فهرست مطالب

نشریه میکروب شناسی پزشکی ایران
سال هفتم شماره 1 (بهار 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/03/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا محزونیه، حیدر حیدری خویی*، محمد قاسمی شمس آبادی، فاطمه حیدری صفحات 1-6
  زمینه و اهداف
  کلامیدیا پسی تاسی باکتری داخل سلولی اجباری است که عفونت با آن موجب بروز کلامیدیوز بومی در پرندگان و پسیتاکوز تنفسی در انسان می شود. پرندگان وحشی و ماکیان خانگی میزبان های بالقوه باکتری اند. کبوترهای وحشی و خانگی معمولا در اکثر مناطق دنیا آلوده اند و احتمال آلودگی انسان با استنشاق مواد دفعی خشک شده آلوده وجود دارد. هدف مطالعه حاضر، تعیین میزان شیوع کلامیدیا پسی تاسی در مدفوع کبوتران استان های چهارمحال و بختیاری و یزد با استفاده از روش nested-PCR است.
  مواد و روش کار
  88 نمونه مدفوع کبوتران اهلی از پرنده فروشی ها، حیاط یا قفس خانه ها گرفته شد. استخراج دی ان ای (DNA) از نمونه ها با استفاده از کیت و براساس دستورالعملی سازنده انجام گردید. حضور DNA کلامیدیا پسی تاسی در DNA استخراجی از نمونه ها با روش nested-PCR خاص جنس و گونه، آزمایش شد. برای توالی نوکلئوتیدی 16S rRNA پرایمرهای اختصاصی طراحی گردید، به طوری که پرایمرهای دور اول PCR، مختص جنس باکتری و زوج پرایمر دوم، مختص گونه بود.
  یافته ها
  پس از تکثیر قطعات DNA به وسیله واکنش nested-PCR از تعداد 88 نمونه مورد مطالعه، 46 مورد (52 درصد) نتیجه مثبت در حد انتظار به دست آمد.
  نتیجه گیری
  با توجه به حضور گسترده کبوتران در مناطق شهری و روستایی ایران و درصد بالا وجود DNA کلامیدیا پسی تاسی در مدفوع این پرندگان و احتمال آلوده شدن افراد به خصوص دامپزشکان و کودکان، کلامیدیا پسی تاسی از نظر سلامت عمومی اهمیت بالایی دارد؛ بنابراین نیاز به آموزش عمومی درباره خطرات ابتلای افراد و به خصوص کودکان بیش از پیش احساس می شود.
  کلیدواژگان: کلامیدیا پسی تاسی، کبوتر، nested، PCR، کلامیدیوز، ایران
 • آزاده فضلی، سیدعلی پور بخش*، اسماعیل اصلی، اعظم حدادی صفحات 7-14
  زمینه و اهداف
  آلودگی کشت های سلولی توسط مایکوپلاسماها مسئله ای مهم در فناوری کشت سلولی محسوب می شود. میزان بالایی از کشت های سلولی آلوده به مایکوپلاسما اوراله هستند که عموما توسط کارکنان آزمایشگاه صورت می گیرد. بنابراین شناسایی و تشخیص آن به منظور جلوگیری از زیان های مهم به دنبال آلودگی با این ریزاندامگان ها(Microorganisms) بسیار حائز اهمیت است. هدف این مطالعه راه اندازی و به کارگیری روش واکنش زنجیره پلی مراز به عنوان روشی سریع، حساس و اختصاصی برای تشخیص مایکوپلاسما اوراله در آلودگی های کشت سلولی و فراورده های زیست شناختی است.
  مواد و روش کار
  با به کارگیری سویه استاندارد مایکوپلاسما اوراله، تست PCR با استفاده از جفت پرایمرهای اختصاصی گونه مایکوپلاسما اوراله در ناحیه ژن 16S rRNA راه اندازی گردید. 62 نمونه کشت سلولی مشکوک به آلودگی مایکوپلاسما ارجاعی به آزمایشگاه رفرنس مایکوپلاسما موسسه رازی پس از استخراجDNA مورد آزمایش PCR قرار گرفتند.
  یافته ها
  تست PCR راه اندازی شده باDNA مایکوپلاسما اوراله دارای واکنش مثبت بود، در صورتی که با سایر گونه های مایکوپلاسما نظیر: مایکوپلاسما سالیواریوم، مایکوپلاسما هیورینیس، مایکوپلاسما آرژنینی، آکولوپلاسما لایدلاوی، مایکوپلاسما فرمنتانس، مایکوپلاسما پنومونیه و همچنین با اشریشیا کلی و استرپتوکوکوس پنومونیه واکنش نداد که نشان دهنده ویژگی بالای این تست بود. از تعداد 62 نمونه کشت سلولی 42 نمونه از نظر جنس مایکوپلاسما و 8 نمونه از نظر گونه مایکوپلاسما اوراله مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای آلودگی کشت های سلولی به مایکوپلاسما اوراله و ویژگی بالای تست PCR راه اندازی شده در این مطالعه، به کارگیری این روش در تشخیص آلودگی کشت های سلولی در آزمایشگاه های کشت سلولی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: مایکوپلاسما اوراله، PCR، شناسایی، کشت سلول
 • فرید خلیلی بروجنی*، حمدالله مشتاقی، مجتبی بنیادیان صفحات 15-21
  زمینه و اهداف
  لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) و لیستریا ایوانووی (L.ivanovii) دو گونه ی بیماری زای جنس لیستریا هستند. لیستریا ایوانووی به دلیل نقش در سقط و سپتی سمی جنینی در حیوانات و گاهی بیماری زایی در انسان، از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به نقش لاشه ی گوسفندان آلوده شده طی ذبح و فرآوری در ایجاد عفونت های غذازاد در انسان و نگرانی های زیاد در ارتباط با مقاومت لیستریا به آنتی بیوتیک های مختلف در سراسر جهان، در این مطالعه به بررسی آلودگی گوشت گوسفند به لیستریا ایوانووی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن پرداخته شد.
  مواد و روش کار
  200 نمونه گوشت گوسفند از کشتارگاه اخذ گردید. از روش مغذی دو مرحله ای (method Two enrichment) استفاده و به کمک آزمایش های بیوشیمیایی و آزمایش PCR، گونه ی باکتری لیستریا شناسایی شد و به کمک روش انتشار دیسک، مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان آلودگی به لیستریا در لاشه های گوسفند، 5/2 درصد (5 از 200) بود که هر پنج جدایه، لیستریا ایوانووی تشخیص داده شد. باکتری نسبت به چهار آنتی بیوتیک، مقاوم، در برابر شش آنتی بیوتیک، حساس و نسبت به پنج آنتی بیوتیک، نیمه حساس بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان آلودگی لاشه های گوسفندان به باکتری لیستریا ایوانووی و مقاومت آنتی بیوتیکی ارزیابی شده این باکتری، می بایست به نقش گوشت قرمز در انتقال گونه های لیستریا و استفاده صحیح و اصولی از آنتی بیوتیک ها علیه این باکتری، توجه گردد.
  کلیدواژگان: لیستریا ایوانووی، مقاومت آنتی بیوتیکی، گوشت گوسفند
 • رضا میرنژاد، شهرام شجاع، عباسعلی ایمانی فولادی* صفحات 22-27
  زمینه و اهداف
  سویه های سم زای(Toxogenic) ویبریوکلرا که واجد ژن های ctxA،ctxB و zot هستند، نسبت به سویه های غیرسم زابیماری شدیدتری ایجاد می کنند، بنابراین شناسائی دقیق و سریع سویه های سم زا بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف به کارگیری روش Multiplex PCR برای جداسازی هم زمان ژن های ctxA، ctxB و zot در ویبریو کلرا ایزوله شده از بیماران طراحی گردید.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه 73 سویه بالینی جمع آوری و با آزمایش های سرم شناختی و زیست شیمیایی به عنوان ویبریوکلرای O1 تشخیص داده شدند. در نهایت به منظور شناسایی ژن های ctxA، ctxB وzot از روش Multiplex PCR استفاده شد و سپس نتایج حاصل با نرم افزار آماری SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  برطبق نتایج حاصل از Multiplex PCR، فراوانی ctxA، ctxB و zot به ترتیب (66 نمونه) 90.4 %، (66 نمونه) 90.4 % و(67 نمونه) 91.7 % بود. نتایج ما نشان داد که Multiplex PCR روشی سریع و دقیق برای جداسازی ویبریوکلرا سم زا در نمونه های بالینی است. هم چنین حساسیت این روش برای جداسازی سویه های ویبریوکلرا که واجد ژن های ctxA، ctxB وzot هستند، کمتر از 10 کپی ژن مورد نظر در نمونه است.
  نتیجه گیری
  در صورتی که پرایمرهای اختصاصی (ژن های هدف ctxA، ctxB وzot) برای تشخیص ویبریوکلرا سم زا به کار برده شود، روش Multiplex PCR یک روش ساده، راحت و نسبتا ارزان برای جداسازی سریع و دقیق ویبریوکلرا سم زا در نمونه های کلینیکی است.
  کلیدواژگان: ویبریو کلرا، Multiplex PCR، ژنهای ctxA، ctxB وzot
 • فهیمه قلیزاده بالدرلو، حجت احمدی*، بهمن تبرایی، مهدی نجاتی، مهدی ساداتی، سارا زاهدنیا صفحات 28-34
  زمینه و اهداف
  واکسیناسیون در مبارزه علیه بروسلوز نقش اساسی دارد. با توجه به مشکلات درمان و پایین بودن کارایی واکسنهای موجود، می توان از برخی اجزاء دیواره سلولی بروسلا، برای مثال Outer Membrane Protein به عنوان ایمونوژن در تهیه واکسن استفاده کرد. بدین منظور در تحقیق حاضر میزان ایمنی زایی هومورال ترکیب OMPs بروسلا آبورتوس RB51 با واکسن زنده بروسلا آبورتوس RB51 با استفاده از آزمون باکتری کشی سرم مورد ارزیابی قرار گرفته است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه ابتدا سویهBrucella abortus RB51 درمحیط کشت بروسلا آگار کشت شد، سپسOMPs این باکتری به روش سدیمN-لوریل سارکوزینات استخراج شد وOMPs با واکسن زندهRB51 ترکیب و به عنوان واکسن ترکیبی، مورد استفاده قرار گرفت. سپس به منظور بررسی ایمنی زایی به تعدادی موش و خرگوش تزریق گردید. در روزهای 0 و 15، 30 و45 خونگیری از خرگوش ها به عمل آمده و سرم ها جمع آوری و در نهایت تیتر باکتری کشی سرم ها به روش باکتری کشی سرم اندازه گیری شد. همچنین تزریق بروسلا آبورتوس سویه 544 بیماریزا به موش ها به منظور چالش و کشت طحال انجام شد.
  یافته ها
  داده های حاصل از آزمون باکتری کشی سرم نشان داد که ایمنی هومورال بسیار خوبی بصورت تیتر باکتری کشی برعلیه واکسن ترکیبی نسبت به واکسن زندهRB51 ایجاد شده و در کشت طحال کاهش تعداد کلنی های گروه واکسینه شده با واکسن ترکیبی قابل توجه است. تجزیه و تحلیل نتایج آنالیز واریانس، اختلاف معنی داری بین گروه ها با (05/0 p <) نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج آزمون باکتری کشی سرم نشان داد برخلاف تحقیقات قبلی، هم واکسن ترکیبی و هم واکسن زنده RB51توانایی فعال سازی ایمنی هومورال را داشته و واکسن ترکیبی، ایمنی هومورال بیشتری نسبت به واکسن زندهRB51 دارا است و این بدلیل اثر سینرژیسمی این واکسن است.
  کلیدواژگان: OMPs، باکتریسیدالی سرم، واکسن زنده بروسلا آبورتوس RB51
 • مریم پورسلطانی، جمشید رزم یار*، محمد محسن زاده، سید مصطفی پیغمبری صفحات 35-39
  زمینه و اهداف
  مقاومت به پرتو در گروه متنوعی از باکتری ها وجود دارد، اما اطلاعات کمی در مورد تنوع زیستی باکتری های بومی مقاوم به پرتو در مناطق پرتوزای ایران وجود دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی باکتری های بومی مقاوم به پرتو از نمونه های خاک یک منطقه پرتوزا بود.
  مواد و روش کار
  نمونه های خاک از منطقه مورد نظر جمع آوری شده و از آنها رقت های متوالی تهیه گردید. سپس در محیط کشت TGY agar کشت داده شدند و در دمای 30 درجه سلسیوس گرمخانه گذاری گردیدند. در ادامه، تمامی سویه های جداسازی شده در دوزهای 0 تا 30kG پرتودهی گاما شدند و مجددا در محیط کشت TGY agar کشت داده شدند. سپس، سویه مقاوم به پرتو جداسازی شده و با روش های میکروبیولوژی و توالی یابی ژن 16SrRNA شناسایی شد.
  یافته ها
  از مجموع 20 سویه جدا شده از کشت نمونه های خاک، فقط یک سویه (F1 5kG) در مقابل پرتو گاما از خود مقاومت نشان داد. آنالیز فیلوژنتیکی بر پایه توالی یابی 16SrRNA نشان داد که سویه F1 5kG به جنس Kocuria تعلق دارد و این سویه مقاومت به اشعه گاما در دوز 5000Gy دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد سویه F1 5kG می تواند به مدت طولانی در محیط های پرتوزا زنده بماند و کاندید مناسبی برای پاکسازی زیستی زباله های هسته ای باشد. هم چنین، با شناسایی پروتئین های دخیل در مقاومت نسبت به پرتو، می توان کاربردهای دیگری نیز از این باکتری بدست آورد.
  کلیدواژگان: باکتری مقاوم به پرتو گاما، جنس Kocuria، آنالیز فیلوژنتیکی
 • علی کاظم تبریزی، جلیل فلاح مهرآبادی*، ناصر قائمی، خسرو عیسی زاده صفحات 40-45
  زمینه و اهداف
  مقاومت به پرتو در گروه متنوعی از باکتری ها وجود دارد، اما اطلاعات کمی در مورد تنوع زیستی باکتری های بومی مقاوم به پرتو در مناطق پرتوزای ایران وجود دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی باکتری های بومی مقاوم به پرتو از نمونه های خاک یک منطقه پرتوزا بود.
  مواد و روش کار
  نمونه های خاک از منطقه مورد نظر جمع آوری شده و از آنها رقت های متوالی تهیه گردید. سپس در محیط کشت TGY agar کشت داده شدند و در دمای 30 درجه سلسیوس گرمخانه گذاری گردیدند. در ادامه، تمامی سویه های جداسازی شده در دوزهای 0 تا 30kG پرتودهی گاما شدند و مجددا در محیط کشت TGY agar کشت داده شدند. سپس، سویه مقاوم به پرتو جداسازی شده و با روش های میکروبیولوژی و توالی یابی ژن 16SrRNA شناسایی شد.
  یافته ها
  از مجموع 20 سویه جدا شده از کشت نمونه های خاک، فقط یک سویه (F1 5kG) در مقابل پرتو گاما از خود مقاومت نشان داد. آنالیز فیلوژنتیکی بر پایه توالی یابی 16SrRNA نشان داد که سویه F1 5kG به جنس Kocuria تعلق دارد و این سویه مقاومت به اشعه گاما در دوز 5000Gy دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد سویه F1 5kG می تواند به مدت طولانی در محیط های پرتوزا زنده بماند و کاندید مناسبی برای پاکسازی زیستی زباله های هسته ای باشد. هم چنین، با شناسایی پروتئین های دخیل در مقاومت نسبت به پرتو، می توان کاربردهای دیگری نیز از این باکتری بدست آورد.
  کلیدواژگان: باکتری مقاوم به پرتو گاما، جنس Kocuria، آنالیز فیلوژنتیکی
 • منصوره مومن هروی، سیما راستی*، زریچهر وکیلی، علیرضا مروجی، فضه حسینی صفحات 46-52
  زمینه و اهداف
  انگل های روده ای یکی از مشکلات عمده پزشکی و بهداشتی در کشورهای در حال توسعه است که باعث سو تغذیه، اسهال، کاهش وزن و کم خونی در انسان بخصوص در کودکان می شود. این مطالعه با هدف بررسی شیوع آلودگی های انگلی در کودکان افغانی مدارس ابتدایی و راهنمائی کاشان انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی 430 دانش آموز افعانی مدارس ابتدایی و راهنمائی کاشان در سال90- 1389 انجام گرفت. 430 دانش آموز بصورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند نمونه های مدفوع به روش مستقیم و فرمالین - اتر مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند.244 کودک با روش چسب اسکاچ بررسی شدند. در این مطالعه شیوع انگل های روده ای و ارتباط آنها با برخی عوامل مثل سن و جنس بررسی گردید. داده ها با استفاده از روش آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 430 نفر دانش آموز مورد بررسی49.7% پسر و بقیه دختر بودند. 34 % آلوده به انواع انگل های روده ای بودند. میزان آلودگی به انگل های روده ای بیماریزا 15.4% بود. میزان آلودگی به انگل های روده ای به ترتیب شیوع عبارت بودند از: انتاموبا کلی (16.5%)، ژیاردیا لامبلیا (8/8%)، بلاستوسیتیس هومنیس (7%)، اندولیماکس نانا (3.4%)،یدآمبا بوتچلی (3.4%)،انتامبا هیستولیتیکا، انتامبا دیسپار (1.2%)،کیلوماستیکس مسنلی (1.62%) هیمنولپیس نانا (1.8)، آسکاریس (0.2%). میزان آلودگی کودکان به انتروبیوس ورمیکولاریس (اکسیور) با روش چسب اسکاچ 13.5% بود. بین طول مدت زندگی درافغانستان ومیزان آلودگی به انگل های روده ای تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (03/0=p).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه میزان آلودگی به انگل های روده ای و به خصوص انگل های بیماریزا در کودکان افغانی نسبتا بالا است؛ لذا انجام آزمایش های دوره ای و درمان کودکان آلوده، آموزش بهداشت کودکان و والدین بخصوص مادران و مربیان در زمینه رعایت بهداشت فردی و بهسازی محیط جهت کنترل و پیشگیری از بیماری ضروری است.
  کلیدواژگان: انگل روده ای، مدارس ابتدایی و راهنمایی، کودکان افغانی
|
 • Mohammadreza Mahzonieh, Heidar Heidari Khoei, Mohammad Ghasemi Shamsabadi, Fatemeh Heidari Pages 1-6
  Background And Objectives
  Chlamydia psittaci is an intracellular bacterium that may cause endemic avian chlamydios is and respiratory psittacosis in humans. Feral birds and domesticated poultry are considered as potential hosts. While feral pigeons in towns worldwide are commonly infected, infection may occur via inhalation of aerosols of dried infective avian excreta. The aim of this study was the determination of prevalence of C. psittaci in feces of pigeons in Chaharmahal va Bakhtiari and Yazd provinces in Iran using nested PCR.
  Material And Methods
  Samples were collected from pigeons in bird shops, backyards or cages in houses. Eighty eight genomic DNAs were extracted from the samples with a DNA purification kit (CinnaGen Inc. Iran) according to the manufacturer’s instructions. Extracted DNA was tested to detect C. psittaci DNA by a nested genus- and species-specific PCR. Primers were designed to amplify 16s rRNA. The first pair of primers was specific for the genus, and the second pair was specific to the species of C. psittaci.
  Results
  he average infection rate was about %52 (46 samples from 88 samples).
  Conclusion
  T It shows that a relatively high percentage of pigeons were infected with C. psittaci and may be able to play an important role as a source of infection for human or other mammals. More studies should be done to find more information like predominant genotypes of C. psittaci in Iran.
  Keywords: Chlamydia psittaci, nested PCR, pigeon, psittacosis, Iran
 • Azadeh Fazli, Seyed Ali Pourbakhsh *, Esmaeil Asli, Azam Hadadi Pages 7-14
  Background And Objectives
  Mycoplasma contamination is one of the major concerns in cell culture technology. They can cause undesirable effects on cell cultures. Higher rate of cell culture contaminations by Mycoplasma orale is transmitted by laboratory personnel. Thus, the identification and rapid diagnosis, in controlling and prevention of this contamination are important. The aim of this study was to investigate the detection of Mycoplasma orale using a rapid, sensitive and specific polymerase chain reaction (PCR) method in cell cultures.
  Materials And Methods
  A 16S rRNA-based Mycoplasma genus and specific primers PCR method for Mycoplasma orale were developed. The sensitivity and specificity of this method were determined.The PCR test was used after the cultured isolates were DNA extracted.
  Results
  A total of 62 cell cultures sample were sent to the Mycoplasma Reference Laboratory at Razi Institute in Karaj, for detection of mycoplasma contamination. The specific PCR method reacted positively for the M. orale whereas no response was observed for, other species such as Mycoplasma S., mycoplasma H.,Mycoplasma arginine, mycoplasma L.,mycoplasma F., Mycoplasma pneumoniae, which showed the high specificity of this test. 42 out of 62 samples (67%) were scored positive by Mycoplasma genus. From these 42 samples, 8 (19%) samples were reacted positively in the M. orale specific PCR method.
  Conclusion
  The obtained results are shown that PCR technique is a suitable and valuable tool for the detection of high percentage of mycoplasma contamination in cell cultures. So a large number of samples can be processed more rapidly during less than 24 hours. In conclusion, the PCR method is a rapid process with the high sensitivity, specificity and low cost. Therefore, it can be used routinely in cell culture laboratories.
  Keywords: Mycoplasma orale PCR, Contamination, Detection, Cell culture
 • Farid Khalili Borujeni*, Dr Hamdollah Moshtaghi, Dr Mojtaba Bonyadian Pages 15-21
  Background And Objectives
  Listeria monocytogenes and Listeria ivanovii are two pathogenic species of Listeria. The role of Listeria ivanovii is important in abortion, stillbirth, septicemia in animals and this bacterium sometimes is pathogenic in humans. Contamination of ovine carcasses during the slaughter and processing can cause foodborne infections in humans. In this study we examined the contamination of sheep meat in slaughter house of Shahrekord city to Listeria ivanovii and determined its antibiotic resistance pattern.
  Material And Methods
  A total 200 samples of sheep meat were collected from abattoir and processed by use of two enrichment method. After doing specific biochemical tests and PCR, Listeria spp was identified and antibiotic resistance of isolated Listeria were tested by the agar disc diffusion method.
  Results
  The contamination of sheep carcasses with listeria was 2.5% (5 out of 200 samples). All five isolates (2.5%) were recognized as Listeria ivanovii and were resistant to four antibiotics, sensitive to six antibiotics and intermediate to other antibiotics.
  Conclusion
  According to the contamination rate in sheep carcasses with Listeria ivanovii and the relatively high antibiotic resistance specified in this bacteria, the role of red meat in transmission of Listeria spp. and appropriate use of antibiotics against this bacteria should be considered.
  Keywords: Listeria ivanovii, antibiotic resistance, sheep meat
 • Dr Reza Mirnejad, Shahram Shoja, Dr Abbasali Imani Fooladi* Pages 22-27
  Background And Objectives
  Toxigenic Vibrio cholerae contains ctxA, ctxB and zot genes and comparing to non-toxigenic strains causes severe disease in human. Therefore accurate identification of toxigenic strains is very important. This study the usage of a Multiplex PCR assay for simultaneous detection of the ctxA,ctxB and zot genes of V. cholerae isolated from patients was investigated.
  Material And Methods
  In this study, 73 stool samples were collected and were determined as V. choleraeO1 by serological and biochemical tests. Finally, all of strains. Finally the results were analyzed statistically by SPSS 16 software.
  Results
  According to the results of the Multiplex PCR, the incidences of ctxA, ctxB and zot genes in clinical isolates were obtained as 90.4% (66 samples), 90.4% (66 samples), and 91.7% (67 samples), respectively. All of the strains were belonged to O1serogroup. The results showed that Multiplex PCR is a method for the rapid and accurate detection for toxigenic V. cholerae in clinical isolates. Also, this assay is specific for the detection of Vibrio strains that possess the ctxA, ctxB and zot genes with sensitivity up to 1/100 dilution of the genome per reaction.
  Conclusion
  In case where specific primers were utilized (target genes of ctxA, ctxB and zot), Multiplex PCR has proved to be a simple, fast, and relatively inexpensive method for the rapid and accurate detection of toxigenic V. cholerae strains in the clinical samples.
  Keywords: Vibrio cholerae, Multiplex PCR, ctxA, ctxB, zot
 • Fahime Gholizadeh, Hojat Ahmadi *, Bahman Tabaraie, Mehdi Nejati, Mehdi Sadati, Sara Zahednia Pages 28-34
  Background and Objectives
  vaccination is vital against brucellosis. Although current vaccines have low efficiency, some cell wall compartments such as Outer Membrane Proteins could be used as an immunogenic candidate in vaccine development. By this mean, our aim in this study was to evaluate the humoral immunity of the combination of Brucella abortus RB51 OMPs with the Brucella abortus RB51 live attenuated vaccine, by Serum Bactericidal Acitivity test.
  Materials And Methods
  In this project, first Brucella abortus RB51 was cultivated in brucella agar. The OMPs were extracted by Sodium N-Lauryl Sarcosinate method, then added to the RB51 live attenuated vaccine. Immunization was done by injection of the vaccine to mice and rabbits. The blood was drawn on days 0, 15,30, and 45 from the rabbits and the sera were seperated. Brucella abortus 544 was also injected as challenge. Spleen colony count was also performed.
  Results
  The data from Serum Bactericidal Assay has showed, there was a very high Humoral immunity and response as a bactericidal titre of the serum against Rb51 Live vaccine. There was a significant decrease of colonies in the group vaccinated with the combined vaccine in the Spleen colony count test. Statistical analysis of groups variances showed a significant difference between groups (P<0.05).
  Conclusions
  The Serum Bactericidal Assay results showed despite previous studies, both the combine and live vaccine are capable to stimulate the Humoral immunity. greater activity of combined vaccine to boost the humoral activity might be due to the synergistic effect of this vaccine.
  Keywords: OMPs, Serum Bactericidal Activity test, Brucella abortus RB51 Live Vaccine
 • Mayam Poursoltani, Jamshid Razmyar *, Mohammad Mohsenzadeh, Mostafa Peighambari Pages 35-39
  Background And Objectives
  Clostridium perfringens is a Gram positive, rod shape bacteria that could produce spore and well known as an important pathogen for human being and different species of animals. C. perfringens known as causative agent of many intestinal disorders, such as necrotic and hemorrhagic enteritis in animals and food poisoning in humans. The aim of this study was to determine the contamination of packaged pieces of wings, neck, liver and gizzard of broiler chicken sold in shopping centers with C. perfringens and to determine antimicrobial susceptibility profile of isolates against common veterinary medicine and medicine antibacterial drugs. Method and Materials: In the present study, 180 samples were obtained randomly from fresh packaged wing, neck, liver and gizzard, in Mashhad, Iran. Samples were cultured on Blood agar media, using 7% defibrinated sheep blood and specific media such as Tryptone Sulfite Neomycin Agar (TSN) and Tryptone Sulfite Cycloserine Agar (TSC). Sensitivity of the isolates was determined base on disk diffusion method. Antibiotic susceptibility was determined by disk diffusion using 15 different antibiotics.
  Results
  Out of the 180 samples, 6 samples (2 from wing, 2 from liver, 1 from neck and 1 from gizzard samples) were positive. All of the isolates were conducted for antibiotic susceptibility testing against 15 antimicrobial agents by disc diffusion method. We found out that all the isolates (100%) were resistance to gentamycin, erythromycin and cloxacillin and also susceptible to ampicillin, penicillin and cephalexin.
  Conclusions
  Our findings shows that food stuffs in Iran could infected with resistant C. perfringens that potentially could be a hygienic threat for society.
  Keywords: Clostridium perfringens, Broiler, Antibiotic Susceptibility
 • Ali Kazemtabrizi, Jalil Fallah Mehrabadi*, Naser Ghaemi, Khosro Isazadeh Pages 40-45
  Background And Objectives
  Radiation resistance has been found widely among bacteria but little is known about the biodiversity of radiation resistant-bacteria in naturally radioactive-contaminated places in Iran. The aim of this study is to identify the radio resistant-bacteria isolated from soil samples in such locations.
  Materials And Methods
  Samples were collected from suspected above sites and cultured on TGY agar and incubated at 300C using serial dilutions. All isolates were treated with gamma-radiation from 0 to 30 kGy doses and then plated on TGY agar medium. A radio-resistant isolate was identified by microbiological methods and verified by 16S rRNA sequencing.
  Results
  From a total of 20 isolates which were recovered from soil samples, one isolate (F1 5kGy) could survive against gamma radiation. Phylogenetic analysis based on 16S rRNA sequencing reconfirmed the conventional identification tests showing that F1 5kG bacterium belonged to Kocuria genus with up to 5000Gy resistance to gamma radiation.
  Conclusion
  The results showed F1 5kG bacterium would be well suited for long-term survival in naturally radioactive-contaminated sites and a suitable candidate for bioremediation of radioactive waste. Moreover, identification of proteins which involved in radio resistancy could add further application of this strain in future studies.
  Keywords: γ Radiation, resistant bacterium, Kocuria sp, phylogenetic analysis
 • Mansoureh Momen Heravi, Sima Rasti *, Zarichehr Vakili, Alireza Moraveji, Fazze Hosseini Pages 46-52
  Background And Objectives
  Intestinal parasites are one of the major medical and health problems in the developing countries that cause malnutrition, diarrhea, weight loss and anemia in humans, especially in children. This study was done to the prevalence of intestinal parasites in the Afghan children of the primary and junior high schools of city to evaluate some of the related risk factors.
  Materials And Methods
  this descriptive study was carried out on 430 Afghan students in 2009- 2010.The students were collected by random multi-sectional sampling. Their feces were examined with direct and formalin-ether concentration. Scotch tape test was also performed for 244 students. Prevalence of the parasites and their relationship to some factors such as sex and age group were determined. The data were analyzed by Chi-square test.
  Results
  out of the 430 students, 49.7% were male and the rest were female. The prevalence of intestinal parasites was 33.5%. The frequency of pathogenic intestinal parasite was 15.4%. The rate of intestinal parasite infections were: Entamoeba coli 16.5%, Giardia lamblia 8.8%,Blastocystis hominis 7%, Endolimax nana 3.4%, Iodamoeba buchlelli 3.4%, Chilomastix mesnili 1.62%, Entamoeba histolytica/E.dispar 1.2%,Hymenolepis nana 1.8%, and Ascaris lumbricoides0.2%.Entrobius vermicularis was found in 13.5% of the students using scotch tape test.There was a significant statistical association between duration of living in Afghanistan and intestinal parasitic infections.(p≤0.03)
  Conclusion
  According to the results of this study, the prevalence of parasitic infections in the Afghan children was rather high. Examination and treatment of the students, education of the children and their parents and teachers in the field of personal hygine and environmental sanitation are necessary for prevention of parasite transmission.
  Keywords: Intestinal parasites, Afghan children, primary school