فهرست مطالب

دانش انتظامی خراسان جنوبی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1392)
 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 7، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مینا مهرابی نیا*، مهدیه شیخی پور، احمد خامسان صفحه 9
  لزوم توجه به آسیب های اجتماعی در محیط دانشگاه خصوصا خوابگاه ها به دلیل این که دانشجویان در این محیط جدید علاوه بر اولین تجربه ی دوری مستمر از خانواده، با دانشجویان دیگر که عموما از فرهنگ های متفاوتی می آیند سازگار شده و زندگی می کنند، قابل توجه می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی آسیب های اجتماعی خوابگاه ها و خانه های دانشجویی شهر بیرجند و ارائه راهکارهایی برای کاهش این آسیب ها می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه ی دانشجویان ساکن در خوابگاه ها و خانه های دانشجویی شهر بیرجند مشغول به تحصیل هستند و هم چنین مشاوران دانشگاه و سرپرستان خوابگاه ها می باشند. نمونه در بخش اول پژوهش، شامل 20 نفر از مشاوران و سرپرستان خوابگاه ها و در بخش دوم پژوهش نیز شامل 26 نفر در گروه های متمرکز شامل گروه های (مشاوران 7، سرپرستان، 9 و دانشجویان 10) بودند، که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش جمع آوری داده های پژوهش حاضر کیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه های نیمه ساختاریافته فردی و گروه متمرکز می باشد. مصاحبه های گروه متمرکز نیز در گروه های 7 تا 10 نفره انجام شد. از دیدگاه دانشجویان نظارت نامناسب سرپرستان، از دیدگاه مشاوران مسائل ارتباطی و جنسی و از دیدگاه سرپرستان مصرف انواع مواد و دخانیات در اولویت اول قرار دارند. راهکارهای پیشنهادی گروه های متمرکز با مشاوران، سرپرستان و دانشجویان، افزایش امکانات رفاهی (خوابگاه، سلف و اتوبوس)، پرکردن مناسب اوقات فراغت، انتخاب حراست مجرب و متخصص، انتخاب سرپرستان مجرب و متخصص و حمایت اقتصادی دانشگاه از دانشجویان دارای بیشترین فراوانی بودند. نتایج این پژوهش کمکی به مسئولین دانشگاه ها و سایر سازمان های حمایتی جهت کاهش آسیب ها، رسیدگی بهتر و بهبود وضعیت دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: آسیب ها و انحرافات، دانشجویان، زندگی خوابگاهی
 • مصیب مولایی* صفحه 29
  اعتیاد به مواد مخدر به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده ای است که آن را بلای هستی سوز نام نهاده اند. هدف از این مطالعه شناخت و توصیف تعیین میزان جامعه پذیری معتادان خود معرف می باشد. این پژوهش توصیفی است در این مطالعه، تعداد 60 نفر از معتادان خودمعرف مراجعه کننده به مراکز درمانی سطح شهر بیرجند از طریق نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه 31 سوالی جامعه پذیری بوده که پس از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت برای تحلیل داده ها پس از ورود به نرم افزار Spss از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. 8/82 درصد را در این تحقیق مردان و 2/17 درصد را زنان معتاد خودمعرف تشکیل می دادند که 8/26 درصد مجرد و 2/73 درصد نیز متاهل بودند نتایج نشان می دهد که سطح معناداری میانگین قالب های اجتماعی،مهارت های اجتماعی، عدم علاقه اجتماعی، روابط اجتماعی و جامعه پذیری به طور کلی در معتادان از سطح متوسط (تعیین شده بر اساس هر متغیر) کوچکتر بوده و tبه-دست آمده (05/0>sig) نیز از مقدار بحرانی کوچکتر است بنابراین می-توان نتیجه گرفت که معتادان در زمینه مولفه های گفته شده با مشکل عدیده ای روبه رو هستند. انتظار می رود که با توجه به نتایج تحقیق برنامه-ریزی و مداخلات لازم جهت جامعه پذیری معتادان صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: جامعه پذیری، معتادان، خودمعرف، بیرجند
 • حجت الله صادقی*، غلامرضا یونسی، معصومه فدایی صفحه 37
  وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر منطقه می تواند اثرات مثبت و منفی را بر جای بگذارد. که این اثرات بر توسعه انسانی و ارتقاء شاخص های گوناگون موثر می باشد. در این مقاله هدف بررسی شرایط و وضعیت موجود از لحاظ عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در استان خراسان جنوبی می باشد، که با شناخت این وضعیت اثرات توسعه ای آن نیز بیان می گردد. اطلاعات لازم بر اساس منابع اسنادی و کتابخانه-ای جمع آوری گردیده، لذا تحقیق حاضر از نوع ماهیت، جز مطالعات بنیادی و از نوع روش تحلیلی- توصیفی است. شرایط موجود بیانگر آن است که استان خراسان جنوبی دارای وضعیتی خاصی از لحاظ فرهنگی و اجتماعی است، به گونه ای که اهل تسنن و تشیع در بعضی از شهرستان های استان به خصوص شهرستان های مرزی با هم سکونت دارند و در دوره ای از زمان مسائل کمی با توجه به ارتباطات آن ها با مرز بیرون، بین آنها وجود داشته، که مشکلات امنیتی و سیاسی را به وجود آورده است. این موضوع در کنار عوامل دیگری سبب ایجاد تهدیداتی مانند ورود قاچاقچیان خارج از مرز، میل مردم منطقه به قاچاق کالا و در نتیجه افزایش اشتغال کاذب شده است. لذا با ساماندهی فرهنگی و اجتماعی این مناطق علاوه بر پایداری امنیت، می توان انتظار داشت که زمینه توسعه پایدار با توجه به شرایط محیطی و انسانی نیز در منطقه در زمینه های اجتماعی و اقتصادی برای مردم فراهم شود.
  کلیدواژگان: مرزنشینان، ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، توسعه، ارتباطات برون مرزی
 • علی اکبر حیدری، حمیدرضا ناصری*، نعمت الله نظری، حسین قاسمی صفحه 51
  خراسان جنوبی، به عنوان شرقی ترین استان ایران با مساحتی معادل 95388 کیلومترمربع، همجوار با کشور اشغال شده افغانستان می باشد. بروز خشکسالی های اخیر در این استان منجر به مهاجرت روستائیان از روستاها به سمت شهرهایی چون بیرجند گردیده است. خالی شدن روستاها به ویژه در نواحی مرزی موجب ایجاد خلا امنیتی گردیده و ضریب نفوذ بیگانگان و مجرمین فرامرزی را به خاک کشور تشدید می کند. در این تحقیق منطقه ای به وسعت 5/21170 کیلومتر مربع حد فاصل بیرجند، نهبندان تا خوسف از نظر پراکنش منابع آب، وضعیت راه ها و مراکز جمعیتی در ارتباط با پراکنش قوای انتظامی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که منابع آب در پراکنش جمعیت و استقرار نیرو موثر بوده و این موارد در ارتباط کامل با وضعیت راه های موجود می باشند که خود متاثر از وضعیت ژئومورفولوژی منطقه می باشد. همچنین مشخص شد که وجود مراکز جمعیتی به نحو بارزی در بروز امنیت در این مناطق موثر می باشد.
  کلیدواژگان: خراسان جنوبی، امنیت، منابع آب، جمعیت و ژئومورفولوژی
 • نرگس اسدالهی اول*، محمدباقر آخوندی، حمیدرضا نیلی ثانی صفحه 65
  مطالعه ارتباط بین عملکرد دانشگاه ها با تحرکات جمعیتی در حالت خاص و رشد جمعیت در حالت عام در استان خراسان جنوبی، که از این پس و به اختصار آن را استان می نامیم، مقوله ای است که کمتر به آن پرداخته شده است. استان در حال تجربه نوعی از تحرکات جمعیتی (و رشد جمعیت) و رویارویی با مشکلات ناشی از این تحرکات می باشد که اثرات آن تا چند دهه آتی هم ادامه خواهد داشت. در این تحقیق که با رویکرد توصیفی- تحلیلی بر مبنای شاخص های همبستگی انجام می شود، حرکات جمعیتی در استان و نقش دانشگاه در چنین حرکاتی مورد بررسی قرار می گیرند. چنین تحرکاتی می تواند چالش های امنیتی را ایجاد نماید. بخشی از مقاله به بررسی چنین چالش های اختصاص یافته است.
  کلیدواژگان: حرکات جمعیتی، نرخ مهاجرت، نرخ رشد جمعیت، توسعه پایدار
 • احمد بخشی* صفحه 77
  اقتصاد مقاومتی در راستای کاهش وابستگی های خارجی و حمایت از تولیدات داخلی به منظور کاهش فشار بر کشور طرح ریزی شده است. یکی از راه هایی دستیابی به این موضوع، استفاده از فرصت ها و ظرفیت های کشور است، جمهوری اسلامی ایران، دارای ظرفیت های جغرافیایی، اقتصادی، انسانی، فرهنگی، تاریخی و... می باشد که بهینه سازی این ظرفیت ها، علاوه بر تنوع سازی به تولیدات و محصولات، افزایش درآمدهای ملی، خودکفایی، فقرزدایی، ایجاد عدالت توزیعی و ارزش افزوده، باعث گسترش مبادلات تجاری برون مرزی به ویژه با همسایگان و وابستگی متقابل می شود. خراسان جنوبی به عنوان یک استان نوپا، در کنار ظرفیت-هایی مانند محصولات استراتژیک، معادن، قابلیت های کشاورزی، قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال- جنوب و شرق و غرب، از موقعیتی به نام مرز برخوردار است که سیاستگذاری در این مورد می تواند بسیاری از قابلیت ها را به فعل درآورد و نتایج فراوانی را مانند توانمندسازی مرزنشینان، امنیت مرزی، گسترش روابط خارجی، فعال سازی دیپلماسی تجاری- که همه در راستای فعال سازی اقتصاد و کمک به رشد، توسعه و امنیت می باشد- برای استان خراسان جنوبی و کشور به ارمغان بیاورد. دستیابی به این مسئله نیازمند همت مسئولان برای عملی کردن ظرفیت های استان می باشد و قدم اول این است که نگاه به مرز از تهدید به فرصت تغییر یابد و به این مسئله توجه گردد که مرزها استعدادهای هر کشور می باشند که می تواند موجب تحول و ایجاد جهش در هر منطقه شود. سوال اصلی تحقیق این است که ظرفیت های ناشی از مرز استان خراسان جنوبی با افغانستان چیست و چگونه می توان این ظرفیت ها را در تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفت؟ فرضیه تحقیق نیز بر این اساس است که استفاده از مرز به عنوان فرصت، می توانند برای این استان کارکردهای گوناگونی و متعددی داشته باشد که مهمترین آن توانمندسازی مرزنشینان، افزایش روابط دوجانبه، امنیت، توسعه و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی - تفسیری درصدد است تا در ابتدا ظرفیت های استان خراسان جنوبی را معرفی کرده و سپس نقش این ظرفیت ها را با محوریت مرز با کشور افغانستان در تحقق اقتصاد مقاومتی تبیین نماید و در پایان نیز راهکارهایی برای بهینه سازی ظرفیت ها ارائه نماید.
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، ظرفیت ها، افغانستان، خراسان جنوبی، مرز
 • محمدعلی فیض پور، گلسا صالحی فیروزآبادی، سعیده سعیدی نیا صفحات 99-108
  اگرچه در سال های اخیر مطالعاتی کوشیده اند تا سطوح توسعه مناطق کشور را از ابعاد گوناگون مورد بررسی و کنکاش قرار دهد، اما کمتر مطالعه ای را می توان یافت که سطح توسعه امنیتی را علی الخصوص در ارتباط با سطح توسعه بازار کار مورد بررسی قرار داده باشد. از این رو، این مقاله با هدف تعیین ارتباط سطح توسعه امنیتی با وضعیت بازار کار با تاکید بر شهرهای خراسان جنوبی طراحی شده است. شاخص های ده گانه سرقت (شامل سرقت اماکن دولتی، منارل، مغازه ها، سرقت اتومبیل و لوازم داخلی آن، سرقت موتورسیکلت و دوچرخه، سرقت احشام، سایر سرقت ها) و دستگیر شدگان در ارتباط با مواد مخدر در این مطالعه به عنوان شاخص های تعیین امنیت و شاخص های افراد به کار گمارده شده برحسب بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی، افراد به کار گمارده شده برحسب وضع سواد، متقاضیان کار ثبت نام شده برحسب سن، فرصت های شغلی اعلام شده، متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز کاریابی به عنوان شاخص های بازار کار تلقی گردیده و برای تلفیق آن ها از روش تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این مطالعه در سال 1389 نشان دهنده تفاوت در سطوح توسعه امنیتی و بازار کار در شهر های مختلف استان خراسان جنوبی بوده و نشان می دهد سطح امنیتی این استان متاثر از وضعیت بازار کار آن است.
  کلیدواژگان: توسعه امنیتی، بازار کار، خراسان جنوبی
|
 • M. Mehrabi*, M. Sheikh, A. Khmesan Page 9
  Considering social traumas in university atmosphere especially dormitories is of critical importance as students meet new people with different cultures far from their families in a new place. Present study aims to analyze social traumas of dormitories and students’ out- campus houses and to present approaches to decrease these traumas. Statistical community is students living in dormitories and out-campus houses and also dormitories’ counselors and administrators. The study sample in the first section includes 20 counselors and dormitories’ administrators and in the second section it includes 26 persons in focus groups including (7 counselors, 9 administrators and 10 students) which have been selected randomly. Data have been collected qualitatively. Individual semi-structured interviews and focus group were the instruments to collect necessary information for the research. Focus group interviews have been done in 7 to 10 member groups. Considering students, consolers and administrators point of view, inappropriate monitoring, communicative and sexual issues and drug abuse are prioritized, respectively. Suggested approaches by consolers, administrators and students, increasing facilities (dormitories, bus,…), develop proper activities for leisure time, selecting skillful guards and administrators and economical support of university for students have had the highest frequency. Results of this research can help university authorities and other organizations to decrease traumas and improve university students’ conditions.
  Keywords: Traumas, Corruptions, University Students, Dormitory Living
 • M. Molayi* Page 29
  Introduction
  Addiction to drugs as a kind of social stigma, is a phenomenon called existence threatening disaster. Present study aims to determine rate of self-referred addicts’ socialisation.
  Methodology
  This is a descriptive research. Sixty self-referred addicts in Birjand rehabilitation centres have been chose by availability sampling. There were a socialization questionnaire containing 31 items that has been used following to verifying it’s reliability and validity. To analyze data, SPSS software and one-sample t test have been applied.
  Findings
  percentage of male and female self-referred addict were 82.8 and 17.2, respectively, in which 26.8 % were single and 73.2 % were married. Results show that level of significance of social frame, skills, unwillingness, relationships and socialization among addicts were lower than average and the obtained t were also smaller that critical value. Therefore, one can conclude that addicts face with lot of problems in the above factors.
  Conclusion
  It is expected that by considering the research results, necessary interference and planning have been done to improve addicts’ socialization.
  Keywords: Socialization, Addicts, Self, Referred, Birjand
 • H. Sadeghi, G. H. Yoonesi, M. Fadaee Page 37
  Cultural, social and political status of each region can contribute positively or negatively. These effects are in turn effective on human development and promoting different indexes. Present study aims to investigate present situation considering Cultural, social and political factors in Southern Khorasan. By recognizing this status it’s developmental effects can also be observed. Necessary information has been collected via documents or library resources. Therefore, this study, considering nature is fundamental. And, regarding method, it is descriptive- analytical. Present conditions indicate that Southern Khorasan has a special Cultural and social conditions in which Shias and Sunnis live together in some cities especially in border ones. And in some time periods. There have been conflict among them that resulted in political and security problems. This issue besides other factors lead to some threats such as smugglers advent inside the country, people’s tendency toward black mailing and consequently increasing unhealthy occupations. Thus, by organizing culturally and socially, it can be expected that besides sustainable security, sustainable development emerges from the proper social and economical conditions.
  Keywords: Border Settlers, Cultural – Social Characteristics, Development, Exterritorial Communications
 • A. A. Heydari, H. R. Naseri*, N. Nazari, H. Ghasemi Page 51
  Southern Khorasan as a province locating exactly in the east of Iran, with 95388 km2, is a neighbour of occupied country of Afghanistan. Recent years drought in this province resulted in the immigration from rural areas to urban ones such as Birjand. Evacuating of villages especially in the borders makes security vacuum and intensified outlaws entrance to the country. In this study a 21170.5 km2 area, a region between Birjand, Nehbandan to Khusf, has been investigated considering it’s water resources transmittal, road conditions, population centres related to police deployment. Results show that water resources influence population distribution and police deployment and these issues are completely under the influence of road’s condition which in turn affected by the geomorphologic condition of the area. It has been also clarified that, existence of population centres significantly affect on the regions’ security.
  Keywords: Southern Khorasan, Security, Water Resources, Population, Geomorphology
 • N. Asadollahi*, M. B. Akhoondi, H.R. Nilisani Page 65
  Investigating the relationship between universities’ operation and population movements in particular and population growth in general in Southern Khorasan, briefly called the province, is an issue rarely has been noticed. The province is confronting with a kind of population movement (and population growth) and it’s consequences which be continued up to several decades. By taking descriptive- analytical approach based on correlation indexes, present study analyses the province population movements and university role in such movements. These movements can create security challenges. A section of the article has been allocated to reviewing such challenges.
  Keywords: Population Movements, Immigration Rate, Population Growth Rate, Sustainable Development
 • A. Bakhshi* Page 77
  Resistive economy has been developed to reduces external dependencies and protect national productions to decrease from the pressure on the country. One way to achieve this goal is to use capitals and capacities of the country. Islamic republic of Iran has geographical, economical, human, cultural, historical capacities that optimizing them not only can result in diversifying productions, but also it will increase national income, sufficiency, combating poverty, creating fair distribution and value added. It can also extend exterritorial trade especially with neighbour country increasing mutual dependency. Southern Khorasan as a new province, has capacities such as strategic productions, mines, agriculture production, locating in north-south and east-west corridor. Besides it has a special feature named border that policy making can actualize these capacities relying on this speciality. The results of this include border inhabitants’ empowerment, border security, international relationship expansion and activating trade diplomacy, that all ends in economy activation, development and security for the province and the country. Achieving this goal requires authorities endeavour to actualize the province capacities and the first step is to change views and consider borders as chance and not threat. It has to be noticed that for each country borders are opportunities that can bring change. This research mainly questions about the capacities of having common border with Afghanistan and that, how we can apply these capacities to fulfil resistive economy? The research hypothesises that if we consider border as an opportunity then it can operate in different ways for the benefit of this province. The most important ones are border inhabitants’ empowerment, increasing mutual relationships and fulfilling resistive economy. This research using analytical- interpretive method tries to first identify Southern Khorasan capacities and then to determine these capacities role in fulfilling resistive economy focusing on having common border with Afghanistan and finally, approaches to optimizing these capacities have been presented.
  Keywords: Resistive Economy, Capacities, Afghanistan, Southern Khorasan, Border
 • M.A. Feizpour, G.Salehi Firouzabadi, S. Saeedinia Pages 99-108
  Although there have been a great effort in analysing the country’s development level in the recent years, still there is a lack of investigation about security development level, especially its relationship with market development. Therefore, the present study has been conducted to determine the relationship between security development level and b market with an emphasis on Southern Khorasan province cities. Robbery decimal indexes, including stealing from governmental places, houses, stores, cars and its accessories, bicycle and motorcycles, livestock and others, and those who were arrested due to drug trafficking have been applied in this study as indexes for determining security. The indexes for employees based on the governmental, privates and cooperation, employees based on their literacy level, age, announced job opportunities, registered job applicants and employees introduced by job finding centres have been regarded as job market indexes. Factor analysis has been used to compile them. Results of this study, conducted in 2008, show that there is difference between security development level and job market in different southern Khorasan cities and it also approves that the security level of the province is affected by job market.
  Keywords: Security Development Job Market, Southern Khorasan