فهرست مطالب

آب و فاضلاب - پیاپی 91 (امرداد و شهریور 1393)
 • پیاپی 91 (امرداد و شهریور 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/24
 • تعداد عناوین: 15
|
 • احمد جنیدی جعفری، روشنک رضایی کلانتری، بابک کاکاوندی، سیمین ناصری، احمد عامری، علی اسرافیلی دیزچی صفحات 2-12
  در مطالعه حاضر با استفاده از کربن فعال پودری (PAC) و نانوذرات اکسید آهن (III)، نانوذرات مغناطیسی Fe3O4-کربن فعال (Fe3O4-AC MNPs) به روش هم ترسیبی سنتز شد و به عنوان جاذب برای جذب آنیلین مورد استفاده قرار گرفت. ویژگی ها و مشخصات فیزیکی جاذب با استفاده از آنالیزهای XRD، SEM، TEM و BET بررسی شد و همچنین پارامترهای موثر فرایند جذب نظیر pH، زمان تماس، دز جاذب، غلظت اولیه آنیلین و دما مورد بررسی قرار گرفتند. داده های حاصل از آزمایش ها با مدل های ایزوترم فروندلیچ و لانگمیر و دو مدل سینتیکی شبه درجه اول و شبه درجه دوم بررسی شدند. نتایج نشان داد که جذب آنیلین روی Fe3O4- AC MNPs از مدل ایزوترم لانگمیر و مدل سینتیکی شبه درجه دوم پیروی می کند. مطابق با مدل لانگمیر حداکثر ظرفیت جذب آنیلین در دمای 20 درجه سلسیوس و دز بهینه 2 گرم در لیتر جاذب و pH برابر 6، 91/90 میلی گرم بر گرم شد. نهایتا، پارامترهای ترمودینامیکی محاسبه گردید؛ مقادیر منفی H0∆ (140- کیلوژول بر مول) نشان از اگزوترمیک بودن این فرایند داشت. جاذب سنتز شده (کربن فعال مغناطیسی) به دلیل دارا بودن مزایایی چون جداسازی ساده و سریع از محلول می تواند به عنوان یک جاذب موثر و مفید برای حذف آلاینده ها از آب و فاضلاب به کار رود.
  کلیدواژگان: کربن فعال مغناطیسی، جذب، آنیلین، نانوذرات اکسید آهن، Fe3O4
 • سیدمحسن صیادمنش، محمدعلی بهمنیار، مهدی قاجارسپانلو صفحات 13-20
  به منظور بررسی اثر کاربرد پساب صنعتی، بر میزان تجمع عناصر سنگین در خاک و برنج تحت کشت، مزارع شهرک صنعتی آمل که مدت 8 سال تحت اثر پساب بودند، انتخاب و از آب آبیاری، خاک و ریشه، اندام هوایی و دانه برنج نمونه برداری به عمل آمد و سپس مقدار کروم، کادمیم، نیکل و سرب در نمونه ها تعیین شد. نتایج نشان داد تحت اثر پساب، مقدار عناصر مورد بررسی در نمونه های آب، خاک و گیاه افزایش یافت. کادمیم کل خاک در بالاترین مقدار در مکان 3 به اندازه 75/29 درصد افزایش یافت که نسبت به دیگر عناصر بیشترین مقدار بود. سرب قابل جذب خاک در بیشترین مقدار، نسبت به شاهد 40 درصد افزایش داشت. تحت اثر پساب، افزایش تجمع عناصر سنگین مورد بررسی در ریشه برنج بیش از دیگر اندام ها بود. ترتیب تجمع عناصر در دانه به صورت Cr>Cd~Pb>Ni بود. در ریشه و اندام هوایی برنج، تجمع سرب بیش از دیگر عناصر بود. فاکتور انتقال عناصر سنگین از خاک به اندام هوایی بیش از دانه بود. فاکتور انتقال کادمیم در دانه و اندام هوایی در مکان 2 به ترتیب برابر 54/1 و 44/1 گردید که بیش از دیگر عناصر بود. بین عناصر بررسی شده، کادمیم بیشترین شاخص ریسک را داشت.
  کلیدواژگان: آبیاری، برنج، پساب صنعتی، خاک، سرب، کادمیم، کروم، نیکل
 • سمیه اسکندری، مهران هودجی، آرزو طهمورث پور صفحات 21-28
  فنل و ترکیبات آن برای محیط زیست حتی در مقادیر کم، موادی سمی و خطرناک محسوب می شوند لذا حذف این ترکیبات از پساب ها توجه محققان زیادی را به خود جلب کرده است. روش های زیادی برای تجزیه فنل وجود دارد که بهترین روش، تصفیه زیستی است. در این تحقیق با هدف بررسی امکان وجود باکتری های تجزیه کننده فنل در پساب حاوی فنل اقدام به جداسازی جدایه های بومی تجزیه کننده این ترکیب، شناسایی جدایه برتر، بررسی روند رشد و حذف فنل به وسیله این جدایه و در نهایت شناسایی این جدایه با استفاده از روش واکنش زنجیری پلیمراز شد. نتایج نشان داد بهترین جدایه تجزیه کننده فنل گونه ای از پانی باسیلوس است که می تواند مقدار 1000 میلی گرم در لیتر فنل را در طی مدت زمان 96 ساعت به صفر برساند. نتایج این تحقیق تاکیدی بر استفاده باکتری های بومی برای حذف مقدار بالای فنل از محیط آلوده به این ترکیب است.
  کلیدواژگان: واکنش زنجیری پلیمراز، جداسازی، باکتری بومی
 • قربان عسگری، افسانه چاوشانی، عبدالمطلب صید محمدی، علیرضا رحمانی صفحات 29-37
  پنتاکلروفنل یکی از مهم ترین آلاینده های زیست محیطی است که با وجود مشخص شدن ماهیت خطرناک آن به وفور در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو حذف آن در محیط های آبی به دلیل سمیت و اثرات نامطلوب بهداشتی آن توصیه شده است. در مطالعه حاضر، حذف پنتاکلروفنل با استفاده از یک دستگاه مایکروویو خانگی تغییر شکل یافته با و بدون استفاده از پرسولفات به عنوان اکسید کننده مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر پارامترهای مختلف بهره برداری نظیر pH محلول، غلظت پرسولفات و شدت انرژی مایکروویو مورد مطالعه قرار گرفت. غلظت باقیمانده پنتاکلروفنل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج 500 نانومتر تعیین شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که میزان حذف این ماده آلی به عوامل محیطی از جمله pH محیط، غلظت ماده اکسید کننده و شدت انرژی مایکروویو بستگی دارد. شرایط بهینه بهره برداری به منظور حذف این ماده شیمیایی در pH برابر 11، غلظت 02/0 مول در لیتر پرسولفات و شدت انرژی 600 وات حاصل شد. همچنین نتایج تجزیه مستقیم پنتاکلروفنل با امواج مایکروویو بدون افزودن پرسولفات پس از طی زمان 30 دقیقه، 2 درصد بود. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان داد که حذف پنتاکلروفنل به وسیله مایکروویو/پرسولفات و امواج مایکرویو از واکنش های درجه اول تبعیت نموده و میزان ثابت تجزیه به ترتیب 093/0 و 00066/0 بر دقیقه بود.
  کلیدواژگان: پنتاکلروفنل، مایکروویو، پرسولفات، رادیکال
 • رضا کارگر بیده، محمدرضا دوستی، محمدحسین صیادی صفحات 38-47
  هدف این تحقیق بررسی عملکرد سیستم تالاب مصنوعی جریان زیر سطحی افقی در حذف ترکیبات نیتروژن شامل کل نیتروژن کلدال (TKN)، آمونیاک (NH4+) و نیترات (NO3-) در اقلیم سرد و خشک و بررسی اثر گیاه، آهنگ بارگذاری هیدرولیکی (HLR) و ماده بستر بر عملکرد سیستم بود. شش سلول به صورت موازی در مقیاس پایلوت به ابعاد 5/0×75/0×2/2 متر در دانشگاه بیرجند ساخته شد. نتایج حاصل نشان داد که بازده حذف TKN و NH4+ در سلول های با گیاه فراگمتیس استرالیس نسبت به سلول های بدون گیاه بیشتر است در حالی که بازده حذف NO3- در سلول های بدون گیاه بیشتر بود. سلول های با بستر شن ریزدانه نسبت به سلول های با بستر شن درشت دانه بازده حذف TKN و NH4+ را افزایش و بازده حذف NO3- را کاهش دادند. همچنین کاهش HLR منجر به افزایش بازده حذف TKN و کاهش بازده حذف NH4+ و NO3- شد. با توجه به بازده نسبتا پایین سیستم تالاب مصنوعی جریان زیرسطحی افقی در حذف ترکیبات نیتروژن، استفاده از سیستم تالاب مصنوعی ترکیبی برای ایجاد شرایط مساعد فرایند شوره سازی/شوره زدایی و افزایش بازده حذف ترکیبات نیتروژن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تصفیه فاضلاب، تالاب مصنوعی، گیاه، آهنگ بارگذاری سطحی، ماده بستر
 • میلاد تفضلی، حسین گنجی دوست، بیتا آیتی صفحات 48-56
  گیاه پالایی روشی کم هزینه در تصفیه آلاینده ها، به دور از پیچیدگی های بهره برداری با مصرف انرژی پایین و عدم نیاز به دفع لجن می باشد. در این پژوهش از کشت هیدروپونیک برای بررسی و ارزیابی عملکرد دو گونه گیاه مردابی شامل بامبو و پامپاس گراس در حذف سولفات مهم ترین ترکیب گوگردی موجود در پساب خروجی استفاده شد. در این راستا ابتدا گونه های گیاهی در دو دوره آزمایش زمان ماند ارزیابی شده و پس از مشخص شدن 7 روز به عنوان زمان ماند بهینه، آزمایش های اصلی به منظور بررسی رفتار دو گیاه از نقطه نظر راندمان حذف و جذب جرمی سولفات انجام گرفت. همچنین آنالیز واریانس و آزمون T-Test در سطح معنی داری 5 درصد صورت گرفت. طبق نتایج حاصل، گیاه پامپاس گراس در تمامی غلظت های مورد آزمایش 50، 200، 300، 600، 900، 1200، 1500 و 3000 میلی گرم در لیتر به ترتیب دارای راندمان 44، 36، 22/34، 55/30، 93/15، 72/9، 77/7 و 44/4 درصد بود که نسبت به گیاه بامبو با راندمان 44، 33/35، 67/30، 67/26، 59/12، 56/5، 45/4 و 22/2 درصد عملکرد بهتری نشان داد.
  کلیدواژگان: کشت هیدروپونیک، گیاه پالایی، پامپاس گراس، بامبو، سولفات
 • فاطمه ستایش، اکرم مزروعی، افشین ابراهیمی، مرضیه وحید دستجردی صفحات 57-66
  این تحقیق توصیفی مقطعی با هدف تعیین پتانسیل خوردگی آب آشامیدنی شهر اصفهان در سال 1390 انجام گرفت. در این مطالعه در مجموع 80 نمونه طی فصلهای تابستان و پاییز (در هر مرحله 40 نمونه) از نقاط مختلف شهر اصفهان جمع آوری و پارامترهای دما، سختی کلسیم، قلیائیت، کل جامدات محلول و pH اندازه گیری شد. مقادیر اندیس های لانژلیه، رایزنر، خوردگی و پوکوریوس محاسبه شد. برای انجام پهنه بندی نتایج حاصل از سنجش خوردگی، از GIS استفاده شد. نتایج به دست آمده از محاسبات نشان داد که مقدار متوسط اندیس های لانژلیه، رایزنر، پوکوریوس و خوردگی به ترتیب در تابستان و پاییز برابر 52/0-، 83/8، 37/10، 84/10 و 71/0-، 27/9، 94/10، 88/10 است. نتایج به دست آمده مشخص نمود آب شهر اصفهان بر اساس اندیس های لانژلیه، رایزنر و پوکوریوس خورنده و طبق اندیس خورندگی، دارای تمایل متوسط به خورندگی است. خورنده بودن آب می تواند زمینه ای برای تخریب تدریجی خطوط انتقال و توزیع یا ورود بسیاری از آلاینده ها بوده و نهایتا زمینه ای برای ایجاد عوارض بهداشتی فراهم سازد. بنابراین اندیشیدن تدابیری برای کنترل خوردگی آب آشامیدنی شهر اصفهان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پتانسیل خوردگی، اندیس های خوردگی، آب شرب، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • سید مهدی میری، عباس افشار صفحات 67-75
  ورود آلودگی به هر نحو (تصادفی یا عمدی) یا کاهش خود به خودی کیفیت آب در شبکه توزیع، می تواند به شدت روی سلامت جامعه تاثیر بگذارد. پایش کیفیت آب به صورت موثر و کارآمد یکی از مهم ترین ابزارها برای تضمین تامین آب آشامیدنی قابل اطمینان به مصرف کننده، در یک سیستم توزیع آب آشامیدنی است. با توجه به هزینه های بسیار زیاد خرید، نصب و نگهداری از حسگرها در شبکه های توزیع آب، طراحی چندین شبکه پایش مستقل در یک سیستم توزیع آب علاوه بر محدودیت شرایط فیزیکی، مقرون به صرفه هم نخواهد بود. لذا نیاز به ادغام اهداف گوناگون پایش شبکه و طراحی شبکه پایش به منظور برآورد همزمان این اهداف، احساس می شود. طراحی بهینه جانمایی حسگرها در شبکه های توزیع آب با امکان کاربرد دوگانه حسگرها، می تواند گامی مثبت در کاهش هزینه ها و محدودیتهای فیزیکی باشد. به عبارت دیگر نوع حسگرها و جانمایی آن ها در شبکه باید به گونه ای انتخاب شود که نه تنها اهداف امنیتی بلکه سایر اهداف مورد نیاز در شبکه، مانند ارضای ملزومات معمول پایش (حفظ مقدار کلر باقی مانده، مدیریت نتایج جانبی ضد عفونی کردن، مقررات معمول نمونه برداری) را برآورد نماید. در این مطالعه، مسئله جانمایی حسگرها در شبکه های آب شهری، با نگاهی به استفاده دوگانه از شبکه پایش، فرموله شد و توسط الگوریتم فراکاوشی کلونی مورچگان حل شد.
  کلیدواژگان: حسگرها، شبکه های توزیع آب شهری، بهینه سازی، الگوریتم مورچگان
 • فرزانه کرمی، علیرضا برهانی داریان صفحات 76-85
  تهران با جمعیت سیزده میلیون نفر طی دو دهه گذشته شاهد کمبودهای شدید تامین آب شرب بوده است. در چنین شرایطی استفاده بهینه از منابع آب موجود در چارچوب یک سیاست اصولی با اولویت بندی تامین نیازهای مختلف آبی اجتناب ناپذیر است. در این راستا استفاده از مدل های جیره بندی می تواند نقش مهمی در بهره برداری صحیح از منابع تامین کننده آب تهران به خصوص در مواقع خشکسالی داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی و مطالعه کاربرد روش های مختلف جیره بندی و بررسی کارایی استفاده از الگوریتم های مختلف تکاملی برای حل این مسائل بود. برای این هدف، ابتدا مدل های بهره برداری یکپارچه از سیستم منابع آب تهران تدوین شد و سپس، کاربرد روش های مختلف جیره بندی و نیز روش های فراکاوشی حل مسائل سیستم مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور، با استفاده از الگوریتم های فراکاوشی جستجوی هارمونی (HS و SGHS) رهاسازی بهینه از مخازن برای اهداف شرب و کشاورزی تعیین شد. در این راستا، بهینه سازی دراز مدت سیستم چند مخزنی بدون اتخاذ هرگونه سیاست بهره برداری و سپس با فرض سیاست جیره بندی صورت گرفت. در نهایت نتایج حاصل از این روش ها با نتایج حاصل از روش های دیگر و از جمله قانون فضای ذخیره (Space Rule) و WEAP مقایسه شد.
  کلیدواژگان: سیاست جیره بندی، بهره برداری یکپارچه، بهینه سازی، روش های فراکاوشی، WEAP
 • اشکان فرخ نیا، سعید مرید صفحات 86-97
  تحلیل روند، یکی از روش های مناسب به منظور ارزیابی شرایط هیدروکلیماتولوژیکی در حوضه های آبریز است که به صورت متداول برای بررسی تغییرات یک متغیر در طول زمان مورد استفاده قرار می گیرد. هر چند در شرایط واقعی، بسیاری از پدیده های هیدرولوژیکی نظیر جریان رودخانه ها، متاثر از عوامل اقلیمی و محیطی هستند که این وابستگی ها عمدتا در تحلیلهای معمول روند مورد توجه قرار نمی گیرد. هدف تحقیق حاضر، بررسی روند تغییر جریان رودخانه های حوضه آبریز ارومیه در 25 ایستگاه هیدرومتری، با و بدون لحاظ نمودن تغییرات دما و بارش بود که به این منظور روش های مختلفی مورد استفاده قرار گرفت. به طور خلاصه، نتایج تحقیق نشان دهنده وجود روند کاهشی دبی در کلیه ایستگاه های مورد بررسی بود که نه مورد آنها معنی دار بود. همچنین با در نظر گرفتن روندهای موجود در بارش و دمای ایستگاه ها، روند کاهشی دبی در هفت ایستگاه معنی دار بود که نشان دهنده کم بودن تاثیر این عوامل بر روند کاهش دبی ایستگاه های مربوطه است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت تغییرات دما و بارش تاثیر مستقیمی بر استنباط وجود روندهای معنی دار در دبی ها دارد، به نحوی که در نظر گرفتن تغییرات این مولفه ها، می تواند منجر به نتایج کاملا متفاوتی در تشخیص وجود و معنی داری روند در دبی شود.
  کلیدواژگان: تحلیل روند، جریان رودخانه، تغییرات اقلیمی، حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 • محمود محمدرضاپورطبری، مهدی ایل بیگی صفحات 98-109
  شبیه سازی رفتار آبخوان به منظور تعیین میزان بهره برداری و برنامه ریزی برای استفاده پایدار از این منابع بسیار مهم است. در این خصوص مدل های آب زیرزمینی با استفاده از پارامترهای هیدرولیکی، هیدرولوژیکی و هیدروژئولوژیکی اقدام به پیش بینی کمی و کیفی پارامترهای آبخوان می نمایند. از آنجا که شناخت صحیح این پارامترها می تواند منجر به افزایش دقت شبیه سازی آبخوان گردد، لذا تخمین مقادیر متناسب با پارامترهای ورودی مدل از اهمیت بالایی برای برنامه ریزی در شرایط واقعی برخوردار است. لذا در این مطالعه مدلی بر پایه روش های پیشرفته بهینه یابی به منظور کالیبره نمودن پارامترهایی با دقت پایین (ضرایب هیدرودینامیکی، مقادیر برداشت و تغذیه آبخوان) تدوین گردید. در مدل پیشنهادی، حداقل نمودن مجموع میزان اختلافات بین مقادیر شبیه سازی و مشاهداتی تراز سطح آب زیرزمینی در طول دوره شبیه سازی به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شد. بازه مجاز تغییرات پارامترهای مورد کالیبراسیون به عنوان محدودیتهای مسئله لحاظ گردید. برای تعیین مقدار تراز در هر سلول، از روابط حاکم بر محیط های متخلخل استفاده شد که بر اساس روش اختلاف محدود این روابط حل شدند. با اجرای مدل پیشنهادی مقدار بهینه پارامترها در هر سلول تعیین گردید. بررسی مقادیر تراز شبیه سازی شده با مقادیر مشاهداتی نشان دهنده دقت بالای رویکرد ارائه شده در تخمین صحیح پارامترهای آبخوان است.
  کلیدواژگان: مدل سازی ریاضی، کالیبراسیون خودکار، آبخوان، بهینه سازی، مدل گسترده، پارامترهای مدل
 • حمید عبدل آبادی، مجتبی اردستانی، حامد حسنلو صفحات 110-117
  یکی از مسائل مورد توجه در تحلیلهای آماری متغیرهای کیفی منابع آب، بررسی ساختار همبستگی و ارتباط میان متغیرهاست. روش تحلیل همبستگی کانونیک، ارتباط میان دو مجموعه از پارامترها را با یافتن تعداد محدودی ترکیب خطی از متغیرهای مجموعه اول که دارای بیشترین همبستگی با ترکیب خطی از متغیرهای مجموعه دوم هستند، بیان می کند. با توجه به تامین میزان قابل توجهی از آب مورد نیاز استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و گرگان، در این پژوهش ارتباط میان دو مجموعه از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب به منظور ارائه الگوی مدیریتی مناسب، مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای مورد مطالعه، شامل پنج پارامتر فیزیکی و شش پارامتر شیمیایی بود که از 38 ایستگاه در حوضه آبریز رود اترک برداشت شدند. نتایج نشان داد که ارتباط موثری میان پارامترهای فیزیکی و شیمیایی (همبستگی کانونیک نسبتا بالا) برقرار بوده و از پنج دسته کانونی حاصل شده، تنها دو دسته اول دارای اعتبار آماری بر مبنای مقدار P-valueهستند. در حالت کلی نتایج این تحقیق که توسط روش آنالیز خوشه اینیز تایید می شود، بیانگر تاثیرپذیری ترکیبات خطی به دست آمده برای پارامترهای فیزیکی هدایت الکتریکی و کل جامدات محلول است. با توجه به اینکه پارامترهای شیمیایی بیشتر ناشی از فعالیتهای انسان ساخت و پارامترهای فیزیکی ناشی از هر دو منشا طبیعی و انسان ساخت می باشند، می توان نتیجه گرفت که منشاء هر دو دسته پارامترها، فعالیتهای انسانی است. بنابراین در برنامه های آتی مدیریت کیفی منابع آب، می توان روی منابع انسان ساخت تمرکز بیشتری داشت و با کنترل آن ها، پارامترهای فیزیکی مرتبط را نیز کنترل نمود.
  کلیدواژگان: تحلیل همبستگی کانونیک، آنالیز خوشه ای، پارامتر های فیزیکی، پارامتر های شیمیایی، حوضه آبریز رود اترک
 • فرزانه معتمدی، هادی معاضد، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، محمد امیری صفحات 118-126
  در این پژوهش به بررسی استفاده از نانورس کلوزایتNa+ برای حذف (Cd(II از محلولهای آبی پرداخته شد. این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی در سیستم ناپیوسته و تحت شرایط محیطی مختلف از جمله تغییرات pH، زمان تماس، مقدار نانورس و غلظت کادمیم در محلول پرداخته شده است. سینتیک های جذب کادمیم بر روی جاذب نانورس بر اساس مدل های هو و همکاران و لاگرگرن بررسی شد و ضرایب ایزوترم های جذب لانگمیر و فروندلیچ بر مبنای شرایط بهینه محاسبه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش pH از 2 تا 8 کارایی جذب افزایش می یابد. افزایش زمان تماس باعث افزایش کارایی جذب شد و با افزایش مقدار جاذب کارایی افزایش یافت. همچنین داده های به دست آمده در این تحقیق برای جاذب نشان می دهد جذب کادمیم از مدل سینتیک هو و همکاران و لاگرگرن و همچنین از ایزوترم فروندلیچ تبعیت می کند. بر اساس یافته های به دست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گرفت که نانورس جاذب بسیار خوبی برای حذف کادمیم از محیط های آبی، حتی در غلظتهای بالا است.
  کلیدواژگان: نانورس، کادمیم، حذف، سینتیک، ایزوترم
 • اکبر اسلامی، احمدرضا یزدانبخش، علی اسدی، مهدی قدیمی صفحات 127-134
  بالا بودن نیترات در منابع آبی باعث مشکلات بهداشتی و زیست محیطی متعددی می گردد. هدف از انجام این مطالعه، حذف نیترات از آب آشامیدنی با استفاده از خاکهای رس طبیعی اصلاح شده بود. خاک رس طبیعی (بنتونیت) به وسیله اسید کلریدریک 2 نرمال و اسید سولفوریک 2 نرمال و اسید سولفوریک 4 نرمال اصلاح شد. ویژگی های بنتونیت با استفاده از دستگاه پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. فرایند جذب طی آزمایش های ناپیوسته با تاکید بر اثرات پارامترهای مختلفی مثل زمان تماس،pH، مقدار جاذب و غلظت نیترات مورد بررسی قرار گرفت. برای تفهیم بهتر فرایند جذب، ایزوترم های تعادلی نیز تعیین شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که حداکثر جذب سطحی نیترات برای بنتونیت اصلاح شده با اسیدسولفوریک 4 نرمال و در pH بهینه 4 و زمان تماس 60 دقیقه به دست آمده و همبستگی بالاتری با مدل همدمای فروندلیچ دارد. از نتایج این مطالعه می توان استنباط کرد که بنتونیت اصلاح شده با اسیدسولفوریک 4 نرمال جاذبی مناسب و موثر برای حذف نیترات از آب آشامیدنی است.
  کلیدواژگان: نیترات، آب آشامیدنی، جذب، خاک رس، اسید، مونت موریلونیت
 • اکبر کشاورز، عباس خاشعی سیوکی، محمدحسین نجفی صفحات 135-142
  کاهش کیفیت آبهای زیرزمینی که ناشی از برداشت های بی رویه از این منبع است، باعث شده شناسایی مکان های مناسب به منظور استحصال آب زیرزمینی برای شرب امری مهم و بسیار مورد توجه تلقی شود. در این تحقیق عناصر کیفی سدیم، کلسیم، منیزیم، SO4، TDS، هدایت الکتریکی، کلر و نیترات از استاندارد شولر و همچنین از پارامترهای افت سطح آب و ضریب قابلیت انتقال آب به عنوان معیارهای تصمیم گیری در نظر گرفته شد و با استفاده از روش AHP وزن های آنها محاسبه شدند. با تهیه لایه های رستری معیارها در محیط GIS و همچنین با استفاده از توابع عضویت فازی لایه های فازی، معیارها ایجاد شدند که در نهایت با همپوشانی لایه های رستری فازی معیارها، لایه نهایی استعداد استحصال آب شرب به دست آمد. با طبقه بندی نقشه نهایی در پنج کلاس ضعیف، متوسط، نسبتا خوب، خوب و بسیار خوب به ترتیب 24/2، 08/28، 86/27، 17/28 و 63/13 درصد از آبخوان در این طبقات قرار گرفتند. مدل تهیه شده با چاه های آب شرب موجود در سطح آبخوان مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان دادند که قسمت های شرقی دشت دارای شرایط مناسب تری از لحاظ استحصال آب شرب هستند.
  کلیدواژگان: عناصر کیفی، مکانیابی آب شرب، دشت بیرجند، GIS، FAHP
|
 • Pages 2-12
  In this study powder activated carbon (PAC) and Fe3O4 magnetic nanoparticles were combined by using co-precipitation method to preparation of magnetic nanoparticles Fe3O4-activated carbon (Fe3O4-AC MNPs) as an adsorbent for removal of aniline from wastewater. Physical characteristic properties of adsorbent were analyzed by SEM, TEM, XRD and BET. Also, the effect of various parameters such as pH, contact time, adsorbent dosage, initial aniline concentration and solution temperature were investigated. The experimental data considered by Langmuir and Freundlich adsorption isotherms and two models kinetically of pseudo first-order and pseudo second-order. The results showed that the adsorption followed Langmuir and pseudo second-order models. According to Langmuir isotherm, the maximum adsorption capacity was 90.91 mg/g at pH 6, and adsorbent (magnetic activated carbon) due to have advantages such as easy and rapid separation from solution could be applied as an effective and useful adsorbent for removal of pollutants from water and wastewater.
  Keywords: Magnetic Activated Carbon, Adsorption, Aniline, Iron Oxide Nanoparticles, Fe3O4
 • Pages 13-20
  In order to investigate the effects of application of industrial wastewater on accumulation of heavy metals in soil and cultivated rice, the farms effected by Amol Industrial wastewater Park were selected and samples of irrigation water, soil and also roots, shoots and grains of rice were collected. Then, the amounts of Cr, Cd, Ni and Pb in these samples were determined. The results showed that the amount of these elements in samples of water, soil and rice were increased due to application of wastewater. The total amount of cadmium in the soil in highest amount increased to 29.75% which was higher than the other elements. Available lead in the soil at highest amount was increased to 40% compared to control. Due to using industrial wastewater, increase in the accumulation of heavy metals in studied rice roots were more than that in other organs. Accumulation of the elements in the grain was Cr> Cd ~ Pb> Ni, respectively. Accumulation of Pb in root and shoot of rice were more than other metals. Heavy metals transfer factor from the soil to the shoots was more than grain. Transfer factor for Cd in grain and shoots in site 2 was equal to 1.52 and 1.44, respectively, which were more than other elements. Cadmium risk index was highest among the elements investigated.
  Keywords: Irrigation, Rice, Industrial Wastewater, Lead, Cadmium, Chromium, Nickel
 • Pages 21-28
  Phenol and its compounds are toxic and hazardous material for environment even in low concentrations. So removal of these compounds from wastewaters is very important. There are many methods for removal of phenol from contaminated wastewaters among which biodegradation is more attractive. In this study presuming the availabity of phenol degrading-bacterium in phenolic wastewater, indigenous bacterium were isolated and identified by PCR. The growth curve and phenol removal of this bacterium were prepared. Results showed that the best isolated was the stain of Paenibacillus that can remove 1000 mg.l-1 phenol during 96 hours. The results showed that indigenous bacterium can remove high concentration of phenol from contaminated wastewater.
  Keywords: Polymerase Chain Reaction, Isolation, Indigenous Bacterium
 • Pages 29-37
  Pentachlorophenol (PCP) is an important class of environmental pollutants which is excessively used in industry in spite of strong evidence about its hazards. Therefore, the removal of PCP from aqua solution is recommended due to its toxicity and health risks. In the present study, the removal of PCP using a modified domestic microwave (MW) oven alone and in combination with persulfate (MW/PS) was investigated. The effects of operational parameters such as pH of solution, the power of microwave radiations and the amount of persulfate concentration were studied. A spectrophotometer was used for determining of the concentration of pentachlorophenol. The experimental results showed that the removal of PCP was influenced by many factors, such as the pH value, the amount of persulfate and microwave power. The optimum conditions for the best removal rate were obtained at pH=11, a persulfate concentration of 0.02mol/L and microwave irradiation power of about 600W for MW/PS system at constant PCP concentration. Also, the direct degradation results showed that the removal of PCP was 2% in MW system without PS after 30 min of MW irradiation. The removal of PCP by MW/PS and MW alone were follow first order rate decay kinetics and the rate constants were 0.093 and 0.00066 min-1, respectively.
  Keywords: Pentachlorophenol, Microwave, Persulfate, Radical
 • Pages 38-47
  The aims of this study are investigation of nitrogen components including TKN, NH4+ and NO3- removal by horizontal subsurface flow constructed wetland (HSSFCW) in cold and dry climate and also survey on vegetation, hydraulic loading rate (HLR) and media substrate effects on the system efficiency. Six parallel cells sized 2.2×0.75×0.45 m was built by Wastewater Treatment Plant of Birjand University. The results showed that removal efficiency of TKN and NH4+ in unplanted cells was lower in compare to planted (Phragmitesaustralis) cells, but removal efficiency of NO3- was higher in unplanted cells. Cells with fine gravel media in compare to cells with coarse gravel media, were found to have the higher removal efficiency of TKN and NH4+ but lower removal efficiency of NO3-. Also, decreasing of HLR caused an increase in removal efficiency of TKN and decreasing in removal of NH4+ and NO3-. Regarding low removal efficiency of nitrogen components in HSSFCW, usage of hybrid constructed wetland for providing a good condition of nitrification/denitrification process and increasing nitrogen removal is recommended.
  Keywords: Wastewater treatment, Constructed Wetland, Vegetatino, Hydraulic Load
 • Pages 48-56
  Phytoremediation is known as a pollutants method with low cost, without operational complexity, with low energy consumption and no need for sludge disposal. In this study, hydroponic cultivation was chosen for estimation of sulfate removal as a significant sulfur compound in effluents on two fenny plants: pampas grass and bamboo.In this case, the plants were examined under two different retention times and after determining the optimum time (7 days), the main experiments were done for evaluating the plants removal efficiency and sulfate mass absorbance by plants. For better analysis, T-Test and ANOVA with significant influence (p < 0.05%) were also done. Finally, the removal efficiency in pampas grass for all concentrations of 50, 200, 300, 600, 900, 1200, 1500 and 3000 mg/L were 44, 36, 34.22, 30.55, 15.93, 9.72, 7.77 and 4.44 percent, respectively, which were up to two times higher for the bamboos.
  Keywords: Hydroponic, Phytoremediation, Pampas Grass, Bamboo, Sulfate
 • Pages 57-66
  This cross-sectional study has been conducted to determine the corrosion potential of water in Isfahan drinking water distribution system in 2011. Eighty samples during summer and fall 2011(40 samples for each season) were collected from different parts of the Isfahan drinking water distribution system. The temperature, calcium hardness, alkalinity, total dissolved solids, and pH were measured. Values of Langelier, Ryznar, Corrosiveness, and Puckorius indexes were calculated. Zoning maps were prepared using ArcGIS 9.3 software. The calculated mean values of Langelier, Ryznar, Corrosiveness, and Puckorius indexes in the summer and fall were (-0.52), 8.83, 10.37, 10.84 and (-0.71), 9.27, 10.94, 10.88, respectively. These results indicated that the Isfahan drinking water based on Langelier, Ryznar, and Puckorius indexes had a corrosive tendency and based on aggressiveness index had a moderate corrosivity potential. The corrosiveness of water may be as a basis for gradual deterioration of water distribution and transmission pipeline systems or as a route for contaminant entrance and finally can cause unhealthy impacts. Therefore, remedial measures are necessary to corrosion control of Isfahan drinking water
  Keywords: Duck Weed, Elodea, Eutrophication, Effluent, Water pollution
 • Pages 67-75
  The accidental or intentional entry of contaminants or self-deterioration of the water quality within the network itself can severely harm public health. Efficient water quality monitoring is one of the most important tools to guarantee a reliable potable water supply to consumers of drinking water distribution systems. Considering the high purchase, installation and maintenance cost of sensors in water distribution networks deploying two independent sensor networks within one distribution system is not only bounded by physical constraints but also is not a cost-effective approach. Therefore, need for combining different objectives and designing sensor network to simultaneity satisfying these objectives is felt. Sensors should comply with dual use benefits. Sensor locations and types should be integrated not only for achieving water security goals but also for accomplishing other water utility objectives, such as satisfying regulatory monitoring requirements or collecting information to solve water quality problems. In this study, a dual use vision for the sensor layout problem in the municipal water networks, is formulated and solved with the ant colony algorithm.
  Keywords: Sensors, Urban Water Distribution Networks, optimization, the Ant Colony Optimization Algorithm (ACO)
 • Pages 76-85
  Tehran, with a population of about thirteen million has experienced severe municipal water shortages during past two decades. Under these circumstances, optimum use of available water resources through establishing certain policies considering priorities of various water demands seems inevitable. In this regard, hedging models can play an important role in proper utilization of water resources in Tehran especially during drought periods. The main objective of this research is to investigate the application of different types of hedging policies and the efficiency of some of the evolutionary algorithms in solving these policies. For this purpose, first comprehensive and integrated water resources systems operation models were established and then the application of different types of hedging policies using heuristic methods was carried out. In the next step, the efficiency of Harmony Search algorithms including the original method (HS) and an improved version called SGHS was evaluated in solving these problems. In this regard, the optimization of long-term multiple reservoir system operation was carried out using hedging rules and another case without any operation rule for comparison purposes. Finally, the results were compared with those of other methods including the space rule and the WEAP software.
  Keywords: Hedging Policies, Integrated Utilization, optimization, Evolutionary Algorithms, WEAP
 • Pages 86-97
  Trend analysis is one of the appropriate methods to assess the hydro-climatic condition of watersheds, which is commonly used for analysis of change pattern in a single variable over time. However, in real cases, many hydrological variables such as river flow are directly affected by climate and environmental factors, which usually go unnoticed in routine analyzes. The aim of the present research is to investigate the trend of river discharge in 25 hydrometric stations in Lake Urmia river basin with and without consideration of temperature and rainfall variability. Briefly, the results showed that there is a decreasing trend in all stations, which is significant in 9 cases. Also, it has been shown that regarding to trends in precipitation and temperature, the number of stations with significant decreasing trend will reduce to 7, which shows low impact of climate factors on the reduction rate of discharge in these stations. Based on the results, it can be concluded that climate variations have direct effect in inferring significant trends in river flow, so that considering these variables in studying of river discharge can lead to different results in the detection of significant trends.
  Keywords: Trend Analysis, River Flow, Climate Variations, Lake Urmia Watershed
 • Pages 98-109
  Simulation of behavior of aquifers into determining groundwater exploitation rate and planning for sustainable use of groundwater is very important. In this regard, groundwater models using hydraulic, hydrological and hydro-geological parameters were developed to predict the quality and quantity of aquifer parameters. Good knowledge of these parameters can be increase the accuracy of aquifer simulation. For this purpose, a structure based on advance optimization methods for calibration of parameters with low accuracy (coefficient of hydrodynamic, aquifer recharge and withdrawal rates) were developed. In the proposed model, minimizing the sum of the square differences between simulated and observed groundwater level was considered as the objective function. Allowable range of calibration parameters has been considered as constraints. The governing flow equations of the aquifer used to determine the groundwater level in each cells. These equations were solved by the finite difference method. by runing the proposed model, the optimal values of parameters were determined in each cell. The comparison between simulated and observed groundwater level shows the capability of the proposed approach in accuratey estimation of the aquifer parameters.
  Keywords: Mathematical Model, Auto, Calibration, Aquifer, optimization, Distributed Model, Model Parameters
 • Pages 110-117
  One of the issues considered in the statistical analysis of water quality variables is investigating the correlation between them. Canonical Correlation Analysis method expresses the relation between two sets of parameters by finding some linear combination of the first set of variables that have the most correlation with the linear combination of the second one. In this study, to supply a significant amount of water needed for Khorasan Razavi, Khorasan Shomali and Golestan provinces, the relation between physical and chemical variables was evaluated to provide an appropriate management plan. Five physical and six chemical variables were measured at 38 stations. Results showed that there is an effective correlation between the physical and chemical parameters and from five canonical varieties, only the first two categories are statistically valid according to P-value number. In general, results confirmed by the cluster analysis method indicated the effectiveness of linear combinations for EC and TDS. Chemical parameters are mostly caused by human activities and physical parameters caused by both human and natural sources. It can be concluded that the sources of both categories of parameters are human activities. Thus, It could be recommended to focus more on human activities in future water quality management plans and also control the physical parameters.
  Keywords: Canonical Correlation Analysis (CCA), Cluster Analysis, Physical Parameters, Chemical Parameters, Atrak River Catchment
 • Pages 118-126
  In the present work, adsorptive removal of Cd)II(from aqueous solution was studied by using nanoclay (Cloisite Na+). This study was implemented under laboratory conditions in single batch system by adsorption under various environmental conditions such as pH, contact time, adsorbent dose and adsorbate concentration. The kinetics of Cadmium adsorption was determined based on Ho et al & Lagergern. Then Langmuir and Freundlich coefficient were determined based on optimum conditions. The Result of this study was showed with increasing of pH from 2 to 8; the adsorption efficiency will be increased. With increasing contact time adsorption efficiency increased. It was also fundwith increasing amount of nanoclay adsorbent, efficiency increased. The results revealed that the results of this research for nanoclay adsorbent is closed to fit Ho et al and Lagergren kinetic and Freundlich isotherm Based on data obtained in this study it can be concluded that adsorption by nanoclay is an efficient and reliable method for cadmium removal from liquid solutions.
  Keywords: Nanoclay, Cadmium, Adsorption, Kinetic, Isotherm
 • Pages 127-134
  High level of nitrate in the water resources causes some health and environmental problems. The objective of this study was to remove nitrate from drinking water using modified natural clays. Natural clay (bentonite) was modified with HCl (2N), H2SO4 (2N) and H2SO4 (4N).Structure and morphology of bentonite was determined using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). Adsorption process was accomplished in a batch with emphasis on the effect of various parameters such as contact time, pH, adsorbent dosage and nitrate concentration on adsorption efficiency. In order to understand the adsorption process, equilibrium isotherms were also determined. The results showed that maximum nitrate adsorption achieved for adsorbent modified with H2SO4(4N)and optimum pH and contact time were found 4 and 60 min respectively. The obtained data showed the most correlation with Freundlich model. Finally, finding of this study suggested that the adsorbent modified with H2SO4 (4N) is a suitable and effective adsorbent to remove nitrate from drinking water.
  Keywords: Nitrate, Drinking Water, Adsorption, Clay, Acid, Montmorillonite
 • Pages 135-142
  Groundwater quality deterioration which originates from excessive pumping caused motivation of the identification of suitable area for groundwater harvesting. In this study, eight quality parameters e.g. Na, Ca, Mg, SO4, TDS, EC, CL and NO3 of Schuler standard along with water level drawdown and water transmissivity coefficient (T) were considered as decision criteria and were calculated using Analytical Hierarchy Process (AHP) method. Then raster data layers of criteria were prepared in GIS tools fuzzified using fuzzy membership function and criteria fuzzy layers decision were created by overlaying of fuzzy raster layers of criteria. As main goal of the paper, final layer of suitable area of water drinking harvest was categorized in five class containing poor, average, fairly good, good and very good levels. The results showed that 2.24, 28.08, 27.86, 28.17 and 13.63 percent of the aquifer area respectively are placed in the mentioned classes. Also a comparison was carried out between modeling results and drinking water wells in the aquifer. Results showed that the eastern parts of the plain have favorable conditions for water drinking exploitation.
  Keywords: Quality Parameters, Location of Drinking Water, Birjand Plain, GIS, FAHP