فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/13
 • تعداد عناوین: 11
|
 • امیر انصاری*، محمود کرمی، حمیدرضا رضایی، برهان ریاضی صفحه 1
  استان مرکزی با دارا بودن کوه های مرتفع زیستگاه مطلوب بز وحشی است، به طوری که پازن به عنوان نماد تنوع زیستی استان مرکزی می باشدکه به دلیل شدت فعالیت های صنعتی، عمرانی، کشاورزی و معدنی اکثر زیستگاه های این گونه تخریب و قطعه قطعه شده اند. با استفاده از روش تحلیل عامل آشیان بوم شناختی و ویژگی های بوم شناسی زمین سیما شامل شکل لکه، مساحت لکه و حاشیه مدل و نقشه مطلوبیت زیستگاه پازن تهیه شده و تجزیه شدگی لکه ها تحلیل گردید. نتایج نشان می دهد که 4 فاکتور بوم شناختی نمایان گر 93% از اطلاعات است. مقادیر 1/603 ویژگی حاشیه ای کل و 0/229 تحمل پذیری نشان دهنده تمایل پازن به مناطقی است که متوسط ویژگی های زیست محیطی آن بیش تر از میانگین شرایط زیستگاه بوده و تحمل پذیری کمی دارد. 8 درصد از نیمه جنوبی استان مرکزی دارای سه لکه زیستگاهی مطلوب برای پازن می باشد که با مقایسه مشخصات ویژگی های زمین سیمای این سه لکه مشاهده می گردد که لکه زیستگاهی هفتادقله و پلنگ دره با مساحت کلاس 63/25 درصد و تراکم حاشیه 13/04 متر و طول کل حاشیه 761 کیلومتر و بکرتر بودن لکه از لحاظ عوامل انسان ساخت و قرار گرفتن وسعت بیش تری از آن در مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست و تجزیه شدگی کم تر وضعیت مطلوب تری نسبت به 2 لکه دیگر دارد. از مهم ترین راهکارهای جلوگیری از تجزیه شدگی بیش تر زیستگاه ها توسعه لکه های زیستگاهی و ایجاد کریدورها می باشند.
  کلیدواژگان: بوم شناسی زمین سیما، پازن، تحلیل عامل آشیان بوم شناختی، قطعه قطعه شدن زیستگاه و مدل سازی
 • مهناز کردگاری*، تورج ولی نسب، شهلا جمیلی، آرش حق شناس صفحه 11
  مطالعه برخی از خصوصیات زیستی (تغذیه و تولیدمثل) ماهی سلطان ابراهیم گوازیم دم رشته ای(Nemipterus japonicus) در آب های خلیج فارس (استان بوشهر) با بررسی 360 نمونه ماده و 143 نمونه نر صید شده توسط ترال کف از آبان 1385 تا مهر 1386 به طور ماهانه انجام پذیرفت. کوچک ترین و بزرگ ترین نمونه زیست سنجی شده به ترتیب دارای طول چنگالی 75 و 273 میلی متر بودند. با توجه به رابطه توانی بین طول چنگالی و وزن، رشد این گونه ایزومتریک (همگن) و میزانb 2.987321 محاسبه گردید. شاخص خالی بودن معده 45/6= V درصد به دست آمد که بیانگر تغذیه متوسط این گونه می باشد. درصد فراوانی معده های خالی 45/7، نیمه پر 39/4 و پر 14/9 بود. شاخص ارجحیت تغذیه (FP) نشان داد که سخت پوستان (78/2%) غذای اصلی، نرم تنان (27/2%)، ماهی ها (20/7%)، کرم های پرتار (19/2%) و روزنه داران (11/7%) غذای فرعی و فیتوپلانکتون ها (9/9%)، کرم های نماتود (8/0 %)، خارپوستان (2/3%) و گیاهان دریایی (0/3%) غذای تصادفی شناخته شدند. بیش ترین و کم ترین مقدار شدت تغذیه (GSI) در جنس نر به ترتیب در دی ماه و آذرماه و در جنس ماده به ترتیب در فروردین ماه و آذرماه به دست آمد. در نهایت نتیجه گرفته شد که این گونه دارای تغذیه جانوری بوده و در گروه ماهیان با تغذیه متوسط می باشد و غذای اصلی آن را انواع سخت پوستان تشکیل می دهند. نسبت جنسی کل 2/6: 1/0 (نر به ماده) محاسبه گردید که با نسبت 1: 1 اختلاف معنی داری داشت. بیش ترین مقدار GSR برای ماهی ماده در فروردین ماه و سپس در شهریور ماه و برای ماهی نر در شهریور ماه و سپس در فروردین ماه به دست آمد. تخم ریزی این گونه طولانی (از بهمن ماه تا شهریور ماه) و از نوع چند مرحله ای (Batch spawner) می باشد و دارای دو پیک بهاره و پاییزه بوده و پیک اصلی در بهار و دومین پیک با شدت کم تر در پاییز می باشد.
  کلیدواژگان: تغذیه، تولیدمثل، سلطان ابراهیم، Nemipterus japonicus، استان بوشهر
 • نسیم جدیدی، حسین خارا* صفحه 25
  در روند تکثیر، عوامل متفاوتی نظیر تخمک های استحصالی مولدین ماده، هم چنین کیفیت و کمیت اسپرم مولدین نر، دخیل می باشد، در این پژوهش، برخی از ترکیبات یونی اسپرم مولدین نر ماهی قزل آلای رنگین کمان و روابط آن ها با کارایی تکثیر مصنوعی، مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که در 15 نمونه از مولدین نر که 5 قطعه 3 ساله، 5 قطعه 4 ساله و 5 قطعه 5 ساله بودند، میانگین و انحراف معیار ترکیبات یونی در ماهیان 3، 4 و 5 ساله مورد بررسی به ترتیب 25.4 ± 207.02 میلی اکی والان بر لیتر، 36.72 ± 184.98 میلی اکی والان بر لیتر و 37.97 ± 176.96 میلی اکی والان بر لیتر سدیم، 7.01 ± 20.23 میلی اکی والان بر لیتر، 4.8 ± 19.36 میلی اکی والان بر لیتر و 5.17 ± 17.48 میلی اکی والان بر لیتر پتاسیم، 2.24 ± 8.56 میلی گرم بر دسی لیتر، 1.39 ± 5.42 میلی گرم بر دسی لیتر و 2/4±5/04 میلی گرم بر دسی لیتر کلسیم، 0/5±1/54 میلی گرم بر دسی-لیتر، 1/47±2/08 میلی گرم بر دسی لیتر و 0/93±1/83 میلی گرم بر دسی لیتر فسفر، 0/09±2/04 میلی اکی-والان بر لیتر، 0/13 ±1/982 میلی اکی والان بر لیتر و 0/16±1/98 میلی اکی والان بر لیتر منیزیم، به دست آمد. ارتباط بین پتاسیم با درصد چشم زدگی و درصد بازماندگی لارو، مثبت، وارتباط بین منیزیم با درصد لقاح، درصد چشم زدگی، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو، مثبت، و ارتباط بین فسفر، سدیم با درصد (لقاح، چشم زدگی و تفریخ) دارای ضریب همبستگی معکوس بود.
  کلیدواژگان: ماهی قزل آلای رنگین کمان، پارامترهای یونی، تکثیر مصنوعی، مایع اسپرمی
 • مریم عیدی* صفحه 31
  گیاه تره خوراکی به طور وسیعی در غذاهای ایرانی به عنوان یک طعم دهنده و در طب ایرانی برای درمان بیماری های عفونی و معدی- روده ای استفاده می گردد. در تحقیق حاضر، اثر عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی بر آزادسازی انسولین از سلول های بتای پانکراس در موش های صحرایی دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین مورد بررسی قرار گرفت. حیوانات توسط تزریق درون صفاقی 70 میلی گرم بر کیلوگرم استرپتوزوتوسین دیابتی شدند. عصاره هیدرواتانلی گیاه در غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به روش درون صفاقی به مدت 16 روز تیمار شد. بعد از تیمار، نمونه های خون از قلب جمع آوری شدند. سطح گلوکز سرم به روش گلوکز اکسیداز اندازه گیری شد. به منظور تعیین فعالیت آزادسازی انسولین، پانکراس جدا شده و در فرمالدئید 10 درصد قرار گرفت. بعد از قالب گیری در پارافین، مقاطع 5 میکرونی تهیه شد و فعالیت آزادسازی انسولین با استفاده از کیت ایمونوسیتوشیمی بررسی شد. نتایج نشان داد تیمار درون صفاقی عصاره هیدرواتانلی برگ تره خوراکی در غلظت های 50، 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم موجب کاهش سطح گلوکز سرم می گردد (0/001>p). تیمار استرپتوزوتوسین تعداد جزائر لانگرهانس فعال را در مقایسه با گروه شاهد سالم کاهش می دهد. تیمار درون صفاقی عصاره در غلظت های 100، 150 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم به طور موثری تعداد جزائر لانگرهانس فعال را در مقایسه با گروه شاهد دیابتی افزایش می دهد (0/001>p). بنابراین، گیاه تره خوراکی دارای اثر هیپوگلیسمیک است و این اثر را با افزایش ترشح انسولین انجام می دهد.
  کلیدواژگان: خوراکی، هیپوگلیسمیا، دیابت، موش صحرایی، ایمونوسیتوشیمی
 • سجاد صفرقلی تبار مرزونی*، مژگان امتیازجو، مریم تاج آبادی ابراهیمی، محمدحسین گرجیان عربی، فلور مظهر صفحه 37
  امروزه پاک سازی زیستی آلاینده های محیطی، بر پایه به کارگیری میکروارگانیسم ها کاربرد وسیعی پیدا کرده است. با توجه به تنوع متابولیکی میکروارگانیسم ها و توان استفاده آن ها از آلاینده های محیطی به عنوان منبع غذایی و توانایی تبدیل آن ها به فرمی با پایداری بیش تر و سمیت کم تر، با یک انتخاب مناسب می توان از آن ها در تجزیه، جذب و حذف آلاینده های مختلف سود برد. به منظور جداسازی باکتری های دریازی کاهش دهنده فلزات سنگین نیکل و وانادیوم، نمونه های آب و رسوب از هفت ایستگاه در منطقه بین جزرو مدی سواحل جزیره خارک تعیین و برداشت شد. نمونه های جمع آوری شده در محیط کشت های مایع نوترینت آگار نمک دار و محیط کشت آب دریای غنی شده کشت داده شدند. برای سنجش مقاومت و جذب باکتریایی نسبت فلزات سنگین نیکل و وانادیوم به دو روش کیفی و کمی به همراه تلقیح در محیط مایع BHI Broth، سنجش شد. میزان رشد سویه ها در غلظت ppm300 در حضور نیکل و ppm 250در حضور وانادیوم توسط دستگاه اسپکتوفتومتر UV و میزان سنجش جذب فلزات نیکل و وانادیوم توسط سویه ها با دستگاه جذب اتمی سنجش شد. در مرحله بعد با استفاده از تست بیوشیمیایی دو سویه مقاوم Bacillus sp. PGS4 وBacillus sp. PGS10 شناسایی شدند. میزان جذب ppm300 از نیکل برای سویه های Bacillus sp. PGS4 وBacillus sp. PGS10 به ترتیب 80/61 % و 77/99% و میزان جذب ppm 250 از وانادیوم برای سویه های فوق به ترتیب 70/80% و 67/58% بوده است.
  کلیدواژگان: پاکسازی زیستی، فلزات سنگین، نیکل، وانادیوم، خارک، خلیج فارس
 • حمید علاف نویریان*، فرزاد ستوهیان، محمد مهدی حق پرست صفحه 49
  برخی از مکمل های غذایی مانند کائولین در جانداران سبب تسریع در رشد و بقا آن ها می گردد، لذا این ماده روی ماهی سفید مورد آزمایش قرار گرفت. بچه ماهیان با میانگین وزنی (0/062 ± 0/7 گرم) به تعداد 600 قطعه به طور کاملا تصادفی بین 15 عدد مخزن فایبر گلاس 500 لیتری توزیع شدند. پنج جیره حاوی سطوح مختلف کائولین شامل 0/5، 1، 1/5، 2 و 2/5 درصد با پروتئین ثابت 35 درصد در 3 تکرار برای هر یک از تیمارها در نظر گرفته شد. با افزایش مکمل کائولین به میزان 2 درصد عوامل رشد و تغذیه ای بهبود یافتند و با سایر تیمارها اختلاف معنی داری را نشان دادند (0/05 >P). تیمارهای 1 و5 با دریافت حداقل و حداکثر کائولین (0/5 و 2/5 درصد) عدم بهبود را در شاخص های رشد و تغذیه ای نشان دادند (0/05 >P). ترکیبات شیمیایی لاشه در سطوح مختلف کائولین، اختلاف معنی دار قابل محسوس را نشان ندادند؛ اگرچه با افزایش کائولین به میزان 2، 5/2 درصد، میزان خاکستر کل (مواد معدنی) نیز افزایش یافتند و با سایر تیمارها دارای اختلاف معنی داری بودند (0/05>P).
  کلیدواژگان: کائولین، ماهی سفید، رشد، بیوشیمایی
 • احسان قاضی خانلو، حاجی قلی کمی* صفحه 57
  هدف از این تحقیق مطالعه مورفولوژیکی (Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Colubridae در تعدادی از استان های ایران می باشد. این مار غیرسمی بوده و در مناطق کوهستانی، دامنه ها، دشت ها و مناطق نیمه صحرایی دیده می شود. در این تحقیق تعداد 34 نمونه مار از استان های مختلف ایران جمع آوری گردید. با بررسی همی پنیس نمونه های زنده در نرها و تشریح نمونه ها و مشاهده تخمدان یا بیضه، جنسیت آن ها مشخص شد. صفات مریستیک با شمارش فلس ها در زیر استریومیکروسکوپ و اندازه گیری صفات متریک توسط کولیس و خط کش صورت پذیرفت. آنالیز آماری داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارExcel و SAS صورت گرفت. جهت بررسی وجود یا عدم وجود اختلاف معنی دار از آزمون آنالیز واریانس یک عامله استفاده شد و مقایسه میانگین آن ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 5% انجام پذیرفت. در نتایج حاصل از این مطالعه میانگین طول سر، عرض سر، طول پوزه و عرض پوزه مارهای نر بیش تر از جنس ماده بوده است (P≤0.05). هم چنین تعداد فلس های شکمی در تمام نمونه های مورد مطالعه از 184 تا 223 عدد فلس متغیر بود. متوسط تعداد فلس شکمی نمونه های بالغ 200/18 بوده که در مارهای ماده بالغ 205/1 عدد و در جنس نر بالغ 196/08 عدد شمارش شد. این اختلاف میانگین ها درسطح 5% معنی دار بود. تعداد فلس پشتی در ناحیه میانی بدن 21 عدد و پولک مخرجی در تمام نمونه ها، منقسم بوده است. از صفات ثابت این گونه در تحقیق حاضر می توان به تعداد فلس های عقب چشمی، جلوی چشمی، فلس های عقب بینی، جلوی بینی و فلس گونه ای اشاره کرد.
  کلیدواژگان: ایران، مارپلنگی (Hemorrhois ravergieri)، صفات مریستیک و مورفومتریک
 • محسن شهریاری مقدم، غلامحسین ابراهیمی پور*، بهروز ابطحی صفحه 69
  به منظور جداسازی و شناسایی باکتری تجزیه کننده نفتالین از رسوبات خلیج نایبند و بهینه سازی تجزیه زیستی نفتالین توسط کارآمدترین سویه خالص شده رسوبات لایه هوازی به همراه آب دریا از قسمت های مختلف جنگل های مانگرو خلیج نایبند جمع آوری شدند. رسوبات نمونه برداری شده به محیط پایه معدنی حاوی نفتالین به عنوان تنها منبع کربن اضافه شد و پس از غربال گری باکتری های تجزیه کننده نفتالین، باکتری های مورد نظر در محیط جامد خالص سازی شدند. کارایی باکتری های خالص در تجزیه نفتالین در دو نوع محیط کشت (محیط کشت اول: محیط پایه معدنی حاوی 1000 میلی گرم در لیتر نفتالین و محیط کشت دوم: محیط پایه معدنی حاوی1000 میلی گرم در لیتر نفتالین + Tween-80) بررسی گردید. سنجش میزان نفتالین باقی مانده در محیط های کشت توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی انجام گرفت. از میان سویه های خالص شده، سویه SBU3 بهترین عملکرد را در تجزیه نفتالین در حضور (Tween-80 (45/60% و عدم حضور آن (39/30%) دارا بود. این سویه پس از تعیین سکانس ژن rDNA S16، 99% شباهت به گونه Marinobacter aquaeoli را نشان داد. مطالعه مقادیر بهینه pH و نسبت مولی C/N در تجزیه نفتالین در حضور Tween-80 نشان داد سویه SBU3 در 7/5 pH و نسبت مولی 100:10، C/N بهترین عملکرد را در تجزیه نفتالین دارد و بالغ بر 85% نفتالین را در طی 7 روز تجزیه می کند. به علاوه نتایج پیروی کنتیک حذف نفتالین توسط سویه مذکور از مدل درجه اول را نشان داد.
  کلیدواژگان: نفتالین، Marinobacter aquaeolei، شرایط بهینه، تجزیه زیستی
 • ذوالفقار لطفی*، صدیقه برهانی، شهلا جمیلی، آزاده کدخدایی صفحه 79
  مس یکی از عناصرکمیابی است که در بسیاری از واکنش های آنزیمی دخیل است و برای ماهی سمی می باشد ولی ترکیب آن در پرورش ماهی، برای از بین بردن جلبک ها و هم چنین در پیشگیری و درمان برخی از بیماری های ماهی به کار می رود. در این پژوهش اثر سمیت فلز مس (سولفات مس) بر روی بافت آبشش و کبد قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده است.
  برای بررسی بافت آبشش وکبد 4 آکواریوم هر کدام حاوی10 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان استفاده شد. یکی از این آکواریوم ها به عنوان شاهد انتخاب شد و به 3 آکواریوم دیگر غلظت های 0/2 و 0/4 و 0/8 میلی گرم در لیتر سولفات مس اضافه شد. سپس در زمان های 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از آن، ماهی ها برای مطالعات هیستوپاتولوژیک آماده شدند. بررسی ها نشان داد که سولفات مس می تواند باعث ضایعات هیستوپاتولوژیکی مانند اتساع شریان های لاملائی (آنوریسم) در آبشش و هم چنین بروز خون ریزی به خصوص در ورید مرکزی شود. در نهایت می توان نتیجه گرفت که فلز مس به عنوان یک فلز سنگین دارای اثرات مخربی بر روی اندام های حیاتی ماهیان می باشد که میزان این اثرات مخرب در مقایسه گونه های مختلف ماهیان،متفاوت است.
  کلیدواژگان: ماهی قزل آلای رنگین کمان، سولفات مس، آبشش، کبد، هیستوپاتولوژی
 • محمد زینلی پور، بهرام حسن زاده کیابی*، محمدرضا شکری، آریا اشجع اردلان صفحه 85
  پویایی شناسی جمعیت صدف تابوتی (Barbatia decussata (Bivalvia; Arcidae با استفاده از داده های فراوانی طولی حاصل از نمونه برداری ماهانه از مرداد 1390 تا شهریور1391در سواحل صخره ای بندرلنگه، مورد بررسی قرار گرفت. پراکنش دوکفه ای وابسته به مورفولوژی بستر و غالبا سطح زیرین تخته سنگ ها، قلوه سنگ ها و لبه شکاف ها الویت های این جانور برای سکونت بودند. با استفاده از اندازه گیری طول صدف و آنالیز فراوانی طولی 7064 نمونه، طول بی نهایت 57/75 میلی متر، ضریب رشد 0/47 (در سال)، وزن بی نهایت 40/38 (W∞) گرم، سن در طول صفر t0) -29/0)، ضریب کارایی رشد φ'') 2/3)، طول عمر 6/29 (سال) و مرگ و میر طبیعی 0/920 (در سال) برای این دوکفه ای به دست آمد. معادلات رشد طولی و رشد وزنی به ترتیبLt= 57.75 [- e-0.47 (t + 0.29)] و Wt= 40.38[1-e-0.47 (t+0.29)]3 محاسبه شدند. ضریب b از رابطه طول صدف و وزن کل 3/181، نشان دهنده الگوی رشد آلومتریک (همگون) مثبت برای این گونه بود. الگوی احیای لاروی به شکل پیوسته با دو اوج در فاصله های زمانی شهریور تا مهر ماه 1390 و اسفند 1390 تا فروردین 1391 مشاهده گردید. نسبت جنسی از مقدار 1:1 انحراف معنی داری نداشت. رابطه طول صدف و وزن کل دوکفه-ای 3/181 TLW=0/0001×SL و نیز طول صدف و وزن تر گوشت 3/347 tWW =0/00015SL محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: Barbatia decussata، پویایی جمعیت، منطقه جزر و مدی، بندر لنگه، خلیج فارس
 • یافته های علمی کوتاه
|
 • Amir Ansari*, Mahmoud Karami, Hamid Reza Rezai, Borhan Riazi Page 1
  Markazi province with high elevation mountains consist suitable habitats for wild goat as a representative of biodiversity in Markazi province. Wild goat habitats in this province is fragmented and degraded due to intensive industrial, agricultural and mining activities. Ecological niche factor analysis and landscape characteristics including patch shape, area and edge were studied to develop habitat suitability modeling and analyzing patch fragmentation. Results indicate that four ecological factors explain 93% of species habitat selection information. Marginality value of 1.603 and tolerance value of 0.299 indicate that wild goat preferred habitat with elevations and slopes higher than habitat's mean and had low tolerance to habitat variations. About 8% of southern parts of Markazi province encompass three suitable habitat patches for wild goat. Comparison of landscape characteristics of these three patches showed that HaftadGholleh- PalangDareh patch with an area of 63.25 %, edge density of 13.04 m and total perimeter of 761 kilometer is less disturbed by human made structures and more parts of it is under protection and therefore has more suitable condition than two other patches. In order to reduce the fragmentation of wild goat habitats in Markazi province, suitable patches should be developed and corridors should be designed.
  Keywords: Landscape ecology, wild goat, ecological niche factor analysis, habitat fragmentation, modeling
 • Mahnaz Kerdgari*, Tooraj Valinassab, Shahla Jamili, Arash Haghshenas Page 11
  This study was conducted to determine biological characteristics of threadfin bream (Nemipterus japonicus) in Persian Gulf (Bushehr Province), during November 2006 and October 2007. The minimum and maximum specimens were 75 - 273 mm FL. Based on the power relationship between fork length and weight, slope (b) for individuals was 2.987321. The emptiness value (V) was 45.6% and it shows that N. japonicus is a moderate feeder. The results of Fp indicates that crustacean with 78.2% are main foods, mollusca (27.7%), fishes (20.7%), polychaeta (19.2%) and Foraminifera (11.7%) were identified as minor foods and phytoplanktons (9.9%), nematode (8.0%), echinodermata (2.3%) and sea weeds (0.3%) were random foods. Ultimately, it was found that threadfin bream is a carnivorous species and from point of feeding intensity is a moderate feeder.The overall sex ratio was estimated as M: F =1.0: 2.6.The maximum GSR values were recorded in April and then in September for females and in September and then in April for males. The reproduction studies showed the spawning season extended within 2 peaks, from April- May and September and main spawning occurs in spring season.
  Keywords: Feeding, Reproduction, Japanese threadfin bream, Nemipterus japonicus, Bushehr Province
 • Nasim Jadidi, Hossein Khara* Page 25
  Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), the main species of fish breeding in Iran is that the cellar every year in different breeding centers, which are the artificial propagation. The amplification process, various factors such as extraction of selected female egg, the sperm quantity and quality of male broodstock, is involved in this study, the ionic composition of the sperm of male broodstock rainbow trout and their relationship with the efficiency of artificial reproduction, the was investigated. 15 samples from male broodstock in five pieces so that a 3 year, 5-year segment 4 and 5 had a 5-year mean and standard deviation of ionic compounds in fish, 3, 4 and 5 years were evaluated in Na: 25.4 ± 207.02 meq/l, 36.72 ± 184.98 meq/l and 37.97 ± 176.96 meq/l, K: 7.01 ± 20.23 meq/l, 4.8 ± 19.36 meq/l and 5.17 ± 17.48 meq/l, Ca: 2.24 ± 8.56 mg/dl, 1.39 ± 5.42 mg/dl and 2.4 ± 5.04 mg/dl, P: 0.5 ± 1.54 mg/dl, 1.47 ± 2.08 mg/dl and 0.93 ± 1.83 mg/dl, Mg: 0.09 ± 2.04 meq/l, 0.13 ± 1.982 meq/l and 0.16 ± 1.98 meq/l, respectively. Curiously, the relationship between potassium and the percentage of larval survival, positive, Vartbat between magnesium fertilization rate, percentage of the stroke, the percentage of hatching and larval survival, positive, and the relationship between phosphorus, sodium percentage (fertilization and hatching of eye protrusion) and negative images were obtained.
  Keywords: rainbow trout, ion parameters, artificial breeding, semen fluid
 • Maryam Eidi* Page 31
  Allium porrum L. (Leek) has been widely used in Persian foods as a flavor component and in Iranian folk medicine for treatment of gastrointestinal and infectious complaints. In the present study, effect of hydro-ethanol extract of the leaves was investigated for releasing insulin from the pancreatic beta cells in streptozotocin-induced diabetic rats. Rats were injected (i.p.) with streptozotocin 70 mg/kg. The hydroethanolic extract was administered at doses 50, 100, 150 and 200 mg/kg for 16 days, intraperitoneally. After administration period, the animals were anaesthetized by diethyl ether. Blood samples were drawn from the heart. Serum glucose levels were determined by the glucose oxidase method. To determine the insulin releasing activity, the pancreas was excised, fixed in 10 percent formaldehyde and embedded in paraffin for sectioning. Pancreatic sections of 5 micron were processed for examination of insulin-releasing activity using an immunocytochemistry kit. The results showed that administration of the hydroethanolic extract exhibited a significant reduction in serum glucose. Administration of streptozotocin decreased the number of active Langerhan’s islet in comparison with normal rats. Treatment with the Allium porrum leaves extract increased significantly the active Langerhan’s islet in comparison with the diabetic control rats. So, the plant has hypoglycaemic effect by increase insulin secretion.
  Keywords: Allium porrum L., Leek, Hypoglycaemia, Diabetes, Rats, Immunocytochemistry
 • Sajjad Safargholitabar Marzoni*, Mojgan Emtiazjo, Maryam Tajabadi Ebrahimi, Mohammad Hossein Gorjian Arabi, Felor Mazhar Page 37
  Environmental contamination of biorecomedatoin, based using microorganisms have found spread usage today. According to diversity’s metabolic microorganism and ability of their utilize from environmental contaminant as food. Microorganism also can contamination as food and convert them to material with high permanent and low toxin. If we have appropriate selection about them, we can analysis, absorption and delete various contamination by the microorganisms. We take sample from water and sediment from 7 stations on intertidal zone in Coast of Khark Island for obtains bacteria that live in sea and decrease heavy metal such as nickel and vanadium. Collected specimen cultured in environment culture of Nutrient Agar salted and environment culture of rich sea water. We evaluate by two
  Method
  quantity and quality with inoculated with the liquid environment BHI Broth for measurement resistance and uptake of heavy metals nickel and vanadium. We evaluate growth rate bacteria in 300 ppm of nickel and 250 ppm vanadium by Spectrophotometer UV device and absorption atomic device evaluate measurement rate of uptake vanadium and nickel by bacteria. Then, using biochemical tests both Bacillus sp. PGS4 and Bacillus sp. PGS10 were identified that were resistant. Bacillus sp. PGS4 and Bacillus sp. PGS10 had % 80.61 and %77.99 absorption of nickel 300 ppm respectively. These organisms had%70.80 and %67.58 absorption of vanadium 250 ppm.
  Keywords: Biological cleaning, Heavy metals, Nickel, Vanadium, Khark, Persian Gulf
 • Hamid Allaf Noverian*, Farzad Sotohian, Mohammad Mahdi Haghparast Page 49
  Some supplements like kaolin accelerate growth and survival of animals; hence this additive was trialed on Rutililus frissi kutum. Six-hundred advanced fry fishes with average weight of (0.7 ± 0.062 g) were randomly distributed between 15 tanks of 500 L capacity. Five diets containing 0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 % kaolin with iso-nitrogenous (35%) in triplicate group were considered. With increasing kaolin to 2%, growth and food efficiency were improved and was significant with other treatments (P< 0.05).Treatments 1 and 5 (0.5 and 2.5 percent) with minimum and maximum levels of kaolin were shown unimprovement in growth performances (P<0.05). Carcass chemical compositions of kaolin in different levels were not shown any significant different among treatments; however with increasing kaolin to 2 and 2.5%, total ash contents were increased (P< 0.05).
  Keywords: kaolin, Rutililus frissi kutum, growth, biochemical
 • Ehsan Ghazi Khanloo, Haj Gholi Kami* Page 57
  The aim of present research is morphological study of versicolored wood snake, Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Colubridae) in most provinces of Iran. It is non-venomous snakes that can be seen in the mountains and slopes, plains and semi-desert regions. We studied 34 snakes from different provinces of Iran. Sexes of specimens were identified with observation of hemipenis in live male snakes and dissection of fixed materials and study of testes and ovaries. Meristic characters were counted in scales under a stereomicroscope and metric characters were measured with caliper and ruler. In the results of this study, the average length and width of head and snout-vent in male snakes was more than females (P≤0.05). Also the number of ventral scales was 184-223 in all of specimens. The average number of ventral scales of adult specimens was 200.18 that counted 205.1 in the adult females and 196.08 in male specimens (P≤0.05). The number of dorsal scales of midbody was 21and anal divided in the all of specimens. There is no difference in the number of postoculars, preoculars, postnasal, prenasal and loreal scales between specimens.
  Keywords: Iran, versicolored wood Snake, Hemorrhois ravergieri, Meristic, Metric Characters
 • Mohsen Shahriari Mogadam, Gholam Hossein Ebrahimipour*, Behrouz Abtahi, Ali Reza Ghassempour Page 69
  In order to isolate and to identify naphthalene degrading bacteria from Nayband Bay sediments and to optimize biodegradation efficiency using the most effective isolated strain, surface sediment samples were collected from Nayband Bay mangrove forests. Obtained samples were then cultured on mineral salts medium (MSM) containing naphthalene as a sole carbon source. At the end of the enrichment, three bacterial strains in the consortium were isolated by spreading the 10-fold serially diluted consortium on nutrient agar plates. Naphthalene biodegradating efficiency of the isolated strains was monitored in two culture media: 1-MSM + naphthalene, 2-MSM + naphthalene + Tween-80. The ability of bacterial isolates to degrade naphthalene was studied by using gas chromatography. Among the isolated strains, SBU3 was found to be more efficient, degrading naphthalene in presence and absence of Tween-80, 60.45% and 39.30% respectively. This strain was identified by 16s rDNA gene sequence and results showed that it has 99% similarity to Marinobacter aquaeolei. The Optimum pH and C/N molar ratio for the biodegradation of naphthalene were studied in presence of 1% tween-80, results show that the pH 7.5 and C/N ratio of 100:10 were the optimum conditions and more than 85% of naphthalene removed within 7 days. Furthermore, the biodegradation kinetics of naphthalene corresponded with the first-order rate model.
  Keywords: naphthalene, Marinobacter aquaeoli, optimum condition, biodegradation
 • Zolphaghar Lotfi*, Sadigheh Borhani, Shahla Jamili, Azadeh Kadkhodaei Page 79
  Copper is one of trace elements which is essential for enzymatic reactions and is toxic to fish. But its compounds use for algae control and for prevention and treatment of fish disease. In this study, the effects of copper toxicity (copper sulfate) on gill and liver tissues of Oncorhynchus mykiss, were evaluated. 4 aquariums containing ten fish were used. One aquarium as control group and 3 others exposed to 0.2, 0.4 and 0.8 mg/l copper sulfate. Tissue samples were obtained 24, 48, 72, 96 hours after copper sulfate exposure and processed by Hematoxyline- Eosin staining method. The main histopathological changes observed were lamellar aneurisms in gill tissue and bleeding in central vein of liver tissue. These results suggest that exposure to copper as a heavy metal, has toxic effect on vital organs of fish. These toxic effects are various in different species.
  Keywords: histopathological changes, Oncorhynchus mykiss, copper sulfate
 • Mohammad Zeinalipour, Bahram Hasanzadeh Kiabi, Mohammad Reza Shokri, Arya Ashja Ardalan Page 85
  We studied some aspects of the population dynamics of the ark clam Barbatia decussata in Bostaneh, Lengeh port, Hosseinabbad and Koohen rocky coasts of the Persian Gulf. Samples were collected monthly from August 2011 to September 2012 through quadrate sampling method (area 0/25m2). Shell length of 7064 individuals as well as total live weight and wet weight of 2065 individuals were measured in this study. By length–frequency distribution data, a von Bertalanffy growth function was established with an asymptotic length of 57.75mm, growth constant of 0.47year-1 and t0 (age at zero length) of -0.29 year. Asymptotic weight, natural mortality and longevity were 40.38g, 0.92 year−1 and 6.29 years respectively. We calculated two equations for the shell length with total live weight (TLW= 0.0001SL3.181) and shell length with wet weight (WW=0.000015L3.347) relationships that could be applied in future studies to estimate weight of B. decussata based on shell length. In this study shell length- age also total weight - age relationships were Lt= 57.75 [- e-0.47 (t + 0.29)] and Wt= 40.38[1-e-0.47 (t+0.29)]3 respectively. The growth performance index was 3.2 and the “b” value of the shell length– total weight relationship was 3.181 during the study period. Sex ratios did not significantly deviate from the proportion of 1:1 and the recruitment pattern was continuous with 2 major peaks.
  Keywords: Barbatia decussata, population dynamic, Rocky shore, Persian Gulf
 • Sajjad Fattahi*, Seyed Abbas Hosseini Page 103
  This investigation aims to evaluate the role of dietary tryptophan on the growth performance carcass synthesis of fingerlings of Caspian Roach (Rutilus rutilus caspicus). Fingerlings (mean weight: 1.91 ±0.01 g and total length of 6.21±0.07 after adaptation were divided to 3 groups (0.25, 0.5 % of diet and one control (0%)). Mean weight and total length difference of treatments were not significant. Carcass synthesis (without head and skin) and body composition showed significant difference between treatments (p<0.05). Lipid content of body decreased significantly as tryptophan increased (p<0.05). Effect on food intake in higher vertebrata and fish is a result of tryptophan which increases serotonin levels of brain and can effect on weight gain and also can increase protein content of carcass and decrease lipid content in Roach.
  Keywords: Tryptophan, Rutilus rutilus caspicus, Carcass Synthesis, Growth Performance