار نسبت به جرایم حدی، جرایم خاصی برای شهود در ارتباط با این جرایم پیش بینی شده است که شاید در کمتر نظام حقوقی شاهد این نوع جرم انگاری باشیم. جلب شاهد نیز در برخی از موارد در قانون پیش بینی شده است. همچنین، با بررسی مقررات حقوق کیفری ایران در ارتباط با مسوولیت کیفری شاهد و مقایسه آن با برخی نظام های حقوقی دیگر اعم از حقوق نوشته و کامن لا به نقاط ضعف و قوت آن ها می توان پی برد. به عنوان مثال امروزه در برخی از کشورها از جمله فرانسه امتناع شاهد از ادای شهادت و عدم مساعدت وی در تحقق عدالت، جرم انگاری گردیده است و حال آن که در نظام کیفری ایران شاهد چنین جرم انگاری نبوده و نیستیم. در کنار این موارد می توان به نقش حمایتی قانون اساسی از شاهد و ممنوعیت اجبار و شکنجه وی در اخذ شهادت اشاره نمود. از این رو جایگاه مسوولیت کیفری شاهد در حقوق کیفری ایران و نیزدر حقوق فرانسه به عنوان نماینده حقوق نوشته و حقوق ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده حقوق کامن لا،در این نوشتار مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: شاهد، مسوولیت کیفری شاهد، ادای شهادت، شهادت کذب، امتناع از ادای شهادت
 • ایرج گلدوزیان، پیمان نمامیان*، ماشاالله حاتمی صفحه 179
  زمینه و هدف
  ناهمگونی ناشی از وجود برخی اقدامات ناهنجار در عرصه های بین المللی، ضمن ایجاد خدشه در نظام صلح و امنیت بین المللی، نظام امنیت ملی دولت ها را نیز با چالش های متعددی مواجه ساخته است. ازاین رو، یکی از چالش برانگیزترین پدیده هایی که دولت ها و حاکمیت ها در درون قلمرو سرزمینی خود با آن مواجهند، «پدیده ی تروریسم» است که سالیان متمادی در سطوح گوناگون جوامع بشری، جزء لاینفک نقض امنیت، حقوق و صلح پایدار بوده است. بر این اساس، دولت چین به عنوان عضوی از جامعه ی بین المللی مدت ها است که با وجود تدوین، تصویب و اجرای راهبردها و تدابیر حقوقی در مواجهه با تروریسم، توفیقی در نیل به اهداف از پیش تعیین شده نداشته است. این مقاله بر آن است تا ضمن تشریح مواضع دولت چین در مواجهه با سازمان ها و تشکیلات خودگردان غیردولتی، سیاست های کیفری و تقنینی آن دولت را مورد مداقه قرار دهد.
  روش تحقیق: مقاله ی حاضر به روش اسنادی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و ابزار فیش برداری نگارش یافته است.
  یافته ها
  اقدامات، تدابیر و راهکارهای صرفا کیفری و سخت گیرانه، بهترین و تنهاترین روش مقابله با پدیده ی تروریسم نمی باشند.
  نتیجه گیری
  توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ملی از اساسی ترین مولفه ها در بحث پیشگیری، مبارزه و کنترل تروریسم می باشند.
  کلیدواژگان: تروریسم، اقدامات متقابل، سیاست کیفری، عدالت کیفری، قانون جزای چین
 • عباس محمدخانی* صفحه 207
  زمینه و هدف
  دفاع مشروع به عنوان یکی از نهادهای مورد پذیرش در نظام های حقوقی مختلف، در ماده ی 31 اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی نیز به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است. با توجه به این که پیوستن ایران به اساسنامه ی مزبور مستلزم تبیین دقیق نهادهای مذکور در آن است، نگارنده سعی داشته است که یکی از این نهادها را به صورت تفصیلی و با دید مقایسه ای مورد تحلیل قرار دهد.
  روش تحقیق: روش نگارنده استفاده از منابع حقوقی داخلی و بین المللی به روش توصیفی است و در این راستا علاوه بر منابع حقوقی بین المللی، با استفاده از منابع موجود در حقوق داخلی و حقوق کشورهای آلمان، انگلستان و آمریکا سعی در تبیین مفهوم دفاع مشروع در اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی شده است.
  یافته ها
  شرایط دفاع از مال که در اساسنامه بیان شده است، منطبق با مقررات حقوق بین المللی عرفی نبوده و با حقوق مخاصمات مسلحانه ناسازگار است،
  نتیجه گیری
  اساسنامه، دفاع از جان، ناموس، آزادی تن و مال را در دادگاه کیفری بین المللی مورد پذیرش قرار داده است. در مورد دفاع از مال، اساسنامه محدودیت های بیشتری نسبت به دفاع از جان، ناموس و آزادی تن قائل شده و آن را تنها در جرایم جنگی مورد پذیرش قرار داده است؛ آن هم درصورتی که آن مال برای حفظ حیات مدافع یا شخصی دیگر و یا انجام عملیات نظامی ضروری باشد. لذا دفاع از مال، هیچ گاه مجوزی برای ارتکاب نسل کشی و جنایات علیه بشریت نخواهد بود. بررسی مقررات اساسنامه در مورد دفاع مشروع نشان می دهد که هرچند واضعان اساسنامه در پی تنظیم مقررات حقوق بین المللی عرفی بوده و در غالب موارد نیز این امر را رعایت نموده اند، اما در مورد شرایط دفاع از مال از حقوق بین المللی عرفی فاصله گرفته و مقرراتی مخالف آن را بیان کرده اند.
  کلیدواژگان: دفاع مشروع، اساسنامه ی دادگاه کیفری بین المللی، دفاع از مال، حقوق بین المللی عرفی
 • جواد داییچین* صفحه 231
  زمینه و هدف
  علی رغم اظهارات گوناگون پیرامون خاستگاه روابط بین المللی دولت ها، می توان گفت اسلام قواعدی را برای تنظیم قراردادهای بین المللی با امعان نظر به اهداف امنیتی مورد نظر در اینگونه روابط، تاسیس نموده است. هدف این مقاله تشریح و بازشناسی مفاهیم قراردادهای بین المللی به عنوان قانون حاکم بر روابط بین الملل در اسلام با دیدگاه های امنیتی و نشان دادن ژرفای نظر این مکتب به عنوان کاملترین مکتب دینی الهی در تنظیم روابط بین المللی دولت ها و توجه به مسائل پیرامونی تاثیرگذار بر این روابط می باشد.
  روش تحقیق: مقاله حاضر اسنادی و از نوع توصیفی تحلیلی میباشد که مطالب آن به طریق کتابخانهای و فیشبرداری از منابع مرتبط جمعآوری شده است.
  یافته ها
  بررسی اسناد موجود بیانگر این موضوع است که روابط بین المللی در اسلام در ابتدا به شکل تشکیلات بین القبایلی، اعطای مصونیتهای دیپلماتیک (و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه) (توبه،6) و ایجاد روابط در قالب قرارداد امنیت در تردد و جواز ورود به بلاد اسلامی (استیمان) و یا صلح با مضمونی سیاسی (نه در امور مالی و اقتصادی) و... بوده است که همگی نشانگر پیشتاز بودن در زمینه ی ایجاد روابط دیپلماتیک همچنین توجه به نکات امنیتی در این روابط می باشد.
  نتیجه گیری
  توجه به خاستگاه قوائد حاکم بر روابط بین المللی جامعه اسلامی می تواند بیانگر قدمت، دقت و فراست شارع مقدس در تدوین و تنظیم روابط، به ویژه در عرصه بین المللی در اشکال مختلف (از اعطای مصونیت موقت تا ترک مخاصمه) باشد که معیارهای امنیتی بی نظیری را بر آنان حاکم، تا اساسی ترین این اصول (که از برتری دین والای اسلام و مسلمانان حمایت و حفاظت می نماید) مورد تعرض قرار نگرفته و ارزش های اسلامی از دستاندازی بیگانگان مصون بماند.
  کلیدواژگان: امنیت، دیپلماسی، امنیت اسلامی، وابستگی امنیتی، حقوق دیپلماتیک
|
 • Mohsen Soufi Zomorod*, Ghader Zaremahdavi, Davood Mahboobi Page 11
  Context and
  Objective
  One of the Priorities of governments at managing of internal affairs, is to establish order and security.Security which is based on satisfaction of citizens and control them powerfully by government is the main providing security organization.In turn, police force is also has a substantial role in establishing security and regulating affairs of individuals and social groups with each other on a peace and tranquility ground. Any ineffectiveness will play havoc with social order and establishs insecurity and will breach the rights at various dimentions. By studying the curriculum of centers of training police forces and adapting them with human right documents, become clear that police force with solutions that based on observing people's substantial rights and creative communication with citizens embarks upon to explaining criteria of training a citizen-observing police force, and concurrent them with human right criteria, and necessity at 2 dimentions of forcible, and preventive measures.
  Methodology
  The essay uses library references and its objective is practical.
  Findings
  Of main necessities of current police force are, on one hand, training of social rights from point of view of observing the respect of criminal and the some one's who has been oppressed and, on the other hand, observing human right standards to prevent crime to be committed, are of necessity of training police force.
  Result
  to reach fulfillment to such aim, revising in current references and educational texts proportional to legislative changes and human right principles, changing educational procedures from those that are merely military to interactive ones on a communicating environment, collecting guide principles and enclosing them in all police educational levels have been suggested.
  Keywords: Training, Police force, human right standards, Security
 • Sajjad Akhtari*, Ali Afrasiabi Page 47
  Context and
  Objective
  In 20th century the Interpol has assured to International crime prevention and has especial focused on it.This organization in his Internal and International scope of missions, has especial emphasis on prevention of International crime. In this regard and emphasis on prevention of International corporation, the International criminal police organization (Interpol) has been found.
  Methodology
  The current essay is of practical kind and is written with documentary method from available library references.
  Findings
  Interpol has a major aim in addressing to International legal and police crime, of the main aims of this organization is the extradition of offenders the responsiveness of Interpol is established on 2 main directions, first, the main function of Interpol is the extradition of offenders, which according to it's Articles of association and the it's dominant policy that based on direct police and judicial corporation being affective in prevention affair, because Interpol doesnt benefit from the features that available in organizations of formal International criminal justice such as imperiousness of its principles and executive garranttee, so this organization has only complementary roll of the main executive suggestions is, supporting of followers of International rights from Interpol and especially standing on the same rank with International penal tribunal the second function of Interpol in extradition of offenders is interactive corporation of this organization with other International organizations in direction of prevetion of committing crime that is done indirectly.
  Result
  The International corporation of Interpol has a especial roll in International order, establishing order in crime that regard to offender, victim or geographical scope have International dimention, needs improving of International corporation.
  Keywords: Extradition of offender, administrative responding, direct roll, secondary roll, International crime, legal responding
 • Hamid Reza Daneshnaderi* Page 83
  Aims and context: Nowadays, the development of some phenomena such as the damages inflicted on Ozon layer, global warming, acidic rains,… has attracted the ecological activists. The negative effects of these things on the human and natural life has, not only, caused the development of the concept of ecological justice, but also, has created a new study field named green criminology.This research tries to explain the concept of ecological extra-border crimes and, then, to analyze the challenges of such an idea in relation to critical and green criminology.
  Methodology
  This descriptive-analytic research is quality-based.
  Findings
  Green criminology, as a branch of critical criminology, is to expand and analyze the criminological system of environment-damaging handlings. This study field works on the concepts of ecological extra-border crimes to analyze the weaknesses of criminological system in relation to power ties.
  Conclusion
  On the one hand, most of ecological extra-border crimes are committed by governments and powerful companies, on the other hand, the governments are in charge of penal systems. And the plots of power wealth groups and their underground relations with governments is an obstacle to set the necessary criminal definitions of ecological pollutions. So, it seems that quitting the instrumental viewpoints in the internal penal justice system and the international cooperation's among criminal justice organization can remove some of the existing challenges in this area.
  Keywords: Ecological Extra, Border Crimes, Green Criminology, Critical Criminology, Criminology System
 • Elahe Akbari*, Ali Osanloo, Mohammad Motamedirad, Sima Poorhashemi Page 107
  Context and
  Objectives
  establishment of security and its preservation was one of the main challenges of mankind through history. Security is prerequisite of having a healthy and developed society with extensive presence people. Happening of crime is among causes of decrease of security. Legal science uses one of the scientific ways of analyzing witnesses and evidences of crime scene to solve security and detective problems, and includes scientific evidences which prove the happening of the crime. So in the form of legal geo-sciences (geomorphology, distant examination, GIS, geology, environment, etc.) by use of developed geo-science techniques, discovery, and legal investigation, of crimes can be done before its investigation by court. Purpose of this study is to analyze different applied aspects of legal geo-sciences, their development in the passage of the time, and also to introduce new ways to investigate crime-issuing areas.
  Methodology
  Current study by the use of document-based and descriptive methods and by the help of library based references such as scientific essays and related books tries to explain the importance of using such evidences in discovery of truth in criminal cases.
  Findings
  Because of limits in time and financial sources, before any responses from police forces, crime issuing areas can be found according to environmental features of target. So by using large scale structure, role and usage of GIS, distant examination, and geomorphology in legal investigations and also assessment and decrease of crimes will be analyzed.
  Results
  By using experts of geo-sciences in legal investigations, Iran's police force can develop the quality of their legal investigations in their organization. Cooperation of experts of different sciences in these investigations develops science and makes new interdisciplinary tendencies in country.
  Keywords: Crime, Distant Examination, Geomorphology, GIS, Legal Geo, Sciences
 • Salame Abo, Alhassani*, Mohammad Hossein Asiyaban Taheri Page 133
  Context and
  Objective
  Due to the importance of the role of the witnesses in the process of penal proceedings and the need to excavate the truth from them and to stop injustice, some crimes are defined and, in some cases, the witnesses are possible to have penal responsibility. Perjuring is one of these crimes. This article tries to analyze Iranian penal law in compare it with some other law systems, whether the written law or the common one. The position of the penal responsibility of the witnesses in Iranian penal law and the French one, as the representative of written law, and the U.S law, as the representative of common law, are studied here.
  Methodology
  This descriptive-analytic research is Library-based.
  Findings
  The most important crime regarding the penal responsibility of the witnesses is perjuring. In some countries that follow the modern common law, if it turns out that although somebody has witnessed a crime, he denies bearing witness, he "under some condition" has committed a crime and it is possible for him to be punished. The new French penal law has referred to a set of the crimes related to bearing witness and has entitled it "Preventing the enforcement on Justice".
  Results
  Iranian penal law should focus more and more on the title and the aim of "Judicial Justice" and its pre-requisites and try to act more effectively in the field of the criminology of the obstacles hindering the enforcement of judicial Justice and perjuring.
 • Iraj Golduzian, Peyman Namamian*, Moshalah Hatami Page 179
  Context and
  Objective
  Heterogeneity derived from some abnormal actions in international arenas has caused irregularities in international peace and security system and challenges the domestic security of governments. Therefore, one of the most challenging phenomena that governments are confronted within their domestic sovereign is "terrorism phenomenon" which has been the integral part of hreaches of security. Law and consistent peace for a long time. On this basis, china's government, as one member of international society, despite compiling, enacting and enforcing legal strategies and acumens has not accomplished the predetermined goals. This paper tries to explain the positions of china's government confronting with self-autonomous, non governmental organizations in addition to scrutinizing criminal policies of china's government.
  Methodology
  The current paper uses documentary research and has been written by library references.
  Findings
  Solely criminal and strict actions, acumens and strategies are not the best way to fight against terrorism.
  Conclusion
  paying attention to economical, social, cultural and national circumstances are fundamental factors in preventing, fighting and controlling terrorism.
  Keywords: Terrorism, Reciprocal Actions, Criminal Policy, Penal Justice, China's criminal Law
 • Abas Mohammad Khani* Page 207
  Context and
  Objective
  Legal defence is one of the verified subjects in the several legal systems that is also verified clearly at the Article 31, of articles of association of international criminal court. Establishing and starting the activity of this court with regards to its impression and function in international sphere, needs substantial scrupulous survey of the documents and regulations that related to it. Besides, joining Iran to afore mentioned the articles of association, requires determining minute survey of mentioned subjects. The writer of the essay trys to analyzing one of these subjects descriptively and comparisonally.
  Methodology
  The essay uses internal and international legal references by descriptive method, and also besides to afore mentioned references, the writer uses legal references of Germany, England and united states of America to determine the concept of legal defence in the articles of association of the international criminal court.
  Findings
  The situations of defencing from asset which has been mentioned in the Articles of association does not adopt with the admitted international legal rules and armed hostilities rights. Because contrary to the Articles of association that has been admitted the right of defence from the asset that are necessary for performing military operation, international humanitarian right merely admits defence for the saving objects and equipments that are unnecessary for survival of civil population military operation, does not regulate any principle.
  Result
  The articles of association has accepted defence of life, principle, liberty of body and property in international criminal court in the case of defence of life, the articles of association exercise more limitations in comparison to other cases and has only accepted it in war crime, limited to situation such as that life would be necessary for saving life of defender or saving life of another person or performing military operation. Therefore, defencing on life, will never be a justification for genocide and crime against human being. surveying the regulations of the articles of association in proportion to legal defence shows, although legislators of the articles of association would aimed to compose regulations of common international rights and have in many times considered this subject, they have deviate from the common international rights in situation of defencing of property and enacted regulations contrary to the articles of association.
  Keywords: Legal defence, International criminal court of articles of association, defence of property, Common International Rights
 • Javad Daee Chin* Page 231
  Context and
  Objective
  In spite of the wide range of statements about the wide range of statements about the origins of international relations of the governments, it can be said that Islam has set some rules and regulations to establish international treaties, and in this Islamic Endeavour is embedded a subtlety regarding the security aims of these relations. This article tries to rediscover and expand the concepts of International treaties as the law controlling the international relations in Islam with security viewpoints, and aim is, first, to highlight the erudition underlying this school's ideas, as the most complete religion, in setting the government's international relations and, also, to shed some lights on the other factors which are effective on these relations.
  Methodology
  This documental article is descriptive-analytic and its data are accumulated in a library-based way through taking notes.
  Findings
  The analysis of the available documents indicates that we can trace the roots of international relations back to the early Islamic period in which these relations can be digged out of different guises such as: among-tribe regulations (according to them the tribes of Mecca were in charge of providing all the other visiting tribes and people with their rights and security) (Zanjani, 10:1388), diplomatic immunities (و إن احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یستمع کلام الله ثم ابلغه ما منه) (penitence, 6), and setting relations under the guise of the security-of-traffic treaty and the license to enter Islamic countries (stiman) or political reconciliation (not economic one) (Heli, 113:1389), and etc. All these is a sing of being the pioneer in establishing diplomatic relations and, also, considering security factors in these relations.
  Results
  Paying attention to origin of the rules and regulations which control the international relations in Islamic society can shows the antiquity, sagacity and intelligence of the holy legislator in setting relations, specially in international dimensions and varied forms (from giving immunity to cease-fire) and the security aspects controlling those relation. And in this way the most important one of those principles-which protects the superiority of Islam and Muslims- and Islamic values are protected against any corrupted intrusion.
  Keywords: Diplomacy, Islamic Security, Qualification, Diplomatic Law