فهرست مطالب

علوم و فناوری دریا - پیاپی 68 (زمستان 1392)
 • پیاپی 68 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/08
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مجید آقابابایی صفحه 1
  سونارهای فعال که در آب های کم عمق کار می کنند با اهداف کاذبی مانند نویز، طنین وکلاتر مواجه هستند، که این اهداف کاذب به شدت بر روی عملکرد آنها تاثیر منفی می گذارد. در سونارهای پیشرفته، باکوچک شدن سلول وضوح سونار، مهمترین عامل تولید هدف کاذب کلاتر می باشد. آمارهای کلاتر معمولا توسط توزیعK مدل می شوند. پارامتر شکل(α) توزیعK معرف پهنای پرتو آرایه می باشد و پهنای پرتو آرایه دارای رابطه معکوس با آمارهای کلاتر است. این مقاله به بررسی تاثیر جهت دهی پرتو آرایه بر روی آمارهای کلاتر می پردازد، بدین منظور ابتدا کلاتر در سطح هیدروفون مدل سازی می گردد و سپس پارامتر شکل توزیع حاصل از شکل دهی متعارف پرتو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و اثر شکل دهی پرتو بر روی پارامتر شکل توزیع بررسی می گردد.
  کلیدواژگان: سونار فعال، کلاتر، الگوی پرتو، پردازش آرایه ای
 • فرزاد حسینی، هادی توحیدی صفحه 9
  در این مقاله رفتار ورق های آلومینیمی با ضخامت 1میلیمتر که تحت برخورد پرتابه های با دماغه تخت، نیمکره ای و مخروطی قرار گرفته اند،به صورت عددی بررسیشده است. هدف ها در سرعت های مختلف تحت برخورد قرار گرفته وسرعت برخورد و سرعت باقیمانده پرتابه ها اندازه گیری شدند. علاوه بر تعیین حدبالستیک، تاثیر شکل دماغه پرتابه بر روی تغییر شکل هدف نیز مطالعه شد. مشاهده شد که سرعت حد بالستیک پرتابه های با دماغه نیمکروی بیشتر از پرتابه های با دماغه تخت و تختبیشتر از مخروطی است. برخورد ونفوذ پرتابه با نرم افزار ال-اس-داینا[1]به صورت سه بعدی شبیه سازی و با نتایج تجربی مقایسهگردید که تطابق قابل قبولی بین نتایجدیده شد.
  کلیدواژگان: حدبالستیک، برخورد، شکل دماغه پرتابه، شبیه سازی
 • حمیدرضا قانع صفحه 17
  در امور مربوط به دریا روش های مختلفی برای پیش بینی وجود دارد. در این مقاله که در منطقه ی بندر انزلی انجام شده، برای پیش بینی ارتفاع امواج در دریای خزر از تکنیک شبکه ی عصبی مصنوعی استفاده شده است. داده ها که از سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت نفت خزر اخذ شده در دوره های زمانی3،6، 12 و 24 ساعته توسط سیستم ADCP اندازه گیری شده اند. شبکه ی مورد استفاده یک شبکه ی سه لایه پیشرو با 4 نورون در هر لایه میانی است، که بهترین حالت پیش بینی را تولید می کند. منحنی های پراکندگی و مقادیر ضریب همبستگی داده ها نشان می دهند که نتایج حاصل از پیش بینی با شبکه ی عصبی تطابق خوبی با داده های اندازه گیری شده نشان می دهد که نشانگر سرعت و دقت قابل قبول روش به کار رفته در دوره های زمانی کوتاه مدت است.
  کلیدواژگان: پیش بینی، ارتفاع موج، دریای خزر، شبکه عصبی
 • لیدا سلیمی صفحه 24
  اثر فلزات سنگین مس، روی و وانادیوم بر رشد جلبک Gracilaria salicornia در یک دوره 21 روز، تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. جلبک گراسیلاریا از سواحل جزیره قشم در دی ماه 1390 نمونه برداری و در آکواریوم های 40×30×60 سانتی متر (20 لیتر) با روش معلق در 3 تکرار در شرایط استاندارد پرورش داده شد. نور مورد نیاز برای پرورش 4700 لوکس و دمای 25 درجه سانتیگراد و دوره نوری 12 ساعت تاریکی 12 ساعت روشنایی بود. تیمارهای مورد بررسی فلزات مس، روی و وانادیوم با غلظت های 50، 5، 5/0 ppm بود. جلبک ها در روزهای 21و14، 7، 5، 2 برداشته شدند.
  طول، عرض و وزن ریسه ها اندازه گیری و رشد نسبی محاسبه شد. نتایج نشان داد که فلزات سنگین در غلظت های آزمایش شده اثر معنی دار (05/0 p<) بر رشد جلبک G.salicornia داشتند. افزایش رشد در غلظت های پایین و کاهش آن در میزان زیاد فلزات مورد بررسی نشان می دهد که این فلزات ابتدا به عنوان عناصر ضروری برای رشد عمل کردند و پس از افزایش بیش از حد اثرات سمی بروز دادند.
  کلیدواژگان: روی، مس، وانادیوم، Gracilaria salicornia، رشد
 • مریم راهبانی صفحه 34
  گونه هایی متنوعی از انتشار کانالی، رسیدن صوت به فواصل دو را فراهم می سازد. در صورت افزایش سرعت صوت از سطح دریا تا عمقی مشخص، کانال سطحی به وجود می آید. به منظور مطالعه روند تغییرات سرعت صوت با عمق، رایج ترین راه، اندازه گیری نمایه دما و شوری با عمق و قرار دادن این مقادیر در روابط تجربی محاسبه سرعت صوت است. در این مقاله، نمایه سرعت صوت منطقه محصور بین عرض جغرافیایی 50/24 درجه شمالی و خط ساحلی جنوب جمهوری اسلامی ایران و بین طول های 20/056 درجه و 75/058 درجه شرقی مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه منجر به دست یابی به دو نمودار به عنوان الگوهای زمستانه و تابستانه نمایه های سرعت صوت سواحل مکران شد. از این الگوها جهت محاسبه پارامترهای انتشار صوت استفاده شد. هم چنین برای کانال صوتی ایجاد شده، یک فرکانس بهینه جهت انتشاری که تلفات صوت آن کمینه باشد و انتشار کانالی را تامین کند، ارائه گردید.
  کلیدواژگان: انتشار صوت، سونار، کانال سطحی، لایه ی آمیخته، لایه ی صوتی
 • ندا سلطانی صفحه 39
  ترکیبات مختلفی در سیانوباکتری ها وجود دارند که تاکنون اثرات ضد ویروسی آنها گزارش شده است. ترکیبات پلی ساکاریدی از منابع جدید عوامل ضد ویروساپشتین- بار می باشند. عصاره آبیAnabaena. sp ISC 90 و Anabaena.sp ISC 55 تاثیرات بازدارندگی در فعالیت رونویسی ویروس اپشتین- بار را نشان دادند. در این مطالعه عصاره های لیپوفیلیکی و هیدروفیلیکی Anabaena.sp ISC 90 و Anabaena.sp ISC 55 که غنی از پلی ساکارید می باشند با تاثیر بر محلول سیلیکا ژل ذرات نانویی را ایجاد کردند که بر روی عوامل ویروسی موجود بر روی رده سلولیLCL که حاوی ویروس اپشتین- بار می باشد، دارای تاثیر مثبت می باشند. این ذرات دارای تاثیرات سایتو توکسیک بر روی رده سلولی LCL می باشند. علاوه بر آن با استخراج DNA و انجام تست PCR برای ناحیه ژنی مسئول کد کردن پوشش ویروس، لود ویروس کاهش معنی را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نانوذرات ساخته شده دارای تاثیرات بسیار موثری در کاهش ویروس اپشتین- بار در غلظت های پایین می باشند.
  کلیدواژگان: سیانوباکتری، نانوذرات، پلی ساکارید، ویروس اپشتین، بار
|
 • Page 1
  In this paper we have discussed the effect of array beamforming on controlling the clutter level of active sonars in shallow waters. To show this، we have used K-distribution statistical model for modeling clutter، because in previous paper we showed that this distribution best models the clutter. The results and distribution are exhibited and we have deducted that sonar clutter can be reduced by well-defined beamforming.
  Keywords: Active sonar, Clutter, Beamforming, Array processing
 • Page 9
  In this paper numerical study on the penetration of aluminum targets with a thickness of 1 mm by projectiles with three types of nose shape، blunt، hemispherical and conical presented. Targets penetrate at different impact speed and initial velocity and residual velocity of the projectiles were measured. In additionto measuring ballistic limit، effect of projectile nose shape on the deformation of target plates was also studied. According to researches results the ballistic limit of cylindro-hemispherical projectiles is more than cylindricalprojectiles and also cylindro-conical projectiles has minimum ballistic limit. Numerical simulationfrom LS-DYNA are compared with Experimental results، that show good agreement between the experimental and numerical data.
  Keywords: Ballistic limit, Impact, Nose shape, Numerical
 • Page 17
  Prediction of waves in coastal engineering and marine issues is essential. For this purpose، various methods including experimental methods، numerical methods and computational software tools exist. Experimental methods are relatively simple، but in comparison with other methods are not accurate. Numerical models are generally accurate، but use them time and money wants. In recent decades، the use of artificial neural networks have been widely applied to solve many engineering problems of the sea. It is capable in the modeling nonlinear problems. This paper conducted in Bandar Anzali، Caspian predicting in the wave height of the artificial neural network technique is used. Data obtained from the Ports and Shipping Organization and the Caspian Oil Company، in the periods 3،6، 12 and 24 h were measured by ADCP system. Network using Feed-forward three-layered networks with four neurons in the middle layer، which produces the best prediction.
  Keywords: Prediction, wave height, Caspian sea, Articial neural networks
 • Page 24
  Effect of Copper، Zinc and Vanadium on growth of Gracilaria salicornia were carried out over 21days under laboratory conditions. The macroalga was collected from coasts of Gheshm island in February 2012. For each treatment، the algae were inoculated into 20 litre water with diameters of 60×30×40 cm. The suspension method used for culture. All treatments (tanks) were carried out in triplicates. The length، width and weight of the thalli were measured on 2، 5، 7، 14، 21 days and relative growth was calculated. The results of this study showed significant differences on growth of G. salicornia between treatments (P<0. 05). Increased growth in low concentrations and reduce the high rate of the investigated metals shows that these metals initially as essential elements for the growth of the practice، and so increase the toxic effects too.
  Keywords: Gracilaria salicornia, Copper, Zinc, Vanadium, growth
 • Page 34
  Sound travels to long distances in the ocean by various forms of ductedpropagation. When sound travels in a duct، it is prevented from spreading indepth and remains confined between the boundaries of the duct. The surfaceduct is a zone bounded above by the sea surface and below by the SLD. Within the surface duct، sound rays are alternatively refracted and reflected. A surface duct exists when the negative temperature gradient within it doesnot exceed a value determined by the effect of pressure on sound speed. Specifically، the surface duct is characterized by a positivesound-speed gradient. At very low frequencies، sound ceases to be trapped in the surface duct. So calculating themaximum wavelength for duct transmission is very important. In this paper we used a profile as a pattern of sound velocity distribution to calculate related parameters. Finally an optimum frequency for minimum scattering of sound channel propagation presented.
  Keywords: Surface channel, mixed layer, sonic layer, sound propagation, SONAR
 • Page 39
  Various combinations in Cyanobacteria were reported to have antiviral effects. Polysaccharides are new sources of anti Epstein-Barr virus (EBV) reagents. Aqueous extract of Anabaena ISC 90 and Anabaena ISC 55 were significantly inhibited the transcription in EBV. In this study lipophilic extract and hydrophilic extract of Anabaena ISC 90 and Anabaena ISC 55 which are sources of polysaccharides، with silica gel were considered. They produce Nano particles with cytotoxic effects on EBV virus in Lymphoblastoid Cell Line (LCL) cell line. After extracting DNA from treated LCL cells and performing PCR test for viral capsid. It was confirmed that viral load was significantly decreased.
  Conclusion
  Produced Nano particles significantly inhibited in the reproduction of EBV in low concentrations.
  Keywords: cyanobacteria, Nano particle, Polysaccharide, Epstein, Barr virus (EBV)