فهرست مطالب

فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران - سال چهارم شماره 11 (بهار و تابستان 1391)
 • سال چهارم شماره 11 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1378/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه عروجی، فتانه تقی یاره صفحات 1-7
  امروزه به لطف رشد و توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی، سیستم های یادگیری برخط قادر شده اند امکانات یادگیری گروهی و فضای تعامل و تبادل نظر میان یادگیرندگان را فراهم آورند. این امر مستلزم تشکیل گروه های یادگیری موثر و فراهم آوری ابزارهای مشارکت یادگیرندگان در محیط های یادگیری برخط است که در سیستم های موجود که مراکز آموزشی مجازی مورد استفاده قرار می گیرند به ندرت مشاهده می شود. در این مقاله محتوا و ساختار تالارهای گفتگو مورد بررسی قرار گرفته اند. تحلیل محتوایی به منظور تطابق محتوای مباحثات با اهداف تالار و استخراج حوزه های مورد علاقه مشارکت کنندگان انجام شده است. محققین ضمن بیان دستاوردهای تحلیل شبکه اجتماعی یک محیط یادگیری دانشگاهی، راهکاری برای استخراج روابط اجتماعی افراد از طریق تحلیل ساختاری تالارهای گفتگو در یک محیط یادگیری برخط ارائه کرده اند. همچنین آن ها روشی برای به کارگیری روابط استخراج شده در مکانیزم های گروه بندی یادگیرندگان ارائه نموده اند و کارآمدی آن را مورد ارزیابی قرار داده اند. بخش های مختلف این تحقیق در دوره های درسی مختلف در ترم های متوالی انجام شده است و دستاوردهای آن می تواند در راستای بهبود فعالیت های یادگیری همکارانه در محیط های یادگیری برخط و ترکیبی مورد استفاده قرار بگیرد
  کلیدواژگان: یادگیری مبتنی بر وب، یادگیری الکترونیکی، یادگیری همکارانه، تالارهای گفتگو، الگوریتم های گروه بندی، شبکه اجتماعی
 • سعید اسدی، الهام قبادی صفحات 9-17
  چندرسانه ای های آموزشی باعث تحول در روش های سنتی آموزش شده اند. اما تاثیرگذاری آن ها نیازمند دقت در طراحی آن ها بر اساس اهداف درس و توانایی های کاربران آن ها می باشد. در پژوهش حاضر، تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر یادگیری و یادداری ساختار دستوری (گرامر) زبان انگلیسی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، نرم افزاری محقق ساخته برای آموزش گرامر طراحی شد و در گروه آزمایش مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با کلاس های متداول مقایسه شد. جامعه آماری، دانش آموزان دختر پایه اول مقطع راهنمایی شهر تهران بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، ابتدا منطقه 8 به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس در یک مدرسه نمونه، دو گروه دانش آموز پایه اول راهنمایی، یک گروه به عنوان گروه آزمایش و یک گروه نیز به عنوان گروه گواه هر کدام مشتمل بر 55 دانش آموز انتخاب شدند. این پژوهش به روش شبه تجربی بوده و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. گروه گواه آموزش سنتی زبان را در کلاس درس گذراند و هم زمان، گروه آزمایش سه جلسه آموزش گرامر در سایت رایانه مدرسه با استفاده از نرم افزار محقق ساخته تجربه کرد. نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش یادگیری و یادداری ساختار دستوری در سطح 05/0 در گروه استفاده کننده از چندرسانه ای آموزشی در مقایسه با گروه کنترل بود که این یافته ها در نهایت تاثیر چندرسانه ای ی را بر یادگیری و یادداری گرامر زبان انگلیسی را تایید می کند.
  کلیدواژگان: چند رسانه ای، زبان انگلیسی، یادداری، یادگیری، ساختار دستوری، گرامر
 • عباس اناری نژاد، علی اکبر صفوی، مهدی محمدی صفحات 19-25
  هدف کلی این مقاله، ارزشیابی آموزش الکترونیکی در آموزش عالی ایران با استفاده از رویکرد بهینه کاوی است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان چهار دانشگاه ارائه دهنده آموزش الکترونیکی در ایران (الف، ب، ج و د) بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای702 نفر از آنان انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته متشکل از ابعاد آموزش الکترونیکی (شامل امور سازمان و مدیریت، فناوری، جنبه های آموزشی، طراحی محیط ارائه، خدمات پشتیبانی، ارزشیابی، و ملاحظات اخلاقی و حقوقی) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن بین دانشجویان نمونه توزیع و با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی شفه، داده های به دست آمده تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دانشگاه «د» با دارا بودن بالاترین میانگین در تمامی ابعاد، نسبت به سایر دانشگاه ها بهترین وضعیت را داشت و از بین سه دانشگاه دیگر؛ دانشگاه «ب» در پنج بعد و دانشگاه «ج» در دو بعد از ابعاد هفت گانه آموزش الکترونیکی برتر نشان دادند. ضمن اینکه بهینه کاوی می تواند از طریق بررسی و آزمایش فرایندها و مدل ها در دیگر دانشگاه ها و تطبیق تکنیک ها و رویکردهای آن ها بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، ارزشیابی، الگوهای ارزشیابی، آموزش عالی، بهینه کاوی
 • مهدی معینی کیا، عادل زاهد بابلان صفحات 27-35
  در این پژوهش به منظور سنجش کیفیت خدمات الکترونیکی در دانشگاه پیام نور بر اساس الگوی ای-سروکوآل، شکاف برتری خدمات اندازه گیری شد. روش پژوهش از نظر راهبرد اصلی: کمی؛ از نظر
  هدف
  کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی: میدانی و اسنادی و از نظر تکنیک تحلیلی: توصیفی- زمینه یابی بود. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان ترم سوم و بالاتر دانشگاه پیام نور استان اردبیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 1390-1389، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مختلف با حجم تقریبی 20000 نفر تشکیل می داد. روش نمونه گیری این پژوهش خوشه ایچند مرحله ای بود. که از بین مراکز دانشگاهی؛ دانشگاه پیام نور مرکز استان، یک مرکز دانشگاهی دیگر و یک واحد به شیوه ی تصادفی انتخاب شد. حجم نمونه ی کلی بر اساس جدول کرجسی- مورگان، با در نظر گرفتن خطای 05/0 = α؛ و خوشه ایبودن روش نمونه گیری، قریب به 500 نفر در نظر گرفته شد که 476 پرسشنامه قابل تحلیل بود. جهت جمع-آوری داده ها از پرسشنامه ی کیفیت خدمات الکترونیکی (ای-سروکوال با پایایی 97/0= α در سطح موجود و 95/0= α در سطح مطلوب) استفاده شد. نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف (704/0= z با 05/0< 703/0p=) نشان داد که توزیع داده ها نرمال است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که وضعیت کیفیت خدمات الکترونیکی در تمامی مولفه های خدمات و ابعاد آن ها به گونه ی معنی داری پایین است. به بیان دیگر در خدمات الکترونیکی دانشگاه پیام نورشکاف برتری خدمات وجود داشته یعنی دانشجویان از کیفیت خدمات، اظهار نارضایتی نموده اند
  کلیدواژگان: خدمات الکترونیکی، کیفیت خدمات، ای، سروکوآل، رضایت دانشجویان
 • مریم طایفه محمودی، مهتاب پیوست، مهدیه محسنی، محمود خراط، کامبیز بدیع صفحات 37-45
  امروزه پرتال های سازمانی نقش کلیدی ای در تسری و تجری اطلاعات سازمانی در ابعاد و لایه های مختلف ایفا می کنند. در این میان پرتال های آموزشی به لحاظ ارتقاء دانش و مهارت کاربران (و کارمندان) سازمانی در تحقق کسب و کار کارآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. با توجه به گستردگی بومی، تنوع مشاغل در حوزه کارآفرینی و نیز پارامترهایی که به نحوی در فرآیند طراحی این پرتال ها تاثیرگذارند، ایجاد سازوکاری که بتواند یک پرتال را از توانمندی قابل ملاحظه ای در ارتقاء مهارت کارآفرینی برخوردار سازد، از اولویت ویژه ای برخوردار است. این مهم ایجاب می نماید تا ویژگی های لازم برای طراحی موثر این قبیل پرتال ها مد نظر قرار گیرد. در این مقاله، رویکردی ارائه می شود که طبق آن ویژگی های مورد انتظار در طراحی یک پرتال آموزشی در قالب یک هستان نگار بازنمایی شده و متعاقبا توضیح داده می شود که این ویژگی ها چگونه می توانند به تحقق کسب و کار کارآفرینی از یکسو، و از سوی دیگر آموزش کارآفرینی منجر گردد. در پایان، قابلیت رویکرد پیشنهادی در قالب دو سناریوی عملی راه اندازی کسب وکار در حوزه کشاورزی و راهنمای نگارش طرح کسب و کار در همبافت آموزش کارآفرینی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد..
  کلیدواژگان: پرتال آموزش کارآفرینی، پرتال آموزشی، طراحی پرتال، ویژگی های طراحی، آموزش کارآفرینی، ارتقاء مهارت، هستان نگار
 • مینا کیهانی، احمد آقا کاردان صفحات 47-54
  هنگامی که شبکه های کامپیوتری ستون اصلی علم و اقتصاد شد، حجم زیادی از مستندات در دسترس قرار گرفتند. به همین منظور، برای استخراج اطلاعات مفید از روش های متن کاوی استفاده می شود. متن کاوی یک حوزه پژوهشی مهم در کشف اطلاعات ناشناخته، فرضیات، و حقایق جدید به وسیله استخراج اطلاعات از اسناد مختلف است. همچنین متن کاوی آشکار کردن اطلاعات پنهان با استفاده از روشی است که در یک طرف توانایی مقابله با تعداد زیادی کلمات و ساختارهایی در زبان طبیعی را نشان می دهد و از طرف دیگر اجازه مدیریت ابهام و شک را می دهد. علاوه بر آن، متن کاوی به عنوان داده کاوی متن بیان می شود که معادل با تجزیه و تحلیل متون است و به فرایند استخراج اطلاعات از متن می پردازد و اطلاعات با کیفیت بالا را از میان الگوها و فرایندها استخراج می کند. همچنین به عنوان داده کاوی متن یا کشف دانش از پایگاه داده های متنی شناخته می شود و به فرایند استخراج الگوها یا دانش از اسناد متنی بیان می شود. روش تحقیق در این کار بدین صورت است که ابتدا به بررسی پژوهش های انجام شده در حوزه متن کاوی با تاکید بر روش ها و کاربردهای آن در آموزش الکترونیکی پرداخته شد. در طی این مطالعات، پژوهش های مرتبط در حوزه آموزش الکترونیکی طبقه بندی گردیدند. پس از طبقه بندی پژوهش ها، مسائل و راهکارهای مرتبط با مسائل مطرح شده در آن کارها، استخراج شدند. در همین راستا، در این مقاله ابتدا به تعریف متن کاوی پرداخته می شود. سپس فرایند متن کاوی و حوزه های کاربرد متن کاوی در آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرند. در ادامه روش های متن کاوی معرفی شده و تک تک این روش ها در حوزه آموزش الکترونیکی مطرح می گردد. در انتها ضمن استنتاج نکات مهم مطالعات انجام شده، مدلی جهت استخراج اطلاعات برای بهره برداری از روش های متن کاوی در یادگیری الکترونیکی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: داده کاوی، متن کاوی، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی، سیستم مدیریت یادگیری
 • بهنام قربانی فرد، سید شهاب موسوی، حسینعلی عزیزیها، شهرام هاشم نیا صفحات 55-61
  امروزه شاهد حرکت سریع جهان به سمت فضای مجازی هستیم. تجارت، درمان، آموزش و بسیاری از فعالیت هایی که روزگاری زمان و هزینه بسیاری را به خود اختصاص می داد، امروزه با قرار گرفتن در فضای مجازی منافع بسیاری را به بشر رسانیده است. آموزش که جزء جدایی ناپذیر از انسان است به صورت الکترونیکی وارد جوامع شده است که افراد و سازمان ها رفته رفته در حال گرایش به این نوع آموزش هستند. در این تحقیق به رابطه هوش هیجانی و گرایش به آموزش الکترونیکی در سازمان ها پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه اول 0.76 و پرسشنامه دوم 0.83 می باشد که پایایی پرسشنامه ها را تایید می کند. برای آزمون روایی سوالات از اعتبار محتوا استفاده شد که به این منظور از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و کارشناسان خبره استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارمندان بانک های استان البرز می باشد که تعداد 80 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی اسپریمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که در نهایت تمام فرضیه ها به اثبات رسیده و مشخص گردید دو متغیر خود انگیزشی و خودآگاهی، به عنوان متغیر های پیش بینی، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون، برای توضیح تغییرات میزان گرایش کارکنان به پذیرش آموزش الکترونیکی را دارند
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، آموزش الکترونیکی، کارمندان بانک، رگرسیون چندگانه
|
 • Pages 1-7
  Collaborative learning tools play important roles in communications and knowledge building، among learners in a virtual learning environment. They demand appropriate grouping algorithms as well as facilitating learners’ participations mechanisms. This paper has utilized some information retrieval techniquesto investigate the relevance of discussion posts to their containing forums، and extract learners’ most frequent topics. Trying to explore students online interactions، researchers have applied social network analysis، which has led to a new representation of social networking. They have proposed a new grouping algorithm based on the provided representation of social relationships. The mentioned approaches have been evaluated in some academic courses in Department of Electrical and Computer Engineering، and ELearning Center، University of Tehran. The results have revealed some considerable improvements in comparison to the traditional approaches. Research outcomes may help tutors to create and guide groups of learners more effectively.
  Keywords: Web, based learning, ELearning, collaborative learning, forums, grouping algorithms, social network, social relationships
 • Pages 9-17
  Increment of complexity and costs of information technology systems have made many problems about infrastructure and manpower for organizations which have been decreased by the use of outsourcing. All organizations try to increase the success of outsourcing projects by using different ways. One of the important reasons for failure of these projects especially in IT area- because of its major role in acquisition of competitive advantage- is selecting inappropriate contractor. In order to existence of different and contradictive criteria، this selection is complex. The purpose of this research is to determine important criteria and specify the weights of each criterion and finally design a fuzzy expert system for selecting the best contractor in IT outsourcing. The method of knowledge acquisition from experts-which are managers and experts of IT- is a questionnaire. Also in order to evaluate the validity of system، it was used in an IT company. The results show the favorable performance of contractor selection expert system.
  Keywords: Outsourcing, contractor, criterion, fuzzy expert system, information technology
 • Pages 19-25
  The purpose of this study was the evaluation of e-learning in Iran higher education by using benchmarking approach. The population was all of students in four universities which presented e-learning. By multistage clustered sampling method، 702 students were selected. The research instrument was a researcher made questionnaire included e-learning (organization and management affair، technology، educational aspects، interface design، support services، evaluation and ethical and legal considerations). After calculating validity and reliability، the questionnaires were distributed among sample students and data was analyzed by ANOVA and Scheffe post hoc. Results showed: the university D with higher mean in all of seven dimensions had the best position among three other universities. Furthermore، the university B in five dimensions and the university C in two dimensions was the best. While benchmarking can be tested processes and models from other universities and implementing techniques and approaches used them more.
  Keywords: E, learning, Evaluation, Evaluation Models, Higher Education, Benchmarking
 • Pages 27-35
  In this study، in order to assess the e-service quality of Payame Noor University based on E-SERVQUAL model، the service superiority gap score was measured. The research methodology was quantitative، in terms of main strategy; applied، in terms of research objective; descriptive–survey، in terms of analytical technique and library and field study، in terms of implementation strategy. The research population consisted of about 20000 undergraduate and postgraduate sophomores and above studying in Payame Noor University of Ardebil during spring semester of academic year 2010-2011. A multi-stage cluster sampling method was used for the study. Among the universities، the Payame Noor University of Ardebil، another university and a unit were selected randomly. According to Krjci-Morgan table، assuming error α = 0. 05 and using cluster method of sampling، the overall sample size was determined 500 and 476 questionnaires were finally analyzable. For data collection، the e-service quality questionnaire (E-SERVQUAL with alpha reliability coefficient. 97 for the perceptional level and. 95 in for the expectation level) was used. Results from Kolmogorov-Smirnov test (z =. 704، p =. 703 > 0. 05) showed that the data distribution is normal. Data collected was analyzed by using single-sample t-test. Results showed that e-service quality was significantly low in all aspects and components of services. In other words، there was a service superiority gap in electronic service in Payam Noor University and students were unsatisfied with the quality of electronic services.
  Keywords: Electronic Services, Service Quality, E, SERVQUAL, student's satisfaction
 • Pages 37-45
  Nowadays، organizational portals hold a key role in disseminating organizational information at different layers. Within their scope، educational portals are particularly significant، due to their ability in upgrading users’ knowledge and skill in realizing entrepreneurship business. Considering the geographical distributed-ness as well as job variation in entrepreneurship and the parameters which are influential in the process of designing these portals، developing a mechanism that can offer a high capability to portals in upgrading entrepreneurship skill، is of high priority. This necessitates the very features which are essential to designing efficiently these sorts of portals. In this paper، an approach is suggested according to which the features expected for designing an educational portal are represented in terms of an ontology، and it is subsequently explained how and in what way these features can on the one hand help realize entrepreneurship business and on the other hand help entrepreneurship training/education come true in a reasonable way. At the end، the capability of the proposed approach will be discussed in terms of two practical scenarios being used frequently.
  Keywords: Entrepreneurship educational portal, educational portal, designing portal, design features, educating entrepreneurship, upgrading skill, ontology
 • Pages 47-54
  As computer networks become the backbones of science and economy، enormous quantities documents become available. So، for extracting useful information from textual data، text mining techniques have been used. Text Mining has become an important research area that discoveries unknown information، facts or new hypotheses by automatically extracting information from different written documents. Text mining aims at disclosing the concealed information by means of methods which on the one hand are able to cope with the large number of words and structures in natural language and on the other hand allow handling vagueness، uncertainty and fuzziness. Text mining، referred to as text data mining، roughly equivalent to text analytics، refers to the process of deriving high-quality information from text that high-quality information is typically derived through the patterns and processes. Moreover، text mining، also known as text data mining or knowledge discovery from textual databases، refers to the process of extracting patterns or knowledge from text documents. In this research، a survey of text mining techniques and applications in e-learning has been presented. During these studies، relevant researches in the field of e-learning were classified. After classification of researches، related problems and solutions were extracted. In this paper، first، definition of text mining is presented. Then، the process of text mining and its applications in e-learning domain are described. Furthermore، text mining techniques are introduced، and each of these methods in the field of e-learning is considered. Finally، a model for the information extraction by text mining techniques in e-learning domain is proposed.
  Keywords: Data Mining, Text Mining, E, learning, Learning Management System
 • Pages 55-61
  Today the world is moving toward a virtual space. Whereas the business، health، education، and many of the other activities would devote time and money in the past، by appearing the virtual space most of them have suitable function today. Educating is an inseparable part of human which is entered to electronic world as individuals and organizations are gradually moving towards this type of educating. In this research، the relationship between emotional intelligence and trends of e-learning in organizations has been studied. The purpose of this study is applied and the research method is descriptive- survey. The questionnaire method was used to collect data. The Cronbach’s Alpha coefficient of the first questionnaire was obtained 0. 76 and the second questionnaire was 0. 83 which confirm the validity of the questionnaires. The content validity to test questions was used and for this purpose، experts، academics and experts were used. The population of this research is all the Alborz Province Bank Employees which 80 individuals were selected as sample size and sampling is done randomly. To analyze data the Spearman correlation coefficient and multiple regression was used. Finally all the theories proved. Self-motivation and self-awareness variables were determined as predictor variables which can entry into the ultimate regression equation to describe the tendency of employees to accept changes in their electronic education.
  Keywords: Emotional Intelligence, E, learning, Bank employees, Multiple Regression