فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/12/17
 • تعداد عناوین: 5
|
 • زهرا عراقی، کامران رهنما، مجتبی ممرآبادی، فرخنده امتی صفحات 1-12
  پوسیدگی طوقه و ریشه از مهم ترین بیماری های کدوییان در جهان است. جهت شناسایی عوامل قارچی مولد این بیماری در سال زراعی 90-1389 از مزارع محصولات جالیزی (هندوانه، خربزه و طالبی) در منطقه شاهرود، میامی و بیارجمند بازدید و نمونه های مشکوک به بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل شدند. قطعات بافت های آلوده پس از ضدعفونی سطحی با هیپوکلرید سدیم 1 درصد روی محیط کشت PDA و یا بدون ضدعفونی سطحی پس از شستشو با آب مقطر استریل روی محیط کشت نیمه انتخابی CMA-PARPH، CMA-PARP و CMA کشت شدند. خالص سازی جدایه های دارای اسپور به روش تک اسپور و آزمون بیماری زایی آنها با روش فرو بردن ریشه گیاهچه های کشت شده در گلخانه در سوسپانسیون حاوی 106 اسپور در میلی لیتر انجام شد. خالص سازی جدایه های بدون اسپور به روش نوک ریسه و آزمون بیماری زایی آنها به روش مایه زنی قطعاتی از پرگنه فعال قارچ اطراف طوقه و ریشه گیاهچه های میزبان مورد مطالعه قرار گرفت. جدایه ها بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی (خصوصیات ماکروسکوپی، میکروسکوپی) و خصوصیات فیزیولوژیکی با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی گردیدند. گونه های بیماریزای شناسایی شده شامل Fusarium solani، F. oxysporum f. sp. melonis، F. oxysporum f. sp. niveum، F. equiseti، Phytophthora nicotianae و Rhizoctonia solani بودند که گونه اول به عنوان گونه غالب شناسایی گردید. هم چنین نتایج نشان داد که گونه های F.solani و F. oxysporum از تمامی مراحل رویشی از گیاهچه تا میوه دهی قابل جدا سازی بوده و در سراسر منطقه پراکنش وسیعی دارند. این گونه ها برای اولین بار از مزارع جالیز شهرستان شاهرود گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه، گیاهان جالیزی، شاهرود، Fusarium spp، Phytophthora nicotianae، Rhizoctonia solani
 • مهدی نصراصفهانی، شهروز رفیع زاده صفحات 13-22
  بیماری ریشه سرخی ناشی از قارچ (syn. Pyrenochaeta terrestris)Phoma terrestris، موجب وارد آمدن خسارات کمی و کیفی به محصول پیاز در اصفهان می گردد. در این مطالعه، ارزیابی اثر تناوب زراعی بر کاهش بیماری ریشه سرخی، در دو سال زراعی متوالی 88-1387 و در دو منطقه ی مهم پیازکاری اصفهان شامل براآن و قهدریجان روی دو رقم غالب منطقه شامل تگزاس ارلی گرانو و یلو سوییت اسپانیش با بازدید از 441 مزرعه ی پیاز با تعیین درصد آلودگی و شدت بیماری انجام گردید. تناوب غلات با کم ترین درصد آلودگی و شاخص بیماری نسبت به سایر تناوب ها، از بهترین تناوب ها در این پژوهش بشمار می رود. هم چنین، باغاتی که اخیرا به زمین زراعی تبدیل گشته اند، از شدت 83/2 درصدی برخوردار بودند. درصد آلودگی پیاز در تناوب با سبزی و صیفی، یونجه و هنگامی که پیاز در چهار سال اخیر بیش از یکبار کشت شده بود به ترتیب 66/17، 27 و 16/36% بود. هم چنین نتایج حاصله از بررسی آلودگی ارقام مورد کشت به بیماری ریشه سرخی نشان داد که رقم تگزاس ارلی گرانو با شدت آلودگی 5/20% در مقایسه با رقم یلو سوییت اسپانیش با 78/24 درصد از شدت آلودگی کمتری برخوردار بود.
  کلیدواژگان: پیاز، ریشه سرخی، تناوب، رقم، اصفهان
 • حدیث مصطفی نژاد، نوازاله صاحبانی، شاهین نوری نژاد زرقانی صفحات 23-34
  در این پژوهش توانایی قارچ شکارگر Arthrobotrys oligosporaو القاء کننده اسید سالیسیلیک در کنترل نماتد گره ریشه Meloidogyne javanica روی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین تغییرات آنزیم های پلی فنل اکسیدازوپراکسیداز و نیز میزان تجمع ترکیبات فنلی در اثر تیمارهای مختلف مطالعه گردید. غلظت پنج میلی مولار اسید سالیسیلیک به صورت اسپری هوایی و غلظت 106 اسپور قارچ در میلی لیتر به روش خیساندن خاک، به صورت جداگانه و توام در مرحله شش برگی گیاه گوجه فرنگی در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. پنجاه روز پس از مایه زنی، قطر گال ها، تعداد گال و توده تخم در هر گیاه، تعداد تخم موجود در هر توده تخم، وزن تر ریشه و اندام های هوایی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایشات در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از قارچA. oligospora و اسید سالیسیلیک هر یک به تنهایی در کنترل نماتد M. javanicaموثرند، هر چند که استفاده تلفیقی از این عوامل به مراتب موثرتر از کاربرد هر یک به صورت جداگانه می باشد. هم چنین بررسی تغییرات فعالیت آنزیم های پلی فنل اکسیدازوپراکسیداز و نیز میزان تجمع ترکیبات فنلی در تیمارهای مورد بررسی بیانگر افزایش فعالیت آنزیم های مذکور و نیز تجمع ترکیبات فنلی در ریشه گیاه بود که خود نشان دهنده تحریک سیستم دفاعی گیاه می باشد.
  کلیدواژگان: Meloidogyne javanica، Arthrobotrys oligospora، اسید سالیسیلیک، کنترل، پلی فنل اکسیداز، پراکسیداز، ترکیبات فنلی
 • جلال غلام نژاد، ابراهیم محمدی گل تپه، فروغ سنجریان، ناصر صفایی، خدیجه رضوی صفحات 35-46
  در این پژوهش تاثیر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری سپتوریای برگی در ارقام گندم حساس (اترک و کویر) و مقاوم (دریا و زاگرس) در شرایط گلخانه بررسی شد. تیمار اسید سالیسیلیک به دو صورت پاشش بر روی برگ های گندم و خیساندن بذور در غلظت های متفاوت این ماده انجام شد. در این بررسی از دو جدایه بیماری زای S1 و K8 از قارچ Mycospharella graminicola استفاده شد، که بر اساس نتایج آزمون بیماری زایی جدایه S1 بیماری زاتر بود و در آزمون های بعدی از این جدایه استفاده شد. در آزمون ارزیابی بیماری در تیمار با اسیدسالیسیلیک بر روی گیاه نتایج نشان داد که بین اثر سطوح ارقام و اثر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری اختلاف معنی دار وجود دارد. رقم زاگرس در سطح 4 میلی مولار اسیدسالیسیلیک با 06/41 درصدکمترین شدت بیماری، و رقم اترک در سطح 5/0 میلی مولار اسیدسالیسیلیک با 63/81 درصد بیش ترین شدت بیماری را در این تست نشان دادند. در آزمون تاثیر اسیدسالیسیلیک بر روی علایم بیماری به صورت تیمار خیساندن بذر از میان چهار غلظت اسید سالیسیلیک مورد استفاده در این آزمون (0، 5/0، 1 و 2 میلی مولار) غلظت 1 میلی مولار بهترین سطح کنترل کنندگی را داشت. بر اساس نتایج این تحقیق بهترین غلظت پیشنهادی برای پاشش بر روی برگ های گندم 2 میلی مولار، و برای تیمار بذور 1 میلی مولار است.
  کلیدواژگان: Mycospharella graminicola، اسیدسالیسیلیک، ارزیابی بیماری، تیمار بذور
 • اسماعیل زنگویی، حسن رضا اعتباریان، نوازاله صاحبانی صفحات 47-62
  در این پژوهش جدایه مخمر A5 از گونهCandida membranifuciens و جدایه A6 از گونه Pichia guilliermondiiبه صورت انفرادی و مخلوط با سیلیکون (Si) برای کنترل بیماری کپک خاکستری سیب با عامل Botrytis cinerea مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش اثر غلظت های گوناگون سیلیکون بر روی جدایه های مخمر در شرایط آزمایشگاه نشان داد سیلیکون سبب کاهش رشد مخمرها می گردد. هم چنین سیلیکون مانع جوانه زنی اسپور قارچ عامل بیماری در غلظت های بالای 8/0% w/v می گردد. نتایج آزمایشات در شرایط انبار نیز نشان داد مخلوط جدایه+ A5 سیلیکون 2/0درصد و جدایه+ A6 سیلیکون 2/0 درصد با قطر لکه برابر با 87/3 و 48/3 میلی متر در دمای 4 درجه سانتی گراد و هم چنین در دمای20 درجه سانتی گراد تیمار +A5 سیلیکون 2/0 با ایجاد قطر لکه معادل 23/5 میلی متر، بیش ترین کنترل کنندگی را نسبت به دیگر تیمارها به صورت انفرادی و مخلوط با سیلیکون دارند. توانایی مخلوط جدایه مخمر A5 و سیلیکون 2/0 درصد در القای پاسخ های دفاعی در بافت سیب نشان داد این مخلوط چهار روز بعد از مایه زنی عامل بیماری فعالیت آنزیم کاتالاز را کاهش می دهد. علاوه بر آن این مخلوط دو روز بعد از مایه زنی سبب افزایش فعالیت آنزیم پراکسیداز و ترکیبات فنلی نیز می گردد. مطابق نتایج این پژوهش مخلوط مخمرها بهمراه سیلیکون با افزایش القاء مقاومت در بافت میوه سیب، سبب بهبود کنترل بیولوژیک می گردند.
  کلیدواژگان: کپک خاکستری سیب، پراکسیداز، ترکیبات فنلی، کاتالاز، سیلیکون
|
 • Z. Iraqi, K. Rahnama, M. Mamarabadi, F. Ommati Pages 1-12
  The root and crown rot is one of the most important diseases of cucurbits in the world including Iran. In order to identify the causal agents of wilting and root and crown rot of cucurbits (watermelon، musk melon and cantaloupe) in Shahrood، investigations and collection of diseased samples were made in various fields of Shahrood، Mayamai and Biargomand regions during 2009-2010. After disinfection with sodium hypochlorite (1%)، pieces of infected tissues were cultured on potato dextrose agar (PDA) medium and /or pieces of infected tissues were cultured on PDA، CMA-PARPH and CMA-PARP media without disinfection. Isolates producing spores were purified with single spore method while isolates which did not produce spores، were purified using hyphal tip method. For pathogenicity tests، seedlings grown in green house were dipped in fungal spore suspension (106/ ml) by root dip method for spore producing fungi while in the case of isolates that did not produce spores، pathogenicity test was performed by placing small pieces of young culture of inoculum around crown and roots of plants being tested. According to the morphological، macroscopic and microscopic characteristics adapted from standard keys، pathogenic isolates were identified as Fusarium solani، F. oxysporum f. sp. melonis، F. oxysporum f. sp. niveum، F. equiseti، Phytophthora nicotianae and Rhizoctonia solani. F. oxysporum was the dominant isolated fungus. The results also showed that F. solani and F. oxysporum could be isolated during all growth stages of plants (seedling up to fruiting stages) and these species were widely spread throughout the region. All of these fungi are reported for the first time from melon fields of Shahrood.
  Keywords: Cucurbits, damping off, Fusarium spp, Phytophthora spp, Rhizoctonia solani, Shahrood, wilting
 • M. Nasr Esfahani, Sh. Rafizadeh Pages 13-22
  The pink root rot disease، Phoma terrestris (syn. Pyrenochaeta terrestris) causes considerable losses in onion production of Isfahan، Iran. In this study، the effect of a suitable crop rotation system on 441 onion fields in the two main onion growing areas، Baraan and Ghahderijan for the two dominant cultivars، Texas-Early-Grano and Yellow-Sweet-Spanish was evaluated during 2009-1010. The results indicated that، in the fields where onions were grown in rotation with cereals، the disease severity and infection percentage were the least in comparison with other rotation types. Also، the orchards that were recently converted into field crops showed only 2. 83 percent disease severity. Infection rate of onion in rotation with vegetables، alfalfa، and when onion was planted more than one time in the last four years was 17. 66، 27. 00 and 36. 16%، respectively. Between the cultivated varieties، Texas-Early-Grano showed less infection and disease severity (20. 5%) compared with Yellow-Sweet-Spanish (24. 78%).
  Keywords: Onion, Isfahan, pink root rot, rotation, variety
 • H. Mostafanezhad, N. Sahebani, Sh. Nourinejhad Zarghani Pages 23-34
  In this study، the ability of nematode-trapping fungus Arthrobotrys oligospora and salicylic acid (SA) were examined to control root-knot nematode، Meloidogyne javanica، in the laboratory and greenhouse conditions. Also changes of polyphenol oxidase (PPO) and peroxidase (POX) enzymes and total phenolic compounds accumulation in different treatments were studied. In greenhouse studies، we used leaf spraying of SA (5 mM) and soil drenching of A. oligospora (106 spore/ml) at six-leaf stage of the plants، separately and in combination. After 50 days of inoculation، diameter of the galls، number of galls and number of egg masses per individual plant، number of eggs per individual egg mass، root and foliage fresh weights were recorded. The data were analyzed in completely randomized design and subjected to analysis of Duncan’s multiple range test (p≤0. 05). The results showed that combined application of A. oligospora and SA were more effective compared to individual application of them. Study of changes in PPO، POX enzymes activities and total phenolic compounds accumulation showed that treatment with these factors caused increase in enzyme activities and also accumulation of total phenolics which shows induction of plant defense system.
  Keywords: Arthrobotrys oligospora, control, Meloidogyne javanica, peroxidise, Phenolic compounds, polyphenol oxydase, Salicylic acid
 • J. Gholamnejad, E. Mohammadi Goltapeh, F. Sanjarian, N. Safaie, Kh. Razavi Pages 35-46
  In this study، the effect of salicylic acid (SA) on response of wheat cultivars (2 susceptible and 2 resistant cvs.) to Septoria was evaluated. The SA was used in two methods; it was sprayed on the wheat leaves and/or the seeds were drenched in SA solution. Two isolate of Mycosphaerella graminicola S1 and K8 were used in this study. The pathogenicity of isolate S1 was more than K8; therefore this isolate was selected for further experiments. In the test of evaluation disease interaction with SA، Zagrus cultivar showed the least disease severity (41%) at 4 mM SA level، and Atrak cultivar was showed the most disease severity in 0. 5 mM SA level، 81%. Four densities of SA were used for seed treatment (0، 0. 5، 1 and 2mM)، the maximum controlling of disease was achieved at 1mM level of SA. The results of this study suggest the best concentration for spraying on wheat leaves is 2 mM of SA، and 1 mM is the best concentration for seed treatment.
  Keywords: Mycosphaerella graminicola, Salicylic acid, Disease evaluation, Seed treatment
 • E. Zanguei, H.R. Etebarian, N. Sahebani Pages 47-62
  The biocontrol agents Candida membranifuciens (A5)، Pichia guilliermondi (A6) alone and in combination with silicon (Si) were tested for biological control of the gray mold of apple caused by Botrytis cinerea. Results showed that Si decreased the growth of the yeast isolates A5 and A6 in vitro. Also silicon inhibited the growth of the pathogen at concentration above 0/8% w/v Results of storage experiments indicated that، the lesion diameters in treated fruit with the biocontrol combinations of Si % 0/2 +A5andSi % 0/2+A6 were 3/87 and3/48 mm respectively، at 4 C° and for Si % 0/2 +A5 was 5/23 mm at 20 oC، showing better control than the other treatments. The combination of Si %0/2 +A5 caused a decrease in catalase activity 4 days after inoculation with pathogen. This combination increased peroxidase activity and Phenolic accumulation that reached maximum level 2 days after pathogen inoculation. These results indicate that using antagonists in combination with silicon may result in further induction of resistance in apple fruits and improve biological control.
  Keywords: Gray mold, peroxidase, Phenolic compounds, catalase, Silicon