فهرست مطالب

دانش انتظامی خراسان جنوبی - سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1392)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 6، پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا شفیع زاده، امیرحسین محمد داودی، سیما کاظمی، یحیی محمدی* صفحات 9-20
  عدالت سازمانی، متغیری است که پیش بینی کننده ی بسیاری از متغیرهای سازمانی است. یکی از این متغیرها که در سازمان های امروزی دارای اهمیت بسیاری است، مقوله ی رفتار شهروندی سازمانی است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در بین دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی انجام شده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی کارکنان دستگاه های اجرایی استان خراسان جنوبی می باشد. نمونه ی مورد بررسی بر اساس جدول کرجسی و مورگان 300 نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی (26 سوال و به صورت مقیاس لیکرت، دارای پایایی 95%) و پرسشنامه ی استاندارد رفتار شهروندی سازمانی (27 سوال و به صورت مقیاس لیکرت و دارای 7 خرده مقیاس، دارای پایایی 92%) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss و از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان دادند که عدالت سازمانی با اجزای رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنی داری دارند، یعنی هر چه عدالت سازمانی در سازمان بیشتر باشد رفتار شهروندی سازمانی بالاتر خواهد بود. مدیران باید در تعامل با زیردستان خود، از اصول و یافته های نظریه ی عدالت سازمانی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار سازمانی
 • کییوان شاهقلیان*، بدرالدین اورعی یزدانی، مهدی میمنی صفحات 21-42
  یکی از هدف های اصلی هر کشوری، تامین امنیت است و این به آن معناست که یک کشور سعی کند خطر جدی متوجه ارزش های حیاتی آن نشود. به دلیل محدودیت منابع و نظر به اینکه اجرای همه ی استراتژی ها به طور همزمان و کامل به منابع زیادی نیاز دارد، می توان با اولویت بندی و انتخاب استراتژی های مناسب، که یک مساله ی تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است، از روش معتبر و قوی فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده نمود. این مقاله سعی در شاخص سازی برای راهبردهای امنیتی استان ندارد و فقط به ارائه ی تکنیک و ارائه ی روش تحلیل فرایند با معیارهای کیفی وکمی می پردازد. برای این منظور با بهره گیری از فرصت ها، قابلیت ها، اهداف بلندمدت نظام و وظایف ارگان های تامین کننده ی امنیت، اولویت بندی بعضی از راهبردهای موثر بر امنیت استان سیستان و بلوچستان، انجام گرفته است.
  کلیدواژگان: امنیت، استراتژی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی و تصمیم گیری، سیستان و بلوچستان
 • سعید رحیمی هرآبادی*، عبدالحسین حاجی زاده، مجتبی هدایی آرانی صفحات 43-52
  شناخت و تسلط بر قابلیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیک یک ناحیه و اتخاذ سیاست های خاص نظامی در راستای آن در مواقع بحرانی، نقش مهمی در پایداری نظم و امنیت یک ناحیه خواهد داشت. در این نوشتار با استناد به منابع اطلاعاتی ژئومورفولوژی و جغرافیای نظامی مبتنی بر روش کتابخانه ای، نمونه هایی از کاربردهای مطالعات ژئومورفولوژیک در برخی مسائل نظامی- امنیتی نواحی مرزی به ویژه نواحی مرزی استان خراسان جنوبی، مورد مطالعه قرار گرفته است. از جمله کاربردهای این نوع مطالعات عبارتند از: کارکردهای نواحی مورفولوژیک در مواقع استتار، محدودیت های ژئومورفولوژیک در ساخت تجهیزات نظامی و حمل و نقل آن ها مانند تانک های آبی- خاکی و کارکردهای آن، برنامه ریزی کارآمد متناسب با شرایط ژئومورفیک در سهولت تردد نیروها و تجهیزات، اتخاذ سیاست های مدیریت دفاعی یا تهاجمی در ارتباط با ساختار ژئومورفولوژی نواحی مرزی و در نهایت لزوم توجه به کاربردهای نقشه های ژئومورفولوژی در آمایش دفاعی و مدیریت نظامی. در این مقاله مطالعه ی موردی خصوصیات مورفولوژی استان خراسان جنوبی با رویکرد نظامی- امنیتی و در قالب کاربردهای ژئومورفولوژی نظامی مورد بحث و بررسی مختصر قرار گرفته است. بر این اساس این منطقه به دلیل دارا بودن کوهستانی نیمه مرتفع و طولی و دشت های هموار میان آن-ها، قابلیت ها و تنگناهای متعددی برای عملیات، مانورهای نظامی و در نهایت پایداری نظامی– امنیتی داراست. بدیهی است گسترش و اجرای این مفاهیم زمینه ساز نظم و امنیت از منظر سطوح ارضی در این منطقه خواهد بود.
  کلیدواژگان: ژئومورفولوژی نظامی، مسائل نظامی، امنیتی، نقشه های ژئومورفولوژی، نواحی مرزی، استان خراسان جنوبی
 • مجتبی لطفی فر*، محمد کرمی صفحات 53-66
  امنیت، نخستین وظیفه دولت ها و انتظار نخست شهروندان از دولت هاست که امروزه ابعاد گسترده و متنوعی یافته است. تاثیرپذیری امنیت از اقتصاد، فرهنگ، صنعت و جمعیت و تاثیرگذاری آن بر همه شاخه-های توسعه و حیات انسانی به آن نقش بنیادی داده است. امروزه در دنیا، سیاست توسعه شهری و روستایی در جهت بهبود شرایط فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که موجب بهبود همه جانبه ی زندگی مردم که مساوی با امنیت همه جانبه از هر لحاظ می باشد هم راستا است. پس با توجه به توسعه ی شهرنشینی و رواج ناامنی های اجتماعی در شهرها مرزی مطالعه ی موضوع امنیت در کنار توسعه اقتصادی- اجتماعی در شهرها مرزی ضرورت یافته است. شهرهای مرزی به دلیل موقعیت جغرافیایی و تفاوت های محیطی، نسبت به دیگر مناطق کشور در انزوا باقی مانده اندکه توجه ویژه با آن ها لازم است. پژوهش حاضر که با روش تحلیلی- توصیفی، از طریق مطالعات کتابخانه ای، انجام شده؛ به بررسی و تحلیل فضایی رابطه احساس امنیت در توسعه شهرها و راهکارهای ایجاد امنیت شهری در استان مرزی خراسان جنوبی می پردازد.
  کلیدواژگان: امنیت، مرز، توسعه شهری، خراسان جنوب
 • ماندانا مسعودی راد*، فرج الله رضانیا، محمدحسن شاهی، حجت آدیش صفحات 67-76
  اشتغال ساکنان مناطق مرزی، شکوفایی اقتصاد محلی و افزایش رونق شهرهای مرزی از مهمترین هدف های راه اندازی بازارچه های مرزی می باشند. از عمده ترین مسایل فراروی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به توسعه ی پایدار بین مناطق، امنیت فراگیر و عدالت اجتماعی می باشد. از دلایل توسعه نیافتگی مناطق مرزی می توان به انزوای جغرافیایی، دوری از قطب های صنعتی و اقتصادی و توسعه نیافتگی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اشاره کرد. تبادلات مرزی علی رغم غیررسمی و محلی بودن آن ها دارای نقش پراهمیتی در مبادلات میان کشورهای همسایه بوده و باعث بهبود زندگی ساکنان مناطق مرزی می شود. بازارچه های مرزی خلا موجود در محدوده ی مرزها را جبران و برطرف کرده و از خالی شدن حاشیه مرزها جلوگیری می کنند که این امر می تواند در بالا بردن ضریب امنیت مرزها و جلوگیری از قاچاق کالا موثر باشد. در این راستا با توجه به این که بازارچه های مرزی پتانسیل بالایی در افزایش و ثبات امنیتی دارند، می-توانند به عنوان راهکاری برای پایداری امنیت در این مناطق مطرح شوند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای سعی در بررسی و تبیین نقش بازارچه های مرزی در امنیت و توسعه پایدار مناطق مرزی به ویژه استان خراسان جنوبی را دارد. یافته های تحقیق نشان دهنده ی این است که تاثیر اقتصادی بازارچه های مرزی بر امنیت این استان جز مولفه های شاخص در طرح های توسعه آن می باشد.
  کلیدواژگان: بازارچه های مرزی، امنیت، توسعه
 • لاله نظر ولنی*، ابوطالب احمدی ارکمی صفحات 77-90
  در قرن بیست و یکم صنعت گردشگری به عنوان رویکردی جدید برای توسعه ی همزیستی انسان و اجتماع تلقی می شود. اهمیت روزافزون صنعت گردشگری به دلیل ابعاد گسترده ی آن است که حوزه های مختلفی اعم از اقتصاد و سیاست گرفته تا مقوله های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را دربر می گیرد. بسیاری از کشورها رقابت نزدیک و فشرده ای را در جهت کسب عواید و منافع حاصل از توسعه ی این صنعت آغاز نموده اند تا از این رهگذر برای ملت خود تنوع درآمد و زمینه ی اشتغال را فراهم آورند. کشور ایران با برخورداری از سابقه ی تاریخی طولانی، تنوع اقلیم و بهره مندی از فرهنگی کهن و پایدار متشکل از اقوام و طوایف، از هر نظر برای سرمایه گذاری در جهت صنعت توریسم مناسب است. در این میان استان خراسان جنوبی با توجه به موقعیت مرزی، سابقه ی تاریخی و بهره مندی از جاذبه های متنوع گردشگری از موقعیت مناسبی در جهت جذب گردشگران برخوردار است. مقاله ی حاضر با روش توصیفی– تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای سعی دارد، ضمن شناسایی جاذبه های گردشگری استان خراسان جنوبی، راهکارهایی را در جهت رونق صنعت گردشگری و افزایش ورود گردشگران به استان مذکور ارائه نماید. مطالعات صورت گرفته حکایت از آن دارد که استان خراسان جنوبی به عنوان یادگاری از خراسان بزرگ گذشته، از جاذبه های متعدد مرزی، مذهبی، طبیعی، تاریخی و...سود می برد که در صورت برنامه ریزی اصولی و هدفمند و سرمایه گذاری مناسب، می تواند به عنوان یکی از کانون های مهم گردشگری قلمداد شود.
  کلیدواژگان: صنعت گردشگری، جاذبه، خراسان جنوبی، راهکار
 • ابراهیم رومینا صفحات 91-109
  امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی کشورها فراهم نماید. از آنجا که ساختار مرکز- پیرامون در کشورهایی با نظام سیاسی متمرکز بیشتر وجود دارد شکل گیری چالش نیز در این کشورها بازنمایی بیشتری خواهد داشت. به این معنی که مفهوم توسعه در کشورهای جهان سوم با ساختار مرکز- پیرامون قرابت بیشتری داشته و این مساله ناشی از توسعه بطحی و کند پیرامون نسبت به کانون در سطح منطقه ای و حتی ملی است و این ساختار تولیدکننده نواحی بحرانی در فضای جغرافیایی این گونه کشورها است. در ایران نیز همچون دیگر کشورهای درحال توسعه، سطح توسعه نواحی پیرامونی با هسته اصلی کشور دچار شکاف توسعه است. در چنین شرایطی تمایزات موجود بستر تولید ناامنی در نواحی حاشیه را شکل داده و تقویت می نمایند. در ارتباط با استان خراسان جنوبی که موضوع مطالعه این پژوهش است دو سطح تمایز قابل مشاهده است یکی تمایز با بدنه اصلی کشور و شکاف توسعه با آن و دیگری شکاف توسعه در خود نواحی این استان. لذا این دو شکاف توسعه پتانسیل ناامنی را شکل می دهد.
  این تحقیق با درنظرگرفتن رابطه بین توسعه و پتانسیل ناامنی در فضاهای جغرافیایی، به بررسی شکاف های توسعه در خراسان جنوبی با بدنه کشور از یک سو و شکاف توسعه در سطح خود استان از سوی دیگر پرداخته است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. منابع مورد استفاده در این پژوهش از مراکز رسمی همچون مرکز آمار ایران بر مبنای آمار رسمی سال 1385 اخذ شده است و این داده ها در محیط GIS مورد کاربری قرار گرفته و در قالب نقشه های توسعه نشان مورد تحلیل قرار گرفته است. از سوی دیگر با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای مباحث نظری پشتوانه تئوریک این پژوهش را فراهم نموده است.
  کلیدواژگان: خراسان جنوبی، توسعه، نواحی حاشیه، ناامن
|
 • R. Shafiezade, A. Mohmmad Davoodi, S. Kazemi, Y. Moahmmadi* Pages 9-20
  Organizational justice is a variable that is predictive of lots organizational variables. One of these variables which is important in today's organizations is the issue of organizational citizenship behavior.Considering purpose and nature, this is a practical, descriptive and correlational study, respectively. The research community is all the employees of Southern Khorasan province executive organizations. The studied sample based on Krejcie and Morgan table is 300 people and they have been chosen via classified-random sampling. Two standard questionnaires of organizational justice (26 questions, Likert scale, 92% reliability) and a standard questionnaire of organizational citizenship behavior(27 question, Likert Scale and 7 sub-scale, 92% reliability) have been used. SPSS software, Pearson correlation test and linear regression have been used to analyze information. Results show that there is a significant relationship between organizational justice and components of organizational citizenship behavior emphasizing that the more an organization exhibit justice, the higher the organizational citizenship behavior of the employees would be. It will be appreciated for managers to follow principles and findings of organizational justice theories.
  Keywords: Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior, Organizational Behavior
 • K. Shahgholian*, B. Orai Yazdani, M. Maimany Pages 21-42
  Security is one of the main objectives of each country. Emphasizing that countries do their best to prevent from any serious risks threatening their own critical values. Considering resource limitation and the necessity of lots of resources to be available simultaneously and completely once performing strategies, analytical hierarchy process as a reliable method can help prioritizing and choosing appropriate strategies which is a multiple-criteria decision making problem. This paper does not focus on index construction for the province security strategies. It only gears toward presenting technique and analytical hierarchy process with quantitative and qualitative criteria. To do so, prioritizing of some of the effective strategies for Sistan and Baluchestan security has been done using opportunities, qualifications, system long-term objectives and duties of the responsible security organs.
  Keywords: Security, Strategies, Analytical Hierarchy Process, Prioritizing, Decision Making, Sistan, Baluchestan
 • S. Rahimi Harabadi*, A. Hajizade, M. Hodeiarani Pages 43-52
  One of the main concepts in achieving environmental sustainability in different geographical regions in the domain of environment management, specially in border areas, with defensive approach is ease of traffic, camouflage, crisis management etc.. In the meantime, recognizing and dominating on geomorphologic qualifications and limitations of an area and taking special military politics in critical moments will play an important role in security and discipline sustainability of that area. Citing geomorphological and geographical information resources based on library method, samples of applying geomorphologic studies in different military- security issues of border areas specially Southern Khorasan borders have been studied. Some of the applications of these types of studies are as follows: The applications of morphologic areas once camouflaging, geomorphologic limitations once making military equipment and their transportation such as water-land panzer and it's application, efficient planning in accordance with the geomorphic terms in the ease of movement of troops and equipment, taking defensive or aggressive management policies in relation to the geomorphology of the border and finally, the necessity of considering geomorphologic map's applications in defense logistics and military management. As a case study, in this paper, morphological characteristics of South Khorasan province with a military-security approach and in terms of military geomorphology applications are briefly discussed. Due to having semi-high and longitudinal lands and flat plains, this region has a numerous qualifications and limitations for operations, military maneuvers and ultimately, military-security sustainability. Obviously, from point of view of territorial levels, developing and operating these concepts will lead to security and discipline in this region.
  Keywords: Military Geomorphology, Military, Security Issues, Geomorphology Maps, Border Areas, Southern Khorasan
 • M. Lotfifar*, M. Karami Pages 53-66
  Security, the first duty of governments and the number one citizen's expectations from governments, has got different and widespread dimensions. The security impressibility from economy, culture, industry and population from one side and it's effect on all development branches and human life from other side give it a remarkable role. In today's world, urban and rural development policies become aligned to improve cultural, economical, social and political situations which in turn will lead to improvement in all aspects of people's life equals with multilateral security. Therefore, considering urban development and widespread social insecurity in border cities, studying security and socio-economical development in the same line becomes important. Because of geographical situation and environmental differences, border cities are more secluded than other areas in the country although they need special attention. This research following analytical-descriptive method, by library studies tries to perform spatial analysis about the relationship between feeling security in urban development and approaches to create urban security in border province, Southern Khorasan.
  Keywords: Border Security, Urban Development, Southern Khorasan
 • M. Masoudi Rad*, F. Rezania, M. Shahi, H. Adish Pages 67-76
  Employment of residents of border areas, local economy flourishing and border citie's prosperity are the main objectives of setting up border marketplaces. The most important issues facing the developing countries are achieving sustainable development among regions, security and pervasive social justice. Border region's underdevelopment can be the results of geographical isolation, remoteness from industrial and economic poles and underdevelopment in social, economic, political and cultural dimensions.Although cross-border transactions are informal and local, they have a significant role in trades between the neighboring countries and they can improve the lives of residents of border areas. Border markets compensates and overcomes the existing gaps in border's limitations and prevent from borders to be desolated. This would be an effective factor in enhancing border security and preventing smuggling. In this regard, given that border markets have great potential for increasing security, they can be considered as an approach to sustainable security in the region. This paper using descriptive-analytical method and relying on library resources tries to investigate the role of border markets in the security and development of border regions specially those of Southern Khorasan. Results show that the economic impact of border markets on the security of this province can be one of the indicators in its development plans.
  Keywords: Border Markets, Security, Development
 • L. Nazari Veleni*, A. Ahmadi Arkami Pages 77-90
  In the twenty-first century, tourism industry is considered as a new approach for the development of the coexistence of man and society. The increasing significance of the tourism industry is due its widespread dimensions which encompass various fields ranging from politics and economics to issues of social, cultural, environmental. Many countries have launched close and intense competition to earn revenue and profits from development in this industry. They aim to provide job opportunities and income diversity for their nations. Iran with a long history, diverse climate and a long-lasting ancient culture of tribes and clans is appropriate for investment in the field of tourism industry. Southern Khorasan with its boundary position, historical background and several tourist attractions has a good position to attract tourists. This paper using descriptive- analytical method based on library studies tries to recognize Southern Khorasan tourist attractions and in the meantime it aims to present solutions to improve tourism industry and increase the advent of tourists to the province. Studies show that Southern Kharasan as a relic of the past great Khorasan benefits from several marginal, religious, natural, historical etc. attractions that a systematic and targeted planning and an appropriate investment can make this place to an important zone in tourism.
  Keywords: Tourism Industry, Attraction, Solutions
 • E. Roumina Pages 91-109
  Secuity is a deductive issue with a fix concept but flexible geopolitical one depended on time and place. Inequity in development of political environment of a country can pave the way for generating effective variables on national secuirity elemnts and crtitical areas’ development. Since center-surronding sturcture in countirs with concontrated political system can be obserevde more, challenge arousing can also is more probable there. It means that the concept of development has a closer reltionship with the center- surrounding sturcture of developing countries. Slower growth of the surrounding rather than the centre, in national or regional level, can be blamed and also this structre generates criticak regions in geographical atmosphere of these countries. In Iran, like other developing countries, there is gap between the develponment of surroundings and the main core of country. In this situation, sourrounding areas become a potential threat of insecuitry. In southern Khorasan which is the topic of the present study, two distictive levels are observable. One is the distiction between this region and the main body of the country, and the other is the development gap inside the province. So, these two gap provoke insecuirity. By considering the relationship between development and secuirty potential in geographical environments, this stdy analyses the gaps in southern Khorasan and the body of the country from one hand and on the other hand, it also investigates them inside the province itself. The research methodology is analtical-desdriptive. Formal organizations, such as Iran statistical center have been asked to help with the formal statistcs of 1385. Data were applied in GIS environment and they have been analysed in the frame of developmet plans. Theoretical framework of the study has been determined by using library resources.
  Keywords: Southern Khorasan, Development, Sourroundig Areas, Insecurity