فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • یوسف محمدی مقدم*، علی محبی، یحیی محمدی مقدم صفحه 1
  این پژوهش به منظور ارائه ی الگوی به کارگیری قابلیتهای مدیریت دانش در دانش آفرینی و نوآوری های پلیسی انجام شده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی؛ براساس روش، توصیفی- پیمایشی؛ براساس نوع داده، کمی و براساس نقش محقق، مستقل از فرآیند تحقیق است. جامعه ی آماری این تحقیق، اعضای خبرگان سازمان ناجاست که با استفاده از فرمول تعیین حجم کوکران نمونه ای صدو هفتادوشش نفری از آنها به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه ای استفاده شده که اعتبار درونی و بیرونی آن ارزیابی و سنجش شده است. برای تحلیل داده های این تحقیق از آزمون های آماری تحلیل عاملی، همبستگی استفاده شده است. نتایج، نشان می دهد قابلیتهای مدیریت دانش، اعم از فرآیندی و زیرساختی به دو طریق بر نوآوری سازمانی پلیس تاثیرگذار بوده است؛ ابتدا به صورت غیرمستقیم از طریق تاثیرگذاری بر تولید دانش پلیسی، سپس به صورت مستقیم و بیواسطه، بر نوآوری پلیس تاثیر میگذارند. سازمان ناجا باید زمینه های لازم را برای تقویت این قابلیتها با تغییر رویکرد پژوهش محوری سازمان به سمت پژوهش های توسعه ای و بنیادین، استفاده از دانش موجود در ایجاد و ارائهی خدمات جدید و به کارگیری دانش در فرآیندهای حل مسئله را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: تولید دانش، دانشآفرینی، قابلیتهای زیرساختی، قابلیتهای فرآیندی، مدیریت دانش، نوآوری
 • رسول نجار باغسیاه*، رضا صالحی صفحه 23
  نیاز به یادگیری زبان انگلیسی با اهداف پلیسی را میتوان یکی از چالشهای بزرگ یادگیری کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دانست که علیرغم سرمایهگذاری مادی و معنوی، مسیر یادگیری آن با اشکالاتی همراه است. عمدهترین دلیل در ایجاد این چالش، بیتوجهی به محیط عملیاتی پلیس است که نیازمند آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی است. لذا آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی، نوعی زبان تخصصی است که نیازمند روش های تدریس، مطالب درسی و اساتید آموزشدیدهی مختص به این محیط است. تحقیق حاضر با تمرکز بر آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی بر آن است تا با استفاده از روش مشاهده و ثبت تجربیات، یکی از شایعترین رویکردهای آموزش زبان انگلیسی(رویکرد ارتباطی)را در محیط یادگیری پلیس به سنجش بگذارد. محققان با استفاده از ابزارهای پرسشنامهی سوال باز و مصاحبهی غیرساختاریافته، داده های مرتبط را جمعآوری و این داده ها را به شیوهی محتوایی تجزیه و تحلیل کرده اند. نتایج نشان میدهد که رویکرد ارتباطی با استفاده از شیوهی کار گروهی در آموزش زبان انگلیسی با اهداف پلیسی، اجزا و عناصر منحصربهفردی دارد که وابسته به محیط یادگیری پلیس است؛ بنابراین تحقیق پیشنهاد میکند که از دیدگاه کارکنان ناجا استفاده از رویکرد ارتباطی در محیط پلیس ایران در صورتی منطبق با نیازهای محیط یادگیری آنان است که اجزای اصلی موثر بر این شیوه و نیز عوامل محیطی تاثیرگذار که در این مطالعه شناسایی شده است، در روش تدریس بهکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: انگلیسی با اهداف پلیسی، روش تدریس، رویکرد ارتباطی، شیوهی کار گروهی، محیط یادگیری
 • مریم بناهان* صفحه 45
  توجه به جایگاه پلیس در هر کشور و نقش کلیدی این نیرو برای حفاظت از نظم و امنیت از یک سو و ویژگی ذاتی این حرفه در تعامل نزدیک با مردم از دیگرسو، تمرکز بر نکات تربیتی خاصی را ضرورت می بخشد. از آنجا که اصول و روش های تربیت پلیس، متناسب با فرهنگ و جهان بینی حاکم بر هر کشور است، سئوال پژوهش حاضر آن است که آیا متون اسلامی، متضمن اصول و روش های خاصی برای تربیت پلیس است؛ یا این حوزه، مورد توجه اسلام نبوده و مغفول مانده است؟ لذا مسئلهی پژوهش، تبیین نظر اسلام به عنوان رویکرد حاکم بر جامعهی اسلامی ایران در مورد تربیت پلیس است. این مهم با استفاده از روش تبیینی- تحلیلی و با مداقه در آیات قرآن و نهجالبلاغه به عنوان متون اسلامی منتخب در این پژوهش انجام شده است. یافته های پژوهش، نشان می دهد که روش ها و اصول تربیتی خاصی در حوزهی تربیت پلیس به طور ویژه، مورد توجه و تاکید اسلام است. اصولی چون محبت، اقتدار، شجاعت، تعقل و عزت و روش هایی چون مواجهه با نتایج عمل، انذار، تغافل، عبرت آموزی و موعظهی حسنه.
  کلیدواژگان: اصول تربیتی، تربیت پلیس، روش های تربیتی، متون اسلامی
 • سمیه رباط میلی*، روح الله کریمی، علی محبی صفحه 67
  افسران پلیس به طور معمول در معرض موقعیت هایی هستند که هیجانات منفی زیادی را فرامیخواند؛ بنابراین نیازی قوی برای روش های موثر سنجش تنظیم چنین هیجاناتی در آنها وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت تنظیم هیجانی افسران پلیس ایران و مقایسه ی آن با وضعیت تنظیم هیجانی افسران پلیس آلمان است. گزارشهای تنظیم هیجانی نودوهشت افسر پلیس ایران (1392) به وسیله ی پرسشنامه ی مهارت تنظیم هیجانی (ERSQ) سنجیده و با نتایج وضعیت تنظیم هیجانی افسران پلیس آلمان (2014) مقایسه شد. نتایج، نشان میدهد بین نمره ی کلی تنظیم هیجانی دو گروه از لحاظ آماری، تفاوت معنیداری نیست. در هر دو گروه، ضعف هایی در مقیاس های هوشیاری، درک احساسات خویش، ادراک حسی و جسمی هیجانات، تغییر و تاب آوری روانی (تحمل و بردباری در برابر هیجانات منفی) مشاهده شد. میانگین نمرات پلیس آلمان در مهارتهای شفافیت و پذیرش هیجانات، نسبت به پلیس ایران و از سویی، میانگین نمرات پلیس ایران در مهارتهای آمادگی برای مواجهه با هیجانات منفی و خودحمایتگری از پلیس آلمان از نظر آماری به طور معناداری، بالاتر است. این پژوهش، پیشنهاد میکند که تمرکز بر مهارتهای تنظیم هیجانی و آموزش آن در برنامه های پیشگیرانه ی حوزه ی سلامت روان افسران پلیس، به عنوان مولفه ی مهمی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: افسران پلیس، ایران، آلمان، مهارتهای تنظیم هیجانی
 • وحید قنبری، مهدی شکیب*، علی قنبری، سهیل رحیمی، رمضانعلی باغانی صفحه 83
  هدف اصلی این پژوهش، تاثیر آموزش سخت رویی بر سازگاری و مسئولیت پذیری دانشجویان پسر دانشگاه علوم انتظامی است. طرح این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. برای این منظور با استفاده از نمونه گیری خوشه ایتصادفی تعداد چهل نفر از دانشجویان پسر به-صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه بیست نفری آزمایش و کنترل گمارده شدند. بعد از مشخص شدن گروه های آزمایش و کنترل از دو مقیاس سازگاری بل که صدوشصت سئوال و پنج خرده مقیاس دارد و مسئولیت پذیری گاف که چهل ودو سئوال دارد، به عنوان پیش آزمون استفاده شد و سپس گروه آزمایش به مدت ده جلسه ی نود دقیقه ای آموزش دیدند. در پایان آموزش، مجددا دو مقیاس فوق الذکر اجرا شد و نتایج در نرم افزار SPSS به وسیله ی آزمون t مستقل مورد تحلیل قرار گرفت و مشخص شد که آموزش سخت رویی باعث تقویت سازگاری و مسئولیت پذیری دانشجویان شده است؛ بنابراین با اطمینان می توان نتیجه گرفت که استفاده از آموزش سخت رویی می تواند به تقویت و بهبود متغیرهای مورد بررسی کمک کند.
  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، سازگاری تحصیلی، سازگاری عاطفی، سخت رویی، مسئولیت پذیری
 • انسیه جعفری نیکو، پوریا سهرابی*، سعید علی آبادی صفحه 99
  هدف از این پژوهش، اولویت بندی عوامل موثر در مشارکت کارکنان ناجا در ورزش همگانی در مورد پنج معیار مهم و موثر در افزایش مشارکت در ورزش های همگانی و اولویت بندی و تعیین اهمیت هر معیار با استفاده از تکنیک سنجش رضایت مشتری به منظور ارائه ی راهکار مناسب است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر نوع جمع آوری داده های تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده که به روش میدانی انجام شده است. جامعه ی ی آماری این تحقیق، کلیه پرسنل ستاد کل نیروی انتظامی هستند. نمونه ی آماری با توجه به تعداد جامعه ی آماری با استفاده از جدول مورگان و به تعداد سیصدوپنجاه و یک نفر نفر که 29.1% زنان و 70.9% مردان بود مشخص شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ی محقق ساخته با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از تکنیک سنجش رضایت مشتری که روشی برای اولویت بندی با استفاده از میانگین با ضرایب مشترک است در مورد نظرات پرسنل ناجا و اهمیت هریک از معیارها و سوال های آنها نشان داد که میانگین CSM برای آیتم های معیار دسترسی 3228/83 برای آیتم های معیار منابع 5928/82 معیار نقش و توجه مسئولین 3637/80 آیتم های معیار عوامل انگیزشی 1328/80 معیار عوامل علمی، آموزشی و فرهنگی 2683/79 بود. از طریق اولویت بندی استانداردها با تکنیک سنجش رضایت مشتری می توان به اهمیت و اولویت رعایت هریک از عوامل از دیدگاه مدیران ورزش پی برده و در ارائه ی راهکارهای مناسب و برنامه ریزی از آنها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ارائه ی راهکار، سنجش رضایت مشتری، ورزش همگانی
|
 • Yousef Mohammadi Moghadam*, Ali Mohebi, Yahya Mohammadi Moghadam Page 1
  The main purpose of this research is to present a model for usage of knowledge management capacities in knowledge creation and policing innovations. This paper employes a descriptive-suryvey research method. The research population the connoisseurs of I.R.I police and questionnaire were used as the means of data collection. The overall results of the survey revealed that knowledge management capacities, including the processes and the infrastructure, have influenced policing innovations.
  Keywords: Knowledge management, Process capacities, Infrastructure capacities, Innovation capacities, Knowledge production, Knowledge creation
 • Rasool Najjar, Reza Salehi Page 23
  In Language teaching and learning context, English Language for Law Enforcement purposes may be considered as a great challenge. This challenge is mostly related to the specific context within which police officers are working and the needs emerging from this specific environment. Therefore, English for Policing Purposes requires its own teaching methods, learning materials, and language teachers, specifically intended for this setting. To this end, the current study attempted to evaluate a communicative-based approach in language teaching and learning implemented in the context of policing in Iran via observation, journal writings, an open-ended questionnaire, and semi-structured interviews. The results of the study illustrated some unique characteristics or elements for cooperative language teaching (as a technique in communicative approach) in the context of EPP that might be peculiar to the police language environment in Iran. As the study suggested, communicative approach principles can be implemented in EPP context only if language teachers pay attention to these context-based elements.
  Keywords: English for specific purposes, Teaching methods, Communicative approach, Cooperative learning method, Learning context
 • Maryam Banahan* Page 45
  Present study aims to investigate police education form Quran and Nahj AlBalagha perspectives. Due to their special position and key role in establishing order and security in every country and their special features in close communication with people, it is necessary to focus on police education. The research question for this study was: Do Islamic texts present particular doctrines and methods in police education or has this been neglected by Islam? The goal of this research, thus, is to illustrate the Islamic views, as the main approach in Islamic society, towards police education. The employed methodology of this research was descriptive-analytical. Research findings indicated that Islam emphasizes on utilizing particular doctrines and methods for police education.
  Keywords: Police education, Islamic texts, Education doctrines, Education methods
 • Somaye Robat Milli*, Rohallal Karimi, Ali Mohebi Page 67
  Police officers are usually exposed to many negative emotions. Therefore, the existence of effective methods for measuring such emotional regulations is necessary. The main objective is to investigate police officers’ emotional conditions in Iran and to compare it with police officers’ emotional conditions in Germany. Intelligence questionnaires are distributed among the participants who are 98 police officers in Iran and are then compared with police officers in Germany. The overall results showed that there aren’t emotional differences between two groups. Some weaknesses including self-feeling, emotional physical and sensory perception were observed in both groups.
  Keywords: Emotional regulation skills, Police officers, Iran, Germany
 • Vahid Ghanbari, Mahdi Shakib*, Ali Ghanbari, Soheil Rahimi, Ramezan Ali Baghani Page 83
  The purpose of the present research is to investigate the effect of hardiness training on the adjustment and responsibility taking of I.R.I Police University students. Therefore, cluster sampling is used to select 40 male students randomly who have been divided into two groups (experimental and control groups).The number of every group is 20 students. After experimental and control groups were distinguished, BAL adjustment scale which has 160 questions and Goff responsibility which has 42 questions were used as pre-tests. Then, the experimental group received training for 10 sessions. Finally, 2 scales were reanalyzed by SPSS. The results showed that hardiness training had effects on students’ adjustment and responsibility taking.
  Keywords: Hardiness, Social adjustment, Affective adjustment, Schooling adjustment, Responsibility
 • Ensieh Jafari Nikoo, Poria Sohrabi, Saeed Dolat Abadi Page 99
  This research investigates the effective factors of I.R.I police personnel participation in public sports. It measures the importance of increasing participation criteria and also classifies them by CSM method to provide a proper pattern. This study is an applicable research and the data collection method is carried out by analytical-descriptive technique. The statistical population included the managers and experts in I.R.I police headquarter. The samples of the survey were concluded of 351 personnel (29% women and 70.9% men). a questionnaire form was designed to collect the data, based on the five values Likert scale. The result presents that there is a technique for measuring customer satisfaction. This method can be applied to classify the managers and experts needs in physical education of the personnel in I.R.I police headquarter. It leads to have effective sports programs.
  Keywords: Customers satisfaction management, Public exercises programs