فهرست مطالب

مهندسی متالورژی و مواد - سال بیست و پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)

نشریه مهندسی متالورژی و مواد
سال بیست و پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1393)

 • تاریخ انتشار: 1393/02/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علمی وپژوهشی
 • مهدی یدالهی، بهرام نامی، امیر عابدی صفحه 1
  در این تحقیق، تاثیر فلز روی و عملیات حرارتی پیرسازی بر خواص خزشی فروروندگی در آلیاژ Mg-5%Sn بررسی شده است. خواص خزشی با استفاده از روش خزش فروروندگی با فروروندهی استوانهای شکل در محدوده تنش270 MPa
  کلیدواژگان: آلیاژ منیزیم، قلع، خزش فروروندگی، پیرسازی، خزش نابجایی کنترل شونده توسط صعود
 • محمد صادق ساقیان، رحیم نقی زاده، حسین سرپولکی صفحه 15
  در این تحقیق، تاثیر عوامل دما و زمان کلسینه شدن و فرایند آسیاکاری بر ترکیبات حاصل از واکنش حالت جامد مخلوط کائولن و کلسیت بررسی شده است. بررسی پیک های حاصل از آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) و الگوی پراش اشعه ی X نشان داد که در حدود دمای ̊C 990، ژلنیت به عنوان فاز اصلی تشکیل می شود و در دمای ̊C 1200، به فاز آنورتیت تبدیل می شود. تاثیر آسیاکاری بر تشکیل فازها بررسی شد و نتایج نشان دادند که با افزایش زمان آسیاکاری در دمای کلسینه شدن ̊C 900، فاز آنورتیت که مطلوب است، به جای ژلنیت تشکیل می شود.
  کلیدواژگان: آلومینوسیلیکات کلسیم، آسیای سیاره ای، آنورتیت، ژلنیت
 • کیانوش طاهرخانی، فرزاد محبوبی صفحه 25
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر متغیرهای فرایند نیتروژن دهی، یعنی فرکانس و چرخه ی کاری، بر نمونه هایی با شیارهای مختلف در دو روش نیتروژن دهی پلاسمایی متداول و با توری فعال می باشد. نمونه های اتصال یافته شامل بلوک فلزی از جنس فولاد ساده ی کربنی با شیار های مکعب مستطیلی به عمق 2، 4، 6، 8 و 10 میلی متر، ارتفاع 40 میلی متر و پهنای 20 میلی متر و یک بلوک فلزی از جنس فولاد گرم کار AISI H13 به ابعاد 10 40 60 میلی متر تهیه شدند. نمونه های اتصال یافته در محیط75%H2-25%N2، دمای °C 500، چرخه های کاری 40، 60 و 80 درصد و فرکانس های 8 و 10 کیلوهرتز به مدت زمان 5 ساعت با دو روش متداول و توری فعال نیتروژن دهی پلاسمایی شدند. خواص نمونه های نیتروژن دهی شده با اندازه گیری ضخامت لایه ی ترکیبی، عمق نفوذ نیتروژن، تعیین نوع ترکیبات فازی و تغییرات ریزسختی بررسی شدند. نتایج آزمایش ها نشان دادند که در روش نیتروژن دهی پلاسمایی متداول و با چرخه ی کاری 80 درصد و عمق شیار 2 میلی متر، پدیده ی کاتد توخالی اتفاق می افتد، و این منجر به گرمایش بیش تر نمونه می شود. این در حالی است که پدیده ی کاتد توخالی در روش نیتروژن دهی پلاسمایی به روش توری فعال رخ نمی دهد. مورفولوژی سطح نمونه های نیتروژن دهی شده به روش متداول شامل ذرات گل کلمی بودند، در حالی که سطح نمونه های نیتروژن دهی شده به روش توری فعال، از ذرات نیتریدی به شکل شش وجهی با توزیع یکنواخت پوشیده شده بود.
  کلیدواژگان: چرخه ی کاری، فرکانس، نیتروژن دهی پلاسمایی متداول، نیتروژن دهی پلاسمایی با توری فعال
 • اشگان ذوالریاستین، رسول آذری خسروشاهی صفحه 39
  در این پژوهش، نوع جدیدی از نانوماده ی مرکب با زمینه ی آلومینیم تقویت شده با نانوذرات با ترکیب پیچیده ی بین فلزی β-Al3Mg2 به روش متالورژی پودر تهیه شد. نخست و به منظور تولید نانو ذرات، پودر شمش پیش آلیاژ شده یAl-40 wt.%Mg به مدت زمان 100ساعت آسیاکاری مکانیکی شد و نانوذرات به دست آمده با اندازه ی حدود 25 نانومتر و مقادیر مختلف پودر آلومینیم، به مدت زمان 10 ساعت آسیا شدند و در ادامه، برای تهیه ی نمونه های نانوماده ی مرکب، در دمای C °400 و با فشار MPa600 فشرده (پرس کاری) شدند. نتایج چگالی سنجی، کاهش وزن نمونه های نانوماده ی مرکب به همراه کاهش چگالی نسبی را نشان دادند و این به سبک تر شدن نانوماده ی مرکب با افزودن نانوذرات سبک آلومیناید منیزیم نسبت داده شد. نتایج بررسی های مکانیکی، افزایش چشم گیر و پیوسته ی سختی و استحکام را با افزایش میزان نانوذرات نشان دادند. با افزودن wt.% 20 تقویت کننده، سختی و استحکام تسلیم به ترتیب از حدود 35 برینل و MPa 87 برای آلومینیم خالص به حدود 176 برینل و MPa 625 افزایش یافت، ولی با توجه به کاهش انعطاف پذیری نمونه ها با افزودن فاز تقویت کننده، میزان 10 درصد وزنی تقویت کننده به عنوان مقدار بهینه انتخاب شد.
  کلیدواژگان: نانوماده ی مرکب، نانوذرات، آلومیناید منیزیم، آسیاکاری مکانیکی
 • شهلا ترابی، حبیب دانش منش، محمد محسن مشکسار صفحه 47
  فرآیند اتصال نوردی تجمعی به عنوان یک روش تغییر شکل شدید برای تولید ورق های کامپوزیتی با ریزساختار فوق ریزدانه مورد استفاده قرار گرفته است.
  در پژوهش حاضر از این فرآیند جهت بررسی همزمان ذرات Mg وSiC بر خواص کششی کامپوزیت های هیبریدی SiC/Mg/ Alاستفاده شد. ابتدا کامپوزیت هیبریدی Al-Mg-SiC با مقادیر مختلف از ذرات Mg و SiC توسط فرآیند ARB ساخته شد و تغییرات خواص مکانیکی در حالات مختلف توسط آزمون کشش اندازه گیری و بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزودن مخلوط ذرات Mg و SiCانعطاف پذیری و استحکام همزمان افزایش یافته و کامپوزیت های هیبریدی استحکام و انعطاف پذیری بالاتری دارند.
  کلیدواژگان: فرآیند اتصال نوردی تجمعی، کامپوزیت هیبریدی، آزمون کشش، سطح شکست
 • سپیده پور هاشم، عبدالله افشار صفحه 55
  به منظور افزایش عمر اعضای پیوندی، بر روی سطح آن ها پوشش هایی مانند شیشه های زیست فعال ایجاد می شود تا از خوردگی آن ها در محیط های بیولوژیکی جلوگیری شود. در این تحقیق، پوشش شیشه ی زیست فعال 45S5 بر روی زیرلایه ی فولاد زنگ نزن L316 به روش سل- ژل ایجاد شد و خواص و ویژگی های پوشش با روش های مختلف بررسی شد. با توجه به نتایج آزمون XRD، پوشش تف جوشی شده در دمای ̊C 600 به مدت زمان 5 ساعت، از نوع بی شکل حاوی مقادیر اندکی از فاز بلورین Na2Ca2Si3O9 بود. تصویرهای میکروسکپ الکترونی روبشی نشان دادند که با افزایش تعداد مراحل غوطه وری، ترک هایی بر روی سطح پوشش ایجاد می شود. نتایج آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در محلول SBF در دمای ̊C 37 نیز نشان دهنده ی افزایش مقاومت به خوردگی زیرلایه ی پوشش داده شده با شیشه ی زیست فعال بود.
  کلیدواژگان: شیشه ی زیست فعال فولاد زنگ نزن L316، پوشش دهی، سل، ژل، خوردگی
 • یادداشت پژوهشی
 • فاطمه پیاده، حسن عبدالله پور صفحه 65
  در این پژوهش، ماده ی مرکب دارای زمینه ی آلیاژ آلومینیم 2124 تقویت شده با 25 درصد حجمی ذرات دی سیلیسید مولیبدن تولید و خواص سایشی آن مورد ارزیابی قرار گرفت. تولید این ماده ی مرکب بهروش متالورژی پودر انجام شد. پودر زمینه بهبوسیله ی ریزافشانی گازی و ذرات تقویت کننده بهروش سنتز در دمای بالا بهشکل خود پیش رونده (SHS) تولید شدند. پس از مخلوط شدن پودرهای زمینه و تقویت کننده توسط آسیای گلوله ای، حدیدهکاری گرم انجام شد و بهاین ترتیب، یک ماده ی مرکب با توزیع یکنواختی از ذرات تقویت کننده در زمینه تولید شد. نمونه های حدیدهکاری شده عملیات حرارتی نوعT6 شدند و آزمون سایش بهوسیله ی دستگاه سایش سوزن بر روی صفحه در دو حالت قبل و پس از عملیات حرارتی انجام شد. ضریب اصطکاک و ضریب سایش ابعادی نمونه های مادهی مرکب بهدست آمدند و رفتار سایشی با تعیین میزان کاهش وزن سوزن های از جنس مادهی مرکب بررسی شد. سطوح سایش این سوزنها و صفحه با میکروسکپ الکترونی روبشی (SEM) و انجام بررسی های EDS مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که سازوکار عمدهی سایش از نوع سایش چسبنده بوده است، ولی سازوکارهای سایش اکسیدی و ساینده نیز به مقدار جزئی مشاهده شد. عملیات حرارتی نیز باعث بهبود مقاومت به سایش نمونه های مادهی مرکب بهمیزان 25 درصد شد.
  کلیدواژگان: آلیاژ آلومینیم 2124، MoSi2، عملیات حرارتیT6، سایش
 • محسن نصیریان، بهمن میرزا خانی، مصطفی منصوری نژاد صفحه 75
  رفتار سیلان فولاد به تحولات ریزساختاری در آن حین تغییر شکل داغ که به طور پیوسته تغییر می کند، بستگی زیادی دارد. در حین تغییر شکل داغ، دو پدیده ی مهم متالورژیکی، بازیابی و تبلور مجدد، در کنار متغیرهای ترکیب شیمیایی و عوامل ترمومکانیکی شامل کرنش، نرخ کرنش و دما، تنش سیلان فولاد را تحت تاثیر خود قرار می دهند. افزون بر این، ریزساختار و خواص نهایی فولاد به میزان زیادی به وقوع این دو پدیده ی متالورژیکی وابسته اند. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رفتار نرم شدن یک فولاد ریزآلیاژی Nb-V-Ti و رفتار سیلان داغ آن در آزمون فشار داغ می باشد. برای این منظور، تاثیر متغیرهای فرایند بر تنش سیلان و وقوع تبلور مجدد دینامیکی در آزمون فشار داغ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و مدل های موجود برای بیان تنش سیلان داغ ارائه شدند.
  کلیدواژگان: تنش سیلان، تبلور مجدد دینامیکی، فولاد ریزآلیاژی
|
 • Mehdi Yadollahi, Bahram Nami, Amir Abedi Page 1
  In this article، the effects of adding Zn and conducting age hardening treatment on impression creep properties of Mg-5%Sn alloy have been investigated. The creep tests were carried out using impression creep method in which a cylindrical punch was used to apply the stress in range of 450 MPa < σimp < 270 MPa and at the test temperatures of 150، 175 and 200 °C. The results showed that age hardening treatment can make the distribution of Mg2Sn precipitates more uniform within the grains. Additions of 0. 6% Zn to the alloy improved its creep properties and this effect was attributed to the greater amount of precipitates formed on the non-basal planes and to their homogenous distribution in the microstructure. The values of stress exponent and activation energies determined in this investigation indicated that the pipe diffusion controlled by dislocation climb is the dominant creep mechanism for both Mg-5%Sn and Mg-5%Sn-0. 6%Zn alloys under the conditions used in this study.
  Keywords: Mg, Sn alloy, Impression creep, Aging, Climb controlled dislocation creep
 • Mohammad Saghian, Rahim Naghizade, Hosin Sarpolaki Page 15
  In this research، the effects of temperature، time and grinding on the types of phases in the calcined kaolin and calcite mixture was investigated. Differential thermal analysis (DTA) and X-Ray diffraction of samples showed that gehlenite is formed at 990 ˚C as the main phase which transforms into anorthite with an increase in the temperature to 1200 ˚C. After grinding the mixture and with increasing the grinding time at the calcination temperature of 900 ˚C، anorthite was recognized to be the main phase.
  Keywords: Calcium aluminosilicates, Planetary ball mill, Anorthite, Gehlenite
 • Kianosh Taherkhani, Farzad Mahbobi Page 25
  The main aim of this research was to investigate the effects of plasma nitriding parameters including frequency and duty cycle for a seris of test samples with different grooves during conventional plasma nitriding (CPN) and active screen plasma nitriding (ASPN) treatments. The sample assemblies were consisted of rectangular grooved steel blocks with different groove dimensions of 2، 4، 6، 8 and 10 millimeters (width)، 40 millimeters (height)، and 20 millimeters (length) and AISI H13 steel plates (as the substrate material) with dimensions of 10 40 60 mm3. The sample assemblies were processed in conventional and active screen plasma nitriding chamber at the atmosphere of 75%H2-25%N2 with the temperature of 500 °C، the duty cycles of 40، 60، 80%، and the frequencies of 8، 10 kHz for 5 hours. The properties of processed substrates were investigated through the evaluation of the compound layer thickness، case depth، phase composition as well as the hardness profile. The results showed that the hallow cathode effect occurs during CPN method for a sample with 2 mm width groove and the duty cycle of 80% leading to the overheating of the sample. The surface morphology of the CPN treated samples was consisted of cauliflower shaped surface nitrides while the surface of the ASPNed samples were covered by the hexagonal particles with a uniform distribution.
  Keywords: Duty cycle, Frequency, Conventional Plasma Nitriding (CPN), Active Screen Plasma Nitriding (ASPN)
 • Ashgan Zolriasatein, Rasol Azari Khosroshahi Page 39
  In this work، a new aluminum matrix nanocomposite reinforced with beta-magnesium aluminide nanoparticles was produced by powder metallurgy technique. The prealloyed Al-40 wt. % Mg intermetallic ingot was milled for 100 hours to synthesize β-Al3Mg2 nanoparticles with the average size of 25 nm. Different amounts of nanoparticles were added to Al matrix powder and the mixture was then milled for 10 hours. Al/β-Al3Mg2 nanocomposite samples were prepared by hot pressing of the composite powders in a uniaxial die at 400 °C under the constant pressure of 600 MPa for 2 hours. The results of density measurements revealed that both the density and relative density of nanocomposite samples decrease due to the usage of superlight β-Al3Mg2 reinforcement. Mechanical properties of the nanocomposites were significantly improved with increasing the reinforcement content. Increasing the amount of β-Al3Mg2 nanoparticles continuously improved the hardness and yield strength of composites from 35 BHN and 87 MPa for pure aluminum to approximately 176 BHN and 625 MPa for the sample containing 20 wt. % β-Al3Mg2 nanoparticles، respectively. However، the addition of more reinforcement particles up to 20 wt. % resulted in a decrease in the ultimate strain of the samples، and hence، 10 wt. % nanoparticles was considered to be the optimum content of the reinforcement component
  Keywords: Nanocomposite, Nanoparticle, Magnesium Aluminide, Mechanical milling
 • Shahla Torabi, Hbib Danesh Manesh, Mohammad Mohsen Moshksar Page 47
  The Accumulative Roll Bonding process is used as a severe plastic deformation technique to produce aluminum composite sheets with ultra fine structure. In this study the effect of simultaneous use Mg and SiC particles as reinforcements، on the tensile properties of the Al-Mg-SiC hybrid compositeis studied. The Al-Mg-SiC hybrid composites with different amounts of Mg and SiC contents were fabricated by ARB Process. Then Changes in mechanical properties was studied by tensile tests. Results show that a simultaneous increase in both the strength and ductility of produced samples with addition of SiC and Mg particles. Also the Al-Mg- SiC composites have a higher strength and ductility.
  Keywords: Accumulative roll bonding, Hybrid composite, Tensile test, Fracture surface
 • Sepide Pourhashem, Abdolah Afshar Page 55
  In order to increase the life span of implants، coatings such as bioglass are applied on implants'' surfaces to prevent their corrosion in biological fluids. In this research، 45S5 bioglass coatings were applied on 316L stainless steel substrate by sol- gel method and coating''s properties were examined by different analyses. According to the XRD results، an amorphous compound containing Na2Ca2Si3O9 crystalline phase is obtained by sintering the coated substrates at 600 ˚C for 5 h،. The results of SEM examination showed that cracks appear on the coat by increasing the number of dipping stages. Furthermore، the results of potentiodynamic polarization tests in SBF solution at 37 ˚C showed that 316L stainless steel substrate coated by 45S5 bioglass has a higher corrosion resistance.
  Keywords: Bioglass, 316L Stainless Steel, Coating, Sol, gel, Corrosion
 • Fatemh Piadeh, Hasan Abdollah, Pour Page 65
  In the present work، the AA2124/25vol. %MoSi2 composite was produced by powder metallurgy technique. The aluminum alloy 2124 powder was produced by gas atomization method and the MoSi2 intermetallic particles were produced through combustion synthesis. The AA2124 matrix powder was mechanically blended with 25vol. %MoSi2 using a ball milling mixer. The blended powder mixture was encapsulated and then hot extruded to composite bars. The heat treatment T6 was carried out on some of the composite samples. Wear tests were performed on both as-extruded and heat-treated samples using a ''pin on disk'' apparatus with a tool steel counterpart، a track length of 1000 m، and a speed of 0. 1 m/sec. The friction coefficient was measured and the wear mechanism was determined through the evaluation of weight loss of the composite samples. A complete study was done using the scanning electron microscopy (SEM) and EDS analyzing of the worn surfaces. The results indicated that the main wear mechanism is the adhesive wear، however، the oxide and abrasive wear mechanisms were observed to slightly happen. The heat treatment improved the wear resistance of the composite samples for 25 percent in comparison with the as-extruded samples
  Keywords: 2124 Aluminium alloy, MoSi2, T6 heat treatment, wear
 • Mohsen Nasirian, Bahman Mirzakhani, Mostafa Mansourinejad Page 75
  The flow stress of steel depends significantly on microstructural changes taken place during hot deformation processes. In hot deformation processes، the flow stress of steel is influenced by two main metallurgical phenomena، i. e. recovery and recrystallization، along with its chemical composition and thermo-mechanical parameters. The final mechanical properties of steel are also determined by microstructural evolution during hot deformation process. In this paper، dynamic softening and flow behaviour of a Nb-V-Ti microalloyed steel during hot deformation process was investigated. The effects of temperature، strain and strain rate on hot flow stress of this steel and onset of dynamic recrystallization were studied during hot compressive loading. In addition، the semi-empirical models of dynamic recovery and recrystallization were developed for the investigated steel.
  Keywords: Flow stress, Dynamic recrystallization, Microalloyed steel