فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 3 (خرداد 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/06
 • تعداد عناوین: 10
|
 • هادی انصاری هادی پور*، علی ملایی نظام آبادی صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  مطالعات قبلی ما ثابت کرده است که یون های آهن، باعث ایجاد محصولات واکنش های رادیکال آزاد اکسیژن در اریتروسیت می شود. در تحقیق حاضر نقش آلومینیوم در بروز استرس اکسیداتیو در اریتروسیت ها و پروتئین های پلاسما و کاهش قدرت آنتی اکسیدان پلاسما در پرسنل اطاق عمل ارزیابی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، نمونه های خون از پرسنل بیمارستان ها جمع آوری شد. اریتروسیت و پلاسما در شرایط هوازی در سیستم اکسیداسیون فلزی حاوی آلومینیوم قرار داده شد. بررسی ظرفیت آنتی اکسیدان تام پلاسما با روش FRAP، ارزیابی اکسیداسیون پروتئین های پلاسما با اندازه گیری گروه های کربنیل و تغییرات ساختاری در هموگلوبین با بررسی طیف جذبی، غلظت اکسی هموگلوبین، مت هموگلوبین و همی کروم انجام شد.
  یافته ها
  در حضور یون های آلومینیوم، بین جذب نوری هموگلوبین در طول موج های 340 و 420 نانومتر و هم چنین بین غلظت اکسی هموگلوبین و جذب نوری هموگلوبین در طول موج 420 نانومتر، رابطه معنی داری وجود داشت(05/0p<). از طرف دیگر کاهش ظرفیت آنتی اکسیدان تام پلاسما به میزان 68 تا 56 درصد به ترتیب در گروه کنترل و پرسنل اطاق عمل، منجر به اکسیداسیون پروتئین های پلاسما گردید، به طوری که غلظت گروه های کربنیل به میزان 3 برابر افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  یافته های این تحقیق در بررسی استرس اکسیداتیو و تغییرات ساختاری هموگلوبین و پروتئین های پلاسما، در افرادی که در معرض آلودگی با آلومینیوم قرار دارند، می تواند مفید واقع گردد..
  کلیدواژگان: آلومینیوم، اریتروسیت، قدرت احیا کنندگی آهن در پلاسما، هموگلوبین
 • سیمین تعاونی، ندا ناظم اکباتانی*، حمید حقانی صفحات 10-18
  زمینه و هدف
  یکی از شایع ترین مشکلات زنان در سنین یائسگی کاهش رضایت جنسی آنان می باشد، که کیفیت زندگی ایشان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیرآفرودیت بر رضایت جنسی زنان یائسه بود.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی سه سوکور همراه با گروه دارونما، 80 زن داوطلب سالم 60- 50 ساله، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مطالعه شرکت داده شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه مصرف کننده کپسول آفرودیت و گروه دارونما به مدت یک ماه قرارگرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اندازه گیری عملکرد جنسی ساباتسبرگ بود که بخشی از آن وضعیت رضایت جنسی را مورد ارزیابی قرار داد.
  یافته ها
  بعد از گذشت یک ماه از مداخله، بین میانگین نمره رضایت جنسی در دو گروه تفاوت معنی داری دیده شد(01/0p=). رضایت جنسی در مقایسه با قبل از یائسگی در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت، نتیجه آزمون تی زوجی نشان داد که تفاوت معنی دار آماری قبل و بعد از مداخله در دو گروه وجود ندارد(16/0p=).
  نتیجه گیری
  مصرف آفرودیت می تواند رضایت جنسی را درزنان یائسه بهبود ببخشد. بنابراین آشنایی مراقبین بهداشتی با این مکمل ها ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: یائسگی، رضایت جنسی، مقیاس اندازه گیری عملکرد جنسی ساباتسبرگ، آفرودیت
 • مانا شجاع پور، قاسم مسیبی*، فردین فرجی، کیوان قسامی، علی قضاوی صفحات 19-25
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری خود ایمن با اتیولوژی نامشخص می باشد. فاکتورهای محیطی و ژنتیکی در استعداد ابتلا به بیماری نقش دارند. مطالعات ژنتیکی نشان می دهد که ژنهای کد کننده آنتی ژن های سازگار نسجی (HLA) با بروز برخی از بیماری های خود ایمن از جمله مولتیپل اسکلروزیس ارتباط دارند. مطالعات انجام شده نشان می دهد که در جوامع مختلف بین همراهی این ژن ها و بیماری مغایرت وجود دارد. با توجه به تفاوت نژادی افراد در جوامع مختلف و مطالعات محدود انجام شده در جمعیت ایرانی و شیوع روز افزون بیماری مولتیپل اسکلروزیس، فراوانی آلل های HLA در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد- شاهدی، به منظور تعیین آلل های HLA-DR و HLA-DQ از روش PCR-SSP بر روی 60 بیمار مبتلا به بیماری مولتیپل اسکروزیس و 40 فرد سالم با زمینه نژادی و جغرافیایی مشابه استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه بیشترین فراوانی آنتی ژن های HLA(DR) کلاس 2 و HLA(DQ) کلاس 2 در بیماران، به ترتیب مربوط به آنتی ژن DRB1*03 و آنتی ژن DQB1*02 بود. اختلاف معنی داری در سایر آلل های HLA-DR و HLA-DQ بین دو گروه مشاهد نشد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نشان داده شد که آلل های DRB1*03 و DQB1*02 در جمعیت مورد مطالعه با استعداد ابتلا به بیماری ارتباط دارند. در هر صورت به دلیل تفاوت نژادی در نقاط مختلف ایران نیاز است مطالعات بیشتری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آنتی ژن HLA، مولتیپل اسکلروزیس، ژنتیک
 • احد شفیعی*، محمدرضا کردی، عباسعلی گایینی، مسعود سلیمانی، امین نکویی، وحید حدیدی صفحات 26-34
  زمینه و هدف
  Mir-210، میکروRNA پروآنژیوژنزی سلول های اندوتلیال می باشد. این میکرو RNA، از طریق سرکوب برخی هدف های ژنی و پروتئینی باعث فرآیند آنژیوژنز می شود. هدف از این مطالعه، تعیین چگونگی اثرگذاری تمرین تناوبی خیلی شدید بربیان ژن های Mir-210 و گیرنده EphrinA3 عضله نعلی رت های نر سالم بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی12 سر رت نر نژاد ویستار در سن هشت هفتگی با میانگین وزن77/9±5/210 گرم انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. تمرین تناوبی خیلی شدید در پنج روز در هفته و در مجموع به مدت هشت هفته شامل سه تناوب (چهار دقیقه با شدت 90 تا 100 درصد VO2max و دو دقیقه با شدت 50 تا 60 درصد VO2max) بود. 24 ساعت پس از اتمام پروتکل تمرینی، رت ها تشریح و عضله نعلی آنها جدا شد. میزان بیان ژن های Mir-210 و گیرنده EphrinA3 با تکنیک Real time-PCR انجام گرفت. میزان بیان ژن های Mir-210 و گیرنده EphrinA3 با استفاده از روش∆∆CT-2 محاسبه شد.برای تعیین معنی دار بودن متغییرها بین گروه های تحقیق از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، اجرای تمرینات تناوبی خیلی شدید موجب تغییر معنی داری بر بیان ژن Mir-210 نشد(16/0p=) ولی بیان ژن EphrinA3در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل معنی دار شد(000/0p=).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد افزایش هرچند غیر معنی دار Mir-210 و کاهش بیان ژن EphrinA3 باعث عملکرد پروآنژیوژنزی سلول های اندوتلیالی می شود و افزایش VO2max رت ها در پی هشت هفته اجرای تمرینات تناوبی خیلی شدید می تواند ناشی از افزایش فرآیند آنژیوژنز باشد.
  کلیدواژگان: رگ زایی، گیرنده اندوتلیالیEphrinA3، تمرینات تناوبی خیلی شدید، میکرو RNA
 • فریده طباطبایی یزدی*، بهروز علیزاده بهبهانی، مریم حیدری سورشجانی صفحات 35-46
  زمینه و هدف
  مصرف بی رویه آنتی بیوتیک های درمانی باعث ایجاد مقاومت دارویی شده است. استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها عامل ایجاد جهش(موتاسیون) در میکروارگانیسم بوده و باعث ظهور میکروارگانیسم های جدید و مقاوم به آنتی بیوتیک های رایج می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های آبی و اتانولی گیاه چویل بر باکتری های استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، انتروباکتر ائروژینوزا و یرسینیا انتروکولیتیکا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج درمانی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، بعد از جمع آوری گیاه چویل از ارتفاعات استان چهارمحال و بختیاری عصاره گیری با استفاده از روش ماسراسیون انجام شد. از آزمون انتشار دیسک به روش کربی- بوئر برای ارزیابی فعالیت ضد میکروبی استفاده گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی با استفاده از روش رقت لوله ای تعیین گردید.
  یافته ها
  بیش ترین قطر هاله عدم رشد در غلظت 40 میلی گرم بر میلی لیتر مربوط به باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و کم ترین قطر هاله در این غلظت مربوط به باکتری گرم منفی انتروباکتر ائروژینوزا بود. حداقل غلظت مهار کنندگی عصاره آبی و اتانولی برای انتروباکتر آئروژینوزا به ترتیب 64 و32 میلی گرم بر میلی لیتر و حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی و اتانولی نیز در خصوص آن به ترتیب 128 و 64 میلی گرم بر میلی لیتر بود.
  نتیجه گیری
  عصاره اتانولی چویل در مقایسه با آنتی بیوتک های رایج درمانی اثر بازدارندگی بیش تری روی برخی سویه های مورد مطالعه داشت. هم چنین عصاره های چویل بر باکتری های گرم مثبت در مقایسه با باکتری های گرم منفی اثر بازدارندگی بیشتری را نشان داد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، مقاومت دارویی، چویل، قطر هاله عدم رشد
 • علی اصغر فرازی، معصومه صوفیان*، منصوره صوفیان صفحات 47-55
  زمینه و هدف
  اهمیت حفظ کارکرد افراد و افزایش کیفیت زندگی بیماران مسلول ضروری می باشد. پژوهش حاضر با هدف به کار گیری درمان کمکی ان-استیل سیستئین برای بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سل انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی دو سو کور بوده که بر روی 88 نفر از بیماران با سن بالای 50 سال در استان مرکزی طی مدت 15 ماه که کاندید شروع درمان ضد سل بودند انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه فرم کوتاه کیفیت زندگی(12-SF) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و به کارگیری آزمون های تی، کای اسکوئر، من ویتنی و آنووا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری نیز کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان می دهد دو گروه قبل از مداخله از نظر ویژگی های مختلف تفاوت معنی داری نداشتند ولی از نظر کیفیت زندگی در پایان ماه اول گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد از نظر نمره خرده مقیاس جسمی(0068/0=p) و نمره خرده مقیاس روانی(0284/0=p) و نمره کل کیفیت زندگی(0112/0=p) از وضعیت بهتری برخوردار بودند. هم چنین بررسی ما نشان داد بین متغیرهای سن(0331/0=p)، مدت ابتلا به بیماری(0416/0=p)، میانگین CRP(0234/0=p) و نوع سل(0372/0=p) با نمره کل کیفیت زندگی در پایان ماه اول در گروه مداخله ارتباط معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق می توان امیدوار بود با استفاده از تلفیق درمان کمکی ان استیل سیستئین با درمان های استاندارد سل موجب بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید زندگی بیماران شد.
  کلیدواژگان: ان، استیل سیستئین، کیفیت زندگی، سل
 • محمدرضا مسعودی نژاد، اشرف مظاهری تهرانی*، فرشید قنبری، سیمیندخت میرشفیعیان صفحات 56-64
  زمینه و هدف
  روش های متداول گندزدایی آب شامل فرآیند های شیمیایی، ازن زنی، تابش اشعه ماورای بنفش، فرآیندهای غشایی و غیره می باشد. در سال های اخیر فرآیند الکترولیز به عنوان یک فرآیند سبز با کارایی بالا و عدم تولید محصولات جانبی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی کارایی فرآیند الکترولیز با جریان پیوسته در گندزدایی آب آلوده با کلی فرم های مدفوعی می باشد.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. نمونه های آب با اضافه کردن فاضلاب انسانی، کود حیوانی و کلنی اشرشیاکلی به آب مقطر تهیه و وارد راکتور الکتروشیمیایی با جریان پیوسته گردید. تاثیر پارامترهای عملیاتی مانند جنس الکترودها(مس و گرافیت فشرده)، زمان واکنش(40، 50، 60 و 70 دقیقه)، ولتاژ 48 ولت، فاصله الکترود 5 سانتی متر و pH اولیه 7 بر کارایی حذف باکتری های کلی فرم با استفاده از آنالیز واریانس فاکتوریال تعیین شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که کارایی حذف بستگی به منبع آلاینده، زمان مواجهه و جنس الکترودها دارد. با توجه به نتایج به دست آمده بهترین کارایی گندزدایی مربوط به آب آلوده به کلنی اشرشیاکلی در راکتوری با دو جفت الکترود مس با فاصله 5 سانتی متر، ولتاژ 48 ولت و در مدت 70 دقیقه با راندمان 99 درصد به دست آمده است. تغییر معنی داری در pH، TDS و EC در زمان های مختلف و با تغییر نوع منبع باکتری های کلی فرمی ایجاد نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، استفاده از فرآیند الیکترولیز با جریان پیوسته، به عنوان یک روش مناسب باکارایی بالا و سازگار با محیط زیست در گندزدایی آب آلوده با کلی فرم های مدفوعی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کلی فرم، گندازدایی، الکترولیز، اشرشیاکلی، آب
 • صدیقه مومن زاده، عبدالرحیم صادقی، نسیمه وطن دوست، رسول صالحی* صفحات 65-72
  زمینه و هدف
  ژن درمانی شیوه نوین و نوید بخش درمانی است که انتقال کارآمد ژن مهم ترین مرحله آن محسوب می گردد. علاوه بر این، انتقال به گونه ای غیرتهاجمی نیز در مرحله به کارگیری این روش اهمیت فراوان می یابد. تجویز دهانی روشی است که بسیار مورد اقبال بیماران قرار گرفته است. برای انتقال دهانی دارو، روش های متعددی به کار گرفته شده اند که در همه آنها میزان بارگیری و رهاسازی در هدفمند ساختن و کارایی انتقال بسیار موثر است. در این تحقیق بسته بندی ذرات ژنی در دو نوع پوشش انتریک و هم چنین مقایسه میزان بارگیری و رهاسازی ماده محصور شده این دو پوشش، در شرایط آزمایشگاهی صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی ابتدا DNA به روش coacervation با کیتوزان ترکیب و سپس پلی پلکس های حاصل شده با روش تبخیر حلال، پوشش دهی شدند. به منظور بررسی تشکیل و رفتار ذرات از روش FTIR و دو محلول با pH های دو حاشیه ی PKa پوشش انتریک استفاده شد.
  یافته ها
  ذرات تشکیل شده، پایداری مشابه درpH پایین دارند و تفاوت قابل توجهی نشان نمی دهند. میزان رهاسازی یودراجیت L100 نسبت به L100-55 آهسته تر و تدریجی است. یودارجیت L100 قابلیت بهتری در میزان بارگیری DNA نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  بر اساس رفتار دو نوع پارتیکل تشکیل شده، در تجویز دهانی ژن می توان از یودراجیت L100-55 با هدف ترنسفکشن ابتدای روده کوچک و از یودراجیت L100 برای ترنسفکشن سطح وسیع تری از ابتدا تا انتهای روده کوچک و کولون استفاده کرد.
  کلیدواژگان: کیتوزان، پوشش انتریک، یودراجیت، انتقال دهانی
 • حمیدرضا مومنی، ملک سلیمانی مهرنجانی، نجمه اسکندری*، وحید حمایت خواه جهرمی صفحات 73-81
  زمینه و هدف
  ارسنیک به عنوان یک آلاینده زیست محیطی منجر به ناباروری در جنس نر می گردد. کورکومین با خاصیت آنتی اکسیدانتی قوی قادر به مهار استرس اکسیداتیو می باشد. این تحقیق با هدف بررسی اثر کورکومین بر روی بافت بیضه و تعداد اسپرم موش های بالغ تیمار شده با سدیم ارسنیت انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی موش های بالغ در چهار گروه کنترل، سدیم ارسنیت (5 میلی گرم بر کیلوگرم)، کورکومین (100 میلی گرم بر کیلوگرم) و کورکومین+ سدیم ارسنیت تقسیم بندی شدند و تیمارها به صورت تزریق داخل صفاقی به مدت پنج هفته صورت گرفت. پس از تیمار، وزن بدن و بیضه چپ ثبت و بیضه چپ جهت مطالعه هیستوپاتولوژی لوله های سمی نیفر استفاده شد. هم چنین اسپرم های اپی دیویمی جهت شمارش تعداد اسپرم مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  در موش های تیمار شده با سدیم ارسنیت نسبت به گروه کنترل تعداد اسپرم و قطر لوله های سمی نیفر به طور معنی داری کاهش و میانگین قطر لومن لوله های سمی نیفر به طور معنی داری افزایش یافت. در گروه کورکومین+سدیم ارسنیت، کورکومین توانست اثرات نامطلوب ایجاد شده توسط سدیم ارسنیت را به طور معنی داری در خصوص بافت بیضه و تعداد اسپرم نسبت به گروه سدیم ارسنیت جبران نماید. با این وجود، تفاوت معنی داری در وزن بدن، وزن بیضه، مورفولوژی و قطر هسته اسپرماتوگونی ها بین هیچ یک از گروه ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  کورکومین قادر است اختلالات القا شده توسط سدیم ارسنیت را در تعداد اسپرم و بافت بیضه موش بالغ جبران نماید.
  کلیدواژگان: موش بالغ، کورکومین، سدیم ارسنیت، تعداد اسپرم، بیضه
 • محمدرضا ایمانی، عدنان تیزمغز*، میراحمد سلماسی صفحات 82-87
  مقدمه و هدف
  کیست هیداتید یک بیماری انگلی به وسیله کرم نواری پهن بنام اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. انسان میزبان واسطه یا تصادفی این انگل می باشد و به وسیله مصرف سبزیجات و گیاهان آلوده به مدفوع سگ و سگ سانان آلوده می شود. 65 الی 70 درصد موارد کیست ها در کبد تشکیل می شوند و در بقیه موارد درگیری ریه ها را شاهد هستیم و به ندرت نیز از سایر نقاط نظیر طحال، عضلات، استخوان ها و مغز نیز گزارش شده است. در ادامه این مقاله به صورت گزارش مورد، به یک تظاهر نادر بیماری کیست هیداتید می پردازیم.
  گزارش مورد: خانم 41 ساله بارداری با تورم، قرمزی، درد ناگهانی توده قبلی از یک سال پیش در ران و زیر منطقه کشاله مراجعه کرده بود. در معاینه بالینی توده نرم به ابعاد 20 در 40 میلی متر با گرمی و قرمزی و در 4 سانتی متری زیر رباط اینگوینال در اندام تحتانی راست دیده شد. در یافته های حین عمل، هنگام آسپیراسیون توده مایع سفید شیری رنگ خارج شد. سپس با برش جراحی، کیست هیداتید از زیر جلد به طور کامل خارج شد و به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال گردید. در سونوگرافی کبدی و گرافی قفسه سینه که متعاقب آن به عمل آمد، اثری از کیست هیداتید کبد و ریه یافت نشد.
  نتیجه گیری
  کیست هیداتید می تواند هر جایی از بدن انسان را درگیر کند اما اغلب موارد در کبد و ریه مشاهده می شود. اطلاعاتی از نحوه درگیر شدن اندام تحتانی بدون درگیری کبد و ریه در دست نیست. اما ممکن است این آلودگی از طریق لنفاتیک گوارش به لنفاتیک ناحیه اینگوینال سرایت کند و لذا در این موارد، درگیری کبد و ریه وجود نداشته باشد.
  کلیدواژگان: آلوئولار، اکینوکوکوزیس، هپاتیک، هیداتید کیست
|
 • Hadi Ansarihadipour *, Ali Molaei Nezamabadi Pages 1-9
  Background
  Our Previous studics hane been shown that iron ions produce oxygen free radical reaction products in the erythrocytes. The present study is evaluating the oxidative effects of aluminum in erythrocytes and plasma proteins and decline of antioxidant power of plasma in operating room personnel.
  Materials And Methods
  Blood obtained from operating room personnel. Erythrocytes and plasma were incubated aerobically in aluminum containing metal catalyzed oxidation (MCO) system. Total antioxidant capacity of plasma was estimated by FRAP assay (ferric reducing ability of plasma), plasma protein oxidation by carbonyl assay and structural changes in Hb were followed by spectrophotometric analysis and assessment of oxy-Hb, met-Hb and hemichrome.
  Results
  There was a significant relationship between optical density of Hb in 340 and 420 nm and between oxy-Hb and optical density of Hb in 420 nm(p<0.05) On the other hand, 68 to 56% decrease in total antioxidant power of plasma in control group and operating room personnel, results oxidation in plasma protein and carbonyl concentration was increased three fold.
  Conclusion
  These findings may be helpful in evaluating the antioxidant status and structural changes in Hb and plasma proteins in people who are exposed to aluminum especially operating room personnel.
  Keywords: Aluminum, Erythrocyte, Ferric reducing ability of plasma, Hemoglobin
 • Simin Taavoni, Neda Nazem Ekbatani *, Hamid Haghani Pages 10-18
  Introduction
  One of the most common problems in Menopausal women is reduce of sexual satisfaction, which can affect their quality of life. The aim of the present study was the effect of Afrodit on sexual satisfaction in postmenopausal women.
  Materials And Methods
  In the triple blind clinical trial with the placebo group participated 80 healthy females 60-50 years that were referred to health centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences. Participants were randomly assigned to two groups, Afrodit groups and placebo capsules for a month. Used tool in this study was Sabatsbrg. Part of which was to assess sexual satisfaction.
  Results
  After a month intervention, there is significant difference in the mean score for sexual satisfaction between two groups (p=0.01), Sexual satisfaction compared with pre-menopausal in two groups were compared. T-test results showed no significant difference. (p=0.16).
  Conclusions
  The results show Afrodit improves the sexual satisfaction in menopausal women. So it is essential that health providers are familiar with this herb supplement.
  Keywords: Menopause, Sexual satisfaction, Sexual function Sabatsbrg measure, Afrodit
 • Mana Shojapour, Ghasem Mosayebi *, Fardin Faraji, Keyvan Faraji, Ali Ghazavi Pages 19-25
  Introduction
  Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disorder with unknown etiology. Genetic and environmental factors associated with MS susceptibility. Genetic studies show an important role for human leukocyte antigens (HLA) and susceptibility to autoimmune diseases such as MS. There is controversy between the association of HLA alleles with MS susceptibility in various studies. However, with consider the high incidence of MS in Iranian population and limit information about association of HLA and MS, we analyzed HLA alleles in MS patients.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 60 MS patients and 40 normal individuals with the same ethic background and geographic area were analyzed for HLA-DRB and DQB alleles by single specific primer-polymerase chain reaction (SSP-PCR) method.
  Results
  HLA-DRB1*03 and DQB1*02 alleles frequencies in MS patients were greater than healthy controls. There was no significant difference in frequency of other HLA-DR alleles between the MS patients and normal individuals.
  Conclusions
  DRB1*03 and DQB1*02 alleles confer increased susceptibility to MS in this population. However, to determine the role of HLA in Iranian MS patients, more studies are needed.
  Keywords: Human Leukocyte Antigens, Multiple sclerosis, Polymerase chain reactions
 • Ahad Shafiee *, Mohamadreza Kordi, Abbasali Gaeini, Masoud Soleimani, Amin .Nekouei, Vahid Hadidi Pages 26-34
  Introduction
  Mir-210, is proangiogenic microRNAis end thelial cells. This microRNA, causes the repression of some genes and proteins target; so cause angiogenesis process. The purpose of this study was to determine the effect of a High Intensity Interval Training (HIIT) on Mir-210 and EphrinA3 receptor genes expression in soleusmusclesof male rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, Twelve Wistar male rats(ageof eightweeks, average weight of 210/5±9/77)were randomly divided into exercise(n=6)and control (n=6) groups.High Intensity Interval Training was formed five days a week for eight weeks to taly including three Intervals (four minutes with an intensityof 90 to 100%VO2max and two minutes with an intensityof 50 to 60%VO2max).24 hours after exercise protocol, the rats were dissected and separated soleusmuscle. Mir-210 and EphrinA3receptor genes expression was performed by Real Time-PCRtechnique. Mir-210 and EphrinA3receptor genes expression were calculated by using the2∆∆CT and in dependentt-test to determine the significance of variables.
  Results
  Results showed that HIIT there had no significant effects on Mir-210 gene expression (p=0/16); Whe ars EphrinA3 gene expression in the exercise group was statistically significant (p=0/000).
  Conclusions
  It seems that a non-significant increase of Mir-210 and reduce in EphrinA3 gene expres sion, causes proangiogenic Operation ofendothelial cells and an increase in VO2max of rats following eight weeks of HIIT performance can be due to increased angiogenesis process.
  Keywords: Angiogenesis, EphrinA3receptor, High Intensity Interval Training, MicroRNA
 • Farideh Tabatabaei Yazdi *, Behrooz Alizade Behbahani, Maryam Heidari Sureshjani Pages 35-46
  Background
  The overuse of therapeutic antibiotics results in the drug resistance. The excessive use of antibiotics causes the mutations in the microorganisms and the emergence of new microorganisms which are resistant against the common antibiotics. With regard to limitations and known side effects of antibiotics, the exploring of antimicrobial compounds seems necessary. The purpose of this study is to evaluate the antimicrobial effects of aqueous and ethanolic extracts of Chevil against Staphylococcus epidermidis PTCC 1435, Yersinia enterocolitica PTCC 1221 and Enterobacter aeruginosa PTCC 1151 and to compare them with the common therapeutic antibiotics.
  Materials And Methods
  In this experimental study, after collecting plants from the highlands of Chaharmahal va Bakhtiari province, the extraction was carried out by the maceration method. To evaluate the antimicrobial activity, Disc diffusion test with Kirby-Bauer method was used. The Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) were determined by using the dilution method.
  Results
  The highest inhibition zone diameter in 40 mg/ml was related to Staphylococcus epidermidis and the minimum diameter in this concentration was related to Gram-negative bacteria, Enterobacter aeruginosa. MIC of aqueous and ethanolic extracts for Enterobacter aeruginosa 64 and 32 mg/ml and MBC of ethanolic and aqueous extracts of Enterobacter aeruginosa were 128 and 64 mg/ml respectively.
  Conclusion
  The ethanolic extract of the Chevil compared with the common therapeutic antibiotics had more inhibitory effect on studied bacteria. Furthermore, Chevil extracts showed greater inhibitory effect on Gram-positive bacteria in comparison with Gram-negative bacteria.
  Keywords: Antibiotic, Drug resistance, Ferulago angulata, Inhibition zone diameter
 • Aliasghar Farazi, Masoomeh Sofian *, Mansoureh Jabbariasl Pages 47-55
  Introduction
  The importance of maintaining and enhancing the quality of life in (tuberculosis TB) patients is essential. The purpose of this study was to use N - acetylcysteine to improve the quality of life in patients with tuberculosis.
  Materials And Methods
  This study is a double-blind clinical trial that performed on 88 patients on anti-TB treatment that aged over 50 years in the central province of Iran within 15 months. Data collection tools included a demographic questionnaire and the Short Form Quality of life (SF12). Data were analyzed using SPSS software and t-test, Chi-square, Mann-Whitney, ANOVA and Pearson correlation analysis were used. p less than 0.05 was considered significant.
  Results
  This study showed that the two groups before the intervention in different features were not significantly different, but in quality of life at the end of the first month. The intervention group compared with the control group in physical subscale score (p=0/0068) and psychological subscale scores (p=0/0284) and quality of life score (p=0/0112) were better. Also, our study showed that age of patients (p=0/0331), duration of disease (p=0/0416), and serum CRP mean (p= 0/0234) and type of tuberculosis (p=0/0372) were significantly related to total score of quality of life at the end of the first month in the intervention group.
  Conclusions
  According to this survey results we hoped to combine the use of adjuvant therapy with N-acetylcysteine and standard tuberculosis treatment improves quality of life and increase life expectancy of patients.
  Keywords: N, acetylcysteine, Quality of life, Tuberculosis
 • Mohammad Reza Massoudinejad, Ashraf Mazaheri Tehrani *, Farshid Ghanbari, Simindokht Mirshafian Pages 56-64
  Introduction
  The conventional methods of water disinfection are chemical process, ozonation, UV radiation, membrane processes and etc. In recent years, electrolysis method has been considered that is a green process with high efficiency and not by-products. The aim of study is evaluation of efficiency of the electrolysis process with continuous flow in the disinfection of water contaminated with fecal coliform.
  Materials And Methods
  This study is a Descriptive - analytical study. The samples are prepared in three groups by adding domestic wastewater, manure and E.Coli colonies to distilled water. The prepared samples were introduced to continuous electrochemical reactor. The removal efficiency of electrolysis process was investigated in different conditions which include electrode material (copper and graphite compressed), reaction time (40, 50, 60 and 70 minutes), voltage 48V, distance of electrode 5 cm and the initial pH 7.
  Results
  The results indicate that removal efficiency depends on source of pollutant, reaction time, and type of electrode. Also the optimal efficiency for E.Coli colonies achieved in electrolysis instrument was as follows: electrode material = copper electrode, distance of electrode=5cm, applied voltage= 48V and reaction time=70 minute. Under these conditions removal efficiency was obtained 99%. No significant changes in pH, TDS and EC in different times and coliform bacteria were not created by changing the source.
  Conclusions
  According to the results of this study, using the electrolysis process with continuous flow, as a convenient method with high performance and environmentally, suggest for the disin fecting the water contaminated with fecal Coliform.
  Keywords: Coliform, Disinfection, Electrolysis, Escherichia coli, Water
 • Sedigheh Momenzadeh, Abdorrahim Sadeghi, Nasimeh Vatan Doust, Rsoul Salehi * Pages 65-72
  Introduction
  Gene therapy is a recent promising treatment that effective gene transfer is considered as its most important step. Furthermore noninvasive method of transfer will be important to, when gene therapy is supposed to be applied. Administration of drugs in oral rout is more appreciated by patients. Loading and release rates are very important in targeting and effectiveness of transfer in all different methods that have been used for oral drug transfer. Here, we have studied packing of gene particles into two different enteric coats and compared these two coats in loading of entrapped materials and there release rate in vitro.
  Materials And Methods
  First, DNA was mixed with chitosan by coacervation technique and resulted polyplexes were coated using solvent evaporation technique. FTIR and two different pHs, less and more but near eudragit pKa, were used to evaluate formation of particles and their behavior.
  Results
  Formed particles have similar stability in low pH and their differences are trivial. Eudragit L100 release rate is really slower than L100-55 and gradual. Eudragit L100 shows better ability in loading rate.
  Conclusions
  According to two formed particle's behavior, eudragit L100-55 might be used in oral gene transfer targeting of initial part of small intestine and eudragit L100 might be used for wider surface of small intestine, from the initial to the end part, and colon.
  Keywords: Chitosan, Enteric coat, Eudragit, Oral delivery
 • Hamid Reza Momeni, Malek Soleimani Mehranjani, Najmeh Eskandari*, Vahid Hemayatkhah Jahromi Pages 73-81
  Introduction
  Arsenic as an environmental contaminant induces male infertility. Curcumin with potent antioxidant property is able to restrict oxidative stress. The aim of this study was to investigate the effect of curcumin on testis tissue and sperm count in adult mice treated with sodium arsenite.
  Materials And Methods
  In an experimental study, animals were divided into four groups: control, sodium arsenite (5 mg/kg), curcumin (100 mg/kg) and curcumin+sodium arsenite. Treatments were performed by intraperitoneal injection for five weeks. After treatment period, body weight was recorded. Left testis was dissected, weighed and used for the histopathological study of seminiferous tubules. Left cauda epididymis was also used to count sperm number.
  Results
  Mice treated with sodium arsenite showed a significant decrease in the sperm count, the diameter of seminiferous tubules and a significant increase in the lumen diameter of tubules compared to control group. In curcumin+sodium arsenite group, curcumin significantly reversed the adverse effects of sodium arsenite on testis and sperm count. Whereas, the treated mice showed no significant difference in body and testis weight as well as morphology and nuclear diameter of spermatogonia between four groups.
  Conclusions
  Curcumin is able to compensate the toxic effect of sodium arsenite on sperm count and testis in adult mouse.
  Keywords: Adult mouse, Curcumin, Sodium arsenite, Sperm count, Testis
 • Mohamadreza Imani, Adnan Tizmaghz*, Mir Ahmad Salmasi Pages 82-87
  Introduction
  Hydatid disease is a parasitic infestation by a tapeworm of the genus Echinococcus. Man is an intermediate or accidental host of this parasite, and is infested by consuming contaminated plants or vegetables, or by contact with dogs. The larvae travel through the gut wall and 60-75% are filtered by the liver, and a few travel directly to the lungs to produce a hydatid cyst there. Growth of hydatid cysts has been reported in the spleen, muscles, bones, and brain. Hydatid cyst embolism to peripheral limb arteries is extremely rare Case: A 41-year-old gravided woman presented with sudden pain, erythema and warming of the olden infra-inguinal mass which existed from 1 year ago. The notable findings at physical examination included 40*20 mm diameter soft mass with warming and erythema in 4 cm below inguinal ligament of right lower limb. She didn’t mentioned any previous history hydatid cyst. Intraoperatively, Percutaneous aspiration of the mass was performed which demonstrate white turbid fluid. after the surgical incision we saw the white colored subcutaneous hydatid cyst and completely remove it and send it to pathological examination which confirmed hydatid cyst diagnosis. further liver ultrasound and chest radiography hasn’t shown any evidence of liver or lung involvement.
  Conclusion
  Cystic echinococcosis may affect all organs, but mostly settles in the liver and lungs. We do not have data on the means by which the larvae of echinococcosis reach the inguinal area without liver and lung involvement. Considering the anatomy of the groin and its lymphatic tissue, we can make an assumption about how the hydatid cysts settle in the groin space. Although it occurs rarely, larvae in the gastrointestinal tract may pass to the lymphatic circulation, and then settle in the groin space through the rich lymphatic flow of inguinal area.
  Keywords: Hydatid cyst, Echinococcosis, Lower limb mass