فهرست مطالب

فصلنامه بورس اوراق بهادار
پیاپی 23 (پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/10/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بابک مظلوم نژاد میبدی، روح الله نجفی، علی صالح آبادی صفحه 5
  هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدل مفهومی ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایه کشور (مطالعه موردی شرکت بورس اوراق بهادار تهران) از طریق مطالعه ادبیات مدل های ارزیابی آمادگی الکترونیکی و نظرسنجی از خبرگان فن آوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه ایران می باشد. در همین راستا، بعد از معرفی چارچوب کلی تحقیق و ارائه مدل مفهومی، که در آن عوامل پیاده سازی بورس الکترونیکی در پنج دسته «عوامل فرایندی و مدیریتی»، «زیرساخت فناوری اطلاعات»، «عوامل فرهنگی اجتماعی»، «عوامل حقوقی و قانونی» و «سیاست-ها و برنامه ها» جای گرفته اند، اعتبار مدل مفهومی با بهره گیری از فنون آماری T-Student تاییدگردید و پرسش نامه ای با عنوان «پرسش نامه ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در بازار سرمایه ایران» طراحی و بین جامعه آماری تحقیق (که در برگیرنده خبرگان و متخصصان صاحب نظر و آشنا با موضوع فناوری و بورس الکترونیکی و مباحث مرتبط با آن و دست اندرکاران دخیل در امر پیاده سازی آن در ایران بود)، توزیع گردید. در نهایت مدل طراحی شده در شرکت بورس اوراق بهادار تهران اجرا و پنج دسته عوامل اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از رتبه بندی کلیه عوامل نمره کلی ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت بورس اوراق بهادار تهران برای پیاده سازی بورس الکترونیکی22 /3 از 5 (رتبه بندی مطلوب) و وضعیت سطح آمادگی الکترونیکی برای پیاده سازی بورس الکترونیکی در شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز مطلوب ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: بورس الکترونیکی، روش مقایسه های زوجی گروهی، ارزیابی آمادگی الکترونیکی، فناوری اطلاعات وارتباطات، تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • حامد تاجمیر ریاحی، سلمان اسمعیلی، اکبر ویس مرادی صفحه 29
  جهت گیری اصلی مقاله بررسی تاثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با بهره گیری از داده های روزانه شاخص کل بررسی تجربی اثر انتخابات (انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان) بر عملکرد بورس در بازه زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله رابطه بین انتخابات و بورس را با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر مجازی و همچنین مدل GARCH (1،1) بررسی می کند و بر دوره زمانی پیش از انتخابات و پس از انتخابات در طی پنج سال متمرکز است.
  نتایج حاصل از هر دو مدل نشان دهنده این است که انتخابات تاثیر معنی داری بر بازدهی شاخص در طی بازه زمانی یک ماه و بازه پانزده روز قبل و بعد از انتخابات ندارد هرچند از یک ماه قبل شاخص روند نوسانی را طی کرده است و بعد از انتخابات صعودی و کم نوسان تر شده است. این در حالی است که در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان نوسان قبل از انتخابات بسیار کم تر از دو انتخابات دیگر است.
  کلیدواژگان: مدل GARCH، _ انتخابات، شوک های سیاسی، بورس اوراق بهادار تهران
 • حیدر فروغ نژاد، رسول پوریان، منوچهر میرزایی صفحه 51
  تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: بتای مصرف، _ بتای بازار، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف
 • سید یوسف احدی، هاجر سنگ پهنی، مهدی دسینه صفحه 77
  وجه نقد از منابع مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. ایجادتوازن بین وجه نقد موجود و نیازهای نقدی، یکی ازمهمترین عوامل سلامت اقتصادی و تداوم فعالیت واحدهای تجاری است. از سوی دیگر بیشتر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که موجود است ترجیح میدهند تا وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند. هر چند چنین پدیده رایجی سپر مقاومت در برابر تورم تلقی میشود، لیکن اثر ثانویه آن این است که شرکتها در سررسید بدهی ها در مانده شده و به اعتبار سازمان لطمه وارد می شود. تجربه نشان داده است که اغلب شرکت هایی که با درماندگی مالی و ورشکستگی مواجه شده اند همواره از سوء مدیریت سرمایه در گردش و نیز ضعف در کنترل وجه نقد رنج می برده اند.
  هدف اصلی این تحقیق بررسی عوامل درون شرکتی و برون شرکتی موثر بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1390 میباشد. در این تحقیق تمرکز مالکیت، وجه نقد حاصل از عملیات، اندازه شرکت، حجم دارایی های ثابت و عدم تقسیم سود به عنوان عوامل درون شرکتی و متغیرهای نرخ تورم، حجم نقدینگی، بهای طلا، بهای نفت و بهای ارز به عنوان عوامل برون شرکتی در نظر گرفته شده اند تا رابطه آنها با سطح نگهداشت وجه نقد مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل 95 شرکت طی سال های 1381 تا 1390 با استفاده از تحلیل همبستگی و ضمن استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95 درصد نشان میدهد که متغیرهای وجه نقد عملیاتی، اندازه شرکت، حجم دارایی های ثابت، عدم تقسیم سود، نرخ تورم، حجم نقدینگی و نرخ ارز با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ارتباط معناداری دارند. همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تمرکز مالکیت، بهای طلا و بهای نفت با سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها می باشد.
  کلیدواژگان: نگهداشت وجه نقد، عوامل درون شرکتی، عوامل برون شرکتی، بورس اوراق بهادار تهران
 • بیتا مشایخی، آزاده مداحی، کاوه مهرانی، علی رحمانی صفحه 103
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی برای کیفیت حسابرسی، با توجه به ویژگی های محیطی و شرایط حاکم بر حرفه حسابرسی کشور می باشد. در این رابطه با توجه به رویکرد اکتشافی تحقیق و از آنجا که حرفه حسابرسی در ایران از منظر محیط حقوقی، ساز وکار نظارتی، اندازه موسسات و... دارای ویژگی های خاص خود می باشد، در این تحقیق از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده شده است. به این منظور با اخذ نظرات خبرگان حرفه حسابرسی و بازار سرمایه، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر کیفیت حسابرسی پرداخته شده و در انتها «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی»، شامل شرایط علی، عوامل مداخله گر و بستر و همچنین راهبردهای مربوط به کیفیت حسابرسی و پیامدهای آنها ارائه گردیده است. در این تحقیق، کیفیت حسابرسی با رویکرد سیستمی، بررسی شده است. در این دیدگاه، کیفیت ورودی ها، فرایند و خروجی های حسابرسی، تعیین کننده کیفیت حسابرسی می باشد و کیفیت تمام اجزای سیستم، مورد توجه قرارمی گیرد.
  با توجه به اینکه طبق بررسی های انجام شده، تاکنون در کشورمان در تحقیقات رشته حسابداری و حسابرسی، از روش نظریه پردازی زمینه بنیان استفاده نشده است، یکی از نوآوری های پژوهش حاضر، بکارگیری این روش تحقیق می باشد. بعلاوه، ازآنجاکه کیفیت حسابرسی دارای ماهیتی پیچیده و چندوجهی است و علاوه بر ویژگی ها و عملکرد شخصی حسابرسان، تحت تاثیر ویژگی های شرکت، ذینفعان و سایر مشارکت کنندگان در زنجیره عرضه گزارشگری مالی و محیط قانونی و مقرراتی پیرامون قرار دارد، لذا به منظور بررسی جامع تر موضوع، مدل سازی کیفیت حسابرسی از جنبه های مختلف (عرضه و تقاضا) مدنظر قرارگرفته است.
  طبق نتایج تحقیق، «التزام» شرکاء به کیفیت حسابرسی، مهمترین عامل موثر در سطح کار و موسسه حسابرسی شناخته شد که در صورت همراه شدن آن با دانش و تجربه و برخورداری از امکانات، و اتخاذ راهبردهای لازم می تواند منجر به دستیابی به کیفیت حسابرسی شود. در این میان عواملی چون «اثربخشی نظام کنترل کیفیت در حرفه، وضعیت تایید صلاحیت حسابداران رسمی، تقاضا برای کیفیت حسابرسی، اثر بخشی پاسخ خواهی از حسابرس، وضعیت نهاده های حسابرسی در حرفه، تناسب تعداد موسسات حسابرسی و بازارکار، میزان حمایت از موسسات در مقابل تعویض و فشار» در سطح حرفه و «اندازه و ساختار یافتگی موسسه، شهرت و اعتبار موسسه و شرکاء، تخصص حسابرس در صنعت، تناسب حق الزحمه حسابرسی با کار، ماندگاری کارکنان و شرکاء، دوره تصدی، فشارزمانی، و پیچیدگی کسب و کار و معاملات» در سطح موسسه و کار حسابرسی، عوامل مداخله گری هستند که دستیابی به کیفیت حسابرسی را تحت تاثیر قرار می دهند. مجموعه این عوامل، در «مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی» ارائه شده اند.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، عرضه حسابرسی، نظریه پردازی زمینه بنیان، مدل یکپارچه کیفیت حسابرسی، تقاضای حسابرسی
 • محمد عیسایی تفرشی، جمشید یحیی پور صفحه 139
  هدف شناسی مقررات حقوق شرکت ها حاکی از این است که مقررات حقوق شرکت های سهامی ضمن توجه به منافع سهامداران در راستای حداکثرسازی ثروت سهامداران باید منافع سایر گروه های ذینفع نیز در نظر گرفته شود. همگرایی دو نظریه تفوق سهامداران و ذینفعان در رویکرد جدید حاکمیت شرکتی ترکیبی بیانگر این است که در نظر گرفتن منافع سایر گروه های غیر سهامدار در اداره شرکت به منظور حداکثرسازی منافع پایدار و بلند مدت سهامداران شرکت است. در این مقاله ضمن بررسی و تحلیل تئوری ذینفع به این نتیجه می رسیم که رویکرد ذینفع محوری در مقررات شرکت های سهامی ایران نیز پذیرفته شده است.
  کلیدواژگان: شرکت های سهامی، ذینفعان، تفوق سهامداران، حاکمیت شرکتی، منافع
 • محدثه فریدون، مهدی امینی صفحه 169
  بحث معاملات فضولی اوراق بهادار (بدین معنا که کارگزاری بدون داشتن اختیار لازم اقدام به انجام معامله برای مشتری نماید) از مسائل مبتلی به بازار سرمایه است. بنابراین بحث تعیین سرنوشت این گونه معاملات و مسئله رد یا اجازه مالک، تحلیل حقوقی دقیقی را می طلبد. در احراز رد یا قبول مالک بایستی به امارات رجوع کرد و این امارات در معاملات بورسی تاحدی متفاوت از سایر معاملات است. به خصوص بحث تفسیر سکوت آگاهانه، طولانی مدت و گاه رندانه مالک نیازمند بررسی دقیق است. در صورت احراز رد نیز، به نظر می رسد با توجه به شرایط خاص معاملات در بورس، بایستی مال فروخته شده را در حکم تلف شمرد و فضول را مسئول رد مثل و در صورت عدم امکان تهیه مثل، قیمت مال دانست و اگر در نوسانات قیمت سهم ضرری به مالک وارد آید، می توان فضول را از باب تسبیب ضامن دانست. علی الاصول، هدف در این موارد جبران کامل زیان مالک تا سر حد امکان است.
  کلیدواژگان: بورس، رد مالک، کارگزار، معامله فضولی، اوراق بهادار
|
 • Page 5
  The main goal of this research is proposing a model of e-readiness assessment for the implementation of an electronic exchange in Tehran Stock Exchange by reviewing the literature and surveying the ideas of the experts of IT In Iran capital market. in this regard، after introducing the general framework of research and providing a conceptual model، validity of the model was confirmed by using E- test statistical technique and a questionnaire was designed and implemented by specialists. Internal reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach Alpha Test (=0. 78) which analyzed using SPSS software، and the variables weighted using AHP were performed by Expert choice software. However، the designed model was run on Tehran Stock Exchange and the level of readiness to operate the electronic exchange was assessed as desire able.
  Keywords: AHP Model. E readiness Assessment_Information technology
 • Tehran Stock Exchange, Elections, Political Shock, Garch Model Page 29
  The paper orientation is the effect of political elections on the performance of Tehran Stock Exchange. Using daily stock index data, the effect of political elections on the performance of Stock Exchange by experimental study in the period (2006-2010) are searched. This paper studies the relationship between elections and the stock market using ordinary least squares (OLS) and GARCH (1, 1) focus on the pre-election and pro-election in the past five years.The results indicate that there is no significant effect of the election on the returns during the period of forty five days before and after the elections. Although, the index over a month before was volatile and after the election has been more bullish. The volatility in the councils and the Assembly of Experts elections is much smaller than the other two elections.
 • Page 51
  Explaining the relationship between risk and return and the capital asset pricing is an issue that has become the dominant paradigm of capital market in recent decades. In financial literature, different models have been proposed to investigate the relationship between risk and return, one of which is capital asset pricing model (CAPM).This model initially was welcomed, but after a while, has criticized and reformed by financial domain experts. Consumption based Capital Asset Pricing Model (C-CAPM) was one of the models that have been presented to eliminate weakness of Capital Asset Pricing Model. The main purpose of this research is Comparing the performance of CAPM and C-CAPM models in explaining the relationship between stocks risk and return in Tehran Stock Exchange. To do this, a sample of 94 firms was selected among the listed firms in Tehran Stock Exchange during 1380-1389(2001-2010). Also, the ordinary least squares regression, weigheted least squares regression and generally least squares regression method and pooled data model have been used for estimating the research models.
  Keywords: raditional Capital Asset Pricing Model, Market β, Consumption, Consumption based Capital Asset Pricing Model
 • Page 77
  Cash resources are critical to any economic unit and balancing the exciting cash and cash needs of the business units is a key factor in the economic health and sustainability activities. On the other hand, as far as inflation is concerned, most Iranian companies prefer to convert their cash into other assets.Although this common phenomenon is a resistance shield against inflation, the secondary effect is that the maturity of companies will be in distressed debt and the reputation of the organization will hurt. Experience has shown that most companies that have faced financial distress and bankruptcy have suffered the mismanagement of working capital as well as the weaknesses in the management of cash too. This study examines the inter-organization and extern-organization factors effecting the cash holdings in listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 2002 - 2011.This research considers focusing on property, crashes obtained from operations, company size, sum of fixed assets and non-dividend profits as inter-organization factors and inflation variables rates, liquidity, gold prices, oil prices and exchange prices as exogenous factors to examine the impact of them on corporate cash holdings. The results of the analysis of 95 companies during 2002 - 2011 using multivariate regression analysis, correlation and the 95% confidence level indicates that operating cash flow variables, firm size, the sum of fixed assets, the absence of dividends, inflation, liquidity and exchange rates have significant relationship with corporate cash holdings. Our results also indicate lack of significant relation between ownership concentration variables, the gold and oil prices and the level of cash holdings.
  Keywords: Tehran Stock Exchange_Extern – Organization Factors_Cash Holdings_Inter_Organization Factors
 • Page 103
  The purpose of this research is development of Audit Quality model, with regard to contextual and environmental attributes and conditions governing the audit profession in Iran. For this, with regard to exploratory approach of this research, and because of special attributes of Iran's audit profession in terms of the legal environment, regulatory and supervisory mechanisms, audit firms size, and etc., we used qualitative research method and grounded theory approach. Therefore, with obtaining the insights of auditing and capital market experts through unstructured interviews, we discovered determinants of Audit Quality (AQ) and finally developed "Integrated Audit Quality Model" including causal conditions, intervening conditions, context, as well as action strategies related to AQ and their consequences. In this research, AQ with a systemic approach is considered. In this approach, the quality of inputs, process and outputs of auditing determines AQ, so quality of different parts of this system is considered.Since the qualitative method with grounded theory approach has not been used so far in accounting and auditing researches in our country, one of the innovations of the present study is to apply this method. Furthermore, due to the fact that AQ has a complex and multifaceted nature, and, in addition to personal characteristics and performance of auditors, is affected by the attributes of the clients, stakeholders and other persons contribute in financial reporting supply chain, and surrounding legal and regulatory environment, various aspects of AQ were considered to achieve a more comprehensive model.According to the results, partner's commitment to AQ is the most important factor in audit engagement and firm level, which if coupled with knowledge and experience and having the necessary facilities, and implementing action strategies, lead to achieving AQ. Factors such as "effectiveness of quality control system, licensing and certification requirements of CPAs, demand for AQ, effectiveness of holding auditors accountable, audit inputs quality, appropriateness of number of audit firms and companies, supporting auditors against pressure and changing" in audit profession level, and "firm size and structure, reputation, industry specialization, appropriateness of audit fee, durability of partners and staffs, tenure, time pressure, and complexity of business transactions" in audit engagement and firm level are intervening conditions that affect AQ. These factors are presented in "Integrated Audit Quality Model".
  Keywords: Audit Quality, Integrated Audit Quality Model., Supply of Audit, Demand of Audit, Grounded Theory
 • Stakeholders, Corporate Governance, Interests., Shareholder Primacy, Stock Companies Page 139
  Studying the purpose of corporate laws and regulations shows that in order to maximize shareholders’ wealth, stock company law must take into account the other stakeholder groups’ interests beside shareholders interests. Convergence of the two theories, shareholder primacy and stakeholder primacy in new approach to corporate governance recognizes that taking into account the interests of other non-shareholder groups in running corporate is for maximization of long term satable and shareholders’ interests. By studying and analyzing the stakeholder theory in this article, we will conclude that stakeholder approach has been accepted in Iran stock companies laws too.
 • Page 169
  Today، Performing unauthorized transactions of securities by brokers are among the current problems of investors in the capital market. From the legal point of view، unauthorized transactions of securities have many distinctions from other transactions. For example، in order to find the “acceptance” of the owner there are many different and questionable signs which are really distinguished from other transactions. So، the criterion for distinguishing the rejection or acceptance in unauthorized transaction of securities is different from other traditional transactions. However، in the case that the owner refused the transaction decisively، regarding the quickness of the transactions and impossibility of changing the system، there is no way to take back the shares from the true party. Therefore، we should find a suitable way for full compensation of owner that would be agree with legal rules and principles and also would be sufficient for the investors of capital market.
  Keywords: Rejection, Securities, Unauthorized Transaction, Exchange., Broker