فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید بابک موسوی *، سید عباس شجاع الساداتی صفحات 139-150
  تولید پروتئین های نوترکیب یکی از مهمترین دستاوردهای زیست فناوری در قرن بیستم است. استفاده از قدرت طبیعی سلول های میزبان پروکاریوتی و یوکاریوتی در بیان پروتئین های نوترکیب باعث توسعه صنایع چند میلیارد دلاری شده است. پروتئین های نوترکیب اهمیت بسیار زیادی برای کاربرد های پژشکی پیدا کرداند. اکثر پروتئین های نوترکیب دارویی در سلول های پستاندارن تولید می شوند، با این حال باکتری اشریشیاکلای میزبانی است که بیشترین استفاده را برای تولید پروتئین های نوترکیب داشته است. در طی سالیان سامانه های بیانی مختلفی از مخمرها برای تولید پروتئین های نوترکیب با موفقیت مورد استفاده قرار گرفته اند. ادغام ویژگی های خوب مخمرها با پیشرفت های مهم در زیست شناسی سامانه ها و زیست شناسی ترکیبی و فناوری ریز آرایه، جایگاهرخوبی را برای مخمرها در بین سامانه های بیانی ایجاد کرده است. یک نیاز دائمی برای بهتر کردن سامانه های بیان موجود و همچنین توسعه سامانه های بیانی جدید برای رویارویی با تقاضای پروتئین های دارویی وجود دارد. سامانه بدون سلول برای سنتز پروتئین های نوترکیب نیز مطرح شده و مزایای زیادی نسبت به تولید پروتئین در سامانه های سلولی دارد. رشد سریع و در حال توسعه بازار داروهای نوترکیب و آنزیم های صنعتی نیاز به توسعه و بهینه سازی سویه های صنعتی و فرآیند های زیستی را دو چندان برابر کرده است. استفاده از زیست شناسی سامانه ها و به کار گیری اصول مهندسی برای بهینه سازی و توسعه سامانه های زیستی راهبرد های موثری هستند که استفاده از آن ها در توسعه فرایند های تولید پروتئین های نوترکیب به سرعت در حال افزایش است.
  کلیدواژگان: پروتئین های نوترکیب، اشریشیاکلای، مخمر، سلول پستانداران، زیست شناسی سامانه ها
 • آرمین زارعیان *، مریم ستارزاده، شبنم دانایی صفحات 151-158
  مقدمه
  انجام آموزش توسط پرستاران از جمله معیارهای مهم در ارتقاء کیفیت مراقبت از مددجویان است که اجرای آن می تواند موجب کاهش تنش و هزینه ها گردد. هدف از این مطالعه ارزیابی جامع از وضعیت آموزش به مددجو با استفاده از روش چند متغیره تحلیل عاملی در بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی– تحلیلی با رویکرد اکتشافی است که در سال 1392 با بکارگیری روش چند متغیره تحلیل عاملی، صورت گرفته است و پرسشنامه سنجش وضعیت آموزش به مددجو را که روایی و پایایی آن تایید شده بود، تکمیل کردند. داده ها به روش تحلیل عاملی و در نرم افزار SPSS نسخه ی 21 مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  پس از تکمیل پرسشنامه توسط پرستاران، تحلیل عاملی جهت اکتشاف مولفه های موثر بر آموزش به مددجو صورت پذیرفت. بدین ترتیب پس از انجام تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس با توجه به ملاک کیزر و ارزش ویژه، 5 عامل استخراج شد. 44% از واحد های مورد پژوهش مرد و 56% از ایشان زن بودند. میانگین سنی واحد های مورد پژوهش 33/71 با انحراف معیار 7/05 بود. 98 % واحد های مورد پژوهش دارای مدرک کارشناسی، 1% دارای مدرک کاردانی و 1% دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  مبتنی بر یافته های به دست آمده، 5 مولفه الف) اصل مهارت های یاددهی، ارتباطی و انگیزش دهی در آموزش به مددجو، ب) اصل هماهنگی و همکاری در آموزش به مددجو، ج) اصل توجه به زمینه های فرهنگی و روانشناختی در آموزش به مددجو، د) اصل ارج گذاری آموزش به مثابه بخشی از مراقبت مددجو و ه) اصل انطباق جنسیتی در آموزش به مددجو استخراج گردید. با توجه به یافته های این مطالعه، فرایند آموزش به بیمار دارای اصولی است که پرستاران نسبت به مبانی آن واقف هستند. لیکن جهت تحقق پایدار این فرایند می بایست به مولفه های موثر بر آن توجه نمود.
  کلیدواژگان: آموزش به مددجو، تحلیل عاملی، پرستاران
 • سید محسن موسوی *، عبدالله مجیدی صفحات 159-166
  مقدمه
  ویژگی های شخصیتی و تفاوت های فردی کارکنان یکی از مهم ترین عوامل پیش بینی کننده ی تعهد سازمانی کارکنان هستند که می توانند سازمان ها را در رسیدن به اهداف و بهره وری سازمانی یاری نمایند، و همچنین منبع توسعه ی خلاقیت و یا ریشه ی بسیاری از مشکلات سازمانی باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین ویژگی های شخصیتی و تعهد سازمانی کارکنان شاغل در یکی از مراکز انتظامی در شهر تهران است.
  مواد و روش ها
  پژوهش توصیفی- مقطعی حاضر در سال 1391 بر روی 212 نفر از کارکنان شاغل در یکی از مراکز انتظامی در شهر تهران انجام شد. نمونه گیری به روش طبقه ای تصادفی صورت گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش دو پرسشنامه پنج عاملی شخصیت مک کرا و کاستا باضریب اعتبار 0/88 و پرسشنامه ی تعهد سازمانی آلن و میر باضریب اعتبار 0/81 بود.
  یافته ها
  بین پنج ویژگی شخصیتی شامل ثبات عاطفی، برون گرایی، وجدان کاری، انعطاف پذیری و دلپذیر بودن با تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. و از میان آنها، ویژگی شخصیتی دلپذیر بودن با میزان ضریب همبستگی (0/628=r) بالاترین و قویترین همبستگی را با تعهد سازمانی کارکنان داشت.
  نتیجه گیری
  ویژگی شخصیتی کارکنان باید به عنوان یکی از تعیین کننده های تعهد سازمانی آنها در اقدامات مدیریت منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس مدیران سلامت می توانند با اعمال کارکردهای متناسب با ویژگی های شخصیتی، در مراحل جذب و نگهداری، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان را بهبود دهند.
  کلیدواژگان: شخصیت، ویژگی های شخصیتی، تعهد سازمانی
 • احمد عامریون، هرمز سنایی نسب *، مهدی طباطبایی خلفی، علی اکبر کریمی زارچی صفحات 167-174
  مقدمه
  نظامیان برای حفظ جان خویش و دیگر همرزمان خود به آگاهی از اصول کمکهای اولیه و حیاتی نیازمندند بنابراین فراگیری اصول خودامدادی و دگرامدادی برای تمام نظامیان ضرورت دارد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی و نگرش پایوران یک مرکز نظامی از آموزشهای خودامدادی و دگرامدادی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  نوع مطالعه توصیفی است که به روش مقطعی روی 388 نفر از کارکنان یک مرکز نظامی انجام شده است. روش نمونهگیری به صورت طبقهای و انتخاب نمونهها به صورت تصادفی بوده است. جمعآوری اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامه روا و پایای محقق ساخته در زمینه آگاهی و نگرش از خودامدادی و دگر امدادی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روشهای آمار توصیفی و تحلیلی شامل آزمون کای دو و ANOVA و نرم افزار SPSS ویرایش 18 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی کارکنان 2/38 ± 15/56و میانگین درصد نگرش افراد نسبت به آموزش خودامدادی و دگرامدادی 7/5 ± 83/81 بود. 56/2 و 65/7 درصد از کارکنان شرکت کننده در مطالعه، به ترتیب دارای آگاهی و نگرش در سطح خوبی نسبت به آموزش های خودامدادی و دگرامدادی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه، آگاهی بیش از 43 درصد کارکنان در حد مطلوب نمی باشد، بنابراین برگزاری کلاس های آموزش خودامدادی و دگرامدادی در سازمان های نظامی با استفاده از روش های نوین آموزشی و با توجه به تهدیدات آینده، در فواصل زمانی منظم به طور جدی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، خودامدادی و دگرامدادی، آموزش، مرکز نظامی
 • محمد براتی *، آراسب دباغ مقدم، علیرضا خوشدل، شاهرخ ایروانی، عبدالرضا صلاحی مقدم، سید جواد حسینی شکوه، محسن توتونچیان صفحات 175-182
  مقدمه
  هدف از این مطالعه تعیین وضعیت آمیبیاز و همچنین تعیین روند زمانی و نقشه سازی بیماری در کارکنان نظامی شاغل در یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی می باشد.
  مواد و روش ها
  این بررسی از نوع مطالعه طولی می باشد. اطلاعات از طریق معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، از کلیه یگان های ارتش در سطح کشور به مدت 7 سال جمع آوری و نسبت شیوع و بروز بیماری بر حسب نیاز محاسبه و سپس با استفاده از نرم افزار Arc GIS 9.3 ذخیره سازی، پردازش و نقشه سازی شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که در مجموع 2236 مورد انتامبا هیستولیتیکا/دیسپار گزارش گردیده است. اغلب موارد در استان های خوزستان (26/2 درصد)، کرمان (15/8 درصد)، سیستان و بلوچستان (12/8 درصد) و بوشهر (12 درصد) مشاهده شد که بیش از 66 درصد موارد به این استان ها اختصاص دارد. اغلب موارد گزارش شده از استان خوزستان مربوط به کارکنان نیروی زمینی بود و در استان های کرمان و سیستان و بلوچستان از کارکنان نیروی دریایی و همچنین در استان بوشهر از کارکنان نیروی هوایی گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  نقشه های به دست آمده بیانگر پراکندگی آمیبیاز در سطح ارتش ج.ا. ایران می باشد که به عنوان راهنمای انتشار بیماری، می توان آنرا در مراکز بهداشتی- درمانی مورد استفاده قرار داد. توصیه می شود با استفاده از سامانه اطلاعات مکانی، توزیع جغرافیایی سایر بیماری های عفونی نیز نقشه سازی گردد.
  کلیدواژگان: نقشه سازی، آمیبیاز روده ای، ارتش، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • محمد ابراهیم مینایی *، مجتبی سعادتی صفحات 183-192
  مقدمه
  توکسین بوتولینوم به عنوان قویترین توکسین معرفی شده و مقدار اندک آن موجب مرگ افراد می شود، بنابراین روش تشخیصی که بتواند توکسین بوتولینوم را سریع و دقیق شناسایی نماید، بسیار اهمیت دارد. این مطالعه با هدف، بررسی روش اصلاح شده دابل ساندویچ الایزا از نظر حد تشخیص، تکرار پذیری و واکنش متقاطع برای تشخیص توکسین بوتولینوم تایپ E انجام شد.
  مواد و روش ها
  در روش دابل ساندویچ الایزا به دو آنتی بادی که به اپیتوپ های بدون تداخل روی آنتی ژن متصل می شوند، نیاز است. برای این منظور، آنتی بادی خرگوشی در پایین (آنتی بادی پذیرنده،Capture antibody) و آنتی بادی موشی در بالای توکسین(آنتی بادی شناساگر،Detection antibody) درون هر چاهک ریخته شده و توکسین از چاهک اول تیتر گردید.سپس، برای تنظیم و بهینه کردن سیستم ساندویچ الایزا آزمایشات تکرار پذیری و واکنش متقاطع انجام شد.
  یافته ها
  روش دابل ساندویچ الایزا قادر به شناسایی مقدار 1 نانوگرم توکسین بوتولینوم تیپ E می باشد. در این مطالعه تجربی، شایستگی داده های این روش بررسی شد که نتایج آن نشان داد تکرار پذیری از طریق سه بار تکرار آزمایش در یک روز و چهار بار تکرار آزمایش در روزهای مختلف، مطلوب و واکنش متقاطع آن با تیپ B و توکسین تتانوس ناچیز بود.
  نتیجه گیری
  تاکنون، روش های مختلفی براساس سنجش سرولوژیکی توکسین بوتولینوم ارایه شده است؛ اما در این بین روش الایزا، بهترین و کاربردی ترین روش بوده است. برای بهبود حساسیت سنجش، روش های تغییر یافته الایزا مطرح شده است که پیشرفته ترین آنها روش دابل ساندویچ الایزا است. این روش سریع، بسیار اختصاصی و حساسیتی معادل آزمایش روی موش آزمایشگاهی دارد. این روش برای تعیین آنتی ژن خاص در نمونه مجهول کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم بوتولینوم، دابل ساندویچ الایزا، توکسین بوتولینوم تایپE
 • مهناز صارمی، رضا خانی جزنی، تارا رضاپور *، امیر کاوسی، هادی شیرزاد صفحات 193-200
  مقدمه
  مواجهه با سر و صدا می تواند علاوه بر تاثیرات مستقیم شنیداری- آسیب به سیستم شنوایی- دارای تاثیرات غیر مستقیم نیز باشد که اختلال خواب یکی از مهم ترین آنها می باشد و در قالب کاهش کمیت و کیفیت خواب شبانه بروز می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه میان مواجهه با آلودگی صوتی ناشی از ترافیک و کیفیت و کمیت خواب افسران پلیس راهنمایی و رانندگی شهر تهران صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی و با 250 افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در 15 منطقه از شهر تهران صورت گرفت. میزان مواجهه افراد نمونه با صدا با استفاده از صدا سنج CEL-450 و در 9 ایستگاه در هر منطقه اندازه گیری شد. اطلاعات مربوط به فاکتورهای خواب افسران پلیس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ایی که روایی و پایی آن تایید شده بود، در قالب مقیاس هفت امتیازی لیکرت جمع آوری گردید. به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای صدا و خواب، آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار آماری SPSS19 استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 250 افسر پلیس راهنمایی و رانندگی با میانگین سنی 4±26/37 شرکت نمودند. کمترین و بیشترین تراز متوسط فشار صوت به ترتیب 73/48 و 87/74 دسی بل بود. رابطه همبستگی مثبت و معنادار میان میزان مواجهه با صدای ترافیک و تعداد دفعات بیدار شدن در طول خواب شبانه، احساس خستگی و خواب آلودگی در طول روز بعد از مواجهه وجود داشت (0/05≥P). ما بین تعداد ساعات متوسط خواب شبانه و مواجهه با صدای ترافیک رابطه معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که مواجهه با آلودگی صوتی ناشی از ترافیک می تواند باعث بیشتر شدن تعداد دفعات بیدار شدن از خواب در طول شب و احساس خستگی و خواب آلودگی فرد در طول روز بعد از مواجهه شود که در مجموع می توانند عملکرد فرد را به ویژه در حین انجام وظایف شغلی تحت تاثیر قرار دهد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم بوتولینوم، دابل ساندویچ الایزا، توکسین بوتولینوم تایپE
 • سارا مرادی *، داوود تقوایی، شیما چهره ئی صفحات 200-208
  مقدمه
  اختلالات روانی در مقیاس های بالایی در اغلب کشورهای جهان وجود دارد. این اختلالات در جمعیت زندانیان شایع تر است. میزان بیش از حد اختلالات روانی در زندان ناشی از چند عامل است: تصور غلط و نادرست مبنی بر اینکه افراد دارای اختلالات روانی برای جامعه یک خطر هستند، شکست در ارتقاء درمان، مراقبت و بازپروری و مهمتر از همه دسترسی ضعیف به خدمات بهداشت روانی و فشار روانی ناشی از فضای زندان. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از درمان شناختی رفتاری به شیوه گروهی، میزان بهبود سلامت روان زنان زندانی در بند نسوان شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون– پسآزمون با گروه کنترل بود و حجم نمونه طبق اصول علمی 30 نفر درنظر گرفته شد که به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه تقسیم شدند. درابتدا پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) به عنوان پیش آزمون توسط هر دو گروه تکمیل شد و سپس گروه آزمایشی تحت درمان شناختی- رفتاری به شیوهی گروهی به مدت 12 جلسه 120 دقیقهای قرار گرفت و در آخر از هر دو گروه مجدد همان پرسشنامه بعنوان پس آزمون گرفته شد. جهت تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش حاکی از آن بود که قدرت ارتباط اثرآموزش درمان گروهی شناختی-رفتاری با بهبود سلامت روان (0/84) است. و فرضیه پژوهش تایید شد (0/001P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد میتوان با اتخاذ درمان گروهی شناختی- رفتاری وضعیت سلامت روان زنان زندانی را بهبود بخشید و با این شیوه آنان را به سطح خانواده و جامعه بازگرداند.
  کلیدواژگان: درمان گروهی، درمان شناختی، رفتاری، سلامت روان، زنان، زندانیان
|
 • Pages 139-150
  Recombinant protein production is a fundamental aspect of the 21st century in biotech industry. Harnessing the natural protein expression powers of prokaryotic as well as eukaryotic hosts، enabled the development of a multi-billion dollar industries. Recombinant proteins have gained enormous importance for clinical applications. Most of therapeutic recombinant proteins are produced in mammalian cells although، Escherichia coli has been the most widely used host for the production of recombinant proteins. Various yeast expression systems have been successfully used over the years for production of recombinant proteins. Good characteristics of yeast، combined with revolutionary advances in systems and synthetic biology، micro-array technology and the rapidly evolving databases on the Web، have made a prominent place for yeast within the range of expression systems. The demand for recombinant therapeutic proteins is significantly increasing and there is a constant need to improve the existing expression systems، and also developing novel systems to face the therapeutic proteins demands. Cell-free expression system for production of recombinant proteins has also introduced which has many advantages over production of recombinant proteins in cell systems. Rapid growing and developing market of recombinant therapeutics and industrial enzymes have doubled the necessity of developing and optimizing industrial strains and biological process. Using systems biology and applying engineering principles for optimization and development of biological systems are effective strategies، that using them in the development of recombinant protein production processes is increasing rapidly.
  Keywords: Recombinant Protein, E. Coli, Yeast, Mammalian Cell, Systems Biology
 • Armin Zareiyan *, Maryam Sattarzadeh, Shabnam Danaei Pages 151-158
  Back ground: Training conducted by nurses is an important criterion for improving the quality of care of patients and can reduce stress and related costs. The purpose of this study is a comprehensive assessment of the status of client education، using multivariate factor analysis in Valiaser hospital.
  Material And Methods
  This study is an exploratory cross - sectional research with using multivariate factor analysis that conducted in 2013. Using simple random sampling method، 97nurses، have completed client Education Assessment questionnaire that its reliability and validity was confirmed. Factor analysis of the data was analyzed using SPSSversion21.
  Results
  After completion 30-item questionnaire by nurses، factor analysis was conducted to explore factors affecting patient education. Thus، after performing principal component analysis with varimax rotation​ according to the Eigen values and Kaiser Criterion، five factors were extracted. 44% of the sample study were men and 56% of them were women. The mean age of the subjects was 33. 71 ± 7. 05 years. The majority of the subjects (98%) had bachelor''s degree، 1% had associate''s degree، and 1% had a master''s degree.
  Conclusion
  Based on the results، five principles were extracted: a) teaching skills، communication and motivation of the patient education; b) Coordination and collaboration inpatient education; c) Giving the cultural and psychological aspects of client education; d) Honor education as part of patient care; and e) Gender conformity in client education. According to the findings، it can be deduced that client education is a fundamental process that nurses are aware of the basics، but for achieving sustainable of its process، influencing factors must be considered.
  Keywords: client education, factor analysis, nurses
 • Seyyed Mohsen Mousavi *, Abd-Allah Majidi Pages 159-166
  Background
  Personality characteristics and employees'' individual differences are one the most important factors predicting organizational commitment which can assist organizations to achieve their aims and organizational efficiency، and also can be either the source of creativity development or the root of many organizational problems. The aim of present investigation is evaluating the relationship between personality characteristics and employees'' organizational commitment working at one of the Police centers in Tehran.
  Material And Methods
  This descriptive cross-sectional study conducted on 212 clerks of employed personnel in a Police center of Tehran in year 2012. The sampling was performed in a stratified random method. The instruments of data collecting included the personality five-element questionnaire of Costa and McCrae with validity coefficient of 0. 88 and the organizational commitment questionnaire of Allen and Meyer with validity coefficient of 0. 81.
  Results
  A positive and significant relationship existed between the five personality characteristics including emotional stability، extroversion، work ethic، adaptability and pleasantness with personnel organizational commitment. And among them، the pleasantness characteristic with coefficient correlation of r=0/628 was found to have the highest and strongest correlation with personnel organizational commitment.
  Conclusion
  The personality characteristics of personnel should be considered as one of the determinants of their organizational commitment in activities of human sources management. Accordingly، health managers can improve personnel organizational commitment and professional functions by implementing performances consistent with personality characteristics during their employing and maintenance.
  Keywords: personality, personality characteristics, organizational commitment
 • Pages 167-174
  Background
  Military forces need to achieve knowledge about first aid and critical principles for protecting themselves and their comrades too. So learning the principles of self-aid and buddy are necessary for all military personnel. the present study has been conducted with the aim of determining the knowledge and attitudes of military officers through training aid and aid it.
  Materials and Methods
  Descriptive cross-sectional study has been conducted on 388 employees of a Military Center. stratified random sampling method was used to select the employees. Data collected from valid and reliable Self-designed questionnaire. Data analyzed using descriptive statistics، chi-square test and ANOVA analysis with software spss18 done.
  Results
  The mean knowledge score of personnel، and the average percentage of self-aid and buddy attitude training were15. 56 ± 2. 38 and 83. 81± 7. 5، respectively. 56. 2 and 65. 7 percent of employees participated in the study had a good level of education، knowledge، and the attitudes towards self-aid and buddy.
  Conclusion
  According to present study، knowledge of more than43 percent of employees is not desirable، so self and buddy aid in military style training using modern methods of teaching with regard to future threats at a regular time intervals is highly recommended.
  Keywords: knowledge, attitude, self, aid, buddy, aid, education, military Center
 • Mohammad Barati * Pages 175-182
  Background
  The aim of this study was to determine the status of Amoebiasis as well as it''s temporal trend and mapping distribution of the disease in Iran Army Units، using Geographic Information Systems (GIS).
  Materials And Methods
  This research was a longitudinal study. Information was collected from the Deputy of Health، AJA University of Medical Sciences for 7 years. Prevalence and incidence ratio of the disease was calculated. With use of ArcGIS 9. 3 software، data were storage، processed and mapped.
  Results
  Results showed that a total of 2،236 cases of Entamoeba histolytica / dispar were reported. Most of the cases were observed in the provinces of Khuzestan (26. 2%)، Kerman (15. 8%)، Sistan- Baluchestan (12. 8) and Bushehr (12%) that more than 66% is allocated to these provinces. Most of the cases were reported in Khuzestan from Ground forces and in Kerman and Sistan -Baluchistan from Naval personnel. In Bushehr cases were mainly reported from Air Force personnel.
  Conclusion
  The maps show the distribution of Amoebiasis in Iran Army، which can be applied as a guideline for the spread of disease، by the health centers. It is also recommended to provide the maps of the geographical distribution of other infectious diseases by using Geographic Information System.
  Keywords: Mapping, Intestinal amebiasis, Army Units, GIS
 • Mohammad Ebrahim Minaei *, Mojtaba Saadati Pages 183-192
  Background
  Botulinum toxin is known as the most potent toxin that that can cause death even in small amounts، on the other hand، except antitoxin، there are no drug for toxicity. Therefore، diagnostic methods that can detect very small amounts of botulinum toxin in a short time، is very important. The aim of this study was to evaluate the modified double sandwich ELISA method for detection limit، repeatability and cross-reactivity for the detection of botulinum toxin type E.
  Materials And Methods
  Double-sandwich ELISA method require two antibodies that bind to epitopes without interference on antigens. For this purpose، we poured the rabbit antibody at down (Capture antibody) and mouse antibody at high toxin (Detection antibody) into the each wells and titered toxin from the first well. Then، for adjusting and optimizing the sandwich ELISA system Cross reactivity and Reproducibility tests were performed.
  Results
  Double-sandwich ELISA method is able to detect value of 1 ngbotulinum toxin type E. Reproducibility of this method was optimum through experiments repeated three times in one day and four times in different days and is negligible cross it''s reactivity with toxin type B and Tetanus was insignificant.
  Conclusion
  So far، several methods based on serological assessment of botulinum toxin have been presented، but ELISA، has been the best and most practical method. To improve sensitivity of assessment، several modified ELISA methods have been presented that double-sandwich ELISA is the most advanced one. This method is rapid، highly specific and it''s sensitivity is equivalent to testing on mice. The method is used for determining specific antigen in the unknown sample.
  Keywords: clostridium botulinum, double sandwich ELISA, botulinum toxin type E
 • Pages 193-200
  Background
  Previous studies have indicated that in addition to direct effect of noise exposure on auditory system، it can also lead to indirect problems such as sleep disturbance in term of reduction of nocturnal sleep quality and quantity. The present study is aimed to examine the relationship between exposures to noise pollution caused by road traffic and the quality and quantity sleep among traffic police officers in Tehran.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was conducted with 250 police officers from 15 regions of Tehran. Ambient noise was measured by sound level meter (CEL-450) at 9 stations in each selected region. Information related to sleep factors were collected with a valid and reliable Self-designed questionnaire in seven Likert scale. Data were analyzed through SPSS-19 and Pearson''s correlation test.
  Results
  Based on the achieved data، 250 officers with the average age of 26. 37±4 years were participated. The minimum and maximum sound pressure level in selected regions were 73/48 and 87/74 respectively. Our results indicated significant positive correlation between exposure to traffic noise and sleep fragments as well as feeling fatigue and sleepiness during the day after exposure (p≤0/05). No significant relation was found between noise and the average hours of nocturnal sleep.
  Conclusion
  The results of present study approve that exposure to traffic noise van lead to incensement of sleep fragments during night and feeling of tiredness and sleepy during the next day that these all factors can have effects on occupational performance.
  Keywords: traffic noise, sleep, police officers
 • Sarah Moradi * Pages 200-208
  Background
  There''s a lot of mental disorders in most countries. These disorders are more prevalent among Imprisoned. There are several reasons for the excessive incidence of mental disorders in prisons: There is a wrong notion that people with mental disorders are a risk to society، Failures in treatment، care and rehabilitation، and above all، poor access to mental health services and mental stress of prison space. Therefore، in this study Has been investigated the Effectiveness of cognitive - behavioral group therapy on mental health of Imprisoned Women of Borojerd Nesvan Prison.
  Materials And Methods
  The study method was experimental with pre-test، post-test and control group. Sample size was 30 people that divided randomly into experimental and control groups (15 people). At the first we gave Goldberg General Health Tests to women as pre test and then experimental group were treated with cognitive - behavioral therapy in the during 12 sessions of 120 minutes. In the end، both groups were tested again the same questions as the post test. Data were analyzed using ANCOVA test.
  Results
  The research findings indicated that experimental group was significantly different from control group in terms of digit span (p<0. 001) and cognitive - behavioral therapy affected on mental health in prisoner women.
  Conclusions
  The results showed that it is possible to adopt a cognitive - behavioral therapy to improve mental health of prisoner women And they returned to the family and community level by doing this.
  Keywords: group therapy, cognitive, behavioral therapy, mental health, prisoner women