فهرست مطالب

Iranian Biomedical Journal - Volume:18 Issue: 3, 2014
 • Volume:18 Issue: 3, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/02/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علیرضا خلعتبری* صفحات 120-129
  پلی فنول ها دارای برخی اثرات محافظتی در مقابل بیماری های عصبی می باشند. این اثرات به فعالیت های بیولوژیکی شامل فعالیت آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و ضد آپوپتوزی نسبت داده می شود. در این زمینه تلاش هایی جهت بررسی اثرات برخی پلی فنول های شناخته شده موجود در رژیم غذایی بر روی ضایعه نخاعی و مکانیسم های حفاظتی آنها صورت گرفته است. هدف از این مقاله ارائه مکانیسم های حفاظتی پلی فنول های طبیعی در مدل های حیوانی ضایعه نخاعی می باشد.
  کلیدواژگان: ضایعه نخاعی، پلی فنول ها، آنتی اکسیدان ها، طب گیاهی
 • بیتا بخشی، مینا بوستان شناس، مسعود قربانی* صفحات 130-135
  سابقه
  زیرواحد B کلراتوکسین تاکنون به عنوان ادجوانت و ایمونوژن موثر در مطالعات مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است، با این وجود میزان CTB نوترکیب تولید شده در سیستم های بیانی مختلف هنوز به سطح قابل قبول و رضایت بخش خود نرسیده است. هدف این مطالعه مقایسه میزان تولید پروتئین ذاتی و موتاسیون یافته rCTB در وکتور pQE می باشد.
  مواد و روش ها
  قطعه ctxBاز باکتری ویبریوکلرا O1 ATCC 14035 تکثیر گردید و همچنین قطعه ctxB دارای جهش S128T بوسیله PCR تکثیر شد. قطعه تکثیر شده در وکتور pGEM-T کلون و در باکتری E. Coli Top10F در محیط جامد LB حاوی آمپی سیلین کشت داده شد. توالی مربوط به ژن ctxB و ژن موتانت ctxB با تکنیک تعیین توالی مورد تائید قرار گرفتند. پس از تعیین توالی هر دو ژن در وکتور pQE-30 کلون و متعاقبا به باکتری E. coli BL21(DE3) جهت بیان پروتئین نوترکیب ذاتی و جهش یافته CTB انتقال داده شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تکنیک SDS-PAGE نشان داد که شرایط بهینه جهت تولید پروتئین rCTB در هر دو سیستم در زمان 5 ساعت بعد از القای کشت باکتری بدست می آید. تکنیک وسترن بلاتینگ تولید پروتئین rCTB را در هر دو سیستم تائید کرد. میزان تولید rCTB جهش یافته بسیار بیشتر از rCTB دست نخورده بود که این امر می تواند بدلیل جایگزین شدن اسید آمینه ترئونین بجای سرین در جایگاه 128 از توالی اسیدآمینه پروتئین rCTB باشد. علاوه بر این نتایج نشان دادند که rCTB موتانت توانایی ایجاد حالت پنتامر واتصال به ایمونوگلوبولین ضد CT بکار رفته در وسترن بلاتینگ را دارد.
  نتیجه گیری
  از نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت موتاسیون نقطه ای ایجاد شده در توالی ctxB سبب افزایش میزان بیان پروتئین rCTB شده است که این امر احتمالا بدلیل افزایش میزان انحلال پذیری پروتئین rCTB تولید شده می باشد. در نتیجه این سیستم بیانی می تواند جهت تولید مقادیر بالایی از CTB نوترکیب مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کولی، موتاسیون نقطه ای، CTB نوترکیب، بیان پروتئین
 • سمیرا گیلانچی، بنفشه اسماعیل زاده، اکرم عیدی، محمود براتی، ثریا محرابی، فاطمه مغنی قرقی، ملیحه نوبخت* صفحات 136-142
  پیش
  زمینه
  سلادین1 (نشانگر-1 انتخابی بیماری آلزایمر) که به عنوان DHCR24 نیز شناخته شده، ژنی است که در ناحیه مغزی تحت تاثیر بیماری آلزایمر دچار تنظیم کاهشی می شود. از آنجائیکه سلول های بنیادی فولیکول مو (HFSC)، دارای پتانسیل نوروژنیک می باشند، می توان فرض کرد که این سلول های چند توان منبع فراوان سلادین-1 می باشند. هدف ما ارزیابی بیان ژن سلادین-1 در سلول های بنیادی فولیکول مو بود.
  روش ها
  در این مطالعه ناحیه بالج فولیکول مو موش صحرایی ویستار نر کشت داده شد و سپس توسط ایمونوسیتوشیمی و فلوسیتومتری برای سلادین-1 در روزهای 8 تا 14 تعیین ویژگی شدند. سپس سلول های 11-9 روزه توسط Real Time PCR برای میزان بیان ژن سلادین-1 بررسی شدند.
  نتایج
  نتایج ما نشان دادند که بیان ژن سلادین-1DHCR24))در روزهای 9و10و11 احتمالا تحت تاثیر نمو HFSC به نورون است. اگرچه بیان این ژن در روز11 بیشتر از روز 10 و روز 10 بیشتر از روز 9 بود. همچنین ما HFSC را در روز14 بررسی کردیم و نشان داده شد این سلول ها برای بتا تری توبولین مثبت بوده و سلادین-1 در این روز بیان نشد.
  نتیجه گیری
  HFSC سلادین-1 را بیان می کند و این نتایج نشان می دهد که این سلول ها احتمالا می توانند در آینده در سلول درمانی برای AD مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سلادین 1، بیماری آلزایمر، سلول های بنیادی فولیکول مو
 • آتوسا حفیظی، سعیدرضا خاتمی، حمید گله داری، غلامرضا شریعتی*، علی حسین صابری، محمد حمید صفحات 143-150
  مقدمه
  بیماری اتوزوم غالب کلیه پلی کیستیک یکی از شایع ترین بیماری کلیوی با شیوع یک در هزار تولد است. این بیماری هتروژن دارای دو ژن شناخته شده PKD1 (با 46 اگزون بر روی بازوی کوچک کروموزوم 16) و ژن PKD2 (با 15 اگزون بر روی بازوی بزرگ کروموزوم 4) می باشد. در 85 درصد موارد، بیماران مبتلا به این بیماری یک جهش را در ژن PKD1 نشان می هند. بررسی های ژنتیکی وجود واریانت های آللی را در این بیماران تایید می کند. اما در مورد بیماران ایرانی اطلاعات بسیار محدودی در رابطه با تنوع ژنتیکی در آلل های این ژن وجود دارد.
  مواد و روش ها
  در این بررسی، مناطق رمز شونده ژن PKD1 در یک پسر 7 ساله مبتلا به بیماری اتوزوم غالب کلیه پلی کیستیک به همراه والدین وی (پدر بیمار که فاقد علائم بالینی این بیماری و مادر که بصورت مادرزادی دارای فقط یک کلیه بودند) انجام شد.
  نتایج
  بررسی ژنتیک مولکولی نشان داد که هر سه نفر دارای یک جهش گزارش نشده بدمعنی در موقعیت نوکلئوتید 3057 در اگزون 25 ژن PKD1 هستند. از طرف دیگر، فقط در پسر بیمار در موقعیت 2241 در اگزون 15 و همچنین در موقعیت 3710 در اگزون 38 همان ژن جهش های دیگری مشاهده شد. برای تایید بیماری زایی این جهش ها، 50 نفر از افراد سالم غیر فامیل در اگزون های 15، 25 و 38 بررسی شدند.
  جمع بندی: نتایج حاصل نشان می دهند که تغییر GTG>ATG، ACA>GCA و CAC>AAC به ترتیب با فراوانی 60 و 14و 22 درصد در جمعیت جنوب غرب ایران پلی مورفیسم هستند.
  کلیدواژگان: بیماری کلیوی پلی کیستیک غالب، بیماری پلی کیستیک، ژن PKD1، ایران
 • سیما توکلی نژاد، محسن خسروی، براتعلی مشکانی، علیرضا ابراهیم زاده صفحات 151-157
  پیش
  زمینه
  سلول های بنیادی مزانشیمی (MSC) کشت داده شده در محیط آزمایشگاه در بسیاری از مطالعات بالینی مورد استفاده قرارگرفته اند. اما هنوز نگرانی هایی درباره شرایط کشت در محیط آزمایشگاه وجود دارد. یکی از این نگرانی ها مربوط به استفاده وسیع از سرم جنین گاو (FBS) در محیط کشت است. پلاسمای غنی از پلاکت انسانی (hPRP) گزینه ی جایگزین برایFBS است. در این مطالعه اثر hPRP بر تزاید و تمایز به استئوبلاست در سلول های بنیادی مزانشیمی بررسی شده است.
  روش ها
  سلول های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی(hADSC) استخراج و کشت داده شدند. سلول ها بعد از پاساژ سوم توسط فلوسایتومتری تعیین ماهیت شده و برای آزمایشات بعدی مورد استفاده قرار گرفتند. عوامل رزازورین (Resazurin) و آلیزاین رد (Alizarin red) به ترتیب برای بررسی تزاید و تمایز به استئوبلاست استفاده شدند.
  نتایج
  کشت به وسیله hPRP باعث افزایش معنادار در تزاید سلول نسبت به گروه کنترل گردید (001/0P<). تزاید سلولی در گروه 15% hPRP نسبت به گروه 10% hPRP نیز به طور معناداری بالاتر بود (05/0P<). علاوه بر این hPRP نسبت به FBS باعث تمایز استئوژنیک کمتری شد (001/0P<) اما مقدار مینرالیزاسیون در مقایسه با گروه کنترل منفی قابل قبول بود(001/0P<).
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد hPRP نه تنها می تواند باعث بهبود تزاید سلولی گردد، بلکه می تواند منبع مناسبی از فاکتورهای رشد در مراحل تمایز دادن سلول های بنیادی به استئوبلاست در اهداف بالینی است. به هر حال برای استفاده بالینی از hPRP تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: پلاسمای غنی از پلاکت، بافت چربی، سلولهای بنیادی، تمایز سلولی، تزاید سلولی
 • مهدی قربانعلی زادگان، بی تا بخشی*، انوشیروان کاظم نژاد لیلی، شهین نجار پیرایه، بهرام نیک منش صفحات 158-164
  مقدمه
  هدف از مطالعه حاظر، تعیین شیوع ژن های ویرولانس و بررسی مولکولی جنس های کمپیلوباکتر به روش ERIC-PCR جدا شده از کودکان مبتلا به اسهال در ایران می باشد.
  روش ها
  در فاصله تیر ماه سال 1391 تا تیر ماه سال 1392 از کودکان زیر پنج سال دویست نمونه مدفوع اخذ گردید. تشخیص کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولی با استفاده از روش های استاندارد بیوشیمیایی و مولکولی انجام شد. وجود ژن های ویرولانس و تنوع ژنتیکی ایزوله ها با استفاده از PCR و ERIC- PCRانجام شد.
  نتایج
  12(6%) ایزوله کمپیلوباکتر، شامل 10(5/4%) کمپیلوباکتر ژژونی و 2 (5/1%) کمپیلوباکتر کولی جدا سازی گردید. ژن های flaA، cadF و ciaB در تمامی نمونه ها وجود داشت. ژن پلاسمیدی virB11 در هیچ یک از نمونه ها مشاهده نگردید. ژن تهاجمی iam در تمامی نمونه های کمپیلوباکتر کولی مشاهده گردید و در هیچ یک از نمونه های کمپیلوباکتر ژژونی مشاهده نگردید. ژنهای pldA و CDT در 3/58% از ایزوله های کمپیلوباکتر ژژونی مشاهده گردید. در آنالیز PCR- ERIC هفت پروفایل مجزا در سه مجموعه مشخص گردید. در آنالیز ژنوتیپی ارتباط بین نواحی جغرافیایی جداسازی نمونه ها و محتوی ژن های تهاجمی آنها مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس اطلاعات ما، مطالعه حاظر اولین مطالعه در ایران در بررسی کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولی بر اساس ژنوتیپ و محتوی ژن های تهاجمی می باشد. PCR- ERIC به همراه محتوی ژن های تهاجمی قدرت تمایز خوبی برای کمپیلوباکتر ژژونی دارد. به هر حال مطالعات بیشتری برای روشن شدن بیماری زایی ژنوتیپ های خاص نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: کمپیلوباکتر ژژونی، کمپیلوباکتر، اسهال، فاکتورهای بیماریزایی
 • مائده قاسمی، ناصر خدایی، سجاد سالاری، افسانه الیاسی*، رضا صغیری صفحات 165-172
  مقدمه
  عدم هومئوستازی اندوپلاسمیک رتیکلوم ویژگی معمول بیماری های مختلف از جمله دیابت می باشد، که در آن عملکرد این ارگانل مختل می شود. در حال حاضر به خوبی ثابت شده است که کانال های یونی موجود در غشاء اندوپلاسمیک رتیکلوم نقش مهمی در حفظ هومئوستازی لومن آن دارند. مطالعه قبلی ما حضور یک کانال کاتیونی حساس به ATP را دراندوپلاسمیک رتیکلوم نشان داد. در این مطالعه فعالیت این کانال در شرایط کنترل و دیابت با استفاده از تکنیک ثبت تک کانال مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  روش
  دیابت با تزریق تک دوز استرپتوزوتوسین(45 mg/Kg) به موش های صحرایی نر نژاد ویستار القا شد. خصوصیات تک کانال پتاسیمی از طریق الحاق کانال های اندوپلاسمیک رتیکلوم هپاتوسیت های دیابتی به غشاء دولایه لیپیدی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  الحاق کانال های یونی اندوپلاسمیک رتیکلوم به غشاء دو لایه لیپیدی نشان داد رابطه جریان-ولتاژ کانال با کنداکتانس 520 ± 19 pS تحت تاثیر دیابت قرار نگرفته در حالیکه رابطه احتمال باز بودن- ولتاژ کانال کاهش معنی دار ی را در ولتاژ های بیستر از +30 mV در رتهای دیابتی نشان می دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد فعالیت کانال کاتیونی اندوپلاسمیک رتیکلوم هپاتوسیت ها در شرایط دیابت کاهش می یابد. هم چنین، این یافته ها می توانند به عنوان کمک موثری جهت درک ما برای طرح های درمانی در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: اندوپلاسمیک رتیکلوم، دیابت، کانال های یونی، غشاء دو لایه لییدی، کبد
 • لیلا پیرمرادی، محمدتقی محمدی، اکبر صفایی، فخرالدین مصباح، غلامعباس دهقانی* صفحات 173-180
  هدف
  داده های آزمایشگاهی نشان میدهد که وانادیوم سلولهای بتای پانکراس حیوانات دیابتی را محفاظت میکند. ولی مشخص نیست این اثر به طور مستقیم و یا با کاهش سمیت گلوکز اعمال میشود. دراین تحقیق اثرات سولفات وانادیل خوراکی (وانادیوم) بروضعیت گلوکز و سلولهای بتای پانکراس حیوانات نرمال و دیابتی مورد برسی ارزیابی قرار گرفته است.
  روش ها
  موش های صحرائی بالغ به طور تصادفی به 5 گروه نرمال و دیابتی تقسیم شدند. با تزریق وریدی استرپتوزوسین (40 میلی گرم/ کیلوگرم وزن بدن) دیابت قندی ایجاد شد. به مدت دو ماه گروه کنترل نرمال (CN) آب خالص و گروه نرمال درمان شده با با وانادیوم از محلول وانادیوم (1 میلیگرم VOSO4 در یک میلی لیترآب، VTN) استفاده نمودند. در همین مدت گروهای کنترل دیابتی آب خالص (CD) و درمان شده با انسولین (ITD) آب خالص همراه تزریق انسولین NPH (روزانه80 واحد/ کیلوگرم وزن بدن) مصرف نمودند. در طول آزمایش با نمونه برداری خون دمی قند خون (میلی گرم در دسی لیتر) و انسولین خون (نانوگرم در دسی لیتر) اندازه گیری شد. بعد از 2 ماه آزمایش حیوانات را کشته و پانکراس آنها جهت رنگ آمیزی سلولهای بتا آماده سازی شد.
  نتایج
  قبل از شروع آزمایش متوسط قند خون نرمال تمامی گروه ها 2 ± 88 بود. متوسط قند خون گروه های CD، VTD و ITD در شروع آزمایش 9± 395 بود. در پایان آزمایش قند خون گروه CD، VTD و ITD به ترتیب 22± 509، 14± 138 و 14± 144 بود. انسولین گروه VTN (01/0 ± 75/0) و VTD (01/0 ± 87/0) تقریبا مشابه ولی به طور قابل ملاحظه از گروه CD (07/0 ± 51/0) بیشتر و از گروه CN (02/0 ± 51/2) کمتر بود. جزایرپانکراس گروه VTN در مقایسه با گروه CN از نظر اندازه بزرگتر، و نقاط نشان دهنده واکنش ایمینی انسولینی متراکم تر و توده سلولهای بتای مرکزی آنها زیاد تر بود. درحالی که جزایرپانکراس در گروه CD و ITD آتروفی شده بودند، نقاط نشان دهنده واکنش ایمینی انسولینی پراکنده و توده سلولهای بتا کم بودند، این پارامترهای در گروه VTD مشابه گروه CN بودند.
  نتیجه گیری
  علاوه بر خاصیت شبه انسولینی، وانادیوم سلولهای بتای جرایر پانکراس را محافظت نموده و حذف سمیت گلوکز که با مصرف وانادیوم اتفاق می افتد در این عملکرد نقش ضعیفی دارد.
  کلیدواژگان: وانادیوم، موش صحرائی، دیابت قندی، حفاظت، سلولهای بتا
 • سحر حاتمی، سعید زواره*، مژده صالح نیا، تقی لشکر بلوکی، محمد تقی قربانیان، اسحاق کریمی صفحات 181-188
  سابقه
  انجماد فولیکول های پره آنترال، تکنیکی امیدبخش برای حفظ باروری می باشد. اهداف مطالعه حاضر، ارزیابی سطوح گونه های واکنشگر اکسیژن و ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل فولیکول های پره آنترال منجمد شده موش در حضور آلفا لیپوئیک اسید (ALA) بود.
  روش ها
  فولیکول های پره آنترال (140 -150 میکرومتر) به دو گروه انچمادی و تازه تقسیم شدند. هر گروه به مدت 12 روز در محیط آزمایشگاه با و یا بدون ALA کشت داده شدند و سپس با افزودن گونادوتروپین کوریون انسان، تخمک گذاری القاء شد. لقاح آزمایشگاهی به منظور بررسی توانائی تکوین انجام شد. به طور همزمان، میزان ROS و TAC بعد از 0، 24، 48، 72 و 96 ساعت کشت به ترتیب با روش 2''،7''-dichlorofluorescin و ferric reducing/antioxidant power اندازه گیری شد.
  نتایج
  نرخ بقاء، تشکیل حفره آنتروم و تخمک متافاز II در گروه های تیمار شده با ALA در مقایسه با گروه های تیمار نشده به طور معنی داری بیشتر بود. در گروه فولیکول های پره آنترال انجمادی تیمار شده با ALA، سطح TAC به طور معنی داری افزایش یافت و تا 96 ساعت بدون تغییر ماند، در حالیکه سطح ROS، پس از 96 ساعت کشت به نقطه اول برگشت.
  نتیجه گیری
  تیمار ALA به طور مثتبی تکوین فولیکول های پره آنترال انجمادی را در نمونه های انجمادی و غیر انجمادی با افزایش سطح TAC و کاهش سطح ROS متاثر می کند.
  کلیدواژگان: فولیکول پره آنترال، آلفا لیپوئیک اسید (ALA)، گونه های واکنشگر اکسیژن (ROS)، ظرفیت آنتی اکسیدانتی کل (TAC)
 • معصومه دژمان، الهام حبیبی، منیر برادران افتخاری، کتایون فلاحت، حسین ملک افضلی* صفحات 189-195
|
 • Ali Reza Khalatbary * Pages 120-129
  Polyphenols have been shown to have some of the neuroprotective effects against neurodegenerative diseases. These effects are attributed to a variety of biological activities، including free radical scavenging/antioxidant and anti-inflammatory and anti-apoptotic activities. In this regard، many efforts have been made to study the effects of various well-known dietary polyphenols on spinal cord injury (SCI) and to explore the mechanisms behind the neuroprotective effects. The aim of this paper is to present the mechanisms of neuroprotection of natural polyphenols used in animal models of SCI.
  Keywords: Spinal cord injury (SCI), Polyphenols, Antioxidants, Herbal medicine
 • Bita Bakhshi, Mina Boustanshenas, Masoud Ghorbani * Pages 130-135
  Background
  Cholera toxin B subunit (CTB) has been extensively considered as an immunogenic and adjuvant protein, but its yield of expression is not satisfactory in many studies. The aim of this study was to compare the expression of native and mutant recombinant CTB (rCTB) in pQE vector.
  Methods
  ctxB fragment from Vibrio cholerae O1 ATCC14035 containing the substitution of mutant ctxB for amino acid S128T was amplified by PCR and cloned in pGETM-T easy vector. It was then transformed to E. coli Top 10F' and cultured on LB agar plate containing ampicillin. Sequence analysis confirmed the mature ctxB gene sequence and the mutant one in both constructs which were further subcloned to pQE-30 vector. Both constructs were subsequently transformed to E. coli M15 (pREP4) for expression of mature and mutant rCTB.
  Results
  SDS-PAGE analysis showed the maximum expression of rCTB in both systems at 5 hours after induction and Western-blot analysis confirmed the presence of rCTB in blotting membranes. The expression of mutant rCTB was much higher than mature rCTB, which may be the result of serine-to-threonine substitution at position 128 of mature rCTB amino acid sequence created by PCR mutagenesis. The mutant rCTB retained pentameric stability and its ability to bind to anti- cholera toxin IgG antibodies.
  Conclusion
  Point mutation in ctxB sequence resulted in over-expression of rCTB, probably due to the increase of solubility of produced rCTB. Consequently, this expression system can be used to produce rCTB in high yield.
  Keywords: Escherichia coli_Point mutation_Cholera toxin B subunit (CTB)_Protein expression
 • Samira Gilanchi, Banafshe Esmaeilzade, Akram Eidi, Mahmood Barati, Soraya Mehrabi, Fatima Moghani Ghoroghi, Maliheh Nobakht * Pages 136-142
  Background
  The seladin-1 (selective Alzheimer disease indicator-1)، also known as DHCR24، is a gene found to be down-regulated in brain region affected by Alzheimer disease (AD). Whereas، hair follicle stem cells (HFSC)، which are affected in with neurogenic potential، it might to hypothesize that this multipotent cell compartment is the predominant source of seladin-1. Our aim was to evaluate seladin-1 gene expression in hair follicle stem cells.
  Methods
  In this study، bulge area of male Wistar rat HFSC were cultured and then characterized with Seladin-1 immunocytochemistry and flow cytometry on days 8 to 14. Next، 9-11-day cells were evaluated for seladin-1 gene expression by real-time PCR.
  Results
  Our results indicated that expression of the seladin-1 gene (DHCR24) on days 9، 10، and 11 may contribute to the development of HFSC. However، the expression of this gene on day 11 was more than day 10 and on 10th day was more than day 9. Also، we assessed HFSC on day 14 and demonstrated these cells were positive for β-ш tubulin، and seladin-1 was not expressed in this day.
  Conclusion
  HFSC express seladin-1 and this result demonstrates that these cells might be used to cell therapy for AD in future.
  Keywords: Seladin, 1 (selective Alzheimer disease indicator, 1), Alzheimer disease (AD), Hair follicle stem cells
 • Atousa Hafizi, Saeid Reza Khatami, Hamid Galehdari, Gholamreza Shariati *, Ali Hossein Saberi, Mohammad Hamid Pages 143-150
  Introduction
  Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD) is one of the most common genetic kidney disorders with the incidence of 1 in 1،000 births. ADPKD is genetically heterogeneous with two genes identified: PKD1 (16p13. 3، 46 exons) and PKD2 (4q21، 15 exons). Eighty five percent of the patients with ADPKD have at least one mutation in the PKD1 gene. Genetic studies have demonstrated an important allelic variability among patients، but very few data are known about the genetic variation among Iranian populations.
  Methods
  In this study، exon direct sequencing of PKD1 was performed in a seven-year old boy with ADPKD and in his parents. The patient’s father was ADPKD who was affected without any kidney dysfunction، and the patient’s mother was congenitally missing one kidney.
  Results
  Molecular genetic testing found a mutation in all three members of this family. It was a missense mutation GTG>ATG at position 3057 in exon 25 of PKD1. On the other hand، two novel missense mutations were reported just in the 7-year-old boy: ACA>GCA found in exon 15 at codon 2241 and CAC>AAC found in exon 38 at codon 3710. For checking the pathogenicity of these mutations، exons 15، 25، and 38 of 50 unrelated normal cases were sequenced.
  Conclusion
  our findings suggested that GTG>ATG is a polymorphism with high frequency (60%) as well as ACA>GCA and CAC>AAC are polymorphisms with frequencies of 14% and 22%، respectively in the population of Southwest Iran.
  Keywords: Autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPKD), Polycystic kidney diseases (PKD), PKD1 gene, Iran
 • Sima Tavakolinejad, Mohsen Khosravi, Baratali Mashkani, Alireza Pages 151-157
  Background
  The cultured mesenchymal stem cells (MSC) have been used in many clinical trials; however، there are still some concerns about the cultural conditions. One concern is related to the use of FBS as a widely used xenogeneic supplement in the culture system. Human platelet-rich plasma (hPRP) is a candidate replacement for FBS. In this study، the effect of hPRP on MSC proliferation and osteogenic differentiation has been evaluated.
  Methods
  Human adipose-derived stem cells (hADSC) were expanded. Cells from the third passage were characterized by flow cytometric analysis and used for in vitro experiments. Resazurin and alizarin red stains were used for cell proliferation and osteogenic differentiation assays، respectively.
  Results
  Treatment with hPRP resulted in a statistically significant increase in cell proliferation compare to the negative control group (P<0. 001). Cell proliferation in the 15% hPRP group was also significantly higher than that in the 10% hPRP group (P<0. 05). Additionally، it caused less osteogenic differentiation of the hADSC compared to the FBS (P<0. 001)، but in comparison to negative control، it caused acceptable mineralization (P<0. 001).
  Conclusion
  These findings indicate that hPRP not only improves the proliferation but also it can be a suitable substitution in osteogenic differentiation for clinical purposes. However، the clinical application value of hPRP still needs more investigation.
  Keywords: Platelet, Rich Plasma, Adipose tissue, Stem Cells, Cell differentiation, Cell proliferation
 • Mahdi Ghorbanalizadgan, Bita Bakhshi *, Anoshirvan Kazemnejad Lili, Shahin Najar-Peerayeh, Bahram Nikmanesh Pages 158-164
  Background
  The aim of this study was to determine the prevalence of virulence-associated genes and enterobacterial repetitive intergenic consensus PCR (ERIC-PCR) analysis of Campylobacter spp. isolated from children with diarrhea in Iran.
  Methods
  A total of 200 stool specimens were obtained from children under 5 years during July 2012 to July 2013. Detection of C. jejuni and C. coli was performed by standard biochemical and molecular methods. The presence of virulence-associated genes and genetic diversity of isolates was examined using PCR and ERIC-PCR analyses.
  Results
  A total of 12 (6%) Campylobacter spp. were isolated from patients including 10 (4. 5%) C. jejuni and 2 (1. 5%) C. coli. The flaA، cadF and ciaB genes were present in 100% of isolates، while no plasmid of virB11 gene was present in their genome. The prevalence of invasion-associated marker was 100% among C. coli and was not detected in C. jejuni isolates. The distribution of both pldA and the genes associated with cytolethal distending toxin (CDT) was 58. 3% in C. jejuni isolates. Seven distinct ERIC-PCR profiles were distinguished in three clusters using ERIC-PCR analysis. Genotyping analysis showed a relative correlation with geographic location of patients and virulence gene content of isolates.
  Conclusion
  To our knowledge، this is the first molecular survey of Campylobacter spp. in Iran concerning genotyping and virulence gene content of both C. jejuni and C. coli. ERIC-PCR revealed appropriate discriminatory power for clustering C. jejuni isolates with identical virulence gene content. However، more studies are needed to clearly understand the pathogenesis properties of specific genotypes.
  Keywords: Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, diarrhea, Virulence factors
 • Maedeh Ghasemi, Naser Khodaei, Sajjad Salari, Afsaneh Eliassi *, Reza Saghiri Pages 165-172
  Background
  Defects in endoplasmic reticulum homeostasis are common occurrences in different diseases، such as diabetes، in which the function of endoplasmic reticulum is disrupted. It is now well established that ion channels of endoplasmic reticulum membrane have a critical role in endoplasmic reticulum luminal homeostasis. Our previous studies showed the presence of an ATP-sensitive cationic channel in endoplasmic reticulum. Therefore، in this study، we examined and compared the activities of this channel in control and diabetic rats using single-channel recording techniques.
  Method
  Male Wistar rats were made diabetic for 2 weeks with a single dose injection of streptozotocin (45 mg/kg). Ion channel incorporation of rough endoplasmic reticulum of diabetic hepatocytes into the bilayer lipid membrane allowed the characterization of K+ channel.
  Results
  Ion channel incorporation of rough endoplasmic reticulum vesicles into the bilayer lipid revealed that the channel current-voltage (I-V) relation with a mean slope conductance of 520 ± 19 pS was unaffected in diabetes. Interestingly، the channel Po-voltage relation was significantly lower in diabetic rats at voltages above +30 mV.
  Conclusion
  We concluded that the endoplasmic reticulum cationic channel is involved in diabetes. Also، this finding could be considered as a goal for further therapeutic plans.
  Keywords: Endoplasmic reticulum, Diabetes, Ion channels, Bilayer lipid membrane, Liver
 • Leila Pirmoradi, Mohammad Taghi Mohammadi, Akbar Safaei, Fakhardin Mesbah, Gholam Abbas Dehghani * Pages 173-180
  Background
  Data shows vanadium protects pancreatic beta cells (BC) from diabetic animals. Whether this effect is direct or through the relief of glucose toxicity is not clear. This study evaluated the potential effect of oral vanadyl sulfate (vanadium) on glycemic status and pancreatic BC of normal and diabetic rats.
  Methods
  Rats were divided into five groups of normal and diabetic. Diabetes was induced with streptozocin (40 mg/kg، i. v.). Normal rats used water (CN) or vanadium (1 mg/ml VOSO4، VTN). Diabetic rats used water (CD)، water plus daily neutral protamine Hagedorn insulin injection (80 U/kg، ITD) or vanadium (VTD). Blood samples were taken for blood glucose (BG، mg/dL) and insulin (ng/dL) measurements. After two months، the pancreata of sacrificed rats were prepared for islet staining.
  Results
  Pre-treated normal BG was 88 ± 2، and diabetic BG was 395 ± 9. The final BG in CD، VTD، and ITD was 509 ± 22، 138 ± 14، and 141 ± 14، respectively. Insulin in VTN (0. 75 ± 0. 01) and VTD (0. 78 ± 0. 01) was similar، higher than CD (0. 51 ± 0. 07) but lower than CN (2. 51 ± 0. 02). VTN islets compared to CN had larger size and denser central core insulin immunoreactivity with plentiful BC. CD and ITD islets were atrophied and had scattered insulin immunoreactivity spots and low BC mass. VTD islets were almost similar to CN.
  Conclusion
  Besides insulin-like activity، vanadium protected pancreatic islet BC، and the relief of glucose toxicity happening with vanadium had a little role in this action.
  Keywords: Vanadium, Rats, Diabetes, Protection, Beta cells
 • Sahar Hatami, Saeed Zavareh *, Mojdeh Salehnia, Taghi Lashkarbolouki, Mohammad Taghi Ghorbanian, Isaac Karimi Pages 181-188
  Background
  Cryopreservation of pre-antral follicles is a hopeful technique to preserve female fertility. The aim of the present study was to evaluate reactive oxygen species (ROS) and total antioxidant capacity (TAC) levels of mouse vitrified pre-antral follicles in the presence of alpha lipoic acid (ALA).
  Methods
  Isolated pre-antral follicles (140–150 µm in diameter) were divided into vitrified–warmed and fresh groups. Each group was subjected to in vitro maturation with or without ALA for 12 days، followed by adding human chronic gonadotropin to induce ovulation. In vitro fertilization was performed to evaluate their developmental competence. In parallel، the amount of ROS and TAC were assessed after 0، 24، 48، 72، and 96 h of culture by 2''،7''-dichlorofluorescin assay and ferric reducing/antioxidant power assay، respectively.
  Results
  The respective rates of survival، antrum formation، and metaphase II oocytes were significantly higher in ALA-supplemented groups compared to the groups not treated with ALA. TAC and ROS levels were significantly decreased and increased، respectively during the culture period up to 96 h in the absence of ALA in both vitrified and non-vitrified samples. However، with pretreatment of ALA، TAC levels were increased significantly and remained constant up to 96 h in vitrified-warmed pre-antral follicles، while ROS levels completely returned to the level of starting point after 96 h of culture in the presence of ALA.
  Conclusion
  Pretreatment of ALA positively influences development of pre-antral follicles in vitrified and non-vitrified samples through increasing follicular TAC level and decreasing ROS levels.
  Keywords: Vitrification, Pre, antral follicle, Alpha lipoic acid (ALA), Reactive oxygen species (ROS), Total antioxidant capacity (TAC)
 • Masoumeh Dejman, Elham Habibi, Monir Baradarn Eftekhari, Katayoun Falahat, Hossein Malekafzali * Pages 189-195
  Background
  Pasteur Institute of Iran was established in 1919 with the aim to produce vaccines and prevent communicable diseases in Iran. Over time، their activities extended into areas of research، education and services. Naturally، such a vast development begs establishment of a comprehensive management and monitoring system. With this outlook، the present study was carried out with the aim to design a performance assessment model for Pasteur Institute of Iran that، in addition to determining evaluation indicators، it could prepare the necessary grounds for providing a unified assessment model for the global network of the Pasteur Institutes.
  Method
  This study was designed and performed in 4 stages: first; design of indicators and determining their scores. Second; editing indicators according to the outcome of discussions and debates held with members of Research Council of Pasteur Institute of Iran. Third; implementation of a pilot model based on the Institute’s activities in 2011. Fourth; providing the pilot model feedback to the stakeholders and finalizing the model according to an opinion survey.
  Results
  Based on the results obtained، the developed indicators for Pasteur Institute of Iran evaluation were designed in 10 axes and 18 sub-axes، which included 101 major and 58 minor indicators. The axes included governance and leadership، resources and facilities، capacity building، knowledge production and collaborations، reference services، economic value of products and services، participation in industrial exhibitions، status of the institute، satisfaction and institute’s role in health promotion.
  Conclusion
  The indicators presented in this article have been prepared based on the balance in the Institute’s four missions، to provide the basis for assessment of the Institute’s activities in consecutive years، and possibility of comparison with other institutes worldwide.
  Keywords: Pasteur Institute, Iran, Indicator, Evaluation