فهرست مطالب

 • سال بیست و نهم شماره 1 (سال 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/22
 • تعداد عناوین: 15
|
 • پوریا رضایی نیارکی، احمد جهان لتیباری، آژنگ تاج دینی، مهران روح نیا صفحات 1-11
  تاثیر مقدار لیگنین الیاف و مقدار ماده سازگارکننده بر ویژگی های مقاومتی چند سازه الیاف سلولزی و پروپیلن بررسی شد. در این تحقیق الیاف کارتن کنگره ای کهنه با مقدار لیگنین به ترتیب 7، 26/5، 78/3 و77/2 درصد تهیه شدند. سپس الیاف توسط دستگاه اکسترودر با پلی پروپیلن به نسبت 20 درصد الیاف و حدود 77 درصد پلی پروپیلن ترکیب شده و بعد از آسیاب کردن نمونه های آزمونی توسط دستگاه تزریق ساخته شدند. از جفت کننده MAPPدر سه سطح 1، 2 و 3 درصد استفاده شد. تعیین ویژگی های مقاومتی نمونه های چند سازه طبق دستورالعمل های آیین نامه ASTM انجام گردید. تاثیر مقدار لیگنین بر مقاومت خمشی چندسازه در سطح اعتماد آماری 98 درصد معنی دار شده و به ترتیب کمترین و بیشترین میزان مقاومت در الیاف حاوی 78/3 درصد و 7 درصد لیگنین به دست آمد. با بررسی عملکرد متقابل مقدار لیگنین و میزان جفت کننده مشخص شد که زیادترین مقدار مقاومت به کشش و مدول الاستیسیته کششی در چند سازه حاوی کمترین مقدار لیگنین (77/2 درصد) و بیشترین مقدار جفت کننده (3 درصد) با مقادیر به ترتیب 7/38 و 3438 مگاپاسکال مشاهده شد. سایر مقاومت های مکانیکی نتایج مشابهی را نشان دادند که بارزترین آن افزایش قابل توجه مقاومت به ضربه با افزودن جفت کننده از سطح 1 درصد تا 3 درصد در کمترین مقدار لیگنین (77/2 درصد) است که مقدار آن از 82/52 به 26/60 J/m افزایش یافت.
  کلیدواژگان: چند سازه الیاف، پلی پروپیلن، لیگنین، MAPP، ویژگی های مقاومتی
 • حسین شهبازی صفحات 12-22
  امروزه بسته بندی های نامطلوب و نامناسب نقش زیادی در کاهش فروش محصولات دارد. متاسفانه در صنایع کارتن سازی ایران سطح شناخت و تنوع روش های چاپی آنقدر پایین است که منجر به بسته بندی های نامطلوب می شود. برخی تولیدکنندگان به همین علت محصولات صادراتی خود را جهت چاپ بسته بندی به خارج می فرستند. به منظور دستیابی به کیفیت مطلوب چاپ کاغذهای بسته بندی چهار عامل زبری کاغذ، گرانروی (ویسکوزیته) جوهر، گرایند و متر (قطرات ذرات جوهر حل نشده) جوهر و ضخامت کاغذ بررسی شد. آزمایش برای بررسی عوامل موثر در دو سطح اجرا گردید. آزمایش به روش طراحی آزمایش ها انجام شده و کفایت مدل رضایت بخش تشخیص داده شد. مشخص شد که تاثیر گرانروی، زبری کاغذ، ضخامت کاغذ، عوامل همزمان گرانروی و زبری کاغذ و همچنین تاثیر همزمان گرانروی، زبری کاغذ و ضخامت کاغذ به صورت معنی داری موثر هستند. همچنین درصد تاثیر هر یک از عوامل با محاسبه مقابله و اثر پارامترها در میزان پوشش جوهر بدست آمد.
  کلیدواژگان: چاپ، کاغذ، بسته بندی، طراحی آزمایش ها
 • ابوالفضل کارگرفرد، امیر نوربخش، رضا جزایری، فرداد گلبابایی صفحات 23-33
  این بررسی با هدف استفاده از ضایعات ساقه بوته گل محمدی در تولید تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) انجام شد. با استفاده از دو گرادیان رطوبت (صفر و 4 درصد) بین لایه سطحی و میانی کیک الیاف، 2 دمای پرس (175 و 185 درجه سانتی گراد) و 3 زمان پرس (3، 4 و 5 دقیقه) اقدام به ساخت تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF) گردید. نتایج حاصل از اندازه گیری ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده با استفاده از طرح آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی تجزیه و تحلیل شده و میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن گروه بندی گردیدند. نتایج نشان داد با ایجاد گرادیان رطوبت، مقاومت خمشی و چسبندگی داخلی به نحو معنی داری بهبود یافت. همچنین در هر دو گرادیان رطوبت، چسبندگی داخلی تخته ها با افزایش زمان پرس، بهبود یافته و در زمان پرس 5 دقیقه به حداکثر رسید. زمان پرس نیز اثر معنی داری بر واکشیدگی ضخامتی تخته ها داشته است و مقدار واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت بعد از غوطه وری در آب، در زمان پرس 5 دقیقه در حداقل مقدار بود.
  کلیدواژگان: تخته فیبر دانسیته متوسط، ساقه بوته گل محمدی، دمای پرس، زمان پرس و ویژگی های فیزیکی و مکانیکی
 • سعید مهدوی، مسعود رضا حبیبی صفحات 34-43
  سورگم دانه ای ازجمله غلاتی است که با توجه به مقدار قابل توجه پسماند آن پس از برداشت دانه، می تواند برای تولید خمیرکاغذ مورد توجه قرار گیرد. این مطالعه نشان داد که بین میانگین ابعاد الیاف و ضرایب کاغذسازی دو رقم سورگم (سپیده و کیمیا) اختلاف معنی داری وجود ندارد. میانگین طول، قطر، قطر حفره سلولی و ضخامت دیواره الیاف هر دو رقم به ترتیب 19/1 میلی متر، 20/23، 34/15 و 93/3 میکرومتر به دست آمد. بین ترکیب شیمیایی دو رقم سورگم بجز لیگنین، اختلاف معنی داری در سطح احتمال 95% وجود دارد. میانگین هولوسلولز، آلفاسلولز، لیگنین، مواد استخراجی و خاکستر هر دو رقم به ترتیب 13/62، 71/37، 05/21، 58/9 و 97/6 درصد تعیین شد. ارزیابی پخت ساقه دو رقم سورگم نشان داد که لیگنین زدایی رقم سپیده کمی مشکل تر است، ولی مقاومت های کاغذ دست ساز آن نیز زیادتر است. بیشترین بازده بعد از الک (19/33 درصد) با استفاده از 12% هیدروکسید سدیم، دمای 170 درجه سانتی گراد و زمان 75 دقیقه از ساقه رقم سپیده حاصل شد. به منظور جبران کمبود ماده اولیه در صنایع کاغذ کشور، پیشنهاد می شود خمیرکاغذ سورگم به صورت ترکیبی با خمیرکاغذهای بکر تولید شده در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کاه سورگم، ابعاد الیاف، ترکیب شیمیایی، خمیرکاغذ سودا، بازده بعد از الک، عدد کاپا
 • صدیقه دادای قندی، اصغر طارمیان، خلیل بردی فتوحی فر، علی اکبر عنایتی صفحات 44-56
  چوب های وارداتی نوئل (L. Picea abies)، از کشور روسیه کاربردهای گوناگونی دارند. ولی به علت وجود عوامل قارچی در این چوب ها، مشکلاتی مانند محدودیت در استفاده از آنها وجود داشته، همچنین برخی از عوامل قارچی همراه چوب ها قادر به بیماری زایی در انسان نیز می باشند. برای بررسی این موضوع از چوب های وارد شده از روسیه، در شهر اسالم نمونه برداری شد. جداسازی و تهیه پرگنه های خالص قارچ های موجود بر روی قطعات چوب با استفاده از سوسپانسیون آسکوسپور و یا توده کنیدی و به روش تک اسپور انجام شد. سپس ویژگی های ریخت شناختی قارچ های رشد کرده روی قطعات چوب و محیط کشت با استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی گردید. براساس نتایج، در مرحله جنسی قارچ Ophiostoma piceae و در مراحل غیرجنسی Sporothrix sp. و Graphium spp. مشاهده شدند. در محیط کشت دو نوع قارچ sp. Ophiostoma با مرحله غیرجنسی Sporothrix sp. و قارچ sp. Ceratocystis با مرحله غیرجنسی. Chalara spp شناسایی شدند. نتایج بررسی میکروسکوپیکی بافت چوب نشان داد که در مقاطع عرضی و مقاطع شعاعی به ترتیب ریسه های قارچی در محل کانال های رزینی، پارانشیم های عرضی (اشعه)، تراکئیدها، ناحیه کراس فیلد و پارانشیم های اشعه نفوذ کرده اند.
  کلیدواژگان: چوب های وارداتی، قارچ عامل باختگی، نفوذ ریسه قارچ، مطالعه میکروسکوپی
 • سید پیمان هاشمی بیگزادمحله، سید پدرام هاشمی بیگزادمحله، اصغر تابعی صفحات 57-66
  توتون (Nicotianan tabacum) گیاهی صنعتی و یک ساله است که در شمال ایران برای تامین برگ آن جهت تولید تنباکو کاشت می شود و سالیانه مقادیر قابل ملاحظه ای ساقه توتون در شمال کشور تولید می شود. در این تحقیق ساقه توتون واریته کوکر347 به صورت کاملا تصادفی از منطقه گیلان، شهرستان آستارا تهیه گردید و طبق آزمون های استاندارد TAPPI ابتدا آرد چوب تهیه و سپس درصد مواد استخراجی آن تعیین گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که میانگین مواد استخراجی ساقه توتون واریته کوکر347 (41/10 درصد) بود. سپس مواد استخراجی توسط حلال تولوئن- الکل با نسبت حجمی (2 به 1) از آرد چوب استخراج گردید. مواد استخراجی تهیه شده به داخل یک ویال شیشه ای منتقل و به آن واکنشگر BSTFA اضافه شد. نمونه ها به مدت یک ساعت در حمام بن ماری و دمای 70 درجه سانتیگراد قرار گرفته و سپس توسط دستگاه (GC/MS) مورد آنالیز قرار گرفت. در مجموع 11 ترکیب شیمیایی در مواد استخراجی چوب ساقه توتون واریته کوکر347 مورد شناسایی قرار گرفت که با درصد های متفاوتی در چوب ساقه توتون واریته کوکر347 وجود دارند. این ترکیبات شامل، P- پریدین، 1- تری متیل سایلیل، 1،2- بنزن دی کربوکسیل اسید، آلفا- دی- گلوکوپیرانوز، 8،11- دی متیل- 13- (4- اکسو-1- متیل)، تری فلوئورمتیل ایزوپروپیل سولفید دارای بیشترین مقادیر هستند.
  کلیدواژگان: ساقه توتون(Nicotiana tabacum L. 'Coker 347')، ترکیب های شیمیایی، مواد استخراجی، کروماتوگرافی گازی، طیف سنجی جرمی
 • علی بیات کشکولی، مهدی جمشیدزاده صفحات 67-78
  اتصالات قطعات و طرح مبلمان اهمیت زیادی در ساخت آنها داشت و مقاومت این سازه ها را تحت تاثیر قرار داد. عملکرد صندلی های ساخته شده با چوب سپیدار در مقابل نیروی اعمالی از جلو به عقب و مقاومت مکانیکی اتصال های کام و زبانه و دوبل چوبی آنها بررسی و مقایسه شد. دو نوع طرح صندلی چوبی مرسوم، شامل صندلی دارای قید و بدون قید پایین، با دو نوع اتصال متداول و چسب پلی ونیل استات ساخته شد و حداکثر مقاومت مکانیکی آنها اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که تیمارها و اثرات متقابل تیمارها در سطح 95 درصد با همدیگر اختلاف معنی داری داشتند. آزمون مقایسه میانگین دانکن، حداکثر نیروی اعمال شده برای تیمارها با طرح ها و اتصالات متفاوت را به چهار گروه تقسیم می کند که به ترتیب شامل الف- قید با کام و زبانه (5/984 نیوتن)، ب- قید با دوبل چوبی (4/892 نیوتن)، پ- بدون قید با کام و زبانه (3/303 نیوتن) و ت- بدون قید با دوبل چوبی (2/260 نیوتن) می باشد. بنابراین هر چهار تیمار با همدیگر تفاوت معنی داری داشتند، ابتدا وجود قید در قسمت پایه ها و بعد اتصال های کام و زبانه می تواند مقاومت صندلی ها را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: حداکثر نیرو، طرح ساخت، اتصال کام و زبانه، اتصال دوبل
 • اصغر تابعی، رضا صلح نژاد، آرش فرج پور رودسری صفحات 79-93
  این تحقیق به منظور استخراج لیگنین از خمیر کاغذ شیمیایی – مکانیکی (CMP) رنگ بری نشده مخلوط پهن برگان و مطالعه ی گروه های عاملی رنگ ساز در آن براساس تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن، به کمک طیف سنجی FTIR انجام گردید. برای استخراج لیگنین از خمیر کاغذ از روش استخراج دیوکسان اسیدی ملایم استفاده شد. برای تیمارهای استیل دار کردن و احیاء کردن لیگنین به ترتیب از اسید استیک و بوروهیدرید سدیم (NaBH4) استفاده شد. نتایج حاصل از طیف های به دست آمده از نمونه های لیگنین تیمار نشده و تیمار شده (استیل دار شده و احیاء شده) نشان داد که عمده گروه های رنگ ساز در لیگنین به دست آمده، نظیر گروه های هیدروکسیل و کربونیل، در اثر تیمارهای مذکور تضعیف یا حذف شده اند. در نمونه ی لیگنین استیل دار شده ضمن تضعیف نوار جذب مربوط به گروه های هیدروکسیل، ترکیبات استوکسی در ناحیه ی جذب 16/1743 Cm-1 ظاهر شدند و ضمنا یک نوار جذب خوشه اینیز در ناحیه 76/1228 Cm-1دیده شد. در نمونه ی لیگنین احیاء شده نیز مشاهده شد که بیشتر نوارهای جذب مربوط به گروه های کربونیل به ویژه در نواحی جذب 56/1705 و 54/1629 Cm-1 تضعیف یا حذف شدند.
  کلیدواژگان: خمیر کاغذ شیمیایی- مکانیکی رنگ بری نشده، لیگنین، استیل دار کردن، احیاء کردن، گروه های رنگ ساز، طیف سنجی FTIR
 • اصغر فلاح، شمس الدین بالاپور، محسن یکه خانی، حمید جلیلوند صفحات 94-105
  هدف مطالعه حاضر، تهیه گاهشناسی درختی گونه ارس و بررسی روابط رویش و اقلیم بود. گونه ارس به صورت طبیعی در رویشگاه های نیمه خشک با اقلیم سرد در ارتفاعات کوهستان های ایران گسترش دارد. از منطقه شاه کوه شاهرود در ارتفاع از سطح دریا 2000 متر با طول جغرافیایی 58 42 54 و عرض جغرافیایی 01 61 36 از 20 پایه درخت ارس نمونه های رویشی بدست آمد. نمونه های رویشی بعد از آماده سازی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل شدند. گاهشناسی حاصل از دوایر سالیانه 1391-1120 (271 سال) طول داشت. آمار گاهشناسی درختی به ترتیب برای SNR، EPS و MS، 6/5، 85/0 و 29% محاسبه شد. بررسی رابطه رشد و اقلیم با استفاده از روش تابع پاسخ معلوم نمود که مهمترین عامل موثر بر رشد، فاکتور میانگین دمای هوا در ماه مارس (اواخر زمستان) قبل از فصل رشد بود. نتایج پژوهش حاضر می تواند در توسعه داده های اقلیمی گذشته ثمربخش باشد و با ترکیب با نتایج سایر پژوهش ها در تهیه نقشه های اقلیمی کارساز گردد.
  کلیدواژگان: گاه شناسی درختی، ارس، شاه کوه، دوایر سالیانه، اقلیم
 • امیر نوربخش، ابوالفضل کارگرفرد، فرداد گلبابایی، مژگان کوهپایه زاده صفحات 106-116
  در این بررسی امکان استفاده از الیاف استبرق در ساخت چندسازه الیاف طبیعی به همراه پلی پروپیلن مورد توجه قرار گرفت. اثرات درصد الیاف در چهار سطح (10، 20، 30 و 40 درصد) و جفت کننده مالییکی (MAPP) در سه سطح (صفر، 5/1 و 3 درصد) بر خواص مکانیکی و حرارتی چندسازه چوب پلاستیک بررسی شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که استفاده از MAPP باعث بهبود خواص مکانیکی در جریان مخلوط سازی در فاز درون سطحی شده و سبب اتصال بهتر بین الیاف و ماتریس و ترشوندگی بهتر الیاف در حضور جفت کننده گردید. تجزیه و تحلیل رفتار حرارتی فرآورده مرکب نیز به کمک آزمون HDT نشان داده است که استفاده از 3 درصد MAPP به همراه 30 و 40 درصد الیاف استبرق باعث افزایش مقاومت حرارتی چندسازه نسبت به سایر تیمارها شد.
  کلیدواژگان: الیاف استبرق، انیدرید مالییکی گرافت شده، خواص حرارتی، اکسترودر دو ماردونه، چندسازه چوب پلاستیک
 • سید امیر عباس نمکی، آژنگ تاج دینی، مهران روح نیا صفحات 117-131
  در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از داده های سری زمانی سالیانه طی دوره 1389-1363 به بررسی در خصوص رابطه بین مصرف و تقاضا جهت واردات کاغذهای ظریف با رشد اقتصادی بپرداریم. از آنجاییکه غیر ایستایی بودن سری های زمانی (داشتن ریشه واحد) منجر به رگرسیون جعلی می شود، ایستایی هر یک از متغیرهای مورد مطالعه را در فرم لگاریتمی آنها با استفاده از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته(ADF) در دو حالت عرض از مبداء و بدون روند و با عرض از مبداء و روند مورد بررسی قرار دادیم. پس از اجرای آزمون ریشه واحد و تعیین درجه ناپایایی متغیرها، به منظور شناخت اثر متقابل رشد اقتصادی و مصرف و واردات کاغذ ظریف و همچنین جهت علیت آنها با استفاده از متغیرهای پایا شده، از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) مشتمل بر دومدل و آزمون علیت گرنجراستفاده می گردد. نتایج تحقیقات آشکار می سازد که رشد تولید ناخالص داخلی باعث رشد مصرف کاغذهای چاپ و تحریر می گردد، اما رشد مصرف این نوع کاغذ موجب رشد اقتصادی نمی شود. از دیگرسو هیچگونه رابطه علیتی بین تغییرات در تولید ناخالص داخلی و واردات کاغذ چاپ و تحریر وجود ندارد و بالعکس. همچنین رابطه علیت یک طرفه ای میزان تولید ناخالص داخلی و میزان مصرف کاغذ روزنامه وجود دارد، در حالیکه عکس این رابطه صادق نیست. در مورد رابطه علیت گرنجری بین رشد اقتصادی و واردات کاغذ روزنامه به علت عدم رد فرض صفر، هیچگونه ارتباطی مشاهده نگردید و بالعکس.
  کلیدواژگان: کاغذهای ظریف، واردات، مصرف، علیت گرنجری، ایستایی
 • اصغر طارمیان، رحمت الله گرگیج، سعیده نصیریانی، رضا اولادی صفحات 132-141
  در این تحقیق، برخی خصوصیات آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) از منطقه زابل استان سیستان و بلوچستان اندازه گیری شد. مطالعات آناتومی نشان داد که این گونه دارای آوندهای کوتاه با قطر متوسط، دریچه آوندی ساده و منافذ بین آوندی متناوب است. پره های چوبی آن از نوع همگن و سلول های خوابیده است. پارانشیم های طولی در مقطع مماسی به شکل مطبق و در مقطع عرضی با آرایش آوندگرای پیوسته مشاهده شد. در چوب این گونه، بافت آبکشی نابجا وجود داشت. میانگین طول، قطرکلی، قطر حفره و ضخامت دیوار الیاف به ترتیب برابر با 5/1898، 42/ 19، 2/8 و 6/5 میکرون اندازه گیری شد. بررسی خصوصیات شیمیایی نیز نشان داد که چوب مسواک دارای میانگین سلولز 5/33، لیگنین 5/21، مواد استخراجی محلول در استن 83/6 و نیز خاکستر 5/7 درصد باشد. نتایج همچنین نشان داد جرم ویژه این چوب برابر با 49/0 است و میزان حداکثر همکشیدگی مماسی، شعاعی و طولی آن به ترتیب برابر با 4/7، 7/7 و 98/0 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: چوب درخت مسواک، آناتومی، شیمیایی، فیزیکی
 • ایمان کاریان، اصغر تابعی، آرش فرج پور رودسری صفحات 142-155
  در این پژوهش، اثر مقدار آرد پوسته سلولزی پسته و مقدار نانو ذرات رس بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی چندسازه های چوب پلاستیک مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آرد پوسته سلولزی پسته در سه سطح 30، 40 و 50 درصد، و نانورس A15 کلویزیت در سه سطح صفر، 3 و 5 درصد با پلیمر نشاسته ذرت پس از اختلاط خشک، توسط دستگاه اکسترودر کولین (Collin) با چهار محفظه دمایی با دماهایی به ترتیب160،170،180، oC 160 و با دور ماردون RPM 60 اکسترود شدند. سپس نمونه های آزمونی استاندارد با استفاده از روش قالبگیری تزریقی ساخته شدند. خواص مکانیکی شامل مقاومت کششی و خمشی، مدول کششی و خمشی و مقاومت به ضربه فاقدار و خواص فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار آرد پوسته سلولزی پسته از 30 به 50 درصد، مقاومت کششی و خمشی، مدول خمشی، جذب آب چندسازه افزایش یافت، اما مدول کششی، مقاومت به ضربه و واکشیدگی ضخامت با افزایش مقدار آرد پوسته سلولزی پسته کاهش می یابد. با افزایش مقدار نانورس از صفر به 5 درصد، مدول کششی به طور منظم افزایش می یابد. اما مقاومت خمشی و کششی، مدول خمشی، مقاومت به ضربه چندسازه های ساخته شده با افزودن نانورس تا 3 درصد افزایش و سپس با افزودن نانورس تا 5 درصد کاهش می یابند. جذب آب و واکشیدگی ضخامت چندسازه های ساخته شده با افزودن نانورس کاهش می یابند.
  کلیدواژگان: نانو چند سازه، آرد پوست پسته، نشاسته ذرت
 • محمدباقر خدایی، محمد کاظم عراقی، ابراهیم برانی صفحات 156-169
  باتوجه به ماهیت شرکتهای صنایع چوب وکاغذ و خطرات و حوداثی که در آن بخش وجود دارد، اهمیت رعایت نکات ایمنی وایجاد فرهنگ ایمنی از ضرویات کار در صنایع فوق است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی ونگرش کارکنان شرکتها درزمینه فرهنگ ایمنی انجام شده است.
  در این مطالعه توصیفی و مقطعی 236 کارکنان مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از پرسشنامه ای که پایایی و روایی آن به اثبات رسیده بود جمع آوری شد وسپس با استفاده از نرم افزار spss داده ها توسط آزمون های آماری مناسب تجزیه وتحلیل شددر مجموع از 236 نفر64 درصد تحصیلات دپیلم و کمتر،8 درصد فوق دپیلم و 18 درصد لیسانس و فوق لیسانس دارند و میانگین سابقه کار وسن افراد به ترتیب 19.55، 7.02 و 43.65، 7.40 سال و انحراف معیار بودند یافته های تحقیق نشان داد هشت عامل مهم بیشترین نقش را در تبیین فرهنگ ایمنی دارند بعداز چرخش عاملها بر روی هم بیش از 45 درصد واریانس را تبیین می کنند که واریانس سه عامل اول تعهد مدیریت، سطح تبادل اطلاعات، جهت دهی به قوانین و دستورالعملها به ترتیب 11.41، 9.60و5.05 می باشد.
  9هشت عامل برای بهبود در عملکرد ایمنی و توسعه مناسب آن در شرکتهای مورد مطالعه تاثیر می گذارد. مدیران با اجرای برنامه های مناسب آموزشی، ایمنی کار و تهیه دستورالعمل ایمنی نقش مهمی در فرهنگ سازی وارتقاء آگاهی کارکنان خواهند داشت.
  کلیدواژگان: فرهنگ ایمنی، آگاهی ونگرش، صنایع چوب وکاغذ
 • هادی حسن جان زاده، سحاب حجازی، سعید مهدوی صفحات 170-181
  در این تحقیق، کلش برنج به عنوان ماده ای فراوان و ارزان قیمت برای تولید خمیر کاغذ با روش سودا-آنتراکینون انتخاب شد. برای بهبود مقاومت های این خمیرکاغذ، از نانوالیاف سلولزی کلش برنج، نشاسته کاتیونی و پلی آکریل آمید کاتیونی استفاده شده است. اختلاط نانو الیاف با سوسپانسیون خمیرکاغذ کاتیونی شده در سه سطح 2، 5 و 10 درصد در مدت زمان 5 دقیقه انجام شد. نشاسته کاتیونی و پلی آکریل آمید کاتیونی به ترتیب به مقدار ثابت 5/1 و 2/0 درصد وزن خشک خمیر کاغذ، به عنوان تثبیت کننده نانوالیاف سلولزی اضافه شده به سوسپانسیون خمیرکاغذ، استفاده شد. زمان زهکشی سوسپانسیون و مقاومت مکانیکی کاغذ با توجه به مقادیر نانو الیاف اضافه شده همراه با نشاسته کاتیونی و پلی اکریل آمید کاتیونی بطور خطی تغییر کرده است. با افزودن 10 درصد نانو الیاف سلولزی به سوسپانسیون خمیر کاغذ کاتیونی شده با پلی آکریل آمید کاتیونی، شاخص مقاومت کششی و ترکیدن به ترتیب 66/18 و 12/18 درصد افزایش مقاومت داشته است. همین شاخص ها در خمیرکاغذ کاتیونی شده با نشاسته کاتیونی، در بیشترین سطح افزودن نانو الیاف سلولزی (10 درصد) به ترتیب 35/19 و 24/19 درصد بهبود یافته است. نتایج حاکی از موفقیت در به بکارگیری نانو الیاف سلولزی می باشد.
  کلیدواژگان: نانو الیاف سلولزی، پلی الکترولیت، مقاومت خمیرکاغذ، زمان زهکشی
|
 • Porya Rezaei Niaraki, Ahmad Jahan Latibari, Azhang Tajadini, Mehran Roohnia Pages 1-11
  The influence of fiber lignin content and the dosage of coupling agent on the strength and physical properties of cellulosic fiber-polypropylene composite were investigated. The old corrugated container (OCC) fibers were delignified using sodium hydroxide to reach the lignin content of 2. 7، 3. 78، 5. 26 and 7%. Fibers were compounded with polypropylene by extrusion process using 20% fibers and 77% PP and the extrudate was cooled and grinded to fine granulates before injection molding. MAPP coupling agent was applied at three different levels (1، 2 and 3 percent based on the total weight of the composite). The strength properties of the composites were measured using relevant ASTM test methods and the results were statistically analyzed using factorial experiment under complete randomized design. The impact of fiber lignin content of flexural strength of composite was statistically significant at 98 percent significance level and the lowest and highest values of flexural strength of composite were measured at 3. 78 percent and 7 percent lignin content of fiber. The interactive effect of fiber lignin and MAPP on the tensile strength and flexural modulus of elasticity of the composite showed that at lower values of lignin and higher dosage of MAPP، these properties are 38. 7 and 3438 MPa respectively. Other strength values of the composites were also improved and at lower content of lignin and increaing dosages of the MAPP، the impact strength of the composites was increased from 52. 82 J/m to 60. 26 J/m.
  Keywords: Fiber, polypropylene composite, lignin, MAPP, strength properties
 • Hossein Shahbazi Pages 12-22
  In present competitive world، packaging has a significant effect on the rate of sale. Unfortunately، in Iran''s packaging industry، the variation of printing methods is too low which leads to reduction in quality of packing and the amount of sale. Therefore، some manufactures prefer to send out their products to be packed. In this paper، to achieve an acceptable quality in printing the paper packaging، four factors of paper roughness، ink viscosity، grindometer (unresolved droplets of ink particles) ink and paper thickness were studied. Fractional factorial designs are used to evaluate the factors. Each factor is investigated in two levels. Based on obtained results، all the factors have a significant impact on response.
  Keywords: printing, packaging, design of experiment, roughness, ink viscosity, grindometer
 • Abolfazl Kargarfard, Amir Nourbakhsh, Reza Jazayeri, Øfardad Golbabaei Pages 23-33
  The objective of the present study was the utilization of rose flower residues for the production of medium density fiberboard. MDF was produced applying two moisture gradients of 0 and 4% between surface and core layer، two press temperatures of 175 and 185 °C and three pressing times of 3،4 and 5 minutes. The mechanical and physical properties of the boards were measured and statistically analyzed using factorial experiment and complete randomized design. In case statistical difference was observed between the averages، then Duncn multiple range test was used for grouping of the averages. The results revealed that the moisture gradient statistically influenced the flexural strength and internal bonding of the boards. In both moisture gradients، the internal bond of the boards increased and the maximum was reached when 5 minutes pressing time was applied. The pressing time also statistically influenced the thickness swelling and the lowest values were measured on boards pressed for five minutes. Generally، the strength properties of the boards were in accordance with the required specification of EN standard، which indicates that rose flower residue can be considered as a suitable raw material for medium density fiberboard production.
  Keywords: Medium density fiberboard, lose flower residues, pressing time, moisture gardient, mechanical, physical
 • Saeid Mahdavi, Masoudreza Habibi Pages 34-43
  Cereal straws including grain sorghum varieties can be used for pulp production due to the significant amount of residual straw after harvesting. This study showed that there are no significant differences between fiber dimension and papermaking coefficients of two varieties of sorghum (Kimia and Sepideh). The average of fiber length، fiber width، lumen diameter، and cell wall thickness were measured as 1. 19 mm، 23. 20، 15. 34، and 3. 93 µm، respectively. Significant difference (P < 0. 05) was found among all chemical composition of two varieties except lignin content. The average content of holocellulose، alpha-cellulose، lignin، extractive، and ash were determined as 62. 13%، 37. 71%، 21. 05%، 9. 58% and 6. 97%، respectively. The result revealed that pulp strength produced from Sepideh variety was better. However it requires more intense delignification compared to Kimia variety. The highest screen yield (33. 19%) was reached applying the treatment combination of 170°C، 12% NaOH، and 75 minutes from the Sepideh variety. Sorghum pulp could be combined with the virgin pulp to compensate cellulose raw material shortage in paper industry.
  Keywords: Sorghum straw, fiber dimension, chemical composition, soda pulping, screen yield, kappa no
 • Sadigheh Daday Ghandi, Asghar Taremian, Khalil Bordi Fotouhifar, Ali Kabar Enayati Pages 44-56
  Imported lumber of Norway spruce called European spruce (Picea abies L.) from Russia have a variety of applications. However، the presence of fungal agents in this wood، their application is limited. In addition، some the fungi associated with these woods are able to cause disease in human. In order to identify the presence of such fungi in the imported woods from Russia، samples were collected from Asalem region. Isolation and preparation of pure colonies of fungi grown on woods was done using ascosporic or conidial mass suspensions and single spore method. The morphological characteristics of fungi grown on wood pieces and on culture media were studied using light microscope. The results showed that Ophiostoma piceae in sexual phase and Sporothrix sp. and Graphium spp. in asexual phase are present in these woods. In the culture، Ophiostoma sp. with asexual stage of Sporothrix sp. and Ceratocystis sp. with asexual stage of Chalara spp. was identified. The results of microscopic examination of woods in cross and radial sections showed that fungal hypha penetrated the resin canals، the ray parenchyma، tracheids، and cross-field areas
  Keywords: Stain fungi, Imported woods, Fungal hypha, Microscopic studies
 • Seyyed Peyman Hashemi Beygzadmahalleh, Seyyed Pedram Hashemi Beygzadmahalleh, Asghar Tabei Pages 57-66
  Tobacco (Nicotianan tabacum) and an old industrial plant in the north، Iran to supply tobacco leaf to produce significant amounts of stem tobacco cultivation and the annual production is in the north of the country. In this research stems of tobacco variety Coker 347 randomly Gilan district، city of Astara was prepared according to the TAPPI standard test، wood flour were prepared and extractives were determined. The results showed that the mean shoot extractive tobacco varieties Coker 347 (10. 41 percent). The extractive solvent toluene - ethanol volume ratio (2:1) of milled wood was extracted. Extractive made into a glass vial and transferred to the BSTFA reagent was added. Samples for one hour at room temperature and 70 ° C water bath and then by (GC / MS) were analyzed. Atotal of 11 chemical compounds in tobacco stem wood extractives variety Coker 347 were identified with different percentages of tobacco stem wood Coker 347 varieties exist. These compounds include، P- Prydyn، 1 – tri methyl Saylyl، 1،2 - benzene di- carboxyl acid، alpha - D - Golokopyranoz، 11، 8 – di methyl - 13 - (4 - aksu -1 - methyl)، tri Floyver methyl isopropyl sulfide are the highest values.
  Keywords: stem tobacco (Nicotiana tabacum L. Coker 347'), chemical composition, material extraction, gas chromatography, mass spectrometry
 • Ali Bayatkashkoli, Mehdi Jamshedzadeh Pages 67-78
  Member joints and furniture designs are very important in the production of these elements and the strength of the structure is affected by both the joints and designs. The performance of the chairs made from poplar wood against the front to back load test and also، mechanical strength of mortise and tenon and dowel joints were evaluated and compared. Two types common wooden chairs having side stretcher or without side stretcher، and also the chairs structured by common joints and poly vinyl acetate (PVA) adhesive are evaluated and their maximum strength were measured. The results showed that treatments and intercept treatments were statistically significant with the 95% confidence. Duncan analysis for comparison of the averages showed that maximum load of different treatments can be classified into four category; A; Pattern of side stretcher with mortise and tenon joint (984. 5 N)، B; Pattern of side stretcher with dowel joint (892. 4 N)، C; Pattern without side stretcher with mortise and tenon joint (303. 3 N)، D; Pattern without side stretcher with dowel joint (260. 2 N). Since، all treatments showed statistically significant differences، it can be conclude that the maximum strength of the chairs is significantly influenced by the pattern of side stretcher and the other factor is the mortise and tenon joint.
  Keywords: Maximum strength, structure pattern, joint of mortise, tenon, dowel joints
 • Asghar Tabei, Reza Solhnejad, Arash Farajpoor Roodsari Pages 79-93
  This study lignin from unbleached hardwoods chemimechanical pulp was extracted and the chromophor functional groups of the lignin were studied. Acetylation and reduction treatments were perfomed and samples were analyzed by FT-IR spectroscopy. A mild acidic dioxin extraction method was employed to isolate lignin. For the acetylation and reduction treatments of lignin acetic acid and sodium borohydride were used respectively. The results of untreated and treated (acetylated and reduced) lignin spectra showed that، the major of lignin chromophor groups such as hydroxyl and carbonyl groups have been reduced or eliminated by these treatments. In the acetylated lignin، the absorption band of hydroxyl groups has been weakened and in the 1743. 16 Cm-1 region، acetoxy compounds band has appeared and also a cluster absorption band was observed in the 1228. 76 Cm-1 region. In the reduced lignin، most of the absorption bands of the carbonyl groups have been weakened or eliminated، especially in the 1705. 56 and 1629. 54 Cm-1 region.
  Keywords: Unbleached chemimechanical pulp, lignin, acetylation, reduction, chromophor groups, FT, IR spectroscopy
 • Asghar Falah, Shamsaldin Balapour, Mohssen Yekekhani, Hamid Jalilvand Pages 94-105
  The objectives of research were to create tree ring chronology of juniper trees and investigation on the relationship between the growth rate of the tree and the climate. Juniper trees are naturally distributed in High Mountain with semi-arid and arctic climate condition of Iran. Samples were collected from 20 trees in Shah-Kouh Mountain with 54° 42´ 58˝ longitude and 36° 61´ 01˝ latitude coordinate. Increment core were prepared and analyzed. The time span for tree ring chronology was 271 year (1741-2012 AD). Tree ring chronology statistic for MS، EPS، SNR، were 5. 6، 0. 85، 0. 29 respectively. Correlation between tree ring index and climate data showed that mean temperature in the previous growing season is an important factor for growth of juniper trees. The result of this research can help the development of climate data and is useful for the creation of weather atlas.
  Keywords: Dendrochronology, juniper tree, shah, kouh, tree ring, climate
 • Asghar Falah, Shamsaldin Balapour, Mohssen Yekekhani, Hamid Jalilvand Pages 106-116
  The objectives of research were to create tree ring chronology of juniper trees and investigation on the relationship between the growth rate of the tree and the climate. Juniper trees are naturally distributed in High Mountain with semi-arid and arctic climate condition of Iran. Samples were collected from 20 trees in Shah-Kouh Mountain with 54° 42´ 58˝ longitude and 36° 61´ 01˝ latitude coordinate. Increment core were prepared and analyzed. The time span for tree ring chronology was 271 year (1741-2012 AD). Tree ring chronology statistic for MS، EPS، SNR، were 5. 6، 0. 85، 0. 29 respectively. Correlation between tree ring index and climate data showed that mean temperature in the previous growing season is an important factor for growth of juniper trees. The result of this research can help the development of climate data and is useful for the creation of weather atlas.
  Keywords: Dendrochronology, juniper tree, shah, kouh, tree ring, climate
 • Seyed Amirabbas Namaki Pages 117-131
  In this paper، we attempted to investigate the relationship between consumption، demand for imports of fine paper and economic growth using annual time series data in the period of 1984 to 2010. Since the time series are non-stationary (Unit root) and can lead to spurious regression، the stationary of the variables are investigated in its logarithmic form using Augmented Dickey Fuller test (ADF) in two type of intercept without trend and intercept with trend. After applying the unit root test، in order to understand the interaction between economic growth and consumption and imports of fine papers and direction the causal relation، the vector auto regressive (VAR) approach including two models and the causality test of granger are used. The results indicate that GDP growth will increase the consumption of writing and printing papers but this relation is one-sided. On the other hand، there is no causality between changes in GDP and imports of printing and writing paper، and vice versa. Also، there is the one-side causality between GDP and consumption of newsprint. In the case ofThe Granger causality between economic growth and imports of newsprint، due to reject the null hypothesis، there was no relationship found، and vice versa
  Keywords: Fine papers, Import, Consumption, Granger causality, Stationary
 • Asghar Tarmian Pages 132-141
  In this study، some anatomical، chemical and physical properties of toothbrush wood (Salvadora persica L.) of Zabol region in Sistan and Baluchestan province were investigated. Anatomical studies showed that thi s species has short vessel with intermediate diameter، simple perforation plate and alternative intervessel pits. Ray parenchyma is homogeneous and of the procumbent cell type. Axial parenchyma is storied as seen in the tangential section and resembles paratracheal confluent arrangement in the cross section. Included phloem was present in xylem. The average fiber length، total diameter، lumen diameter and fiber wall thickening were 1898. 5، 19. 4، 8. 2 and 5. 6 µm، respectively. Chemical characteristics also showed that، toothbrush wood has average cellulose، lignin، extractives and ash content about 33. 5، 21. 5، 6. 8 and 7. 5%، respectively. The results also showed that the specific gravity of the wood was 0. 49 and its mean tangential، radial and longitudinal shrinkages were 7. 4، 7. 8 and 0. 98 %، respectively.
  Keywords: toothbrush wood, anatomy, chemical, physical
 • Asghar Tabei, Arash Farajpoor Roodsari Pages 142-155
  In this study، effects of the flour of cellulosic shell of Pistachio and nanoclay loading on the physical and mechanical properties of wood plastic composite were investigated. Hence، flour of cellulosic shell of Pistachio، in levels of 30، 40 and 50 and Nano clay of cloisite 15A in three levels (0، 3 and 5%) was mixed with Corn starch polymer. Samples were made with a laboratory twin-screw extruder and then injection molding. The heating temperature profile and rotational speed of the screws were set at 180–170–160–160 oC and 60 rpm، respectively. Mechanical properties including tensile and flexural properties as well as notched impact strength and physical properties including water absorption and thickness swelling were measured. The results showed that flexural and tensile strength، water absorption of the samples increased as the flour content increased from 30 to 50% (w/w)، but tensile modulus، notched impact resistance and thickness swelling decreased. Furthermore، tensile modulus increased as the Nannoclay content increased from 0 to 5% (w/w). Besides، Flexural and tensile strength، Flexural modulus، notched impact resistance increased as Nannoclay content increased from 0 to 3% (w/w). beyond this limit (to 5% (w/w))، they decreased. Water absorption and thickness swelling of the samples decreased as the Nannoclay content increased from 0 to 5% (w/w).
  Keywords: Nanocomposite, Flour Of Pistachio Shell, Corn starch
 • Mohammad Kazem Eraghi, Ebrahim Barrani Pages 156-169
  Due to the nature of wood and paper companies and the risks and incidents in which there is، the importance of safety and safety culture is essential for working in these industries. The aim of present study was to investigate the knowledge and attitudes of employees regarding safety culture. In this cross-sectional study، 236 workers were examined and the data confirmed the reliability and validity of the questionnaire were collected. The data using appropriate statistical tests were analyzed by spss software. A total of 236 persons، 64% wrere high school graduated and less than، 8% were Technicians and 18% were BA and MA. Mean years of age and experience، respectively were 19. 55، 7. 02، 43. 65، 7. 40، sd، respectively. The results showed that eight important factors has the most important role for contributing of the safety culture. After the factors rotation on each other، the variance accounted for over 45% of the variance that the three first factors، management commitment، the level of information exchange، directing to the rules and Instructions are 11. 41، 9. 6 and 5. 05 respectively. Eight factors influence on improving the safety function and proper development of safety function in the studied companies. Managers with appropriate training programs، work safety and safety of staff will play an important role in the culture and knowledge of safety.
  Keywords: safety, culture, wood, paper companies
 • Hadi Hasanjanzadeh, Sahab Hejazi, Saeed Mahdavi Pages 170-181
  In this study، rice straw as an abundant and cheap raw material selected to produce soda - anthraquinone pulp. Nano fiber Cellulose of rice straw were added to improve the pulp strength after cationing. Cationed suspension was mixed at three levels including 2، 5 and 10 percent with nano fiber cellulose. Starch and polyacrylamide as cationic chemicals were used to stabilize nano fiber cellulose at 1. 5% and 0. 2% based on oven dried pulp، respectively. The result showed that there is linear change between stock drainage time and paper strength according to nano fiber cellulose added content. Tensile and burst index were improved at 18. 66% and 18. 12% respectively by adding 10% of nano fiber cellulose to suspension treated with cationic polyacrylamide. Furthermore، the two indices increased until 19. 35% and 19. 24% by adding of maximum amount of nano fiber cellulose (10%) to cationed pulp suspension with cationic starch، respectively. The use of nano fiber cellulose had a positive significant effect on paper properties.
  Keywords: nano fiber Cellulose, polyelectrolyte, pulp strength, drainage time