فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 10 (دی 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • حبیب الله دهقان، سیف الله غریب، حسینعلی یوسفی ریزی صفحات 1022-1031
  مقدمه
  صدا یکی از عوامل آزاردهنده در محیط زیست و زیان بخش در محیط کار است که توام شدن آن با فعالیت جسمانی در بسیاری از پست های کاری امری معمول است. هدف این مطالعه تعیین اثر مواجهه توام با شدت های مختلف صدا و بارکاری مختلف بر روی تغییرات ضربان قلب بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی- تجربی بر روی14 نفر از دانشجویان مرد با میانگین (انحراف معیار) سن 5/1 ± 0/ 23 سال، قد 2/ 5 ± 175 سانتیمتر، وزن 5/7 ± 7/6 کیلو گرم و نمایه توده بدنی 7/1 ± 9/21 کیلو گرم بر مجذور متر انجام شد. ضربان قلب در حالت استراحت(15دقیقه)، حالت نشسته(50 دقیقه)، فعالیت سبک (50 دقیقه)، فعالیت متوسط(50 دقیقه) و فعالیت سنگین(50 دقیقه) تحت شرایط جوی کنترل شده در شرایط بدون مواجهه با صدا و در مواجهه با تراز های فشار صوت 65، 75، 85 و 95 دسی بل اندازه گیری شد. داده ها در نرم افرار SPSS نسخه 18 با آزمون تی- زوجی مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) ضربان قلب افراد در هنگام استراحت (5/7) 1/60 ضربان در دقیقه بود، در حالت نشسته، میزان افزایش ضربان قلب (4/2 ضربان در دقیقه) در مواجهه با تراز صدا 95 دسی بل در مقایسه با حالت بدون مواجهه با صدا معنی دار بود (032/P=). در فعالیت سبک، میانگین افزایش تعداد ضربان قلب در مواجهه با ترازهای 65، 75 و 95 دسی بل با میانگین ضربان قلب در حالت عدم مواجهه با صدا به ترتیب برابر با 1/2، 4/1 و 8/2 ضربه در دقیقه بود (01/ 0>P). در فعالیت متوسط، میزان افزایش ضربان قلب در تراز های 65، 75، 85 و 95 دسی بل در مقایسه با حالت بدون مواجهه با صدا به ترتیب برابر با9/2، 8/3، 9/4 و 7/5 ضربه در دقیقه بود (001/0>P). در فعالیت سنگین، میانگین افزایش ضربان قلب در ترازهای 65، 75، 85 و 95 دسی بل در مقایسه با حالت بدون مواجهه با صدا به ترتیب برابر با 5/5، 4/8، 8/10 و 5/12 ضربه در دقیقه بود (001/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که مواجهه با صدا در بارکاری مختلف و در شرایط دمایی مناسب موجب افزایش ضربان قلب می شود که روند افزایش ضربان قلب ناشی از مواجهه با صدا در حین انجام فعالیت های متوسط و خصوصا سنگین و در مواجهه با صدای بیشتر از حد مجاز 85 دسی بل زیادتر است
  کلیدواژگان: سرو صدا، شدت فعالیت، تغییرات ضربان قلب، اثر توام صدا و فعالیت
 • روح الله فرهادلو، مصطفی واحدیان، رویا صادقی، سیامک محبی، محمد قره بگل صفحات 1032-1040
  مقدمه
  تغذیه نامناسب در بروز بیماری هایی گوناگون نظیر بیماری قلبی- عروقی، سرطان و دیابت تاثیر به سزایی دارد. از آنجاکه اغلب رفتارهای غلط بهداشتی ریشه در تجارب دوران کودکی و نوجوانی داشته و تغذیه سالم در دوران بلوغ تاثیر قابل توجهی بر رشد و سلامت انسان دارد، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو روش آموزشی بر آگاهی، نگرش و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان راهنمایی است.
  روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی تاثیر دو روش آموزشی بر آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه ای دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی با استفاده از پرسشنامه ای شامل چهار بخش (مشخصات فردی، آگاهی، نگرش و رفتار) مورد بررسی قرار گرفت. به روش خوشه ایدو مدرسه انتخاب و از هر مدرسه تعداد 110 دانش آموز پایه سوم (در مجموع 220 نفر) به صورت تصادفی در دو گروه آموزشی جزوه و سخنرانی قرار گرفتند. در ابتدا پرسشنامه توسط دانش آموزان به عنوان پیش آزمون تکمیل شد و سپس مداخله آموزشی در دو گروه در سه جلسه به اجرا درآمد و پس از سه ماه، همان پرسشنامه مورد آزمون مجدد قرار گرفت. داده های آماری توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 با آزمون های T مستقل و زوجی و ضریب همبستگی بررسی شد.
  یافته ها
  مداخلات آموزشی سبب افزایش معنی داری در میانگین نمرات آگاهی، نگرش و عملکرد دو گروه شد (05/0P<). میانگین تفاوت ایجاد شده در گروه سخنرانی در بخش آگاهی و نگرش به طور معنی داری بیش از گروه جزوه بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  هر دو روش آموزشی، موجب افزایش سطح آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه ای در نوجوانان شد. بنابراین توجه به برنامه های آموزشی جهت ارتقا رفتارهای تغذیه ای امری ضروری است.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، رفتار، تغذیه، آموزش بهداشت
 • احسان الله حبیبی، شیوا سوری، محمود ابوالقاسمیان صفحات 1041-1049
  مقدمه
  بر اساس مطالعات انجام شده شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی ناشی از کار (WMSDS) در کاربران کامپیوتر بالا می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر سه فاکتور مداخله ارگونومی روی وضعیت بدنی و اختلالات اسکلتی عضلانی در کارکنان اداری (کاربران کامپیوتر) شرکت گاز استان اصفهان بود. این سه مداخله شامل آموزش، ورزش و نصب نرم افزار بر روی سیستم کاربران کامپیوتر بود.
  روش ها
  این مطالعه بر روی 98 نفر از کارمندان اداری شرکت گاز استان اصفهان، در سه فاز (بررسی وضعیت موجود – اجرای مداخلات و بررسی مجدد) به مدت 7 ماه انجام شد. در این مطالعه افراد شرکت کننده به چهار گروه تقسیم شدند (گروه آموزش، گروه ورزش، گروه نرم افزار و گروه کنترل).
  در این مطالعه 2 ماه قبل از مداخله ها و همچنین 3 ماه بعد از مداخلات اطلاعات مورد نظر جمع آوری گردید. برای این کار از پرسشنامه نوردیک جهت بررسی ناراحتی های اسکلتی عضلانی و از روش RULA (ارزیابی سریع اندام فوقانی) جهت ارزیابی وضعیت های بدنی استفاده شد و تاثیر هر یک از مداخلات بر روی ناراحتی های اسکلتی عضلانی بررسی شد. داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS وآزمون های مک نمار، تی تست و کای دو مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس ارزیابی انجام شده در فاز اول پروژه 5/53٪ از افراد بین 4 الی 8 ساعت با کامپیوتر کار می کردند و نوع کار بیشتر استاتیک بود. بر اساس این نتایج مشخص شد که آمار شیوع درد در نواحی کمر در سه ماهه گذشته و هفته گذشته یکسان است (5/53٪(. همچنین مشخص شد که 58٪ از افراد شرکت کننده شغل شان را عامل درد در ناحیه گردن و 39٪ از آنها شغل شان را عامل درد در ناحیه کمر می دانند. و در یکسال گذشته 24٪ از افراد به دلیل کمردرد، همچنین 2/15٪ از آنان به دلیل گردن درد از کار غیبت داشته اند. کاهش ناراحتی های اسکلتی عضلانی در گروه آموزش بعد از مداخله مشاهده گردید که این کاهش با توجه به تست مک نمار در ناحیه کمر، گردن، زانو، مچ دست و پشت معنی دار بود. (001/0P≤). نتایج حاصل از ارزیابی پوسچر به روش RULA بعد از اجرای مداخلات نیز نشان داد که نمره ارزیابی پوسچر در گروه آموزش در سمت راست بدن 25 نمره و در سمت چپ بدن 20 نمره کاهش یافته است. بر اساس آزمون t تست این کاهش نمره معنادار گزارش شد، یعنی بعد از مداخله آموزش، ایستگاه کار بهبود پیدا کرد. ولی در سایر گروه ها تغییری مشاهده نشد. ناراحتی اسکلتی عضلانی گزارش شده توسط کارکنان گروه آموزش بعد از مداخله، مشاهده گردید که این کاهش با توجه به تست مک نمار در ناحیه کمر، گردن، زانو، مچ دست و پشت معنی دار بود (001/0P≤).
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در گروه مورد مطالعه در نواحی کمر، گردن، زانو و پشت بالا بود و نیز آمار غیبت ها با آمار ناراحتی های اسکلتی عضلانی همخوانی داشت. علاوه بر این به نظر می رسد در گروه آموزش، با بکارگیری الگوهای مناسب دست و مچ دست و در نتیجه کاهش حرکات تکراری توانستند تغییرات مناسب را ایجاد نمایند. نکته جالب در این بود که صرف نظر از میزان اثر بخشی هریک از مداخلات، اکثر شرکت کنندگان با این مداخله ها موافق بودند و این نشان می دهد که افراد از وضعیت موجود ناراضی بوده و به دنبال ایجاد تغییر می باشند. به طور کلی یافته های ما نشان می دهد آموزش تنظیم صندلی و چیدمان صحیح محیط کار می تواند باعث کاهش مشکلات اسکلتی عضلانی شود.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، ارگونومی اداری، RULA، پرسشنامه نوردیک، مداخلات ارگونومی
 • محمدرضا خدابخش، فریبا کیانی صفحات 1050-1061
  مقدمه
  فقدان سلامت از پیشرفت و توانایی انجام وظایف در فرد جلوگیری کرده و بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد استعدادهای واقعی فرد، موضوعات ارزشمندی برای مطالعه می باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه عفو با سلامت و بهزیستی روان شناختی در دانشجویان انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه در مورد 243 دانشجو (113 پسر، 130 دختر) ساکن در خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران انجام گرفت. از شرکت کنندگان خواسته شد تا مقیاس عفو هارتلند، پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس بهزیستی روانشناختی را تکمیل کنند. داده ها پس از جمع آوری با اسفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور بررسی رابطه بین متغیرها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد عفو با سلامت و بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سلامت و بهزیستی روانشناختی توسط ابعاد عفو پیش بینی می شود.
  نتیجه گیری
  ارزیابی و شناخت سلامت و بهزیستی روانشناختی و ارتباط این ساختارهای روانشناختی با عفو، می تواند رهنمودهای ارزشمندی را در زمینه تامین بهداشت روانی برای دانشجویان به همراه داشته باشد. سلامت، بهزیستی روانشناختی و عفو نیازمند توجه بیشتری در تحقیقات بالینی هستند.
  کلیدواژگان: عفو، سلامت، بهزیستی روانشناختی، دانشجویان
 • عفت هاتف نیا، شمس الدین نیکنامی صفحات 1062-1070
  مقدمه
  سرطان پستان یکی ازشایع ترین بدخیمی های زنان و از علل اصلی مرگ و میر ناشی از سرطان در زنان در سراسر دنیا به حساب می آید. ماموگرافی به عنوان دقیق ترین روش تشخیص زودرس سرطان پستان می باشد و علیرغم اینکه ماموگرافی با تشخیص زودرس و تسریع در درمان، میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را کاهش داده است بسیاری از زنان ماموگرافی را انجام نمی دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر انجام ماموگرافی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده در زنان شاغل از 35 سال به بالا می باشد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی، از نوع توصیفی تحلیلی می باشد که بر روی 320 زن شاغل در سال 1388 انجام گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه محقق ساخته با بهره گیری از پرسشنامه MBAQو کدگذاری آنها، آنالیز اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری t-test، خی دو و آنالیز رگرسیون لجستیک صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه نشان دادکه بین گروهی که ماموگرافی انجام دادند (27% از کل افراد مورد بررسی) و گروهی که انجام ندادند در میانگین نمرات هنجار های انتزاعی(001/0P<)، قصد رفتار و درک کنترل رفتار (001/0P<) اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین آنالیز رگرسیون لجستیک نشان داد که درک کنترل رفتار (001/0P<)، قصد رفتار (001/0P<) و هنجار های انتزاعی (01/0P<) پیش بینی کننده های معنادار رفتار ماموگرافی می باشند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه عوامل پیش بینی کننده انجام ماموگرافی بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده، هنجارهای انتزاعی، قصد و ادراک کنترل رفتار می باشند و هر زمان که زنان ماموگرافی را به عنوان یک هنجار تایید شده تلقی کنند و قصد انجام آن را داشته و انجام آن را تحت کنترل خود بدانند، ماموگرافی را انجام خواهند داد.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، ماموگرافی، سرطان پستان، زنان شاغل
 • آق بابک ماهری، داود شجاعی زاده، آذر طل، مصطفی حسینی، محمدنبی تهرانی، رویا صادقی صفحات 1071-1081
  مقدمه
  با توجه به شیوع بالای اعتیاد به اینترنت در بین دانشجویان و عوارض بی شمار آن و نظر به اهمیت اجرای مداخلات آموزشی مبتنی بر تئوری در پیشگیری و کاهش اختلالات رفتاری از جمله اعتیاد به اینترنت، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی ترکیبی بر پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های علوم پزشکی تهران مبتنی بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مطالعات نیمه تجربی قبل و بعد دو گروهی بود که باروش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای با حجم نمونه80 نفر در سال 1391-1392 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه چند وجهی اطلاعات دموگرافیک و مرتبط به خصوصیات افراد در مورد اینترنت، ابزار استاندارد اختلال اعتیاد به اینترنت یانگ و پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود. روایی و پایایی پرسشنامه ازطریق روایی محتوا و آزمون - آزمون مجدد تعیین شد. مداخله آموزشی ترکیبی در خصوص آشنایی با عوامل و عوارض اعتیاد اینترنتی و برگزاری نمایشگاه پیام های بهداشتی با استفاده از پوسترهای طراحی شده توسط محققین انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSSنسخه 16تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میزان پاسخگویی 100٪ بود. میانگین سنی افراد شرکت کننده6 /2± 22 سال بود. متغیر وضعیت تاهل با اعتیاد به اینترنت ارتباط معنی دار آماری داشت (03/0=P). نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین امتیاز سازه های مدل اعتقاد بهداشتی و آگاهی قبل و چهار ماه بعد ازمداخله آموزشی تفاوت آماری معناداری داشت(001/0P<). از طرف دیگر شیوع اعتیاد به اینترنت از2/26 قبل از مداخله آموزشی به 8/13بعد از مداخله آموزشی کاهش یافت(001/0P<).
  نتیجه گیری
  آموزش بر مبنای مدل اعتقاد بهداشتی در ارتقا آگاهی و عملکرد دانشجویان در رابطه با پیشگیری از اعتیاد به اینترنت اثربخش بود. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که مداخلات آموزشی مبتنی بر تئوری های آموزش بهداشت و ارتقا سلامت می تواند در پیشگیری و کاهش اعتیاد به اینترنت موثر باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، اعتیاد به اینترنت، مدل اعتقاد بهداشتی، دانشجو
 • غلامرضا شریفی راد، عزیز کامران، ناهید عزیزی، ملیحه طیبانی، فرزانه دانش پژوه صفحات 1082-1093
  مقدمه
  آموزش علوم پزشکی مستلزم وجود برنامه آموزشی کارآمد می باشد و اهمیت طرح درس در پیشبرد آموزش انکارناپذیر است. این مطالعه با هدف بکارگیری مدل تضمین آموزش در بررسی آگاهی و نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در مورد طرح درس در سال 1392 انجام شد.
  روش ها
  تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می باشد که جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نفر بودند که به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته در سه بخش شامل سوالات دموگرافیک، سوالات آگاهی (37 سوال چهارگزینه ای) در قالب اجزا مدل تضمین آموزش و سوالات نگرشی بود که روایی صوری، محتوی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از آزمون های استنباطی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس یک عاملی و T-test استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین نمره کل اعضای هیات علمی شرکت کننده در مطالعه 14 (از 37) با انحراف معیار 2/8 بود در آیتم های اصول برنامه ریزی، محتوی و اهداف آموزشی اختلاف معنی داری بین اعضای هیات علمی دانشکده ها وجود داشت. بیشترین نمره کل آگاهی به اعضای هیات علمی با تحصیلات فوق تخصص و کمترین نمره به سطح تحصیلات تخصص اختصاص داشت و اعضای هیات علمی مرد و زن به ترتیب کمترین و بیشترین نمره کل آگاهی را کسب کردند. در تمام آیتم های اجزا مدل تضمین آموزش اختلاف معنی داری بین اعضای هیات علمی بر حسب سابقه کارگاه وجود داشت. میانگین نمره کل نگرشی اعضای هیات علمی شرکت کننده در مطالعه 6/44 با انحراف معیار 4/3 بود.
  نتیجه گیری
  اساتید دانشگاه از نظر آگاهی در وضعیت مناسبی قرار نداشتند اما نگرش نسبتا خوبی به طرح درس داشتند لزوم برنامه ریزی های دقیق و مداوم برای بهبود این مساله ضروری است.
  کلیدواژگان: طرح درس، هیات علمی، نگرش، آگاهی، مدل تضمین آموزش، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
 • محسن سعدانی، احسان ابویی مهریزی، کمال غدیری صفحات 1094-1107
  مقدمه
  حضور فلزات سنگین در شرابه به دلیل توانایی تجمع پذیری زیستی سلامت موجودات زنده به خصوص انسان را با خطرات بسیاری مواجه می نماید. هدف از این تحقیق بررسی امکان جذب دو فلز سرب و کادمیوم از شیرابه به وسیله زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت و امکان افزایش توانایی جذب این زئولیت توسط اصلاح سطح ان به کمک سورفکتانت HDTMA-Br می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت به دوصورت اصلاح نشده (NMZ) و اصلاح شده (SMZ) توسط سورفکتانت هگزادسیل تری متیل آمونیوم-بروماید (HDTMA-Br) جهت جذب فلزات سرب و کادمیوم استفاده شد. جهت بررسی توان جذب این دوفلز، متغییرهای چون نوع جاذب، غلظت جاذب و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه زئولیت استفاده شده توسط آزمایشات X-ray Florescence، طیف X-ray diffraction وBET جهت شناسایی ترکیب مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  اصلاح زئولیتها باعث افزایش راندمان جذب به ترتیب از2/4 و 3/5 درصد به 64/71 و 2/75 درصد گردید. با افزایش غلظت سورفکتانت از 2 به 20 میلی مول بر لیتر راندمان جذب سرب و کادمیوم به ترتیب 71 و 74 درصد افزایش یافت. همچنین مشاهده شد راندمان جذب با افزایش زمان تماس و افزایش نسبت جاذب به محلول، رابطه مستقیم دارد.
  نتیجه گیری
  اصلاح زئولیتها باعث افزایش چشمگیر جذب فلزات سنگین از ترکیب شیرابه گردید. سرب و کادمیوم به صورت تک لایه ای بر روی زئولیتهای اصلاح شده با سورفکتانت جذب شده و مقایسه مدل های ایزوترم نشان می دهد که ظرفیت زئولیتهای اصلاح شده در جذب سرب بیشتر از کادمیوم بوده ولی کادمیوم با انرژی بیشتری جذب می شود.
 • سعید شنبه زاده، مرضیه وحیددستجردی، اکبر حسن زاده، طوبی کیانی زاده صفحات 1108-1116
  مقدمه
  این مطالعه به منظور بررسی غلظت فلزات سنگین مس، روی، سرب، کروم، کادمیوم، نیکل و کبالت در آب و رسوب رودخانه تمبی واقع در استان خوزستان، شهر مسجد سلیمان قبل و بعد از ریزش فاضلاب (منظور فاضلاب تصفیه نشده شهر، پساب کشتارگاه سنتی، شیرابه حاصل از زباله های تجمع یافته در حاشیه رودخانه و روان آب های سطح شهر می باشد) به آن انجام شد.
  روش ها
  این تحقیق یک مطالعه تجربی- توصیفی می باشد که در آن نمونه های آب و رسوب به مدت یک سال از دو نقطه بالادست و پایین دست محل ورود فاضلاب به رودخانه تمبی برداشته شدند. نمونه ها در آزمایشگاه، خشک، تغلیظ و هضم گردیدند و غلظت فلزات سنگین در آنها به وسیله دستگاه جذب اتمی شعله ای اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که میانگین غلظت فلزات مورد نظر در آب و رسوب پایین دست نسبت به بالا دست در فصول مختلف بیشتر است. غلظت های به دست آمده برای مس و روی در محدوده استاندارد آب آشامیدنی، میانگین غلظت منگنز، سرب و روی در محدوده استاندارد آب برای کشاورزی و میانگین غلظت کادمیوم، کرم، سرب و نیکل از استاندارد آب های سطحی بیشتر می باشد. بیشترین میانگین غلظت مربوط به سرب درآب پایین دست برابرppm 09/0 95/1و منگنز در رسوب پایین دست برابر ppm5/2 820 و کمترین میانگین غلظت مربوط به کادمیوم در آب و رسوب بالادست به ترتیب برابر ppm (001/0 07/ 0و 5/0 10) می باشد. میانگین غلظت فلزات سنگین در رسوب پایین دست نسبت به رسوب بالادست افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل، استفاده ازآب رودخانه تمبی برای اهداف تفریحی، شستشو، ماهیگیری و برای سلامت انسان و محیط زیست مناسب نمی باشد و لازم است که نسبت به کنترل فاضلاب و تصفیه آن قبل از ورود به این رودخانه اقدامات جدی صورت گیرد و کیفیت آب و رسوبات این رودخانه متناسب با اهداف بهره برداری مدیریت شود.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، جذب اتمی، رودخانه تمبی، آلودگی آب، رسوب
 • امیر موسی رضایی، طاهره مومنی قلعه قاسمی، همایون ناجی اصفهانی، ناهید آسمان رفعت صفحات 1117-1127
  مقدمه
  به منظور رسانیدن آب و مایعات و تامین الکترولیت ها و انجام اقدامات طبی در بیماران بستری، داشتن یک راه وریدی ضروری است که یکی از روش های شایع تهاجمی نصب کاتتر داخل وریدی می باشد. این روش علیرغم ارزش درمانی یکی از عوامل ایجاد کننده عفونت های بیمارستانی است. هدف از این مطالعه تعیین عوامل زمینه ساز عفونت در کانولاهای وریدی محیطی از دیدگاه پرستاران در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی بود که به صورت مقطعی انجام شد. تعداد 379 پرستار از سه مرکز آموزشی درمانی (الزهرا، نور، عیسی بن مریم) به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گرد آوری داده ها از پرسشنامه خودساخته دو قسمتی شامل مشخصات فردی و عوامل زمینه ساز عفونت، استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار آماری SPSSنسخه 18 استفاده شد.
  یافته ها
  اکثریت نمونه های مورد پژوهش مونث (6/80%) و محدوده سنی آن ها 22 تا 52 سال بود. بیشترین درصد فراوانی عوامل زمینه ساز عفونت در کانولاهای وریدی محیطی از دیدگاه پرسنل پرستاری در هر سه بیمارستان به ترتیب، مربوط به شستن دست ها قبل از انجام پروسیجر (100%)، استفاده از دستکش (2/99%)، ضدعفونی صحیح محل ورود آنژیوکت (97%)، واردکردن آنژیوکت در محل سالم پوست (97%)، شیو موی ناحیه ورود آنژیوکت (7/95%)، تعویض به موقع آنژیوکت (5/94%)، رعایت اصول استرلیتی در زمان وارد و خارج کردن آنژیوکت (94%) می باشد.
  بر اساس نتایج آزمون اسپیرمن، ارتباط آماری معنی داری بین نگرش نسبت به کنترل عفونت با سن (001/0P=، 48/0- r=) و سابقه کار (02/0 P=، 55/0r=) وجود داشت. همچنین آزمون من ویتنی نشان داد بین جنسیت با نگرش به کنترل عفونت ارتباط آماری معنی دار وجود دارد (04/0P=).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه بر اهمیت و الزام توجه دقیق تر و عمیق تری نسبت به عوامل زمینه ساز عفونت در راستای کاهش و کنترل عفونت های ناشی از کاتترهای وریدی محیطی صحه می گذارد.
  کلیدواژگان: بخش های داخلی جراحی، پرستار، عوامل زمینه ساز عفونت، عفونت، کانولاهای وریدی محیطی
 • آرش سلحشوری، غلامرضا شریفی راد، اکبر حسن زاده، فیروزه مصطفوی صفحات 1128-1137
  مقدمه
  مطالعات زیادی در کشورهای مختلف دنیا به منظور شناسایی موانع انجام فعالیت جسمانی در نوجوانان و جوانان انجام شده است. اما در ارتباط با این موضوع در کشور ایران اطلاعات کافی در دسترس نیست. لذا این مطالعه با هدف جبران این نقیصه، در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ایذه انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی تعداد 500 دانش آموز دبیرستانی (شامل 300 دختر و 200 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس با استفاده از یک پرسشنامه، موانع انجام فعالیت فیزیکی شرکت کنندگان مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه ها، داده ها جمع آوری و با استفاده از برنامه SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل شد. ملاک معناداری آماری 05/0 P<بود.
  یافته ها
  8/69 % کل دانش آموزان غیرفعال بودند. دانش آموزان پسر نسبت به دختران فعال تر بودند. موانع خارجی انجام فعالیت جسمانی نسبت به موانع داخلی از اهمیت بیشتری برای نوجوانان برخوردار بودند. 3 سوال «مکان های ورزشی کمی در اختیار من است»، «برنامه زمان بندی اماکن ورزشی موجود، با شرایط من هماهنگ نیست» و «هزینه های ورزش خیلی زیادند» به عنوان مهمترین موانع انجام فعالیت فیزیکی توسط دانش آموزان ذکر شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد موانع خارجی نسبت به موانع داخلی انجام فعالیت جسمانی در دانش آموزان نقش موثرتری دارد. همچنین دانش آموزان دختر بیشتر از پسران موانع را عامل مهم جلوگیری از انجام فعالیت جسمانی ذکر کردند. لذا درک این عوامل به آموزش دهندگان و متخصصین سلامت و سایر مسوولین در طراحی برنامه های مداخلاتی جهت ارتقای فعالیت جسمانی نوجوانان کمک می کند.
  کلیدواژگان: موانع درک شده، فعالیت جسمانی، دانش آموزان دبیرستانی
 • بررسی تاثیر ریسک فاکتورهای زیستی و روانی مادران بر کم وزنی نوزادان در استان اصفهان
  محمدحسن طالبیان، غلامعلی افروز، حیدرعلی هومن، اصغر آقایی صفحات 1138-1148
  مقدمه
  یکی از شاخص های بهداشتی مهم در بهداشت عمومی، ویژگی های اولیه نوزاد مخصوصا وزن هنگام تولد است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی های زیستی-روانی مادران بر کم وزنی هنگام تولد در استان اصفهان بود.
  روش ها
  این پژوهش در سال 1388 بر روی 910 نوزاد تازه متولد شده و مادران آنها از استان اصفهان انجام شد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری طبقه ای و خوشه ایبا توجه به نسبت جمعیت در هر یک از شهرستان های استان اصفهان استفاده شد. اطلاعات با پرسش نامه ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی والدین کودکان استثنایی و آزمون رضایت مندی زناشویی اینریچ جمع آوری شد. داده ها با آماره های توصیفی و تحلیل رگرسیون لجستیک نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که فراوانی نوزادان کم وزن (وزن کمتر از 2500 گرم) در استان اصفهان 5/9٪ بود. فراوانی بارداری های ناخواسته 7/38٪، 6/15٪ بارداری ها زیر 20 سال و 22٪ بالای 35 سال بود. 9/38٪ از مادران در دوران بارداری در معرض دود سیگار بودند. میانگین افزایش وزن دوران بارداری 9کیلوگرم بود.33٪ مادران در دوران بارداری فشار خون بالا، 7/26٪ سابقه ی سقط جنین و 9/31٪ سابقه خون ریزی داشتند 1/21٪ والدین نسبت خویشاوندی نزدیک داشتند و 7/29٪ زایمان ها به صورت سزارین بود. تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که نارضایتی زناشویی، فشار خون غیرطبیعی، اشتغال در دوران بارداری، افزایش وزن کمتر از 5 کیلوگرم، قد مادر، حاملگی زیر 20سالگی مسمومیت وخون ریزی دوران بارداری در دوران بارداری و با کم وزنی هنگام تولد ارتباط معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از ویژگی های زیستی و روانی مادران بر کم وزنی هنگام تولد تاثیر قابل توجهی دارند و می تواند در برنامه های پیشگیری از تولد نوزادان کم وزن در استان اصفهان مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کم وزنی هنگام تولد، ویژگی های زیستی و روانی، مادران، اصفهان
|
 • Habibollah Dehghan, Seifollah Gharib, Hossienali Yousefi Pages 1022-1031
  Background
  Noise is one of the annoying agents in the environment and it is harmful agent in workplaces that its occurrence with work load, there are in many workstations. The aim of this study was to determine the combined effects of exposure to noise and work load on heart rate changes.
  Methods
  This cross-sectional study performed on 14 male students into climatic chamber in 2011.The mean ± SD of age 23±1.5 years, height 175±2.5 cm, weight 67±7.5 kg and body mass index 21.9± 1.7 kg/m2. Heart rate was measured under climatic conditions controlled (Wet bulb globe temperature= 22.1±0.9) in four levels of work load including resting state (15 minute), sitting state (50 minutes), light work load (50 minutes), moderate work load (50 minutes) and heavy work load (50 minutes) and five level of noise exposure (No exposure, 65 dBA.75 dBA, 85 dBA and 95 dBA). Data were analyzed with Repeated Measures test.
  Findings
  The mean (SD) of heart rate was 60.1± 7.5 beats per minute (bpm) at rest. Heart rate was increased significantly (2.4 bpm) when the noise exposure level was 95 dB (P=0.032) compared with no exposure to noise in sitting state.In light work load, heart rate increased in noise exposure levels of 65 dB, 75 dB and 95 dB compared with no exposure to noise were 2.1 bpm, 1.4 bpm and 2.8 bpm respectively (P>0.01). In moderate work load, the average of heart rate increased in noise exposure levels of 65 dB, 75 dB, 85 dB and 95 dB compared with no exposure to noise were 2.9 bpm, 3.8 bpm. 4.9 bpm and 5.7 bpm respectively (P>0.001). In heavy work load, the average of heart rate increased in noise exposure levels of 65 dB, 75 dB, 85 dB and 95 dB compared with no exposure to noise were 5.5 bpm, 8.4 bpm. 10.8 bpm and 12.5 bpm respectively (P> 0.001).
  Conclusion
  The results showed that the combined effects of exposure to noise and work load at thermal comfort conditions was enhanced heart rate so that increase trend of heart rate in moderate and heavy work load was higher during exposure to noise more than 85 dB.
  Keywords: noise exposure, heart rate, physical activity, thermal comfort
 • Rohalah Farhadlo, Mostafa Vahedian, Roya Sadeghi, Syamak Mohebi, Mohammad Gharabaglo Pages 1032-1040
  Background
  Unhealthy nutrition is very influential in incidence of some diseases, such as cardiovascular disease, cancer and diabetes. Since the most unhealthy behaviors was originated from childhood or adolescence experiences, and proper nutrition during puberty has strong influence on health, therefore this study was to examined the effects of two educational methods on nutritional knowledge, attitude and behavior in students.
  Methods
  This quasi-experimental study was conducted the effects of two educational methods on the nutritional knowledge, attitude and behavior in secondary school students with a four-part questionnaire (including demographic, knowledge, attitude and behavior). Two schools were determined by cluster sampling and 110 students in third grade were selected from each school (n= 220). Then subjects assigned in two groups (booklet or lecture session). Data was collected by a valid and reliable questionnaire that was completed by subjects as pretest. Then an educational program was completed in three sessions. Participants were completed the same questionnaire as post test three month later. Statistical analysis of data was performed by SPSS16 software and paired and independent t-test and intra-class correlation test was used for statistical analysis.
  Findings
  The educational intervention was revealed significant increase in the mean scores of knowledge, attitude and behavior in both groups (P<0/05). Differences in mean scores of knowledge and attitude in the lecture session was significantly higher than the mean scores in the booklet group (P<0/05).
  Conclusion
  Both educational methods increased nutritional knowledge, attitude and behavior in adolescents. Therefore, planning educational programs seems necessary to improve nutritional behaviors.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Behavior, Nutrition, Health education
 • Ehsanollah Habibi, Shiva Soury, Mahmood Abolghasemian Pages 1041-1049
  Background
  Studies on the prevalence of work-related musculoskeletal disorders (WMSDS) in computer users is high. The aim of this study was to determine the effect of three ergonomics intervention on body posture and musculoskeletal disorders in office workers (computer users) in Isfahan gas company. These interventions include education, sports and installation of software on computer systems.
  Methods
  This study was carried out on 98 office workers in Isfahan gas company, in three phases (Phase I: Evaluation of Existing Conditions - Phase II: Implementation of interventions - Phase III: Review) for 7 months. In this study, participants were divided into four groups (T = training group, S = sports group, N = software group C = control group).In this study, information was collected two months before the intervention and 3 months after intervention. Nordic questionnaires for the evaluation of musculoskeletal disorders and RULA method were used to assess physical conditions and the effect of each intervention on musculoskeletal discomfort was studied. The collected data was analyzed by SPSS software.
  Findings
  Based on the evaluation of the first phase, 53.3% of participants work between 4 to 8 hours per day with computer. 58 % of participants stated that their job is related to neck pain. Also, 39% of participants have noted that the pain is related to their jobs.Musculoskeletal disorders, in the studied groups were compared before and after intervention. Reduction of musculoskeletal discomfort in training group, were observed after the intervention. Reducing pain in the back neck, knee, wrist, and back of the McNemar test was significant (P ≤ 0/05) Postural assessment score in the left and right sides of the body, respectively, 25 and 20 points dropped.
  Conclusions
  This study showed that ergonomic interventions can reduce symptoms of musculoskeletal discomforts. Given that all the seats were fully adjustable, the following courses people were able to adjust their work environment. The interesting thing was that regardless of the effectiveness of each intervention, most participants agreed with this intervention and this shows that people are unhappy with the situation and are looking for a change. This shows that people are unhappy with the situation and are looking for a change. Overall, the findings indicate that education Chair Set and design layout can be reduced musculoskeletal problems.
  Keywords: Office ergonomics intervention, musculoskeletal disorders, RULA, Nordic questionnaire
 • Mohammad Reza Khodabakhsh, Fariba Kiani Pages 1050-1061
  Background
  Lack of health will prevent the progress and promotion of people and Psychological well-being is defined as the development of real talents of each individual; are therefore considered to be an important topic worth studying. This study examined the relationship of forgiveness with health and psychological well-being.
  Methods
  A sample of 243 university students (113 males, 130 females) living in dormitories of Tehran University was included in this study. All participants completed the Heartland Forgiveness Scale (HFS), General Health Questionnaire (GHQ) and the Psychological Well Being (PWB). Data collected and analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis using SPSS 18.
  Finding
  The results showed that forgiveness had significant positive correlation with forgiveness with health and psychological well being, respectively. The results of regression analysis revealed that health and psychological well Being predicted via forgiveness variable.
  Conclusion
  Assessing health and Psychological well-being, and relationship of these constructs psychological with forgiveness; can be valuable guidelines in order to provide health for students. Health, psychological well-being and forgiveness need more attention in clinical research. The meaning and limitation of this study and the suggestion for the further study is discussed.
  Keywords: forgiveness, health, psychological well being, students
 • Effat Hatefnia, Shamsaddin Niknami Pages 1062-1070
  Background
  Breast cancer remains the most common malignancy in women worldwide and is the leading cause of cancer-related mortality. Mammography is as the most accurate method for early detection of breast cancer. Despite evidence that regular mammography screening can reduce breast cancer mortality; many women fail to receive mammography. This study aimed to determine the factors affecting mammography in employed women 35 years and older based on Theory of planned behavior.
  Methods
  This cross-sectional study is a descriptive analysis that was conducted (1388) on 320employed women. The information gathered by the questionnaire MBAQ questionnaire and data were code, analyzed using statistical tests-test and Logistic regression.
  Findings
  The results of the study show that there are significant differences in average scores Subjective norm،intention and perceived behavioral control between the groups that did mammography (27%) and the group that did not mammography. Logistic regression analysis showed that significant predictors of to mammography behavior are Subjective norm, intention and perceived behavioral control.
  Conclusion
  The results show that Subjective norm, intention and perceived behavioral control are predicted Mammographic screening of women. When mammography for women to understand and accept it as a norm going to do it and do it under their own control, mammograms will be doing.
  Keywords: Theory of planned behavior, breast cancer, employed women
 • Aghbabak Maheri, Davoud Shojaeizadeh, Mostafa Hossaini, Azar Tol, Mohammadnabi Bahrami, Roya Sadeghi Pages 1071-1081
  Background
  According of high prevalence of internet addiction and its numerous consequences among university students and based on importance of theory based educational intervention implementation on prevention and decreasing behavioral disorders such as internet addiction, current study performed to determine the effect of blended educational intervention based on Health Belief model on internet addiction preventing among female university students living in Tehran University of Medical Sciences dormitories.
  Methods
  The present semi-experimental before and after study was performed on 80 female University students with multi stage and cluster sampling in 2012 - 2013.Study instrument included the questionnaires of demographic information and subjects characteristics about internet usage, Young Internet Addiction tool and self-administered questionnaire based on HBM. The validity and reliability of the questionnaire were evaluated by content validity and α test. Blended educational intervention about factors and consequences of internet addiction using various educational strategies and materials such as posters. Collected data were analyzed by SPSS software 16 version. Results were considered significant at conventional P<0.05 levels.
  Findings
  Response rate was 100 present. Mean of participants’ age was 22±2.6 years. Marital status had significant association with internet addiction (P=0.03). Study results indicated that Mean score of HBM constructs and knowledge had significant relation before and four months after educational intervention (P<0.001). On the other hand, internet addiction prevalence decreased from 26.2 to13.8 (P<0.001).
  Conclusion
  HBM based education was effective on promoting knowledge and performance related to internet addiction prevention. Study results suggest educational intervention program based on health education and promotion theories which can be operative on preventing and decreasing internet addiction.
  Keywords: Knowledge, Internet addiction, HBM, University students
 • Gholamreza Sharifirad, Aziz Kamran Pages 1082-1093
  Background
  Medical education need to efficient teaching programs and the importance of lesson plans is irrefutable in promoting of education. This study aimed to use the ASSURE model in studying the knowledge and attitudes of university faculty member's about the lesson plan at 2013 years.
  Methods
  The study was a descriptive analytical study and the study population was consisted of university faculty members that were included in the census. Data collection included questionnaires consists of three parts: demographic questions, questions about knowledge (37 multiple choice questions) based on components of ASSURE model ensures and attitude questions. The face and content validity was approved. For data analysis, inferential tests such as Pearson correlation coefficient test, ANOVA and T-test were used. Data were analyzed with using statistical software spss-18.
  Findings
  The mean scores of faculty members participating in the study, was 14 (from total 37) SD=8.2. In the items of planning principles, content and learning objectives, there was significant difference between faculty members. The highest total score allocated to among specialty and the lowest score was seen between specialties. Faculty members, men and women, respectively, had the lowest and highest total score. In all items of ASSURE Model components was seen significant differences between faculty member based on workshop history. Mean total attitude of faculty members participated in the study was 44.6 with a standard deviation of 3.4.
  Conclusion
  Awareness of university professors was not suitable but their attitude about lesson plan was good. The need for careful planning and continuous improvement is necessary.
  Keywords: Lesson Plan, Faculty Member, Attitude, Knowledge, ASSURE Model, Medical University
 • Mohsen Sadani, Ehsan Abooie Mehrizi, Seyed Kamal Ghadidi Pages 1094-1107
  Background
  Presence of heavy metals in leachate due to the biological accumulation characteristics of these materials endangered the living creature's health especially human. Purpose of this study is to study and investigate the possibility of two metal's absorption i. e, lead and cadmium from leachate by natural zeolite clinopteliolit and increase of the ability to absorb the zeolite by modified surface.
  Methods
  To examine these two metals 'ability in absorption (lead and cadmium) and variables such as type of sorbent, sorbent concentration and contact time were studied. Zeolites samples used by the tests i. e, X-ray Florescence, the spectrum of X-ray diffraction and BET were analyzed for compound identification.
  Findings
  The absorption efficiency of the modified zeolites was increased from 4. 2 and 5. 3 percent to 71. 6 and 75. 2٪ for lead and cadmium respectively. With increasing the surfactant concentration from 2 to 20 mmol/L, the absorption efficiency of modified zeolit for lead and cadmium was increased to 71 and 74%, respectively. The best isotherm model for lead adsorption was Freundlich model, with a determination coefficient equal to 0. 99, and for cadmium it was Langmuir model with a determination coefficient equal to 0. 99.
  Conclusion
  The modified zeolite with surfactant can be used as an appropriate adsorbent for separation of heavy metals from waste leachate. Lead and cadmium absorbed in single layer on the modified zeolite with surfactant and with comparing parameters of different studied isotherm models indicated that the capacity of modified zeolite for lead adsorption was more than cadmium adsorption, but cadmium was absorbed with higher energy.
  Keywords: Leachate, Heavy metals, Non, Modified Zeolite, Surfactant, Modifie Zeolite
 • Saeed Shanbehzadeh, Marzieh Vahid Dastjerdi, Akbar Hassanzadeh, Toba Kiyanizadeh Pages 1108-1116
  Background
  This study was carried out to determination of heavy metals (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ni and Zn) concentration in upstream and downstream of the entry of the wastewater (Untreated urban, traditional slaughterhouse waste, leachate from solid wastes has accumulated in river and run off waters flowing across the city) to the Tembi River.
  Methods
  samples were collected for 1 year, before and after the entry of the wastewater to the river. After dryness, digestion and thicken in laboratory, the samples were analyzed by flame atomic absorption aparatus.
  Findings
  Results indicated that the average concentration of these metals in water on downstream was more than of upstream as well as in sediment. The comparison of the mean concentrations of heavy metals in water of the Tembi River with drinking water standards and those in the water used for agriculture suggests that the mean concentration of Cu and Zn lies in the standard range for drinking water and the mean concentrations of Mn, Zn and Pb lies in the standard range of agricultural water. In addition the average concentrations of Cd, Cr, Pb, Ni was higher than of the surface water standards.The highest average concentration on downstream for Pb in water and for Mn in sediment was 1.9 and 820 ppm, respectively. Also the lowest average concentration on upstream was for Cd in water and sediment with concentration of 0.07 and 10 ppm, respectively.
  Conclusion
  Using of this water for recreational purposes, washing and fishing is not good for human health and the environment; it is necessary to take serious order to control the entry of the sewage, treat it before entering the river and manage the quality of water and the sediments of the river.
  Keywords: Tembi River, heavy metals, atomic absorption, water, sediment
 • Amir Musarezaie, Tahere Momenighaleghasemi, Homayoon Naji Esfahani, Nahid Asmanrafaat Pages 1117-1127
  Background
  IV therapy is essential for providing electrolytes, fluid, and hydration and medication therapy that one important access is peripheral IV catheter. In spite of value of this method, peripheral IV catheter is a main cause for Nosocomial infections. The purpose of this study determined the infection facilitators in peripheral IV catheter in viewpoint of nurses in medical-surgical wards in hospitals, Isfahan University of medical sciences, Iran.
  Methods
  This was a descriptive study conducted in nurses with randomized sampling methodology. A total number of 379 nurses from 3 hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences were enrolled. A questionnaire contains 2 parts (clinical and demographic characteristics information and infection facilitators) was used for data collection. The data were analyzed by carried out using SPSSV18 with using descriptive and analytic statistics.
  Findings
  The majority of cases were female (80.6%) and their ages ranged from 22 to 52 years. The most common infection facilitators in peripheral IV catheter in viewpoint of nurses were included washing hands before procedure (100%), gloves (99.2%), proper disinfection of the insertion site IV catheter (97%), insert IV catheter in healthy skin (97%), hair shave the location of IV catheter insertion (95.7%), on time IV catheter replacement (94.5%) and consider sterilization principle in inter and remote the IV catheter (94%).With regard to spearman test, there was a significant association between infection control nurse's view point with age (P=0.001, r= - 0.48) and work record (P=0.02, r= - 0.55). Also Mann-Whitney U test showed there was a significant association between infection control nurse's view point with gender (P=0.04).
  Conclusions
  The findings of this study highlighted the importance and the necessity of a closer and deeper attention to infection facilitators to decline the infection caused by peripheral IV catheters
  Keywords: Infection, Infection facilitators, Medical, surgical wards, Nurse, Peripheral IV catheters
 • Arash Salahshoori, Gholamreza Sharifirad, Akbar Hassanzadeh, Firoozeh Mostafavi Pages 1128-1137
  Background
  In order to identify barriers to physical activity in adolescents and young adults, several studies has been done in different countries of the world. But In relevance with this, is not enough information available in Iran. Therefore, this study was performed in the high school students of Izeh to compensate this shortcoming.
  Methods
  In this descriptive and analytic study, subjects were 500 high school students (Including 300 females and 200 males) from the Izeh city, who were selected through the multistage random sampling method. Using a questionnaire, barriers to physical activity were examined in participants. After completing the questionnaires, data was then extracted and inserted into the SPSS18 software to analysis. The criterion for statistical significance was P<. 05.
  Findings
  69/8% of students were passive. Male students were more active than females. External barriers to physical activity were more important than internal barriers to adolescents. 3 items “I have few sports facilities “, "The sport facilities Schedule, does not match with my condition" and " Exercise Costs are Very High” were mentioned as the most important barriers to physical activity by students.
  Conclusion
  The results of this study showed that external barriers to physical activity in students than internal barriers have a more effective role. Also female students reported barriers as an important factor in the prevention of physical activity more than male. Therefore understanding of these factors by health educators, health professionals and other authorities will help in design intervention programs to promote physical activity in adolescents.
  Keywords: Perceived barriers, physical activity, high school students
 • The effects of biological and psychological traits of mothers on low birth weight in Isfahan province
  Mohammad Hosein Talebian, Gholamali Afrooz, Heidarali Hooman, Asghar Aaghei Pages 1138-1148
  Background
  One of the most important indicators in public health is earlier traits of new born specially birth's weight. The Aim of this study was determined effects of biological and psychological traits mothers on low birth weight in Isfahan province.
  Methods
  This research performed on 910 new born and delivered mothers of Isfahan province in 2009. According to the percentage of population in each of the cities of Isfahan province, was used stratified and cluster sampling. The data was gathered by a questionnaire of evaluate the biological cognitive and psychosocial characteristics of mothers and Enrich marital satisfaction test. Data was analyzed by descriptive statistics and logistic regression model inSPSS16 software.
  Findings
  The results of this research showed that low birth weight(less than 2500 g) frequency was 9. 5%. Unwanted pregnancies, pregnancies in less 20 years old and more than 35years old were 38.7% 15/6% and 22% respectively. The mothers exposed to cigarette smoke were 38.9%. The average of weight increased was 9 kg and also onset of hypertension was 33% during pregnancy.History of abortion and bleeding were 26.7% and 31.9% respectively.Parents-relative and cesarean deliveries were 21/1 % and 29.7% respectively. Logistic regression showed that marital dissatisfaction, hypertension, employing during pregnancy, weight gain less than 5 kg, height mother and pregnancy below the age of 20 years old were significant associated with low birth weight.
  Conclusion
  Results of this study indicated that some of the biological and psychological traits of mothers effected on low birth weight. Therefore the biological and psychological traits of mothers must be more attention in low birth weight preventive programs in Isfahan province.
  Keywords: low birth weight, biological, psychological traits, mothers, Isfahan