فهرست مطالب

نشریه ارمغان دانش
سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 85، اردیبهشت 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/03/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدعلی حق بین، محمدرضا عسکرزاده، مهدیه شریف زاده*، محمد شعبانی صفحه 100
  زمینه و هدف
  با توجه به این که روش های متعددی برای افزودن مدت زمان بی حسی نخاعی همواره مورد توجه می باشد، هدف این مطالعه بررسی اثر پیش داروی مگزیلیتین روی مدت زمان بلوک حسی و حرکتی در بی حسی نخاعی با لیدوکائین بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی 60 بیمار کاندید عمل جراحی اندام تحتانی با سن 5018 سال و با کلاس I و II انجمن بیهوشی آمریکا که به بیمارستان شهید باهنر کرمان مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی در 2 گروه مساوی مداخله و کنترل قرار گرفتند. به گروه مداخله کپسول مگزیلیتین خوراکی 200 میلی گرم، دو ساعت قبل از عمل و به گروه شاهد پلاسبو داده شد و بی حسی نخاعی در هر دو گروه با محلول لیدوکائین 5 درصد (100 میلی گرم) در سطح L3-L4 یا L2-L3 با روش یکسان انجام شد. فشار متوسط شریانی، ضربان قلب، اشباع اکسیژن شریانی به فاصله هر 10-5 دقیقه در دو گروه ثبت شد. داده ها با آزمون های آماری کای دو و تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  شروع بلوک حسی و حرکتی در گروه مداخله به طور معنی داری سریع تر بود(01/0>p). مدت زمان بلوک حسی و حرکتی به طور معنی داری در گروه مداخله بیشتر از گروه شاهد بود(001>p). میزان ضربان در گروه مداخله در زمان صفر، 5، 10، 60 و 75 دقیقه بعد از تزریق بیحسی نخاعی نسبت به گروه شاهد کمتر بود(05/0>p).
  نتیجه گیری
  مگزیلیتین در افزایش مدت زمان بلوک حسی و بلوک حرکتی در بی حسی نخاعی با لیدوکائین موثر است و هم چنین سبب افزایش سرعت شروع اثر بی حسی نخاعی با لیدوکائین می شود.
  کلیدواژگان: مگزیلیتین، بلوک حسی و حرکتی، بی حسی نخاعی، لیدوکائین
 • عباسعلی گائینی، صادق ستاری فرد*، علی حیدری صفحه 111
  زمینه و هدف
  کیفیت زندگی بیماران قلبی کاهش یافته و اطلاعات کمی درباره اثر تمرین تناوبی بر این مهم وجود دارد. هدف این مطالعه مقایسه ی هشت هفته تمرین تناوبی با شدت زیاد با تمرین تداومی رایج بر کیفیت زندگی بیماران قلبی پس از عمل پیوند بای-پس شریان کرونر بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 30 بیمار قلبی مرکز قلب تهران که عمل جراحی پیوند بای پس شریانی کرونر بر روی آنها انجام شد به طور تصادفی به دو گروه مساوی برنامه تمرینی تناوبی با شدت زیاد و تمرین تداومی با شدت متوسط (برنامه ی رایج) تقسیم شدند. برنامه گروه تناوبی شامل 6 تکرار 4 دقیقه ای با شدت 90 تا 95 درصد ضربان قلب حداکثر و گروه تداومی 60 تا 80 دقیقه با شدت 70 تا 85 درصد ضربان قلب حداکثر سه جلسه در هفته به مدت هشت هفته بود. قبل و بعد از برنامه تمرینی کیفیت زندگی بر اساس پرسشنامه ی SF-36 ارزیابی شد. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  عملکرد جسمانی و اجتماعی، سلامت روحی و سرزندگی به دنبال هر دو برنامه تمرینی افزایش معنی داری داشتند (05/0>P). عملکرد جسمانی و عملکرد اجتماعی پس از تمرین تناوبی پر شدت زیادتر از تمرین تداومی متوسط شدت بود(05/0>P). تفاوت معنی داری بین نقش جسمانی و سلامت عمومی دو گروه تمرینی مشاهده نشد(05/0p>).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد، برنامه ی تمرینی تناوبی با شدت زیاد نه تنها خطری را متوجه بیماران قلبی پس از عمل پیوند بای پس شریان کرونر نمی کند، بلکه در برخی شاخص های کیفیت زندگی مثل عملکرد جسمانی و عملکرد اجتماعی سودمندتر از تمرین تداومی متوسط شدت است.
  کلیدواژگان: ورزش، کیفیت زندگی، بیماران قلبی، پیوند بای پس کرونر
 • فهیمه خان محمدی قانع *، رسول شهروز، عباس احمدی، مزدک رازی صفحه 124
  زمینه و هدف
  سیکلوفسفامید در کنار نقش درمانی دارای اثرات سرکوب سیستم ایمنی، القای استرس اکسیداتیو، تاثیر بر DNA سلول های جنسی و کاهش قدرت باروری است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات محافظتی کروسین بر روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش های سوری درمان شده با سیکلوفسفامید بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 36 سرموش سوری ماده 8-6 هفته ای به 3 گروه مساوی تقسیم شده و به مدت 21روز تیمار شدند. به گروه کنترل روزانه سرم فیزیولوژی(1/0میلی لیتر به صورت درون صفاقی)، به گروه کنترل شم سیکلوفسفامید یک بار در هفته(15 میلی گرم بر کیلوگرم درون صفاقی) و به گروه تجربی سیکلوفسفامید به همان روش به همراه تزریق روزانه کروسین(200 میلی گرم بر کیلوگرم درون صفاقی) تجویزشد. پس از پایان دوره درمان، تحریک تخمک گذاری با استفاده از PMSG وHCG انجام شد. از 6 سر موش سوری نر بالغ بارور جهت تهیه اسپرم نرمال استفاده شد. حیوانات پس از بیهوشی آسان کشی شدند و پس از استحصال تخمک و اسپرم های نرمال و انجام لقاح در محیط کشتHTF+4mg BSA، تخمک های لقاح یافته به مدت 120 ساعت انکوبه شدند و مراحل رشد جنینی در این مدت مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با آزمون آماری روش مقایسه نسبت ها تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه کنترل شم کاهش معنی داری درتعداد اووسیت های مناسب، درصد لقاح، دوسلولی، بلاستوسیست و افزایش معنی داری در تعداد جنین های متوقف شده در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد و تجویز کروسین باعث افزایش معنی دار تعداد اووسیتهای مناسب، درصد لقاح، دوسلولی، بلاستوسیستها و کاهش معنی دار تعداد جنین های متوقف شده نسبت به گروه کنترل شم گردید(05/0p<).
  نتیجه گیری
  تجویز کروسین به همراه شیمی درمانی با سیکلوفسفامید باعث بهبود روند رشد جنین های حاصل از لقاح آزمایشگاهی شد.
  کلیدواژگان: کروسین، سیکلوفسفامید، موش سوری، تخمک، لقاح داخل آزمایشگاهی
 • مهدی منادی*، محمد کارگر، اصغر نقیها، رضا محمدی صفحه 128
  زمینه و هدف
  بیماری های منتقل شده از راه غذا، یکی از مشکلات اصلی بهداشتی و اقتصادی در بین کشورهای صنعتی و غیرصنعتی می باشند. هدف از این مطالعه تعیین آلودگی سالمونلایی تخم مرغ های بومی استان کهگیلویه و بویراحمد به روش PCR و ارزیابی مقاومت دارویی آنها بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی- توصیفی بر روی 210 عدد تخم مرغ بومی جمع آوری شده از استان کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. آزمایش های بیوشیمایی برای تعیین هویت باکتری های جدا شده انجام شد. باکتری هایی که دارای واکنش های مشکوک به سالمونلا بودند به وسیله آزمایش PCR با پرایمر اختصاصی ژن invA بررسی شدند. داده ها با آزمون های آماری فیشر و مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  تعداد 14 عدد از تخم مرغ ها (66/6 درصد) آلوده به جنس سالمونلا بودند. بیشترین آلودگی مربوط به منطقه دهدشت و کمترینی آلودگی مربوط به مناطق چاروسا، دیشموک، لنده و باشت بود. ارتباط معنی داری بین نوع و میزان آلودگی و منطقه مورد نظر وجود نداشت. در بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی بیشترین مقاومت به پنی سیلین(100 درصد) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  عوامل میکروبی از جمله سالمونلاها می توانند موجب فساد مواد غذایی و بروز بیماری شوند. جهت پرهیز از ایجاد مقاومت در سالمونلا توصیه می شود از مصرف بی رویه آنتی بیوتیک در دامداری ها و مرغداری ها اجتناب نمود.
  کلیدواژگان: سالمونلا، تخم مرغ، مقاومت دارویی
 • ناهیده طهماسب پور، غلامرضا دهقان*، محمد علی حسین پورفیضی، حنانه منیری نسب صفحه 135
  زمینه و هدف
  دیابت بیماری مزمنی است که با کاهش ترشح انسولین ناشی از اختلال در عملکرد سلول بتا در پانکراس یا افزایش مقاومت به انسولین مشخص می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر عصاره متانولی مریم نخودی شرقی بر شاخص تنش اکسایشی و سطح سرمی آنزیم های عملکردی کبد در موش های صحرایی مبتلا به دیابت تجربی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 32 سر موش صحرایی نر سفید با وزن متوسط 240200 گرم به طور تصادفی در چهار گروه هشت تایی، کنترل (رت های نرمال)، دیابتی (تزریق یک دوز 60 میلی گرم بر کیلو گرم استرپتوزوتوسین به صورت داخل صفاقی و بدون دریافت عصاره)، تیمار سالم (رت های سالم همراه با دریافت روزانه عصاره با دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به روش گاواژ) و تیمار دیابتی (تزریق یک دوز 60 میلی گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین به صورت داخل صفاقی و دریافت روزانه عصاره با دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به روش گاواژ) قرار گرفتند، انجام شد. در پایان دوره تیمار21 روزه، خونگیری از حیوانات و نمونه برداری از بافت کبد آن ها انجام شد. سرانجام میزان گلوکز خون، غلظت مالون دی آلدهید بافت کبد و آنزیم های کبدی تمامی گروه ها اندازه گیری شدند. داده ها با آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  با مصرف عصاره مریم نخودی شرقی، غلظت سرمی گلوکز در گروه های دیابتی تیمار شده نسبت به گروه کنترل دیابتی به طور معنی داری کاهش یافت(01/0p<). کاهش معنی داری در سطح مالون دی آلدهید بافت کبد گروه دیابتی تیمار شده نسبت به گروه دیابتی مشاهده شد(05/0p<). کاهش معنی دار در فعالیت AST و ALT در گروه دیابتی تیمار شده نسبت به گروه کنترل دیابتی نیز مشاهده شد(01/0p<).
  نتیجه گیری
  عصاره متانولی مریم نخودی شرقی دارای خواص ضد دیابتی بوده و بنابر این احتمالا در حفاظت از بافت کبد در مقابل آسیب های استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت القا شده با استرپتوزوتوسین مفید می باشد.
  کلیدواژگان: دیابت، مریم نخودی شرقی، آنزیم های کبدی، استرپتوزوتوسین
 • قاسم صالح پور*، سید موسی کافی، سجاد رضایی، مظفر حسینی نژاد، ایرج صالحی صفحه 146
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری عصب شناختی مزمن است که افسردگی در بیش از40 درصد از بیماران مبتلابه آن یافت شده و به واسطه چندین نشانگر خرده بالینی مرتبط با بیماری نیز مجال ظهور می یابد. هدف این مطالعه ارزیابی افسردگی و نشانگرهای خرده بالینی مولتیپل اسکلروزیس بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، 162 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با روش نمونه گیری پیاپی انتخاب شده و با استفاده از سیاهه متغیرهای بالینی و جمعیت شناختی، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، فرم کوتاه پرسشنامه زمینه یابی سلامت و مقیاس شدت خستگی به همراه ترازوی یکسان فنری عقربه ای و مترنواری مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه، آزمون توکی و رگرسیون چندگانه گام به گام تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بیمارانی که 3 بار یا بیشتر از آن دفعات عود و بستری را تجربه می کردند به طور معنی داری نمرات افسردگی بیشتری نسبت به بیماران با دفعات عود و بستری کمتر، دریافت می نمودند. علاوه بر آن نشانگرهای خرده بالینی بیماری جمعا توانستند30 درصد از واریانس مشترک افسردگی را تبیین کنند. به طور کلی در گام نهایی، محدویت های ناشی از مشکلات فیزیکی، خستگی و درد بدنی توانستند به طورمعنی داری نمرات افسردگی را در بیماران پیش بینی نمایند(0001/0p<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه تاثیر نشانگرهای خرده بالینی مولتیپل اسکلروزیس را در افسردگی بیماران برجسته ساخت. ازاین رو نیاز است که پیش بینی کننده های کلیدی شناسایی شده در این پژوهش به عنوان عوامل مستعد کننده احتمالی در توسعه افسردگی ملازم بامولتیپل اسکلروزیس در نظر گرفته شده و جهت مدیریت منظم بیماری مورد بهره برداری قرار گیرند.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، افسردگی، خستگی، درد
 • مصطفی ملکی، سخاوت محمدی، صدیقه شریعتی نیا، محسن شمس*، علی عابدی راد، راضیه نصیری، سجاد کوهگرد صفحه 161
  زمینه و هدف
  طراحی مداخلات مبتنی بر نظرات مخاطبان بدون شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با رفتار و تعیین ایده اولیه مداخله میسر نیست. هدف این مطالعه تعیین دیدگاه ها، نگرش و رفتارهای رانندگان تاکسی شهر یاسوج بود.
  روش بررسی
  این پژوهش مقطعی شامل دو بخش کمی و کیفی است که بر روی رانندگان تاکسی خطی شهر یاسوج انجام شد. مطالعه کیفی از نوع پدیدارشناسی و با روش بحث گروهی متمرکز با 16 نفر از رانندگان تاکسی در قالب دو گروه و پیمایش کمی شامل سنجش نگرش و رفتارهای خود گزارشی با استفاده از پرسشنامه، و ثبت رفتارهای خطرناک حین رانندگی با چک لیست برای 260 نفر راننده انجام شد. داده ها با آماره های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  اکثر رانندگان نسبت به اجتناب رفتارهای خطرناک رانندگی، نگرش مناسب داشتند. بیش از 80 درصد آنها اعلام کردند که همیشه یا بیشتر اوقات از انجام رفتارهای خطرناک رانندگی اجتناب می کنند. مشاهده رفتارها مشخص کرد که بیشترین فراوانی رفتار خطرناک مربوط به نبستن کمربند ایمنی در طول مسیر است. نتایج بحث های گروهی متمرکز در چهار تم اصلی و تعدادی زیرتم دسته بندی شد و راهکارهای عمده پیشنهادی برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی، برگزاری جلسات آموزشی مداوم، اصلاح وضع خیابان ها، نظارت بیشتر پلیس بر رانندگی آنها و استفاده از سرپرستان خطوط به عنوان افراد تاثیرگذار بر رانندگان تاکسی بود.
  نتیجه گیری
  تعیین رفتارهای خطرناک شایع تر رانندگی، توجه به نظرات و دیدگاه های رانندگان وانتخاب گروه های رانندگان براساس معیارهای تاثیرگذار بر رفتار آنها، می تواند اثربخشی مداخلات را برای کاهش رفتارهای خطرناک رانندگی به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: پژوهش تکوینی، رفتارهای خطرناک رانندگی، نگرش، رانندگان تاکسی، بازاریابی اجتماعی
 • محمدطاهر رضانژاد، تیمور رضانژاد، خیرالله نوریان*، حمیدرضا غفاریان شیرازی، نسرین حسن زاده صفحه 188
  زمینه و هدف
  هوش هیجانی را توانایی فرد برای کنترل احساسات و هیجانات خود می دانند که می تواند نقش مهمی در زندگی فردی و اجتماعی فرد داشته باشد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مولفه های هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی از پرسش نامه هوش هیجانی (EQI) و پرسشنامه مقیاس افسردگی دانشجویان(USDI) و هم چنین جهت بررسی پیشرفت تحصیلی از اختلاف معدل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در طی مدت تحصیلی آنها استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل و آزمون های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی و افسردگی ارتباط معنی داری وجود داشت(05/0> p). هم چنین در مجموع 80 درصد از دانشجویان هوش هیجانی متوسط و خوب داشتند و تنها 3/12 درصد دارای هوش هیجانی عالی بودند. نتایج گویای آن بود که 7/67 درصد از دانشجویان به درجاتی از افسردگی دچار بودند.
  نتیجه گیری
  با آموزش و بهبود سطح هوش هیجانی در دانشجویان می توان موجب کاهش میزان افسردگی و بهبود پیشرفت تحصیلی در آن ها شد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، افسردگی، پیشرفت تحصیلی
|
 • Page 100
  Background and Aim
  Considering the fact that there are several methods are considered for addition time of spinal anesthesia. The aim of this study was to evaluate the effect of premedication on time mexiletine sensory and motor block in spinal anesthesia with lidocaine.
  Methods
  In this clinical trial, 60 patients undergoing lower extremity surgery aged 15-50 years according to the American Society of Anesthesiology class I and II, which were referred to the Shahid Bahonar Hospital, were randomly assigned to the intervention and control two equal groups. The intervention group was received 200 mg mexiletine capsules two hours before the operation and the control group was given placebo. Spinal anesthesia was carried out in both groups with a 5% lidocaine solution (100 mg) in the L3-L4 or L2-L3 with the same approach. Mean arterial pressure, heart rate, arterial oxygen saturation was recorded at intervals of 5- 10 minutes. The data were analyzed using the paired t-test statistic. R
  Results
  Onset of sensory and motor block was significantly shorter than intervention group (p<0.01). Duration of sensory and motor block of intervention group was significantly higher than control group (p<0.01). Rate in the intervention group at time 0, 5, 10, 60 and 75 min after administration of spinal anesthesia was less than the control group (p<0.05).
  Conclusion
  Mexiletine is effective in increasing duration of sensory and motor block in spinal anesthesia. It also increases the speed of onset of spinal anesthesia with lidocaine.
  Keywords: Mexiletine, Sensory, motor block, Spinal anesthesia, Lidocaine
 • Page 111
  Background and Aim
  Quality of life decreases in cardiac patients and there is little information about the effect of interval training on this matter. Therefore, the aim of this study was to compare an eight week of high intensity interval training with a common continuous training on health-related quality of life in cardiac patients with post-coronary artery bypass graft.
  Methods
  In this clinical trial, 30 cardiac patients in Tehran Heart Center whom CABG surgery was done on, were randomly divided into two groups: high-intensity interval training and continuous moderate-intensity training (program common). The program of interval group included 4rep × 4 min at 90-95% HRpeak and continuous group 60-80 minute at 70-85% HRpeak. The program continued three sessions per week for 8 weeks. Life quality was assessed based on the SF-36 questionnaire before and after the training program. The collected data were analyzed using the one way ANOVA and post hoc LSD tests.
  Results
  Physical function, social function, mental health and vitality were significantly increased following both training programs (p<0.05). Physical function and social function after high-intensity interval training was more than moderate intensity continuous training (p<0.05). There were no significant differences between two groups in general health and role physical (p>0.05)
  Conclusion
  It seems that not only does high-intensity interval training program not threaten cardiac patients with post-coronary artery bypass graft surgery, it is also, more beneficial than moderate intensity continuous training in some parameters of life quality such as physical and social functions. Key words: Exercise, Quality of Life, Cardiac Patients, Post-coronary Artery Bypass Graft
  Keywords: Exercise, Quality of Life, Cardiac Patients, Post, coronary Artery Bypass Graft
 • Page 124
  Background and Aim
  Apart from being an immunosuppressant agent, Cyclophosphamide (CYP) has been known to induce oxidative stress, impact on gonadal cells’ DNA and reduce the fertilizing potential. Therefore, the present study was aimed to evaluate the protective effects of crocin, as a potential antioxidant on in vitro fertilized embryo developments when exposed to CYP.
  Methods
  Thirty six mature female mice, aged 6-8 weeks, were divided into 3 groups and treated for 21 days. The control group received normal saline (0.1 ml/kg,ip/day), and sham control group received CYP alone (15 mg/kg,ip/week) and experimental group received crocin (200mg/kg,ip/day) along with CYP (15 mg/kg,ip/week). Ovarian hyperstimulation PMSG and HCG were administrated for stimulating the ovulation process. The sperms were obtained from 6 mature male mice. Animals were anesthetized to easy draw, after oocyte extraction and normal sperm and fertilization, fertilized oocytes were incubated for 120 hours in presence of HTF + 4 mg BSA, and embryonic development was examined. Data were analyzed. .................... test.
  Results
  A significant reduction were observed in a number of proper oocytes, fertilization rate, two-cell embryos and blastocysts In the sham control group, but a significant increase in the number of stopped embryos in the control group were seen. Crocin administration significantly increased the number of proper oocytes, fertilization rate, two-cell embryos, blastocysts and embryos stopped significantly decreased compared to the sham control group (p <0.05).
  Conclusion
  The crocin therapy co-administration with CYP resulted in a significant improvement of fertilizing potential and promoted the embryo development in vitro.
  Keywords: Cyclophosphamide, Crocin, Mice, Oocyte, In vitro fertilizing
 • Page 128
  Background and Aim
  Foodborne disease is a major health and economic problem in industrialized and non-industrialized countries. The purpose of this study was to investigate salmonella contamination of native eggs in kohgiloyeh & Boyerahmad province by PCR and evaluation of drug resistance.
  Methods
  This cross-sectional study-descriptive study has done on 210 eggs which collected from native Kohgiluyeh & Boyerahmad.province. Biochemical tests were used to identification of b isolates acteria. Suspected salmonella reactions were tested by PCR with primers invA gene. The data were analyzed by chi-square test and Fisher.
  Results
  The results showed that 14 eggs (6.66%) of all were contaminated with salmonella genus. The highest contamination area was seen in Dehdasht whereas the lowest area was shown in Charvsa, Dyshmvk, Lendeh and Basht. No significant correlation was found between the type and extent of contamination and the region. The most antibiotic resistance was seen to penicillin (100%).
  Conclusion
  Microbial agents such as salmonella can cause food spoilage and disease. To avoid of resistance to salmonells species discriminate use of antibiotics in livestock and poultry should be recommended.
  Keywords: Salmonella, Egg, drug resistance, invA, PCR
 • Page 135
  Background and Aim
  Diabetes is a chronic disease caused with decreased insulin secretion in beta-cell dysfunction of pancreatic or an increase in insulin resistance. The aim of this study was to investigate the effects of methanol extract of Teucrium orientale on blood glucose and liver damage markers in streptozotocin diabetic rats.
  Methods
  In this experimental research 32 male albino Wistar rats, with body weights of 200–240g were randomly allocated into four groups of 8 rats in each. Groups included: control (normal rats), diabetic rats (received STZ in single dose 60 mg/kg bw, intraperitoneal way and without receive extract), treated normal rats (received T. orientale 200 mg/kg bw, oral gavage) and diabetic treated rats (received STZ in single dose 60 mg/kg bw, intraperitoneal way and received T. orientale 200 mg/kg bw, oral gavage). After 21 days, blood glucose, (MDA) in liver and the activity of the liver enzymes (ALT، AST،ALP (were evaluated. The collected data were analyzed using SPSS software via the one-way ANOVA. Resulths: This study demonstrated that serum levels of glucose in T. orientale treated diabetic group (222 ± 9. 8) were significantly lower than diabetic rats (572 ± 8) (P < 0. 01). The MDA level in T. orientale treated diabetic group (1. 01 ± 0. 04) was significantly decreased in comparison to diabetic rats (1. 25± 0. 54) (P < 0. 05). The ALT, AST and ALP levels in T. orientale treated diabetic group were significantly decreased compared to diabetic rats (P < 0. 01).
  Conclusion
  The results of this study showed that methanol extract of T. orientale had antidiabetic effects and consequently might have alleviated the liver damage caused by streptozotocin-induced diabetes mellitus.
  Keywords: Diabetes, Teucrium orientale, Liver enzymes, streptozotocin
 • Page 146
  Background and Aim
  Multiple sclerosis (MS) is a chronic neurological disease that depression has been found in more than 40% of patients and due to a number of sub-clinical markers associated with disease the opportunity to the emergence of gains. The purpose of this study was to assess depression and markers of sub-clinical multiple sclerosis.
  Methods
  In this analytical cross-sectional study, 162 patients with MS were selected by consecutive sampling and using the clinical and demographic variables inventory, Depression, Anxiety and Stress Scale, Short Form Health Survey questionnaire, and Fatigue Severity Scale along with identical analog-spring balance were examined. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient, one-way ANOVA, Tukey's test and stepwise multiple regression.
  Results
  Patients with 3 or more times of frequency and hospitalizations were experiencing received a significantly higher depression scores than patients with lower frequency of hospitalization. in addition to the markers of sub-clinical disease 30% of the common variance in depression could explained totaly. Generally in the final step due to limitations of physical problems, bodily pain, fatigue the depression scores in patients were able to be predicted significantly (p <0.0001).
  Conclusion
  The impacts of sub-clinical markers in multiple sclerosis patients with depression were significant. Therefore it is necessary that the key predictors identified in this study were known as a possible predisposing factor in the development of depression associated with multiple sclerosis be exploited to manage the disease regularly.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Depression, Fatigue, Pain
 • Page 161
  Background and Aim
  Intervention programs based on audience comments without identifying and analyzing factors associated with behavior intervention to determine the basic idea is not possible. The aim of this study was to determine the attitudes, behaviors and attitudes of taxi drivers.
  Methods
  This cross-sectional study consists of two parts: quantitative and qualitative that has done on taxi drivers in Yasuj linear. In qualitative part, data were explored from 16 drivers in two focal group discussions; and in quantitative survey, a questionnaire is used for measuring attitudes and self-reported behaviors and a checklist is used for recording observational behaviors of 260 taxi drivers. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Most drivers toward avoiding dangerous driving behaviors attitudes were favorable. More than 80% stated that they always or often avoid doing dangerous driving behavior. Observed behaviors indicated that the most frequent treatment-related hazardous unless safety belts along the way. Results of group discussions focused on four main themes were categorized into a number of sub themes and major strategies to reduce dangerous driving behaviors, training sessions, continuous improvement of streets, more police monitoring of their driving and line supervisors as individuals, would affect taxi drivers.
  Conclusion
  Determination of the most common dangerous driving behaviors, the viewpoints of drivers and selection of drivers groups based on the criteria which influence their behavior, the effectiveness of interventions to reduce dangerous driving behaviors to be followed.
  Keywords: Formative research, Risky driving behaviors, attitude, Taxi drivers, Social marketing
 • Page 188
  Background and Aim
  Emotional intelligence is an ability to control the emotions of oneself. The aim of this study was to investigate the relationship between the components of emotional intelligence and academic achievement, and also depression in students of medical science.
  Methods
  In this sectional study the emotional questionnaire (EQI) and USDI questionnaire were used. To evaluate the academic achievement the difference in average scores of 300 students of Yasuj University of Medical Sciences were used during the academic term. Data were statistically analyzed using ANOVA, t-tests and descriptive statistics (mean ± SD).
  Results
  Results indicated that there was significant relationship between emotional intelligence and academic achievement (p<0.05). Overall, 80 percent of students had moderate and good emotional intelligence. 12.7% of students had excellent intelligence while 67.7% of them suffered from depression.
  Conclusion
  Improving education and the student's level of emotional intelligence can decrease anxiety and improve academic achievement.
  Keywords: Emotional Intelligence, Depression, Academic Achievement