فهرست مطالب

Veterinary Research - Volume:15 Issue:1, 2014
 • Volume:15 Issue:1, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/02/29
 • تعداد عناوین: 16
|
 • نفیسه کیوانی راد، محمد عزیززاده، علیرضا تقوی رضوی زاده، جلیل مهرزاد، محمد رشتی باف صفحات 1-6
  تب کیو یک بیماری مشترک بین انسان و دام است که به وسیله باکتری کوکسیلا بورنتی ایجاد می شود. از حیوانات اهلی، گاو، گوسفند و بز به عنوان مخازن اصلی بروز این بیماری در انسان مطرح می باشند. این مطالعه جهت بررسی شیوع سرمی بیماری در جمعیت گوسفند و بز استان خراسان رضوی انجام شد. تعداد460 راس دام (255 راس گوسفند از 29 گله از 12 شهرستان و 205 راس بز از 28 گله از 11 شهرستان) در استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. نمونه سرم خون این دام ها از نظر وجود آنتی بادی علیه باکتری کوکسیلا برونتی توسط کیت الیزای تب کیو مورد آزمایش قرار گرفت. شیوع سرمی در گوسفند 5/36% (4/42%-6/30%: CI 95%) و در بز 8/29% (2/36%-8/23%: CI 95%) بود. در تمامی شهرستان های مورد بررسی وجود آلودگی، هم در گوسفندان و هم در بزها مشخص شد. شیوع سرمی در شهرستان های مختلف در گوسفند و در بز به ترتیب در دامنه ای بین 7/72%-5/4% و 1/57%-7/6% بود. در 26 (100%-6/78%: CI 95%، 6/89%) گله گوسفند و در 22 (5/93%-5/63%: CI 95%، 5/78%) گله بز مورد بررسی، حداقل یک نمونه مثبت یافت شد. در مدل رگرسیون لاجستیک در هر دو گونه، سن دام ها و شهرستان نمونه گیری ارتباط معنی داری را با شیوع سرمی بیماری تب کیو نشان دادند (P<0.05). بین دو گونه از لحاظ آلودگی به عامل بیماری تب کیو، تفاوت معنی داری وجود نداشت (P=0.147). نتایج این مطالعه نشان داد که عامل بیماری تب کیو در جمعیت گوسفند و بز در این منطقه از کشور وجود دارد و در حال چرخش است. با توجه به اهمیت این عامل در بهداشت عمومی و ایجاد خسارات اقتصادی در صنعت دامپروری، توجه به این بیماری و ارایه راهکارهایی در جهت جلوگیری از گسترش آن در دام و در نتیجه کاهش خطر انتقال به انسان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرواپیدمیولوژی، تب کیو، گوسفند، بز، ایران
 • ماهش گوپتا، ساتیاویر سینگ دانگی، دیوکار مریا، ویجی پراتاپ یاداو، ویکرانت سینگ چوهان، رام کریشنا ماهاپاترا، گیانندرا سینگ، آبهیجیت میترا، میهیر سرکار صفحات 7-12
  این مطالعه برای نشان دادن پروفایل بیان ژن های پروتئین های شوک سرما انجام شد. در فصل های مختلف جهت بررسی بیان ژن ها در شرایط حرارتی متفاوت در بز (کاپرا هیرکوس)، RNA پروتئین های القاء کننده سرما ‍(CIRP) و RNA پروتئین های اتصالی موتیف 3 (RBM3) بررسی شدند. نمونه های خون از بزهای سالم مناطق گرمسیری و معتدله در اوج فصل زمستان، فصل معتدل و اوج فصل تابستان جمع آوری گردید. بزها به 3 گروه سنی تقسیم شدند (6 راس در هر گروه). گروه I بزهای بالای 2 سال، گروه II، بین 2 تا 5 سال و گروه III، بزهای بالاتر از 5 سال. استخراج RNA از سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMCs) توسط معرف تریزول انجام شد. از تکنیک Real-time PCR جهت بررسی بیان mRNA مربوط به فاکتورهای مورد آزمایش استفاده شد. بیان mRNA مربوط به CIRP و RBM3 در بزها در طول اوج فصل زمستان در مقایسه با اوج فصل تابستان در هر دو منطقه گرمسیری و معتدل در تمام گروه های سنی بالاتر بود. نتایج این مطالعه بیان mRNA مربوط به CIRP و RBM3 را در سلول های تک هسته ای خون محیطی (PBMCs) بزها نشان داد. همچنین نشان داد که افزایش بیان این ژن ها در طول فصل زمستان احتمالا می تواند نقش قابل توجهی را در بهبود اثرات زیان بار و تنش سرما که منجر به حفظ هموستاز سلولی در بز می شود بازی کند.
  کلیدواژگان: بز، استرس سرمایی، CIRP، RBM3، PBMCs
 • عبدالله درخشنده، رویا فیروزی، زهرا نظیری صفحات 13-17
  مطالعات فیلوژنی نشان داده اند که باکتری اشریشیا کلی (E. coli) از چهار گروه اصلی فیلوژنی A)، B1، B2 و (D تشکیل شده است. تعیین گروه های فیلوژنی دارای اهمیت کلینیکی می باشد چنان که گروه A و B1 عموما در ارتباط با سویه های کمنسال بوده در حالی که بیشتر جدایه های بیماریزای روده ای در گروه D طبقه بندی می شوند و گروه B2 مربوط به سویه های بیماریزای خارج روده ای می باشد. تعداد 100 سویه باکتری اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های مدفوع سگ، طیور، نشخوارکنندگان (گوسفند، بز و گاو) و انسان تحت مطالعه فیلوژنی بر اساس روش triplex PCR و با استفاده از ترکیب سه مارکر ژنتیکی chuA، yjaA و قطعه TspE4.C2 از DNA قرار گرفت. بیشتر جدایه های جمع آوری شده متعلق به گروه(D (44% و سپس گروه(A (32% و(B2 (24% بودند. بر اساس منشاء نمونه، گروه های D، A و B2 به ترتیب دارای شیوع16.7%، 50% و 33/3% برای جدایه های سگ،52.8 %، 36.1% و 11/1% برای جدایه های طیور،41.2%، 29.4% و 29.4% برای جدایه های نشخوارکنندگان و 60.9%،8.7% و 30.4% برای جدایه های انسان بوده و هیچ کدام از سویه ها در میزبان های مورد مطالعه متعلق به گروه B1 نبوده اند. این مطالعه نشانگر وجود تفاوت مشخص در گروه ها و زیرگروه های فیلوژنی و مارکرهای ژنتیکی باکتری اشریشیا کلی در بین میزبان های مختلف مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، گروه بندی فیلوژنی، Triplex PCR
 • شاه احسن حق، سورش کومار شارما صفحات 18-22
  پارامترهای فارماکوکینتیکی داروی سفتازیدیم که یک سفالوسپورین نسل سوم است، در شش گوساله گاومیش به دنبال تزریق منفرد وریدی و ماهیچه ای با دوز mg/kg 10 مورد ارزیابی قرار داده شد. غلظت سفتازیدیم در پلاسما و ادرار با روش میکروبیولوژیک تعیین شد. الگوی کینتیکی پس از تزریق وریدی، با مدل دو بخشی و پس از ترزیقی ماهیچه ای با مدل یک بخشی منطبق شد. پخش دارو در تزریق وریدی سریع بوده (h 01/0 ± 15/0t1/2α =) و سطح زیر منحنی غلظت پلاسمایی/زمان (AUC0-¥) برابر شد با μg/ml.h 253.9 ± 7.8. حجم پخش دارو در شرایط پایا روند (Vd(ss)) مقدار L.kg-1 0.18 ± 0.01برآورد شد. نیمه عمر حذفی دارو و پاکسازی تام به ترتیب برابر بودند با h 3.4 ± 0.2 و ml/kg/h 2/1 ± 5/39. به دنبال تزریق ماهیچه ای، نیمه عمر جذب دارو (t1/2ka)، اوج غلظت پلاسمایی (Cmax)، زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی (Tmax)، AUC0-¥ و زیست فراهمی دارو به ترتیب عبارت بودند از h 0.25 ± 0.04، μg/ml 45.8 ± 2.7، h 75/0، μg/ml.h 9/9 ± 9/207 و 81.7 ± 5.9%. دفع ادراری سفتازیدیم 13.1 ± 1.1% برآورد شد. به منظور حفظ غلظت درمانی mg/kg 4، رژیم دوزاژ مناسب سفتازیدیم در گوساله های گاومیش mg/kg 4/9 هر 12 ساعت می باشد. در کل، داروی سفتازیدیم (mg/kg 10، تزریق ماهیچه ای)، رفتار فارماکوکینتیکی مناسبی در گوساله های گاومیش نشان می دهد.
  کلیدواژگان: گوساله های گاومیش، سفتازیدیم، رژیم دوزاژ، فارماکوکینتیک
 • سارا بصیری، سید شهرام شکرفروش، محمود امین لاری، خدیجه ابهری، عنایت بریزی صفحات 23-29
  تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر بسته بندی خلاء و عصاره پوست انار بر کیفیت میگوی سفید اقیانوسی (Peneous vannamei) طی نگهداری در یخچال صورت گرفت. تغییرات pH، میزان تایوباربیتوریک اسید، ترکیبات نیتروژنه فرار و تری متیل آمین، شمارش کلی باکتری های هوازی، سایکروفیل ها، باکتری های اسید لاکتیکی و خانواده انتروباکتریاسه، شدت ملانوز و خصوصیات حسی میگو طی ده روز نگهداری در دمای 4 درجه سانتیگراد مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصله نشان دادند که رشد میکروارگانیسم ها در میگوهای بسته بندی شده به صورت خلاء و میگوهای تیمار شده با غلظت های یک و دو درصد عصاره متانولی پوست انار، طی ده روز نگهداری در مقایسه با گروه کنترل به تاخیر افتاد (P<0.05). افزون بر آن، تیمار میگوها با عصاره متانولی پوست انار و بسته بندی آن ها در شرایط خلاء، سبب تشدید اثر مهاری بسته بندی خلاء بر رشد جمعیت میکروبی گردید. بسته بندی خلاء سبب کاهش معنی داری در میزان ترکیبات نیتروژنه فرار، تری متیل آمین و تایوباربیتوریک اسید میگوها طی ده روز نگهداری در یخچال گردید، اما استفاده توام بسته بندی خلاء و عصاره پوست انار، اثر مهاری بسته بندی خلاء بر پارامترهای شیمیایی نمونه های مورد آزمایش را تشدید نکرد. با توجه به یافته های حاصله، بسته بندی خلاء به عنوان روشی موثر برای افزایش مدت ماندگاری میگو می باشد و استفاده همزمان از این نوع بسته بندی و عصاره متانولی پوست انار به طور قابل توجهی مقبولیت کلی و کیفیت میکروبی محصول را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: بسته بندی خلاء، عصاره پوست انار، میگوی سفید اقیانوسی، پنئوس وانامی
 • نعیم عرفانی مجد، منصور میاحی، علی صادقی مقدم صفحات 30-35
  تاثیر آلفامیون و بیومین بر روی ساختار هیستومورفومتریک روده کوچک و بافت لنفوئیدی لوزه سکومی مرغ گوشتی امروزه مواد پربیوتیک و سین بیوتیک به عنوان جایگزینی برای آنتی بیوتیک جهت افزایش رشد، به طور گسترده ای در مرغداری های مدرن استفاده می شوند. یکی از راه های افزایش اثرات پروبیوتیک ها ترکیب دو پروبیوتیک و پربیوتیک به عنوان سین بیوتیک می باشد که به وسیله بهبود بقاء و جایگزین نمودن میکروب های مکمل جیره در لوله گوارش، اثرات مفیدی در میزبان دارد. به این منظور در این مطالعه 125 جوجه گوشتی یک روزه در 3 گروه تقسیم شدند: 1) گروه کنترل، فقط با جیره پایه تغذیه شدند، 2) گروه آلفامیون، علاوه بر جیره پایه به میزان 5/0 کیلوگرم در یک تن آلفامیون دریافت کردند و 3) گروه بیومین، علاوه بر جیره پایه به میزان 1 کیلوگرم در یک تن بیومین دریافت کردند. در انتهای 42 روزگی، برای مطالعات هیستومورفومتریک، 15 جوجه (5 جوجه از هر گروه) به طور تصادفی انتخاب گردیدند. نمونه گیری از قسمت های مختلف روده کوچک (دوازدهه، تهی روده و ایلئوم) و لوزه سکومی انجام و جهت ثبوت در ماده ثبوتی فرمالین 10% قرار داده شدند. سپس به روش معمول تهیه مقاطع پارافینی، برش هایی به ضخامت 5 تا 6 میکرومتر تهیه و مورد رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که هر چند آلفامیون و بیومین اثرات بهبودی معنی داری بر ساختار هیستومورفومتری روده کوچک (به ویژه دوازدهه) و بافت لنفوئیدی لوزه سکومی دارند، لیکن بیومین دارای اثرات بهبودی معنی دارتری می باشد. به طوری که ارتفاع و ضخامت کرک ها، تعداد سلول های جامی شکل، تعداد و عمق کریپت های روده ای، تراکم و وسعت بافت لنفوئیدی لوزه سکومی در گروه بیومین به طور معنی دارتری افزایش می یابد (P<0.05). نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که می توان آلفامیون و بیومین به عنوان مکمل های غذایی جانشین آنتی بیوتیک ها جهت بهبود ساختار هیستومورفومتریک روده کوچک و بافت لنفوئیدی ضمیمه آن مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: پربیوتیک، سیمبیوتیک، هیستومورفومتری، مرغ گوشتی
 • مریم پور منتصری، سعید حسین زاده، سید شهرام شکرفروش صفحات 36-39
  بوتولیسم یکی از بیماری های جدی فلج کننده است که در اثر سم باکتری کلستریدیوم بوتولینوم در مواد غذایی ایجاد می شود. تعداد 7 سروتیپ مشخص از نوروتوکسین بوتولینوم شناسایی گردیده است که در میان آن ها اصلی ترین تیپ های شایع در انسان شامل تیپ های A، B و E می باشد. بوتولیسم نوزادان در نتیجه تجمع میکروارگانیسم ها در روده و تولید سم می باشد که در اثر حضور اسپور باکتری در نوزادان زیر یک سال سن ایجاد می گردد. عسل یکی از مهمترین غذاهایی است که در ایجاد بوتولیسم نوزادان نقش دارد. در این مطالعه تعداد صد نمونه از مراکز فروش عسل در شیراز جمع آوری گردید و با استفاده از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز چند تایی مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور از سه جفت پرایمر طراحی و بهینه شده برای شناسایی قطعی گونه های A، B و E در نمونه ها استفاده گردید. نمونه های مثبت مورد آزمایش تکمیلی قرار گرفتند که ضمن قطعی نمودن وجود ژن تولید کننده سم، سم باکتری با استفاده از آزمون حیاتی موش آزمایش گردید. نتایج نشان دادند که 2% از نمونه ها آلوده به تیپ B باکتری می باشند که در نهایت پس از انجام توالی یابی مشخص گردید که حامل ژن تولید کننده نوروتوکسین B نیز بوده اند. مرگ موش ها در گروه های آزمایشی در آزمون حیاتی موش قطعی گردید. عسل های جمع آوری شده نشان دهنده آلودگی به اسپور باکتری بوده است و بنابراین می تواند در ایجاد بوتولیسم نوزادان نقش داشته باشد. هر چند که آزمون حیاتی موش به عنوان یک روش استاندارد توصیف شده است، روش های مولکولی، ساده، سریع و مطمئن برای شناسایی تیپ های مختلف باکتری یا سموم آن ها بوده و قابل توصیه در آزمایشگاه های بهداشت مواد غذایی می باشد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم بوتولینوم، واکنش زنجیره ای پلیمراز چند تایی، عسل
 • بهار نیری فسایی، امید مددگار، آرش قلیانچی لنگرودی، محمد مهدی غفاری صفحات 40-44
  در این مطالعه واکنش زنجیره ای پلیمراز جهت افزوده سازی ژن پروتئین هسته مرکزی b4 به اندازه bp 578 انجام گرفت. DNA اختصاصی ویروس آبله طیور در 10 جدایه مختلف از پرندگان شامل ماکیان، قناری و مرغ مینا (هر کدام جدا شده و نماینده یک همه گیری) که از شهر تهران جمع آوری شده بودند، مشخص گردید. ژن هسته مرکزی b4 برای دو جدایه (به عنوان نماینده) تعیین توالی گردید و مقایسه نوکلئوتیدهای خوانده شده، شباهتی بین 71 تا 100% را با دیگر توالی های موجود در بانک ژنی نشان داد. درخت فیلوژنتیک ترسیم شده 6 شاخه مجزا را نشان داد. آنالیز توالی نوکلئوتیدی مشخص کرد که سویه های ایرانی در گروه بسیار حفاظت شده ای از لحاظ ژن b4 متشکل از کشورها و گونه های مختلف پرندگان قرار دارند. با توجه به فاصله بین کشورهای منبع ویروس های هم شاخه با جدایه های ایرانی این مطالعه، مشابهت این جدایه های هم شاخه با جدایه های ایرانی (95 تا 99%) و در نتیجه پتانسیل عفونت زایی جدایه ها در مناطق و گونه های مختلف، صادرات و واردات پرندگان به کلیه مناطق جهان احتمال دارد که سبب گسترش ویروس به دیگر نقاط گردد. بنابراین اقدامات شدید قرنطینه ای در مبادی ورودی هر کشوری لازم به نظر می رسد. در عین حال این مطالعه اولین مطالعه مولکولی درباره آبله طیور به ویژه پرندگان اگزوتیک در ایران می باشد.
  کلیدواژگان: ویروس آبله طیور، پروتئین هسته مرکزی b4، قرنطینه، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • امیر پرویز سلاطی، سارا فراندو، عبدالعلی موحدی نیا، کیارا گامباردلا، لورنتزو گالوس صفحات 45-49
  آزمون های بافت شناسی و ایمونوهیستوشیمی برای جستجوی Na+-K+ ATPase و Aquaporine 3 در کلیه کپور معمولی در تیمارهای طراحی شده و گروه کنترل برای ارزیابی نقش آن ها طی چالش با شوری های مختلف استفاده شد. پنج گروه (n=25) در شوری های 3، 6، 9 و 12 گرم در لیتر نمک دریا و گروه کنترل (آب شهر) در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش در یک دوره 2 هفته ای انجام شد. نمونه های کلیه از ماهیان تیمار شده و گروه کنترل در پارافرمالدهید 4% فیکس شدند و با پارافین قالب گیری شدند. شدت ایمونوراکتیویتی Na+-K+ ATPase و Aquaporine 3 ارتباط مستقیم با شوری محیطی نشان داد که نقش این پروتئین ها در پاسخ های فیزیولوژیک شوری محیطی را نشان می دهد. علاوه بر این در شوری های 9 و 12 گرم در لیتر اپی تلیوم توبول های کلیوی تغییرات مورفولوژیک چشمگیری نشان دادند.
  کلیدواژگان: Na+، K+ ATPase، Aquaporin 3، شوری، کلیه، کپور معمولی
 • سیده پرستو یاسینی، زهره خاکی، جمیله سالار آملی، بهرام کاظمی، عادل قره باغی، طاهره علی اصفهانی، سیده میثاق جلالی، حمید شایگان صفحات 50-53
  عفونت ناشی از آناپلاسما اویس می تواند باعث بروز کم خونی شدید در فاز حاد بیماری گردد. به منظور بررسی تغییرات مکانیسم های محافظتی آنتی اکسیدانی گلبول های قرمز مرتبط با کم خونی، در گوسفندانی که به صورت تجربی به آناپلاسما اویس مبتلا گردیدند، 100 میلی لیتر خون هپارینه با 6% پارازیتمی آناپلاسما اویس، از گوسفند طحال برداری شده اخذ گردید. 20 میلی لیتر از ماده تلقیحی به صورت داخل وریدی به 5 گوسفند فاقد هر گونه انگل خونی تزریق گردید. تغییرات انگل شناسی و خون شناسی و فعالیت آنزیم های SOD، GPx و CAT اریتروسیتی در گوسفندانی که به صورت تجربی آلوده شده بودند در طی روزهای صفر تا 38 پس از آلودگی مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، همزمان با پیشرفت بیماری پارازیتمی به صورت معنی داری افزایش یافت و در روز 15 پس از آلودگی به حداکثر میزان خود رسید. پس از آن تا روز 38 به تدریج از میزان آن کاسته شد. همزمان با پیک پارازیتمی کاهش معنی دار PCV، RBC و Hb در گوسفندان آلوده مشاهده گردید. در روز 15 پس از آلودگی، فعالیت تمامی آنزیم ها افزایش یافت که این تغییرات در ارتباط با فعالیت SOD معنی دار بود. ارتباط معنی داری میان پارازیتمی و آنزیم های اریتروسیتی P<0.0005)، SOD (r = 0.644 و P<0.05)، CAT (r = 0.424)وجود داشت. از مطالعه حاضر، می توان به این نتیجه رسید که استرس اکسیداتیو نقش مهمی در کم خونی ناشی از آناپلاسما اویس ایفا می کند. این گونه به نظر می رسد که آنزیم SOD به جهت روند ثابت افزایشی در طول دوره بیماری می تواند به عنوان شاخص مفیدی برای آسیب های اکسیداتیو ناشی از آناپلاسما اویس به شمار رود.
  کلیدواژگان: آناپلاسما اویس، گوسفند، استرس اکسیداتیو، کم خونی
 • نوحا یوسف سالم، جمال حسن رخا، طاهر احمد باراکا صفحات 54-57
  ارلیشیوزیس سگ ها به عنوان یکی از مهمترین بیماری های منتقل شونده از کنه به سگ ها شناخته شده است.85 سگ آلوده شده طبیعی مورد بررسی قرار گرفتند. پایدارترین علائم بالینی ثبت شده عبارت بود از تب، لاغری و لنفادنوپاتی. کم خونی، افزایش مونوسیت ها، کاهش پلاکت ها، کاهش آلبومین خون، افزایش آنزیم های کبدی و بیلی روبین کل، برجسته ترین تغییرات مرتبط با ارلیشیوزیس سگ های مصری بود. بررسی های میکروسکوپیک نتوانست در تشخیص قطعی بیماری ارلیشیوزیس سگ ها موثر باشد. فصل تاثیر زیادی بر بیماری نداشت. کنه عامل انتقال این بیماری در مصر ریپی سفالوس سانگینوس بود.
  کلیدواژگان: ارلیشیوزیس سگ ها، تب، کم خونی، آنزیم های کبدی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • سعید حسین زاده، سید شهرام شکرفروش، مهدی فاضلی، مرجان دهقان صفحات 58-61
  هدف از انجام این مطالعه تعیین محدوده تشخیصی روش RT-PCR جهت تشخیص سالمونلای زنده و مرده در شیر خام و استریلیزه بود. در ابتدا میکروارگانیزم در محیط کشت TSB، شیر خام و شیر استریلیزه تلقیح و نمونه ها به دو بخش تقسیم شدند. در هر تیمار یکی از نمونه ها برای غیر فعال شدن باکتری مدت 10 دقیقه در دمای 80 درجه سانتیگراد حرارت داده شدند. از هر نمونه دو سری رقت سازی ده دهی تهیه و یکی مستقیما و دیگری بعد از 4 ساعت گرمخانه گذاری در دمای 37 درجه سانتیگراد مورد آزمایش PCR معمولی و RT-PCR قرار گرفتند. در نمونه های TSB، شیر خام و شیر استریلیزه حرارت داده شده و نشده غنی سازی شده یا نشده محدوده تشخیص باکتری ژن invA با روش PCR معمولی به ترتیب 100 × 5، 104 × 1 و 103 × 1 واحد تشکیل دهنده کلنی در میلی لیتر بود. حساسیت روش RT-PCR در نمونه های حرارت ندیده و غنی سازی شده نیز به ترتیب 100 × 5، 104 × 1 و 103 × 1 واحد تشکیل دهنده کلنی در میلی لیتر بود. با روش RT-PCR در هیچکدام از نمونه های حرارت دیده باکتری تشخیص داده نشد. نتایج این آزمایش یکی از کاربردهای مهم RT-PCR جهت شناسایی باکتری زنده از مرده و تعیین محدوده تشخیصی سالمونلا را در شیر مشخص نمود.
  کلیدواژگان: سالمونلا، ترانسکریپتاز معکوس واکنش زنجیره ای پلیمراز، شیر
 • وحید همتی دوست، قدرت رحیمی میانجی، ایوب فرهادی صفحات 62-65
  ورم پستان یکی از جدی ترین و پرهزینه ترین بیماری های موثر بر تولید گاوهای شیری به شمار می رود. در پژوهش حاضر، اثرات چند شکلی ژن لاکتوفرین (ناحیه اینترون 6) بر تعداد سلول های سوماتیک شیر (SCC) و ورم پستان تحت بالینی در 121 راس گاو شیری هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. دو آلل A و B و دو ژنوتیپ AA و AB برای یک چند شکلی تک نوکلئوتیدی قابل ردیابی با آنزیم EcoRI در اینترون 6 ژن لاکتوفرین به ترتیب با فراوانی های 85.12، 14.88، 70.25 و 29.75% شناسایی شدند. در جمعیت مورد مطالعه گاوهای هموزایگوت BB مشاهده نشدند. آنالیز ارتباط بین نشانگر-صفت نشان داد که جایگاه برش EcoRI ژن لاکتوفرین به طور معنی داری (P<0.01) با SCC در ارتباط بوده و افراد با ژنوتیپ AB به عنوان ژنوتیپ مطلوب شناخته شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که انتخاب ژنوتیپ های AB برای جهش تک نوکلئوتیدی قابل ردیابی با EcoRI ممکن است باعث کاهش SCC در گله گاوهای هلشتاین شود.
  کلیدواژگان: لاکتوفرین، شمارش سلول های سوماتیک، چند شکلی
 • نسرین امیری، محمد جواد ضمیری، امیر اخلاقی، سعید نظیفی، علی رضا بیات، هادی آتشی صفحات 66-68
  اثر تغذیه 120 روزه سیلاژ تفاله زیتون بر برخی ویژگی های خونی قوچ ها بررسی شد. قوچ ها به یکی از دو جیره در بر دارنده 70% سیلاژ ذرت یا سیلاژ تفاله زیتون اختصاص داده شدند. تغذیه سیلاژ تفاله زیتون در مقایسه با سیلاژ ذرت، سبب کاهش غلظت پروتین کل، آلانین آمینو ترانسفراز، کلسیم و فسفر و افزایش غلظت گلوکز شد. دیگر فراسنجه های خونی و وزن بدن تاثیری نپذیرفتند. تغذیه جیره دارای 70% سیلاژ تفاله زیتون اثر زیانباری بر قوچ های بالغ نداشت.
  کلیدواژگان: بیوشیمی خون، هماتولوژی، تفاله زیتون، قوچ، گوسفند
 • پاراماناندام کریشنامورتی، سومو بالا ناگسوارا رائو، داناسکاران دینش کومار، حبیبور رحمان صفحات 69-71
  در این گزارش اثر تغذیه با تفاله دانه karanj سم زدایی شده به عنوان پروتئین جایگزین کنجاله سویا بر ایمنی و آسیب شناسی بره های در حال رشد شرح داده می شود. 24 بره نر 4 تا 6 ماهه به چهار گروه 6 تایی تقسیم شدند و با سطوح مختلف تفاله دانه karanj سم زدایی شده (dKC 0%, dKC 25%, dKC 50%, dKC 75%) به مدت 140 روز تغذیه شدند. اثرات ماده مذکور بر پاسخ ایمنی هومورال و سلولی به ترتیب با استفاده از تیتر آنتی بادی بر علیه واکسن طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) و آزمایش تکثیر لنفوسیتی بررسی گردید. کاهش معنی داری در ایمنی هومورال در گروه تغذیه شده با دوز بالا مشاهده شد و هیچ نوع تغییری در شاخص تحریک لنفوسیت ها در هیچکدام از گروه ها دیده نشد. در هیستوپاتولوژی، گروه dKC 75 تغییرات شدیدی را در روده، بیضه و گره لنفی مزانتریک نشان دادند. بنابراین تفاله دانه karanj سم زدایی شده برای تغذیه بره های در حال رشد تا سطح جایگزینی 50% پروتئین بدون اثر جانبی بر ایمنی و آسیب شناسی، مفید است.
  کلیدواژگان: تفاله دانه karanj سم زدایی شده، ایمنی، آسیب شناسی، گوسفند
 • علیرضا تقوی رضوی زاده، جمشید رزم یار صفحات 72-74
  التهاب ملتحمه و قرنیه عفونی بیماری به شدت واگیر و دردناک چشم در گوسفند و بز می باشد. این مطالعه به منظور تعیین هویت و مشخص نمودن ویژگی های عامل مسبب بیماری چشم در گله ای از گوسفندان متشکل از 300 راس میش در شهرستان مشهد، ایران انجام شد. نمونه های سوآب چشمی از دام های مبتلا اخذ و به صورت تجمعی در آزمایشگاه فرآوری شدند. پس از تلقیح نمونه تجمعی به محیط های آبگوشت و آگار PPLO، به ترتیب در آن ها کدورت و رشد کولونی ها مشاهده شد. پس از تعیین ردیف نوکلئوتیدی محصول 1013 جفت باز توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز مشخص گردید که ترادف عامل مسبب همه گیری فوق 100% با مایکوپلاسما کونژیکتویه همخوانی دارد. بر اساس اطلاعات موجود، این نخستین گزارش ثبت شده از جداسازی و تشخیص مولکولی مایکوپلاسما کونژیکتویه در ایران است.
  کلیدواژگان: التهاب ملتحمه و قرنیه عفونی، گوسفند، واکنش زنجیره ای پلیمراز
|
 • N. Keyvani Rad, M. Azizzadeh, A. R. Taghavi Razavizadeh, J. Mehrzad, M. Rashtibaf Pages 1-6
  Coxiella burnetii is the etiological agent of coxiellosis in animals and Q fever (a zoonotic disease) in humans. Cattle, sheep and goats are the main reservoirs of infection for humans. This serological survey was conducted to determine the seroprevalence of coxiellosis in sheep and goat populations in Khorasan Razavi province, Iran. Four hundred and sixty animals (255 sheep from 29 herds in 12 counties and 205 goats from 28 herds in 11 counties) were selected using multi-stage cluster random sampling. Sera wereassayed for antibody against C. burnetii using a Q fever ELISA kit. Seroprevalence of C. burnetii at animal level was 36.5% (95% CI: 30.6%-42.4%) for sheep and 29.8% (95% CI: 23.8%-36.2%) for goat populations. The proportion of seropositivity for sheep and goats in the studied counties ranged from 4.5%-72.7% and 6.7%-57.1%, respectively. In 26 (89.6%; 95% CI: 78.6%-100%) sheep and 22 (78.5%; 95% CI: 63.5%-93.5%) goat flocks, at least one seropositive case was detected. Logistic regression model showed that age and location correlated with seroprevalence of the antibody against C. burnetii at the individual level in both species (P<0.05). There was no difference in seroprevalence between sheep and goat populations (P=0.147). This study showed that a relatively high proportion of animals are seropositive to C. burnetii. Considering the economic and public health importance of C. burnetii in animals and humans, measures are to be implemented to prevent its spreading and to reduce the zoonotic risk of C. burnetii in the studied region.
  Keywords: Seroepidemiology, Q fever, Sheep, Goat, Iran
 • M. Gupta, S. S. Dangi, D. Maurya, V. P. Yadav, V. S. Chouhan, R. K. Mahapatra, G. Singh, A. Mitra, M. Sarkar Pages 7-12
  The study was conducted to demonstrate expression profile of cold shock protein genes; cold inducible RNA binding protein (CIRP) and RNA binding motif protein 3 (RBM3) in goats (Capra hircus) during different seasons to check the gene expression in different thermal conditions. Blood samples were collected from healthy goats of tropical and temperate region during peak winter, moderate season and peak summer. Goats were divided in three (n=6 in each group) age groups- (I) up to 2 years, (II) 2 to 5 years and (III) above 5 years. RNA isolation was done from separated peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) by Trizol reagent. Real-time PCR was applied to investigate mRNA expression of examined factors. The mRNA expression of CIRP and RBM3 was higher in all age groups during peak winter season as compared to peak summer season in both tropical and temperate region goats. To conclude, our results demonstrated expression of CIRP and RBM3 mRNAs in caprine PBMCs and increased expression of these genes during winter season could possibly play a significant role to ameliorate deleterious effects of cold stress to maintain cellular homeostasis in goats.
  Keywords: Goat, Cold stress, CIRP, RBM3, PBMCs
 • A. Derakhshandeh, R. Firouzi, Z. Naziri Pages 13-17
  Phylogenetic analysis has shown that Escherichia coli is composed of four main phylogenetic groups (A, B1, B2 and D). Characterization of phylogenetic groups is of clinical interest, as group A and B1 generally associated with commensals, whereas most enteropathogenic isolates are assigned to group D, and group B2 is associated with extra-intestinal pathotype. One hundred E. coli strains recovered from faecal samples of dog, chicken, ruminants (sheep, goat and cattle) and human were subjected to phylogenetic analysis based on triplex PCR method, according to a combination of three genetic markers chuA, yjaA and DNA fragment TspE4.C2. The majority of collected isolates belonged to group D (44%), followed by groups A (32%), and B2 (24%). By sample origin, groups D, A, and B2 were prevalent in 16.7, 50, and 33.3%, respectively for dog isolates; 52.8, 36.1, and 11.1% for chicken isolates; 41.2, 29.4, and 29.4% for ruminants isolates; and 60.9, 8.7, and 30.4% for human isolates, respectively and none of the strains among all the analysed hosts belong to group B1. This study suggests there was a significant difference in the E. coli phylogenetic groups, subgroups and genetic markers among the different hosts analysed.
  Keywords: Escherichia coli, Phylogenetic grouping, Triplex PCR
 • S. A. Haq, S. K. Sharma Pages 18-22
  The pharmacokinetic parameters of ceftazidime, a third generation cephalosporin, were investigated in six buffalo calves after single intravenous (IV) and intramuscular (IM) administration at a dose rate of 10 mg/kg body weight. Ceftazidime concentrations in plasma and urine were determined by microbiological assay. Ceftazidime disposition was best fitted by a two-compartmental and a one-compartmental open model with first-order elimination after IV and IM dosing, respectively. After IV administration, distribution was rapid (t1/2α = 0.15 ± 0.01 h) with an area under the ceftazidime plasma concentration/time curve (AUC0-∞) of 253.9 ± 7.8 μg/ml.h and a steady state volume of distribution (Vd(ss)) of 0.18 ± 0.01 L.kg-1. The elimination half life (t½β) and total body clearance were 3.4 ± 0.2 h and 39.5 ± 1.2 ml/kg/h, respectively. Following intramuscular administration, the absorption half life (t1/2ka), peak plasma concentration (Cmax), time to peak plasma concentration (Tmax), AUC0-∞ and bioavailability were 0.25 ± 0.04 h, 45.8 ± 2.7 μg/ml, 0.75 h, 207.9 ± 9.9 μg/ml.h and 81.7 ± 5.9%, respectively. Urinary excretion of ceftazidime was less than 55% 36 h post administration. In vitro plasma protein binding of ceftazidime was 13.1 ± 1.1%. To maintain minimum therapeutic concentration of 4 μg/ml, a satisfactory dosage regimen of ceftazidime in buffalo calves would be 9.4 mg/kg to be repeated at 12 h intervals. In conclusion, ceftazidime (10 mg/kg, IM) shows favorable pharmacokinetic behavior in buffalo calves.
  Keywords: Buffalo calves, Ceftazidime, Dosage regimen, Pharmacokinetics
 • S. Basiri, S. S. Shekarforoush, M. Aminlari, Kh. Abhari, E. Berizi Pages 23-29
  The present work was carried out to study the effect of vacuum packaging and pomegranate peel extract (PE) treatments on the quality of pacific white shrimp (Peneous vannamei) during refrigerated storage. Changes in pH, thiobarbituric acid (TBA), total volatile base nitrogen (TVB-N), trimethylamine (TMA), aerobic plate counts, psychrophilic, lactic acid bacteria and enterobacteriaceae counts, melanosis and sensory characteristics were investigated in up to 10 days of storage at 4°C. Microbial growth of vacuum packed and PE treated (1 or 2%) shrimps were retarded during storage time in comparison with the control group (P<0.05). Furthermore, use of PE in combination with vacuum packaging enhanced the antimicrobial effect of vacuum packaging against the bacterial populations. Vacuum packaging demonstrated a significant reduction in TVB-N, TMA and TBA content of shrimps during refrigerated storage. However, use of vacuum packaging and PE in combination did not significantly improve chemical parameters of the samples. Hence, vacuum packaging is considered as an effective method to extend the shelf-life of shrimp and, when combined with PE, can dramatically improve the overall likeness and microbial quality of the product.
  Keywords: Vacuum packaging, Pomegranate peel extract, Pacific white shrimp, Peneous vannamei
 • N. Erfani Majd, M. Mayahi, A. Sadeghi Moghadam Pages 30-35
  This study was conducted because of influence of prebiotics (alphamune) and symbiotic (biomin) on histometrical development of small intestine and lymphatic tissue of caecal tonsil have been not reported on broiler chicken. In this study, different parts of small intestine and caecal tonsil, which is a major area of gut associated lymphatic tissue (GALT) in chicken were selected. One hundred and twenty-five 1-day-old broiler chicks were divided into 3 groups: 1) Control group which were fed only by basal diet, 2) Alphamune group which were fed basal diet supplemented with prebiotic (0.5 kg/ton alphamune), and 3) Biomin group, fed basal diet supplemented with symbiotic (1 kg/ton biomin). At the end of 42 days, 15 chicks (5 chicks from each group) were selected for histomorphometrical study. The samples were taken from different parts of small intestine (duodenum, jejunum and ileum) and caecal tonsils and fixed in 10% formalin. The 5-6 μ sections were made by paraffin embedding method and stained by H&E. The results showed that although alphamune and biomin have a significant improvement on histomorphological structure of small intestine (more significant changes were seen in duodenum) and lymphatic tissue of caecal tonsil, the biomin has a more significant improvement. Villous height and thickness, the number of goblet cells, number and depth of intestinal crypt, density and area of aggregated lymphatic tissue were increased more significantly in biomin group (P<0.05). The knowledge obtained from this study showed that alphamune and biomin are considerable feed additives instead of antibiotic for improvement of histomorphological structure of small intestine and its associate lymphatic tissue.
  Keywords: Prebiotic, Symbiotic, Histomorphometrical, Broiler chicken
 • M. Poormontaseri, S. Hosseinzadeh, S. S. Shekarforoush Pages 36-39
  Botulism is a serious paralytic disease caused by Clostridium botulinum toxin in foods. There are seven recognized serotypes of botulinum neurotoxins among which the principal prevalent types in humans include A, B and E. Infant botulism results from intestinal colonization and toxin production by C. botulinum spores in babies less than 1 year old. Honey is the most important food discriminated as the cause of infant botulism. In this study, a total of 100 honey samples were collected from retail markets in Shiraz,Iran and analysed for the presence of C. botulinum using a multiplex PCR assay. Three pairs of primers were designed and optimized to identify A, B and E strains in the specimens. Positive samples were further examined to find out whether they carried the toxin gene; toxin products were also checked by mouse bioassay. The results showed that out of 100 honey samples tested, 2% were found positive for type B which carried the neurotoxin B gene confirmed by sequencing. All the injected mice died, whereas no symptoms were observed in the control groups. The honey collected from Shiraz retail markets was contaminated with the spore of the bacteria and can thus potentially cause infant botulism. Bioassay is described as a standard method; however, molecular based techniques also easily, quickly and reliably detect C. botulinum, its toxins and spores in food stuffs and is strongly advised for use in the food microbial lab.
  Keywords: Clostridium botulinum, Multiplex PCR, Honey
 • B. Nayeri Fasaei, O. Madadgar, A. Ghalyanchi Langeroodi, M. M. Ghafari Pages 40-44
  The polymerase chain reaction (PCR) was used to amplify a 578 bp fragment of the poxvirus 4b core protein. Avipoxvirus (APV) specific DNA was detected in all 10 different isolates (each of which had been isolated from an epidemic) isolated from chicken; canary and mynah were collected from Tehran province. Sequencing was performed for 2 isolates as representative and the nucleotide sequence showed a similarity of 71-100% with the other sequences in the GenBank. The derived phylogenetic tree showed six distinguishable sequence clusters. The sequence analysis reveals that the Iranian isolates are within the cluster with highly conserved p4b core protein in different countries and species of birds. Concerning the distance between countries which is the origin of the studied isolates that are situated in the same cluster with our Iranian isolates, nearly the same identity (95-99%) of isolates in this cluster exist, and so potential of infectivity of the isolates in several species and regions, and the import and export of birds from all over the world can likely spread the virus to other countries. Hence, strict quarantine measures should be considered in the entrances of every country. Moreover, this is the first molecular study in Avipoxviruses in Iran, especially in exotic birds.
  Keywords: Avian poxvirus, 4b core protein, Quarantine, PCR
 • A. P. Salati, S. Ferrando, A. Movahedinia, C. Gambardella, L. Gallus Pages 45-49
  Cyprinus carpio is a stenohaline species but can tolerate some ranges of changes in environmental salinities, so histomorphological methods and Na+-K+ ATPase and Aquaporin 3 immunohistochemistry were performed on common carp kidney as an osmoregulatory organ in experimental groups and control in order to investigate their possible roles during salinity challenge. Five groups of fish (n=25) with salinities ranging from 3, 6, 9 and 12 g/l marine salt and a control group (tap water) were used. The experiment was continued for two weeks. Kidney samples from control and experimental groups were fixed in 4% paraformaldehyde and were embedded in paraffin. The Na+-K+ ATPase and Aquaporin 3 intensity of the immunostaining and the renal tubules dilation had direct relation with environmental salinities, and showed the involvement of these proteins in physiological responses to environmental salinity. Furthermore, in the salinities 9 and 12 g/l epithelium of the renal tubules, profound histomorphological alteration was present.
  Keywords: Na+, K+ ATPase, Aquaporin 3, Salinity, Kidney, Common carp
 • S. P. Yasini, Z. Khaki, J. Salar Amoli, B. Kazemi, A. Gharabaghi, T. Ali Esfehani, S. M. Jalali, H. Shaygan Pages 50-53
  Anaplasma ovis infections can cause severe anemia in the acute phase of the disease. In order to investigate the alterations of erythrocyte protective antioxidant mechanisms associated with anemia in sheep experimentally infected with A. ovis, 100 ml heparinized blood was collected from splenectomised sheep that showed 6% A. ovis parasitemia. Inoculums of 20 ml blood were administered intravenously to five male sheep without any blood parasite. Parasitological and haematological changes and the activities of erythrocyte superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx) and catalase (CAT) were studied in experimentally infected animals on the 0-38 post infection days. Parasitemia increased significantly with the progress of infection and reached its maximum level on day 15 of the experiment. From this point to day 38, there was a gradual decline in parasitemia. A significant decrease in PCV, RBC and Hb concentration was evident coincidentally with peak parasitaemia in the infected sheep. On post infection day 15, the activities of all enzymes increased, the changes being significant for SOD activity. There was a significant positive correlation among parasitemia and the activities of erythrocyte SOD (r = 0.644, P<0.0005) and CAT (r = 0.424, P<0.05). Glutathione peroxidase activity declined significantly between post infection days 23-38. From the present study, it can be concluded that oxidative stress has an important role in anemia induced by anaplasmosis in sheep. It seems that SOD is a useful indicator of oxidative stress caused by A. ovis infection, due to its constant increasing means in the course of the disease.
  Keywords: Anaplasma ovis, Sheep, Oxidative stress, Anemia
 • N. Y. Salem, G. H. Rakha, T. A. Baraka Pages 54-57
  Canine ehrlichiosis has emerged as one of the most clinically important tick-borne diseases affecting dogs. Eighty-five naturally infected dogs have been investigated, the most consistent clinical signs recorded were fever, emaciation and lymphoadenopathy, anemia, monocytosis, thrompocytopenia, hypoalbuminemia, elevation in liver enzymes and total bilirubin were the most remarkable changes associated with canine ehrlichiosis in Egyptian dogs; microscopic examination failed to provide definitive diagnosis of canine ehrlichiosis. Season did not greatly influence the disease; the type of ticks involved in the disease transmission in Egypt was Rhipicephalus sanguineus.
  Keywords: Canine ehrlichiosis, Fever, Anemia, Liver enzymes, PCR
 • S. Hosseinzadeh, S. S. Shekarforoush, M. Fazeli, M. Dehghan Pages 58-61
  The objective of the current study was to evaluate the reproducibility of a reverse transcriptase PCR (RT-PCR)-based technique to differentiate viable and dead Salmonella cells in raw and sterilized milk. The microorganism was initially inoculated into the milk samples followed by incubating at 37°C for 4 h prior to inactivation by heat at 80°C for 10 min. The treated and non-treated samples were subsequently monitored using both PCR and RT-PCR, in vitro. Following 4 h incubation, the invA gene of Salmonella was clearly amplified by RT-PCR, while no band was detected in the heated samples. On the other hand, using the conventional PCR, it was possible to amplify the gene in both samples. Our results may suggest an important application of the RT-PCR technique, especially when the number of live organisms is an imperative factor to produce food borne infections and to establish a detection limit of the test.
  Keywords: Salmonella, Reverse transcriptase PCR, Milk
 • V. Hemati Doust, G. Rahimi, Mianji, A. Farhadi Pages 62-65
  Mastitis is one of the most serious and costly diseases affecting dairy cattle production. In the present study, effects of a lactoferrin gene polymorphism (intron 6) on milk somatic cell count (SCC) and subclinical mastitis was investigated in 121 Holstein dairy cattle. Two alleles of A and B and two genotypes of AA and AB were found in an EcoRI recognized single nucleotide polymorphism in intron 6 of lactoferin gene with the frequencies of 85.12, 14.88, 70.25 and 29.75%, respectively. No homozygous BB cows were detected in the studied population. Marker-traits association analysis showed that EcoRI marker site in lactoferrin gene was significantly related to SCC (P≤0.01) with AB as a desirable genotype. The obtained results in the present study indicated that selection of the AB genotypes for EcoRI recognized single nucleotide polymorphism might contribute to a reduction of SCC in Holstein dairy cattle.
  Keywords: Lactoferrin, Somatic cell count, Polymorphism
 • N. Amiri, M. J. Zamiri, A. Akhlaghi, S. Nazifi, A. R. Bayat, H. Atashi Pages 66-68
  The effect feeding olive-pulp silage (OPS) for 120 days on several blood attributes was studied using 16 rams allotted to two diets consisting of 70% corn silage or 70% OPS. Olive-pulp silage feeding resulted in lower serum total protein, alanine aminotransferase, calcium and phosphorus levels and higher glucose concentration compared to the corn silage diet. Body weight and other blood attributes were not affected by OPS feeding. Feeding a diet containing 70% OPS at the maintenance level had no apparent detrimental effect in mature rams.
  Keywords: Blood biochemistry, Hematology, Olive pulp, Ram, Sheep
 • P. Krishnamoorthy, S. B. N. Rao, D. Dineshkumar, H. Rahman Pages 69-71
  This scientific report describes the effect of feeding detoxified karanj seed cake as protein replacement of soya bean meal on immunity and pathology in growing lambs. Twenty-four male lambs, 4-6 months of age were divided into four groups of six each and fed with different levels of detoxified karanj seed cake (dKC 0%, dKC 25%, dKC 50%, dKC 75%) for 140 days. Effect on humoral and cell mediated immunity was assessed by antibody titer against Peste des petites ruminants (PPR) vaccination and lymphocyte proliferation assay, respectively. Significant decrease in the humoral immunity in high dose fed group and no change in stimulation index of lymphocytes in all the groups were observed. On histopathology, dKC 75 showed severe changes in intestine, testis and mesenteric lymph node. Thus, the present process of detoxification of karanj seed cake is useful for feeding growing lambs up to 50% protein replacement levels, with little adverse effect on immunity and pathology.
  Keywords: Detoxified karanj seed cake, Immunity, Pathology, Sheep
 • A. R. Taghavi Razavizadeh, J. Razmyar Pages 72-74
  Infectious keratoconjunctivitis (IKC) is a painful, highly contagious ocular disease in sheep and goats. This study was carried out for identification and characterization of causative agent of ocular disease in a sheep flock consisting of 300 ewes in Mashhad, Iran. Several ocular swabs were taken from affected animals. The samples were pooled and processed in a laboratory for isolation of suspecious agent. Following inoculation of the pooled sample in PPLO broth and agar, turbidity and growth of colonies were observed in them, respectively. Sequencing of the 1013 bp PCR product of 16S rDNA gene revealed that the causative agent of the outbreak has 100% sequence identity to Mycoplasma conjunctivae. Based on our knowledge this is the first documented report of isolation and molecular characterization of M. conjunctivae in Iran.
  Keywords: Infectious keratoconjunctivitis, Sheep, PCR