فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 21 (بهار 1393)
 • پیاپی 21 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • دکتر علی ثقفی، دکتر فاطمه صراف صفحه 4
  حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می باشد. از آن جائی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان درباره موقعیت اقتصادی است، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. هدف این پژوهش، مقایسه دو مدل گام تصادفی و تعهدی معکوس جهت پیش بینی جریان وجوه نقد عملیاتی و بررسی برخی از مشخصه های شرکت که بر مدل های پیش بینی تاثیر دارند، می باشد. به این منظور، یک نمونه متشکل از 1663 سال – شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390-1380 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که مدل گام تصادفی در مقایسه با مدل تعهدی معکوس، بهتر می تواند جریان وجوه نقد عملیاتی را پیش بینی کند. این در حالی است که نتایج به دست آمده در شرکت هایی که دولت در آن ها نفوذ داشت نشان داد که مدل تعهدی برای برآورد جریان وجوه نقد آتی مناسب تر است.
  کلیدواژگان: پیش بینی جریان وجوه نقد، حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، مدل های پیش بینی جریان وجوه نقد آتی، اقلام تعهدی
 • دکتر شکرالله خواجوی، ابوالفضل گرگانلی فیروزجاه صفحه 24
  هدف این مقاله بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین اندازه ی هیات مدیره و تامین مالی داخلی شرکت ها رابطه منفی معناداری وجود دارد و همچنین، بین استقلال هیات مدیره و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره با تامین مالی خارجی رابطه منفی معناداری وجود دارد. از سوی دیگر، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین استقلال هیات مدیره و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره با تامین مالی داخلی و اندازه ی هیات مدیره و تامین مالی خارجی رابطه آماری معناداری وجود ندارد. نتایج پژوهش در خصوص متغیرهای کنترلی نشان دهنده آن است که بین اندازه شرکت ها و تامین مالی داخلی آن ها رابطه مثبت معنادار و بین عمر و اهرم مالی شرکت ها با تامین مالی داخلی آن ها رابطه منفی معناداری وجود دارد. همینطور، نتایج پژوهش نشان می دهد که بین اندازه، عمر و اهرم مالی شرکت ها با تامین مالی خارجی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تامین مالی داخلی، تامین مالی خارجی، اندازه ی هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، درصد مالکیت اعضای هیات مدیره
 • دکتر علی ابراهیمی کردلر، سلمان رحمتی صفحه 38
  هدف این پژوهش بررسی رابطه ی اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام می باشد. ادبیات موجود اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت را با کیفیت حسابرسی مرتبط می داند و کیفیت حسابرسی نیز با عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام رابطه دارد؛ لذا انتظار می رود که اندازه، دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت با نقدشوندگی سهام رابطه داشته باشد. به منظور بررسی رابطه مذکور از دو معیار رتبه نقدشوندگی و معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شد و اطلاعات متغیرهای مستقل اندازه و دوره تصدی از صورت های مالی حسابرسی شده استفاده گردید. برای محاسبه تخصص حسابرس در صنعت رویکرد سهم بازار مورد استفاده قرار گرفت. فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار Eviews بررسی شدند.
  نتایج بررسی 102 شرکت طی دوره زمانی 1389-1385 نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد و چنانچه از معکوس معیار آمیهود به عنوان متغیر وابسته استفاده شود، دوره تصدی موسسه حسابرسی با نقدشوندگی سهام رابطه مثبت دارد. تخصص حسابرس در صنعت نیز با نقدشوندگی سهام رابطه معناداری ندارد.
  کلیدواژگان: اندازه موسسه حسابرسی، دوره تصدی، تخصص حسابرس در صنعت، کیفیت حسابرسی، نقدشوندگی سهام
 • دکتر محمد جواد ساعی، مهدی عبدی صفحه 52
  سود معیار مهمی در تصمیم گیری و ارزیابی استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. اهمیت سود در این موارد یکی از دلایل مدیریت سود است. تحقیقات قبلی نشانگر وجود مدیریت سود است. تمرکز این تحقیق بر یافتن پاسخی برای این سوال است که «آیا نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی متفاوت از صورتهای مالی شرکت اصلی می باشد؟» برای پاسخ به این سوال، ابتدا مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی به صورت جداگانه و با استفاده از مدلهای تعدیل شده جونز و چشم انداز آینده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیات در سطح صنعت و در سطح کل نمونه، نشان می دهد که مدیریت سود در هر دو صورت مالی به صورت معنی داری اعمال می شود. نتایج تحقیق، برخلاف انتظارات، نشان داد که نسبت مدیریت سود در صورتهای مالی شرکت اصلی بیشتر از صورتهای مالی تلفیقی است. آزمون معنی داری تفاوت مدیریت سود در سطح صنایع، بسته به مدلهای مورد استفاده، نتایج ناسازگاری را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، صورتهای مالی تلفیقی، اقلام تعهدی اختیاری، مدل تعدیل شده جونز، مدل چشم انداز آینده
 • دکتر عبدالله خانی، زیبا قجاوند صفحه 68
  در این مقاله، تاثیر متغیرهای حسابداری و متغیرهای بازار سرمایه بر هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر حسابداری و دامنه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (دامنک) و جزء انتخاب نامطلوب دامنک به عنوان متغیرهای بازار استفاده شده است. نمونه تحقیق، مشتمل بر 70 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران، در دوره مالی 1383 الی 1388 می باشد و مدل فاما و فرنچ]15[برای تجزیه و تحلیل داده ها بکار برده شده است. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت دامنک و جزء انتخاب نامطلوب آن بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد اما کیفیت اقلام تعهدی بر هزینه سرمایه سهام عادی تاثیر نداشته است.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه سهام عادی، کیفیت اقلام تعهدی، دامنه اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (دامنک)، جزء انتخاب نامطلوب دامنک
 • دکتر مجید عظیمی یانچشمه صفحه 86
  این مقاله با کاربست یک رویکرد ترازنامه ای به بررسی رابطه بین پایداری اقلام تعهدی و بازده سهام می پردازد. تعریف جامعی از اقلام تعهدی که بیانگر تغییر در تمام داراییهای غیرنقدی منهای تغییر در تمام بدهیهاست، به کار بسته شده است. اسکات و همکاران اثبات کردند که پایداری جزء تعهدی سود از جزء نقدی آن کمتر است. چنانچه سرمایه گذاران پایداری کمتر سود را پیش بینی نکنند، این موضوع ممکن است به قیمت گذاری نادرست سهام بینجامد. اگر سرمایه گذاران مفاهیم پایداری اقلام تعهدی را درک کنند، نباید هیچ رابطه ای بین اقلام تعهدی و بازده غیرعادی سهام وجود داشته باشد. با این وجود، اگر سرمایه گذاران بی تجربه در پیش بینی پایداری کمتر جزء تعهدی سود کوتاهی کنند، یک رابطه منفی بین جزء تعهدی و بازده غیرعادی سهام وجود خواهد داشت. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1380 الی 1387 است که نمونه ای به حجم 141 شرکت از آن انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین اقلام تعهدی و بازده سهام رابطه منفی معنادار وجود ندارد.
  کلیدواژگان: پایداری اقلام تعهدی، بازده سهام
 • عبدالله پاکدل، عباسعلی دریائی، حسین امینی، سید محمد مشعشعی صفحه 100
  سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. هدف این تحقیق ارائه ی مدلی به منظور پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و شبکه ی عصبی توابع شعاعی بنیادین(RBF) و تعیین مدل برتر با استفاده از معیار های ارزیابی عملکرد است. بدین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند و 630 سال-شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در محدوده ی زمانی 1388-1382 به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه ی MLP خطای پیش بینی کمتری نسبت به شبکه ی RBF دارد و همبستگی بین داده های واقعی و داده های پیش بینی شده توسط این شبکه نیز از RBF بیشتر است؛ در نتیجه دقت پیش بینی شبکه یMLP بیشتر از شبکه ی RBF است.
  کلیدواژگان: سود هر سهم، شبکه ی عصبی پرسپترون چندلایه، شبکه ی عصبی توابع شعاعی بنیادین، بورس و اوراق بهادار تهران
 • دکتر هدی همتی، دکتر آرزو جلیلی صفحه 116
  سرمایه فکری یکی از منابع ضروری برای موفقیت شرکت در اقتصاد مبتنی بر دانش می باشد. امروزه بین ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت ها تفاوت زیادی وجود دارد که به این تفاوت، فاصله توضیح داده نشده، گفته می شود. در صورتی که سرمایه گذار به اطلاعاتی دسترسی داشته باشد که فاصله بین ارزش دفتری و ارزش بازار را تشریح نماید، این امر می تواند منجر به تصمیمات اقتصادی بهتر شود. افشای اطلاعات مرتبط با اجزای سرمایه فکری در گزارش های مالی تا حدودی می تواند این فاصله را توجیه نماید. هدف این پژوهش بررسی میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری و ارتباط آن با نوع صنعت شرکت می باشد.
  به منظور تعیین میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری از روش تحلیل محتوا و هچنین برای بررسی رابطه بین میزان افشای اطلاعات و نوع صنعت از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دو سال متوالی 1387 و 1388 است.
  نتایح حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که در سال 87، سرمایه خارجی و در سال 88، سرمایه انسانی بیشترین میزان افشا را داشته اند و رابطه معناداری بین میزان افشای اطلاعات سرمایه فکری و نوع صنعت شرکت وجود دارد.
  کلیدواژگان: افشای سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه خارجی، سرمایه داخلی، نوع صنعت
 • مولود فامیلیان، سیما یزدانی صفحه 128
  هدف این مقاله تجزیه و تحلیل های اقتصادی، پیش بینی صحیح و دقیق متغیرهای اقتصادی است. در این زمینه، روش های مختلفی برای پیش بینی در اقتصاد وجود دارد، که از جمله آنها میتوان به مدلهای رگرسیون، معادلات همزمان و... اشاره کرد. مدلهای سری زمانی نیز از جمله مدلهای اقتصادی می باشند که در آن پیش بینی مقادیر سری، بیش از هر چیز به عهده خودشان گذاشته می شود اما استفاده از روش های غیر کلاسیک در شناسایی مدل و پیش بینی رفتار سیستم های پیچیده، مدتهاست در محافل علمی و حتی حرفه ای متداول و معمول شده است. در بسیاری از سیستم های پیچیده و خصوصا غیر خطی که مدل سازی و به دنبال آن پیش بینی و کنترل آنها از طریق روش های کلاسیک و تحلیلی امری بسیار دشوار و حتی بعضا غیر ممکن می نماید، از روش های غیر کلاسیک که از ویژگی هایی همچون هوشمندی، مبتنی بر معرفت و خبرگی برخوردار هستند، استفاده می شود. شبکه های عصبی، یکی از این روش های بدیع و در حال تحول است که در موضوعات متنوعی از قبیل الگوسازی، شناخت الگو، خوشه بندی و پیش بینی به کار رفته و نتایج مفیدی داشته است. در این مقاله، از شبکه های عصبی در پیش بینی سری های زمانی داده های اقتصادی استفاده کرده ایم. در این رابطه عوامل مختلف ساختاری، روش های مختلف یادگیری شبکه های عصبی و انتخاب و کاربرد مناسب داده ها در فرایند پیش بینی، مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است و با مدل های ساختاری و سری زمانی مانند اتورگرسیون برداری مقایسه گردیده است. در این پژوهش، از ابزارهای محاسباتی نرم افزار MATLAB و شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران مابین سال های 1385 تا 1390 استفاده شده است. خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادات حاکی از آن است که مدل شبکه های عصبی مصنوعی از عملکرد بهتری در پیش بینی مقادیر متغیرها برخوردار است.
  کلیدواژگان: شبکه های عصبی، مدلهای اتورگرسیو، شاخص نقدی و قیمت
|
 • Page 4
  An economic unit's life, largely depends on its cash flows and balance between available cash and needs of cash, is the most important factor in the economic unit’s health. Since the liquidity situation is the basis for judging of many stakeholders like investors, creditors, analysts and other users about the economic situation, predicting future cash flows are of great importance.The purpose of this study is the comparison of Random Walk and Accrual Reversal model to prediction operating cash flow and examine some of firm’s characteristics that impact predicting models. For this reason, a sample of 1663 year/company among the list of Tehran Stock Exchange firms during the years2001-2011were examined.The findings indicate that the Random Walk model, in comparison with Accrual Reversal model, can predict operating cash flow, better. However, the results showed that, the companies that government had influenced them, the Accrual Reversal models are more suitable to estimate future cash flows.
  Keywords: Cash Flow Predicting, Accrual Accounting, Cash Accounting, Future Cash Flow Predicting Model, Accruals
 • Page 24
  The goal of this research is to investigate the relation between board of directors’ attitudes and financing methods of listed companies of Tehran Stock Exchange. This research population includes 65 listed companies of Tehran Stock Exchange during 2004-2011. The multivariate linear regression analysis is used to hypotheses testing. Results of research hypotheses testing indicate that there is a significant negative relation between the board of directors’ size and internal financing. Moreover, there is a significant negative relation between board of directors’ independency and the board of directors’ ownership percent with external financing either. On the other hand, research results show that there is significant statistical relation between board of director independency and the board of directors’ ownership percent with external financing and a similar relation between the board of directors’ size and external financing. Results of control variables demonstrate that there is a significant positive relation between firm size and internal financing and a significant negative relation between firm life time and financial leverage with internal financing. Also, results show that there is a significant positive relation between the firm size, firm life time and financial leverage with external financing.
  Keywords: Internal financing, External financing, Board of directors size, Board of directors independency, Board of directors ownership
 • Ali Ebrahimi Kordlar, Salman Rahmati Page 38
  The main purpose of this paper is to investigate the relationship between Auditor’s sizes, tenure and industry specialization with stock liquidity. Pervious literature shows that auditor’s size, tenure and industry specialization are correlated with audit quality and audit quality is correlated with information asymmetry and stock liquidity. So it is expected that auditor’s size, tenure and industry specialization have relationship with stock liquidity. In order to review this relation, we used the Amihud’s illiquidity measure and liquidity rank measure as dependent variables separately. The data related to independent variables (Auditor’s size, tenure and industry specialization) is gathered from audited financial statements and to calculating industry specialization; the market share approach was used. Multivariate regression method and Eviews software package was used to review the hypothesis.Results of the review of 102 firms from1385 to 1389 (510 firm-years) show that Auditor’s size has a positive relation with stock liquidity, and if the reverse of Amihud measure was used as the dependate variable, auditor’s tenure has a positive relation with stock liquidity. Auditor’s industry specialization has no significant relation with stock liquidity, too.
  Keywords: Auditor's size, Auditor's tenure, Auditor's industry specialization, Audit quality, stock liquidity
 • Page 52
  The earing is an important criterion of evaluation and decision making for the user of financial statements.This importance is one of the resons for earnings management.The focus of this research is to find a response to this question: Whether the earnings management in the consolidated financial statements is diferent from that in the parent company financial statements?We find that, in total sample and in industry level, earnings management is existed in both of the financial statements. At total sample, the test of difference in earnings management indicate that, earnings management in parent company financial statements is more than the consolidated financial statements. Although, the test of difference, at industry levels, show inconsistency in results.
  Keywords: earnings management, consolidated financial statements, parent company financial statements, modified Jones model, Forward, Looking model
 • Page 68
  This paper examines the effect of accounting variable and market variables on the cost of stock capital in Iran. The accruals are used as the accounting variable and the bid-ask spread and also the adverse selection component of the bid-ask spread is used as the market variables. The sample research contains 70 active corporations in Tehran Stock Market (TSE). The Fama and French model 1993is used for data analyzing. Overall, our results show that the market variables have positively effect on the cost of stock capital but, the accounting variable has not the effect.
  Keywords: Asymmetric information, Cost of stock capital, Bid, ask spread, adverse selection component of the bid, ask spread
 • Page 86
  This paper investigates the relationship between accruals persistence & return on stock (ROS) with a balance sheet approach. I use a comprehensive definition of accruals that represent the change in all non-cash assets less the change in all liabilities. Scott et al. proved that the accrual component of earnings is less persistence than the cash flow component of earnings. If investors do not fully anticipate the lower earnings persistence, it may lead to significant security mispricing. If investors understand the implications of accrual persistence, ten there should be no relation between accruals & future abnormal stock returns. However, if investors naively fail to anticipate the lower persistence of the less persistence accrual components, there were will be a negative relation between these accrual components & future abnormal stock returns. Our population includes listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE) for the period 1380 to 1387. We analyzed a sample of 141 companies. My findings dont confirm a negative relation between these accrual components & future abnormal stock returns.
  Keywords: Return on Stock, Accruals Persistence, Accrual Component, Cash Flow Component
 • Page 100
  Earnings per share (EPS) are one of the important financial ratios that is considered by manager, investors and financial analysts. It is usually used in investment decisions, profitability evaluation, profit risk, and stock price estimation. Therefore, EPS forecasting is an important and an attractive task for manager and investors. This research proposes a model for forecasting earnings per share using a multi-layered perceptron(MLP) neural network and radial basic functions(RBF) neural network and compares estimation accuracy of 2 models using performance criteria.For this purpose, we used 630 listed firms in Tehran Stock Exchange (TSE) in the period of 2003-2009. The results show that the MLP model is significantly more accurate than the RBF model.
  Keywords: earnings per share, multi, layer perceptron neural network, radial basic functions, Tehran Stock Exchange (TSE)
 • Page 116
  These days, intellectual capital is one of important resources for firms in knowledge-based economy. There is a difference between market value and book value of firms, which called unexplained gap. If investor has access to information that explained this gap, it can lead to better economic decisions than investors who do not have access this information. Disclosure of intellectual capital component s’ in annual reports, can be partly explain this gap.This paper aims to examine intellectual capital reporting in annual reports and determine the relationship between intellectual capital reporting and size, industry and partnership of firms.In order to determine the types of intellectual capital items which reported in annual reports, the content analysis method was used. To test the relationship between disclosure of intellectual capital and firm’s industry, Kruskal Wallis Test was conducted.The sample of paper consists of 50 companies which listed in Tehran stock exchange for consecutive years 1387 and 1388.The findings showed that in 1387, external capital and in 1388, human capital had more reporting. There is a significant relationship between intellectual capital reporting and size of firms.
  Keywords: Disclosure of Intellectual Capital, Human Capital, External Capital, Internal Capital, Type of Industry
 • Page 128
  This paper present two models for short and long term stock price forecasting using Artificial Neural Networks and Vector Auto regression analyses as complementary methods. Presented models also will be able to forecast the stock price of future day. The models forecast the stock price of future day with using of previous stock price information. In presented models, it is possible to use the calendar parameters, like the day of week, special days and etc to forecast the stock price. A major contribution of this work is the resulting time-delayed artificial neural network model that allows stock return predictions and is particularly useful as an investment decision support system for hedge funds and other investors, whose portfolios are at risk of losing market value.After designing mentioned models, and specifying construction of multi-layer perception neural network, designed network is trained using available data. Presented method for training the perception neural network is, Error back propagation algorithm, which has variable learning rate and momentum factor, and also is fast. Finally, the models have been applied on Tehran-stock Exchange Price Index (TEPIX) and Tehran- stock Exchange-Dividend and Price Index (TEDPIX) and result are compared together and advantages and disadvantages of these models are described. The results show validity of presented models.
  Keywords: neural networks, Dividend, Price Index, Auto regress Models