فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/16
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید سعید طباطبایی، روح الله کلهر، محمدرضا قمری، شقایق یوسفی، صفیه تقدم کنگی، الهام شاه بهرامی صفحه 65
  مقدمه
  امروزه توجه به کیفیت و اثربخشی عملکرد سازمانی از جمله عوامل تعیین کننده در تحقق برنامه های توسعه ای و رقابتی به شمار می آیند. این موضوع سبب گردیده تا مدیران در سال های اخیر به مسائل ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی و استفاده از الگوی تعالی سازمانی توجه بیش تری نمایند. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد بیمارستان مهر مشهد بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی بصورت مقطعی در سال 1390 در بیمارستان خصوصی مهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی EFQM که توسط کلیه مدیران مرکز تکمیل شد. روایی پرسشنامه بر اساس نظرخبرگان، و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ آزمون شده که 0/97 به دست آمد. یافته ها با استفاده از آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  این بیمارستان از 1000 امتیاز کل این الگو، 473/3 امتیاز(47/3 درصد) را کسب کرد که سهم بخش توانمندسازها 233 امتیاز و سهم بخش نتایج 240/3 امتیاز بود. در بخش توانمند سازها، بالاترین امتیاز (60/8%) مربوط به معیار مشارکت و منابع و کمترین امتیاز (32/3%) مربوط به معیار خط مشی ها و استراتژی ها بود. دربخش نتایج، بالاترین امتیاز (60/4%) مربوط به نتایج کلیدی عملکرد و کمترین امتیاز (40/5%) مربوط به نتایج مشتریان بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به اینکه عملکرد این بیمارستان در رده متوسط قرار می گیرد، به نظر می رسد تدوین برنامه ای کارا و اثربخش جهت ارتقاء عملکرد در این بیمارستان ضروری است. در ضمن به نظر می رسد چنانچه در این الگو به جنبه های بالینی و مراقبتی از بیمار توجه ویژه ای گردد این مدل می تواند به عنوان الگوئی جامع برای ارزیابی عملکرد موسسات درمانی مورد استفاده قرارگیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، الگوی تعالی سازمانی، بنیاد مدیریت کیفیت اروپا، بیمارستان
 • محمود نکویی مقدم، محمدرضا اکبری جور، محمدرضا امیراسماعیلی، محمدرضا بانشی، سعید گنجوی صفحه 74
  مقدمه
  هدف یک نظام تامین مالی کارا آنست که منابع کافی را برای دسترسی مردم به خدمات بهداشتی عمومی و مراقبتهای فردی فراهم آورده، به گونه ای که آحاد جامعه به دلیل عدم توانایی در پرداخت از برخورداری خدمات سلامت محروم و یا به دلیل پرداخت آن به سمت فقر کشانیده نشود. یکی از شاخص های مشارکت در تامین منابع مالی، میزان خانوارهای مواجهه شده با هزینه های کمرشکن سلامت می باشد. هدف این مطالعه سنجش میزان این شاخص در استان کرمان و شناخت عوامل موثر بر آن می باشد.
  روش کار
  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر با استفاده از داده های گذشته نگر انجام گردید. جامعه پژوهش حاضر شامل تمامی خانوارهای ساکن در استان کرمان در سال 1387 شمسی بود. نمونه پژوهش شامل 1480 خانوار بود. روش نمونه گیری از نوع تصادفی سیستماتیک بود که توسط مرکز آمار ایران به طور فصلی به تفکیک برای مناطق شهری وروستایی صورت می گیرد. داده های لازم برای این پژوهش از طرح آمارگیری هزینه – درآمد خانوارها سال 1387 کسب گردید. خانوارهایی که میزان مشارکت مالی آنها در نظام سلامت بیش از 40 درصد باقیمانده درآمد آنها بعد از کسر هزینه های معاش بود، در دسته خانوارهای دارای هزینه های کمرشکن محسوب گردیدند. به منظور شناسایی عوامل موثر بر بروز هزینه های کمرشکن از آزمون مربع کای و رگرسیون لجستیک استفاده گردید. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و SPSS 19 استفاده گردید، سطح معنی داری 95 درصد در نظر گرفته شد..
  یافته ها
  4/1 درصد از خانوارها با هزینه های کمرشکن سلامت مواجه شده بودند. خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای ساکن مناطق روستایی تقریبا 1/5 برابر بیشتر دچار هزینه های کمرشکن سلامت شدند. مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت با متغیرهای مصرف خدمات سلامت به ویژه خدمات بستری، سرپایی و دندانپزشکی ارتباط معنی دار داشت(P≥0/05).
  نتیجه گیری
  استفاده از خدمات دندانپزشکی، بستری و سرپایی(رادیولوژی، سونوگرافی، رادیوتراپی، اکوکاریوگرافی، MRI، تست ورزش، اندوسکوپی، نوار قلب و..) مواجهه با هزینه های کمرشکن سلامت را افزایش می دهد. یافته های این مطالعه بینش لازم برای برنامه ریزان و سیاستگذاران سلامت، در خصوص ویژگی ها و عواملی که خانوارها را در برابر هزینه های سلامت آسیب پذیرتر می نماید، فراهم نموده است.
  کلیدواژگان: محافظت مالی، هزینه های کمرشکن سلامت، عدالت در نظام سلامت، استان کرمان
 • فاطمه عطاالهی، محمد امین بهرامی، ام البنین آتش بهار، فرزانه رجالیان، حجت الله قرایی، عباس همایونی، الهام جمالی صفحه 86
  مقدمه
  حاکمیت بالینی چارچوبی است که سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت را موظف به رعایت اصول تعالی خدمات بالینی نموده و از این طریق آنها را در مقابل حفظ و ارتقای کیفیت خدماتی که ارائه می دهند پاسخگو می گرداند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش های استقرار حاکمیت بالینی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد بوده است.
  روش
  پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی، کاربردی است که در سال 1391 در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یزد انجام شده است. جامعه پژوهش شامل مدیران و کارشناسان حوزه معاونت درمان و بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بود. تعداد 12 نفر از این کارشناسان با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه باز با این کارشناسان، جمع آوری و به روش تحلیل محتوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس چالش های استخراج شده در چک لیستی وارد شده و توسط افراد مورد مصاحبه، جهت اولویت بندی در طیف 5 گزینه ای لایکرت امتیاز دهی شدند. پس از محاسبه میانگین امتیاز ها، مهم ترین چالش ها شناسایی گردیدند.
  یافته ها
  مهمترین چالش های استقرار حاکمیت بالینی در ابعاد مدیریت خطر، ممیزی بالینی، آموزش پرسنل، استفاده از اطلاعات، تعامل با بیمار، اثربخشی بالینی به ترتیب شامل کمبود اعتبارات (4.41)، کمبود اعتبارات برای آموزش ممیزی بالینی (4)، کمبود اعتبار برای آموزش پرسنل(4.41)، ناکافی بودن نیروی آموزش دیده (2.75)، نبود انگیزه مالی (4.16) و مستند سازی ناقص (4.23) می باشند.
  بحث و نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، استقرار طرح حاکمیت بالینی در بیمارستان های آموزشی مستلزم افزایش اعتبارات، آموزش نیروی متخصص، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط و بهبود زیر ساخت های مستند سازی می باشد.
  کلیدواژگان: حاکمیت بالینی، چالشها، پیاده سازی، مدیریت خطر، ممیزی بالینی، اثربخشی بالینی
 • حجت شیخ بردسیری، صادق اسکندر زاده، محسن امینی زاده، مهدیه سرحدی، غلام رضا خادمی پور، مرجان موسوی صفحه 95
  مقدمه
  حرفه های وابسته به پزشکی از جمله فوریت های پزشکی مشاغلی هستند که به علت ماهیت شغلشان درتماس مستقیم با بیمار یا مصدوم قرار دارند که آنها را در معرض خشونت محل کار مواجه می سازد. مطالعه مقطعی حاضر به منظور تعیین فراوانی خشونت محل کار وعوامل موثر در بروز این نوع خشونت در پرسنل فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی واز نوع مقطعی بود که در سال 92 انجام شد. نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام وتعداد آنها 200نفر بود. برای انجام پژوهش از پرسش نامه پژوهش گر ساخته برای این منظور استفاده گردید وبرای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شد.
  یافته ها
  از بین 155 نفر نمونه پژوهش 130 نفر(83/8درصد) حداقل یک بار در سال خشونت محل کار را تجربه کرده بودند. نتایج نشان داد از میان انواع خشونت بیشترین نوع خشونت مربوط به خشونت کلامی 105 نفر(67/7 درصد) بود و سایر انواع خشونت شامل، خشونت فیزیکی 35 نفر(22/58درصد)، خشونت فرهنگی 15 نفر (9/67 درصد) و خشونت جنسی (0درصد) می باشد. بحث و
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت سلامت عمومی کارکنان فوریت های پزشکی این مطالعه پیشنهاد می کند آموزش های اختصاصی برای پرسنل فوریت های پزشکی در زمینه کنترل خشونت انجام گیرد تا با شناسایی مهم ترین عوامل خشونت در محیط کارزمینه برخورد مناسب با بیمار و همراه آن در جهت کاهش فشارهای روانی، ارتقای سطح سلامت عمومی و کاهش فرسودگی شغلی مشارکت کنندگان کمک نماید.
  کلیدواژگان: فوریت های پزشکی، خشونت محل کار، خشونت شغلی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • مریم یعقوبی، محمدرضا ملکی، مرضیه جوادی صفحه 102
  مقدمه
  رشد روزافزون بیماران مزمنی که به حمایت دائمی نیاز دارند و کارکنانی که روزانه در معرض فشارهای روحی وروانی قرار می گیرند، به بیمارستان هایی نیاز دارد که به برنامه ارتقای سلامت به عنوان یک خدمت کلیدی و مهم توجه داشته باشند
  روش
  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با روش تطبیقی انجام شده است. به طوری که الگوهای ارتقای سلامت در قالب مطالعه تطبیقی موردبررسی قرار گرفت. روش گرد آوری اطلاعات، کتابخانه ای و ابزار تحلیل داده ها، تهیه جداول مقایسه ای برای انجام مطالعه تطبیقی بوده است.
  یافته ها
  به کمک مطالعه تطبیقی شش عامل (عوامل مربوط به جامعه، مدیریت، سیاستگذاری، تکنیک های اجرای پروژه، توسعه وانتشار، ارزیابی) به عنوان عوامل موثر برپیاده سازی بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت تعیین شد.
  نتیجه گیری
  برای ایجاد بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت، بیمارستان ها علاوه بر تدوین سیاست ارتقای سلامت و اطلاع رسانی(انتشار برنامه های ارتقای سلامت)، باید از تکنیک و ساختارهای مناسب استفاده نمایند، و در نهایت برای اجرای بهینه برنامه های ارتقای سلامت ارزیابی از برنامه ها صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت، بیمارستان، مطالعه تطبیقی
 • حسین صادقی، مهدی نصرتی، قهرمان عبدلی، لطفعلی عاقلی صفحه 112
  مقدمه
  در سال های اخیر رشد هزینه ها در بخش سلامت در تمام دنیا بسیار بیشتر و سریع تر از سایر بخش ها بوده است و این روند رو به رشد کماکان نیز ادامه خواهد داشت. تداوم این روند دولت ها را در تامین بودجه مورد نیاز برای بخش سلامت با تهدید جدی مواجه خواهد ساخت. علاوه بر این کیفیت ارائه خدمات توسط دولت ها مطلوب نیست و خدمات بخش خصوصی نیز بسیار پرهزینه است و منافع اجتماعی را برآورده نمی کند.
  روش بررسی
  یکی از راه هایی که برای غلبه بر این مشکل پیشنهاد شده است روش های سرمایه گذاری دولتی-خصوصی است. تئوری اقتصادی پیش بینی می کند که مشارکت بخش دولتی و خصوصی به نتایج بهتری منجر می شود. اما این موضوع دارای ابعاد بسیار زیاد و جنبه های گوناگونی است. با این وجود در این بررسی ما صرفا به چهار جنبه بنیان حقوقی، سیستم قضایی، اختیارات مسوولین و مقررات کنترل قیمت پرداخته ایم. برای این منظور از صاحب نظران این حوزه نظرخواهی صورت گرفته است.
  یافته ها
  در این بررسی وضعیت ایران به لحاظ مقررات کنترل قیمت در وضعیت بهتری قرار داشت و سایر مولفه ها شامل سیستم قضایی، اختیارات مسوولین و بنیان حقوقی وضعیت کمابیش مشابهی را دارا هستند. مقایسه میانگین نمره به دست در این بخش نشان می دهد که ایران از این حیث با کشورهای متوسط امریکای لاتین قابل مقایسه است. نتایج بررسی در بخش بیمارستانی نیز نشان می دهد 58% کاملا موافق هستند که شیوه تخصیص منابع بخش بیمارستانی مناسب نیست و 62% نیز مشارکت دولتی-خصوصی را در صورت فراهم بودن بسترهای لازم راهکار مناسبی برای بخش بیمارستانی می دانند.
  نتیجه گیری
  مشارکت دولتی-خصوصی در صورت فراهم بودن بسترهای لازم می تواند راهکار مناسبی برای بخش بیمارستانی ایران باشد. با این حال این مدل در قابلیت دوام خود و همچنین در تعمیم پذیری به عنوان یک الگو برای بخش سلامت کشور با چالش های جدی مواجه است
  کلیدواژگان: مشارکت دولتی، خصوصی، سرمایه گذاری، اقتصاد سلامت
 • وحیده جمشیدی گوهرریزی، مسعود پورکیانی صفحه 122
  مقدمه
  فناوری رادیوشناسه (RFID) یکی از فن آوری هایی است که با رشد سریع خود مورد پذیرش بسیاری از سازمان ها قرار گرفته است. با بهره گیری از این فناوری و توانایی های آن می توان، وجود برخی ریسک ها را در محوطه های عملیاتی کاهش داد. این مطالعه به بررسی معیارهای امکان پذیری فناوری رادیو شناسه جهت مدیریت کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان پرداخته است.
  روش ها
  تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان و مسئولین کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان تشکیل دادند که مشتمل بر50 نفر می باشند. برای سنجش امکان پذیری از پرسشنامه ای مشتمل بر 34 سوال با روایی 0/91 و پایایی 0/77 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار SPSS و آزمون های تی– استیودنت و کلموگروف اسمیرینوف استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان از امکان پذیری فنی، اقتصادی، قانونی و زمانی دارد زیرا آماره آزمون بیش از مقدار بحرانی آزمون و متوسط سطح مولفه های مذکور بالای70 درصد برآورد گردید. اما متوسط سطح مولفه امکان پذیری عملیاتی حدود60 درصد و آماره آزمون کمتر از مقدار بحرانی آزمون گردید که استفاده از فناوری رادیو شناسه از نظر عملیاتی امکان پذیر نخواهد بود.
  بحث و نتیجه گیری
  فناوری رادیوشناسه می تواند به اجرا در آید اما با توجه به مشکلات عملیاتی که این فناوری دارد لازم است روش ها و رویه های موجود تغییر یافته و سطح تحصیلات و مهارت کارکنان افزایش یابد
  کلیدواژگان: امکان پذیری، رادیوشناسه، مدیریت، کتابخانه ها
 • مهلا حیات بخش عباسی، لیا رنجبر، معصومه پریزاد، مهدی محمدی، بهناز افلاطونیان صفحه 130
  مقدمه
  از آنجا که وضعیت خدمات بیمارستانهای خصوصی و دولتی از دیدگاه بیماران مراجعه کننده به بیمارستانها حائز اهمیت می باشد مطالعه حاضر به منظور شناخت عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانهای خصوصی و دولتی توسط بیماران در شهر کرمان درسال 1391 انجام گرفته است.
  روش
  پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر به روش مقطعی انجام شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل بیماران بستری شده در بیمارستانهای خصوصی و دولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود که 220 نفر از آنهابا استفاده از نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای که شامل دو بخش بود، استفاده گردید. بخش اول شامل سوالات دموگرافیک و بخش دوم شامل سوالات تاثیر عوامل مختلف در مراجعه بیمار به بیمارستان است. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری کای دو، من ویتنی یو و آزمون t به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  اصلی ترین عوامل انتخاب بیمارستان های دولتی توسط دسترسی به پزشکان خبره، ارتباط خوب پزشک معالج با بیمار خود و حضور بر بالین وی، و ارتباط و شهرت پزشکان می باشد. اصلی ترین عامل انتخاب بیمارستان های خصوصی توسط بیماران دسترسی به پزشکان مجرب و کار ورزیده و درآمد بیمار می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعات مختلف از جمله این مطالعه حاکی از این است که عوامل متعددی در انتخاب مردم به سوی بیمارستان های دولتی و خصوصی نقش دارد. از جمله عوامل موثر در این زمینه می توان به وجود پزشکان مجرب، کادر پرستاری، برخورد پرسنل، هزینه، درآمد و غیره اشاره کرد. همچنین سایر عوامل مانند نزدیک بودن بیمارستان، ارتباط پزشک بر بالین بیمار، نظم و قانون، بهداشت و تمیزی محیط بیمارستان نیز در انتخاب قشر وسیعی از افراد جامعه موثر بوده است. این مطالعه برای سیاست گزاران و مدیران سلامت جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری برای بهبود و اصلاح خدمات بیمارستانی مفید خواهد بود.
  کلیدواژگان: عوامل موثر، انتخاب بیمارستانها، بیمارستانهای خصوصی، بیمارستانهای دولتی، کرمان
 • امیراشکان نصیری پور_محمدرضا ملکی_مینا ا نصاری صفحه 326
  مقدمه
  اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با افزایش قیمت حامل های انرژی، تغییری در هزینه هتلینگ بیمارستان ها ایجاد خواهد کرد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تغییر قیمت حامل های انرژی ناشی از هدفمندسازی یارانه ها بر هزینه هتلینگ مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد تهران انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بوده که به صورت موردی در سال های 1388 و 1389 انجام شد. جهت انجام این پژوهش از اطلاعات مستند موجود در واحد مالی بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران، شامل فیش های آب، برق و گاز و فیش های اینترنتی استفاده گردید. داده ها از طریق نرم افزار Excelجمع آوری و به وسیله نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 تحلیل گردید.
  نتا یج: در بیمارستان مورد پژوهش، هزینه هتلینگ در سال 1389، 49،424 میلیون ریال با اختلافی برابر با 4،938 (1/11%) بیشتر از سال 1388(44،485) و در زمستان 1388(18،829) با اختلافی برابر با 1،826(10%) بیشتر از زمستان 1389(17،003) بود. هزینه انرژی در 1389(1،372) با اختلافی برابر با 622 (83%) بیشتر از سال 1388(749) و در زمستان 1389(557) با اختلافی برابر با 348 (167%) بیشتر از زمستان 1388(209) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  هزینه هتلینگ در زمستان 1389 (بعداز اجرای هدفمندی یارانه ها) کاهش یافته است. این کاهش ناشی از تغییر رفتار در اقلامی غیر از حامل های انرژی شامل جبران خدمت، تعمیرات و نگهداری و مواد شوینده بوده است. به منظور جبران هزینه انرژی تحمیل شده، تدوین برنامه جامع مدیریت هزینه با لحاظ نمودن بعد اثربخشی در بیمارستان، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: بیمارستان، هزینه هتلینگ، حامل های انرژی، هدفمندسازی یارانه ها
|
 • Page 65
  Background
  Nowadays paying attention to quality and effectiveness of organizational performance is regarded among critical factors in achieving developmental and competitive programs. This has caused health managers to pay more attention to issues of health services quality improvement and applying organizational excellence model. The aim of the present study was to evaluate Mashhad Mehr hospital performance based on EFQM organizational excellence model.
  Method
  The present descriptive study was conducted cross sectional in 2011 at Mashhad Mehr Hospital. Data collection tool was EFQM organization Excellence Model questionnaire which was completed by all managers of the hospital. Validity and reliability of the questionnaire was confirmed by experts and cronbach alpha coefficient (0. 97) respectively. Resultswere analyzedusingdescriptive statistics.
  Results
  This hospital acquired 473. 3 scores (%47. 3) of total 1000 scores. Enabler''s factor achieved 233 scores and Results factor achieved 240. 3 scores. Among enabler factors the highest score (%60. 8) belongedto partnership and resources، and the lowest scores (%32/3) belonged to policy and Strategies. Among results the highest score related to key performance results (%60. 4) and the lowest score (%40/5) related to customer results. Discussion and
  Conclusion
  Since the performance of this hospital is at the medium level، it seems necessary to develop an effective and efficient plan for improving the performance of this hospital. Additionally، it seems the present model can be used as a comprehensive model for evaluating medical institutions provided that clinical aspects and patient care are taken into account.
  Keywords: Performance evaluation, Organizational Excellence Model, European Foundation of Quality Management (EFQM), Hospital
 • Page 74
  Introduction
  The main objective of an efficient financing system is to provide sufficient resources to ensure population access to public and personal health services in a way not to move people toward poverty due to inability to pay. One of the indicators of contribution in financing is the percent of households exposed to catastrophic health expenditures (CHE). The objective of the present study is measuring this indicator in kerman province and identifying its influential factors.
  Methods
  Present descriptive-analytical study was carried out using retrospective data. Study population consisted of all households living in Kerman province in 2008. Research sample consisted of 1480 households. Sampling method was systematic randomized which is carried out seasonally by Iran’s Statistics center separately for urban and rural areas. Data was extracted from 2008 households’ expenditure and income survey. Households whose financial contribution in health system was above% 40 of their residual income after paying for subsistence expenditures were regarded as households with catastrophic expenditures. In order to explore factors effective on CHE incidence, Chi square test and logistic regression was applied. Excel and Spss19 were applied for data analysis, significance level was regarded at 95 percent.
  Findings
  %4.1 of households were exposed to catastrophic health expenditures. Urban households were exposed to CHE 1.5 times more than their rural counterparts. CHE exposure had significant relationship with health services utilization particularly inpatient, outpatient and dental care services(p≥0.05).
  Conclusion
  Consuming dental services, inpatient and outpatient services (radiology, sonography, radiotherapy, echocardiography, MRI, exercise test, EKG and etc.) increases the probability of exposure to catastrophic health expenditures. Findings of this study have provided health policy makers and planners with insight on characteristics and factors which make households more vulnerable to health expenditures.
  Keywords: Financial protection, Catastrophic health expenditures, Health system equity, Kerman province
 • Page 95
  Introduction
  Professionals related to medicine emergency medicine system are among jobs that, result of situation jobs have direct with illness and injury encounter that their own wellbeing may cause violence in work place. The objective of this study is to determine the frequency of violence in work place and the effective factors on occurrence of this kind of violence in Emergency Medical personnel of Kerman University of Medical Science.
  Methods
  this research is a cross sectional – descriptive study,200 participants were selected randomly simple, which were selected using quota sampling. Using scale research making for combat of violence in work place, data were analyzed descriptive statistical.
  Results
  of 155 people of the sample 130 people (83.8%) have experienced violence in work place at least once a year. The results showed that, among the various kinds of violence the most frequent violence was the verbal violence (105 people, 67.7%), followed by physical violence (35 people, 22.5%), cultural violence (15 people 9.6%) and sexual violence (0%) reported.Discussion and
  Conclusion
  the result of this study showed that public training and Emergency Medical personnel training about violence control is necessary. And after identifying the most important violence factors in Emergency Medicalpersonnel in this study, the necessity of a revision in structures and providing various training courses about how to deal with patient and patient comrade in order to decrease the psychological stresses and to improve public health level and to decrease their occupational exhaustion.
  Keywords: Emergency Medical, work violence, Location job violence
 • Page 102
  Introduction
  Increasing ofchronic patients who need permanent support and staff who are daily exposed to psychological stressrequire hospitals which pay attention to health promotion plan as a key and important service.
  Methods
  This study is a descriptive - comparative study. So that, health promotion models in the form of comparative studies were included in the study. Data collection Method was library Tools for data analysis, is comparative tables.
  Findings
  By Comparative study 6 factor(social, policy making, management, publishing (information) and techniques for projects Implementation and evaluation)were identifiedasmain factor for implementation of health promotinghospitals.
  Conclusions
  To create a HPH, various dimensions and factors is efficient. The hospital must have regard to policy making, and issue of HpH planning, and for implementation of this planning must consider the appropriate projects techniques, finally evaluation of planning is necessary.
  Keywords: Health Promoting Hospital, Hospital, comparative study
 • Page 112
  Introduction
  During recent years, cost of health sector has grown rapidly and it seems this trend to continue which will threat government in providing required budget. In addition, while service quality by government in not desirable, services by private sector is highly costly and do not meet social benefits.
  Methods
  Public private partnership schemes are among the suggested ways to overcome these problems. Economic theory predicts that public private partnership could lead to better results. Although his issue is multidimensional problem, in our research we studied for topics including law base, juridical system, authorities’ responsibilities and price regulation.
  Results
  In our study we conclude that price regulation was in a better situation and other parameters including law base, juridical system and responsibility of authorities are somehow the same. Comparison between estimated score of Iran and Latin Amercan countries show that Iran could be ranked in the middle of the mentioned countries. The study in hospital sector shows that 58% agree that current budget allocation is not suitable and 62% of experts think that public private partnership would lead to better result if institutional base will be ready
  Conclusion
  If the regulatory and institutional framework of the country wil be improved, public private partnership would be a good aproach for investment in health sector of Iran.
  Keywords: Public Private Partnership, Investment, Health Economics
 • Page 122
  Background
  Radio Frequency Identification one of the technologies is with its rapid growth has been accepted by many organizations Taking advantage of this technology and its capabilities can reduce some of the risks of operating in the area. This study Reviews the Criteria feasibility for RFID technology for management of Kerman Medical Science University's Libraries is discussed
  Methods
  The research is the application and descriptive - survey. The populations of this research are experts and authorities Kerman Medical Science University's Libraries. Which are consists of 50 members. To assess the feasibility of the questionnaire consisted of 34 questions the validity of the 0.91 and Reliability were 0.77. To analyze the results of the questionnaire used SPSS software and t-test - Student and Kolmogerof esmirinof
  Results
  The results of the technical feasibility, Economic, Lawful, Operational, and Sequential because the test statistic exceeds the critical value test Average the component level above 70 percent were. But the average level Operational feasibility of the components About 60% And the test statistic is less than the critical value of the test The use of RFID technology in terms of operations would not be possible
  Conclusion
  RFID technology can be implemented however, due to operational problems that are technology it has changed the methods and procedures and Education and skill levels of employees increased.
  Keywords: Feasibility, RFID, Management, Library
 • Page 130
  Introduction
  Since the condition of hospital services is important from the perspective of patients referring to hospitals, this study was carried out to recognize factors influencing the choice of public and private hospitals to treat patients in Kerman in 2012.
  Methods
  The present descriptive – analytical study was carried out cross sectional. Statistical population consisted of hospitalized patients of private and public hospitals covered by Kerman University of Medical Sciences, of whom 220 were selected through random sampling. A questionnaire consisting of two parts was applied for data collection. The first part of the questionnaire included demographic questions and the second part contained questions on the effect of different factors on refereeing to hospital. Data were analyzed using statistical tests of chi square, Man withney u and T through SPSS ver 18 Alpha
  Results
  The most principal factors of choosing public hospitals by patients were access to skillful physicians, the good physician – patient relationship and presence on the bedside, and physicians relations and reputation. However, the most principal factors of choosing private hospitals were access to qualified and experienced physicians and patients income
  Conclusion
  The most important factor in selection of public and private hospitals by patients is the expert physicians. The hospital costs and patient’s income are also effective factors in the selection.
  Keywords: influential factors, hospital selection, private hospitals, public hospitals, Kerman