فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - سال یکم شماره 3 (پاییز 1392)

مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
سال یکم شماره 3 (پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/08/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محدثه عادلی*، نازنین شماعیان رضوی، مریم کبیریان، نسترن رزمجو، فاطمه تارا صفحه 7
  زمینه و هدف
  درمورد نحوه تغذیه پس ازعمل سزارین بین پزشکان مختلف و مراکزدرمانی متفاوت اختلاف نظر وجود دارد. دامنه این تفاوت ازشروع زودهنگام مایعات یاموادغذایی تاشروع دیرهنگام آنها (حتی تا 24 ساعت یس ازعمل) متفاوت است. این مطالعه باهدف ارزیابی و مقایسه پیامدهادر تغذیه زودهنگام4ساعت و 12ساعت پس ازعمل سزارین تحت بیهوشی سزارین انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه یک نوع کارآزمایی بالینی می باشد. نمونه ها شامل 82 مادر است که به روش تخصیص تصادفی به دو گروه تغذیه زودهنگام و معمول تقسیم شدند. مادران گروه تغذیه زودهنگام 4 ساعت پس از جراحی، مایعات رقیق و صاف شده را شروع و تا زمان شنیده شدن صداهای روده ای ادامه دادند،سپس رژیم معمولی را دریافت نمودند. در حالیکه مادران گروه تغذیه معمول،12 ساعت پس از جراحی رژیم مایعات را شروع نمودند و پس از اجابت مزاج اجازه دریافت غذای معمولی را داشتند.عوارض گوارشی، شدت درد، ترمیم زخم سزارین و میزان رضایتمندی مادران در دو گروه بررسی شد. سپس داده ها با استفاده از آزمونهای آماری کای دو، کروسکال والیس، T مستقل، فیشر و من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  شدت نفخ 24ساعت پس از سزارین در گروه مطالعه کمتر بود (030/0=p). زمان برگشت صداهای روده ای، دفع گاز، اجابت مزاج نیز به طور معنی داری در گروه مطالعه کمتر بود(001/0=p).همچنین شدت درد12(010/0=p) و24 (000/0=p) ساعت پس از عمل نیز در گروه مطالعه به مراتب کمتر بود در حالیکه دوگروه از نظر ترمیم زخم سزارین تفاوت آماری معنی داری نداشتند(257/0=p) و میزان رضایتمندی مادران در گروه مطالعه نیز بیشتر بود(000/0=p).
  نتیجه گیری
  شروع زودهنگام (4 ساعت) تغذیه در سزارین های تحت بیهوشی عمومی، بدون افزایش عوارض گوارشی وعفونت زخم باعث کاهش درد و افزایش رضایتمندی مادران می شود.
  کلیدواژگان: سزارین، تغذیه زودهنگام، عوارض گوارشی، درد، زخم
 • محمد ملکوتیان*، احمدرضا هراتی نژاد تربتی صفحه 15
  زمینه و هدف
  حضور فلزات سنگین در محیط و خصوصا در آب مشکلات بهداشتی زیادی به وجود می آورد. از تکنولوژی های موثر برای حذف آنها استفاده از جاذب ها است وبرخی از این روش ها از نقطه نظر اقتصادی،در دسترس بودن و قدرت حذف بالابر سایر آنها مزیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی جذب فلزات سنگین (مس، کادمیم و سرب) توسط برگ گیاه زعفران از محیط های آبی بعنوان یک جاذب در دسترس در منطقه می باشد.
  روش بررسی
  مطالعه تجربی است که در فاصله زمانی بهار وتابستان سال1392 در مرکز تحقیقات مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد. از برگ خشک گیاه زعفران مزارع استان خراسان رضوی بعنوان جاذب استفاده شد. آزمایش ها در سیستم ناپیوسته در دمای محیط بر روی نمونه های سنتتیک و واقعی انجام شد. تاثیر پارامترهای PH محلول، دوز جاذب، غلظت اولیه فلزات سنگین و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفته و ایزوترمهای جذب تعیین گردید. آزمایشات با دو بار تکرار انجام شد و جهت تعیین میانگین از نرم افزارspss نسخه 15 استفاده گردید.
  یافته ها
  PHبهینه درحذف فلزات سنگین مس، کادمیم و سرب به وسیله جاذب برگ گیاه زعفرانبرابر5بود. میزان بهینه جاذب برای فلزات به ترتیب(5/0، 5/1و5/1 گرم)وزمانهای تماس تعادلی (45، 90و90 دقیقه) بدست آمد. در این شرایط بهینه راندمان حذف به ترتیب74/55%،89/81%و 56/83% بدست آمد. با افزایش غلظت اولیه مس، کادمیم و سرب در محلول راندمان حذف کاهش یافت. PH نقش مهمتری در میزان جذب فلزات سنگین داشت. در نمونه های واقعی(صنعت مس شهید باهنر و باتری سازی نیرو الکترونیک کرمان) میزان بهینه جاذب (5/1، 2و2 گرم) و زمانهای تماس (60،90و90 دقیقه)بود. در شرایط بهینه راندمان حذف فلزات به ترتیب 12/45%، 78/68% و53/73%بدست آمد.نتایج حاصل از این مطالعه، بیشترین همبستگی را با مدل ایزوترم لانگمویر نشان داد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آمده برگ گیاه زعفران قابلیت بیشتری در جذب فلز سرب در مقایسه با مس وکادمیم دارد.ولی جذب مس و کادمیم با انرژی بیشتری صورت می گیرد. با توجه به نتایج آزمایشات و دردسترس بودن برگ گیاه در این منطقه، فصل رویش و ارزانی جاذب میتوان ازاین روشبهعنوان یک روش کاربردیجهت حذف فلزات سنگین ازفاضلابهای صنعتی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: جذب، فلزات سنگین، برگ زعفران، محلولهای آبی
 • هادی علیزاده سیوکی*، هاشم حشمتی، سید حسین خادمی، نازنین شماعیان رضوی، علی خلفی صفحه 23
  زمینه وهدف
  رشد و تکامل مطلوب کودکان در گرو تغذیه ی صحیح و عادات غذایی مناسب است. اگر تغذیه کودک مناسب و برنامه ی غذایی وی مطلوب باشد، سلامتی کودک تامین می شود. توجه به تغذیه کودکان از این جهت حائز اهمیت است که حساس ترین و آسیب پذیرترین گروه اجتماع را در مقابل سوء تغذیه و کمبود غذا تشکیل می دهند. این مطالعه جهت تعیین سطح دانش و منافع درک شده و موانع درک شده ی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تربت حیدریه در رابطه با مصرف صبحانه و میان وعده در سال تحصیلی92 انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این تحقیق نیمه تجربی 180 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر تربت حیدریه وارد مطالعه شدند. نمونه ها با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با کمک نرم افزار SPSSو آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 6/45 درصد دانش آموزان و 5/25 درصد آنها تقریبا هر روز صبحانه مصرف می کردند.نتیجه ی آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین آگاهی و رفتار دانش آموزان رابطه ی همبستگی متوسط و مثبت و بین موانع درک شده و رفتار رابطه ی همبستگی مثبت وجود دارد ولی این رابطه بین منافع درک شده و رفتار مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت دوران کودکی در پیشرفت، تکامل و سلامت کودک، آموزش های مناسب و گسترده تر، ضامن نسلی سالم و کارآمد خواهد بود. و با عنایت به پایین بودن درصد دانش آموزانی که در این مطالعه هر روز صبحانه و میان وعده مصرف می کردند، استفاده از برنامه های آموزشی مدون بر اساس مدلهای تغییر رفتار که باعث ارتقاء رفتارهای تغذیه ای در دانش آموزان شود ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، صبحانه، میان وعده، دانش آموزان
 • ستار محمدی *، احمد رضا یزدانبخش، مسعود فتاح زاده، علی خورشیدی صفحه 31
  زمینه و هدف
  تامین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی نقش مهمی در سلامت و رفاه جامعه دارد. وجود شرایط نامناسب در انتقال و توزیع آب، از مهمترین علل ایجاد آلودگی ثانویه آب و شیوع انواع بیماری های منتقله از طریق آن است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت باکتریولوژیکی آب در آبسردکن های واحدهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و شهید بهشتی انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع مقطعی بود و تعداد 13 آبسردکن مستقر در اماکن آموزشی مختلف بصورت تصادفی انتخاب و مقادیر مربوط به کل کلیفرم، کلیفرم های گرماپای (E.coli)، باکتری های هتروتروف(HPC)، کلر باقیمانده و pH اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده بصورت توصیفی و با استفاده از نرم افزارهای excel و spss انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دامنه کلر باقیمانده در آب قبل از ورود به آبسردکن 4/0-8/0 و در بعد از آبسردکن 2/0- 6/0 ppm می باشد. همچنین مقادیر pH نمونه ها در قبل و بعد از آبسردکن در دامنه 2/7-4/7 بدست آمده است. تعداد کلنی های باکتری های هتروتروف در نمونه های کشت داده شده از آب قبل و بعد از آبسردکن ها در دامنه 100±1000/cfu100ml بود. در هیچ کدام از نمونه ها باکتری های گروه کلی فرم مشاهده نشد. مقدار شاخص HPC قبل و بعد از آبسردکن به ترتیب766/67±950/64/cfu100ml و 1250±353/55/cfu100ml بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که احتمال وجود رشد ارگانیسم در شبکه آب لوله کشی و آبسردکن ها وجود دارد و کاهش کلر باقیمانده در بعد از دستگاه های آبسردکن نسبت به قبل نشان دهنده وجود آلودگی در آبسردکن ها هرچند به صورت ناچیز می باشد. بنابراین کنترل منظم سیستم توزیع آب شرب دانشگاه به منظور حفظ سلامت دانشجویان و پیشگیری از بروز هرگونه طغیان یا اپیدمی از اهمیت خاصی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آب آشامیدنی، آبسردکن، کیفیت باکتریایی
 • حسین عامری، محمد پناهی، عبدالخالق جعفری، علی خلفی*، هادی علیزاده، رضا عباس پور صفحه 37
  زمینه و هدف
  عوامل متعددی در انتخاب بیمارستان توسط بیماران تاثیر می گذارد که این عوامل می تواند از یک طرف کیفیت خدمات و از طرف دیگر عواملی چون هزینه های درمان، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باشد. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر ترجیح بیماران در انتخاب بیمارستانهای خصوصی جهت درمان می باشد.
  روش بررسی
  با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 110 نفر از بیماران بستری در بیمارستانهای خصوصی استان یزد در سال1391 انتخاب شد. پرسشنامه طراحی شده توسط محققان که روایی آن از طریق سنجش محتوا و آلفای کرنباخ(%78r=) بدست آمد، برای بیماران تکمیل شد. داده ها با استفاده ازنرم افزار SPSS و آزمون هایT-Test، ANOVA و سطح معنی دار 05/0 بررسی گردید.
  یافته ها
  از بین آمیزه عوامل شخصی، میل شخصی و از بین آمیزه عوامل کیفیت، ارتباط پزشک معالج با بیمار و حضور وی بر بالین و از بین آمیزه عوامل اقتصادی، درآمد فرد و هزینه های بیمارستان و از بین آمیزه عوامل بیرونی، دسترسی به پزشک معالج بعد از درمان بالاترین اثر را بر انتخاب بیماران داشتند.
  نتیجه گیری
  نظرات، نیازها و انتظارات مصرف کنندگان برای ارتقا کمی و کیفی خدمات و بهبود فرآیندها بایستی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیمار، بیمارستان خصوصی، یزد
 • علی خلفی، یوسف محمدیان، فاطمه ملک پور*، علیرضا ملک پور، داریوش سرفراز، مینا زینل زاده صفحه 43
  زمینه و هدف
  هر سال هزاران نفر در ایران جان خود را در اثر حوادث رانندگی از دست می دهند، به طوریکه ایران جزء کشورهای رتبه بالا در زمینه حوادث می باشد. یکی از عوامل موثر در این زمینه نگرش رانندگان نسبت به مسائل ایمنی در رانندگی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی بین نگرش به ایمنی و رفتارهای مخاطره آمیز می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوعمقطعی می باشد. جامعه مورد مطالعه رانندگان تاکسی شاغل در شهرستان ارومیه می باشد.با استفاده ازروش نمونه گیری سیستماتیک384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که 192 نفر به عنوان گروه مورد و 192 نفر به عنوان گروه شاهد بود. گروه مورد از میان افرادی انتخاب شد که در 3 سال گذشته سابقه حادثه رانندگی دارند و گروه شاهد از افرادی بود سابقه حادثه رانندگی را ندارند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. این پرسشنامه از 3 بخش: 1- مشخصات دموگرافیک 2- نگرش به ایمنی 3- رفتار های مخاطره آمیز تشکیل شده است. برای آنالیز آماری از نرم افزار SPSS 16و آزمون همبستگی پیرسون، من – ویتنی و کروسکال- والیس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در هر سه حیطه نگرش به ایمنی در رانندگی با حیطه های ابراز وجود و رانندگی با سرعت زیاد و رفتارهای مخاطره آمیز همبستگی معنی داری وجود داشت (001/0=p). هر سه حیطه نگرش به ایمنی در رانندگی با حیطه ی نقض قوانین و رفتارهای مخاطره آمیز ارتباط معنی داری یافت نشد (05/0
  نتیجه گیری
  نگرش به ایمنی بر رفتارهای مخاطره آمیز رانندگان تاثیر دارد، بنابرین با توجه به آمار بالای حوادث در کشورمان، ضروری است برنامه های آموزشی در مورد مسائل ایمنی برای رانندگان گذاشته شود تا نگرش رانندگان در مورد مسائل ایمنی بهتر شود.
  کلیدواژگان: نگرش، ایمنی، رفتار، رانندگان تاکسی، ارومیه
 • محسن کشاورز*، سید حسین خادمی، نازنین شماعیان رضوی، صدیقه عباسپور صفحه 50
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1392 انجام گرفته است.
  روش برررسی: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی (تعداد 329 نفر) می باشد که با از استفاده از روش سرشماری کامل بررسی شدند. داده ها از طریق دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی گردآوری شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (56/0= r). همچنین میزان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان به طور معنی داری بالاتر از میانگین و رضایت بخش بود. از دیگر یافته های این پژوهش رابطه معنی دار بین کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی (58/0=r) و نیز رابطه معنی دار بین کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری (53/0= r) بود. اما نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی رابطه معنی داری وجود نداشت (22/0= r). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین مولفه های کیفیت زندگی کاری، پرداخت منصفانه و کافی بیشترین قابلیت پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی را داراست.
  نتیجه گیری
  برنامه های کیفیت زندگی کاری می تواند اعتماد و توانایی حل مسئله کارکنان را افزایش دهد و در نتیجه رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها را ارتقاء بخشند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی کاری، تعهد سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، تعهد مستمر
 • محمد کاملی*، مهدیه سادات بدیعی، مریم رفیعی صفحه 58
  زمینه و هدف
  تغییرات فیزیولوژیک وآناتومیک دستگاه ادراری وتغییرات سیستم ایمنی در دوران بارداری شیوع باکتریوری بدون علامت راافزایش داده که خطرجدی برای مادروجنین دربردارد. این مطالعه به منظور بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت و درمان آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه در سال 1392 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی – مقایسه ای می باشد. در این بررسی1250زن باردار از فروردین تا اسفند 1392 شرکت داشتند. زنان باردارکه جهت مراقبت پره ناتال به مراکز بهداشتی مراجعه نمودند جهت انجام آزمایش کامل ادرار به آزمایشگاه ارجاع داده شدند و برای زنانی که در آزمایش کامل ادرار آنها 5-4 گلبول سفید و باکتری بود کشت انجام شد. بررسی اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزارSPSS و آزمون های آماری کروسکال والیس و رگرسیون گام به گام انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که 10% از زنان باردار دارای باکتریوری بدون علامت بودند. ارگانیسم های ایزوله شده از موارد باکتریوری بدون علامت به ترتیب عبارتند از: استافیلوکوک اپیدرمیدیس(49٪)-اشریشیاکلی(34٪)- آنتروباکتر(10 ٪)- کلبسیلا پنومونیه(6٪) و آنتروکوک فکالیس(1٪). مناسب ترین آنتی بیوتیک در درمان باکتریوری بدون علامت دوران بارداری آمیکاسین شناخته شدکه در مجموع 95٪ ارگانیسم ها به آن حساس و 5٪ مقاوم بودند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به درصد باکتریوری بدون علامت در زنان باردار شهرستان تربت حیدریه لازم است تا به طور دوره ای پژوهش هایی در زمینه ی میزان باکتریوری بدون علامت انجام شود. همچنین مراقبت ویژه از زنان باردار و ارجاع منظم آنها به آزمایشگاه و آموزش نکات بهداشتی میتواند نقش به سزایی درپیشگیری از ابتلا به عفونت ادراری و عوارض مرتبط با آن داشته باشد.
  کلیدواژگان: شیوع، باکتریوری بدون علامت، زنان باردار
 • خدیجه کلان فرمانفرما، ایرج ضاربان*، زهرا جلیلی، مهناز شهرکی پور، بهروز لطفی مایین بلاغ صفحه 65
  زمینه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان و اولین سرطان شایع میان زنان ایران است، ازآنجایی که روش های غربالگری ازجمله بهترین روش های تشخیص زودرس می باشند. وانجام آنها به طور چشمگیری از شیوع آن پیشگیری می کند لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر وضعیت آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان در معلمین زن مدارس راهنمایی شهر زاهدان انجام یافته است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی می باشد. که بر روی 240 نفر از معلمین زن مدارس راهنمایی شهر زاهدان در سال 1391 که با نمونه گیری چند مرحله ای در دوگروه مداخله و شاهد انتخاب شدند، انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته دوقسمتی مشتمل بر سوالات دموگرافیک و سوالات مربوط به آگاهی، نگرش و رفتار بود که پس از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت. بعد از بررسی نتایج پیش آزمون، مداخله آموزشی با استفاده از روش سخنرانی، نمایش فیلم، بحث گروهی و پرسش و پاسخ صورت گرفت و پس از گذشت2ماه، ارزیابی ثانویه انجام یافت. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار (15)spss و آزمون های آماری تی زوجی و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که براساس آزمون تی زوجی میانگین نمره آگاهی، (از 55/34 به 27/40)، نگرش (از31/41 به18/44) و رفتار (از05/11به 81/12) درگروه مداخله، قبل و بعد از مداخله آموزشی دارای اختلاف معنی داراست (001/0p<). اما در گروه کنترل قبل و بعد از مداخله آموزشی اختلاف معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه آموزشی تدوین شده بر بهبود سطح آگاهی، نگرش و رفتارهای پیشگیرانه از سرطان پستان درمعلمین موثر خواهد بود. لذا توصیه به طراحی و اجرای برنامه های مختلف آموزشی در زمینه تشخیص زودرس سرطان پستان در راستای تقویت آگاهی، نگرش و عملکرد معلمین می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش، آگاهی، نگرش، رفتارهای پیشگیرانه، سرطان پستان
|
 • Adeli M.*, Shamayianrazavi N., Kabiriyan M., Razmjoo N., Tara F Page 7
  Background
  After cesarean section, practices vary considerably between institutions and individual practitioners, ranging from early oral fluids or food to delayed introduction of oral fluids and food which may be after 24 hours or more. This study was carried out to assess and compare the outcome of early (4 hours) and late (12 hours) postoperative feeding after uncomplicated cesarean section done under general anesthesia.
  Materials And Methods
  This study was a controlled trial. The research population was women delivered by cesarean section in Ommolbanin hospital. The samples consist of 82 women randomly assigned in two groups of early and late traditional feeding. The early feeding group started oral fluids 4 hours after surgery, followed by regular diet after return of bowel sounds. The traditional feeding group started oral fluids 12 hours after surgery then oral solid food was allowed after defecation. The groups were compared about gastrointestinal complications, pain 4, 12and 24hours after surgery. Also the groups were compared about satisfaction and wound healing. Data was analyzed using chi-square, Fisher exact test, Kruskalwalis test, t test and Mann Whitney.
  Results
  flatulence intensity 24 (p=0.030(was less in early feeding group. Pain intensity12 (p=0.010) and 24 hours after surgery was less in early feeding group (p=0.000).women’s satisfaction was more in early feeding group (p=0.000) but the mean of REEDA score for cesarean wound healing was similar in both groups (p=0.257).
  Conclusion
  this paper shows the early feeding (4 hours) after cesarean section with general anesthesia decrease gastrointestinal complication, pain and increase women’s satisfaction.
  Keywords: Early feeding, Cesarean section, gastrointestinal complications, Pain, Wound, Satisfaction
 • Malakootian M.*, Harati Nezhad Torbati Ar Page 15
  Background
  The presence of heavy metals in the environment, especially in the water creates many health problems. Effective technology for the removal of some of the other methods that are attractive from an economic standpoint, the availability and high power in remove the rest of their advantages. The aim of this study was to investigate the uptake of heavy metals (Cu, Cd and Pb) by the saffron leaves of the aquatic environment in the area is available as an absorbent.
  Materials and Methods
  An experimental study in the spring and summer in 2013 in Environmental Health Engineering Research Center of Kerman University of medical was performed. Plantations of Razavi Khorasan dried saffron leaves were used as absorbents. Batch experiments were performed at room temperature on a synthetic and real sample. The effects of PH solution, absorbent dose, contact time, initial concentration of heavy metals absorption isotherms were determined and discussed. Experiments were performed in duplicate, to determine of mean was used the SPSS version 15.
  Results
  PH optimal removal of heavy metals copper, cadmium and lead saffron leaves the absorber was 5. The optimum absorbent for metals (0.5, 1.5 and 1.5 g) and the equilibrium contact times (45, 90 and 90 min), respectively. The optimum conditions for the removal of the 55.75 %, 81.89 % and 83.56 %, respectively. With increasing initial concentrations of copper, cadmium and lead in solution, the removal efficiency decreased. PH was important for the uptake of heavy metals. In actual samples (Martyr Bahonar Copper Industries and battery niruelectronics) optimal amount of adsorbent (1.5, 2and 2 g) and contact times (60, 90, and 90 minutes) respectively. The optimum conditions for the removal of metals, 45.12 %, 68.78 % and 73.53 % respectively. Results from this study showed the highest correlation with the Langmuir isotherm model.
  Conclusion
  The results of the saffron plant leaves absorb more lead than copper metal, copper and cadmium but with more energy will be absorbed. Readily available plant leaves in area and inexpensive absorbent according to the results of this method can be as a practical method to remove heavy metals from industrial waste water can be used.
  Keywords: Adsorption, Heavy metal, Saffron leaves, aqueous solutions
 • Alizadeh Siuki H.*, Heshmati H., Khademi H., Shamayianrazavi N., Khalafi A Page 23
  Background
  The optimal growth of children is dependent on proper nutrition and eating habits. If proper child nutrition and diet is the optimal child health is provided. It is important that children are fed according to the most sensitive and vulnerable groups in society against malnutrition and food insecurity form. This study aimed to determine the level of knowledge and perceived benefits and perceived barriers to primary school students in relation Torbat heydariyeh breakfast and snacks were conducted at 92 academic yea
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytical study 180 elementary grade students were selected by multi-stage sampling. The data collection instrument was a questionnaire that its validity and reliability were reviewed and confirmed. The collected data were analyzed by SPSS software and statistical independent T, one way ANOVA and Pearson test.
  Results
  The results showed that 45.6 percent of students ate breakfast every day and only 22.5 percent ate snack every day. Pearson test showed that the relationship between Knowledge and behavior perceived susceptibility and severity and behavior is positive and significant but this the relationship was not observed between perceived benefits and the behavior.
  Conclusion
  In this study was determined that behavior of students especially in breakfast and snack consumption is not desirable and according to the direct relationship between knowledge and perceived severity with behavior, can improve nutritional behavior of students through various educational programs and also work with the current models in health education, including the Health Belief Model (which susceptibility and perceived severity are components of this model).
  Keywords: knowledge, breakfast, snack, students
 • Sattar Mohammadi*, Ahmadreza Yazdanbakhsh, Masoud Fattahzadeh, Ali Khorshidi Page 31
  Background And Purpeses: Provision of safe water and sanitation is important for the health and welfare of the community. Improper conditions in the transmission and distribution of water, the most important causes of secondary pollution and water-borne disease outbreaks is. This study was donet, investigate quality of drinking water s bacteriological characteristics coming from water cooler units in Shahid Beheshti Medical Sciences and Shahid Beheshti Universites.
  Material and Methods
  This study is cross sectional and a systematic random sample of water cooler s units in Training- based places of medical Universities and Beheshti university were taken. From the total 13 water cooler were selected. Total coliform، E. coli coliform، heterotrophic bacteria (HPC)، residual chlorine and pH were measured. Collected Data were assessed by using statistical methods or softwares like excel and spss.
  Results
  Results showed that the range of residual chlorine in water before arriving to water cooler is 0. 8- 0. 4 and after water cooler is 0. 6- 0. 2 ppm. Also, the amount of pH after and before water cooler has been in domain of 7. 4- 7. 2. In the cultured water samples before and after water cooler، Hetrotrophic bactria has grown and the number of colonies in both was in the scope of 100- >1000 cfu/100ml. According to the results coliform group bacterias have never been seem in none of the cultured samples. Accordingly HPC indicator before water cooler and after that has been 766. 67650. 64 cfu/100ml and 1250355. 55 cfu/100ml respectively. Discussion &
  Conclusions
  Results showed that there is problity of presence of organism growth in piping system and water coolers, so that in both Hetrotrophic bactria Have grown. Also decrease in the residual chlorine after water cooler in relation to befor shows contamination in water coolers even in small amount. However proper maintenance of cooler machine, proper connection to the piping system and absence of any cracks or leaks in the system wasn t effectless.
  Keywords: drinking water, cooler, bacteriological quality
 • Amery H., Panahi M., Jafari A., Khalafi A.*, Alizadeh H., Abbaspour R Page 37
  Background
  Several factors have affects on the hospital choice by patients. One of these factors can be the quality of services and other factors such as the treatment expenditures, economic situation, cultural and social status, etc. This study aims to find the relevant factors affecting the choice of private hospitals for treatment by patients.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted in Yazd Province by the cooperation of 110 patients during 1392. The population was patients admitted in private hospitals of Yazd. Sampling was done randomly. Data collection were accomplished by the use of a researcher-made questionnaire and then face and content validity where confirmed and alpha =78%. For data analysis, SPSS software and T-Test, ANOVA (p<0.05) was used.
  Results
  The findings revealed that among all the influential factors, the following aspects are the most important ones for patient selection. In the case of personal issues, personal interest was categorized as the most significant, in the case of quality factors, the relationship of physician with patients and the presence of him for treatment; among economic factors, the individual income and hospital expenditure; and among external factors, the physician access after treatment.
  Conclusion
  It seems necessary that the opinions, needs, and expectations of the patients for the quantitative and qualitative services elevation and processes improvement should be considered.
  Keywords: Patient, Private hospital, Yazd
 • Khalafi A., Mohammadian Y., Malekpour F. *, Malekpour Ar, Sarfaraz D., Zeynelzadeh M Page 43
  Background
  Every year thousands of people lose their lives in car accidents, in such a manner that Iran is one of the top rank countries in this case. One of the effective factors in this field is attitude of drivers toward safety in driving. The present study aimed to investigate the correlation between safety to attitude and precarious behaviors.
  Materials And Methods
  The present study is descriptive – analytic. In this study 384 people from interior taxi drivers of Urmia city were selected 192 of whom were considered as the case group with experience of accident during the past three years and 192people as control group with no experience of accident during the past three years. The data were collected through a questionnaire. The questionnaire includes 3 parts: 1-demographic characteristics 2-safety attitude 3- specialty of personality. To investigate the relationship between personality and attitudes to safety, Features Pearson correlation test was used. For statically analysis SPSS software 16 and Pearson correlation, kruskal- Wallis and Mann- Whitney were used.
  Results
  Results showed that there was a significant correlation in all three scopes of attitude to safety in drivers, assertiveness scopes, fast driving and dangerous behaviors (p=0.001). There was no significant correlation in all three scopes of attitude to safety and rule breaching and precarious behaviors (p<0.005). Between education level and precarious behaviors no statistically significant relation was found (p<0.005). Also there was no significant correlation between age, marital status, experience of accidents, experience of driving and driving hours per week with the attitude to safety (p>0.05).
  Conclusion
  Attitude to safety has effects on precarious behaviors of drivers, so by considering the high rate of accident in our country, it is necessary to set up training programs on safety issues for drivers in order to improve the drivers’ attitudes to safety issues.
  Keywords: Attitude, Safety, Behavior, Taxi drivers, Urmia
 • Keshavarz M.*, Khademi H., Shamayianrazavi N., Abbasspor S Page 50
  Background
  This research was conducted to investigate the relationship between the quality of work life and organizational commitment at Torbat Heydariye University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  The population consisted of 329employees who were selected randomly. To measure quality of work life and organizational commitment, Valton questionnaire and Allen & Meyer questionnaire were used, respectively.
  Results
  Findings revealed that there was a positive correlation between the quality of work life and organizational commitment (r=0.56); moreover, the quality of work life and organizational commitment in this organization was satisfactory and more than average. This study also showed that there was a positive correlation between quality of work life &affective commitment and between quality of work life & normative commitment, but there was no significant correlation between quality of life & continuance commitment (r=0.22).
  Conclusion
  Regression analysis indicated that fair compensation can predict organizational commitment more than other factors. Programs of quality of work life can increase employee's confidence and ability to solve problems which lead to promoting in job satisfaction and organizational commitment.
  Keywords: Quality of Work Life, Organizational Commitment, Affective Commitment, Normative Commitment, Continuance Commitment
 • Kameli *, Badiee, Rafiee M Page 58
  Background
  The urinary tract infection, asymptomatic bacteriuriadue to lack of clinical signs is important. Especially in pregnant women, anatomical and physiological changes in the urinary tract and immune system changes during pregnancy increases the prevalence of asymptomatic bacteriuria and in some cases lead to symptomatic urinary tract infection is serious risk to mother and fetus contains. This study examined the Prevalence of asymptomatic bacteriuria and its implications in pregnant women referred to the health center laboratory Torbat Haydarieh in 2013.
  Materials and Methods
  The study is descriptive -cross sectional. In thisstudy1250pregnant women referred to thehealth center laboratoryUniversity of Medical Sciences Torbat Haydarieh in 2013. enrolled and were randomly sampled. All pregnant women referred to the health centers for Prenatal care Were referred to the laboratory for urine analysis and women with 4-5 white cells in urine or puriand women with symptoms of UTI were referred for testing urine culture. 125 patients who had a positive urine culture as case Groupand1125 women who were free of UTI as controls Group were considered. Statistical dataanalysiswas performedusingSPSSsoftware.
  Results
  The results show that10% of patients is a symptomatic bacteriuria. The highest rate asymptomatic bacteriuria is in the age group 20- 24 years (39%) and the lowest rate in more than 35years (4%). Organisms isolated from cases of asymptomatic bacteriuria are respectively: Staphilococ epidermidis (49%) -Ecoli(34%) –Enterobacter(10%) -Klebsiellapneumoniae(6%) and Enterococcus focal is(1 %).The most appropriate antibiotic treatment for asymptomatic bacteriuria during pregnancy is known Amikacin that95% sensitive and 5% of the organismswere resistantto it. The second antibiotic appropriate cefotaxime for treatment of asymptomatic bacteriuria in pregnant women is cefotaxime that 88%sensitive and12% of the total organisms were resistant to it. The highest resistance (51%) seen in the antibiotic Co-Trimoxazole.
  Conclusion
  Urinary tract infections can be very unpleasant side effects such as premature babies with low weight, high blood pressure, preeclampsia, mother anemia and perinatal mortality to be followed. According to importance of urinary tract infection and very adverse complications and importance health of women as mothers in the community, we hope this study can as a database for future Decisions in order to health plan and Proceeding spreventiveand therapeutic for reducing the incidence of urinary tract infection among pregnant women is used.
  Keywords: Asymptomatic bacteriuria, pregnant women, the prevalence
 • Kalan Farmanfarma Kh, Zareban I.*, Jalili Z., Shahraki Pour M., Lotfi B. Page 65
  Background
  Breast cancer is the most common cancer in females and the first ranked in Iranian women. Forasmuch as methods of screening are the best among early detection methods and doing of them significantly prevent from its prevalence. The present study aimed to determinate the effect of education on condition of knowledge, attitude and preventive behavior of breast cancer in female teachers at guidance schools in Zahedan.
  Materials And Methods
  This research is a quasi-experimental study. This study was conducted on 240 female teachers in secondary schools in Zahedan city in 2012 that were selected by multi-stage sampling in two control and intervention groups. The researcher-developed questionnaire was used to collect data including two parts: the first part includes demographic questions and the second part is related to awareness, behavior, and attitude that were used after the confirmation of validity and reliability. The data were collected through the questionnaire before and after training. The intervention was done through lecture, watching videos, group discussion, and question and answer. Two months after intervention, the second evaluation was performed. The data were analyzed through SPSS software and appropriate statistical tests like: Paired t-test, and Chi-square.
  Results
  The findings of this study showed that based on the paired t-test average scores of were as follows: awareness (from 34.55 to 40.27), attitude (from41.31 to 44.18) and behavior (from 11.05 to 12.81) in the intervention group, before and after intervention, there were significant differences (P- value<0.0001). But in control group, before and after intervention there was no significant difference.
  Conclusion
  The results of this study indicated that a regular educational program is effective on promoting attitude and knowledge level and preventive behaviors of breast cancer in teachers. The design and holding different educational programs lead to early diagnosis of breast cancer, enhancing awareness, attitude and action of teachers.
  Keywords: Education, Knowledge, Attitude, Preventive Behavior, Breast canc