فهرست مطالب

نشریه ادب عربی
سال پنجم شماره 2 (پیاپی 10، پاییز و زمستان 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/10/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود حیدری*، نادیا دادپور، مریم سادات میرقادری صفحات 1-21
  «الشاب الظریف» از شاعران غزل سرای عصر انحطاط، یکه تاز عرصه وامگیری دینی در چارچوپ غزل مادی به شمار می رود، که غزل های او بافتی تاثیر پذیرفته از قرآن، متون دینی و تصوف پدرش «عفیف الدین تلمسانی» است. این پژوهش با بررسی اشعار این شاعر غزل سرا، روابط بینامتنی فوق را مورد کنکاش و واکاوی قرار می دهد و چگونگی قدرت شاعر را در امتزاج متون دینی با غزل صریح که به ظاهر متناقض می نماید، آشکار می سازد و نشان می دهد که او در غزل های مادی خود در وهله نخست بیشترین تاثیر را از قرآن کریم، شعائر و مناسک و سپس اصطلاحات علوم دینی و مضامین صوفی و شخصیت های تاریخ دینی گرفته است. شاعر به طرز خارق العاده ای میان مضامین دینی و غزل مادی ارتباطی عمیق برقرار می سازد و به بالاترین مرتبه بینامتنیت که نفی کلی است، دست می یابد. استخراج و کشف این لایه های تنیده متون، به خوانش عمیق و رسیدن به درک نوینی از اثر ادبی کمک شایانی می کند.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، بینامتنیت، الشاب الظریف، غزل مادی
 • رسول دهقان ضاد*، آزاده میرزایی تبار صفحات 23-46
  عبدالعزیز مقالح شاعر معاصر یمنی از جمله شاعرانی است که در بیان تجارب و مفاهیم شعری خویش از اسطوره ملل مختلف، بهره فراوان گرفته است. در این میان بهره گیری شاعر از اسطوره های یونانی، جلوه ای بارز و خاص یافته است. هر چند در ابتدای بهره گیری از این عنصر شعری، مقالح نیز همچون بسیاری از شاعران تنها به نقل ساده اسطوره پرداخته و کارکرد اسطوره در شعر وی جنبه اشاری یافته است، اما دیری نمی گذرد که شاعر موفق می گردد بر تن اسطوره، تجربه های معاصر خویش را بپوشاند و با تقویت بعد نمادین و سمبولیک اسطوره مورد نظر خویش، آنچنان که می خواهد از دغدغه ها و آمال خویش، داد سخن سر دهد. شاید بتوان گفت که مهمترین هدف شاعر در بهره گیری از اسطوره این است که مردم خویش را از ظلم بی حد و حصر حکومت آگاه ساخته، در راه بیداری مردم گام بردارد و بدینسان خویشتن را نیز از گزند حکومت در امان دارد.
  در این جستار برآنیم تا پس از نگاهی گذرا به چگونگی ورود اسطوره به دنیای شعری عرب و ارتباط تنگاتنگ آن با ادبیات، به بررسی و تحلیل اسطوره های یونانی به کار گرفته شده از سوی شاعر و میزان موفقیت شاعر در این بهره گیری بپردازیم.
  کلیدواژگان: عبدالعزیز مقالح، اسطوره های یونانی، کارکرد اسطوره، رمز و نماد
 • فرهاد رجبی صفحات 47-68
  پس از کم رنگ شدن حضور سنتی وزن و قافیه در شعر و ورود مسائل و دغدغه های جدید به این عرصه، ضرورت استفاده از ظرفیت ها و ابزارهای مختلف برای بیان مفاهیم، بیش از گذشته احساس گردید.شاعران کوشیدند با استفاده از عناصر متعدد، مفاهیم را به شکلی مطلوب به مخاطبان خود منتقل کنند؛ از جمله این عناصر، استفاده از عنصر موسیقی برآمده از تکرار بود که در شعر احمد مطر عراقی و عمران صلاحی پارسی گوی، نقشی برجسته به خود می گیرد.در این جستار برآنیم تا با تمرکز بر همین مبنا ضمن نگرش در شعر دو شاعر و کارکرد موسیقی در شعر امروز، سهم مقوله تکرار را از این رهگذر در ارتباط با معنابخشی، مورد توجه قرار دهیم. نتایج برآمده نشان می دهد پدیده تکرار در شکل های مختلف خود نه تنها به ملموس تر و عمیق تر شدن انتقال معنا کمک می کند، بلکه دو شاعر، از این طریق، در گسترش دادن به حدود معنای واژگان نیز توفیق یافته اند.
  کلیدواژگان: احمد مطر، عمران صلاحی، تکرار، موسیقی، معنا
 • غلامعباس رضایی هفتادر، ابراهیم نامداری، علی اکبر احمدی صفحات 69-88
  آشنایی زدایی خروج از مالوف و آشناست، خروجی که در پی آن برای خواننده یا شنونده سخن، شگفتی حاصل شود، یعنی شاعر یا ادیب با زدودن تکرار از صورت زبان، سخنی زیبا و تاثیرگذار خلق کند، شگرد شاعر و ادیب در این است که عادت را از زبان می زداید و زبانی نو می آفریند؛ زبانی که مهم ترین هدفش برجسته سازی گفتار عادی است و این همان زبان شعر است. شاعر یا ادیب برای رسیدن به این مقصود، ابزارهای زبانی می خواهد که مهم ترین آن ها استعاره است، آشنایی زدایی دو نوع است: 1- جایگزینی (که محور اصلی آن استعاره است) 2- ترکیبی یا ساختاری (که در تقدیم و تاخیر، التفات، حذف و اضافه پیش می آید). البته هر عدولی، آشنایی زدایی به شمار نمی آید، مگر آن که جنبه رسانگی زبان نیز در نظر گرفته شود و صرف این که در زبان، استعاره بیاوریم، شعر به وجود نمی آید بلکه باید آن عدول، در مخاطب تاثیر بگذارد و نیز زیبا باشد تا مخاطب از آن لذت ببرد. آشنایی زدایی هدف شعر نیست، بلکه به عنوان یکی از شگردهایی است که فضای شعر را ابهام آمیز می کند تا خواننده برای دریافت معنی به زحمت بیفتد و در نتیجه با درک معنی هیجان زده شود و از آن لذت ببرد.
  کلیدواژگان: آشنایی زدایی، آشنایی زدایی جایگزینی، آشنایی زدایی ترکیبی، زبان شعر و زبان نثر، رسانگی
 • هادی رضوان، نسرین مولودی صفحات 89-112
  به کار گیری اسطوره در شعر شاعران عرب سابقه طولانی دارد، اما شاعران معاصر با اثر پذیری از ادبیات غرب، اسطوره ها را به شیوه ای متفاوت و در قالب هایی نو به کار گرفتند و از آن در تعبیر از مقاصد و اغراض گوناگون بهره بردند.
  عیسی مسیح (ع)، در شعر معاصر عرب کارکردی نمادین دارد. این شخصیت در شعر خلیل حاوی، با اسطوره در می آمیزد و چهره ای اسطوره ای می یابد.
  حاوی در پی شرایط نابهنجار سرزمین عرب، در آرزوی رستاخیز به سر می برد. رستاخیزی عظیم که حیات بهتری را برای ملت عرب به ارمغان آورد. او با زنده کردن فرهنگ ایثار و از خود گذشتگی، راه رسیدن به این تحول و دگرگونی را در نزد همگان، روشن تر جلوه داده است. مسیح (ع) در شعر او، جلوه گاهی از جانبازی و فداکاری باشکوهی است که حیات مجدد را به مردم محروم و ستمدیده هدیه می دهد. مسیح (ع) در نزد این شاعر، در کنار تموز، اسطوره رستاخیز، قرار می گیرد و با آن در می آمیزد. با معانی والایش یکی می شود و وجودی یگانه می یابد؛ آنچنان که گویی مسیح (ع)، خود تموز است که در قالبی متفاوت ظاهر شده است.
  کلیدواژگان: خلیل حاوی، شعر معاصر عرب، مسیح(ع)، تموز، اسطوره، رستاخیز
 • ولی الله شجاع پوریان صفحات 113-134
  قصه، در عرصه فرهنگ و انتقال مفاهیم انسانی قدمتی کهن دارد و سازگارترین فرم کلامی با ذهن بشر است. از همین روی دامنه مخاطبانش وسیع تر و قدرت نفوذش بیشتر است. گرچه زبان اصلی قرآن، زبان دین و هدایت معنوی است، اما در کامل ترین وجه خود از شیوه داستان سرایی برای ابلاغ پیام خویش بهره برده است.
  این مقاله کوشیده است با استفاده از آثاری که تاکنون در زمینه قصه های قرآن نگارش یافته است، وجوه امتیاز و تفاوت قصص قرآنی را با قصه های بشری به اختصار بررسی کند و در عناوین چهاردهگانه: «درستی گزاره ها، واقعی بودن داستان، فشردگی گفت وگوها، گزینشی و انتخاب گرایانه، شکسته شدن وحدت زمانی، پردازش پایه پایه، گره افکنی و مبهم گویی، تکرار و مکرر گویی، گفت وگوهای میان قصه ای، داستان در داستان، تنوع و تفنن در داستان پردازی، طرح ناگهانی قصه، پرده پوشی و عفیف گویی و حضور حداقلی زن در قصه های قرآنی»، تنظیم کرده و بدست دهد. پیش از آن، نیز به تبارشناسی کوتاهی از واژه قصه و ساختار اختصاصی قصص قرآنی اشارت رفته است.
  کلیدواژگان: قرآن، قصه های قرآنی، قصه های بشری، داستان، ویژگی قصه های قرآنی
 • حبیب الله عباسی، شهره معرفت* صفحات 135-154
  عصر نهضت، روزگار تجدید زندگی عرب بود. تحول و دگردیسی در ساختار زندگی سیاسی- اجتماعی عرب، پس از عصر نهضت، دگرگونی در عرصه ادبیات را نیز در پی داشت. با دگرگونی های ادبی، داستان در معنای امروز آن به عنوان یک نوع ادبی جدید وارد ادبیات شد و گونه های مختلفی را آفرید که پیش از آن یا وجود نداشت یا شکلی متفاوت داشت. یکی از گونه های نو آفریده این نوع ادبی، داستان کوتاه بود. محمود تیمور، از پیشگامان داستان کوتاه در مصر، در این گونه داستانی خوش درخشید و به عنوان پدر داستان کوتاه عرب شناخته شد. در این پژوهش پس از بیان زمینه های سیاسی- اجتماعی- ادبی عصر نهضت، با روش ساختاری به بررسی و تحلیل دگرگونی های ذهن، زبان، شکل و ساختار دو داستان «الشیخ جمعه» و «عم متولی»، از نخستین داستان های تیمور پرداخته می شود. داستان اول «الشیخ جمعه» با تعلق به گونه داستان کوتاه واقع گرا، در شکل و محتوا ویژگی های یک قصه رمانتیک کهن را نیز در خود دارد و جلوه های سنت در آن بیشتر است، حال آن که در داستان دوم، «عم متولی»، به داستان های کوتاه واقع گرای جدید، نزدیک تر است.
  کلیدواژگان: داستان کوتاه، عناصر داستان، سنت، مدرنیسم، محمود تیمور
 • محمدحسن فوادیان، مرتضی قدیمی صفحات 155-174
  دیک الجن حمصی یکی از معدود شاعران عصر عباسی است که به جای مدح این و آن، شعرش را تنها در راه بیان احساسات و عقاید خویش قرار داده است. یکی از مهم ترین باورهای این شاعر علوی، اعتقاد به حق مسلم امام علی (ع) در جانشینی پیامبر (ص) است که در دیوانش هرچه زیباتر به تصویر کشیده شده است. وی برای اثبات خلافت امام علی (ع)، دو دسته از دلایل نقلی و عقلی را مطرح می کند. در بخش دلایل نقلی، واقعه غدیر خم، حدیث منزلت، و حدیث قرطاس را بیان می کند، و در بخش دلایل عقلی نیز از شاخص هایی چون قرابت امام علی (ع) و پیامبر (ص)، دانایی، سخنوری، شجاعت، ثبات قدم و خیرخواهی آن حضرت سخن می گوید که هر مخاطب منصفی با شنیدن مجموعه این دلایل، به حقانیت امام علی (ع) در جانشینی پیامبر (ص) ایمان می آورد.
  کلیدواژگان: دیک الجن حمصی، شعر شیعی، خلافت امام علی (ع)، دلایل عقلی و نقلی
 • حسن گودرزی لمراسکی صفحات 175-192
  انسان به عنوان اشرف مخلوقات، مورد توجه فیلسوفان پیشا سقراطی بود؛ ولی با ظهور سقراط این توجه، کمرنگ شد چون که وی به نسبی بودن برتری های انسان اشاره نمود. بعد از گذشت قرن های متمادی، فیلسوفان بزرگی چون کیرکگارد، مارتین هایدگر، ژان پل سارتر و... ظهور کردند که انسان را محور توجهشان قرار داده و مکتب اگزیستانسیالیسم را بنیان نهادند. این مکتب در مورد انسان و اصالتش سخن گفته، بر تقدم وجود بر ماهیت تاکید ورزیده و همه چیز را از آن انسان می داند. اگزیستانسیالیسم در ادبیات جهانی به خصوص ادبیات معاصر عربی نفوذ کرده و شاعران و ادیبانی چون ادونیس، سیاب و... از آن تاثیر پذیرفتند. یکی از آن ها، یوسف الخال، از شاعران بنام مدرنیسم در شعر معاصر عرب است که در این جستار، با روش تحلیل محتوا و تکیه بر ابیات او، به تاثیر اگزیستانسیالیسم در شعر او با محورهای انسان، آزادی و تعهد پرداخته می شود؛ چرا که وی برای انسان و اصالت او ارزش و اهمیت زیادی قائل است تا جایی که از نظام های کمونیستی به دلیل نادیده گرفتن نبوغ انسان و استعدادهای فردی او، شدیدا انتقاد می کند. از نظر او انسان همه چیز است و آزادی حق مسلم اوست؛ آزادی ای که به شناخت او از حقیقت و تشکیل جامعه ای آزاد، کمک کند. او ادبیات را در خدمت انسان دانسته و ادیبی را ارزشمند می شمارد که نسبت به فرد و جامعه، تعهد داشته و حاضر باشد جانش را در راه میهن خود فدا کند.
  کلیدواژگان: یوسف الخال، اگزیستانسیالیسم، انسان، آزادی و تعهد(گیب، 1366: 1) در پی این هجوم
 • یحیی معروف، مسلم خزلی صفحات 193-216
  نقد روانشناسی یکی از حوزه های جدید نقد ادبی به شمار می رود که ناقد در آن بر اساس اصول علم روانشناسی به نقد و تحلیل اثر ادبی می پردازد. پژوهش حاضر به نقد روانشناسی شخصیت در اشعار متنبی تحت عنوان نبرد، تعارض و کشمش بین سطوح سه گانه شخصیت: نهاد، خود و فرا خود، می پردازد. اهداف این گفتار عبارتند از: الف) پرهیز از قلم فرسایی و دخالت دادن سلیقه شخصی در امر نقد مطالب و استناد مطالب به علم روانشناسی. ب) بیان کشمکش و تعارض بین سطوح سه گانه شخصیت. ج) بیان نقش مهم خود «ego» در ساختار شخصیت متنبی به عنوان عامل نظم دهنده در شخصیت. د) بیان مکانیسم های دفاعی- روانی بکار گرفته شده توسط متنبی. این نوشتار با شیوه تحلیل محتوا و بر اساس نظریه شخصت فروید (بدون توجه به مسائل جنسی) و به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. از نتایج به دست آمده این پژوهش، تعارض و کشمکش در سطوح سه گانه شخصیت متنبی است. این تعارض به شکل نبرد «فرا خود» با نهاد و فراخود با «خود» نمود پیدا می کند. همچنین «خود» نقش بسیار مهمی در ساختار شخصیت متنبی ایفا می کند، از یک طرف خواسته های نهاد را برآورده می سازد و از طرف دیگر «خود» را با اهداف آرمانی «فرا خود» هماهنگ می کند. و به این دو بخش شخصیت برای رسیدن به اهدافشان کمک می کند. از نتایج دیگر این پژوهش مکانیسم های دفاعی- روانی متعددی است که متنبی برای رهایی از فشار روانی آنها را به کار برده است.
  کلیدواژگان: نهاد، خود، فراخود، مکانیسم دفاعی، روانی، متنبی
 • مهدی ناصری، اصغر جلالوند صفحات 217-238
  محمود تیمور(1894- 1973م) یکی از داستان نویسان بزرگ معاصر عرب است که با آفرینش نوشته هایی پربار، کمک شایانی به ادب تازی نموده است. این نویسنده را «پدر داستان نویسی معاصر عرب» گفته اند. یکی از ره توشه های ادبی او، «شمس و لیل» نام دارد که سفرنامه ای واقعی و آمیخته به خیال شگرف نویسنده است. نگارندگان در این جستار بر آن بوده اند که به نقد این رمان پرداخته و در این میان، آراء، افکار و سبک و اسلوب نویسنده را مورد بررسی قرار دهند. سیر مقاله به گونه ای است که با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا با بیان مقدماتی درباره نویسنده و بر پایه ساختار و درون مایه به نقد و بررسی این کتاب پرداخته و در پایان به این نتیجه دست می یابد که «شمس و لیل» چون آیینه ای تیمور را شناسانده؛ به گونه ای که با بررسی مکان و زمان، شخصیت های دوگانه داستان، ترکیبات هماهنگ و موسیقی شگفت انگیز، همچنین نگرش به درون مایه هایی از جمله عشق و دلبستگی بسیارش به میهن (مکتب رومانسی) و رخداد های راستین و واقعی داستان (مکتب رئالیسم)، سبک و اسلوب این نویسنده را در آفرینش این رمان به رخساره تصویر می کشاند.
  کلیدواژگان: محمود تیمور، شمس و لیل، ساختار و درون مایه، سبک و اسلوب
 • شهریار نیازی، نعیم رحمانی صفحات 239-262
  قرینه های مختلفی در فهم معنای یک جمله، نقش دارند. نحویان نیز به این امر واقف بوده و در تحلیل های خود از قرینه های متفاوتی استفاده کرده اند. پس از آشنایی نحویان با منطق ارسطویی و ورود مسائل فلسفی در نحو، بیشتر توجه آنان به قرینه اعراب معطوف شد و این امر نقش قرینه های دیگر را کم رنگ تر کرد تا جایی که علم نحو، علم اعراب نامیده شد. در عصر حاضر دانشمندانی با در نظر گرفتن این مساله، در پی تحلیلی نو و علمی از قرینه های موثر در فهم معنی بوده اند. تمام حسان با ارائه نظریه همبستگی قرینه ها در فهم معنی، خواستار توجه یکسان به همه قرینه ها شد. وی هشت قرینه لفظی و پنج قرینه معنوی را معرفی می کند که یکپارچه و منسجم، معنی را به مخاطب منتقل می سازند.
  این مقاله می کوشد با معرفی این نظریه و تبیین جایگاه آن در جامعه علمی، رویکرد جدیدی در نگاه به متن ارائه دهد، رویکردی که قرینه های مختلف را در فهم معنی موثر می داند. این نظریه بازتابی از قرینه های مختلف و پراکنده در کتب نحوی به خصوص در دیدگاه های حازم قرطاجنی و عبدالقاهر جرجانی است که تمام حسان آنها را پس از دسته بندی، بیان کرده است.
  کلیدواژگان: تمام حسان، همبستگی قرینه ها، رخصت در قرینه، اعراب
|
 • Mahmood Heidari*, Nadya Dadpoor, Maryam Mirghaderi Pages 1-21
  Al-shab Al-Zarif، one of the most Well-known Poets of Decadence Age، is Also a Foremost Borrower of Religious Texts in the Field of Worldly Lyric. His Lyrics are Influence by Quran، Various Religious Texts، and Notions of his Sufi Father، Afif Al-din Telmesani. This Study Tries to Examine the Works of this Prominent Poet and Analyze Their Intersexual Relations to Show his Power in Mixing Religious Materials With Clearly Expressed and Seemingly Contradictory Lyric. This Study Reveals That His Works First and Foremost Inspired by Quran، Religious Rites and Rituals and Then Religious Science Terminology، Sufi Concepts، and Finally، Various Historical Religious Figures. He Expertly and Extraordinarily Intertwines Worldly and Religious Meanings Together and Reaches The highest Level of Intersexuality Which is Complete Negation. Finding the Hidden Layers Inside Various Literary Texts Makes a Deeper Reading and Helps us to Understand that Particular Text more Thoroughly and See it in a Completely New Way.
  Keywords: Quran, Intersexuality, Al, shab Al Zarif, Worldly Lyric
 • Rasool Dehqan-Zad*, Azadeh Mirzaeitabar Pages 23-46
  Yemeni Poet Abdul-Aziz Maqaleh is Regarded Among the Poets Who have been Influenced by the Myths of Different Nations. Meanwhile this Poet has Used Clearly and Outstandingly from the Greek Mythology. Although Maqaleh has Used in the Beginning of his Poem – Like Other Poets- From the Indexical Aspect of Myths، But he Soon Became Successful to Cover his Own Contemporary Experience on the Myths. Perhaps the Main Aim of the Poet’s Use of Myth is That to Make People Aware of Limitless Oppression of Government. With having a Quick Look at how the Myth Entered into the World of Arabic Poetry and After Study of its Close Relationship with Literature، This Article Reviews and Analysis Greek Myths Used in The Poems of Abdul-Aziz Maqaleh.
  Keywords: Abdul, Aziz Maqaleh, Greek Mythology, Myths Function
 • Farhad Rajabi Pages 47-68
  After Weakening of Traditional Presence of Rhythm and Rhyme in Poem and Introducing of New Issues and Challenges، the Necessity of Using the Capacity and Various Tools for Indicating Concepts Received more Attention. Poets by Using Different Elements Struggled to Communicate with Their Audience Properly. One of These Elements Derived from Music is Repetition Which is so Brilliant in Ahmad Matar and Omran Salahi''s Poems. The Present Article Focuses on Above Mentioned Principles and Investigates These Two Poems of the Poets and the Function of Music in Nowadays Poems. Furthermore، the Concept of Repetition in Relationship with Meaning will be Discussed Meticuously. The Results Showed that Repetition in its Various Forms not only Help to Deepen the Transfer of Meaning but Also، The Two Poets Via that Expand the Boundary of Vocabulary Meanings.
  Keywords: Ahmad Matar, Omran Salahi, Repetition, Music, Meaning
 • Gholam Abbas Rezaee Haftador, Ebrahim Namdari, Ali Akbar Ahmadi Pages 69-88
  Defamiliarization Means Egression of Acquaintance and Accustomed Egression that Followed the Reader or Listener the Surprise after Asks it. Thus Poet or Scholar with the Elimination of Repeats of the Languages Face، Create Beautiful and Influential Language، Because Words Due to Our Repeated are Normal so do not See them، Tip Poet and Scholar in the Habit of Speaking and Create a new Language. For This Purpose، The Poet or Scholar Need Tools Language That Most of Them are Metaphors and Two Types of Defamiliarization Aids Occurs: 1- Replacement (Whose Metaphor is Central) 2 – Combined (Which Happen in Inversion، Favor، Remove and Adding). Naturally had to Brand Each Backtrack Unaccounted Defamiliarization but Considered Phases of Language Audibility and Brought Metaphor in Language is not Create Poem but it have to an Effect on the Reader and Too have a Beautiful Effect Until Enjoy it.
  Keywords: Defamiliarization, Replacement Defamiliarization, Combined Defamiliarization, Language of Poem, Language of Prose, Audibility
 • Hadi Rezwan, Nasrin Muloodi Pages 89-112
  Arabic Poets have Used Myth Since Long in Their Poems. But After Literary Resurrection and Making Connection with Culture and Literature of West، they Have Used Myth as a new Method for Presenting their Interest and a Useful tool in the Description. Christ، one of the God’s Prophets that has Sent to the People for Guidance، in the Arabic Contemporary Poem has a Symbolic Effect. This Personality in the Khalil Havy’s Poem will Associate with Myth and will Gain Mythical. Havy has a Wish of Resurrection in the Rough Situation in Arab’s Territory. a Huge Resurrection that has Gain better life for Arab’s Nation. He has Show more Clear the Path of this Changing in Front of the Public whit Restore to life the Culture of Generosity and Self Denial more Clear. Christ in his Poem will Present Renewed life to the Deprived and Oppressed People that is Showing Magnificent of Self-Sacrifice and Devotion. Christ in his Poem Such as Tammuz is Resurrection of Myth and will Associate with it. It will Associate with it’s Eminent Meanings and has Gain Unique Mean، as if Christ is Such as Tammuz that has Appear in a Different Shape.
  Keywords: Contemporary Arab's Poem, Christ, Tammuz, Myth, Resurrection
 • Vali-Allah Shojapourian Pages 113-134
  Story has Long been Exploited to Transfer Human Culture and Concepts. It is the most Consistent Verbal form to the Human Mind. Therefore، its Audience Spectrum is more Widespread and its Influence Power is Higher. Though the Qur''an''s main Language is the Language of Religion and Spiritual Guidance، it Exploits the Storytelling Method in its Complete form to Disseminate its Message. Useing the Literature on Qur''anic Stories، this Paper Attempts to Examine the Privileges as well as the Differences Existed between Qur''anic Stories and Human Stories and also to Classify them into Fourteen Headings of “Accuracy of the Statements، Being a true Story، Compactness of Talks، Selectivity، Breakdown of time Unity، Step-by-Step Process، Obfuscation and Vagueness، Iteration، Talks Amid Stories، Stories in Stories، Variety and Fun in Storytelling، Sudden Report of the Story، Secrecy and Virtuousness as well as small Presence of Women in the Qur''anic Stories”. Earlier، a Short Etymology of the Words in the Stories as well as the Special Structure of the Qur''anic Stories were also Considered.
  Keywords: Quran, Quranic stories, Human stories, story, Characteristics of Quranic stories
 • Habibullah Abbasi, Shohre Marefat* Pages 135-154
  Nehzat Age was Time of Renewal in Arab Life. More than، Political and Social Change the Whole Literature also Revolutionized in this Period. With this Literary Changes، the Fiction in its Modern Usage as a Literary form Interred to Literature and Created Different Species that didn’t Exist Before or They had a Different form. Short Story was One of These new Species that Emerged in the Literature of that Time. Mahmoud Teymour Pioneer Writer of Short Story in Egypt was Eminent in this Field who is Known as the Father of Arabic Short Story. In this Study after Explaining the Social and Political and Literary Atmosphere of Nehzat، the Changes of Mind and Language and form and Structure in Two Teymours Early Stories: Al-Sheykh Jome and Am Motawali by Structural Method are Studied. The First Story، «Alshaykh Jom`a»، Belongs to Realistic Category of Short Stories in the form and Content، it also has Features of an old Romantic Story and it’s Traditional Aspects are more Prominent While the Second Story، «Am Motavaly»، is Closer to the new Realistic Short Stories.
  Keywords: Egyptian Short Story, Story Elements, Tradition, Modernity, Mahmoud Teymour, Al, Sheikh Jome, Am, Motawali
 • Mohammad Hasan Fuadian, Morteza Ghadimi Pages 155-174
  Dic ol Jen al Hemsi is one of the Few Shiite Poets that Made Use of His Poem to Express His Belief and Feeling، Instead of Praising Wealthy and Powerful People. One of His Important Parts of His Beliefs Centralized on the Subject that Imam Ali is the Real Sovereign after the Prophet Mohammad Peace be Upon Him and Declared his Idea Through his Poem. Dic ol Jen Presents Two Kinds of Scriptural and Intellectual Reasons to Proof Imam Ali’s Right in the Mentioned Affair. In His Poems Dic ol Jen Notes Qadire Khom Event، Hadith e Manzelat and Hadith e Qertas، as Intellectual Reasons. On the Other Side he Recites Imam Ali’s Eloquence، Bravery، Resoluteness، Benevolence، as Scriptural Reasons. These Reasons Make Everyone to Believe in Imam Ali’s Sovereignty after Prophet Mohammad PBUH، and to Reproach his Right Usurpers.
  Keywords: Dic ol Jen al Hemsi, Imam Ali's Caliphate, Dic ol Jens Poetry
 • Hasan Goodarzi Lemraski Pages 175-192
  Human as the Superior of the Creature was More Important for Pre-Socrates، But by Emerging Socrates this Remark Become Pale Because he Pointed to be Average of Human''s Powers. After many Decades، Some Grand-Phipspher Such as Kierkegaard، Nietzsche، Martin Heidegger and Jean-Paul Sartre Entered and they have Taken Attention to Human and Established Existentialism. This Academy Spoke about Human and His Gentry and Emphasized on Existence Primacy on Identity and that Human is the Only Creature who can Make his Identity. from This Academy Point of View، all Things are for Hunan. this Academy has Influenced in World Literature، Especially in Arab''s Contemporary Literature، and Affect an Scholars and Poets. One of Them، Joseph Alkhal Named Modernism Poet in Contemporary Arab Poetry. Man and His Originality is Important for Him and Criticals the Communist Systems، Because Ignore the Individual Genius of Man and His Talent. of his View، Human is Everything and Freedom is His Right. Freedom that Help Him for Forming Freedom Society and Recognize the Fact. he Knows the Literature in Serving of Human. he Knows Poet the Value that be Committe to the Human and Society. this Paper by Analyzing his Distiches Try to Describe Existentialism in Joseph Alkhal Poem and Deals thery Element of it Like: Human، Freedom and Commitment.
 • Yahya Marof, Moslem Khezeli Pages 193-216
  Psychological Criticism is Considered as a New Field in Literary Criticism، That Critic، Review and Analyzes the Literary Work Therein Based on Principles of Psychology. The Present Study، Address to the Personality Psychology Criticism of Mutanabbi Poetry as Battle، Conflict، and Tension Within Three Levels of Personality: Id، Ego and Superego. The Objectives of this Paper Include: 1-Avoid From Both Writing Tough and Interference Personal Taste in Subject Review and Try to Citing Topics to Psychology Science، 2- Express the Conflict and Tension Between Three Levels of Personality، 3- Explanation The Important Role of Ego in Mutanabbi Personality Structure As a Regulatory Factor in Personality، and 4- Expression of Defense-Mental Mechanisms Used by Mutanabbi. This Study was Written by Content Analysis Method and Based on Freud’s Personality Theory (Regardless of Sex Subjects) and Was Performed by Library Method. One of the Results of This Study is Essence of Conflict and Tension in Three Levels of Mutanabbi Personality. This Conflict is Evident in a Battle of Superego With Id as Well as Superego With Ego. Also the Ego Plays an Important Role in Personality Structure of Mutanabbi; On the One Hand، to Meet the Demands of the Id and From Other hand Coordinate Itself with Idealistic Goals of Superego، and Helps to these Two Aspects of Personality to Achieve Goals. One of the Other Results in this Study is Determine Multiple Defense-Mental Mechanisms that Mutanabbi Applied them to Stress Relief.
  Keywords: Id, Ego, Superego, Defense, mental Mechanism, Mutanabbi
 • Mahdi Naseri, Asghar Jalalvand Pages 217-238
  Mahmoud Taymour (1894-1973) is one of the Great Contemporary Arab Fiction Writers، Who has Contributed a Lot to the Arabic Literature. He was a Pioneer of the Modern Arabic Novel and Short Story and He was Called the Father of Contemporary Arabic Fiction. One of His Most Important Works is Shams and Layl Which is a Real Travelogue Mixed with the Writer’s Wondrous Fantasy. In this Paper The authors have Reviewed this Novel، and Studied the Views، Opinions and Styles and of The Mahoud Taymour. The authors of This Paper Came to This Conclusion that This Book is Like a Mirror Which Shows the Taymour''s Personality. Reviewing the Place and Time، the Dual Characters، Synchronized Composition and Amazing Music، and With the View into the Themes Such as Love and Devotion to his Homeland (Romantic School) and Real Events and Real Stories (School of Realism)، this Paper Seeks to Depicts The Mahmoud Taymour''s Style in the Creation of this Novel.
  Keywords: Mahmou Taymour, Shams, Layl, Structure, Themes, Style
 • Shahriar Niazi, Naeem Rahmani Pages 239-262
  Different Symmetries Play a Role in Understanding the Meaning of a Sentence. Syntacticians have been aware of this Issue and have Used a Variety of Symmetries in their Analyses. When The Arabic Syntax Became Familiar with the Aristotelian logic and Received some Philosophical Issues، Most of the Syntacticians Focused Upon the Arabic Symmetry and Few Attentions were Directed Towards other Symmetries and this Led to the Idea of Naming the Science of Syntax as an Arabic Science. In the Current Era، Some People، by Considering this Issue، have Attempted to Find a New Analysis and Knowledge of Effective Symmetries in Understanding the Meaning. Tammam Hassan، by Presenting the Theory of Symmetric Correlation in Understanding Meaning، has Intended to Pay Attention to all Symmetries Without Considering any Differences Between Them. He Introduces Eight Verbal and Five Semantic Symmetries Which in an Integrated Way Convey the Meaning to the Readers/Audience. The Present Paper Attempts to Introduce this Theory and by Determining its Place in The Scientific Community Presents a New Approach in Examining the Text، an Approach Which Assigns a Role for all Symmetries in Understanding Meaning. This Theory is a Reflection of Different and Unorganized Symmetries in Syntactic Books Especially Hazem qartajanni and Abdolghaher Gorgani’s Ideas Which Enabled Tammam Hassan to Classify Them and Present his Own Ideas
  Keywords: Tammam Hassan, Symmetric Correlation, Symmetric Permission, Desinential Infleetion