فهرست مطالب

فصلنامه رهیافت انقلاب اسلامی
پیاپی 25 (زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1393/01/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین مسعودنیا*، حمیدرضا اسماعیلی، سید مرتضی نوعی باغبان صفحه 3
  این مقاله به رفتارشناسی روحانیان در واکنش به سیاست های دین زدای پهلوی اول می پردازد. بسیاری از رفتار اجتماعی روحانیان در سه دهه نخست سده چهاردهم خورشیدی به طور مستقیم متاثر از سیاست های سکولاریستی دولت رضاشاه بود. بخشی از این رفتارها زمانی رخ داد که وی در قدرت قرار داشت و بخش مهمی از واکنش ها پس از عزل وی از قدرت در دهه 1320 صورت گرفت. با اخراج رضاشاه از ایران و پایان دوره استبداد رضاخانی روحانیان همانند دیگر نیروهای اجتماعی فرصت یافتند با آزادی بیشتر نسبت به تحولات دو دهه پیش اعتراض کنند. لذا از نیمه دوم سال1320 گرچه پهلوی دوم به عنوان شاه جدید برگزیده شد اما واکنش سنگین روحانیت به سیاست های پهلوی اول در همین دوره بروز می کند.
  کلیدواژگان: سکولاریسم، پهلوی اول، روحانیت شیعه و مبارزه مدنی
 • شجاع احمدوند*، احمد زارع، محمد جهانی صفحه 27
  در این مقاله تلاش شده است تا با محور قرار دادن نوع مواجهه سلفی گری با تشیع، تقسیم بندی مناسبی از جریانات سلفی ارائه داده شود. در این راستا ابتدا با توجه به پیش فرض ذهنی نگارندگان از یک تقسیم بندی جغرافیایی مبنی بر محوریت اندیشه ای سه حوزه جغرافیایی اصلی سلفی گری در جهان اسلام، یعنی شبه قاره هند و شبه جزیره عربستان و کشور مصر، جریانات سلفی در قالب دو جریان قائل به تعامل با تشیع و همچنین جریان قائل به تقابل با تشیع تقسیم بندی شدند. در ادامه کار جریاناتی که معتقد به تقابل با تشیع بودند به دو دسته تقسیم شده اند. دسته اول گروهی که شیعیان را کافر دانسته و حکم تکفیر آنها را صادر می کنند و دسته دوم گروهی که کمی ملایم تر بوده و شیعیان را مشرک می دانند و حکم تکفیر صادر نمی کنند. در این مقاله علاوه بر رویکرد اندیشه ای گروه های مختلف سلفی در قبال تشیع به وجه عملی آنها نیز در این مورد خواهیم پرداخت و در این راستا تلاش خواهد شد تا گروه های مهمی که در این تقسیم بندی قرار می گیرند به عنوان نمونه ارائه شود.
  کلیدواژگان: سلفی گری، ارهابی، وهابیت، تقریبی، تشیع
 • حسن مجیدی*، مهدی خزاعی گسک صفحه 49
  نظریه مردم سالاری دینی که بر آمده از منظومه فکری رهبران جمهوری اسلامی است؛ در صدد ایجاد نسبتی درخور میان مردمسالاری و دین است. چنین رویه ای در عصر حاضر در بین متفکران اهل تسنن نیز رواج دارد. نوشتار حاضر در صدد مقایسه آراء رهبران جمهوری اسلامی(امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب) و یوسف قرضاوی در سه ساحت مبانی نظری، اصول و مولفه های مردم سالاری دینی و نیز اصول تحقق عملی مردم سالاری دینی است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که نقاط اشتراک و افتراق مردم سالاری دینی در اندیشه ایشان چیست؟ مدعای این مقاله اینست که بدلیل وجود قلمروهای مشترک نظری و عملی در نظریه ونظام مردم سالاری دینی در دو رویکرد شیعی و اسلامی امکان گفتگو و ارتباط و انتقال تجارب در دو رویکرد بیش از نقاط افتراق است. یافته های مقاله نشان می دهد بیشترین اشتراک در مولفه های و برخی مبانی مردم سالاری دینی است و در سطح اصول تحقق عملی مردم سالاری دینی در اندیشه ایشان؛ اشتراک کمتری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مردمسالاری دینی، امام خمینی، رهبر معظم انقلاب، یوسف القرضاوی
 • سید جواد امام جمعه زاده*، مهدی علی نژاد مفرد صفحه 71
  هدف از این پژوهش نقد و بررسی نظریه هابرماس درباره رابطه قدرت سیاسی و ایدئولوژی در جمهوری اسلامی ایران می باشد. از دیدگاه هابرماس، ایدئولوژی شکلی از ارتباط منظم تحریف شده یا شکلی از ارتباط که قدرت به طور نظام مند آن را تحریف می کند، می باشد. به عبارت دیگر، ایدئولوژی، گفتمانی است که به صورت یکی از رسانه های سلطه در آمده و به کار مشروعیت بخشیدن به روابط قدرت سازمان یافته می آید. نظریه هابرماس درباره رابطه قدرت سیاسی و ایدئولوژی اساسا درباره رابطه قدرت سیاسی و ایدئولوژی مربوط به نظام لیبرال دموکراسی سرمایه دارانه غرب است که در واقع مشروعیت نه الهی است نه مردمی، اما، در مورد ج.ا.ایران که حکومتی اسلامی و مبتنی بر ایدئولوژی اسلام و نظریه ولایت فقیه و مردم سالاری دینی است و مشروعیت آن الهی مردمی است، نظریه هابرماس در تبیین رابطه قدرت سیاسی و ایدئولوژی با ج.ا.ایران چندان تطابق پیدا نمی کند.
  روش تحقیق، در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و روش جمع آوری داده ها، از طریق کتب و مجلات، کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. فرضیه مورد نظر ما این است که، نظریه هابرماس درباره رابطه قدرت سیاسی و ایدئولوژی درباره نظام سرمایه داری غرب بوده و با ج.ا.ایران تطابق چندانی ندارد.
  کلیدواژگان: یورگن هابرماس، قدرت سیاسی، ایدئولوژی، مشروعیت، جمهوری اسلامی ایران
 • علی محمد حاضری، محمد فکری* صفحه 87
  از زمان اکتشاف صنعتی نفت در ایران تاثیرگذاری این ماده در ساختار سیاسی- اجتماعی ایران معاصر تا حدی است که مطالعه تاریخ سیاسی ایران در یک قرن اخیر بدون در نظر گرفتن این ماده ناقص و مبهم خواهد بود. اکتشاف نفت در ایران توسط انگلستان صورت گرفت و پس از آن همواره کشورهای قدرتمند چشم طمع به این ماده داشته اند؛ به گونه ای که از تمام راه های ممکن اعم از تطمیع دولت مردان، سرکوب، کودتا، جنگ و... سعی در حفظ منافع نفتی خود در ایران داشته اند. کودتای 28 مرداد اوج دخالت کشورهایی چون انگلستان و آمریکا در ایران بود. نفت یکی از مهم ترین دلایل اهمیت ایران برای آمریکا بود. ایران و نفتش به حدی برای آمریکا مهم بود که همواره تلاش می کرد مسائل سیاسی ایران را با نفوذی که در بدنه دولت پهلوی داشت مدیریت کند، نتیجه این امر وابستگی مفرط دولت پهلوی به آمریکا بود وابستگی شاه به آمریکا به حدی بود که موجب شکل گیری حس بیگانه ستیزی در عموم مردم ایران و تاکید انقلابیون بر «استقلال» دولت ایران از سلطه کشورهای خارجی شد.
  این مقاله طی پژوهشی تبیینی و با روش تاریخی به تشریح نقش نفت در وابستگی رژیم پهلوی به آمریکا پرداخته و نقش این وابستگی را در سقوط این رژیم بیان کرده است.یافت.
  کلیدواژگان: نفت، آمریکا، سلطنت پهلوی، انقلاب اسلامی، استقلال، وابستگی
 • سید محمد طیبی* صفحه 113
  چگونگی مبارزات و رویارویی سازش ناپذیر امام خمینی(ره)با رژیم پهلوی که در نهایت به اضمحلال آن انجامید؛ از موضوعات و مباحث مهمی است که از زوایای مختلف قابل مطالعه و پژوهش می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی چگونگی کاربرد و بهره گیری امام خمینی(ره)از دانش تاریخ، رخدادها و عبرت های تاریخی در جریان و دوران مبارزه با رژیم پهلوی است. روش پژوهش در نوشتار حاضر کتابخانه ای اسنادی و در ارائه یافته توصیفی تحلیلی می باشد. نتایج پژوهش مبین و دلالت بر آن دارد که امام خمینی(ره) در تهییج و پایداری ملت ایران علیه رژیم مزبور از جمله پهلوی دوم مدبرانه، کاربردی و موثر از درس ها و آموزه های تاریخی تاریخ انبیاء، تاریخ اسلام و تاریخ ایران استفاده کرده است.
  کلیدواژگان: امام خمینی(ره)، رژیم پهلوی، ملت ایران، عبرت های تاریخی، بهره گیری، مبارزه و رویارویی
 • سیدعلی منوری، مجید محمد شریفی*، مریم دارابی منش صفحه 127
  انقلاب اسلامی 1357 به برآمدن دولت دین سالار در ایران انجامید. این تحول به نوبه خود طرح های مفهومی نوینی را در مطالعات روابط بین الملل معاصر درانداخت. با توجه به روند تکوین هویت این دولت دین سالار در دو سطح داخلی و سیستمی، الگوهای رفتاری مبتنی بر تضاد در اعمال و رویه های اتخاذ شده از سوی ایران نسبت به جامعه بین الملل آشکار شد. از این نظر دولت دین سالار متضمن دو طرح مفهومی اساسی استکبار و امت است. این طرح های مفهومی با توجه به منابع داخلی هویت خود، جامعه بین المللی غرب بنیاد را به عنوان دیگری بازمی شناسند. در واقع طرح های مفهومی استکبار و امت، ساخت های گفتمانی دیدگاه های رایج و مسلط را در روابط بین الملل معاصر به چالش می کشند. در این مقاله با تاکید بر نظریه سازه انگارانه و نقش عوامل معنایی و فرهنگی، ظهور دولت دین سالار به عنوان عاملی معنایی در شکل دادن بردیگر مفاهیم مورد استفاده در رابطه با نظام بین الملل از سوی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: ایران، دولت دین سالار، سازه انگاری، استکبار، امت
 • نعمت الله ایران زاده*، افسانه رحیمیان صفحه 147
  شهادت و فرهنگ پربار آن جامعه و از جمله انسان های پاک سرشت را در مسیر تعالی قرار می دهد و بستری را فراهم می سازد که انسان خود را از بند و زنجیر مقیدات و تعلقات فردی و دنیوی برهاند. این مهم بر تمامی عرصه های حاکم بر جامعه اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی از جمله ادبیات خاصه شعر تاثیری ژرف می نهد. ادبیات منظوم در جریان انقلاب شکوهمند اسلامی خاصه در دوران دفاع مقدس ناب ترین صحنه حضور پرشور مردمی و ایثار و جان نثاری برای دستیابی به زندگی باعزت و جنگیدن تا پای جان را با بیانی ساده و فصیح و ملموس به تصویر کشید و از عشق به پرواز خونین بالانی سخن گفت که عاشقانه از کره خاکی عروج کردند و خریدار حیات جاودان شدند. این مقاله در پی ارائه گوشه ای از عاشقانه کوچیدن فرزندان جان بر کف کشور در آیینه شعر معاصر فارسی است. می توان گفت شعر معاصر در بستر نهال نوپای انقلاب اسلامی نسبت به ادوار پیشین با مفاهیم والای دینی و مذهبی بیشتر گره خورد و در دوران جنگ ثمری ارزشمند را در خود بالاند. اینک برجسته ترین مضامین و بن مایه های شکل گرفته در ذهن و زبان شاعران روزگار انقلاب اسلامی از مفهوم شهید و شهادت، نموده می شود.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شعر معاصر، شهید، شهادت، عشق، جاودانگی
 • صفحه 167
|
 • Hassan Masoudnia*, Hamidreza Esmaeili, Seyyed Morteza Noei Baghban Page 3
  This article deals with the behavioralism of ulsms in response to the secular policies of Pahlavi I. Many social behaviors of ulama in the first three decades of 20th century was directly under the influence of Reza Shah. Part of these behaviors occurred when he was in power and an important part of responses occurred after his fall in 1941. With the fall of Reza Shah and end of Reza Shah’s despotism, ulama like other forces in Iran had the opportunity to voice their protest. Therefore, from the second half of 1941 although Pahlavi II was determined as the Shah, the great response of ulama against the policies of the Pahlavi I occurred in this era.
  Keywords: Secularism, Pahlavi I, Shia ulama, civil campaign
 • Shoja Ahmandvand*, Ahmad Zareh, Mohammad Jahani Page 27
  In this article we try to prepare a good distinction between different branches of Salafists based on their opinion about Shia. At first we divided these movements according to their geographical locations. The writer believes that there are three main origins of the Salafi thinking. These regions are Indian subcontinent, Arabian Peninsula and Egypt. Then we discussed two main approaches of Salafists about engagement or confrontation with Shias. Those who believe in confrontation with Shias are divided into two groups. One of them consider Shia as Kufaar (disbelievers) and the other one consider them as polytheists (mushrikun) and not as a Kafir (disbeliever). In addition to theoretical approach this article will try to provide some practical samples of different groups of Salafis and their attitude against Shias.
  Keywords: Salafist, Terrorist, Proximity, Shiite, Propagation
 • Hassan Majidi*, Mahdi Khazaee Gassak Page 49
  Theory of religious democracy which is arised from intellectual system of the Islamic Republic's leaders are trying to create an appropriate relationship between democracy and religion. This approach to answer the questions of political system is common to Sunni political thinkers. In recent decades new reading of islam which can be articulated with democracy as well as reading such model of democracy (democracy as method).that can be articulated with islam, is clear in new sunni political discourse. This article seeks to compare the views of religious democracy in the Islamic republic leaders (Imam Khomeini(p.h). and the Supreme Leader). and Yusef al Qarzavy in three dimensions: theoretical foundations, principles and elements to establish religious democracy and the practical principles of religious democracy, and is trying to show common and distinguished points of religious democracy in their thoughts. The hypothesis is that there is some common sphere in theory and system of religious democracy so it is possible to make dialogue between shiaa and sunni approaches of religious democracy. This article shows that in theoretical foundations, common points of two approaches are more than practical mechanism of Islamic democracy.
  Keywords: Religious democracy, Imam Khomeini, the Supreme Leader, Yusef al Qarzavy
 • Seyed Javad Emamjomehzadeh*, Mahdi Alinejad Mofrad Page 71
  The purpose of this study is a review and criticism of Habermas's theory about the relationship between political power and ideology in the Islamic Republic of Iran. According to Habermas, ideology is a way of systematically distorted communication, i.e, a form of communication that is distorted systematically by the power. In other words, ideology is a form of discourse that has become a media of dominance and it legitimizes the organized strength of the relationships. Habermas's theory is related to the system of liberal democratic capitalism of West that, its legitimacy is not God and popular. However, in the Islamic Republic of Iran, there is a Islamic Government, religious democracy and Velayat-e Faqih which is based on Islamic ideology and it has God's legitimacy and popular. Thus, Habermas's theory about the relationship between political power and ideology is related to the system of liberal democratic capitalism and does not quite fit with the political system in Iran. The research method in this study is analytical and descriptive.
  Keywords: Jurgen Habermas, Political Power, Ideology, Islamic Republic of Iran
 • Ali Mohammad Hazeri, Mohammad Fekri* Page 87
  The oil has been had the effective presence in political aspect of Iran from industrial discovery until know. The effect of oil is as much as in socialpolitical structure of Iran that the survey political history of Iran won’t be possible without considering that. The discovery of oil in Iran be done by western country and after that the western countries like to have this valuable material as they use many ways to keep it, Such as: the lure of government, repression, war, coup d'état and etc. A coup d'état of August 19th was the peak of intervention of some countries like England and America to preserve their oily sources in Iran. Mohammad Reza Pahlavi had returned to power by America and England. he preserved his political, economic and cultural dependency on these countries especially America until that's dominance. The oil was one of the most important reasons of Iran's importance for America. Iran and that's oil was really important for America as that tried to manage Iran's political problem with having authority in Pahlavi's state. That's result was Pahlavi's excessive dependency on America. Shah's dependency on America was very much as it yields to form the sense of anti-colonialism among Iranians and the emphasis of revolutionist on the independence of Iran from the dominance of foreign countries. This article has clarified the effect of oil on Pahlavi regime's dependency on America and that's fall through historical and explicative method.
  Keywords: Oil, America, Pahlavi regime, Islamic revolution, independence, dependency
 • Seyyed Mohammad Tayyebi* Page 113
  One of the realms in Islamism which manifest and confirm grandeur and greatness of Islam appropriately and completely is investigation and recognition of Islamic civilization –as one of the basic and history making civilization-. Professor Motahari is among Islamists and intellectuals who have had special attitude and fascination towards Islamic civilization and its related subjects in the direction of opinionative defense of Islam. In this research it was tried to describe and analyze the aforesaid professor’s point of view about reasons and elements of weakness, backwardness and decline of civilization according to library-documentary approach. Performed investigations inference that he categorized the effective elements to two general internal and external branches (intra-civilization and extrocivilization). However, in presenting the subjects special attention and emphasize have been concentrated on intra elements and external elements have been referred briefly and concisely.
  Keywords: Professor Motahari, Islamic civilization, backwardness elements, internal elements, external elements
 • Seyyed Ali Monavvari, Majid Mohammad Sharifi*, Maryam Darabimanesh Page 127
  The 1979 revolution of Iran aroused a religion-centric state in Iran. This transformation brings the new conceptual framework in contemporary international relation. Constitute of religion-centric sate in domestic and international level had been shown opposite behavioral pattern in international society. In this regard religion-centric state involves two important concepts: imperialism (estekbar) and community (Umuh). These concept with respect of identity, represent of West as Others. In fact imperialism and community concepts challenged the dominant discourse in international relation. In this article with respect to constructivism theory and the role of ideational and cultural factor, the religion-centric state as producer of new concept in international relation had been analyzed.
  Keywords: Iran, religion, centric state, constructivism, imperialism, community
 • Nematollah Iranzadeh*, Afsaneh Rahimian Page 147
  Martyrdom and its rich culture direct a society and its noble people towards the path of perfection and pave the way for human being to free themselves from the chain and fetters of personal belongings and worldly affaires. Martyrdom affects a society in every influential aspect including political, social, and cultural as well as literary affaires, especially its poetry. During the Glorious Islamic Revolution in Iran, especially, in the period of the Holy Defense, the poetry depicted the purest scene of passionate people, and their sincere devotion and utmost fighting for achieving an honorable life with simple, eloquent and tangible expression. It also talked about the divine journey of those outstanding men who, for the sake of divine love, ascended from this mundane world to win the eternal life of the spiritual world. The present paper is about that part of the contemporary Persian poetry which tries to depict a particular part of the Iranian soldiers’ martyrdom. It can be stated that, in compare to the poetry in previous eras, the contemporary poetry, which is affected by the Islamic Revolution of Iran, is more tied up with religious concepts and it became more valued during the Holy Defense. Absolutely, describing the bloody incidents with the language of pen in the field of poetry is itself a laudable mission. This was the basis for the creation of poetic history.
  Keywords: Islamic Revolution, Holy Defense, contemporary poetry, martyr, martyrdom, divine love, eternity