فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 11 (بهمن 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/22
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله مروری
 • محسن رضاییان صفحات 1149-1157
  مطالعات مروری به نوعی از پژوهش اطلاق می گردند که جمعیت مورد مطالعه آن را، مقالات اصیل چاپ شده در یک حوزه خاص از دانش بشری تشکیل می دهند. هدف از نگارش مقاله مروری حاضر، معرفی انواع مطالعات مروری، همراه با شناخت نقاط قوت و ضعف هر یک از انواع این مطالعات در حوزه سلامت می باشد. در پایان سال 2012 میلادی موتور جستجوی پاب مد با بررسی واژگان “systematic reviews” و “meta-analyses”در عنوان مقاله و واژه “methodology” در عنوان یا خلاصه مقاله مورد جستجو قرار گرفت. سپس، با تغییر در روش جستجو و هم چنین با بهره گیری از منابع مورد استفاده در مقالات به دست آمده، دامنه جستجو تکمیل گردید. شیوه انجام مطالعات مروری در حوزه سلامت در طول زمان دستخوش تغییر و تحولات اساسی گشته و این قبیل مطالعات از نوع سنتی به منظم و سپس به فراتحلیل های به عمل آمده بر روی یافته های منتشر شده ارتقا یافته اند. فراتحلیل با بهره گیری از داده های تک تک شرکت کنندگان و تجزیه و تحلیل های آینده نگر برنامه ریزی شده مشترک، مطالعات جدیدتری هستند که به تازگی پیشنهاد شده اند. با شناخت صحیح نقاط قوت و ضعف و همچنین موارد کاربرد انواع گوناگون مطالعات مروری است که می توان از انجام این قبیل مطالعات، بیشترین بهره را در حوزه علوم سلامت به دست آورد.
  کلیدواژگان: مطالعات مروری، مروری سنتی، مروری منظم، فراتحلیل
 • محمدحسین یارمحمدیان، ازاد شکری، نجمه بهمن زیاری، ایان کردی صفحات 1158-1166
  اعتباربخشی یکی از ابزارهای ارزشیابی سیستم های بهداشتی درمانی به خصوص بیمارستان ها است که در ایران نیز در صدر اولویت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است اما سایر کشورهایی که برنامه اعتباربخشی را اجرا نمودند با چالش هایی رو به رو بوده اند. از آنجایی که برنامه اعتباربخشی در مراحل اولیه پیاده سازی در ایران است، تحقیق حاضر به صورت متفاوت، با بررسی سایر مطالعات به دنبال جنبه های منفی احتمالی در برنامه اعتباربخشی بوده تا بدین طریق چالش های موجود در اجرای این برنامه را که از دیده ها پنهان مانده استخراج کرده و راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع آنان در ایران ارائه دهد. یافته های این مطالعه در پایان سال 91، به صورت مروری نقلی جمع آوری گردید و چالش های موجود در دسته های مجزا شامل؛ افزایش هزینه، عدم قطعیت در خصوص اثربخشی برنامه، تعارض بین تضمین کیفیت و بهبود کیفیت، استفاده از یک مجموعه واحد از استانداردها برای ارزیابی سازمان و برنامه ها در محیط های مختلف، ترویج بروکراسی اداری و دسته ای در ارتباط با کارکنان شامل؛ افزایش بارکاری آنان وکمبود نیروی انسانی، ایجاد استرس در کارکنان به دلیل سختی و زمان بر بودن اجرای آن قرار گرفته و بررسی شد. وجود این چالش ها در برنامه اعتباربخشی مانع از اجرای صحیح و رسیدن به هدف اعتباربخشی در سازمان ها می گردد. بنابراین این مطالعه به مسوولین در جایگاه سیاست گذاری پیشنهاد می دهد برای اجرای موفق این برنامه در ایران، تمام موارد شناسایی شده را از جوانب مختلف، مطالعه و در برنامه ریزی های خود جهت پیاده سازی برنامه در سطح کشور آن نکات را مدنظر قرار داده و با تشکیل جلسات و همایش های تخصصی در این زمینه برای یافتن راه حل های موثر اقدام لازم در جهت کاهش یا رفع اثرات آن انجام دهند.
  کلیدواژگان: اعتباربخشی، چالش ها، مطالعه مروری
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • جهانگیر کریمیان، تقی آقاحسینی، پریوش شکرچی زاده، مرضیه شریفیانا، سید مرتضی موسوی نافچی صفحات 1167-1177
  مقدمه
  تحقیقات متعددی نشان داده اند که ورزش و فعالیت بدنی با کاهش در استرس، اضطراب، افسردگی و بد خلقی و افزایش در خوش خلقی یا سلامت روانی و احساسات تجدید حیات در ارتباط است. کارکرد اجتماعی تربیت بدنی و ورزش در توسعه و تحکیم روابط اجتماعی، کارکرد زیر بنایی و بنیادی است که در کل ساختار جامعه و روابط موجود در بین اقشار و آحاد اجتماعی اثرات قابل توجهی بر جای می گذارد. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ورزش در اوقات فراغت و سرمایه اجتماعی اعضا هیات علمی دانشگاه علوم پژشکی اصفهان بوده است.
  روش ها
  مطالعه از نوع توصیفی همبستکی بر روی اعضاء هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت است. که گرد آوری داده ها از طریق دو پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه سرمایه اجتماعی بر اساس مدل اسکات SCAT))، و همچنین پرسشنامه اوقات فراغت محقق ساخته که روایی صوری و محتوای آنها مور تائید صاحبنظران قرار گرفته و نیز پایایی آن ها با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 92/. و 82/. بدست آمد. حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر در نظر گرفته شد که به روش طبقه ای تصادفی با توجه به متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های T تک متغیره و آزمون صریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمره اوقات فراغت افراد برابر با 42/3 و سرمایه اجتماعی افراد برابر 47/3 بوده است. همچنین تحلیل های رگرسیونی نشان داد، بین ترکیبی از مولفه های سرمایه اجتماعی (اعتماد و مشارکت) با میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت فیزیکی رابطه معنی داری وجود دارد. (602 R =. / و P-value ≤ 0.05) و مقدار ضریب همبستگی چندگانه، یعنی ترکیبی از مولفه های سرمایه اجتماعی و اوقات فراغت فیزیکی 602/. و ضریب تعیین 362/. می باشد. این ضریب نشان می دهد که 2/36٪ از واریانس نمرات اوقات فراغت فیزیکی به وسیله ترکیبی از مولفه های سرمایه اجتماعی قابل توصیف، توضیح و تبیین می باشد.
  نتیجه گیری
  ورزش و فعالیت های بدنی در اوقات فراغت و شرکت فرد در فعالیت های گروهی و عضویت در آنها شرایطی را فراهم می سازد تا فرد با تعامل و برقراری ارتباط با سایر افراد و احساس تعلق به گروه، منافع و مصالح جمع را محترم بشمارد. این چنین فعالیت ها می تواند باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی و مولفه های آن نظیر، هنجارهای اجتماعی و مشارکت افراد گردد.
  کلیدواژگان: اوقات فراغت، ورزش، سرمایه اجتماعی، اعتماد و مشارکت
 • مصطفی نصیرزاده، منا حافظی بختیاری، مهدی میرزایی علویجه، فیروزه مصطفوی دارانی، پروین دوست محمدی صفحات 1178-1185
  مقدمه
  هپاتیت Bاز عمده ترین مشکلات سلامتی عصر حاضر و از علل افزایش خطر ابتلا به کارسینوم هپاتوسلولار و سیروز کبدی می باشد. دانشجویان علوم پزشکی به دلیل وضعیت شغلی آینده، جز گروه در معرض خطر و بیش از جمعیت عادی به بیماری مبتلا می شوند. مطالعه حاضر به بررسی میزان آگاهی، خطر درک شده و قصد رفتاری دانشجویان علوم پزشکی در خصوص هپاتیت B پرداخته است.
  روش ها
  نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی و جمعیت مورد مطالعه دانشجویان علوم پزشکی اصفهان می باشند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس فرمول حداقل 385 نفر به دست آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 18 و آزمون های آماری پیرسون، اسپیر من، تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه بود.
  یافته ها
  457 دانشجو (8/41% پسر و 2/58% دختر) در 29 رشته تحصیلی در مطالعه شرکت نمودند. میانگین نمره کل و انحراف معیار آگاهی دانشجویان (1/2±56/5)، درک خطر عمومی (12/3±8/21)، درک خطر فردی(2±25/7) و قصد رفتاری دانشجویان (28/3±99/14) می باشد. بین میانگین نمرات درک خطر و قصد رفتاری با جنسیت، آگاهی و درک خطر با سن، آگاهی، درک خطر و قصد رفتاری با سطح تحصیلات و رشته تحصیلی دانشجویان رابطه معنی داری دیده شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به در معرض خطر بودن دانشجویان علوم پزشکی و پایین بودن قصد رفتاری آن ها در خصوص انجام اقدامات پیشگیرانه، بررسی موانع و فاکتورهای موثر در این خصوص و همچنین انجام مداخلات آموزشی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آگاهی، خطر درک شده، قصد رفتاری، دانشجویان علوم پزشکی اصفهان، هپاتیت B
 • شاهین بهزادی، منصوره دهقانی، محمد صادق سخاوتجو، حسن هاشمی صفحات 1186-1200
  مقدمه
  امروزه آموکسی سیلین یکی از پر مصرف ترین آنتی بیوتیک ها در سراسر دنیا می باشد که انتشار آن به محیط زیست اثرات بهداشتی و زیست محیطی متعددی در پی دارد. هدف از این تحقیق بهینه سازی فرایند فنتون جهت افزایش میزان معدنی سازی آموکسی سیلین موجود در محیط آبی می باشد.
  روش ها
  در این مطالعه جهت بررسی تاثیر عوامل و تعیین شرایط بهینه حذف TOC از محلول آبی حاوی حاوی آموکسی سیلین توسط فرایند فنتون 5 پارامتر TOC ورودی، غلظت اولیه پراکسید هیدروژن، آهن دوظرفیتی، PH و زمان واکنش هر کدام در 4 سطح مختلف مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات هرکدام 2 بار تکرار شدند و در نهایت شرایط بهینه و درصد تاثیر هر عامل توسط روش آماری تاگوچی به دست آمد.
  یافته ها
  بازده حذف TOC از محیط آبی با غلظت کل کربن آلی ورودی 6، 40، 87 وmg/L 193 به ترتیب برابر 165/37، 285/38، 16/35 و 24/17٪ بود. بهینه سازی با روش تاگوچی نشان داد که عوامل مورد نظر در حذف TOC توسط فرایند فنتون، TOC ورودی mg/L 40، H2O2 اولیه mg/L 500، Fe2+ اولیه mg/L50، PH برابر5/3 و زمان واکنش 10 دقیقه با میزان اهمیت به ترتیب 357/2، 58/73، 837/11، 137/4و 089/8 ٪ بوده اند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه حداکثر راندمان حذف آموکسی سیلین و TOC به ترتیب برابر با 66/99 و 285/38٪ به دست آمد. نتایج نشان می دهد که بر خلاف تجزیه کامل آموکسی سیلین، حذف کامل TOC رخ نداد که این امر می تواند به دلیل تولید محصولات جانبی مقاوم به معدنی سازی در طی فرایند فنتون باشد. به علاوه از این فرایند می توان به عنوان یک واحد پیش تصفیه جهت افزایش میزان معدنی سازی فاضلاب حاوی آموکسی سیلین استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آموکسی سیلین، فرایند فنتون، معدنی سازی، تاگوچی
 • هاشم حشمتی، عزیزه حسن قاسمی، عبدالرحمن چرکزی صفحات 1201-1213
  مقدمه
  هر سال تعداد زیادی از زنان در اثر بارداری ناخواسته و سقط غیر ایمن جان خود را دست می دهند. با توجه به اهمیت بارداری ناخواسته مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع بارداری ناخواسته و برخی عوامل مرتبط با آن در بین استفاده کنندگان روش منقطع پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشتی-درمانی شهرستان گرگان در سال 1389طراحی و اجرا شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی است که در سال 1389 انجام شد.339 نفر از زنان استفاده کننده از روش منقطع پیشگیری از بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهرستان گرگان به روش نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. داده ها توسط پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی آن مورد تایید بود به روش مصاحبه جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزارآماریSSPS نسخه 16 و آزمون های کای اسکوئر و دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان مورد مطالعه 45/7±10/32بود. 13% زنان بارداری ناخواسته داشتند. بین بارداری ناخواسته با سن، شغل، تحصیلات و تعداد فرزندان زنان مورد مطالعه و همسرانشان ارتباط آماری معنی داری مشاهده نگردید. اما با کاهش سن آخرین فرزند بارداری ناخواسته افزایش معناداری را نشان داد.همچنین بین محل سکونت با بارداری ناخواسته ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد، به طوری که بارداری ناخواسته در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی بود.
  نتیجه گیری
  باردار ی ناخواسته در زنان گرگانی نسبتا بالا است. بنابراین پیشنهاد می شود زنان واجد شرایط در رابطه با دلایل بارداری ناخواسته، استفاده از روش های پیشگیری از بارداری و عوارض بارداری ناخواسته آموزش داده شوند.
  کلیدواژگان: بارداری ناخواسته، زنان، تنظیم خانواده، روش منقطع، گرگان
 • شهرام صفری، مقداد کاظمی، حبیب الله دهقان، حسینعلی یوسفی، بهزاد مهکی صفحات 1214-1220
  مقدمه
  یکی از روش های بهینه سازی مصرف انرژی جایگزینی لامپ های التهابی با لامپ های فلورسنت فشرده می باشد در این لامپ ها به علت ماهیت تولید روشنایی اشعه فرابنفش تولید و منتشر می شود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی پرتو فرابنفش تابش شده از لامپ های فلورسنت فشرده انجام گرفت که به طور گسترده در ایران مورد استفاده قرار می گیرند.
  روش ها
  این مطالعه بر روی 16 لامپ فلورسنت فشرده (4 مارک مختلف) در 8 توان مختلف در آزمایشگاه عوامل فیزیکی دانشکده بهداشت انجام گرفت. اندازه گیری پرتو فرابنفش در فاصله 10 سانتی متری و در سه طیف UVA،UVB و UVC اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA تجزیه و تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  شدت پرتو فرابنفش نزدیک یا Aتابش شده در توان های متفاوت در گسترهw/m2 23/0 تا w/m2 06/1 متغیر بود و از نظر آماری دارای اختلاف معنی داری بودند (05/.P<). شدت تابش اشعه فرابنفش متوسط یا B در در گسترهw/m2 0 تا w/m2 02/. در توان های متفاوت (w/m201/0) معنی دار نبود (05/.P>). پرتو فرابنفش دور یا C در تمام نقاط اندازه گیری شده صفر بود.
  نتیجه گیری
  شدت پرتو فرا بنفش در طیف A و در فاصله cm10از حباب لامپ در تمام وات های اندازه گیری شده (به جز لامپ 40 وات) کمتر از حد تماس شغلی 8 ساعته w/m2 041667/1 بود و شدت پرتو فرا بنفش در طیفB مقادیر اندازه گیری شده (به جز لامپ 11 وات) بیشتر از حد مجازw/m2 000003/0بود و شدت پرتو فرا بنفش در طیف C در تمام وات ها کمتر از حد آشکارسازی میزان حد تماس شغلی دستگاه اندازه گیری بود.
  کلیدواژگان: پرتو فرابنفش، لامپ فلورسنت فشرده
 • سیما اسماعیلی شهمیرزادی، منور مرادیان سرخکلایی، آذر طل، Monavvar moradian، زهرا نیکوسرشت، فرزانه فرد صفحات 1221-1229
  مقدمه
  سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی موجب ارتقای سطح همکاری اعضای جامعه می گردد. عوامل مختلفی بر سطح سرمایه اجتماعی درک شده تاثبر گذار می باشند. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین سرمایه اجتماعی درک شده و عوامل مرتبط با آن در کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1391 انجام گردید.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که در سال 1391 در مدت زمان ماه انجام گردید. حجم نمونه 140 نفر و نمونه گیری به روش طبقه بندی بوده است. در این مطالعه ابزار گردآوری اطلاعات شامل اطلاعات دموگرافیک (6 سوال)، و ابزار سرمایه اجتماعی Bullen (36 سوال) استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری t-test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره کل سرمایه اجتماعی شرکت کنندگان در مطالعه 37/14±82/47بود. حیطه های سرمایه اجتماعی در افراد مورد مطالعه با متغیرهای سن، جنس، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی ارتباط معنی داری را نشان داد (05/0P<). به علاوه بین حیطه های سرمایه اجتماعی با سطح تحصیلات، وضعیت استخدامی و محل اشتغال ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های حاصل، تقویت سرمایه اجتماعی در یک جامعه منجر به بهبود فعالیت های اجتماعی کارکنان خواهد شد بنابراین در برنامه ریزی های مربوط به سلامت کارکنان به توزیع برابر امکانات و تسهیلات رفاهی توجه نمود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی درک شده، کارکنان، شبکه بهداشت و درمان ری
 • جواد هارونی، اکبر حسن زاده، آرش سلحشوری، فاطمه پورحاجی، فیروزه مصطفوی صفحات 1230-1238
  مقدمه
  سالمندی دوران حساسی از زندگی است و توجه به مسایل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. دستیابی به سلامت سالمندان و پیشگیری از بروز و ابتلای آنان به بیمارهای مزمن و کاهش شیوع بیماری ها در آنان اولین گام شناسایی وضعیت سلامت و عوامل موثر بر آن در هرجامعه بوده و یکی از عوامل تاثیرگذار بر این مساله حمایت اجتماعی ومذهبی می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر حمایت اجتماعی و حمایت مذهبی درک شده بر وضعیت سلامت سالمندان انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی که بوده روی 120 نفر از سالمندان 65 سال و بالاتر انجام شد. شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی ساده از مراکز بهداشتی درمانی شهر سی سخت استان کهکیلویه و بویراحمد بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای سه قسمتی بوده که بخش اول مربوط به حمایت اجتماعی درک شده، بخش دوم حمایت مذهبی درک شده و در بخش سوم برای اندازه گیری وضعیت سلامت سالمندان از پرسشنامه 12 SF استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه در مطالعات قبلی به تایید رسیده است. داده ها از طریق مصاحبه ساختارمند (حضوری و تلفنی) با سالمندان جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 5/16 و آزمون های آماری تی مستقل آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری 05/0در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ارتباط معنی دار آماری بین حمایت مذهبی و حمایت اجتماعی درک شده با وضعیت سلامت سالمندان مورد مطالعه ارتباط معنی دار آماری بود (378/1= r) و (05/0 < P). آزمون تی مستقل نشان داد بین جنس و وضعیت سلامت تفاوت معنادار وجود داشت به گونه ای که زنان نسبت به مردان از وضعیت سلامت پایین تری برخوردار بودند (05/0 < P). همچنین زنان سالمند در جمعیت مورد مطالعه نسبت به مردان از حمایت مذهبی (05/0< P) و حمایت اجتماعی درک شده (05/0< P) پایین تری برخوردار بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه اهمیت حمایت اجتماعی و مذهبی را در سلامت سالمندان مورد تایید قرار می دهد لذا لازم است حمایت مذهبی درک شده و حمایت اجتماعی درک شده به عنوان یک تامین کننده قوی در وضعیت سلامت در طراحی مداخلات ارتقا سلامت سالمندان مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سالمندی، زنان، حمایت اجتماعی، حمایت مذهبی
 • جعفر اکبری، مقداد کاظمی، محمد امین موعودی، شهرام صفری، بهزاد محکی صفحات 1239-1251
  مقدمه
  به منظور کاهش حوادث شغلی، بیماری های مرتبط با کار و همچنین بهبود رضایت مندی از شرایط کاری، انجام ارزیابی های شغلی ضروری می باشد. هدف از انجام این مطالعه، به کارگیری شاخص های ارزیابی ارگونومیک شاخص فشار نسبی (RSI) و شاخص توانایی کار (WAI)، جهت ارزیابی گروه های شغلی و توانایی انجام کار کارکنان بود.
  روش ها
  این مطالعه بر روی 194 نفر مرد شاغل در صنایع نساجی انجام شد. به منظور انجام ارزیابی، از شاخص ماکروارگونومی فشار نسبی (RSI) و شاخص توانایی کار (WAI) استفاده شد. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20و آزمون های آماری رگرسیون خطی چندگانه، t-test و ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج شاخص RSI برای 15 گروه مشاغل نشان داد که تمامی گروه ها در منطقه سبز یا ایمن (RSI بزرگتر از6/7) قرار دارند. نتایج حاصل از شاخص WAI هم نشان داد که تنها گروه شغلی اپن دارای توانایی کار خوب بود و بقیه گروه های مشاغل دارای توانایی انجام کار متوسط بودند.
  نتیجه گیری
  ارزیابی ماکروارگونومی مشاغل نشان داد که 15 گروه شغلی برای کارکنان ایمن و بهره ور بودند. شغل دولاتاب بیشترین مقدار و شغل فلایر کمترین مقدار این شاخص را داشتند. همچنین وضعیت پوسچر بدن در تمامی 15 گروه مشاغل و وضعیت حواس در گروه مشاغل چله پیچی، اتو کنر، بافندگی و تعمیرات در وضعیت زرد یا هشدار قرار داشتند. نتاج WAIنشان داد که تنها گروه شغلی اوپن دارای توانایی کار خوب بود و بقیه گروه های مشاغل دارای توانایی انجام کار متوسط بودند شاخص RSI، علاوه بر بررسی محیط، سطوحی از تناسب افراد برای انجام وظایف را تعیین می کند. اما شاخص WAI، با پایش افراد، مفهومی گسترده تر از تناسب یعنی توانایی انجام کار را تعیین می کند.
  کلیدواژگان: شاخص فشار نسبی (RSI)، شاخص توانایی کار (WAI)، گروه های شغلی، صنعت نساجی
 • عبدالله حاجیوند، فاطمه اکبری زاده، محسن جانقربانی صفحات 1252-1261
  مقدمه
  خودکشی یکی از مصائب و مشکلات بهداشتی جوامع انسانی می باشد که آگاهی از میزان ها و اپیدمیولوژی آن در هر منطقه می تواند به برنامه های کنترل و پیشگیری از آن کمک کند. مطالعه طولی ثبت موارد مرگ سالانه در اجرای این تحقیق به کار گرفته شده است.
  روش ها
  در یک مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1388، فرمهای از پیش تنظیم شده ثبت موارد خودکشی بر اساس میزان های شیوع و کشندگی اختصاصی سنی، جنسی، روش به کار گرفته شده در خودکشی و دیگر متغیرهای دموگرافیک در یک دوره یکساله تکمیل و با استفاده از شاخص خطر نسبی و آزمون های همبستگی بررسی شدند.
  یافته ها
  شیوع خودکشی در جمعیت زنان استان76/5 و در جمعیت مردان استان88/2 در هر صد هزار نفر برآورد گردید. خطر نسبی مرگ از خودکشی زنان نسبت به مردان در جمعیت مورد بررسی برابر 2 با فاصله اطمینان (6/2-89/1) و اقدام به خودکشی 25/2 با فاصله اطمینان (8/3-03/1)میگردد. در مجموع میزان کشندگی خودکشی ها در جامعه مورد مطالعه 6/6 ٪ بود که در دو جنس اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. در87 ٪ موارد روش به کار گرفته شده، مصرف دارو می باشد اما فقط 8٪ از کل مرگ ها را به خود اختصاص می دهد. دارزدن با 100٪ کشندگی مرگبارترین روش بوده و پس از آن خودسوزی با میزان کشندگی 69 ٪ در رتبه دوم قرار داشت. روش خودسوزی تنها 6٪ از کل موارد راشامل می شد اما 71٪ مرگ ها راباعث گردیده است. بالاترین میزان کشندگی در مردان بیکار 3/9 ٪ و سپس در زنان خانه دار 2/7٪ مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  شیوع خودکشی در زنان استان از متوسط کشوری بالاتر و در مردان استان از متوسط کشوری کمتربود که مشابه مناطق محرومتر کشور میباشد.پرخطرترین گروها برای خودکشی های موفق زنان متاهل خانه دار کم سواد و مردان بیکار با سواد پایین، تشخیص داده شدند و بیشترین خودکشی های ناموفق در سنین کمتر از 25 سال بیشتر در زنان باسواد اعم از مجرد و متاهل و سپس پسران باسواد مجرد مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: خودکشی، اقدام به خودکشی، اپیدمیولوژی
 • رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، ابراهیم درویشی صفحات 1262-1272
  مقدمه
  در صنعت فولاد کوره های با سوخت کک که جهت ذوب سنگ آهن و تولید چدن مورد استفاده قرار می گیرند از منابع صدای آزاردهنده محسوب می گردند. هدف مطالعه حاضربررسی آلودگی صدای کوره بلند یک صنعت فولاد و مطالعه ویژگی های صدای آن به منظور طرح کنترل صدا بود.
  روش ها
  اندازه گیری تراز صدا و تجزیه فرکانسی آن با استفاده از ترازسنج صدا مدلCell.450 و دزیمتری صدا با استفاده از دزیمتر مدلTES-1345انجام گردید. توزیع تراز صدا در محوطه کوره بصورت نقشه صوتی با استفاده از نرم افزار SURFERتهیه گردید و ویژگی های عایق بندی صوتی اتاق کنترل کوره و اتاق استراحت کارگران کوره مورد تحلیل آکوستیکی قرارگرفت. اصلاح اتاق استراحت کارگران و طراحی مجدد درب و پنجره اتاق کنترل پیشنهاد و میزان تاثیر مداخلات برآورد گردید.
  یافته ها
  تراز کلی فشار صوت در محوطه کوره dB(Lin) 3/90 و فرکانس غالب آن Hz4000 در شبکه خطی (Lin) تعیین شد. میزان افت انتقال صوت دیوار جداکننده اتاق کنترل و اتاق استراحت کارگران کوره به ترتیب dB 3/10 و dB 23/4 تعیین شد. دز صدای دریافتی کارگران240درصد تعیین گردید. میزان کاهش تراز صوت اتاق ها با اجرای طرح های کنترلی ارائه شده بر مبنای عایق بندی صوت در واحد کوره dB 30 برآورد شده است.
  نتیجه گیری
  عامل اصلی آلودگی صدا در اطراف کوره ناشی از جریان آشفته و متلاطم هوا در کانال های هوای ورودی به کوره بود که با توجه به امکان سنجی صورت گرفته پناهگاه صوتی استاندارد در قالب اتاق کنترل و استراحت موثرترین روش کنترل مواجهه کارگران با صدا ارائه و طراحی گردیدکه براین اساس میزان دز صدای دریافتی کارگران به کمتر از 100 درصد کاهش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: تحلیل آکوستیکی، کوره بلند، کنترل صدا، صنعت فولاد، پناهگاه صوتی
|
 • Mohsen Rezaeian Pages 1149-1157
  Review studies are those researches in which the population under study consists of original articles in a defined field of human knowledge. The aim of the present review article is to overview such review studies and to determine the advantages and disadvantages of each study within the health domain. At the end of 2012 the Pub Med search engine was searched using “systematic reviews” and “meta-analyses” terms, which should appear in the title plus “methodology” term that should appear either in the title or the abstract of the papers. Then by changing the search methods plus studying the references of the retrieved papers the scope of search was complete. Given the necessity and importance of review studies, the style of doing them has been substantially changed during time and they improved from traditional reviews into systematic reviews and then meta-analyses from published data. Individual participant data meta-analysis and prospectively planned pooled analysis are two new studies that are recently introduced. By knowing the pros and cons of review studies and their applications one might get the most of such studies within the health domain.
  Keywords: Review studies, traditional review, systematic review, meta, analysis
 • Mohammad Hossein Yarmohammadian, Azad Shokri, Najmeh Bahmanziari, Ayan Kordi Pages 1158-1166
  Accreditation is an assessment tools of health systems especially hospitals, that is a top priority of the Ministry of Health and Medical Education in Iran but other countries that have implemented this program faced challenges. Since the accreditation program is in the initial stages of implementation in Iran, this study review other studies to find probable downsides of the program to extract the challenges in implementing this program which has not been seen to propose solutions for overcoming its problems. This is a narrative review and its findings was obtained at the end of 1391 and challenges were classified in categories including: increasing costs, uncertainty about the effectiveness of the program, the conflict between quality assurance and quality improvement, using a single set of standards for the evaluation of organizations and programs in different environments, promotion administrative bureaucracy and a bunch about employees including: increasing their workload and lack of manpower, increasing stress of staff due to the difficult and time-consuming of the program. These challenges impede the proper implementation and achieve objectives of the accreditation program in organizations. Therefore, this study suggests to authorities, study and plan for all aspects of the identified inconsistencies for successful implementation of this program in Iran and takes action to reduce or eliminate its effects through professional meetings and conferences in this field to find effective solutions.
  Keywords: Accreditation, challenges, review study
 • Jahangir Karimian, Taghi Agha Hosseini, Parivash Shekarchizadeh, Marzieh Sharifiana, Sayed Morteza Mousavi Nafchi Pages 1167-1177
  Background
  Several studies have shown that physical activity and exercise in reducing stress, anxiety, depression and bad mood and increase feelings of revitalization of humor or mental health is associated with. Social work Sport and Physical Education in the development and strengthening social infrastructure and basic functioning of the whole structure of society and the relationships between social strata Vahad significant effects on the leaves. The aim of this study was to investigate the relationship between sport and social capital in leisure time faculty members of Isfahan University of Medical Sciences
  Methods
  descriptive correlation method is used in this study. Two questionnaires are used for data collection. Social capital questionnaire is based on SCOT Model. Also, leisure time questionnaire made by researcher which Face and content validity of it was verified by experts. Reliability coefficients by using Cornbrash’s alpha coefficients were calculated at 0.92 and 0.82 respectively. Sample populations measured by Khan’s Formula, they are 150 people that were selected as sample using multiple cluster sampling by taking the sex and college into consideration as variables.
  Findings
  The results showed that the average leisure time physical equivalent of 42/3 and social capital for individuals 3/47, respectively. Regression analysis also showed that the combination of the components of social capital (trust and sharing) the amount and physical recreation are significant. (R =. 602 / P =. /000) and multiple correlation coefficient, which combines elements of social capital and physical recreation. 602 And the ratio of. 362 Is. The index shows that % 36/2 of the variance in scores on physical leisure, social capital can be described by a combination of factors, is the explanation.
  Conclusion
  Exercise and physical activity in leisure time and Individual participation in group activities and they provide conditions for membership till People interact and communicate with other people and a sense of belonging to the group Collective interests and respect. Such activities can increase the level of social capital and its components, such as, social norms and the participation.
  Keywords: Leisure, sport, social capital, trust, partnerships
 • Mostafa Nasirzadeh, Mona Hafezi Bakhtiari, Mehdi Mirzaie Alavijeh, Firozeh Mostafavidarani, Parvin Dostmohammadi Pages 1178-1185
  Introduction
  Hepatitis B is one of the world's health problems and increased the risk of hepatocellular carcinoma and liver cirrhosis. Medical students exposed to risk Because of future job, and being infected than the general population. This study will Survey level of knowledge, risk perception and behavioral intention medical students about hepatitis B.
  Methods
  This is a descriptive - analytical study and populations are students of Isfahan University of Medical Sciences. Sampling was randomly and sample size according to the formula: n= Z2 * S2/D2 were at least 385 people. Data were collected by questionnaire and were analyzed by using SPSS 18 software and statistical tests of Pearson, Spearman, t and ANOVA.
  Findings
  457 students (41.8% male and 58.2% female) in 29 fields of study participated in the study. Mean and standard deviation of student's awareness (5.56 ± 2.1), public risk perception (21.8 ± 3.12), perceived personal risk (7.25 ± 2), and behavioral intention of students (14.99 ± 3.28) is. Between risk perception and behavioral intention with gender, Knowledge and risk perception with age, Knowledge, risk perception and behavioral intention with student's education level was significantly related (P <0.05).
  Conclusions
  According to the high risk of medical students, seems that necessary to study barriers and causes of low behavioral intention and Also implement educational interventions.
  Keywords: knowledge, perceived risk, behavioral intentions, students of Medical Sciences, hepatitis B
 • Shahin Behzadi, Mansooreh Dehghani, Mohammad Sadegh Sekhavatjoo, Hassan Hashemi Pages 1186-1200
  and cause health and environmental effects. This study investigates the optimization of the parameters affecting the advanced oxidation process Fenton for improving TOC removal from aqueous solution includes amoxicillin antibiotic by using Taguchi experimental design.
  Methods
  In this study for evaluation the effect of factors and determination optimal conditions to removal TOC by Fenton process, 5 parameters such as TOC, Hydrogen peroxide, Fe2+ initial concentrations, PH and reaction time each of in 4 levels was investigated. Optimization experiments were repeated 2 times each and the optimal conditions were obtained after analysis with Taguchi method.
  Findings
  TOC removal efficiency by Fenton process from aqueous solution via TOC initial concentrations 6, 40, 87 and 193 mg/L was 37.165%, 38.285%, 35.116% and 17.24% respectively. Optimization of the process by Taguchi method showed initial TOC concentration 40 mg/L, H2O2 500mg/L, Fe2+ 50mg/L, PH 3.5 and reaction time 10 min with importance priority of 2.357%, 73.58%, 11.837%, 4.137% and 8.089% were determined as optimum conditions of operational parameters of the Fenton process in TOC degradation respectively.
  Conclusion
  In this study, Maximum removal efficiency of amoxicillin and TOC were obtained 99.6% and 38.285% respectively. This study indicated that Fenton process can be used for pretreatment of amoxicillin for biological treatment. Unlike complete amoxicillin degradation, TOC removal (mineralization) was not complete in Fenton oxidation due to formation of refractory intermediates.
  Keywords: Amoxicillin, Fenton process, Mineralization, Taguchi
 • Azizeh Hassan, Ghasemi, Abdorrahman Charkazi, Hashem Heshmati Pages 1201-1213
  Background
  A lot of women die each because of unwanted pregnancies and unsafe abortion. According to importance of unwanted pregnancies, the purpose of the current study is to determine prevalence of unwanted pregnancy and its related factors in interruption method users in Gorgan health-care centers in 2010.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, 339 eligible women that were under supported of Gorgan health centers were selected through multistage sampling methods in 2010 and were invited through telephone for interview. Data were collected through interview by a questionnaire that its reliability and validity was approved. Data were analyzed through SPSS 18 software by using chi-square and Fisher's exact test.
  Findings
  Mean age and SD of under studied women was 32.05±7.46. 45 (13%) participants had an unwanted pregnancy. There wasn’t significant relation between unwanted pregnancy with age, occupation, education and number of children. There was significant relation between last child’s age and unwanted pregnancy. There was significant relationship between location and unwanted pregnancies so that unwanted pregnancies in urban regions were more than rural regions.
  Conclusion
  Incidence of unwanted pregnancies among Gorganian women is relatively high. Therefore, we recommend that eligible women were educated about reasons of unwanted pregnancy, using contraceptive methods and unwanted pregnancy complication.
  Keywords: Unwanted pregnancy, Withdrawal, Family Planning, Gorgan
 • Shahram Safari, Meghdad Kazemi, Habibollah Dehghan, Hossein Ali Yousef, Behzad Mahaki Pages 1214-1220
  Background
  One way to optimize energy consumption is replacing incandescent lamp with compact fluorescent lamps. These lamps produce ultraviolet radiation due to the nature of light production. This study aimed to evaluate the ultraviolet radiation emitted from compact fluorescent lamps which are widely used in Iran.
  Methods
  This study carries out on 16 compact fluorescent lamps (four different brands) at different power. Ultraviolet radiation measured in three ranges UVA, UVB and UVC at distance of 10 cm from bulbs. The data were analyzed by ANOVA test.
  Findings
  Intensity of near ultraviolet radiation (UVA) were in the range 0.23 w/m2 to 1/06 w/m2 in lamp different powers and also these values significant statistically (P <0.05) UV-B radiation intensity (mean=0.01 w/m2) was not significant in lamp different powers (P>0.05). Far ultraviolet intensity or UVC was less than detection limit at all points measured.
  Conclusion
  ANOVA test showed that UVA intensity emitted in different watts were statistically significant difference (P< 0.05). But in this case UVB radiation in the different watts lamps was not significantly different (P>0.0.5). UVC radiation in the different watts lamps were less than the detection limit of the measuring device.UVA Intensity in 10 cm distance from bulb was less than occupational exposure limit (8 hours) (except bulbs 40 watts). Intensity of UV B ​​(except lamp 11 watts) exceeds occupational exposure limit (8 hours). The intensity of the UV C was lower than detection limit.
  Keywords: compact fluorescent lamp, Ultraviolet radiation, UVA, UVB, UVC
 • Esmaeili Shahmirzadisima, Monavvar Moradiansorkhkolae, Azar Tol, Roya Sadeghi, Zahra Nikooseresht, Farzaneh Fard Pages 1221-1229
  Background
  Social capital causes promoting community members’ participation level as set of norms among community systems. We aimed to determination between perceived social capital with relevant factors among Health workers in medical and health network of Rey city.
  Methods
  This study was a cross sectional one which assessed determination between social capital and relevant factors among Health workers in medical and health network of Rey city 140 Staff in 2012. The instrument for data collection was a multidimensional scale including socio demographic (6 items) and Bullen’s instrument (36 items). Collected data was analyzed by SPSS software version 18 with using with T-Test, Pearson correlation and ANOVA tests.
  Findings
  Mean perceived social capital among participants was 47.82± 14.37(Mean ± SD). Study findings showed that social capital had significant relation between some variables such as age, economic status, Marital Status (P<0.05). Also, there was not correlations social capital with Education status, Employment status and work location.
  Conclusion
  According to these results, the strengthening of social capital in a community will lead to social activities improvement in staff, also we must be consider to Equal distribution of resources and facilities in health program.
  Keywords: Perceived social capital, Staff, Ray city, Ray health care network
 • Javad Harooni, Akbar Hassanzadeh, Arash Salahshoori, Fatemeh Poorhaji, Firoozeh Mostafavi Pages 1230-1238
  Background
  Aging is a Sensitive period of life and attention to the issues and needs is essential. To access to health care for the elderly and the prevention of chronic diseases, and reduce the incidence of infection, the first step is identifying the factors affecting the health of every community. One of the factors affecting it, is the social and religious support. Thus, this study compared the relationship between the variables of social support and religious support as a provider of health and social support were elderly.
  Methods
  In this cross-sectional study, 120 older (59 females and 61 males) aged 65years and older was selected by random health centers in Sisakht city(Kohgiloyeh and BoyerAhmad Province), Iran. In order to measure perceived social support and perceived religious support previous studies and validated questionnaire to measure the health status of the elderly 12 SF questionnaire was used. Data were collected by Interview Or by telephoning. and analyzed using statistical tests T, correlation and regression analysis were analyzed. Significance level of 0/05 was considered and SPSS version 20 statistical software was used for analysis. Statistical software was SPSS version 20 for analysis. The level of significance was considered as 0/05.
  Findings
  In generally, results indicate a significant relationship between perceived social support and religious support to the elderly was studied (r>1/378 and p <0.05).The Findings suggest a significant association between gender and health status was such that women had poorer health status than men (p <0.05). Also the population of elderly women than men had lower perceived social support and religious support (p<0.05).
  Conclusions
  The increase in the elderly population that future officials to solve planning problems elderly face. Then, attention to the factors affecting the health status of the elderly, General and older women in particular, including issues that require special attention.
  Keywords: Elderly, Women, Social Support, Religious Support
 • Jafar Akbari, Meghdad Kazemi, Mohamadamin Mououdi, Shahram Safari, Behzad Mahaki Pages 1239-1251
  Background
  To reduce occupational accidents and work-related diseases as well as improving satisfaction of working conditions, Assessment to identify risks and control measures are necessary. The aim of this study, applying ergonomic assessment indices Relative Stress Index (RSI) and Work Ability Index (WAI) to assess the job groups and ability of workers.
  Methods
  This study was conducted on 194 men employed in the textile industry. For assessing of job groups the Relative Stress Index (RSI) was used. Also, for assessing of personnels ability, Work Ability Index (WAI) was used. The procedure was the interview with the persons. Result analyzed with SPSS version 20.
  Findings
  Results of RSI for 15 job groups showed that all job groups were in the Green Zone or Safe (RSI greater than 7.6). Also results of WAI showed that only “Open” were to have good level of ability and other job groups were to have intermediate level of ability. It also was determined that there was a significant relationship between age and work experience with the results of the Work Ability Index (WAI).
  Conclusion
  Relative Stress Index (RSI) is a tool for macroergonomics assessment of job risks. Also, in six sets of tasks of RSI, levels of fitness are determined. But WAI, Ability to work is determined that is a wider meaning than the fitness. This index can reliably to predicted work disability, retirement and death.
  Keywords: Relative Stress Index (RSI), Work Ability Index (WAI), Job groups, Textile industry
 • Abdollah Hajivandi, Fatemeh Akbarizadeh, Mohsen Janghorbani Pages 1252-1261
  Background
  suicide is one of the most important health problems in communities and knowledge of rates and epidemiology of it in any region could help in control and preventing programs. Longitudinal registration of annual death data has been employed in this study.
  Methods
  In an analytical and cross sectional study pre conducted forms of suicide was engaged to register data, crude and specific attempted and completed suicides rates was computed along with other demographic variables. Statistical analysis includes estimation of relative risks and also correlation analysis between variables. Data were released from health province center of Bushehr University of medical sciences. Only suicide acts that resulted in hospitalization or death were included in the study.
  Findings
  annual incidence of suicide in women was 5.7 and 2.88 in men per 100000 people in the province. Overall, 6.6 % of all suicide acts proved lethal (no significant difference between males and females), but number of attempt suicides and completed suicides in females were twice more comparing to males (RR=2.3 &1.98 respectively). Fatality rate of suicide acts in the whole was 6/6 percent and no significant difference observed between males and females. Poisoning with drugs accounted for 87% of acts but only 8% of fatalities. Self immolation accounted for only 6% of suicide acts but 71% of fatalities. hanging was the most fatal method(fatality rate 100%) followed by self immolation (fatality rate 69%).highest fatality rate was observed in unemployed men (9/3%) followed by housewife (7/2%).
  Conclusion
  incidence of suicide in the province for men is lower and for women was higher than that was observed in the country, such as other deprived regions of the country. The most high risk groups for complete suicide were illiterate housewife and then unemployed men with low education. incomplete suicides almost happens under age 25 years in educated women single or married and in educated almost single men.
  Keywords: Attempted suicide • completed suicide • epidemiology
 • Rostam Golmohammadi, Mohsen Aliabadi, Ebrahim Darvishi Pages 1262-1272
  Background
  In the steel industry, coke-fueled furnaces are used for smelting iron ore to produce cast iron are considered as sources of annoying noise.This study aims to evaluate the noise pollution blast furnace and sound source characteristics in order to present noise control measures in the steel industry.
  Methods
  Measurement of noise level and its frequency analysis was performed using sound level meter model of CASELLA-Cell.450. Dosimetery in order to worker exposure was performed using the dosimeter model TES-1345.Distribution of noise level in the furnace area in form of noise map was provided using Surfer software. In addition, acoustic analysis of control and furnace workers rest rooms was performed in view point of and insulation.Redesign of door and window of control room and reform of worker's rest room were proposed and the efficiency of these interventions was estimated.
  Findings
  The total sound pressure level in the furnace workroom was 90.3dB(L) and the dominant frequency was 2000Hz. Sound transmission loss of the wall dividing the control room and rest room workers furnace 10.3 and 4.23dB, respectively. The average of noise dose in furnace worker was 240%. And sound transmission loss of the new The performance of the proposed control schemes based on sound insulation of rooms was estimated equal to 30dB.
  Conclusion
  The main cause of noise pollution caused by turbulent air flow in the air ducts furnace. The acoustic Shelter was designed for standard control room and rest as the most effective method of controlling worker's exposure to noise. Accordingly, the workers received a noise dose of less than 100% can reduce.
  Keywords: Acousticsanalysis, Blast furnace, noise control, steel industry, sound insulation