فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (فروردی ن و اردی بهشت 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/16
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدحسن احرامپوش، حسین علیدادی، محمدتقی قانعیان، علی اصغر نجف پور، علی اکبر دهقان کنگ زیتون، بتول محب راد* صفحات 1-12
  مقدمه
  آرسنیک یکی از عناصر سمی متداول است که عمدتا توسط آب در محیط انتقال می یابد. حضور آرسنیک در آب آشامیدنی از نگرانیهای اصلی بسیاری از تامین کنندگان آب در جهان است. بنابر این در این مطالعه جذب زیستی آرسنیک توسط ساکارومایسس سرویسیه (مخمر نان) غیرفعال به عنوان یک جاذب زیستی ارزان قیمت از محیط آبی انتخاب گردید.
  روش بررسی
  این بررسی یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی بوده که برروی 243 نمونه سینتیک بر اساس روش های آماری در یک سیستم ناپیوسته انجام گردید. در این مطالعه اثر فاکتورهای زمان تماس (5، 15، 30، 60، 120 دقیقه و 24 ساعت)، pH (5، 7 و 9)، غلظت آرسنیک(100، 250، 500، 750 و 1000 میکروگرم در لیتر) و دوزهای جاذب (5/0، 1، 5/2 و 5 گرم در لیتر) بررسی شد. در نهایت، سینتیک جذب و ایزوترمهای تعادلی ماده جاذب مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  ساکارومایسس سرویسیه غیر فعال در pH برابر با 5، مقدار جاذب زیستی g/L 1 و غلظت اولیه فلز μg/L 100 دارای 49/89 % حذف آرسنیک است. ماکزیمم جذب پس از مدت زمان 60 دقیقه مشاهده گردید. سینتیک جذب از مدل مرتبه دوم با حداکثر 999/0 R2 = پیروی می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با افزایش pH محلول کارآیی جذب آرسنیک کاهش می یابد و pH بهینه در محدوده 5 می باشد. کارایی حذف آرسنیک با افزایش جرم ساکارومایسس سرویسیه تا محدوده 1 گرم در لیتر افزایش و اما با افزایش غلظت اولیه آرسنیک کاهش می یابد. حداکثر جذب در همان 15 دقیقه اول واکنش مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: سینتیک جذب، آرسنیک، محلولهای آبی، ساکارومایسس سرویسیه غیر فعال، جذب زیستی
 • محمد ملکوتیان، مریم صادقی، علیرضا نصیری* صفحات 13-21
  مقدمه
  برخی سنگ های ساختمانی عناصر رادیواکتیوی نظیر اورانیوم و توریوم دارند. از آنجا که انسان بطور متوسط 80 درصد وقت خود را در داخل ساختمان ها سپری می کند احتمال پرتوگیری آن توسط انسان بالا می رود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی دزیمتری سنگ های ساختمانی در سنگفروشی های شهر کرمان در سال 1392 به منظور مشخص کردن میزان پرتوزایی آنها می باشد.
  روش بررسی
  با مراجعه به سنگفروشی های شهر کرمان، سنگ های ساختمانی موجود و مصرفی، شناسایی و فهرستی از آنها تهیه گردید. جمعا 275 نمونه از انواع مختلف سنگ توسط دزیمتر قلمی مدل MKS در دو حالت تعیین آهنگ دز گاما EDR))Equivalent Dose Rate برحسب میکروسیورت بر ساعت و تعیین دز معادل گاما ED (Equivalent Dose) برحسب میلی سیورت اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بیشترین میزان EDR در سنگ های گرانیت مورد آزمایش مربوط به گرانیت وارداتی قرمز چین به میزان 22/0، در سنگهای مرمریت، صورتی انارک به میزان 077/0، در سنگ های آهکی، زرد ماکو به میزان 03/0 و در سنگ های چینی، کرم عباس آباد به میزان039/0 میکروسیورت بر ساعت مشاهده شد. میزان ED تمامی نمونه ها برابر صفر تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  اگرچه میزان پرتوی اکثریت سنگ های مورد آزمایش کمتر از حد مجاز می باشد اما میزان دز سنگ های گرانیت کمی بیش از حد مجاز می باشد، از این رو توصیه می شود در مواردی که سنگ های مشابه با دز کمتر در کشور وجود دارد از ورود آنها جلوگیری شود. ضمنا تدوین استانداردهای ملی برای پرتوزایی انواع سنگ ها به منظور استفاده در ساختمان ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دزیمتری، سنگ های ساختمانی، کرمان، گاما
 • محمدرضا مفیدی*، مهدی شکوهمند، محمد صادق سعید آبادی، زهرا عبادی صفحات 22-29
  مقدمه
  در صورت آلودگی حتی تعداد کمی از لاشه ها به برخی از باکتری های بیماریزای غذایی، احتمال پخش این آلودگی در سردکن های آبی(چیلرها) در کشتارگاه طیور و در نتیجه، آلودگی سایر لاشه ها وجود دارد در این تحقیق وضعیت کلی فرم، سالمونلا و باکتریهای سرمادوست در دو ناحیه از کشتارگاه صنعتی مرغ در استان یزد بررسی شد.
  روش بررسی
  نمونه گیری برای هر یک از خطوط (کشتار و چیلر) در دو مرحله قبل از ورود و بعد از خروج از خط و در سه زمان ابتدا، وسط و انتهای زمان کشتار صورت پذیرفت. 5 لاشه مرغ بصورت کاملا تصادفی انتخاب و شماره گذاری شده نمونه گیری از آنها در دو مرحله قبل از ورود به خط و بعد از خروج از خط با روش شستشوی کامل لاشه با استفاده از آب پپتونه صورت گرفت. در مجموع 120 نمونه اخذ شده برای کشت و شمارش به آزمایشگاه ارسال شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از اختلاف معنی دار میان میزبان کلی فرمهای خط کشتار و چیلر بوده به عبارت دیگر میزان جمعیت کلی فرم در خط کشتار به صورت معنی داری از چیلر بیشتر بود (01/0 P<). در خصوص سالمونلا تنها اختلاف معنی داری بین دو کشتارگاه مشاهده شد به طوری که در کشتارگاه یک این مقدار به طور معنی داری از کشتارگاه دو کمتر بود(5/0 P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق اختلاف معنی داری را بین تیمارهای مختلف در رابطه با باکتریهای سرمادوست نشان نداد.در مجموع می توان گفت که آلودگی های ثانویه در خط کشتار و افزایش تدریجی دمای آب چیلر می تواند در افزایش بارمیکروبی کلی فرم و سالمونلا موثر باشد، اما با توجه به دمای لاشه تاثیری بر باکتریهای سرمادوست ندارد. از ا ین رو با توجه به بعضی تفاوتها بین کشتارگاه های مورد مطالعه می توان با اصلاح مدیریتی و همچنین نصب تجهیزات و امکانات مناسب در خط تخلیه شکم نسبت به کاهش بار میکروبی ناشی از آلودگی ثانویه به کلی فرم و سالمونلا اقدام نمود.
  کلیدواژگان: کلی فرم، سالمونلا، باکتریهای سرمادوست، سرد کردن لاشه، کشتارگاه صنعتی مرغ
 • محمد رنجبرعزت آبادی*، محمدامین بهرامی، جواد صادقی، محمد مرادی، رقیه معصومی، نجمه باقیان، فرزانه هادیزاده صفحات 30-39
  مقدمه
  زمان انتظار بیان گر میزان دسترسی به خدمات و یکی از عوامل مهم است در مدیریت و سازماندهی بخش بهداشت و درمان است. زمان انتظار بیمار برای دریافت خدمات مورد نیاز همچنین یکی از ابزارهای تعیین اثر بخشی درما نگاه سرپایی می باشد. هدف مطالعه حاضر تعیین متوسط زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های شهید رهنمون و افشار شهر یزد در سال 1389 می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضراز نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی در سال 1389 انجام گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه بیماران مراجعه کننده به درمانگاه های شهید رهنمون و افشار شهر یزد بود که از بین آنها تعداد 264 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.برای جمع آروی داده ها از چک لیست استفاده شد، سپس جهت تجزیه و تحلیل آنهااز نرم افزار استفاده شد.
  یافته ها
  متوسط زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به درمانگاه شهید رهنمون در قسمت پذیرش، صندوق و سالن انتظار به ترتیب 7 دقیقه، 8/1دقیقه و 5/63 دقیقه و در درمانگاه افشار به ترتیب 19 دقیقه، 7/1دقیقه و 38 دقیقه بود. لازم به ذکر است میان قسمت پذیرش (p=. /..)و سالن انتظار (P=. /..)اختلاف معنی دار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از سیستم نوبت دهی تلفنی در درمانگاه های مذکور، تدوین برنامه زمان کاری مشخص برای پزشکان از سوی مدیریت درمانگاه، افزایش ساعت کاری پزشکان در درمانگاه با اولویت دادن یا سهم داشتن بیماران غیر بومی برای پذیرش و افزایش تعداد پزشکان متخصص در بخش هایی که با ازدحام بیماران همراه است می تواند زمان انتظار را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: زمان انتظار، بیمار، درمانگاه
 • هادی رحیم زاده برزکی، سمیه بیرمی، مرتضی منصوریان*، ابوطالب بای، مصطفی قربانی، زهرا شفیعیان، عزیز رضاپور، فربد عبادی فرد آذر، زهرا نوری مطلق، ناهید شفیعیان صفحات 40-47
  مقدمه
  سرخ کردن زیاد روغن سبب هیدرولیز، اکسیداسیون و پلیمریزاسیون روغن می گردد. این امر در بدن رادیکال های آزاد ایجاد نموده و از علل سرطان، بیماری های التهابی، آترواسکلروز، پیری و نظایر آن می باشد. این تحقیق با هدف تعیین عدد پراکسید در روغنهای مصرفی قنادی ها، رستورانها و اغذیه فروشی های شهر گرگان در سال 1390 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی از تمام قنادی ها، رستورانها و اغذیه فروشی های شهر گرگان (124 مورد) به روش سرشماری در ساعاتی که روغن بیشترین حرارت را دیده بود مطابق استاندارد شماره 493 موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران نمونه برداری شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و تعیین عدد پراکسید مطابق با استاندارد شماره 4179 نمونه ها آنالیر شده و به وسیله نرم افزار آماری SPSS و آزمون تی جفتی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از 43 نمونه مربوط به قنادی ها، 24 نمونه (56%) قابل مصرف و 19 نمونه (44%) غیر قابل مصرف بودند(015/ 0 p=). از مجموع 15 نمونه مربوط به رستورانها و آشپزخانه های مرکزی، 6 نمونه (40%) قابل مصرف و 9 نمونه (60%) غیر قابل مصرف بودند (021/0 p=). از مجموع 66 نمونه مربوط به اغذیه فروشی ها و ساندویچی ها، 12 نمونه (18%) قابل مصرف و 54 نمونه (82%) غیر قابل مصرف بودند (000/ 0 p=). تفاوت معنی داری بین نمونه های قابل مصرف و غیر قابل مصرف در هر سه صنف وجود داشت(000/ 0 p=).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد عدد پراکسید در روغن های مصرفی قنادیها، رستورانها و آشپزخانه های مرکزی، اغذیه فروشیها و ساندویچی های شهر گرگان بسیار بالاتر از حد مجاز است. از این رو به نظر می رسد اجرای برنامه های آموزشی در مورد تغذیه و به کارگیری روش های صحیح طبخ و سرخ کردن مواد غذایی برای کارکناان این مراکز ضروری باشد.
  کلیدواژگان: پراکسید، روغن، رستوران، فست فود، قنادی
 • جمشید آیت اللهی، احمد زحمت کش سردوراهی، محمدرضا شریفی، علی فتاحی بافقی، سید حسین شاهچراغی* صفحات 48-57
  مقدمه
  امروزه علیرغم پیشرفتهای حاصل شده در تمام علوم و به خصوص علم پزشکی وبهداشت، همچنان بیماریهای انگلی به عنوان یک معضل بزرگ بهداشتی- اقتصادی اغلب کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به شمار می آید و این کشورها را با از دست دادن نیروی انسانی زیاد، مصرف هزینه های بالا و اتلاف وقت به منظور ریشه کنی و کنترل انگل ها دچار مشکل ساخته است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- مقطعی گذشته نگر طی یک سال (1391-1390) در شهر یزد انجام شد. روش نمونه گیری به صورت آسان و با سرشماری ازکلیه مراجعین به آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقی یزد می باشد. نمونه های مدفوع با روش مستقیم (سرم فیزیولوژی و لوگل) تهیه شده و به وسیله میکروسکوپ نوری توسط پرسنل آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه بیمارستان شهید صدوقی یزد بررسی شدند.
  یافته ها
  نتایج آزمایش به عمل آمده و گزارش شده بر روی 33096 نمونه، ارتباط معنی داری بین فراوانی آلودگی وجنس را نشان داد (001/0 P <) که17481 نفر (52%)از مراجعین، مرد و بقیه زن بودند. 380 نفر(8/60%)از افراد آلوده مرد و 244 نفر(2/39%) از آنها زن بودند. بیشترین میزان آلودگی به ترتیب مربوط به تک یاخته ژیاردیا (4/43%) و بلاستوسیستیس هومینیس (1/40%) بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که فراوانی انگلهای روده ای در استان یزد به علت آب وهوای گرم و خشک و سطح بهداشت مناسب، پایین بوده و در مورد اکثر انگل ها کاهش و در موارد معدودی، افزایش غیر محسوس نشان می دهد. لازم به ذکر است، همانند دیگر نقاط کشور بیشترین شیوع آلودگی مربوط به تک یاخته ژیاردیا و بلاستوسیستیس هومینیس در سنین پایین می باشد.
  کلیدواژگان: بیماری های انگلی، انگل های روده ای، تک یاخته، کرم، یزد
 • محمود وکیلی*، علیرضا آدینه فر، آذر پیر دهقان صفحات 58-69
  مقدمه
  نظام سلامت کارآمد نیازمند مشارکت فعال و رابطه ی نزدیک ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و دریافت کنندگان این خدمات می باشد. بنابر این رعایت حقوق بیماران یک جزء جدایی ناپذیر از ارائه خدمات بهداشتی درمانی می باشد. وجود و تدوین و ابلاغ منشور نمی تواند دلیلی بر اجرا و رعایت آن باشد بنابراین ارزیابی میزان رعایت آن ضروری به نظر می رسد. هدف از این مطالعه، بررسی میزان رعایت حقوق بیماران بستری در بیمارستان شهید صدوقی و ضرورت رعایت این حقوق از دیدگاه بیماران می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی مقطعی در 3 ماهه ی آذر، دی و بهمن سال 1391 بر روی 200 نفر از بیماران بستری در بیمارستان شهید صدوقی از طریق یک مصاحبه ی حضوری انجام شد. افراد مورد مطالعه به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استانداری بود که بر اساس منشور حقوق بیماران تهیه شده و در مطالعات قبلی روایی و پایایی آن تایید شده است. داده ها بعد از جمع آوری با استفاده از نرم افزار 18 SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  در این مطالعه در مجموع میزان رعایت حقوق بیماران 2/63% و ضرورت رعایت آن 85/76% از نظر بیماران بدست آمد. بین میزان رعایت حقوق بیماران و ضرورت آن در مجموع همبستگی مثبت و معنی دار (000/0 = P و 49/0 = R) مشاهده شد. میزان رعایت حقوق بیماران و ضرورت رعایت آن با جنس و تاهل ارتباطی نداشت ولی با تحصیلات، محل سکونت و سن بیماران ارتباط معنی داری مشاهده شد به نحوی که در بیماران ساکن شهر، تحصیلات بالاتر و سن بالاتر بیشتر گزارش شد. میزان رضایتمندی بیماران از بیمارستان با میزان رعایت حقوق بیماران در کل و در تمام حیطه ها ارتباط مستقیم معنی دار(000/0 = P) داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان رعایت حقوق بیماران و ارتباط آن با رضایتمندی بیماران از بیمارستان، برای افزایش رضایتمندی بیماران و بهبود ارائه خدمات به آنان رعایت منشور حقوق بیمار ضروری به نظر می رسد و یکی از راهکارهای مهم افزایش رعایت حقوق بیماران، افزایش آگاهی آنان از منشور حقوق بیمار می باشد.
  کلیدواژگان: منشور حقوق بیمار، رعایت حقوق بیمار، ضرورت توجه به حقوق بیمار، بیمارستان
 • محمدحسین دهقانی تفتی، علی دهقانی*، محمد حسین احمدیه یزدی، احمد رفیعی خرانق، ایران داداشی صفحات 70-79
  مقدمه
  اعتیاد به مواد مخدر افراد سالم، مثبت و فعال جامعه را به بیمارانی مهمل و مصرف کننده تبدیل می کند. این تحقیق با هدف بررسی شیوع سوء مصرف مواد اپیوئید در مراجعین به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد با تست راپید و تست کروماتوگرافی انجام شد.
  روش بررسی
  در این تحقیق افرادی که به علل مختلف از جمله ازدواج، استخدام و جواز کسب درسالهای 86تا 88 به آزمایشگاه تشخیص اعتیاد یزد مراجعه کردند به روش توصیفی - مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند.حجم نمونه 2790 نفر و روش نمونه گیری تصادفی بود. نخست اطلاعات دموگرافیک در پرسشنامه ثبت و سپس نمونه ادرار با حضور مامور در آزمایشگاه گرفته و با استفاده از نوار تست انیسان آزمایش راپید انجام و در صورت مثبت بودن جواب، از بقیه نمونه ادرار، آزمایش کروماتوگرافی انجام و پرسشنامه تکمیل گردید.
  یافته ها
  در این تحقیق جمعا 2790 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. میانگین سنی نمونه ها 2/7 ± 9/25 سال بود. 9/62% مرد و بقیه زن بودند. 2/73% از نمونه ها جهت ازدواج،5/15% جهت استخدام، 3/3% جهت اخذ جواز کسب و بقیه(8%) به جهت دلایل دیگر مراجعه نموده بودند. شیوع مصرف مواد اپیوئید 3/5% با حدود اطمینان 95% از 5/4% تا 1/6% بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه چون فرد می دانسته جهت تشخیص اعتیاد مراجعه می کند و با عدم مصرف مواد در طی سه روز جواب آزمایش منفی می شود،لذا شیوع اعتیاد کم بوده و لزوم انجام آزمایش تشخیص اعتیاد بخصوص در متقاضیان ازدواج ضروری است. با محاسبه عود، مصرف مواداپیوئید در مردان 15 برابر زنان بدست آمد که معنی دار بود(05/0 P≤). دیگر ریسک فاکتورهای مواد اعتیاد آور شامل سن بالاتر، پایین تر بودن سطح آموزش، شغل کارگری و آزاد، سیگاری بودن و سابقه فامیلی اعتیاد در خانواده بودند.
  کلیدواژگان: آزمایش اعتیاد، میزان شیوع اعتیاد، تست راپید، یزد
 • سید سعید مظلومی محمود آباد، حسن رضایی پندری، حسن شهبازی* صفحات 80-92
  مقدمه
  آنفلوآنزا یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است که باعث بیماری میلیون ها نفر از مردم می شود. ارزیابی دانش و نگرش عمومی در پیشگیری از انتقال شیوع بیماری بسیار ضروری می باشد چرا که تاثیر زیادی بر رفتارهای بهداشتی مردم دارد و ممکن است در کنترل بیماری امری کمک کننده باشد، لذا برآن شدیم که آگاهی، نگرش و رفتارهای مردم شهرستان یزد را در خصوص آنفلوآنزای(H1N1) A بررسی نمائیم.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی از نوع مقطعی می باشد که در سال 1389 بر روی 560 نفر از مردم شهر یزد انجام گرفت. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده که پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت.پس از وارد کردن داده ها در نرم افزار آماری SPSS با استفاده از آزمون های آماری، ANOVA، T-test، Chi square و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  آگاهی نمونه های مورد بررسی، متوسط ولی نگرش و عملکرد آنها نسبتا خوب بوده است. همبستگی مثبتی بین آگاهی و نگرش(019/0 = (p، آگاهی و عملکرد(001/0> P) و نگرش و عملکرد(004/0 = (p وجود داشت و زنان از عملکرد بهتری نسبت به مردان برخوردار بودند(001/0 = (p.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش افزایش اطلاعات مردم از طریق برنامه های مدون آموزشی، پوستر، پمفلت و همچنین از طریق رسانه های ارتباط جمعی (رادیو، تلویزیون) و پزشک پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، آنفلوآنزای خوکی(A(H1N1
 • محمد ابراهیم بهرام، محمدجواد پوروقار*، محمدرضا ساده صفحات 93-103
  مقدمه
  سالمندی، دورانی حساس از زندگی بشر می باشد و توجه به مسایل و نیازهای این مرحله، یک ضرورت اجتماعی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته تمرین منتخب پیلاتس بر کیفیت زندگی مردان سالمند غیر ورزشکار می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش نیمه تجربی انجام شد. 40 مرد سالمند غیر ورزشکار به روش تصادفی، از جامعه در دسترس مردان سالمند که در سال 1391 به مرکز بهداشتی و درمانی منطقه اردهال کاشان مراجعه کرده بودند؛ به عنوان نمونه انتخاب، و به صورت تصادفی، در دو گروه مساوی تجربی (سن2/3 ± 13/65، وزن91/6 ± 40/70، قد 91/7 ± 165)، و کنترل (سن 53/2± 86/64، وزن 940/4± 13/61، قد 73/4 ± 20/163) جای گرفتند. ابعاد مختلف کیفیت زندگی آزمودنی ها، از طریق پرسشنامه کیفیت زندگی-26 (Quality of Life Questionnaire-26)، اندازه گیری شد. سپس گروه تجربی به مدت 12 هفته برنامه ورزشی پیلاتس را اجرا کردند. طی دوره تمرین، آزمودنی های گروه کنترل هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی نداشتند. برای طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کالموگروف- اسمرنوف، و برای ارزیابی اثر بخشی تمرینات از تحلیل کوواریانس و آزمون T در سطح معناداری 05/0 P≤ استفاده شد.
  یافته ها
  اختلاف معناداری در کیفیت زندگی، ابعاد سلامت جسمانی (9/146F=، 0001/0P=)، سلامت روانی (5/186F=، 0001/0P=)، روابط اجتماعی (6/335F=، 0001/0P=)، سلامت محیطی (5/287F=، 0001/0P=)، و کیفیت زندگی (کلی) (3/69 F=، 0001/0P=) سالمندان درگروه تجربی بدست آمد (05/0≥P). اما در گروه شاهد تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0P≥).
  نتیجه گیری
  در مجموع 12 هفته تمرین پیلاتس، موجب بهبود کیفیت زندگی و متغیرهای مرتبط، در سالمندان مرد غیر ورزشکار شد. این شیوه می تواند به عنوان یک راهکار غیرتهاجمی و غیر دارویی برای ارتقای سطح زندگی سالمندان پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: تمرینات پیلاتس، کیفیت زندگی، سالمندان
 • علی اکبر مدرس مقدم*، جواد حاتمی صفحات 104-114
  مقدمه
  اجتماعی شدن یک فرایند دو جانبه ارتباطی میان فرد و جامعه است. به همین دلیل جریانی پیچیده به شمار می آید که ابعاد و جوانب گوناگونی دارد. از جمله این ابعاد می توان به کسب مهارت های اجتماعی، چگونگی برقراری ارتباط با سایر افراد و سازگاری اجتماعی اشاره کرد. محیط خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی در فراهم ساختن امکان یادگیری سازگار با محیط نقش و مسئولیت مهمی بر عهده دارند. این بررسی با هدف مقایسه میزان سازگاری اجتماعی در کودکان عادی و نابینای مدارس ابتدایی شهر مشهد انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی می باشد و تعداد 270 نفر از دانش آموزان نابینا و عادی مقطع ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی92-91 شرکت داشتند. دانش آموزان نابینا به صورت سرشماری و دانش آموزان بینا به روش طبقه ای خوشه ای و تصادفی از بین مدارس عادی انتخاب گردیدند. روش جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی بود که این پرسشنامه در سال 1974 در آمریکا جهت استفاده برای دانش آموزان 7 تا 13 ساله طراحی شده است. این آزمون شامل 11 خرده مقیاس، 38 زیر مجموعه و 260 سوال می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از روش t تست برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید(05/0 P <).
  یافته ها
  مقایسه میانگین نمرات سازگاری اجتماعی این دانش آموزان نشان داد تفاوت معنی داری بین بینایان و نابینایان از لحاظ آماری وجود ندارد (8/0 = P). نتایچ میانگین سازگاری اجتماعی بین دختران نابینا و پسران نا بینا از نظر آماری معنی دار نبود(10/ = P) ولی بنابر نتایج، ناسازگاری در پسران بیشتر از دختران می باشد. در این مطالعه ناسازگاری پسرهای بینا به مراتب بیشتر از دختران بینا بوده که از نظر آماری اختلاف معنی دار می باشد (00/0 = P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، نا سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر نابینا بیشتر از دانش آموزان دختر بینا بود. در مجموع این ناسازگاری به مراتب در پسرها بیشتر از دختران می باشد لذا توجه به آموزش و برنامه ریزی علمی و منسجم برای آنها توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، کودکان عادی، کودک نابینا، مدارس
 • حسین فلاح زاده*، مریم غفاری کیا، نعیمه کیقبادی، حسن سعادتی صفحات 115-123
  مقدمه
  طی چند دهه اخیر، افزایش میزان اشتغال زنان در جامعه باعث شده است که آنها در معرض عوارض استرس زای متعدد محیط کار از جمله افسردگی قرار گیرند. با توجه به نقش مهم زنان در جامعه و خانواده، این مطالعه به منظور مقایسه میزان افسردگی، اضطراب و استرس در زنان شاغل و زنان خانه دار شهر شیراز انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و به روش مقطعی بر روی زنان شاغل و خانه دار شهر شیراز با استفاده از پرسشنامه 21DASS انجام شده است. این پرسشنامه برای هر یک از حیطه های افسردگی- اضطراب- استرس 7 سوال دارد و دامنه پاسخ به سوالات اصلا، کم، متوسط و خیلی زیاد می باشد و به هر سوال به ترتیب نمره 1 الی 4 تعلق می گیرد. روش نمونه گیری بصورت خوشه ای است. مجموعا 233 نفر انتخاب شدند که 107 نفر شاغل و 126 نفر خانه دار بودند. داده های جمع آوری شده وارد نرم افزار16SPSS و با استفاده ازآماره های توصیفی و آزمونMan Witney تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه میانه نمره اضطراب و افسردگی به ترتیب در زنان شاغل 10و 9 و در زنان خانه دار 10و10 بدست آمد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار نبود. (05/0
  کلیدواژگان: استرس، افسردگی، اضطراب، زنان شاغل، زنان خا نه دار، شیراز
 • حسین جعفری منصوریان*، امیرحسین محوی، ادریس بذرافشان، احمد جنیدی جعفری صفحات 124-144
  مقدمه
  سرب از سمی ترین فلزات سنگین غیر ضروری موجود در محیط زیست بوده که از نظر سمیت، در زمره آلاینده های درجه اول قرار می گیرند. در این مطالعه کارایی الکتروکواگولاسیون با جریان متناوب و مستقیم با استفاده ازالکترودهای میله ای آهن و فولاد ضدزنگ در حذف سرب از فاضلاب صنعت باتری سازی مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  نمونه های فاضلاب از صنعت باتری سازی گرفته شد. در سلول الکتروشیمیایی از الکترودهای میله ای آهن و فولاد ضدزنگ استفاده و اتصال آنها به یکدیگر به صورت سری و به منبع تغذیه به صورت تک قطبی صورت گرفت.
  یافته ها
  کاربرد جریان متناوب، با الکترود آهن در دانسیته جریان mA/cm 2 6 موجب حذف سرب تا 7/96 %شد و با الکترود فولاد ضد زنگ در دانسیته جریان mA/cm 2 8 برابر با 8/93 % بدست آمد. با کاربرد جریان مستقیم حذف بهینه سرب با الکترود آهن به ترتیب برابر با 2/97 % در دانسیته جریان mA/cm 2 6 و با الکترود فولاد ضدزنگ برابر با 2/93 % در دانسیته جریان mA/cm 2 8 حاصل شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل ازاین تحقیق با موارد مشابه انجام شده توسط محققین دیگرهمخوانی دارد. با توجه به داده های حاصل شده این فرایند می تواند به عنوان روشی مناسب برای توسعه فرایند الکتروکواگولاسیون در مقیاس صنعتی در حذف سرب از محیط های آبی مطرح گردد.
  کلیدواژگان: الکتروکواگولاسیون، جریان مستقیم، جریان متناوب، الکترود آهنی، الکترود فولاد ضد زنگ
 • عباسعلی دهقانی تفتی، زهرا فرزانه، محمدعلی مروتی شریف آباد، اعظم محمدلو، مهدی میرزایی علویجه* صفحات 145-156
  مقدمه
  حدود دو و نیم میلیون نفر در ایران به هپاتیت ب، به عنوان دومین علت شایع هپاتیت حاد، مبتلا می باشند. پرسنل گروه پزشکی و افرادی که با خون و مایعات بدن بیماران سر و کار دارند بیش از جمعیت عادی در معرض خطر بوده و به بیماری مبتلا می شوند. لذا پیشگیری در این گروه حائز اهمیت است. یکی از مدل های تغییر رفتار در آموزش بهداشت، الگوی اعتقاد بهداشتی است که روی تغییر در اعتقادات تمرکز دارد. این مطالعه با هدف تعیین اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی و به روش مقطعی بود که در آن اد 351 از پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت به روش سرشماری، وارد . اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش هجدهم و با کمک آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی چون ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و تی تست مستقل در سطح معناداری 05/0 مورد آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین سن شرکت کنندگان 13/8 ±03/35 سال بود. میانگین نمره کسب شده در هر یک از سازه ها عبارتند از: آگاهی 67/2±73/11 (محدوه نمره 14-0)، حساسیت درک شده 1/3±41/15 (محدوه نمره 20-4)، شدت درک شده 84/2 ±17/15 (محدوه نمره 25-5)، منافع درک شده 49/3±59/12 (محدوه نمره 15-3)، موانع درک شده6/2 ±68/10 (محدوه نمره 20-4) و راهنما برای عمل 35/1±66/2 (محدوه نمره 4-0). در این مطالعه همبستگی مستقیمی میان حساسیت درک شده و آگاهی (001/0P<، **498/0=r) وجود داشت. ارتباط آماری معناداری میان سطح تحصیلات با میانگین نمره آگاهی (001/0>P)، حساسیت درک شده (001/0>P)، منافع درک شده (02/0=P) و راهنما برای عمل (036/0=P) مشاهده شد. همچنین میان محل کار شرکت کنندگان در مطالعه و میانگین نمره آگاهی (028/0=P)، شدت درک شده (001/0=P)، منافع درک شده (001/0>P) و راهنما برای عمل (001/0>P) ارتباط آماری معناداری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  عقاید شرکت کنندگان در سطح قابل قبولی قرار داشت. با توجه به وجود شرایط مخاطره آمیز متعدد پیرامون این افراد، اهمیت و ضرورت آموزش مداوم در خصوص پیشگیری و مقابله با انتقال این بیماری در کارکنان بخش سلامت احساس می شود. از این رو، آموزش مداوم آشنایی با مسائل و نحوه برخورد با بیماران و مراقبت از آنان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: هپاتیت ب، الگوی اعتقاد بهداشتی، پرسنل بهداشتی درمانی
 • سیداحمد میرحسینی* صفحات 157-167
  با توجه به مشکل افسردگی که بعضی از افراد جامعه به آن مبتلا هستند و افراد مبتلا به لحاظ کم حوصلگی از بسیاری مزایای زندگی محروم می شوند، هر نوع راهکار در پیش گیری و رفع آن دارای اهمیت است. شیوه های درمان دارویی و همین طور مشاوره کمک مناسبی است. ولی نباید آموزه های دینی را در این رابطه نادیده گرفت. بعضی موارد موثر در این رابطه مثل خودباوری، توجه به داشته ها و توانمندی هایی که شخص از آن ها بهر ه مند است، استمداد از ذات مقدس الهی و دوام توجه و اعتماد به خداوند، ارزیابی صحیح از زندگی دنیا و آخرت، توجه مناسب به دیگران و پرهیز از بدخواهی آنان، پرهیز از تنهایی و بیکاری، مسافرت کردن و استفاده از تفریحات سالم و کتاب خوانی در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: افسردگی، پیش گیری و درمان، آرامش
|
 • Mh Ehrampoush, H. Alidadi, Mt Ghaneian, Aa Najafpoor, Aa Dehghan, B. Mohebrad * Pages 1-12
  Introduction
  Arsenic is a common toxic element that is mainly transported in the environment by water. Arsenic in drinking water is of major concern to many of the water utilities in the world. Therefore, the objective of this study was selected biosorption of arsenic by inactive Saccharomyces cerevisiae as low-cost biological adsorbent from aqueous solution.
  Methods
  This experimental study was performed in laboratory scale and was performed on 243 synthetic samples in a batch system. In this study the effect of parameters such as contact time (5,15,30,60,120,min and 24 h), pH (5,7,9), fluoride concentration (100, 250, 500, 750,1000 µg/l) and absorbent dosages (0.5,1,2/5,5g/l) was evaluated. Finally biosorption kinetic and equilibrium isotherms of adsorbent was investigated.
  Results
  The removal efficiency of inactive Saccharomyces cerevisiae was 89.49% at pH 5, adsorbent dose of 1g/L and initial metal concentration of 100 mg/L. Maximum uptake was observed after the Contact time of 60 minutes. In addition absorption isotherm followed pseudo-second order model with a maximum R2 = 0.999.
  Conclusion
  The results of study showed that biosorption efficiency decreases with increase in pH of solution. Optimum pH of biosorption was 5. The Removal efficiency of arsenic enhanced with increase in mass of Saccharomyces cerevisiae up to 1 g/L, but The Removal efficiency decreased with increase in initial concentration of arsenic. Maximum absorption was observed in 15 minutes.
  Keywords: kinetics, Arsenic, Aqueous solutions, Inactive saccharomyces cerevisiae, Biosorption
 • M. Malakootian, M. Sadeghi, Ar Nasiri * Pages 13-21
  Introduction
  Some of the building stones have radioactive elements such as uranium and thorium and since people spend averagely 80 % of their time within the buildings, it increases the possibility of sunshine exposure. The aim of this study was to evaluate the dosimetry of building stones in Kerman in 2013 to determine the radioactivity of them.
  Methods
  From the salestones of Kerman, a list of building stones was prepared. A total of 275 samples from variety of rocks were measured by pen dosimeter models MKS on both the gamma dose rate EDR (Equivalent Dose Rate) according to Microsievert/h and the dose of gamma- ED (Equivalent Dose) according to millisievert.
  Results
  The highest rate of EDR was found in granitic rocks related to the red granite imported from China at a rate of 0.22, the marble stones, pink of Anarak rate of 0.077, on calcareous rocks, Yellow of Makoo rate of 0.03 and the Chinese Stones, Cream of Abbas Abad rate of 0.039 microsievert per hour respectively. The ED content of all samples was determined zero.
  Conclusion
  Although the amount of radiation of the majority of the stones tested was less than the amount recommended, it is advised that in cases that there are similar stones with the lower dose in the country, their import be prevented. Meantime, the national standards compatible with the authorized recommendations for radioactivity be planned for different kinds of stones to be used in the buildings.
  Keywords: Dosimetry, Building stones, Kerman, Gamma
 • Mr Mofidi *, M. Shokoohmand (Ms) Saeedabadi, Z. Ebadi Pages 22-29
  Introduction
  Even if a small number of poultry carcasses contaminate with pathogenic food bacteria, the chance of spreading the infection in the chillers of poultry slaughterhouse, resulting in contamination of other carcasses also have been observed. In this study, Coliform bacteria, Salmonella and the Psychrophiles in the two different poultry slaughterhouse of Yazd province have been investigated.
  Methods
  Sampling from each line (slaughter and chiller) in two stages (before and after removal from the line) three times (the beginning, middle and the end of the slaughter ing) was carried out. Five Chicken carcasses were randomly selected, numbered and sampled both before entering the line and after exiting the line while rinsed using peptone Water. A total of 120 samples were sent to the laboratory for culturing and microbial counting.
  Results
  Significant differences were detected between chiller and slaughter line. The population of coliforms in the slaughter line was significantly more than the chillers (p<0.01). In the case of salmonella the only difference was in the amount of bacteria between two slaughterhouse being significantly lower in slaughter house two (P <0.05).
  Conclusion
  The results showed no significant differences among different treatments in respect to psychrophile bacteria.In general, it can be said that secondary contamination in the slaughter line along with gradual increase in temperature of the chiller can increase bacterial load of both coliforms and salmonella but it will not affect the amount of psychrophile bacteria. Due to some differences between the studied slaughterhouses, microbial load of coli form and salmonella can be acheived by improving the management and installation of appropriate aquipments in the evisceration line.
  Keywords: Coliform, Salmonella, Psychophile, Carcass Cooling, Poultry Slaughterhouse
 • M. Ranjbar *, Ma Bahrami, J. Sadeghi, M. Moradi, R. Masoomi, N. Baghiyani, F. Hadizadh Pages 30-39
  Introduction
  The amount of waiting time is an indicator of level of access to hospital services and can be measured as one of the indicators of the effectiveness of hospital performance. This study aimed to determine the average waiting time in Shahid Rahnamoon and Afshar clinics.
  Methods
  This descriptive, analytical, cross – sectional study was conducted with a simple size of 264 patients in Shahid Rahnamoon and Afshar clinics in 1389. A check list was used to collect data and SPSS statistical software was used for analyzing the data.
  Results
  The results showed that waiting time in Shahid Rahnamoon and Afshar clinics were different. The average of waiting time for patients referred to Shahid Rahnamoon clinic was 7 minutes in the reception area, 1.8 minutes at the payment box, and 63.5 minutes in the waiting room. And the average waiting time for patients referred to Afshar clinic was 19 minutes in the reception area, 1.7 minutes at the payment box, and 38 minutes in waiting room.
  Conclusion
  It seems that using the telephone voting system in clinics, determining special working programs for doctors, increasing the working hours of doctors, and increasing the number of physicians in clinics can reduce the waiting time.
  Keywords: Waiting time, Patient, Clinic
 • H. Rahimzadehbarzoki, S. Beirami, M. Mansourian *, A. Bay, M. Qorbani, Z. Shafieyan, A. Rezapoor, F. Ebadifardazar, Z. Norimotlagh, N. Shafieyan Pages 40-47
  Introduction
  High-rate frying with oil is a cause of hydrolyzation, oxidation and polymerization of oil, thus making free radicals in the human body. These free radicals can lead to cancer, inflammatory diseases, atherosclerosis, aging and others. The aim of this study was to surv ey the peroxide value of edible oils used in confectionary, restaurants and sandwich shops in Gorgan in 2011.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out on all confectionaries (n=43) Restaurants (n=15) and Sandwich Shops (n=66) in Gorgan in 2011. Samples were collected in the hours that oil was very hot. Samples were collected based on national standard procedure, number 493. After the transfer of samples to the chemistry laboratory of environmental health engineering department, the number of peroxide was determined based on national standard procedure, number 4179.
  Results
  Out of 24 samples of the confectioneries, (56%) were consumable and 19 samples (44%) were inedible (p=0/015). Out of 15 restaurants and central kitchen, 6 cases (40%) were consumable and 9 cases (60%) were inedible. (p=0/021), and from 66 samples of sandwiches, 12 (18%) were consumable and 54 samples (82%) were inedible (p=0/000). The differences between the samples of consumable and inedible in three group was significant (p=0/000).
  Conclusion
  The findings show that Peroxide value in sandwich and fast food shops, restaurants, and confectionary shop are higher than the standard, so its seems that having educational plan for staff about nutrition and the correct methods of frying food is necessary.
  Keywords: Peroxide, oil, Fast food, Restaurants, Confectionary
 • J. Ayatollahi, A. Zahmatkeshsardorahi, Mr Sharifi, A. Fattahibafghi, Sh Shahcheraghi * Pages 48-57
  Introduction
  Today despite all the advances made in all scientific fields specially in medicine and health sciences, still parasitic diseases are considered as a major health-economic problem in most countries especially in the developing countries thereby inducing some troubles for these countries including a large loss of human resources, high cost, and spending much time for eradicating and controlling parasites.
  Methods
  Sampling method was conducted through the convenience design of sensus including all the visitors to Central Laboratory and Shahid Sadoghi Hospital laboratory. Most of the fecal samples were taken with a direct method (physiologic serum and lugol) and were examined by light microscopy.
  Results
  Out of the total of 33096 fecal samples examined, 17481 were relating to men (52%) and 15615 to women (48%); out of all samples, 624 cases (1.8%) were positive and among the positive cases 380 were pertinent to men (60.8%) and 244 to women (39.2%). There was a significant relationship between contamination and sex. Most contamination rate was related to Giardia (43.4%) and Blastocystis hominis (40.1%) respectively.
  Conclusion
  The findings of this study indicate that in Yazd with the hot and dry weather, due to the prevalence of intestinal parasites, health level is low and compared to the past years has a significant reduction but as in other parts of the country the highest contamination outbreak is related to the younger groups and Giardia and Blastosystis hominis.
  Keywords: Intestinal Parasites, Protozoa, Worm, Yazd
 • M. Vakili *, A. Adinefar, A. Pirdehghan Pages 58-69
  Introduction
  Efficient health system needs active participation and good relationship between health care providers and health care recipient. The fundamental reason for the importance attached to patient’s rights and the corresponding increase in legislation is that respecting patient’s rights is an essential part of providing good health care. Existence of patient rights prism doesnt mean its observance. The purpose of this study is to determine the observance rate of patient’s rights and its necessity from patient`s point whom hospitalized in Shahid Sadooghi hospital of Yazd.
  Methods
  This study has been done as a cross sectional descriptive survey in three months (December 2012, junuary and febriary2013) in Shahid Sadughi hospital of Yazd city. The study group that selected randomly consisted of 200 patients who hospitalized in study period. Data were collected during face to face interviews using a standard questionnaire. This questionnaire was based on patient right prism and its validity and reliability has been obtained in previous studies. Data analyzed by SPSS18.
  Results
  Results showed that observance rate of patient’s rights and its necessity from patient`s point was 63.2% and 76.85% respectively with a significant relationship (R=0.49, P=0.000). There was a significantly relationship between patient`s education, their residency and age of them with observance and necessity of their rights. Urban residency, high education and more age was related to better opinion. Also there is significantly relationship between observance of patient`s rights and its necessity at all and in subscales with their satisfaction of hospital (P=0.000).
  Conclusion
  According to observance rate of patient's rights and its necessity for patient satisfaction and their health promotion. A strategy for increasing of observance is increasing in patients’ awareness of patient’s rights prism.
  Keywords: patient's rights prism, observance of patient's rights, necessity of patient's rights, Hospital
 • Mh Dehghanitafti, A. Dehghani *, Mh Ahmadiayazdi, A. Rafeikharanagh, I. Dadashi Pages 70-79
  Introduction
  Addiction changes people from positive, active and healthy beings to consuming and negative patients. This study was carried out with the aim of determining the prevalence of the abuse of epioid substances among people referring to Yazd Addiction Diagnosis Laboratory using Rapid Test and Chromatography.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, all people who attended Yazd Addiction Diagnosis Laboratory for any reason, that is, marriage, employment or obtaining job license between 1386 and 1388, were examined. Totally, 2790 individuals were selected randomly. First, their demographic information was entered in the questionnaire. Then, urine samples were collected at the presence of a laboratory technician and tested using Ennissan Strip Rapid Test; if the result was positive, the rest of the sample was tested with Chromatography.
  Results
  Totally, 2790 individuals were surveyed in this study. The mean age of the participants was 25.9±7.2 years. About 62.9% were male and the rest were female. In addition, the reason for taking the test was marriage in 73.2%, employment in 15.5%, obtaining job license in 3.3% and other reasons for others. The prevalence of the abuse of opioid substances was 5.3% (95% CI 4.5% - 6.1%).
  Conclusions
  Many test takers are aware of the fact that the result of the drug test becomes negative after three days of withdrawal, which might be the reason for the low prevalence of addiction in this study. However, prenuptial testing for addiction is quite prudent and necessary. Moreover, calculation of OR showed a male to female ratio of 15 to 1 for opioid abuse which was significant. Higher age, lower education level, labor work and working freelance, smoking and history of addiction in family were other risk factors for opioid substance abuse.
  Keywords: Addiction test, Addiction prevalence rate, Rapid test, Ya zd
 • Ss Mazloomimahmodabad, H. Rezaiepandari, H. Shahbazi * Pages 80-92
  Introduction
  Influenza is one of the most common infectious diseases which cause severe illness in millions of people every year. Assessment of Knowledge and attitude of the public is essential to prevent of disease transmission because there has a large impact on people's health behaviors and may be helpful in controlling the disease. We decided, therefore, to study the Yazd population' knowledge, attitude and practice related to the pandemic influenza (H1N1).
  Methods
  This is a descri p tive cross - sectional study p erformed on 360 population of Yazd in 1389. Data were gathered through a Data collection tool was a researcher made questionnaire that its validity and reliability was approved. Data were then analyzed through SPSS software using statistical tests such as ANOVA, T-test, Chi square test and P earson correlation.
  Results
  knowledge of Samples was medium but attitude and practice They was Good. There was a significant relationship between knowledge and attitude (p=0.019); knowledge and Practice (P<0.001);and attitude and Practice (P=0.004). Also Women had better functional than men (P=0.001).
  Conclusion
  According to the results of the study improving population' information through regular training programs, posters, pamphlets and media is suggested.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Novel Influenza A (H1N1)
 • Me Bahram, Mj Pourvaghar *, Mr Sadeh Pages 93-103
  Introduction
  One of the most important stages of life is the elderly time when noticing the need of the olds is a social necessity. The main objective of this study is considering the effect of 12 weeks of chosen Pilates exercise on the quality of life in healthy nonathletic people.
  Method
  This Quasi-experimental study was conducted on 40 old nonathletic men who were randomly chosen from a group of old people referring to Ardehal Health Centre in Kashan in 2012. Having randomly chosen, they were divided into two equal groups of inference (age: 65.13±3.2, weight: 70.40 ± 6.91, height: 165±7.91) and control (age: 64.86±2.53, weight: 61.13 ± 4.940, height: 163±4.73). The quality of life of the subjects from different respects was tested through Quality of Life Questionnaire. Then, the subjects in the experimental group did the Pilates exercise whereas the subjects in the other group did not. To distribute the data naturally, Kolmogorov–Smirnov test was performed and to see the efficacy of the exercise, covariance analysis and the t-test were administered using the significance level at P≤0.05.
  Results
  There was a significant difference in the quality of life and the following results emerged (P≥0.05): physical health (P=0.0001, F=146.929), mental health (P=0.0001, F=186.508), social contacts (P=0.0001, F=335.657), environmental health (P=0.0001, F=287.57) and the quality of life (P=0.0001, F=69.317). However, no significant differences was found in the control group (P≥0.05).
  Conclusion
  Totally, the results showed that 12 weeks of Pilates Exercises leads to better quality of life and related variables in nonathletic men. This can be regarded as a nonaggressive way to improve the quality of life of the older people.
  Keywords: Pilates exercises, Quality of life, The old
 • M. Moddares *, J. Hatami Pages 104-114
  Introduction
  Socialization is a process of mutual communication between the individual and society. For this reason it is regarded as a complex flow that has various dimensions. Acquiring social skills, communicating with other people and social adjustments are in these dimensions. The family, school and media have a significant role and responsibility in learning compatibility with the environment. This study aimed to compare the social adjustment of viewing and blind children in elementary schools in Mashhad.
  Methods
  This is a descriptive, analytical study in which 270 blind and viewing students of primary schools in Mashhad participated in the academic years 2012-13. The blind students were chosen by census and viewing students through a stratified random sampling from normal schools. For data collection, a standard questionnaire that was social adjustment questionnaire was used. It was made in 1974 in America by Lambert, Wind Miller, Cole & Figueroa, which was translated in 1992 by Dr. Shahny Yeylagh, to be used for children of 7 to 13 years. It was conducted on 1500 boy and girl students of the first to fifth grade in elementary schools of Ahvaz. This test consists of 11 subscales, 38 sub-categories and 260 items. For data analysis, descriptive and inferential statistics such as t-test was used. (P <0.05).
  Results
  The mean scores of social adjustment of students showed no statistically significant difference between the viewing and the blind (p=0.8). Also the mean of social adjustment in blind girls and boys was not statistically significant (p=0.1), but the incompatibility was found in more boys than the girls.
  Conclusion
  Regarding the results, social incompatibility was higher in the blind girl students than the viewing girl students. Also this incompatibility was higher in the boys than the girls thereby requiring scientific and coherent planning for them.
  Keywords: Social adjustment, Normal children, Blind children, Schools
 • H. Fallahzadeh *, M. Ghafarikia, N. Keyghobady, H. Saadati Pages 115-123
  Introduction
  In recent decades, increasing the employment rate of women in society has made them vulnerable to the effects of multiple stressors such as depression at work. Given the important role of women in society and the family, this study performed a comparison of depression, anxiety and stress among employed women and housewives in Shiraz city.
  Methods
  This descriptive and cross-sectional study was conducted using DASS21 questionnaire. Cluster sampling was used. A total of 233 women were selected out of whom 107 were employed women and 126 housewives. Data were collected and the results were analyzed using Mann-Whitney test.
  Results
  In this study, median of anxiety score and depression score in employed women turned out to be 10 and 9 respectively but 10 and 10 in the housewives; this difference, however, was not statistically significant (p>0.05). The median of stress score in housewives and employed women stood 13 and 11 respectively. The difference between housewives and working women was statistically significant.
  Conclusion
  Results of the study showed the amount of stress in housewives higher than that of the employed women thereby requiring special attention to be paid to reduce stress and mental illness in housewives.
  Keywords: Depression, Anxiety, Employed women, Housewives, Shiraz
 • H. Jafari Mansoorian *, Ah Mahvi, E. Bazrafshan, A. Jonidi Jafari Pages 124-144
  Introduction
  Lead and zinc are among the most poisonous unnecessary heavy metals available in the environment and are among the first grade poisonous pollutants. In this study the efficiency of electrocoagulation process using alternating and direct current and iron and stainless steel rods for elimination of lead and zinc from battery industrial wastewater has been investigated.
  Methods
  Wastewater samples were taken from the battery building industry. In the electrochemical cell, metal iron and stainless steel rod electrodes were used and were connected together serially and unipolarly to the feeding source.
  Results
  By using alternating current, the elimination of lead and zinc was done successfully with iron electrodes and in the density of 6 mA/cm2 which were 96.7% and 95.2% and with stainless steel electrodes in density of 8 mA/cm2 which were 93.8% and 93.3% respectively. By using direct current, the optimum elimination of lead and zinc with iron electrodes leveled at 97.2% and 95.5% and in density of 6mA/cm2 and with stainless steel electrodes was equal to 93.2% and 92.5% in density of 8mA/cm2 respectively.
  Conclusion
  The results from this research are in line with the results from other studies. According to the results, this process can be applied as a suitable method for a wide use of electrolyte reactors in industrial scale and for eliminating lead and zinc from aqueous environments.
  Keywords: Eectrocoagulation, Direct Current, Alternating Current, Leads, Zinc, Battery Wastewater, Iron Electrode, Stainless Steel Electrode
 • A. Dehghanitafti, Z. Farzaneh, Ma Morowatishaifabad, A. Mohammadloo, M. Mirzaei Alavijeh * Pages 145-156
  Introduction
  The prevalence of hepatitis B as the second most common cause of acute hepatitis is about two and a half million people in Iran. Personnel of medical groups and individuals who work with blood and body fluids of patients have more than normal population risk of being infected. Therefore, prevention is important in this group. One of the models of behavior change in health education is health belief model that focuses on changing beliefs, these changes will ultimately lead to changes in behavior. The aim of this study was to determining Beliefs of Health Sector Personnel in Taft District about Hepatitis B based on health belief model.
  Methods
  This study was a cross sectional study among 351 Health Sector Personnel Taft city in census method. Questionnaire made thirty-three valid and reliable questions (α=0.83) based on the structure of health belief model was in two parts. Including demographic with six questions and questions related to health belief model structures, including knowledge seven question, four items perceived susceptibility, five items perceived severity, three items perceived benefits, four items perceived barriers and four questions about cues to action. then complete the questionnaire in self report data were analyzed by SPSS-18 by use of descriptive and analytical such as Pearson correlation, ANOVA, T- test in α=0.05.
  Results
  Mean age of participants 35.03±8.13. Mean score in each of the structures were, knowledge 11.73±2.67 (range score 0-14), perceived susceptibility 15.41±3.1 (range score 4-20), perceived severity 15.17±2.84 (range score 5-25), perceived benefits of 12.59±3.49 (range score 3-15), perceived barriers 10.68±2.6 (range score 4-20) and cues to action 2.66±1.35 (score range 0-4). There were correlation between the susceptibility and knowledge (r=0.498**, P<0.001). There were a Significant relationship between level of education and knowledge mean score (P<0.001), perceived susceptibility (P<0.001), perceived benefits (P=0.02), cues to action (P=0.036). Also there were significant relationships among the work place participants and knowledge (P=0.028), perceived intensity (P=0.001), perceived benefits (P<0.001) and cues to action (P<0.001).
  Conclusion
  Opinions of the participants were at acceptable levels but attention to the several precarious conditions of these people and the importance and necessity of continuing education about prevention to transmission of disease therefore is recommended continuing education about learning related subjects and how to deal with patients and their care.
  Keywords: Hepatitis B, Health Belief Model, Health Sector Personnel
 • A. Mirhoseni * Pages 157-167
  deprives people from the joys of life, any solution for its prevention and treatment is considered to be important. Although drug therapies and consultaions are helpful, religious educations should also be considered in this regard. Some effective issues including having self-confidence, appreciating one's own capabilities, seeking help from and having trust in God, making a proper evaluation of this and the other world,caring about other people and not keeping ill will towards them, avoiding loneliness and unemployment, travelling, doing recreational activities, and reading books are discussed in this paper.
  Keywords: depression, prevention, treatment, peace