فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 71، خرداد و تیر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/22
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نرگس نجفی، مهران عربی*، حمیرا جعفرزاده صفحات 1-9
  زمینه و هدف

  گیاه آلوئه ورا (Aloe barbadensis Miller) از جمله گیاهان استوایی بوده که به منظور ترمیم بسیاری از سوختگی ها و دیگر زخم ها کاربرد فراوان دارد؛ مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات موسیلاژ آلوئه ورا بر فرآیند ترمیم زخم در پوست آسیب دیده موش انجام شده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی 30 سر موش سوری نر نژادbalb/c در محدوده وزنی 2±22 گرم به پنج گروه بدون زخم (کنترل منفی)، زخم با تیمار سرم فیزیولوژیک به مدت 8 روز، زخم با تیمار سروم فیزیولوژیک به مدت 16 روز، زخم با تیمار موسیلاژ آلوئه ورا به مدت 8 روز و زخم با تیمار آلوئه ورا به مدت 16 روز تقسیم شدند. بر روی پشت هر موش دو زخم مساوی به قطر 2 ±10 میلی متر با برداشت ضخامت کامل پوست (Full-thickness) ایجاد گردید. پس از 8 و 16 روز از هر گروه نمونه برداری های به عمل آمدو از تکنیک RT-PCR جهت بررسی میزان بیان ژن فاکتور رشد شبه انسولینی (IGF) و در مطالعات بافت شناسی تغییرات بافتی مورد بررسی قرار گرفت. جهت بررسی آماری از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون تعقیبی توکی (Tukey) استفاده شد.

  یافته ها

  تیمار با موسیلاژ آلوئه ورا سبب افزایش بیان ژن فاکتور رشد شبه انسولینی (IGF) در 8 و 16 روز پس از ایجاد زخم نسبت به گروه شم گردید (05/0P<). همچنین تیمار آلوئه ورا موجب افزایش باز تولید اپی تلیوم و تحریک تولید سلول های فیبروبلاست، فیبروسیت، رشته های کلاژن و آنزیوژنز در ناحیه آسیب دیده گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج مطالعه حاضر می توان موسیلاژ آلوئه ورا را به عنوان یک ترمیم کننده قوی در ترمیم آسیب های پوستی مورد استفاده بهینه قرار داد.

  کلیدواژگان: موسیلاژ، آلوئه ورا، ترمیم زخم، بیان ژن، فاکتور رشد شبه انسولینی
 • صادق امانی شلمزاری، حمید آقا علی نژاد، شعبان علی زاده، عبدالرضا کاظمی، محمد امین ساعی، ندا مینایی، فاطمه شکرالهی صفحات 10-21
  زمینه و هدف
  تمرینات ورزش پتانسیلی در جهت پیشگیری از سرطان پستان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات پیشگیری و کمک درمانی تمرینات ورزشی بر سایتوکاین های درگیر در رگ زایی تومور سرطان پستان وابسته به گیرنده استروژن می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای 50 سر موش بالب سی ماده به طور تصادفی در چهار گروه قرار گرفتند. پس از آشناسازی با محیط دو گروه از موش ها به مدت 8 هفته تمرین استقامتی تداومی را انجام دادند و سپس سلول های سرطانی وابسته به استروژن (MC4-L2) به همه موش ها تزریق گردید. پس از آن یک گروه از موش های تمرین کرده و یک گروه از موش های تمرین نکرده به مدت 6 هفته، 5 روز در هفته تمرینات استقامتی را انجام دادند. حجم تومور به صورت هفتگی با کولیس دیجیتالی اندازه گیری شد. در پایان موش ها قربانی شدند و بافت تومور برداشته و سطوح سایتوکاین های اینترلوکین 6 (IL-6) و فاکتور رشد اپی تلیال عروق (VEGF) با روش الایزا اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بین گروه ها در میزان مقادیر IL-6 و VEGF و میزان رشد تومور تفاوت معناداری وجود داشت (001/0P<). میانگین سطح سایتوکاین های IL-6، VEGF و میزان رشد تومور در گروه هایی که پس از سرطانی شدن تمرین استقامتی انجام می دادند نسبت به دو گروهی که فعالیت نمی کردند کمتر بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به افت مقادیر IL-6 و VEGF در گروه هایی که قبل از سرطانی شدن و پس از سرطانی شدن تمرینات ورزشی را انجام دادند؛ می توان گفت که تمرینات ورزشی علاوه بر نقش پیشگیرانه بسیار موثر، دارای نقش درمانی در تومورهای وابسته به گیرنده استروژن نیز می باشند.
  کلیدواژگان: سرطان پستان وابسته به گیرنده استروژن، تمرینات استقامتی، اینترلوکین، 6، فاکتور رشد اندوتلیوم عروق
 • مریم رضوی، مریم طهرانی پور، جینا خیاط زاده صفحات 22-30
  زمینه و هدف
  اثرات ضایعه در سیستم عصبی به صورت رتروگراد بر جسم سلولی نورون های سیستم عصبی مرکزی تاثیرگذار بوده و باعث دژنراسیون مرکزی نورون ها در نخاع می شود. پژوهش حاضر به منظور تعیین اثرات نوروپروتکتیوی عصاره آبی مریم گلی (Salvia chloroleuca) بر دژنراسیون آلفا موتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در موش صحرایی انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 24 راس موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در 4 گروه 6 تایی کنترل، کمپرسیون، کمپرسیون همراه با تیمار با دوز mg/kg50 عصاره آبی و کمپرسیون همراه با تیمار با دوز mg/kg75 عصاره آبی قرارگرفتند. در گروه کنترل عضله در محل عصب سیاتیک بدون آسیب شکافته اما در گروه های تیمار پس از شکافتن عضله پای راست، عصب سیاتیک درمعرض کمپرسیون قرارگرفت. اولین تزریق عصاره به صورت داخل صفاقی، بلافاصله بعد از کمپرسیون عصب و دومین تزریق 7 روز بعد انجام شد. پس از 28 روز موش های صحرایی بیهوش و متد پرفیوژن انجام و از نخاع ناحیه کمری نمونه برداری شد. پس از مراحل پاساژ بافتی، برش های سریال 7 میکرونی با آبی تولوئیدین رنگ آمیزی و دانسیته نورونی در هر گروه با گروه کمپرسیون مقایسه گردید.
  یافته ها
  دانسیته نورونی تفاوت معنی داری را در گروه کنترل و کمپرسیون نشان داد (001/0>P). همچنین دانسیته نورونی در گروه های کمپرسیون + تیمار در مقایسه با گروه کمپرسیون افزایش معنی داری را نشان داد (001/0>P) که بیانگر اثرات مثبت عصاره آبی برگ گیاه مریم گلی است.
  نتیجه گیری
  عصاره آبی مریم گلی دارای اثراث نوروپروتکتیو بروی آلفا موتونورون های نخاع پس از آسیب می باشد. بنابراین احتمالا این اثرات ناشی از حضور فاکتورهای ترمیمی و رشد در عصاره آبی برگ گیاه مذکور بوده که موجب پیشبرد فرآیند رژنراسیون در نورون های آسیب دیده و پیشگیری از شدت دژنراسیون می شود.
  کلیدواژگان: مریم گلی، دژنراسیون، عصب سیاتیک، نوروپروتکتیو
 • مهنوش بنی طالبی، ژاله ورشوساز، فرشید حسن زاده، حجت صادقی، محمد نابب الصدزیان صفحات 31-42
  زمینه و هدف
  آنتراسیکلین ها درمان اصلی لوسمی حاد میلوژنز می باشند، اما استفاده از آن ها به دلیل عوارض جاننی محدود شده است. استفاده از میسل های پلیمری برای دارورسانی هدفمند دوکسوروبیسین توسط گیرنده های فولات برای لوسمی حاد میلوژنز می تواند این عوارض را کاهش دهد. این مطالعه با هدف مقایسه سمیت سلولی میسل های تهیه شده از بتاسیکلودکسترین و دکستران حاوی دوکسوروبیسین بر رده ی سلولی KG-1 انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، کونژوگه های رتینوئیک اسید/ سیکلودکسترین/ فولیک اسید و رتینوئیک اسید/ دکستران/ فولیک اسید به روش استریفیکاسیون تهیه شدند. بارگیری دارو در میسل ها به روش انحلال مستقیم انجام شد. نانوذرات میسلی بهینه سازی شده براساس اندازه ذره ای، پتانسیل زتا، اندکس پلی دیسپرسیتی، کارایی بارگیری و کارآیی رهش دوکسوروبیسین انتخاب شدند. جهت مطالعه اثر ممانعت از رشد سلولی بر رده سلولی KG-1 از روش رنگ سنجی MTT استفاده شد.
  یافته ها
  دوکسوروبیسین بارگیری شده در نانو ذرات بهینه تهیه شده از کونژوگه ی رتینوئیک اسید/ سیکلودکسترین/ فولیک اسید در غلظت g/mlμ377/0، دارای اثر ممانعت از رشد سلولی حدود 5/10 برابر دوکسوروبیسین آزاد، 3 برابر دوکسوروبیسین بارگیری شده در میسل های رتینوئیک اسید/ سیکلودکسترین و 3/8 برابر دوکسوروبیسین بارگیری شده در میسل های رتینوئیک اسید/ دکستران/ فولیک اسید بود (05/0>P). دوکسوروبیسین بارگیری شده در نانو ذرات بهینه تهیه شده از کونژوگه رتینوئیک اسید/ دکستران/ فولیک اسید در غلظت g/mlμ377/0، دارای اثر ممانعت از رشد سلولی حدود 3/1 برابر دوکسوروبیسین آزاد و 2/1 برابر دوکسوروبیسین بارگیری شده در میسل های رتینوئیک اسید/ دکستران بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نانو ذرات تهیه شده از سیکلودکسترین حاوی دوکسوروبیسین اثربخشی بیشتری علیه سلول های سرطانی KG-1 نسبت به نانو ذرات تهیه شده از دکستران حاوی دوکسوروبیسین و داروی آزاد دارد.
  کلیدواژگان: دکستران، سیکلودکسترین، رتینوئیک اسید، فولیک اسید، دوکسوروبیسین، نانو ذرات میسلی
 • مجید بحرینی بروجنی، غلامرضا قاید امینی هارونی، حمیدرضا سعید زاده، کبری سپهری بروجنی صفحات 43-51
  زمینه و هدف
  مثلث «فقر، جهل و اعتیاد»، پویایی، بالندگی، نشاط و خلاقیت را از نوجوانان می گیرد. یکی از راه های پیشگیری از اعتیاد آموزش نوجوانان است. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان اثر بخشی چهار روش آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد (شرکت حضوری در کلاس های آموزشی مهارت های زندگی، ارائه پوستر و کاتالوگ، ارسال پیامک و نمایش فیلم) بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دوره متوسطه انجام شده است.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات نیمه تجربی است که در آن 511 دانش آموز از 4 منطقه آموزشی استان چهارمحال و بختیاری به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. جهت بررسی پژوهش ابتدا برای گروه ها، پیش آزمون انجام و جهت آموزش روش های پیشگیری، 12 جلسه آموزشی (هر هفته یک جلسه) برای هر کدام از 5 گروه برگزار شد. گروه های آزمایش و کنترل (جهت مقایسه اثر بخشی روش های گوناگون) از طریق پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر مقایسه شدند.
  یافته ها
  از بین روش های پیشگیرانه در تغییر نگرش، روش های شرکت حضوری در کلاس های آموزشی مهارت های زندگی و آموزش از طریق فیلم اثر معنی داری (05/0>P) نسبت به آموزش از طریق پوستر و کاتالوگ و ارسال پیامک از طریق تلفن همراه داشتند (05/0
  کلیدواژگان: نگرش، آموزش، اعتیاد، پیشگیری، مهارت های زندگی، سوء مصرف مواد
 • زهرا حاتم نیا، فریبا اسماعیلی، فریبا هوشمند، لیلا ده دهی صفحات 52-62
  زمینه و هدف
  با دیابت نوع یک در نتیجه ی تخریب خود ایمنی سلول های بتای جزایر پانکراس ایجاد می شود. مطالعات اخیر نشان می دهد بسیاری از انواع سلول های بنیادی می توانند به عنوان منابع احتمالی برای به دست آوردن سلول های قابل پیوند تولید کننده انسولین (IPCs) در نظر گرفته شوند. در این مطالعه تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان به سلول های مولد انسولین با استفاده از عصاره پانکراس موش مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی برای تمایز به سلول های انسولین ساز استفاده شد. سلول های تمایز یافته با استفاده از رنگ اختصاصی دیتیزون و آنتی بادی های ضد انسولین- پروانسولین و ضد رسپتور بتای انسولین مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین بیان ژن اختصاصی سلول های پانکراسی یعنی pdx-I در این سلول ها با روش RT-PCR بررسی شد.
  یافته ها
  سلول های تمایز یافته مشتق از روش مستقیم مورفولوژی مشابه با سلول های بتای پانکراس نشان دادند. سلول های دیتیزون مثبت به صورت دستجات قرمز ارغوانی دیده شدند. نتایج بررسی RT-PCR بیان ژن اختصاصی سلول های بتا (pdx-I) را در سلول های تمایز مستقیم نشان داد. ایمنوفلورسنس وجود نشانگرهای اختصاصی سلول های بتا را دراین سلول ها به اثبات رساند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان می توانند در حضور عصاره پانکراس به سلول های مولد انسولین تمایز یابند؛ لذا استفاده از این نتایج تولید سلول های بتا از سلول های بنیادی در شرایط آزمایشگاهی را تسهیل می کند.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان، عصاره ی پانکراس، تمایز، سلول های انسولین ساز، سلول های بتای پانکراس
 • ابراهیم رحیمی، مهران عرفانی، امیر شاکریان صفحات 63-69
  زمینه و هدف
  با اکراتوکسین A مایکوتوکسینی است که به علت اثرات نفروتوکسیک، ایمونوتوکسیک، موتاژنیک، تراتوژنیک و کار سینوژنیک خطر بالقوه ی برای سلامت انسان دارد. این مطالعه با هدف تعیین حضور و میزان اکراتوکسین A در نان های مصرفی شهرکرد انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی تحلیلی، 86 نمونه انواع نان عرضه شده در نانوایی های شهرستان شهرکرد از پاییز 1389 تا بهار 1390 جمع آوری و از نظر حضور اکراتوکسین A به وسیله روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون های آماری تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون t تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  اکراتوکسین A در 45 نمونه از 86 نمونه (3/52 درصد) نان بررسی شده ردیابی شد. محدوده غلظت اکراتوکسین A در نمونه های مثبت بین 19/0 تا 37/10 نانو گرم بود و میانگین آلودگی نمونه های آلوده 47/1±61/2 نانو گرم در گرم به دست آمد. سطح آلودگی 15 نمونه (4/17درصد) از مجموع 86 نمونه آزمایش شده بیش از حداکثر مجاز (5 نانو گرم در گرم) تایید شده در قوانین اتحادیه اروپا بود. اختلاف آماری معنی داری بین سطوح آلودگی و تعداد موارد آلوده در فصول مختلف وجود نداشت (p>0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که بررسی منظم سطح اکراتوکسین A در غلات به خصوص گندم از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا بر این اساس می توان روش های مناسبی جهت کاهش آلودگی به اکراتوکسین A و بهبود کیفیت نان ارائه نمود.
  کلیدواژگان: اکراتوکسین A، نان، الایزا
 • حسن خلجی، علیرضا بهرامی، شهناز شهرجردی*، تهمینه سلطانی صفحات 70-79
  زمینه و هدف

  مطالعات نشان داده اند ازدواج فامیلی می تواند احتمال بروز مشکلات متعددی در رشد حرکتی را موجب گردد. هدف این تحقیق مقایسه رشد حرکتی کودکان دختر و پسر با والدین نسبی و سببی بوده است.

  روش بررسی

  در این مطالعه مقطعی، رشد حرکتی 15 کودک 4 و 5 ساله و 15 کودک 8 و 9 ساله با والدین نسبی با 15 کودک 4 و 5 ساله و 15 کودک 8 و 9 ساله با والدین سببی که به صورت خوشه ایچند مرحله ای از چهار مدرسه ابتدایی دخترانه و پسرانه و پانزده مهد کودک شهرستان اراک انتخاب شده بودند مقایسه شد. برای سنجش رشد حرکتی از آزمون رشد حرکتی درشت اولریخ-2 استفاده گردید.

  یافته ها

  بین مهارت های دستکاری، جابجایی و رشد حرکتی درشت کودکان دختر و پسر 4- 5 ساله و رشد حرکتی و مهارت های جابجایی و دستکاری کودکان پسر 9-8 ساله و مهارت های جابجایی کودکان دختر 9-8 ساله با والدین نسبی و سببی تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0P>)؛ ولی رشد حرکتی و مهارت های دستکاری کودکان دختر 9-8 ساله با والدین سببی بهتر از کودکان با والدین نسبی بود (05/0P<).

  نتیجه گیری

  همانطور که رشد حرکتی و مهارت های دستکاری دختران والدین سببی بالاتر از والدین نسبی بود. می توان گفت، ازدواج نسبی والدین ممکن است بر رشد حرکتی کودکان تاثیر داشته باشد. برای مشخص تر شدن میزان تاثیر این نوع ازدواج ها بر رشد حرکتی پیشنهاد می شود تاثیر ازدواج نسبی والدین در حوزه ورزش قهرمانی نیز بررسی شود.

  کلیدواژگان: والدین نسبی، والدین سببی، کودکان، رشد حرکتی درشت، جنسیت
 • سمیرا رهنما، محمد سعید حیدرنژاد، محسن مبینی دهکردی، محمد شادخواست، پریسا یارمحمدی سامانی، مهدی نجفی صفحات 80-89
  زمینه و هدف
  در حال حاضر نقره و ترکیبات آن به عنوان یک راه حل مناسب برای درمان عفونت در سوختگی ها، زخم های باز و زخم های مزمن به کار برده می شوند. این مطالعه با هدف بررسی اثر موضعی نانوذرات نقره بر روی پارامترهای بیوشیمایی خون و بافت کلیه در هنگام ترمیم زخم در موش سفید آزمایشگاهی طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 50 سر موش بالب سی (Balb/c) ماده در حدود 4 هفته (با وزن 3±2/24 گرم) در دو گروه 25 تایی (تیمار و کنترل) مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ایجاد زخم یکسان در همه حیوانات سطح زخم گروه تیمار با μl 50 محلول ppm 10 و برای گروه کنترل با همان مقدار آب مقطر تیمار شد. در روزهای دوم، هفتم، چهاردهم و بیست و یکم نمونه گیری بافت از زخم پوست و نمونه گیری از خون انجام شد و مساحت زخم برای هر دو گروه در روزهای متوالی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  درصد بهبود زخم در گروه تیمار نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر بود. به طوری که در گروه تیمار بهبود نهایی در زمان 82/0±14روز و در گروه کنترل بهبودی نهایی در زمان 03/1±75/20 روز خاتمه یافت (05/0>P). متوسط پتاسیم و نیتروژن اوره خون در بین گروه ها تفاوت معنی داری نشان داد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که محلول ppm 10 نانوذرات نقره علاوه بر تسریع بهبود زخم، بر روی برخی پارامترهای خون به طور معنی داری اثرات منفی می گذارد؛ لذا علاوه بر اثرات سودمند خود دارای اثرات مضر نیز می باشد و باید در مصرف آن احتیاط لازم را مبذول نمود.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، ترمیم زخم، پارامترهای بیوشیمیایی، نیتروژن اوره، پتاسیم
 • فریبا طاهری کلانی، شهرام مامی، اشرف دیرکوند مقدم، ستار کیخاونی، علی دل پیشه صفحات 90-96
  زمینه و هدف
  در دوره پس از زایمان برخی تغییرات جسمی، روحی و اجتماعی در مادر بوجود می آید که بر کیفیت زندگی مادران و خانواده هایشان تاثیر می گذارد. با توجه به اهمیت کیفیت زندگی و دوره بعد از زایمان و عوامل موثر بر کیفیت زندگی پس از زایمان، از جمله نوع زایمان، این مطالعه به منظور مقایسه کیفیت زندگی زنان با زایمان طبیعی و سزارین در هشت هفته بعد از زایمان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی100 خانم 35-18 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرهای ایلام و ایوان در سال 1392 که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند انجام شد. کیفیت زندگی نمونه ها در 2 تا 8 هفته اول بعد از زایمان، با استفاده از ابزار کیفیت زندگی SF-36 ارزیابی و مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین نمره حیطه جسمانی کیفیت زندگی در گروه زایمان با روش طبیعی 77/17 ± 60/76 و بالاتر از میانگین نمره گروه زایمان با روش سزارین (72/17 ± 10/54) بود. همچنین میانگین نمره حیطه روانی کیفیت زندگی در گروه زایمان با روش طبیعی 04/19 ± 60/67 بود که این میزان بالاتر از میانگین گروه زایمان با روش سزارین (71/15 ± 60/63) می باشد. آزمون تی تفاوت معنی داری را بین دو گروه در حیطه های جسمانی و روانی کیفیت زندگی نشان داد (p<0.001).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی زنان در هشت ماه اول بعد از زایمان در زنان با زایمان طبیعی بالاتر از زنان با زایمان سزارین می باشد، لذا مشاوره مراقبین بهداشتی برای انتخاب روش صحیح زایمان می تواند در کاهش سزارین انتخابی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی زنان بعد از زایمان موثر باشد.
  کلیدواژگان: پرسشنامه SF، 36، کیفیت زندگی، زایمان، سزارین، مراقبین بهداشتی
 • ندا مهندس سامانی، کیهان قطره سامانی، حسین فتح پور، عفت فرخی، مهسا صالحیان دهکردی صفحات 97-103
  زمینه و هدف
  در کلسیفیه شدن دیواره رگ ها یک از عوامل مهم در پاتوژنز آترواسکلروز است و پروتئین های ماتریکس استخوان و فاکتورهای تنظیمی از جمله استئونکتین نقش اساسی در تشکیل آتروم و پیشرفت آترواسکلروز به عهده دارند. مطالعات نشان داده اند که مصرف آنتی اکسیدان ها سبب کاهش کلسیفیه شدن عروق و کاهش بروز بیماری های قلبی عروقی می گردند. در این مطالعه تاثیر اسید گالیک بر بیان ژن استئونکتین مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، میزان مهارکنندگی 50% (IC50) اسید گالیک بر سلول های عضله صاف دیواره رگ ها در سلول های کشت شده تعیین گردید؛ سپس این سلول ها با غلظت های 160، 180 و 200 میکرومولار اسید گالیک به مدت 48 ساعت در برابر گروه کنترل تیمار شدند. بعد از استخراج RNA و سنتز cDNA، میزان بیان ژن استئونکتین با روشReal Time PCR مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  اسید گالیک در غلظت های 160، 180 و 200 میزان بیان ژن استئونکتین را در مقایسه با گروه کنترل به ترتیب 37/1، 93/2 و 3/7 برابر کاهش داد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  اسید گالیک بیان ژن استئو نکتین را کاهش می دهد؛ لذا به نظر می رسد با کاهش بیان ژن استئونکتین بتواند کلسیفیه شدن رگ ها را کاهش داده و روند تشکیل آتروم در دیواره رگ ها را کند نماید و بنابراین ریسک ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی را تقلیل دهد.
  کلیدواژگان: سلول های عضله صاف دیواره رگ ها، اسید گالیک، استئونکتین، آترو اسکلروز
 • پروین صفوی، مرتضی سدهی، مسعود لطفی زاده، فرزاد شهیدی صفحات 104-112
  زمینه و هدف
  اختلال نقص توجه/ بیش فعالی از شایع ترین مشکلات رفتاری است که باعث پرتحرکی، نقص توجه و افت تحصیلی در کودکان می شود. با توجه به اهمیت درمان دارویی در این اختلال، مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش مستقیم و غیر مستقیم بر تغییر نگرش والدین کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/ بیش فعالی، در خصوص میزان رضایت از درمان و تبعیت دارویی انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 80 نفر از والدین کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی مراجعه کننده به کلینیک روانپزشکی اطفال در شهرکرد، به طور تصادفی در دو گروه آموزش مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شدند. گروه اول در 4 جلسه آموزش مستقیم گروهی شرکت کرده و به گروه دوم کتابچه آموزشی با همان محتوا داده شد. شرکت کنندگان قبل از آموزش و یک ماه بعد از آموزش، از نظر نگرش به دارو، رضایت از درمان و میزان تبعیت درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مجموع 61 نفر مطالعه را به پایان رساندند. بعد از مداخله میانگین نمرات نگرش به مصرف دارو و رضایت از درمان، در گروه آموزش مستقیم افزایش معنی داری نشان داد (به ترتیب 001/0>P و 016/0=P)؛ ولی در گروه آموزش غیرمستقیم اختلاف آماری معنی داری در این زمینه مشاهده نشد (05/0P). تغییر میانگین نمره نگرش به مصرف دارو نیز در پایان دوره در گروه آموزش مستقیم نسبت به گروه غیر مستقیم اختلاف معنی داری داشت (01/0>P).
  نتیجه گیری
  آموزش مستقیم بیش از آموزش غیر مستقیم بر بهبود نگرش به مصرف دارو و افزایش رضایت از درمان موثر بوده ولی هر دو روش بر بهبود تبعیت دارویی تاثیر داشته است؛ لذا نتایج مطالعه می تواند تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کودکان دارای این اختلال در محیط خانواده و مدرسه داشته باشد.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، آموزش، والدین، نگرش، تبعیت دارویی
 • کبری شاکری، مهربان صادقی، عبدالمجید فدایی، فاطمه دریس، اعظم ریاحی، اکرم نجفی چالشتری صفحات 113-120
  زمینه و هدف
  مصرف آب آلوده در طول مسافرت یکی از مشکلاتی است که سلامت مسافرین را به مخاطره می اندازد. در این مطالعه کیفیت میکروبی آب آشامیدنی وسیله های نقلیه عمومی بین شهری و اثر آموزش رانندگان بر بهبود کیفیت آب شرب این وسیله ها در ترمینال آزادی شهرکرد مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این تحقیق توصیفی – مداخله ای که در سال 91-1390 انجام شد، از تعداد 512 وسیله نقلیه ناوگان بین شهری تعداد 219 وسیله نقلیه به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و از آب شرب آن ها نمونه برداری انجام شد و غلظت کلر باقیمانده، تعداد کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی اندازه گیری شد. سپس 61 خودرو که دارای آب شرب آلوده بودند به صورت تصادفی ساده به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. به رانندگان گروه مورد، به مدت دو هفته آموزش های لازم ارائه گردید. سپس از آب شرب وسایل نقلیه هر دو گروه، مجددا نمونه برداری انجام شد و نتایج مقایسه گردید.
  یافته ها
  7/13% وسیله های نقلیه عمومی از آب های بطری شده و 3/86% از آب معمولی استفاده می کردند. 4/98% آب های معمولی فاقد کلر باقیمانده در حد استاندارد بودند. نتایج نشان داد که 9/48% کل نمونه ها به کلیفرم و 1/31% کل نمونه ها به کلیفرم مدفوعی آلوده بودند. میزان آلودگی کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در گروه مورد به ترتیب از 100% و 1/58% (قبل از آموزش) به 8/54% و 29% (بعد از آموزش) کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  این تحقیق تاثیر آموزش رانندگان را در کاهش 45 تا 50 درصدی آلودگی میکروبی آب شرب مصرف شده در طول مسیر به اثبات رساند؛ لذا با توجه به تاثیر آموزش رانندگان بر کیفیت آب، پیشنهاد می شود که سازمان ذیربط اجرای دوره های آموزشی متناوب و نظارت بهداشتی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد.
  کلیدواژگان: کیفیت آب آشامیدنی، وسیله های نقلیه عمومی، آموزش، رانندگان
 • غلامرضا پناهنده، عبدالمجید طاهری، اکرم معتمدی صفحات 121-125
  زمینه و هدف
  نوروبلاستوما شایع ترین تومور جامد در کودکان است. در واقع، نزدیک به یک سوم موارد نوروبلاستوما در کودکان زیر 1 سال تشخیص داده می شود؛ اما تومورهایی با محل اولیه در قدام ساکروم نادرند. لذا در مقاله حاضر یک مورد نوروبلاستوم ساکرال اولیه در شیرخوار 9 ماهه جهت اطلاع پزشکان و کادر درمانی گزارش شده است.
  گزارش مورد: در این گزارش موردی یک شیرخوار 9 ماهه با شکایت بی قراری، یبوست مزمن، اتساع شکم و احتباس ادراری حاد بستری گردید. همزمان با این علائم استفراغ نیز وجود داشت. بیمار از 3 روز پیش از بستری به عفونت تنفسی فوقانی و از 3 ماه پیش از آن دچار یبوست شده بود. بررسی های سونوگرافیک، هیدرونفروز و هیدرویورتر دوطرفه درحد خفیف تا متوسط را نشان می داد ولی یک توده هتروژن-هایپواکو با اندازه 75×34 میلی متر نمایان بود. سی تی اسکن، یک بافت نرم با دانسیته پایین به قطر 74×34 میلی متر در خلف رکتوم و قدام ساکروم گزارش کرد که مطرح کننده تشخیص های احتمالی چون تراتوم ساکروکوکسیژیال یا به احتمال ضعیف تر تومور استرومایی رکتوم بود. گزارش پاتولوژی توده برداشته شده برای بیمار، تشخیص نوروبلاستوم را مطرح کرد و بیمار جهت تکمیل درمان به بیمارستان فوق تخصصی الزهرا اصفهان ارجاع داده شد.
  نتیجه گیری
  گزارش بافت شناسی توده برداشته شده، حاکی از نوروبلاستوم پره ساکرال اولیه بود؛ لذا هرچند شایع ترین تظاهر بالینی این تومور، توده شکمی است و مورد گزارش شده نادر است اما پزشکان باید در تشخیص های افتراقی خود آن را مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: شیرخوار، نوروبلاستوم پره ساکرال اولیه، تراتوم ساکروکوکسیژیال
|
 • Narges Najafi, Mehran Arabi, Homeira Jafarzadeh Pages 1-9
  Background And Aims

  Aloe vera (AV) (Aloe barbadensis Miller) is a tropical plant which has been introduced for healing of burns and wounds. The current study was aimed to assess the effects AV mucilage on wound healing process in mouse damaged skin.

  Methods

  In this experimental study، 30 balb/c male mice with weight range 22±2 gr were divided into 5 groups without wound)negative control (، wound treated with physiological serum for a period of 8 days) sham-operated (، wound treated with physiological serum for a period of 16 days، wound treated with Aloe mucilage for a period of 8 days (experimental) and wound treated with Aloe mucilage for a period of 16 days (experimental). Two equal full-thickness wounds of 10±2 mm were made with taking full-thickness skin. On 8th and 16th post wounding day، sampling was performed to assess IGF (insulin-like growth factor) receptor gene expression by RT-PCR and histological changes. Data were analyzed using one way ANOVA and (Tukey’s hsd post hoc) statically tests.

  Results

  AV mucilage treatments significantly increased IGF gene expressions compared to sham-operated group during 8 and 16 days following wounding (P<0. 05). AV treatments elevated re-epithelization production with increased mitotic activity in fibroblasts، fibrocytes، collagen fibers and angiogenesis in damaged areas.

  Conclusion

  AV mucilage may use as a strength wound healer to heal skin damages in many kinds of animal skin damages.

  Keywords: Aloe vera, Mucilage, Wound healing, Gene expression, Insulin, like growth factor
 • Sadegh Amani, Shalamzari, Hamid Aghaalinejad, Shaban Alizadeh, Abdolreza Kazmi, Mohammad Amin Saei, Neda Minayi, Fatemeh Shokrolahi Pages 10-21
  Background And Aims
  The sport exercises include a potential to prevent breast cancer. The aim of this study was assessing the prophylactic effect and adjuvant therapy of exercise on cytokines involved in angiogenesis in estrogen-dependent breast cancer.
  Methods
  Thirty- two female Balb/C mice were randomly assigned in 4 groups. After orientation in the environment, two groups of mice performed continuous endurance exercise for 8 weeks, and then estrogen-dependent MC4L2 cancer cells were injected to them. After that, one group of each of trained and non-trained mice performed endurance exercise 5 days per week for 6 weeks. Tumor volume was measured by a digital caliper weekly. Finally, the mice were sacrificed; tumor tissue was removed. Tumor sample was homogenized and the level of IL-6 and VEGF were measured using ELISA.
  Results
  There was a significant difference in the level of IL-6 and VEGF among the groups and tumor growth (p<0.001). The level mean of IL-6 and VEGF cytokines and tumor growth in groups performing endurance exercise after malignancy (RTE and ETE) was lower than groups not performing (ETR and RTR),(P<0.05).
  Conclusion
  Due to reduction of the level of these cytokines in groups doing exercise before and after malignancy, exercise training is presumed to have adjuvant therapy in estrogen-receptor dependent tumors in addition to very effective prophylactic role.
  Keywords: Estrogen receptor dependent cancer, Endurance training, IL, 6, VEGF
 • Maryam Razavi, Maryam Tehranipour, Jina Khayatzadeh Pages 22-30
  Background And Aims
  Neurons are injured under physical, chemical and pathological conditions. The effects of injuries in peripheral nervous system return as retrograde to the cell body of neurons in central nervous system and cause brain and spinal degeneration. This study was done to determine the neuro-protective effects of aqueous extract of Salvia chloroleuca leaves on degeneration of alpha motoneurons in spinal cord after sciatic nerve compression in rats.
  Methods
  This experimental study was carried out on 24 male Wistar rats. Rats were divided into four groups each consisting six members: control, compression, compression with treatment of 50 mg/kg aqueous extract, and compression with treatment of 75 mg/kg aqueous extract. In control group, muscle slitted without injury in the area of sciatic nerve. In compression group and treatment groups, the right leg sciatic nerves got through compression for 60 second. The first extract injection was done intraperitoneally immediately after compression and the second interaperitoneal injection was done 7 days later. 28 days after compression, the Lumbar spinal cord was dissected, fixed and stained with toluidine blue. After tissue processing, 7 micron serial sections stained with toluidine blue, the neurotic density in each group was compared with the compression group.
  Results
  The results indicated that neuronal density had a significant reduce in compression group and control group (P<0.001). Also, in treatment groups C and D, it had a significant increase compared to the compression group (P<0.001).
  Conclusion
  The aqueous extract of Salvia chloroleuca has neuroprotective effect on spinal cord alpha motoneurons after injury. This could be due to growth and regeneration factors present in the aqueous extract of Salvia chloroleuca leaves that induce regeneration process in injured neurons and prevent degeneration intensity.
  Keywords: Salvia chloroleuca, Degeneration, Sciatic nerve, Neuroprotective.
 • Mehnush Banitalebi, Jaleh Varshosaz, Farshid Hassanzadeh, Hojjat Sadeghi, Aliabadi, Mohammad Nayebsadrian Pages 31-42
  Background And Aims
  Anthracyclines are the main treatment for acute myeloid leukemia, but the use of them is limited by their side effects like cardiotoxicity. Using of polymeric micelles for targeted delivery of doxorubicin by folate receptors in acute myeloid leukemia can reduce these side effects. This study was aimed to compare the cytotoxic effect of β-cyclodextrin and dextran micelles loaded with doxorubicin in KG-1 cells.
  Methods
  In this laboratory experimental study, retinoic acid, cyclodextrin, folic acid, retinoic acid, dextran and folic acid conjugations were synthesized by esterification. Loading of drug in the micelles was done by direct dissolution method. Micellar nanoparticles which were optimized according to their size, zeta potential, loading efficiency and release efficiency of doxorubicin were selected and used to investigate the preventive effect of cell growing on KG-1cells by MTT assay.
  Results
  The doxorubicin loaded in retinoic acid/ cyclodextrin/ folic acid micellar nanoparticles in the concentration of 0.377μg/ml (in KG-1 cells) were about 10.5 times more cytotoxic than free doxorubicin, 3.3 times more cytotoxic than doxorubicin loaded in retinoic acid/ cyclodextrin micelles and 8.3 times more cytotoxic than doxorubicin loaded in retinoic acid/ dextran/ folic acid micelles. The doxorubicin loaded in retinoic acid/ dextran/ folic acid micelles were about 1.3 times more cytotoxic than free doxorubicin and 1.2 times more cytotoxic than doxorubicin loaded in retinoic acid/ dextran micelles (P<0.05).
  Conclusion
  Micellar nanoparticles of retinoic acid/ cyclodextrin/ folic acid loaded by doxorubicin could affect KG-1 cells more effective than free drug and retinoic acid/ dextran/ folic acid loaded by doxorubicin.
  Keywords: Dextran, Cyclodextrin, Retinoic acid, Folic acid, doxorubicin, Micellar nanoparticles
 • Majid Bahraini, Borujeni, Gholamraza Ghaedamini Haroni, Hamidreza Saedzadeh, Kobra Sepehri, Borujeni Pages 43-51
  Background And Aims
  Triangle of “poverty, ignorance, and addiction” deprives young adults of dymanism, prosperity, vitality, and creativity. One of the approaches to preventing addiction is young adults training. The present study was conducted to investigate efficacy rate of four methods of preventing drug abuse (participation in life skills training classes, presentation of poster and catalogue, sending of short messages [SMS] and video playing) on the change in the attitude toward drugs in male high school students.
  Methods
  The present study is of semi experimental type, in which 511 students were enrolled from four education districts of Chaharmahal and Bakhtiari province per cluster sampling. For research investigation, initially pretest was administered for the groups and for preventive methods training, 12 training sessions (one session per week) were held for each one of five groups. Experimental and control groups (for comparing efficacy of different approaches) were compared with each other through pretest and post-test.
  Results
  Of the preventive approached to changing the attitudes, the approaches of participation in life skills training classes and training through video had a significant effect (P<0.05) compared to training through poster and catalogue and sending SMS through mobile phone (P>0.05). In addition, it was specified that as lower the educational grade of the students, the greater the effect of the trainings relevant to prevention of addiction.
  Conclusion
  In order to change students’ attitude toward addiction and drugs, the approaches of participation in life skills training classes and training through video enjoy a higher priority.
  Keywords: Attitude, Training, Addiction, Prevention, Life skills, Drug abuse
 • Zahra Hatamnia, Fariba Esmaeili, Fariba Houshmand, Leila Dehdehi Pages 52-62
  Background And Aims
  Diabetes type 1 is developed as a result of autoimmune destruction of pancreatic islet beta cells. Recent studies indicated that many types of stem cells could be considered ad potential sources of obtaining Insulin like producing cells (IPCS). In this study, the differentiation of bone marrow mesenchymal stem cells into insulin-producing cells was investigated using mouse pancreatic extract.
  Methods
  In this laboratory experimental study, bone marrow mesenchymal stem cells were used to differentiate into insulin-producing cells. The differentiated cells were assessed using dithizone-specific staining and anti-insulin-proinsulin and anti-insulin receptor beta antibodies. In addition, specific gene expression of pancreatic cells was assessed by RT-PCR method. Resaults: The differentiated cells derived from direct method of morphology were represented as pancreatic beta cells. Positive dithizone cells were observed as red-purple bundles. The results of RT-PCR represented specific gene expression of beta cells in the differentiated cells as direct. Immunofluorescence confirmed the presence of beta cells specific markers in these cells.
  Conclusion
  The results of this study indicated that bone marrow mesenchymal stem cells could differentiate into insulin-producing cells in presence of pancreatic extract. Therefore, application of these results facilitates in vitro production of beta cells from stem cells.
  Keywords: Bone marrow mesenchymal stem cells, Pancreatic extract, Differentiation, Insulin, producing cells, Pancreatic beta cells
 • Ebrahim Rahimi, Mehran Erfani, Amir Shakerian Pages 63-69
  Background And Aims
  Ochratoxin A (OTA) is mycotoxins that possess a risk to human health due to its nephrotoxic, immunotoxic, mutagenic, teratogenic and carcinogenic effects. This study was undertaken to determine the presence and levels of ochratoxin A in different types of bread consumed in Shahrekord.
  Methods
  In this descriptive study, eighty six samples of different types of bread purchased from March to December 2011 from retail bakeshops in Shahrekord was surveyed for the presence of ochratoxin A (OTA) using ELISA method.
  Results
  Ochratoxin A was detected in 45 out of the 86 bread samples (52.3%). Levels of OTA in positive samples ranged between 0.19 and 10.37 ng/g and the average contamination of all positive samples was 2.61± 1.47 ng/g. Fifteen of the positive samples exceed the maximum level of 5 ng/g set by European regulations for OTA in cereals and bread. Seasonal evaluation of the data did not indicate a significant difference in contamination levels.
  Conclusion
  It is therefore important to monitor the level of OTA in cereals especially wheat and to devise mechanisms to improve their quality in such a way that reduce OTA contamination of bread.
  Keywords: Ochratoxin A, Bread, ELISA
 • Hasan Khalaji, Ali Reza Bahrami, Shahnaz Shahrjerdi, Tahmine Soltani Pages 70-79
  Background And Aims

  Studies have indicated that consanguineous marriage could cause the possibility of several problems in motor development. The aim of this study was to compare motor development of male and female children with consanguineous and in-law parents.

  Methods

  In this cross-sectional study, motor development of 15 four- and five-year-old children and 15 eight- and nine-year-old children with consanguineous parents was compared with that of 15 four- and five-year-old children and 15 eight- and nine-year-old children with in-law parents, who were enrolled from four elementary schools for boys and girls and 15 kindergartens of Arak County per multistage cluster sampling. To measure motor development, test of gross motor development (Ulrich-2) and to analyze the data, independent t test were used.

  Results

  Among manipulative and movement skills and gross motor development of four- to five-year-old boys and girls, motor development and movement and manipulative skills of eight- to nine-year-old boys, and movement skills of eight- to nine-year-old girls with consanguineous and in-law parents, there was no significant difference (P>0.05), but motor development and manipulative skills of eight- to nine-year-old girls with in-law parents were better than those of the children with consanguineous parents (P>0.05).

  Conclusion

  As motor development and manipulative skills of in-law parents’ daughters were higher than those of consanguineous parents’, it could be said that consanguineous marriage could have impact on the children’s motor development. To further clarify the effect rate of this type of marriages on motor development, it is recommended to investigate the effect of consanguineous marriage of parents in the area of athletics.

  Keywords: Consanguineous parents, In, law parents, Children, Gross motor development, Gender
 • Samira Rahnama, Mohammad Saeed Heydarnejad, Mohsen Mobini, Dehkordi, Mohammad Shadkhast, Parisa Yarmohammadi, Samani, Mehdi Najafi Pages 80-89
  Background And Aims
  Presently, silver and its compounds are being used as an appropriate solution to treat burns, open and chronic wound infections. This study is, therefore aimed to evaluate the effects of silver nanoparticles on wound healing and some biochemical parameters of blood and kidney tissues in mice (Mus musculus).
  Methods
  In this experimental study, 50 female BALB/c mice of (weighting 24.2±3.0 g) about 4 weeks were randomly divided into two groups: Ag-NPs and control. After making a wound in all groups, a volume of 50 microliters from the nanosilver solution (10ppm) was applied to the wound bed in the Ag-NPs group while in the control group no nanosilver solution was used but the wound area was washed by distilled water every day. Samplings were performed on days 2, 7, 14 and 21 of the experiment and the wound's surface area measured on succeeding days.
  Results
  The results of the present study show that the percentage of the wound healed in the treated group was significantly greater than in the control group so that the time required to heal in the former was 14 ± 0.82 days and in the latter 20.75 ± 1.03 (P<0.05). There were significant changes in potassium and blood urea nitrogen (BUN) among all groups studies (P<0.05).
  Conclusion
  This study suggests that recovery with a 10 ppm solution of silver nanoparticles, while accelerates the process of wound healing, will notoriously influence on some biochemical parameters of blood. So, although solution of silver nanoparticles is beneficial for healing, it should be cautious in consuming it.
  Keywords: Silver nanoparticle, Wound healing, Biochemical parameters, Potassium, Blood urea nitrogen
 • Fariba Taheri, Kalani, Shahram Mami, Ashraf Direkvand, Moghadam, Sattar Kaikhavani, Ali Delpisheh Pages 90-96
  Background And Aims
  In the postpartum period, is created some physical, psychological and social changes, which influences the quality of life for mothers and their families. Due to the importance of life quality, the postpartum period and postnatal factors affecting quality of life, including delivery type, this study was performed to compare the quality of life in women after normal vaginal delivery and cesarean section, eight weeks after delivery.
  Methods
  In this descriptive-analytical study, the study population was 100 women 18-35 years old, who referred to Ilam and Aivan health centers at 2013. Quality of life of samples was assessed in the 2-8 weeks of postnatal life, using SF-36 questioner.
  Results
  The results showed that the quality of life aspects scores in normal vaginal delivery were 76.60±17.77 and more than cesarean section (54.10± 17.72). The mean score of mental life quality domain in normal vaginal delivery was 67.60±19.04, which was higher than the cesarean section group with a mean score of 63.60±15.71. The findings showed differences between cesarean section and vaginal delivery groups in different domains of quality of life (p<0.001).
  Conclusion
  The results showed that quality of life is higher in women with vaginal delivery compared with cesarean delivery in the first eight postpartum. Therefore, health care provider’s advices could be effective in reducing elective cesarean section and consequently the improvement of life quality in women after delivery.
  Keywords: Quality of life, SF, 36 questionnaire, Delivery, Cesarean, Health care provider
 • Neda Mohandes, Samani, Keihan Ghatre, Samani, Hossein Fathpour, Effat Farokhi, Mahsa Salehian, Dehkordi Pages 97-103
  Background And Aims
  Vascular calcification is important factor in atherosclerosis pathogenesis and osteonectin with others bone matrix proteins have regulatory function in atheroma formation and atherosclerosis progression. Studies showed that antioxidant compounds cause to decrease vascular calcification and prevent cardiovascular disease. The aim of this study was to investigate effects of gallic acid on osteonectin gene expression.
  Methods
  In this experimental study, it was determined gallic acid half maximal inhibitory concentration (IC50) on vascular smooth muscle cells (VSMC). These cells were treated by 160, 180 and 200 µM concentration of gallic acid for 48h and the control group also was considered. The total RNA was extracted and its cDNA was synthesized and then the quantity of osteonectin gene expression was measured by real time PCR.
  Results
  Overall،160, 180 and 200µM concentration of gallic acid decreased osteonectin gene expression in vascular smooth muscle cell by 1/37, 2/93 and 7/3 folds compared with the control group, respectively.
  Conclusion
  Gallic acid reduces osteonectin gene expression; therefore could reduce vascular calcification. Gallic acid could have prevented atheroma formation therefore could decrease the risk of cardiovascular diseases.
  Keywords: Vascular smooth muscle cells, Gallic acid, Osteonectin, Atherosclerosis
 • Parvin Safavi, Morteza Sedehi, Masuod Lotfi Zade, Farzad Shahidi Pages 104-112
  Background And Aims
  Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common childhood behavioral disorders causing hyperactivity, attention deficit and education decline among children. Regarding the importance of medication treatment, this study was performed to compare the effect of two methods (Direct and Indirect) of education of parents of children with ADHD on their attitudes about medication, treatment satisfaction and medication compliance.
  Methods
  In this clinical trial study, eighty parents of children with ADHD, referred to child psychiatry clinic in Shahrekord were randomly assigned to direct and indirect education groups. The first group (direct education) was attended in groups four sessions. The second group was given education booklet with the same content. Participants were evaluated before and one month after education in terms of their attitudes to medication, treatment satisfaction and treatment compliance.
  Results
  61 parents of 81 participants continued the study. After intervention, the mean scores of attitudes about medication and satisfaction with treatment were significantly improved in the direct education group (P<0.001 and p=0.016 respectively), whereas in indirect education group, significant difference was not statistically observed (P>0.05). Both groups had significantly increased treatment compliance one month after education (P<0.001). Change of mean score attitudes to medication consumption at the end of the periods was significantly different in direct group compared to indirect education group (P<0.01).
  Conclusion
  Direct education was more effective than indirect education on improvement of attitudes towards medication and increase in treatment satisfaction, and both methods resulted in increased medication compliance. Regarding the importance of medication treatment in this disorder, using results of this study can have significant influence on function of children with this disorder in family and school environment.
  Keywords: Attention, deficit, hyperactivity disorder, Education, Parent, Attitude, Treatment
 • Kobra Shakeri, Mehraban Sadeghi, Abdol Majid Fadaei, Fatemeh Deris, Azam Riahi, Akram Najafi, Chaloshtori Pages 113-120
  Background And Aims
  Contaminated water consumption during the travel is a problem that will expose the health of passenger with risk. In the present study, microbial quality of drinking water in the public vehicles and the effects of drivers’ education on the water quality of these vehicles in Shahrekord terminal were evaluated.
  Methods
  In this description- Interference study that has been down in 2011-2012, the samples were taken from 219 vehicles systematically and residual chlorine concentration, total coliforms and fecal coliforms were determined. Then, the vehicles have had contaminated water (61 case) were divided to two groups including experimental and control group. The experimental group was taken necessary education for 2 weeks and the works were tried again in the both groups.
  Results
  Findings showed the public vehicles passengers were using 13.7% and 86.3% bottled and stored water, respectively. Residual chlorine in 98.4% of the stored water was zero. 48.9% and 31.1% of the samples were contaminated to total coliform and fecal coliform, respectively. In the educated group; the rate of total coliform and fecal coliform contamination decreased from 100 % and 58.1% (before education) to 54.8 % and 29%(after education), respectively.
  Conclusion
  This research established the education role on decreasing 45-50% of microbial pollution of the consumed water during the travel time. So, it is suggested that organizations consider continuous education and health care in their priorities.
  Keywords: Drinking water, Public vehicles, Education, Drivers
 • Gholam Reza Panahandeh, Abdol Majid Taheri, Akram Motamedi Pages 121-125
  Background And Aims
  Neuroblastoma is the most prevalent dense tumor in children. In fact, approximately 1/3 of neuroblastoma cases are diagnosed in under one-year infants; but tumors which primarily located in anterior sacrum are rare. Therefore, a primary presacral neuroblastoma in a 9-month infant is reported to inform physicians and therapeutical teams. Case report: A 9-month infant with malaise, chronic constipation, abdominal distension, and acute urinary retention was hospitalized. Meantime, there was vomiting too. The patient had been suffering from upper respiratory infection since three days ago, and from constipation for 3 months. Sonographic examination indicated mild to moderate hydronephrosis and duplex hydroureter, but a heterogeneous-hypoactive mass of 34×75 mm was clear. CT scan indicated a soft tissue with low density, diameter of 34×75 mm in anterior rectum and posterior sacrum, suggesting sacrococcygeal teratoma or less probably stroma tumor of rectum. Histological report of the mass removed from the patient indicated neuroblastoma diagnosis and the patient was referred to subspecialty Hospital of Al-Zahra to complete the treatment.
  Conclusion
  Histological report of the mass removed from the patient indicated primary presacral neuroblastoma. Therefore, although the most prevalent clinical indication of this tumor is abdominal mass and the reported case is rare, the physicians should consider this case in their diagnoses.
  Keywords: Infant, Primary presacral neuroblastoma, Sacrococcygeal teratoma