فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/01
 • تعداد عناوین: 26
|
 • کتایون احمدی، مسعود سلیمانی *، سعید کاویانی، احسان عارفیان، پرویز فلاح صفحات 243-253
  زمینه
  ریزRNAها، مولکول های کوچک تنظیمی غیر رمز کننده هستند که نقش های مهمی را در فرآیندهای مختلف زیستی همچون تکثیر، تمایز و آپوپتوزیس ایفا می کنند. کاهش بیان miR-29b1 در بسیاری از سرطان های انسانی، نشان دهنده نقش مهم این مولکول در تکامل بافتی و سرطان است. از آنجایی که القای آپوپتوزیس در سلول های سرطانی شاخص مهمی در درمان آن هاست، در این مطالعه تاثیر افزایش بیان miR-29b1 با استفاده از ساختار لنتی ویروسی بر القای آپوپتوز در رده سلولی پرومیلوتیک HL60 مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  افزایش بیان پایدار miR-29b1 با استفاده از ساختار لنتی ویروسی حاوی توالی پیش ساز miR-29b1 حاصل شد. سپس سلول های HL60 تحت تیمار ویروس قرار گرفتند. پس از 48 و 72 ساعت اثر آپوپتوتیک این miRNA، با استفاده از آزمون MTT، رنگ آمیزی با اتیدیوم بروماید و آکریدین اورنج، سنجش میزان کاسپاز 3 و فلوسایتومتری انکسین مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 13 و آزمون آماری t-test آنالیز شدند. مطابق انتظار، افزایش بیان miR-29b1 باعث افزایش در القای آپوپتوزیس گردید، به گونه ای که آپوپتوزیس در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل حدود 3 برابر افزایش نشان داد. آنالیز داده ها نشان از معنی دار بودن این افزایش نسبت به گروه کنترل بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این بررسی، miR-29b1 می تواند آپوپتوزیس را در رده سلولیHL60 القا کند. تحریک آپوپتوزیس به وسیله miRNAها می تواند یکی از بهترین و مناسب ترین راه ها برای القای مرگ در سلول های سرطانی باشد. نتایج به دست آمده از نقش سرکوب گری تومور miR-29b1 حمایت می کند، به گونه ای که miR-29b1 صناعی می تواند در آینده به عنوان یک درمان اپی ژنتیک جدید به-کار رود.
  کلیدواژگان: ریز RNA، miR، 29b1، آپوپتوزیس، HL60، کتور لنتی ویروسی
 • امیر منفردان، سیدمحمود طباطبایی *، ناهیده کریمیان فتحی، عظیم رضامند صفحات 254-262
  زمینه
  لوسمی های 4MLL-AF مثبت در حدود 70-50 درصد لوسمی های حاد لنفوئیدی کودکان و حدود 5 درصد لوسمی های حاد لنفوئیدی نوجوانان و بالغین را شامل می گردد. علی رغم پیشرفت های اخیر در درمان بدخیمی های خونی کودکان به ویژه لوسمی لنفوسیتی حاد، به نظر می رسد نتایج ضعیفی از درمان این نوع بدخیمی حاصل می شود، شاید دلیل این نکته عدم شناخت کافی و مناسب از الگوی ژنتیکی پروتئین های نوترکیب ناشی از جابجائی های کروموزومی باشد. در این مطالعه سعی شده است از دیدگاهی خاص به بررسی اختلال شایع کروموزومی (4،11)t پرداخته شود: به علت نبود آمار دقیق این نوع جابجائی ها در کشور، آمار قابل قبول ارائه شود؛ درصد شیوع انواع ایزوفرم های درگیر در ژن نوترکیب 4MLL-AF بیان گردد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مورد- شاهدی، از 36 بیمار مبتلا به ALL در فاصله سنی 4 ماه الی 11 سال، نمونه گیری از خون پیرامونی به عمل آمد و RNA توتال استخراج و cDNA از آن تهیه گردید. آنگاه cDNA جهت تکثیر در دو مرحله وارد واکنش PCR وNested PCR شد. پس از انجام الکتروفورز محصولات حاصل در کنار کنترل داخلی مقایسه و آنالیز گردیدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیان ژن نوترکیب4MLL-AF در محدوده ی سنی 4 الی 12 ماه بیشترین مقدار را در مرحله دوم و توسط (Nested PCR) داراست. همچنین بیشترین فراوانی ایزوفرم درگیر در ژن های نوترکیب در همان محدوده سنی، ایزوفرم 11e-4e با 13/0 می باشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بررسی اختلالات و جابجائی های کروموزومی با استفاده از روش های مولکولی مناسب ترین و دقیق ترین روش برای مشخص کردن ویژگی های کروموزومی بیماران مبتلا به لوسمی حاد به ویژه لوسمی حاد لنفوئیدی باشد.
  کلیدواژگان: لوسمی های حاد لنفوئیدی کودکان، ژن جوششی 4MLL، AF، Nested PCR
 • مینا پیراینده، راضیه نظری، محمدرضا ذوالفقاری، محمد ارجمندزادگان *، اعظم احمدی، مانا شجاع پور، فریبا رجبی صفحات 263-271
  زمینه
  سرعت رشد سلولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس وابسته به رونویسی rRNA است که در مایکوباکتریوم توسط ژن carD کنترل می-شود. هدف این تحقیق، ارزیابی حفاظت در ترادف ژن carD و استفاده از آن در تشخیص سریع سویه های کلینیکی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی متفاوت است.
  مواد و روش ها
  ژنوم تخلیص شده 38 سویه بالینی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس با الگوی مقاومت دارویی مختلف انتخاب شدند. پرایمرهای مورد نظر، با تعیین ژن های بالادست و پایین دست جهت تکثیر کامل ژن carD طراحی و با نرم افزارهای مربوطه ارزیابی شدند. با محاسبه دمای ذوب، دمای اتصال و برنامه PCR تنظیم شد. وجود ژن تکثیر شده با کمک الکتروفورز تایید گردید. ژن، خالص سازی شده و مورد سکانس (توالی یابی) قرار گرفت.
  یافته ها
  بررسی نتایج تعیین توالی نشان داد که ژن carD در نمونه های مختلف کلینیکی و سویه استاندارد، یکسان بوده و الگوی مشابه ای دارد. در این تحقیق مشخص گردید که دامین TRCF درمنطقه N ترمینال پروتئین carD در سویه های مورد مطالعه کاملا حفاظت شده است.
  نتیجه گیری
  این تحقیق، اولین مطالعه روی ژن card در سویه های بالینی می باشد. نتیجه سکانس، تعیین کننده وجود حفاظت در این ژن بود. با توجه به اهمیت این ژن در زندگی باکتری و عدم تغییر در توالی آن، در مطالعات آینده این ژن به عنوان هدفی مناسب برای تشخیص سریع و نیز طراحی یک مهار کننده ضد میکوباکتریوم پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، ژن CarD، سکوئنس
 • خدیجه احمدی، احمد فرج زاده شیخ *، جلال مردانه، فرزان مدرسی، سعید شجاع صفحات 272-279
  زمینه
  انتروباکتر ساکازاکی باسیلی گرم منفی، بی هوازی اختیاری و متعلق به خانواه انتروباکتریاسیه است که به عنوان پاتوژن فرصت طلب مهم مطرح و سبب بیماری های مختلف از جمله سپسیس، مننژیت، انتروکولیت نکروزان و باکتریمی در نوزادان می گردد. هدف از این بررسی شناسایی انتروباکتر ساکازاکی در نوزادان مبتلا به سپسیس با استفاده از PCR بر روی ژن 16S ribosomal RNA بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی طی شهریور 1390 تا اردیبهشت 1391، بر روی تعداد 405 نمونه خون از نوزادان مشکوک به سپسیس بستری در بیمارستان ابوذر شهرستان اهواز انجام گردید. از هر نوزاد پیش از دریافت آنتی بیوتیک 5/0 میلی لیتر نمونه خون در لوله های CBC حاوی EDTA جمع آوری و در فریز 20- به منظور انجام آزمایش PCR ذخیره گردید. به منظور تکثیر توالی DNA ژن 16S ribosomal RNA باکتری انتروباکتر ساکازاکی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتیجه واکنش PCR بر روی ژن 16S rRNA انتروباکتر ساکازاکی به منظور شناسایی این ارگانیسم در نمونه خون تمام بیماران منفی بود. کشت خون در 8 (4/1 درصد) بیمار از نظر استرپتوکوکوس آگالاکتیه مثبت بود.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که انتروباکتر ساکازاکی یک فرصت طلب با قدرت بیماری زایی بالا می باشد، انجام مطالعات گسترده تر در گروه های در معرض خطر ارزش زیادی دارد و به منظور دستیابی به این مهم از چندین روش تشخیصی کارآمد و مطالعه روی جمعیت بزرگ تری می باشد. از سویی دیگر استفاده از چندین روش تشخیصی با حساسیت و ویژگی بالا در تشخیص موارد بیشتر عفونت ناشی از این باکتری ضروری است.
  کلیدواژگان: انتروباکتر ساکازاکی، نوزاد، سپسیس، PCR
 • محسن رضازاده، رسول یوسفی مشعوف، حسین سرمدیان، احسان الله غزنوی راد * صفحات 280-289
  زمینه
  افزایش شیوع استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) در جوامع مختلف به روشنی دیده می شود و این مسئله درمان بیماران مبتلا به عفونت های ناشی از این باکتری را با مشکلات جدی مواجه کرده است. بنابراین این بررسی با هدف مقایسه روش های فنوتیپی (روش دیسک دیفیوژن) و ژنوتیپی (روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) جهت تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) جدا شده از بیماران بیمارستان مرکزی شهر اراک انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این بررسی توصیفی مقطعی تعداد 100 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس درمدت یکسال از بیماران بیمارستان مرکزی شهر اراک جداسازی و مورد آزمایش قرار گرفت. ابتدا حساسیت نمونه ها نسبت به دیسک سفوکسیتین و اگزاسیلین به روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. سپس وجود ژن mecA در سویه های مذکور با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) ارزیابی شد و یافته ها از نظر حساسیت و ویژگی با هم و با استفاده از نرم افزارSPSS ویرایش 15 و آزمون کای دو مقایسه گردید.
  یافته ها
  از 100 نمونه جدا شده از بیماران، 75 (75 درصد) نمونه به روش اگزاسیلین دیسک دیفیوژن، نسبت به اگزاسیلین مقاوم بودند، اما در روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن، 83 (83 درصد) نمونه نسبت به سفوکسیتین مقاومت داشتند، که البته سه نمونه مقاوم بدون ژن mecA بودند، در روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، 80 نمونه (80 درصد) دارای ژن mecA گزارش شد. که به ترتیب دارای حساسیت و ویژگی 75/93، 100، 100 درصد و100، 85، 100 درصد بودند.
  نتیجه گیری
  یافته ها، بیانگر این است که روش اگزاسیلین دیسک دیفیوژن هرچند روشی فنوتیپی و ساده می باشد اما نسبت به روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) از حساسیت کمتری برخوردار است و جهت شناسایی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) روشی قابل اطمینان نمی باشد. همچنین وجود سویه هایی با مقاوم نسبت به سفوکسیتین بدون ژن mecA، احتمالا بیانگر بروز نوع دیگری از مقاومت و یا بروز نوعی موتاسیون در استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت به متی سیلین، دیسک دیفیوژن، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • مهرالسادات علوی، فرشید قیصری، مهدی حقیقت افشار، محمدعلی اخوت، پیمان رضایی، علیرضا توتونچی، محمد عاطفی * صفحات 290-297
  زمینه
  در سال های اخیر پژوهش های گسترده ای در زمینه فن آوری های نوین برای متوقف کردن خون ریزی های شدید صورت گرفته که در نهایت ترکیب موثری از نوعی کانی به نام زئولیت معرفی گردیده است. دو کانی بنتونیت و هالوئیزیت معادن بسیار فراوانی در ایران دارند و خواص انعقادی ترکیب آن ها در چندین بررسی به اثبات رسیده است. در این مطالعه اثر گاز نوترکیب حاوی کانی های بنتونیت و هالوئیزیت بر زمان انعقاد خون و ترمیم زخم در موش های صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، گاز استریل جدید از مخلوط دو کانی بنتونیت و هالوئیزیت تهیه گردید و با وازلین طبی بهداشتی ترکیب شد. در نهایت اثر گاز بر روی زخم های ایجاد شده در نمونه موش آزمایشگاهی نژاد ویستار و فرآیند ترمیم زخم مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و آزمون های T و غیرپارامتری Mann-Whitney استفاده گردید. اختلاف های با (05/0>P) به عنوان معنی دار در نظر گرفته شدند.
  یافته ها
  در فاز اول، مطالعه بر روی 40 نمونه خونی دم موش انجام شد. زمان انعقاد در نمونه های گروه کنترل 12/19±31/81 ثانیه و در گروه مورد مطالعه با بنتونیت- هالویزیت معادل 18/2±2/33 ثانیه گزارش گردید. در فاز دوم، زمان ترمیم کامل زخم مورد مطالعه قرار گرفت که در نمونه های گروه کنترل بین 9 تا 13 و در گروه تیمار شده با گاز استریل ترکیبی جدید بین 5 تا 6 روز مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  بنابر یافته های این بررسی، استفاده موضعی از گاز استریل جدید ترکیب شده با کانی های بنتونیت و هالوئیزیت در کاهش زمان انعقاد و ترمیم زخم تاثیر قابل ملاحظه ای دارد.
  کلیدواژگان: گاز استریل، بنتونیت، هالوئیزیت، ترمیم زخم، زمان انعقاد
 • محمد جواد فاطمی *، محمد پگاه مهر، امیراسدالله خواجه رحیمی، مهناز چهاردولی، شهرزاد تقوی، شبنم مصطفوی، مریم سخایی، پگاه نفر صفحات 298-306
  زمینه
  پانسمان های مختلفی برای زخم ها استفاده می شود. یک مورد از این زخم ها، زخم محل دهنده پیوند پوست است. پانسمان های مختلفی برای تسریع ترمیم و بهبود نتایج دراز مدت زخم محل دهنده پیوند پوست معرفی شده است. هدف این مطالعه به کارگیری روش های پانسمان سنتی (گاز وازلین)، مدرن (ملولین) و پلی اتیلن جهت مقایسه آن ها از نظر میزان ترمیم زخم و هزینه مصرفی طی درمان بوده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه ای حیوانی، سه نوع پانسمان مختلف پلی اتیلن، گاز وازلین و ملولین برای پانسمان محل دهنده پیوند پوست استفاده شدند. 30 رت به سه گروه ده تایی تقسیم و در همه آن ها یک قسمت از ناحیه پشت با درماتوم، پوست با ضخامت ناقص به ابعاد تقریبی 5×5 سانتی متر برداشته شد. ابعاد زخم با نرم افزار Image J اندازه گیری شد. در هر گروه از یکی از روش های نام برده برای پانسمان استفاده شد. در روزهای سوم، ششم، نهم، و دوازدهم با عکسبرداری دیجیتال و اندازه گیری زخم با همان برنامه نرم افزاری، سرعت ترمیم زخم تعیین شد. نتایج در سه گروه باهم مقایسه گردید.
  یافته ها
  متوسط سطح زخم در گروه پانسمان شده با گاز وازلین، در پایان روز دوازدهم برابر 44/0±72/0 سانتی متر مربع می باشد و این میزان در گروه پانسمان شده با پلی اتیلن برابر با 75/0±68/0 سانتی متر مربع و در گروه پانسمان شده با ملولین برابر با 17/0±14/0 سانتی متر مربع می باشد. بنا بر یافته ها، سطح زخم در روز سوم در پانسمان وازلین کمتر از سایر پانسمان ها بود. در روز ششم و نهم کمترین سطح زخم مربوط به پانسمان ملولین بود. در روز 12 نیز کمترین سطح زخم مربوط به پانسمان ملولین بود. اما تنها اختلاف معنادار بین پانسمان ملولین و پانسمان وازلین مشاهده شد (04/0>P).
  نتیجه گیری
  پانسمان های پلی اتیلن با توجه به هزینه بسیار کم و سرعت ترمیم مناسب، به عنوان پانسمانی مناسب توصیه می شوند.
  کلیدواژگان: پانسمان زخم، ترمیم زخم، محل دهنده پیوند پوست، ملولین، پلی اتیلن، گاز وازلین
 • میثم موسوی، امیر جلالی*، فرزانه کیانی پور، امیر سیاهپوش، احمد فرج زاده شیخ صفحات 307-317
  زمینه
  گیاه گل گاوزبان (Echium amuenum) دارای آلکالوئیدهای پیرولیزیدین با اثرات شناخته شده سمیت کبدی و موتاژنیسیته می باشد. بر همین اساس در این تحقیق اثرات جهش زایی احتمالی عصاره ی متانولی سر شاخه های گلدار آن، با استفاده از تست ایمز بررسی شد.
  مواد و روش ها
  عصاره گیری با روش خیساندن در متانول به مدت 48 ساعت انجام شد. عصاره گیاه از نظر آلودگی به آفلاتوکسین B1 و حضور اسیدآمینه هیستیدین به روش TLC مورد ارزیابی قرار گرفت. MIC (minimum inhibitory concentration) کمترین غلظت مهار رشد میکروبی) با روش رقت لوله ای تعیین شد. برای بررسی اثرات جهش زایی، از آزمون ایمز با استفاده از سویه ی سالمونلا تیفی موریم 100TA، استفاده شد. ژنوتیپ سویه با استفاده از فاکتورهای عدم سنتز هیستیدین، حضور فاکتور R، موتاسیون rfa و موتاسیون uvrB تائید شد. در این تحقیق از 4 غلظت 25/0، 5/0، 75/0 و 1 میلی گرم بر میلی لیتر (غلظت های کمتر از 1/0 MIC گل گاوزبان) کنترل مثبت (سدیم آزید) و کنترل منفی (متانول) در حضور و عدم حضور آنزیم های کبدی استفاده شد.
  یافته ها
  در 4 غلظت بررسی، تغییر معنی داری در کلنی برگشتی نسبت به کنترل منفی مشاهده نشد. همچنین در حضور آنزیم های کبدی، تغییر معنی داری در تعداد کلنی ها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، به نظر می رسد که این گیاه پرمصرف در طب سنتی، فاقد اثر موتاژنیک و نیز سمیت ژنی در مقادیر معمول مصرف است.
  کلیدواژگان: جهش زایی، تست ایمز (Ames test)، گل گاوزبان (Echium amuenum)، سالمونلا تیفی موریوم TA100
 • حسین سرمدیان، فرشیده دیدگر *، رضا قاسمی خواه صفحات 318-325
  زمینه
  تب مالت یکی از مهم ترین مسایل بهداشتی جهان است که شیوع آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در حال افزایش است. این بیماری تظاهرات بسیار متنوعی را ایجاد می کند و اثر واضحی بر نیروی کار انسانی دارد. تب مالت از بیماری های آندمیک ایران می باشد. درمان ترکیبی در تب مالت منجر به بهبود علایم و کوتاه شدن دوره ی علامت دار بیماری شده، میزان عود و مقاومت دارویی را کاهش می دهد.با توجه به استفاده ار ریفامپین در درمان سل و ضرورت درمان آلترناتیو در مناطق آندمیک سل و تب مالت در این مطالعه، ریفامپین داکسی سیکلین را با رژیم سیپروفلوکساسین و داکسی سیکلین در عود تب مالت مقایسه گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک کار آزمایی بالینی است که در آن 90 بیمار تب مالت بالای 17 سال بر اساس معیارهای ورود به مطالعه، در سال های 1387-1384 در دو درمانگاه بیماری های عفونی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اراک بررسی شدند. بیماران به طور تصادفی به 2 گروه تقسیم شدند، بیماران در گروه DR، رژیم درمانی داکسی سیکلین 100 میلی گرم 2 بار در روز و ریفامپین 300 میلی گرم 2 بار در روز به مدت 8 هفته و در گروه CD، داکسی سیکلین 100 میلی گرم 2 بار در روز و سیپروفلوکساسین 500 میلی گرم 2 بار در روز را به مدت 8 هفته دریافت کردند. بیماران از نظر بهبود علایم، عوارض دارویی و یافته های آزمایشگاهی در طی دوره ی درمان و تا 6 ماه بعد بررسی شدند.
  یافته ها
  در این بررسی به طور کلی میزان عود در 2 گروه درمانی مشابه بود.در گروه DR در 5/4 درصد و در گروه CD2/3 درصد بیماران عود داشتند که اختلاف معنی داری در نتایج درمانی وجود نداشت (168/0=P).عوارض دارویی در هر دو گروه خفیف و اختلاف قابل ملاحظه ای نداشت و در هیچ کدام از دو گروه منجر به قطع درمان نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان عود یکسان دو رژیم DR و CD در درمان تب مالت و همچنین استفاده از ریفامپین در مناطق با شیوع بالای سل، رژیم سیپروفوکساسین- داکسی سیکلین به عنوان یک رژیم مناسب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: داکسی سیکلین، ریفامپین، سیپروفلوکساسین، عود تب مالت
 • احسان الله غزنوی راد *، علیرضا آموزنده نوباوه صفحات 326-335
  زمینه
  در این تحقیق روش های مولکولی موجود جهت تیپ بندی اپیدمیولوژیک استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین مانند روش الکتروفورز در ژل با میدان الکتریکی ضربان دار (PFGE)، تیپ بندی بر مبنای توالی یابی لوکوس های چندگانه (MLST)، تیپ بندی بر مبنای توالی یابی ژنی پروتئین A (Spa) Staphylococcus aureus protein A typing، تیپ بندی به روش واحد تکراری مستقیم (dru)Direct repeat unit typing و بررسی تنوع در کاست کروموزومی (SCCmec)Staphylococcal Cassette Chromosome mec از نظر قدرت تمایز مقایسه شده اند.
  مواد و روش ها
  از 389 ایزوله که قبلا بررسی اپیدمیولوژیکی مولکولی بر روی آن ها انجام شده بود 61 نمونه غیرتکراری انتخاب و تحت تیپ بندی با الکتروفورز در ژل با میدان الکتریکی ضربان دار و تیپ بندی به روش واحد تکراری مستقیم قرار گرفتند. شاخص تمایز سیمپسون جهت تعیین قدرت تمایز هر روش و ضریب اتورگرسیون جهت تعیین قدرت تیپ بندی محاسبه گردید.
  یافته ها
  61 سوش مورد مطالعه به ترتیب با روش PFGE، MLST، spa، SCCmec و dru به 7، 6، 6، 12 و 19 تیپ تقسیم شدند. ارزیابی قدرت تمایز برای هر روش طبقه بندی با شاخص تنوع سیمپسون روش های dru و PFGEرا به عنوان بیشترین قدرت تمایز تعریف کرد.
  نتیجه گیری
  با این مطالعه می توان این گونه نتیجه گیری کرد که اگرچه تیپ بندی با روشdru روشی با قدرت تمایز بالا، ارزان و آسان جهت بررسی اپیدمیولوژیک سویه های استاف اورئوس مقاوم به متی سیلین از تیپ 239ST می باشد ولی استفاده از ترکیب این روش ها مثل (dru و PFGE) می تواند نتایج بهتری را جهت ارزیابی عفونت های بیمارستانی ارائه دهد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، مقاومت به متی سیلین، الکتروفورز در ژل با میدان الکتریکی ضربان دار، مقایسه روش های مختلف تیپ بندی ملکولی
 • منیره مجلسی نصر، فاطمه جباری، مسعود آل بویه *، پریسا ترابی، مهدی بلوایه، محمدرضا زالی صفحات 336-344
  زمینه
  سطوح، امکانات و تجهیزات مورد مصرف در تهیه غذا در گسترش پاتوژن های منتقله از غذا به عنوان یک نگرانی اصلی در بیمارستان ها مطرح می باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی نقش ادوات طبخ در انتقال پاتوژن های مهم مسئول عفونت های بیمارستانی و بیماری های منتقله از مواد غذایی در مواد غذایی بیمارستانی یکی از بیمارستان های شهر تهران است.
  مواد و روش ها
  طی 3 مرحله نمونه برداری مستقل، از ابزار و وسایل پرکاربرد مصرفی، هر نمونه از نظر آلودگی باکتریایی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مربوط به ادوات طبخ از طریق سواب استریل جمع آوری و بلافاصله پس از انتقال در لوله های استریل، تحت کشت در محیط اختصاصی باکتری های گرم منفی و محیط عمومی قرارداده شدند. آلودگی کلی باکتریایی هر نمونه و نوع باکتری ها، توسط آزمون های تشخیصی باکتری شناسی طبق استانداردهای موجود تعیین گردید.
  یافته ها
  از میان نمونه های مورد بررسی ادوات طبخ، آلوده ترین نمونه ها مربوط به نمونه های تخته کار و مخلوط کن (به ترتیب 38 و 35 درصد) بود. مهم ترین باکتری های جدا شده از این نمونه ها مربوط به گونه های انتروباکتریاسه، استافیلوکوکوس اورئوس، گونه های باسیلوس و کلبسیلا پنومونیه بودند که هم خوانی بالایی با جدایه های باکتریایی مواد غذایی مرتبط با آن ها نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله از این مطالعه با تاکید بر بالا بودن سطوح آلودگی میکروبی در مواد غذایی بیمارستانی و ادوات طبخ مرتبط با آن ها در بیمارستان تحت مطالعه، عدم رعایت طبخ صحیح و نکات بهداشتی وسایل طبخ در امر تهیه و توزیع غذاهای بیمارستانی را در این بیمارستان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: آلودگی باکتریایی، موادغذایی بیمارستانی، وسایل طبخ، HACCP
 • بهروز اکبری آدرگانی *، سهیل اسکندری، حنانه کلارستانی نژاد صفحات 345-357
  زمینه
  امروزه پیامدهای دریافت یون های فلزی و به ویژه فلزات سنگین بر سلامت انسان و محیط زیست و همچنین مخاطرات ناشی از مصرف فراورده های دریایی که این قبیل یون ها را به صورت تجمع یافته در خود دارند، بسیار مورد توجه است. هدف از این مطالعه کاربردی- تحقیقی تعیین غلظت برخی از عناصر فلزی (شامل نیکل، آهن، وانادیم، کبالت، کروم، نقره، کادمیم، لیتیم و باریم) در میگوی ببری سبز صید شده از آب های خلیج فارس بوده است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 21 نمونه میگوی ببری سبز از 7 منطقه صیادی در بندر بوشهر، بندر ماهشهر و بندرعباس جمع آوری و بلافاصله در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از آماده سازی نمونه ها مطابق روش مرجع AOAC، جهت تعیین غلظت یون های فلزی از روش طیف بینی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد به جز در مورد وانادیم، میانگین غلظت تمامی عناصر در عضله میگو بیش از پوست آن ها بود. همچنین در میانگین غلظت کبالت و لیتیم موجود در پوست و عضله میگو اختلاف معنی داری وجودداشت (05/0>P). میانگین غلظت کلیه عناصر اندازه گیری شده هم در عضله و هم در پوست میگو در بندر بوشهر در مقایسه با دو بندر دیگر بیشتر بودکه نمایانگر آلودگی بالقوه بیشتر این بندر به فلزات مذکور می باشد.
  نتیجه گیری
  مقایسه میانگین غلظت یون های فلزی در عضله میگو با مقادیر خطوط راهنمای تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که غلظت تمامی عناصر مورد بررسی کمتر از حد مجاز بوده و برای سلامت مصرف کننده مخاطره ای ندارد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، تجمع زیستی، میگوی ببری سبز، خلیج فارس
 • احمد بدیعی نژاد، مهدی فرزادکیا*، میترا غلامی، احمد جنیدی جعفری صفحات 358-367
  زمینه
  آب های زیرزمینی، منبع اصلی تامین آب شرب شهر شیراز را تشکیل می دهند. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت منابع آب شرب زیرزمینی شهر شیراز، تعیین پراکندگی مکانی شاخص های کیفی و تهیه نقشه های کیفی آب های زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 110 نمونه آب از 55 حلقه چاه در دو فصل پر بارش و کم بارش برداشته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. شاخص های کیفی شیمیایی مورد مطالعه شاملpH، کل جامدات محلول، کلراید، سولفات، سدیم، سختی و نیترات بود که مطابق با روش های کتاب استاندارد متد مورد آزمایش قرار گرفتند. از نرم افزار Arcview GIS ویرایش 3/9 و روش درون یابی جهت تهیه نقشه کیفی آب های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان pHآب تمام مناطق در محدوده مطلوب 7 تا 5/8 بود. غلظت سولفات آب اکثر چاه ها در حد مطلوب قرار داشت. بر اساس نقشه پهنه بندی، آب های زیرزمینی همه نقاط دشت شیراز در دسته بسیار سخت طبقه بندی می شدند. همچنین بیشترین غلظت نیترات در بخش جنوب شرقی و مرکزی این دشت مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نقشه کیفی نهایی آب های زیرزمینی مشخص نمود کیفیت آب های زیرزمینی از غرب دشت شیراز به طرف شرق در حال کاهش است. 6/4 درصد آب های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه دارای کیفیت مطلوب، 9/7 درصد کیفیت خوب، 7/27 درصد کیفیت متوسط، 4/48 درصد کیفیت متوسط تا ضعیف و 3/11 درصد (که در بخش جنوب شرقی دشت واقع شده است) دارای پایین ترین کیفیت بوده است.
  کلیدواژگان: کیفیت آب، آب زیرزمینی، دشت شیراز، GIS
 • نادر زرین فر*، حسین سرمدیان، اکرم اسماعیلی صفحات 368-376
  زمینه
  کلستریدیوم دیفیسیل عامل اصلی اسهال ناشی از آنتی بیوتیک در سیستم بیمارستانی است و امروزه استفاده از پروبیوتیک برای پیشگیری و درمان اسهال و کولیت ناشی از آنتی بیوتیک در حال افزایش است. در این مطالعه تاثیر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کواگولانس در پیشگیری از اسهال و کولیت ناشی از آنتی بیوتیک مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی دو سوکور، 300 بیمار بستری در بیمارستان ولی عصر (عج) اراک که تحت درمان آنتی بیوتیکی قرار داشتند، با توجه به معیارهای ورود و خروج مطالعه، به صورت تصادفی به دو گروه مورد (قرص پروبیوتیک، 100میلی گرم در روز) و شاهد (پلاسبو) تقسیم شدند. مداخله مورد نظر از زمان شروع درمان آنتی بیوتیکی تا یک هفته پس از قطع آن ادامه داشت. به همه بیماران اطلاعاتی از علائم کولیت داده شد و علائم بالینی کولیت و بروز اسهال احتمالی و نتایج تست بررسی توکسین کلستریدیوم در مدفوع بیماران مبتلا به اسهال در دو گروه مورد و شاهد ثبت و مقایسه گردید. بعد از جمع آوری داده ها، اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 با استفاده از آزمون های آماری مناسب تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  اسهال ناشی از آنتی بیوتیک در گروه مورد و شاهد به ترتیب 10 نفر (6/6 درصد) گروه پروبیوتیک و 16 نفر (6/10 درصد) بود. میزان بروز اسهال و تعدد نمونه های مدفوع آلوده به کلستریدیوم دیفیسیل بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. تعداد موارد مبتلا به علائم کولیت ناشی از آنتی بیوتیک در گروه مورد و شاهد به ترتیب 34 نفر (8/22 درصد) و 86 نفر (57 درصد) بود که به صورت معنی داری در گروه مورد کمتر بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس تاثیر معنی داری در کاهش اسهال ناشی از آنتی بیوتیک نداشته اما پروبیوتیک باسیلوس کواگولانس می تواند سبب کاهش علائم کولیت ناشی از مصرف آنتی بیوتیک گردد.
  کلیدواژگان: کلستریدیوم دیفیسیل، کولیت، پروبیوتیک، آنتی بیوتیک
 • محمدحسن شاه حسینی *، شکوفه بگلری، منصور بیات، الهام مسلمی، محمد قهری صفحات 377-390
  زمینه
  نبود کنترل داخلی در پژوهش های انجام گرفته در زمینه PCR های تشخیصی محدودیتی مهم محسوب می گردد. به کارگیری تکنیک های آزمایشگاهی حساس و اختصاصی همچون PCR در تشخیص کریپتوکوکوزیس، ضروری است. روش های متنوعی برای تشخیص این قارچ بیماری زا وجود دارد. به طورکلی روش های مبتنی بر کشت، تکنیک های وقت گیر با حساسیت پایین هستند و نیازمند امکانات و تجربه کافی برای تفسیر نتایج می باشند و همچنین روش های رنگ آمیزی نیزحساسیت لازم را ندارند. در نتیجه روش های مولکولی از جمله PCR، تکنیک های مناسب تری برای شناسایی هستند. هدف این مطالعه طراحی و ساخت کنترل داخلی تکثیری پلاسمیدی (IAC) جهت شناسایی ممانعت کننده ها در آزمایش PCR کریپتوکوکوس نئوفورمنس (C.neo) و کاربردهای آتی در لابراتوارهای روتین تشخیصی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این بررسی برای ساخت کنترل داخلی، ابتدا پرایمرهای ویژه آزمایش PCR، بر مبنای هدف ژنی 16S rRNA جهت تشخیص مولکولی، بهینه و سپس حساسیت و ویژگی مشخص شد. پرایمرهای مرکب (Composite Primer) برای IAC-C.neo نیز طراحی، تکثیر و سپس کلون گردید. IAC-C.neo تکثیر شده در پلاسمید pTZ57R الحاق و در باکتری اشریشیا کلی JM107 ترانسفورم و کلون گردید. تعداد حداقل IC در هر واکنش PCR با رقیق سازی و همچنین طیف پاسخ PCR همراه با IC مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  اندازه محصول تشخیصی C.neo با پرایمرهای اختصاصی آن برابر با bp 415 و محصول IAC-C.neo برابر با 661 جفت باز بود، که از نظر اندازه، اختلاف مطلوب (246 جفت باز) را با هم دارند. تعداد حداقل IC در هر واکنش 1000 عدد تعیین شد. حداقل و حداکثر حساسیت آزمایش PCR همراه با IC برای DNA کریپتوکوکوس نئوفورمنس بین 3 میلیون تا 100 عدد کریپتوکوکوس مشخص گردید. در آزمایش ویژگی با عوامل مختلف هیچ محصول ناخواسته ای مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  علیرغم سرعت و دقت بالای تکنیک PCR، یافته های منفی و مثبت کاذب که به دلایل مختلف رخ می دهند از مشکلات مهم این تکنیک جذاب می باشد که می توانند کارایی آن را کاهش دهند. استفاده از یک کنترل داخلی در تشخیص مولکولی کریپتوکوکوس نئوفورمنس، این خطاها را شناسایی می نماید.
  کلیدواژگان: کنترل داخلی تکثیری، کریپتوکوکوس نئوفورمنس، PCR
 • عبدالرضا نجفی انارکی، کامران میرزایی *، نیلوفر معتمد صفحات 391-398
  زمینه
  تهوع و استفراغ پس از عمل هنوز هم یکی از مشکلات شایع و ناخوشایند برای بیماران پس از بیهوشی عمومی است و در ایجاد آن عوامل متعددی مانند سن وجنس و نوع عمل جراحی دخیل می باشند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر مایع درمانی شدید و دگزامتازون بر شیوع تهوع و استفراغ پس از عمل جراحی انتخابی لوزه می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمائی دو سوکور 77 بیمارکه به طور الکتیو کاندید عمل جراحی لوزه بودند وارد مطالعه شدند. در گروه شاهد و کنترل میزان 2 سی سی بر حسب کیلوگرم وزن بدن به ازای هر ساعت گرسنگی سرم رینگر انفوزیون گردید. در گروه شاهد 4 میلی گرم دگزامتازون و در گروه تحت مطالعه به میزان 20 سی سی بر حسب کیلوگرم وزن بدن سرم رینگر قبل از عمل به صورت وریدی تجویز شد. کلیه بیماران از نظر وجود استفراغ و تهوع پس از هوشیاری در ریکاوری و بخش مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  هیچ گونه تغییرات معنی داری از نظر فشار خون، ضربان قلب و تهوع و استفراغ بعد از عمل مشاهده نگردید. تهوع و استفراغ پس از عمل در گروه تحت مطالعه و شاهد به ترتیب 6/25 درصد و 7/26 درصد گزارش گردید (05/0
  کلیدواژگان: پیشگیری، تهوع و استفراغ، هیدراتاسیون شدید، دگزامتازون، تونسیلکتومی
 • افشین شیرکانی*، فرحزاد جباری آزاد، رضا فریدحسینی صفحات 399-406
  زمینه
  رینیت آلرژیک شایع ترین نوع آلرژی در بین مردم می باشد. تشخیص و درمان دقیق این بیماری جهت جلوگیری از پیشرفت سایر آلرژی ها بسیار مهم است. از طرف دیگر رفلاکس معدی- مروی از شایع ترین بیماری های گوارشی بوده و در زمینه اثر متقابل آن و آسم آلرژیک مطالعات گسترده ای صورت پذیرفته است. برخی از مطالعات نشان داده که عدم درمان رفلاکس معدی- مروی در بیمارانی که آسم دارند کنترل این بیماری را با مشکل مواجه می سازد. برخلاف آسم، مطالعات بسیار اندکی در مورد اثر رفلاکس معدی- مروی بر درمان رینیت آلرژیک وجود دارد. در این مطالعه اثر درمان رفلاکس معدی- مروی بر کاهش علایم رینیت در بیمارانی که هم زمان رینیت آلرژیک دارند، مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی که به صورت آینده نگر به مدت 6 ماه از فروردین تا مهر 1392 در مرکز تحقیقات آلرژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد، 103 بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای بیمارانی که علاوه بر رینیت آلرژیک هم زمان مبتلا به رفلاکس معدی- مروی بودند به مدت 6 هفته روزانه 20 میلی گرم امپرازول تجویز شد. درمان های معمول آلرژی نیز ادامه یافت و در نهایت میزان علایم آلرژی بینی قبل و بعد تجویز امپرازول (روزهای 5، 10، 30) در نرم افزار آنالیز آماری SPSS ویرایش 5/11 با کمک آزمون های آماری کای مربع، و تی زوجی هم مقایسه شدند و از نرم افزار Epi info ویرایش 7 نیز استفاده شد.همچنین P کمتر از 05/0 به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 103 بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک فصلی- به دو گروه GERD (38 درصد و 33=n) و (68 درصد و 70=n) با میانگین سنی 28 و 7/25 سال به ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفتند. در گروه اول پس از تجویز امپرازول علایم رفلاکس در روزهای 5، 10، 30 پس از درمان به طور معنی داری کاهش یافت (03/0=P)؛ ولی ارتباطی بین درمان رفلاکس و کاهش علایم آلرژیک دیده نشد (05/0)
  کلیدواژگان: رینیت آلرژیک، رفلاکس معدی، مروی، امپرازول، اثربخشی
 • شکرالله فرخی *، محمدکاظم غیبی، ریحانه دهداری، سامان کشوری، حسین غلام پور، زهره منصوریان، یاسمن خسروی، بیتا بهور، سحر زندی، راضیه اعتمادان صفحات 407-414
  زمینه
  معمولا حساسیت به غذاهای دریایی دارای تظاهرات بالینی شدید می باشد تاکنون فراوانی آن در افراد جامعه در ایران به طور دقیق مشخص نشده است. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی فراوانی این بیماری در شهر بوشهر و برازجان پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 608 دانش آموز (36 درصد پسر و 64 درصد دختر) در بین سال های 92-1391 در شهر بوشهر و برازجان انجام شد. این مطالعه به بررسی فراوانی حساسیت به غذاها به خصوص غذاهای دریایی مبتنی بر پرسشنامه استاندارد و بر اساس پاسخ های دانش آموزان پرداخته است.
  یافته ها
  به طور کلی فراوانی حساسیت غذایی در این مطالعه 12 درصد (73 نفر، 8/69 درصد (51 نفر) پسر و 2/30 درصد (22) دختر) بود. فراوانی حساسیت غذاهای دریایی در کل جمعیت مورد مطالعه، 4/4 درصد (27 نفر، 3/33 درصد پسر (9 نفر) و 7/66 درصد دختر (16 نفر) بود. همچنین حساسیت به ماهی 4/1 درصد و میگو و سایر سخت پوستان دریایی 5/3 درصد بود. شایع ترین علایم به صورت پوستی (3/49 درصد)، گوارشی (7/28 درصد) و تنفسی (7/2 درصد) گزارش شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه اولین مطالعه ای است که در استان بوشهر به بررسی فراوانی حساسیت غذایی دریایی پرداخته است. با توجه به فراوانی بالای حساسیت های غذایی و به خصوص غذاهای دریایی در دانش آموزان، بررسی بیشتر و آموزش های لازم به افراد توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: حساسیت غذایی، حساسیت به ماهی، حساسیت به میگو، علایم پوستی، گوارشی، تنفسی
 • شعبانعلی علیزاده *، مهناز عدالت نژاد، اکبر نیک سپهر صفحات 415-423
  زمینه
  با توجه به عدم وجود مطالعات بالینی کافی در مورد ارتباط بین درجه بندی نارسایی گوارشی با مرگ بیماران بدحال، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین درجه بندی نارسایی گوارشی با میزان مرگ ومیر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و تعیین قدرت پیشگویی کنندگی درجه بندی نارسایی گوارشی در مرگ این بیماران اجرا شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 357 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه که سن بیش از 18 سال داشته و کمتر از 72 ساعت از بستری ایشان می گذشت و امکان اندازه گیری فشار داخل شکمی وجود داشت با کسب رضایت نامه آگاهانه وارد مطالعه شدند. اطلاعات جمعیت شناختی و یافته های بالینی بیمار و فشار داخل شکمی وی در هفته اول بستری در بخش مراقبت های ویژه و میزان مرگ بیماران تا روز 28 پس از بستری ثبت و با نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16 آنالیز شد.
  یافته ها
  میزان مرگ در طی هفته اول و روز 28 به ترتیب 5/11 درصد و 7/29 درصد بود. میزان بروز افزایش فشار داخل شکمی 7/34 درصد، میزان بروز سندرم کمپارتمان شکمی 2/6 درصد و میانگین درجه بندی نارسایی گوارشی در طی هفته اول بستری در بخش مراقبت های ویژه، 346/1 (935/0SD) بود که همگی با میزان مرگ ومیر در روز 7 و 28 ارتباط معناداری داشتند (05/0>P). در رگرسیون لجستیک متغیرهای نامبرده جهت تعیین میزان مرگ بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قدرت پیش گویی کنندگی داشتند.
  نتیجه گیری
  بررسی کنونی رابطه معنادار بین درجه بندی نارسایی گوارشی با مرگ بیماران بستری در روز های 7 و 28 بستری در بخش مراقبت های ویژه را نشان داد که بر اهمیت توجه به آن به عنوان یک فاکتور پیش گویی کننده مرگ ومیر در این بیماران اشاره دارد.
  کلیدواژگان: درجه بندی نارسایی گوارشی، بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه، میزان مرگ ومیر، افزایش فشار داخل شکمی
 • کامران میرزایی، ثریا زحمتکش* صفحات 424-434
  زمینه
  اندوکاردیت عفونی (IE) به عنوان یک بیماری تهدیدکننده زندگی محسوب می شود و باکتریمی ایجاد شده به دنبال اقدامات دندانپزشکی همواره به عنوان یک علت عمده آن محسوب می گردد. لذا پیشگیری از ابتلا به IE با استفاده از آنتی بیوتیک به صورت وسیع توصیه شده است. دستورالعمل 2007 AHA برای پیشگیری و درمان این بیماران به خوبی شناخته شده است. هدف از این مطالعه بررسی آگاهی دندانپزشکان استان بوشهر در خصوص اندوکاردیت عفونی بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه مقطعی و با استفاده از پرسشنامه ای خود ایفا که بر اساس دستورالعمل 2007AHA تهیه شده بود، داده ها از تمامی دندانپزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی در استان بوشهر جمع آوری شد. نتایج با استفاده از آزمون های تست T مستقل، مجذور کای و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزارSPSS ویرایش 16 و در سطح معنی دار 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 72 پرسشنامه توزیع شده در بین تمامی دندانپزشکان شاغل در استان بوشهر، 59 پرسشنامه تکمیل شد (درصد پاسخ دهندگان در این مطالعه 94/81 درصد بود). نزدیک به 48 درصد دندانپزشکان تعداد بیماران در معرض خطر اندوکاردیت عفونی ویزیت شده در سال اندک اعلام کردند و فقط 4/60 درصد از پاسخ دهندگان از دستورالعمل های پیشگیری آن اطلاع داشتند. فراوانی پاسخ صحیح در هیچ یک از موارد بیماری قلبی نیازمند آنتی بیوتیک پیشگیرانه از 43 درصد بالاتر نبود. نوع و روش استفاده، زمان تجویز و مقدار آنتی بیوتیک تجویزی در تمامی موارد با دستورالعمل AHA-2007 مطابقت داشت. در مجموع، سطح آگاهی دندانپزشکان در خصوص نیاز به آنتی بیوتیک پیشگیرانه از اندوکاردیت عفونی ضعیف ارزیابی شد و فراوانی پاسخ های صحیح به بیماری های قلبی نیازمند آنتی بیوتیک پیشگیرانه از اندوکاردیت عفونی در هیچ یک از موارد از 43 درصد بیشتر نبود.
  نتیجه گیری
  یافته ها بیانگر اهمیت نیاز به ارتقاء آگاهی دندانپزشکان برای پیشگیری از ابتلا به IE می باشد اگر چه فراوانی تعداد بیمارانی در معرض خطر IE ویزیت شده توسط دندانپزشکان بسیار پائین است.
  کلیدواژگان: اندوکاردیت عفونی، پیشگیری اندوکاردیت، آنتی بیوتیک پیشگیرانه، آگاهی دندانپزشکان
 • لیلا اقاقزوینی *، حسن هاشمی، الهام نشان، شیرین اقاقزوینی، مجید شکیبا صفحات 435-442
  زمینه
  این مطالعه به منظور بررسی فراوانی یافته های غیرطبیعی دیسک بین مهره ای در MRI کمری بیماران مبتلا به کمردرد با علل غیرعمل جراحی و غیر تروماتیک مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی - تحلیلی مقطعی انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی شامل 280 نفر غیر عمل جراحی و غیر تروماتیک بود که به علت درد کمر جهت MRI کمری مراجعه کردند. نحوه انتخاب افراد نیز به صورت در دسترس و از بین بیماران مراجعه کننده به مرکز تصویربرداری بیمارستان امام خمینی بود. جمع آوری داده ها با استفاده از چک لیست انجام شدو ازآنالیز اماری با روش نرم افزار آماری SPSS ویرایش 13 بهره گرفتیم. آزمون های مورد استفاده شامل تی مستقل، کای اسکوار، آنالیز واریانس و تست دقیق فیشرانجام شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 98/40 سال بود. 1/56 درصد زن بودند. در 2/83 درصد یافته های غیرطبیعی در MRI وجود داشت. در 9/72 درصد درگیری اختلال دیسک وجود داشت. در 7/40 درصد درگیری سنترال بود، در 1/21 درصد درگیری فقط در سمت راست دیسک و در 3/36 درصد فقط در چپ بود. در مجموع، درگیری در 75/25 درصد به صورت بر آمدگی (Bulging)، 85/62 درصد پروتروژن، 05/11 درصد اکستروژن و در 35/0 درصد به صورت سکوستریشن بود.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان چنین استنباط نمود که پروتروژن و Bulging شایع ترین یافته های موجود در MRI کمری هستند و با توجه به نقش بالای MRI در تشخیص هرنیاسیون استفاده از آن به عنوان یک ابزار مفید و دقیق برای بررسی کمردرد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ام ار ای، کمردرد، دیسک، هرنیاسیون، لومبار
 • محمدعلی الهی فر، غلامحسین دهقان منفرد *، میترا رنجبر سیستانی صفحات 443-450
  زمینه
  تحلیل فیلم های پرتونگاری کناره گذاشته شده یک روش مفید کنترل کیفیت در پرتونگاری تشخیصی است. فیلم های تکراری علاوه بر تحمیل هزینه اضافی، عامل افزایش غیرضروری دز تابشی به بیماران و کارکنان می شود. هدف این پژوهش بررسی فراوانی و کنار گذاشتن تصاویر پرتونگاری و علل آن است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، تصاویر پرتونگاری طی یک دوره دو ماهه مورد بررسی قرار گرفتند. بعد از مرور متون علمی، یک فرم برای ارزیابی کنار گذاشتن تصاویر پرتونگاری و علل مرتبط با آن طراحی شد. یافته ها به وسیله آمار توصیفی تحلیل گردید.
  یافته ها
  در مجموع 24392 پرتونگاری انجام شد. فراوانی تکرار تصاویر پرتونگاری 1241 مورد بود. متوسط میزان تکرار در سه بیمارستان 09/5 درصد بود. میزان تکرار اختصاصی برای بیمارستان خاتم الانبیاء، بوعلی و علی ابن ابیطالب به ترتیب 32/5 درصد، 22/7 درصد و 75/2 درصد بود. دلیل اصلی تکرار پرتونگاری ناشی از خطای تابش (72/42 درصد) و حرکت بیمار (30/20 درصد) بود. بالاترین میزان تکرار برای لگن (72/11 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  مشخص شد خطای انسانی نقش مهمی در تکرار تصاویر پرتونگاری دارد. میزان تکرار تصاویر پرتونگاری در این مطالعه در مقایسه با مطالعات قبلی در ایران در محدوده متوسطی است اما در بعضی بیمارستان ها و بعضی اعضاء قابل قبول نیست.
  کلیدواژگان: پرتونگاری، فیلم تکراری، فراوانی، فیلم کنار گذاشته شده
 • غلامحسین محبی *، ایرج نبی پور، امیر وزیری زاده صفحات 451-475
  زمینه
  نوروتوکسین های دریایی از گروه بیوتوکسین های دریایی، زهرهای طبیعی هستند که به طور عمده توسط دینوفلاژلات ها، دیاتوم ها و چندین گونه از بی مهرگان و ماهی ها تولید می گردند. مسمومیت دریایی، نتیجه مصرف حیوانات دریایی حاوی این توکسین ها بوده که همراه با اثرات سوء قابل توجهی هستند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، برخی از اطلاعات را در مورد ساختار نوروتوکسین های دریایی، هدف مولکولی و فارماکولوژی آن ها، روش های آنالیز تشخیصی و سنجش کمی آزمایشگاهی، تظاهرات بالینی و همچنین پیشگیری و درمان، در صورت دستیابی، فراهم می آورد. علاوه بر این، این مطالعه بر روی مسمومیت دریایی و سندرم های مختلف نوروتوکسیک مانند سیگواترا، مسمومیت تترودوتوکسین و مسمومیت صدفی فلج دهنده، پس از مصرف مواد حاوی توکسین های دریایی متمرکز گردیده است.
  یافته ها
  تعدادی از نوروتوکسین ها با توجه به قدرت توکسیسیتی آن ها بر اساس 50LD در بین نوروتوکسین های مورد مطالعه، مایتوتوکسین، پالی توکسین و سیگواتوکسین، تترودوتوکسین و ساکسیتوکسین، بروتوکسین، آزاپیراسید، یسوتوکسین، کولیاتوکسین، دوموئیک اسید و کونوتوکسین ها به ترتیب دارای قدرت بیشتری گزارش گردیده اند. هدف اصلی بسیاری از این نوروتوکسین های دریایی، کانال های سدیمی وابسته به ولتاژ و در نتیجه مهار هدایت یونی از طریق این کانال است. علاوه بر این، این ترکیبات با کانال های پتاسیمی و کلسیمی وابسته به ولتاژ تداخل و شار یون های مذکور را به انواع مختلف سلول ها، تعدیل می نمایند. همچنین مشخص گردیده است که هدف پالیتوکسین، پمپ Na+-K+/ATPase می باشد.
  نتیجه گیری
  مطالعات مورد بررسی نشان دادند که سیگواترا شایع ترین سندرم مسمومیت دریایی است، اما اغلب کشنده نیست. مسمومیت ماهی بادکنکی حاصل مصرف ماهی حاوی تترودوتوکسین و مسمومیت صدفی پارالیتیک، نسبت به سیگواترا دارای شیوع کمتری بوده، اما میزان مرگ ومیر بالاتری دارد. همچنین بر روی برخی از توکسین ها نظیر مایتوتوکسین با وجود قدرت سمیت بالا، مطالعه زیادی انجام نگرفته است. علاوه بر این، اثرات فارماکولوژی، مکانیسم اثر و یا هدف ملکولی برخی از توکسین ها نظیر کولیاتوکسین و اوسترئوتوکسین 3، همچنان ناشناخته باقی مانده اند که هر کدام می تواند موضوع پژوهش ها و شاید نسل داروهای آتی باشد.
  کلیدواژگان: نوروتوکسین های دریایی، سندرم های نوروتوکسیک، کانال های وابسته به ولتاژ، تظاهرات بالینی
 • اعظم امینی، افشین استوار، حسین دارابی، محمد جواد حائری نژاد، فرزانه یوسفی، کتایون وحدت * صفحات 476-486
  زمینه
  گردهمایی عظیم سالیانه ی مسلمانان همه کشورهای دنیا در مکه و مدینه برای انجام فرایض حج، بزرگ ترین مراسم مذهبی دنیا را رقم می زند. علاوه بر حج تمتع، کشور عربستان در طول سال نیز پذیرای شمار زیادی زایر برای انجام حج عمره می باشد. این مهاجرت عظیم انسانی، مهم ترین چالش در زمینه ی مراقبت بهداشت عمومی و مسایل کنترل عفونت را به همراه دارد. در نوشتار کنونی، سعی شده است تا مروری بر بیماری های شایع در بین زایرین، نحوه ی انتقال آن ها و چگونگی کنترل این بیماری ها، انجام شود.
  مواد و روش ها
  در یک بررسی کلی سایت های Pubmed، ScinceDirect و Google scholar، برای واژگان حج، بیماری های عفونی، مکه و عربستان سعودی مورد جستجو قرار گرفتند. جست وجو محدود به مقالات فارسی و انگلیسی چاپ شده در بازه زمانی بیست ساله (1994 الی 2014) بود.
  یافته ها
  در مجموع مقالات به دست آمده 97 عدد بودند که با حذف موارد مشابه و اطلاعات قدیمی تر، در نهایت تعداد 64 مورد بررسی نهایی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت مراسم حج و شیوع بیماری های عفونی گوناگون نظیر عفونت های مننگوکوکی، آنفولانزا، بیماری های اسهالی انجام اقدامات پیشگیرانه مانند واکسیناسیون و رعایت نکات بهداشتی فردی پیش از مناسک حج و طی آن کاملا ضروری به نظر می رسد. آموزش کارکنان بهداشتی-درمانی و همچنین حاجیان و تمامی افراد حاضر در مراسم حج از اقدامات موثر می باشد.
  کلیدواژگان: حج، بیماری های عفونی، مکه، عربستان سعودی
 • فرزانه یوسفی، حسین دارابی، ایرج نبی پور، مجید اسدی، کتایون وحدت، احسان کارده، علیرضا رئیسی، افشین استوار * صفحات 487-495
  زمینه
  بر اساس یافته های بررسی های گذشته مصرف دخانیات به ویژه قلیان در استان بوشهر شیوع بالائی دارد. این پژوهش، تحلیلی تازه از اطلاعات مطالعه هم گروهی مبتنی بر جمعیت قلب سالم خلیج فارس است که با هدف تعیین شیوع و الگوی مصرف استعمال سیگار و قلیان در جمعیت ساکن استان بوشهر انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در فاز اول مطالعه در سال 1382، 3735 نفر از 3 شهرستان بوشهر، دیلم و گناوه شرکت کردند. در فاز دوم در سال 1388، 1833 نفر (07/49 درصد) از افراد شرکت کننده در فاز اول حضور داشتند. اطلاعات جمعیت شناختی و وضعیت مصرف سیگار و قلیان به روش مصاحبه ی حضوری جمع آوری شد. شیوع خام و استاندارد شده برای متغیر های سن و جنس مصرف سیگار و قلیان برای کل جمعیت و نیز برای زنان و مردان در دو فاز مطالعه محاسبه گردید.
  یافته ها
  شیوع استعمال سیگار در فاز اول 9/11 درصد و در فاز دوم 5/7 درصد بود. 6/21 درصد از مردان و 4/0 درصد از زنان در فاز اول و 13 درصد از مردان و 7/0 درصد از زنان در فاز دوم سیگاری بودند. شیوع استعمال قلیان نیز به طور کلی در فاز اول 9/17 درصد و در فاز دوم 9/12 درصد بود. 7/10درصد از مردان و 8/25 درصد از زنان در فاز اول و 1/7 درصد از مردان و 05/19 درصد از زنان در فاز دوم قلیانی بودند.
  نتیجه گیری
  کشیدن قلیان به ویژه در زنان به میزان قابل توجهی از سایر مناطق غیر جنوبی کشور بیشتر بود. پیش نهاد می شود پژوهش های بیشتری به ویژه در زمینه ی بررسی علل گرایش زنان به قلیان و راه های کاهش آن صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سیگار، قلیان، بوشهر، مصرف دخانیات
 • محبوبه جعفری، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور * صفحات 496-505
  زمینه
  خلیج فارس زیستگاه مناسبی برای جانوران زهرآگین مناطق گرمسیر است. شایع ترین عامل آسیب دیدگی با جانوران زهرآگین در خلیج فارس پس از عروس دریایی، سنگ ماهی Pseudosynanceia melanostigma است که در سواحل جنوبی ایران به فریاله ماهی موسوم می باشد؛ اما به نظر می رسد که پزشکان شاغل در بنادر و جزایر خلیج فارس از شیوه های درمانی بر پایه ی دستورالعمل های بالینی مربوطه، استفاده نمی نمایند.
  بیماران و
  روش کار
  تعداد 16 بیمار آسیب دیده با فریاله ماهی که به اورژانس بیمارستان های دانشگاهی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و نیز مرکز بهداشتی درمانی دلوار مراجعه کرده بودند؛ به صورت سریال، مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  شایع ترین مکان آسیب، در اندام تحتانی (14 مورد) و در دو مورد نیز مکان آسیب، در دست ها بود. شایع ترین داروی تزریقی جهت کنترل درد موضعی، لیدوکائین و سپس آنتی هیستامین ها و هیدروکورتیزون، به ترتیب، دومین و سومین داروهای شایع تجویز شده بودند. در هیچ یک از بیماران، روش فرو بردن اندام آسیب دیده درآب ولرم، مورد استفاده قرار نگرفت. در دو مورد، آنتی بیوتیک تجویز شد؛ در حالی که برای هیچ یک از آسیب دیدگان، تتابولین تجویز نگردید.
  نتیجه گیری
  فرو بردن اندام آسیب دیده در آب گرم، پایه اصلی کنترل درد، در آسیب با فریاله ماهی است که در اقدامات درمانی هیچ یک از بیماران، مشاهده نشد. همچنین، تجویز پروفیلاکسی تتانوس برای هیچ یک از آن ها، انجام نگردید. فرو بردن اندام آسیب دیده در آب گرم، تزریق موضعی لیدوکائین بدون آدرنالین و تجویز آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک با محدوده ی گسترده را باید در درمان آسیب با سنگ ماهی گوشزد نمود.
  کلیدواژگان: جانوران زهرآگین، سنگ ماهی، فریاله ماهی، تزریق زهر، خلیج فارس
|
 • Katayoun Ahmadi, Masoud Soleimani *, Saeid Kaviani, Ehsan Arefian, Parviz Fallah Pages 243-253
  Background
  MicroRNAs are small non-coding regulatory molecules that are involved in diverse biological processes such as proliferation, differentiation and apoptosis. Down regulation of miR-29b1 has been found in some of cancers that indicate important roles of this molecule in histological development and cancer. Whereas induction of apoptosis in cancer cells is important for their therapy, in this study, our goal was to examine the effect of miR-29b1 over-expression on apoptosis using the lentiviral structure in HL60 cell line.
  Materials And Methods
  Permanent overexpression of miR-29b1 was established using a lentiviral vector construct containing the precursor of miR-29b1 sequence. Then, HL60 cells treated by miR-29b1 lentivirus. 48 and 72 hours after transduction, cell proliferation inhibition was estimated by MTT assay. Detection of apoptotic cells was evaluated by EtBr/AO double staining technique and flow cytometry using Annexin V and Caspase-3 activity was measured by caspase-3 colorimetric activity assay.
  Results
  Data analysis was done with SPSS 13 softwer and t-test. According to our results, overexpression of miR-29b1 led to increase apoptosis. As apoptosis in the test group compared with the control group showed about 3-fold increase. Data analysis showed a significant increase compared to the control group (P<0.05).
  Conclusion
  According to findings of present study, miR-29b1 can induce apoptosis in HL60 cell line. Apoptosis stimulation by miRNAs is probably one of the best and applicable ways to induce death in cancer cells. These data support a tumor suppressor role of miR-29b1, synthetic miR-29b1 might be used as a novel epigenetic therapy in future.
  Keywords: microRNA, miR, 29b1, Apoptosis, HL60, lentiviral vector
 • Amir Monfaredan, Seyyed Mahmood Tabatabaei *, Nahideh Karimian Fathi, Azim Rezamand Pages 254-262
  Background
  MLL-AF4 positive Leukemias comprise about 50-70% of acute lymphoid leukemias in children and about 5% of adolescents and adults Despite recent advances in the treatment of hematologic malignancies of children with ALL in particular, but it seems that poor results are obtained from treating this type of malignancy. Perhaps it is due to the lack of enough knowledge about the expression pattern of the fusion gene induced by chromosomal translocations. This study aims to consider several aspects of the common chromosomal disorder, t (4; 11): due to lack of accurate statistical results for this type of translocation in our country, acceptable results are provided; Sprevalence of isoforms of recombinant genes involved in MLL-AF4 are explained.
  Materials And Methods
  Of 36 patients with ALL between 4 months -11 years of age, peripheral blood sampling was done and total RNA extracted and cDNA was made. Then cDNA was amplified in two steps with the PCR and Nested PCR reactions. After electrophoresis the products were compared and analyzed in comparison with the internal control.
  Results
  The results showed that MLL-AF4 recombinant gene expression in the age between 4 to 12 months range is maximum in the second stage by Nested PCR. Also the highest frequency of fusion isoforms of the gene involved in the same age range is e11-e4 isoform with the frequency of 0.13.
  Conclusion
  It seems that investigation of translocation and chromosomal abnormalities using molecular techniques is one of the most accurate and suitable methods for identifying chromosomal characteristics in patients with acute leukemia, particularly ALL.
  Keywords: Pediatric ALL, MLL, AF4 fusion gene, Nested PCR
 • Mina Pirayandeh, Razieh Nazari, Mohammad Reza Zolfaghari, Mohammad Arjmandzadegan *, Azam Ahmadi, Mana Shojapoor, Fariba Rajabi Pages 263-271
  Background
  Mycobacterium tuberculosis growth rate is closely coupled to rRNA transcription which is regulated through CarD gene. The aim of this work was evaluation of conservation in CarD gene’s sequence and its application in rapid detection of Mycobacterium tuberculosis.
  Materials And Methods
  38 clinical isolates of M. tuberculosis with different types of drug resistance were selected. PCR conditions and annealing temperature were selected by calculating thermal denaturation. Electrophoreses confirmed the presence of the amplified gene. Purified PCR product was sequenced by sequencer.
  Results
  The size of amplified fragment of CarD gene was similar in all samples. By translation of nucleotide mode to amino acids it was found that TRCF domain in N-terminal of protein CarD was e fully conserved.
  Conclusion
  This is the first study on the CarD gene in clinical isolates of MTB. This gene is recommended for use as a target for designing of suitable inhibitors as anti tuberculosis drug because of its importance in life of Mycobacterium Tuberculosis and being a conservative gene.
  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, CarD gene, sequence
 • Khadijeh Ahmadi, Ahmad Farajzadeh Sheikh *, Jalal Mardaneh, Farzan Modarresi, Saeid Shoja Pages 272-279
  Background
  Enterobacter sakazakii is a gram negative, facultative anaerobic, straight rod-shaped bacterium that belongs to the family Enterobacteriaceae. It is also considered an emerging opportunistic pathogen, responsible of cases of neonatal infections including sepsis, meningitis, necrotizing enterocolitis ad bacteremia. The goal of this study was detection of Enterobacter salazakii in neonates with sepsis by PCR on 16S ribosomal RNA gene.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 405 blood specimens that were taken from hospitalized neonates suspected to sepsis in Ahvaz Abuzar Hospital in 2011. From each neonate 0.5 ml blood sample was taken and placed in CBC tubes containing EDTA at -200C for polymerase chain reaction. For detection of Enterobacter sakazakii, PCR was performed on DNA for amplification of 16S ribosomal RNA gene.
  Results
  In all 405 neonates blood samples’ PCR reactions for Enterobacter sakazakii 16S ribosomal RNA gene were negative. Blood cultures were positive for Streptococcus agalactiae in 8 (1.4 %) patients.
  Conclusion
  Because Enterobacter sakazakii is an opportunistic pathogen with high pathogenicity power, more investigation on high risk groups is required. For detection of infection caused by this organism using of different diagnostic methods with high specificity and sensitivity is necessary.
  Keywords: Enterobacter sakazakii, neonate, sepsis, PCR
 • Mohsen Rezazadeh, Rasoul Yousefi Mashouf, Hossein Sarmadyan, Ehsanallah Ghaznavi, Rad * Pages 280-289
  Background
  Increasing prevalence of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in different communities is clearly visible. Because of this, treatment of patients with infections caused by those bacteria has fallen into critical troubles. Current study, therefore, is aimed to compare phenotypic (disk diffusion) and genotypic (PCR) methods for fast diagnosis of methicillin-resistant strains, isolated from patients of Arak Central Hospital.
  Materials And Methods
  In a cross sectional study whithin one year of period, a total of 100 samples were taken and tested from the patients of Arak hospital (located in the central part of Iran). Isolate's sensitivity to Cefoxitin Disk and Oxacillin was confirmed through disk diffusion. Using PCR, the isolates were tested for the presence of mecA gene. Results were compared from the points of sensitivity and specificity by application of chi square test in SPSS software.
  Results
  Seventy five) 75%) out of the total 100 samples (through oxacillin disk diffusion method, already isolated from patients were resistant to oxacillin. Meanwhile, 83(83%) of cefoxitin disk diffusion method samples’ were resistant to cefoxitin. Three resistant samples to cefoxitin were negative for mecA gene and 80 (80%) samples were positive for mecA gene using PCR. Sensitivity were respectively 93.75%, 100%, and specificity were 100% and 100%, 85%, 100
  Conclusion
  Findings indicate that oxacillin disk diffusion method is a simple phenotypic method, however, it has lower sensitivity compared to cefoxitin disk diffusion and polymerase chain reaction (PCR) methods. Therfore, it is not recommended for detection of Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Existence of strains resistant to cefoxitin without mecA gene, shows the outset of another type of resistance or mutation in Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
  Keywords: Staphylococcus aureus, Methicillin resistant, disk diffusion, polymerase chain reaction
 • Mehrosadat Alavi, Farshid Gheisari, Mahdi Haghighatafshar, Mohammad Ali Okhovat, Peyman Rezaei, Alireza Totonchi, Mohammad Atefi * Pages 290-297
  Background
  In recent years, a wide variety of researches are performed in the field of novel technologies to stop severe bleeding. Finally, an effective combination of a mineral called Zeolite has been introduced. Bentonite and Halloysite ores are very common in Iran. Likewise, coagulation properties of these minerals have been proven in several studies. In this study, the effect of new recombinant gauze, containing Bentonite and Halloysite minerals was studied on blood coagulation and wound healing time in male rats.
  Materials And Methods
  In this exprimental study, new sterile gauze was prepared from mixture of Bentonite and Halloysite minerals and Vaseline. Then the effect of gauze was studied on the wound healing process in the Wistar rat. Finally, SPSS software was used for data analysis (T-test and the nonparametric Mann-Whitney). Differences with P <0.05 were considered as significant.
  Results
  In the first phase, the study was carried out on 40 blood samples of mice tails. The coagulation time of 81.31 ± 19.12 sec in control group and 33.2 ± 2.18 sec in study group (Bentonite-Halloysite treated) were reported. In the second phase, the time of complete wound healing was considered. This figure was observed between 9 and 13 days in the control group and 5 to 6 days in study group which is treated with recombinant sterile gauze.
  Conclusion
  According to the results of the present study, topical application of the new sterile gauze, combined with Bentonite and Halloysite minerals decrease clotting and wound healing time significantly
  Keywords: Sterile gauze, Bentonite, Halloysite, Wound healing, Clotting time
 • Mohammad Javad Fatemi *, Mohammad Pegahmehr, Amir Assadollah Khajerahimi, Mahnaz Chahardouli, Shahrzad Taghavi, Shabnam Mostafavi, Maryam Sakhae, Pegah Nafar Pages 298-306
  Background
  Different types of dressings are applied on wounds to accelerate the healing process and improve its long term outcomes. This study designed to compare the healing rate of skin graft donor site while dressed with polyethylene, Meloline and Vaseline in rats.
  Material And Methods
  In an experimental study, polyethylen, vazeline gauze and melolin were used for skin grft donor site dressing. 30 rats, randomly assigned to 3 groups. An approximately 5x5 cm split thickness wound was made on the dorsum of each rat under general anesthesia. Then dressed by polyethylene, Vaseline gauze and Melolin in each group. The wound size was measured by Image J sotware after operation and on days 3, 6, 9 and 12 to evaluate the rate of healing, then the results compared between groups.
  Results
  The mean area of the wound size on day 12 was 0.72±0.44 cm2 in Vaseline group, 0.68±0.75 cm2 in polyethylene group and 0.14±0.17 cm2 in Meloline group.In 3rd day Vaseline group had smaller size, but in days 6 and 9 the smaller size belonged to Meloline similar to day 12, which differed statistically with Vaseline.P<0.04.
  Conclusion
  Polyethylene dressing according to its low price and acceptable rate of wound healing may be an appropriate choice for wounds’ dressing.
  Keywords: wound dressing, wound healing, skin graft donor site, Meloline, Polyethylene, Vaseline
 • Meysam Moosavi, Amir Jalali *, Farzaneh Kianipour, Amir Siahpoosh, Ahmad Farajzadeh, Shikh Pages 307-317
  Background
  pyrrolizidine alkaloids have been isolated from Echium amuenum. These alkaloids knowing as hepatotoxic, damage the liver. Mutagenicity of pure pyrrolizidine alkaloids has been identified. Thus, the mutagenic effect of the methanolic flower extract was tested using Amest test.
  Materials And Methods
  The long maceration process (for 48 hrs) is carried out in order to extract all constitutes. Thin layer chromatography (TLC) method was used to evaluate aflatoxin B1 contamination and histidine amino acid presence. Minimum inhibitory concentration (MIC) was determined with the dilution method. Salmonella typhimurium strain TA100 was used to determination of mutagenicity. The genotype was confirmed by using histidine requirement, R- factor presence, rfa and uvrB mutations tests. The mutagenicity assay was performed by four extract concentrations (0.25, 0.5, 0.75 and 1mg/ml). Sodium azide (NaN3) and methanol were used as the mutagens (positive control) and negative control, respectively in the absence or presence of liver-metabolizing enzymes.
  Results
  The data indicate that Echium amuenum has not significant mutagenic activity against negative control. The presence of liver-metabolizing enzymes did not exhibit a significant change against the properties of extract.
  Conclusion
  It seems that this extensive used plant in traditional medicine, doesn’t contain mutagenic or genotoxic effect in usual doses.
  Keywords: Mutagenicity, Ames test, Echium amuenum, Salmonella typhimurium strain TA 100
 • Hossein Sarmadian, Farshideh Didgar *, Reza Ghasemikah Pages 318-325
  Background
  Brucellosis is one of the endemic diseases in Iran that has a worldwide spread and is associated with chronic disabilities in humans. Combination therapy of Brucellosis leads to recovery of symptoms, shortening of the symptomatic intervals, and decrease in the rate of relapse and drug resistance. Considering the use of rifampin in the treatment of tuberculosis, and the necessity for an alternative treatment in regions endemic for both tuberculosis and brucellosis, the aim ofthis study was to compare the efficiency of the regimen of rifampin-Doxycycline with ciprofloxacin-Doxycycline in relapse of brucellosis.
  Materials And Methods
  This randomized controlled trial was performed on 90 patients, older than 17 years old, affected with brucellosis, which were referred to the Infectious Disease Clinics at ArakUniversity of medical sciences between the years 1384-1387. The patients were randomly divided into two groups: the DR groups, receiving 100 mg of Doxycycline twice a day and 300 mg of rifampin Bid daily for eight weeks; and the CD group, receiving 100 mg of Doxycycline plus 500 mg of ciprofloxacin twice a day for eight weeks. The patients were analyzed for the relief of symptoms, drug side effects, and laboratory findings during the treatment.
  Results
  In this study, the rate of relapse in both groups were similar. The relapse was seen in 4.5% and 3.2% of the patients for the DR and CD groups, respectively (P=0.168). The drug side effects were slight in both of groups, with no significant difference, and did not lead to discontinuation of the therapy.
  Conclusion
  According to the same rate of relapse in both CD and DR regimens in the treatment of brucellosis and considering the usage of rifampin in regions with high prevalence of tuberclusis, the CD regimen is recommended as an appropriate one.
  Keywords: Doxycycline, Rifampin, Ciprofloxacin, Relapse of brucellosis
 • Ehsanallah Ghaznavi, Rad *, Alireza Amouzandeh Nobaveh Pages 326-335
  Background
  The aim of present study was evaluation and comparison of widely used molecular techniques including pulsed-field gel electrophoresis (PFGE), multi locus sequence typing (MLST), Staphylococcus aureus protein A typing (spa), Staphylococcal Cassette Chromosome typing (SCCmec), and SCCmec typing with recently introduced method using direct repeat unit (dru) sequencing in the hyper-variable region of the SCCmec cassette for clustering and discrimination of MRSA isolates.
  Material And Methods
  Out of 389 already molecularly established methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolates 61 representative samples were subjected to PFGE and dru typing methods according to guideline.
  Results
  The results showed that isolates were typed by PFGE typing, MLST typing, spa typing, SCCmec was typing and dru typing to 7,6,6,12,19 different types respectively. Evaluation of the discriminatory power for each method identified dru typing and PFGE as the most discriminatory methods.
  Conclusion
  Although the discriminatory ability of dru typing, especially with closely related MRSA ST239 strains underscore its utility as a feasible and cheap method in epidemiological investigation of MRSA, we suggest the use of the conjugation of dru typing and PFGE typing for epidemiological surveillance studies, since this combination provides more discriminatory and typeability which is useful for the control of nosocomial infection.
  Keywords: Methicillin resistance Staphylococcus aureus, PFGE, dru, molecular typing comparison
 • Monireh Majlesi Nasr, Fatemeh Jabbari, Masoud Alebouyeh *, Parisa Torabi, Mahdi Balvayeh, Mohammad Reza Zali Pages 336-344
  Background
  Food contact surfaces are a major concern for food services facilities in controlling the spread of food borne pathogens. This study was aimed to investigate roles of food utensils in transmission of the most important bacteria associated with nosocomial infections and hospital food borne diseases in one hospital in Tehran.
  Materials And Methods
  During the three independent sampling processes, samples of common used utensils were analyzed for bacterial contamination. Through a sterile swab the samples were collected in sterile tubes and after transferring, were immediately subjected to culture on gram negative specific and general media for bacteria. Total bacterial counts of each sample were determined and their characterizations were performed by biochemical diagnostic tests according to standards methods.
  Results
  Among the studied cooking utensils’ and food samples, the most contaminated samples were determined as samples from board and blender as 38% and 35%, respectively. The most bacteria isolated from these samples were related to species of Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae and Bacillus species that were similar to the isolates from studied food samples.
  Conclusion
  Results of this study, in addition to high contamination rates of medical foods and utensils in their contact showed that there are significant weaknesses in proper cooking and utensils hygiene conditions in preparation and distribution of medical food in the studied hospital’s samples.
  Keywords: Bacterial contamination, Medical food, Cooking utensils, HACCP
 • Behrooz Akbari, Adergani *, Soheil Eskandari, Hananeh Kelarestani Nejad Pages 345-357
  Background
  Today the consequences of taking metal ions especially heavy metals on human health and the environment is of great interest, especially for aquatic food products. The main aim of this scientific and applied research was to measure, some ionic metals’ concentration (i.e. Ni, Fe, V, Co, Cr, Ag, Cd, Li and Ba) in Shrimp Penaeus semisulcatus collected from Persian Gulf.
  Materials And Methods
  In this research twenty one samples of Shrimp Penaeus semisulcatus from seven regional fishing ports in Bandar Bushehr, Bandar Mahshahr and Bandar Abbass were collected and transferred to the laboratory in an ice box immediately. After sample preparation according to the AOAC method, each sample was introduced into the inductively coupled plasma atomic emission spectrometer (ICP-OES) for determination of the metallic elements’ concentration.
  Results
  The results showed that the average concentration of all elements except of vanadium in the muscle of shrimp was higher than the skin. Statistical analysis showed significant differences in the mean of cobalt and lithium accumulation in the skin and muscle of shrimp (P <0/05). Also mean concentration of metals measured in the muscle and skin of shrimps collected from Bushehr have the highest amount of metallic pollution compared to the other two fishing regions which could be a sign of potential contamination of this aquatic area.
  Conclusion
  The comparison of mean concentration in muscle of collected shrimps from Persian Gulf with the WHO recommended guidlines showed that the concentration of metallic elements are lower than the WHO allowable limits and there is no concern regarding consumption of these products.
  Keywords: Heavy Metals, Bio, accumulation, Shrimp Penaeus semisulcatus, Persian Gulf
 • Ahmad Badee Nezhad, Mahdi Farzadkia *, Mitra Gholami, Ahmad Jonidi Jafari Pages 358-367
  Background
  Groundwater is the main source of drinking water in Shiraz city. The objective of this study was to investigation of Shiraz city groundwater’s quality, evaluation of spatial distribution of groundwater quality indexes and provision of groundwater quality maps in the selected area.
  Material And Methods
  In this study, 110 samples from 55 wells in the rainy and dry seasons were taken and analyzed. The water quality indexes consisted of pH, total dissolved solids (TDS), chloride, sulfate, sodium, hardness, and nitrate were measured based on the standard methods for the examination of water and wastewater book. Arcview GIS 9.3 software and an interpolation technique were used for determining the water quality maps of this area.
  Results
  Result showed that pH values of groundwater were at pleasure range and variable in 7 to 8.5. Sulfate concentration in the most of wells was justified in desirable limits. According to the zoning maps of groundwater, hardness was very high in all of parts of the Shiraz plain. Also, the highest nitrate concentration observed in the southeast and central of this plain.
  Conclusion
  Final qualitative map of groundwater indicated that the quality of this water was decreased from east to west of this plain. The quality of groundwater in this area were classified, 4.6% in desirable level, 7.9% in suitable level, 27.7% in medium level, 48.4% in medium to poor level and 11.3% (which was located at southwest of the plain) in lowest level.
  Keywords: water quality, groundwater, Shiraz plain, GIS
 • Nader Zarinfar *, Hossein Sarmadian, Akram Esmaili Pages 368-376
  Background
  Clostridium Difficile is the most common cause of antibiotic- associated diarrhea (AAD) and antibiotic associated colitis (AAC) in the hospital setting. In this Study, the preventive effect of Lactobacillus coagulance probiotic preparation was investigated on AAD and AAC.
  Material And Methods
  In this double blind randomized clinical trial study, 300 patients under antibiotics treatment according to our inclusion and exclusion criteria were enrolled to the study and randomly divided into two groups, case (tab probiotic, 100mg/day) and control group (placebo) from initial antibiotic administration till one week after termination of antibiotic consumption. All patients were trained about the signs of diarrhea and colitis. Colitis signs, incidence of diarrhea and its culture findings for the presence of the toxin of Clostridium difficile were recorded and compared between groups. Data were analyzed with appropriate statistical tests and using version 16 of SPSS statistical software.
  Results
  Antibiotic associated diarrhea (AAD) was seen in 10 (6.6%) and 16 (%10.6) patients of case and control group respectively. There was no significant difference between groups in AAD incidence and positive stool exam regarding the presence of Clostridium difficile toxin. Colitis syndrome were develop in 34 (22.8%) and 86 (57%) patients of the probiotic and placebo group respectively that was significantly low in case group (p<0.001).
  Conclusion
  There was no statistically significant difference between probiotic group and placebo group in reducing AAD. But, consumption of Lactobacillus coagulance probiotic can reduce the incidence of antibiotic associated colitis.
  Keywords: Clostridium difficile, Colitis, Probiotic, Antibiotic
 • Mohammad Hassan Shahhosseiny *, Shokoofeh Beglari, Mansoor Bayat, Elham Moslemi, Mohammad Ghahri Pages 377-390
  Background
  Lacking of internal control in majority of the PCR realated searchesis one of the most important items yet. Using sensitive and specialized laboratory techniques such as PCR is necessary to cryptococosis diagnosis. Different methods to detect this pathogen exist. Generally, culturing based methods are time consuming and have low sensitivity and need enough experience and equipments to data analyzing. Further painting based methods have no sufficient sensitivity as well. As a result, molecular techniques such as PCR are more appropriate to diagnosis purposes, but different data gathered from non standard tests supposed to be one of the deficiencies of this powerful molecular technique. This aim of this study was to design and produce the plasmid amplification internal control (IAC) to identify the restrictors in Cryptococcus neoformans PCR test and its future applications in the routine diagnostic laboratories.
  Materials And Methods
  In this study to produce internal control, first the special PCR primers based on Gene target 16SrRNA for optimized molecular detection and then sensitivity and character were identified. Then, the composite primers for IAC C. neoformans was designed, replicated and clonized as well. The replicated IAC C. neoformans was attached to pTZ57R and transformed and colonized in E.coli JM107. The minimum IC number of each PCR reaction was studied using dilution and PCR reaction spectrum with IC.
  Results
  The size of C. neoformans diagnostic product with its special primers was 415 bp and IAC C. neoformans amplicon is 661 bp, which have desired deference in the size (246 bp). The minimum IC number was identified 1000 in each reaction. The min/max sensitivity of PCR test with IC for C. neoformans DNA was identified between 100 particle to 3 million yeasts. There was no unwanted product in the character test with different agents.
  Conclusion
  In spite of high rate and exclusivity of PCR technique, one of the main difficulties of this exacting method is the false positive and negative results which occur because of different reasons which may led to decrease its performance. Using an internal control for molecular diagnosis of Cryptococcus neoformans as inside controlling systemcan detect these errors.
  Keywords: Amplification internal control, Cryptococcus neoformans, PCR
 • Abdolreza Najafi Anaraki, Kamran Mirzaei *, Niloofar Motamed Pages 391-398
  Background
  Post-operative nausea and vomiting (PONV) still is a common and undesired problem after general surgery and is depended by several factor such as age, sex and type of surgery. The aim of this study is to compare effect of dexamethasone with severe hydration on PONV after elective tonsillectomy.
  Material And Methods
  Seventy-seven patients scheduled for non-emergency tonsillectomy enrolled in a prospective double blind randomized clinical trials. All the patients received two milliliters per kilograms body weight ringer solution for every hour fasting. Control group received four milligrams dexamethasone and the case group received twenty milliliters per kilogram body weight ringer solution before surgery. PONV was noted and recorded in recovery and surgery units.
  Results
  There was no difference between groups regards to blood pressure, heart rate, and PONV. The incidence of PONV in case group and control group was 25.6% and 26.7% respectively (P value>o.o5).
  Conclusion
  Severe hydration can be a safe and available alternative for dexamethasone in prevention of PONV after tonsillectomy.
  Keywords: prevention, severe hydration, nausea, vomiting, dexamethasone, tonsillectomy
 • Afshin Shirkani *, Farahzad Jabbariazad, Reza Faridhosseini Pages 399-406
  Background
  Allergic rhinitis is the most common type of allergic disease among population. Its accurate treatment is very important for cutting of allergic march. On the other hand, gasteroesophageal reflux disease (GERD) is one of the most common gastrointestinal problems among allergic patients mainly asthmatic cases. It might conflict treatment. Despite of asthma, a few studies have been conducted on the impact of GERD treatment on allergic rhinitis symptoms. In this study, we assessed GERD treatment and its effects on improving of allergic rhinitis patients with GERD.
  Materials And Methods
  In a prospective cross-sectional study, March - September 2012, 103 consecutive patients with persistent moderate to severe seasonal allergic rhinitis enrolled. For allergic rhinitis patients with GERD 20 mg omeperazole once daily for 6 weeks prescribed, empirically. Conventional allergy treatment continued and finally the allergic rhinitis symptoms were assessed clinically and recorded before, 5th, 10th and 30th days of omeprazole treatment period.
  Results
  Our study included 103 patients with seasonal allergic rhinitis who were divided into GERD (n=33, 38%) and non-GERD (n=70, 68%) groups with the mean age 28 and 25.7 years, respectively. The first group developed significant improvement for GERD symptoms on days 5, 10 and 30 after beginning of therapy (P=0.03). No association was found between GERD treatment and relief of allergic symptoms or TNSS improvement (P>0.05). Data analyzed by Epi info (ver 7) and SPSS software (ver 11.5), and by Chi squeare test and paired T test. P lower than 0.05 was considered as significant.
  Conclusion
  This study showed no significant association between empirical treatment of GERD and improvement of allergic symptoms in patients with allergic rhinitis. However, further studies with a larger sample size might be needed.
  Keywords: Allergic rhinitis, Gasteroesophageal reflux, Omeprazole, effectiveness
 • Shockrolla Farrokhi *, Mohammad Kazem Gheybi, Reihaneh Dehdari, Saman Keshvari, Hossein Gholampour, Zohreh Mansourian, Yasaman Khosravi, Bita Behvar, Sahar Zandi, Razieh Eatemadan Pages 407-414
  Background
  Seafood allergy is potentially severe, but the prevalence of this group of food allergies in Iran, has not been determined. The objective of this study was to estimate the prevalence of seafood allergy in student living in Bushehr and Borazjan.
  Materials And Methods
  We performed a cross-sectional, random school survey by using a questionnaire in 2012-13. A total of 608 (36% male, and 64%) female) were asked questions about personal and family history of allergies, food and seafood allergy.
  Results
  The overall prevalence of food allergy was 12% (Total 73 subjects, 69.8% male and 30.2% female), and seafood allergy was 4.4% (Total 27 subjects, 36.6% male, 43.4% female). Fish allergy (1.4%) and shrimp and shellfish allergy (3.5%) were reported. The most frequently reported symptoms were skin (49.3%), gastrointestinal (28.7%), and respiratory reactions (2.7%). Seafood allergy was not associated with subjects reporting atopic diseases, significantly (P> 0.05), while the other food allergy was positively associated (P=0.00).
  Conclusion
  Our study is the first report on prevalence estimates for seafood allergy in Bushehr province. Findings indicated high prevalence of seafood allergy in student, therefore further studies and significant health concern is needed.
  Keywords: Seafood allergy, Fish allergy, Shrimp allergy, Skin, Gastrointestinal, Respiratory symptoms
 • Shaban Ali Alizadeh *, Mahnaz Edalatnejad, Akbar Niksepehr Pages 415-423
  Background
  According to insufficient clinical studies concerning association between Gastro Intestinal Failure Score (GIF Score) and mortality rate of ICU admitted patients, the aim of this study was to determine predicting value of GIF Score in mortality rate of ICU admitted patients.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 357 patients who were ≥18y/o and were admitted in ICU during 72 hrs were enrolled in the study. For all patients, informed consent form, demographic data sheet and physical examination were completed and intra-abdominal pressure, GIF Score of first week and mortality rate of first week and 28th day were recorded. All collected data was analyzed by SPSS 16 software.
  Results
  In this study mortality rate of 7th and 28th day were 11.5% and 29.7%, respectively. Incidence of high intra-abdominal pressure (IAH) and abdominal compartment syndrome (ACS) were 34.7% and 6.2%. The mean GIF Score during first week was 1.346(SD 0.935). All of these variables were significantly correlated with mortality of 7th and 28th day. Also in logistic regression model, IAH, ACS, GIF score were predicting variables for mortality of 7th and 28th day in ICU admitted patients.
  Conclusion
  According to the results GIF score was significantly correlated with mortality rate of 7th and 28th day in ICU admitted patients. It seems further multi central studies are essential
  Keywords: GIF Score, ICU patients, Mortality rate, Intra, Abdominal High Pressure
 • Kamran Mirzaie, Soraya Zahmatkesh * Pages 424-434
  Background
  Infective endocarditis (IE) is known as a life-threatening disease, with bacteremia inducing dental procedures considered to be one of the major factors. Thus, prevention of IE onset with antibiotics is widely recommended. AHA 2007 Guidelines for prevention and treatment are well known. The aim this study was assessment of knowledge regarding prevention of infective endocarditis among dentist in Bushehr Province.
  Material And Methods
  In a cross sectional study, data was collected by using Self-administered Questionnaires which obtain according AHA 2007 guideline were distributed to dentists who occupied governmental or private clinic in Bushehr Province. Data was analyzed by Independent t test, Chi-Square by using SPSS software at level of significancy, 0.05.
  Results
  From 72 questionnaires were distributed between all dentists who worked in Bushehr Province, 59 questionnaires were completed. (Response rate: 81.9%). Approximately 48% reported encountering fewer than several patients at risk for IE per year and only 60.4% of the respondents were aware of the guidelines for its prevention. Frequency of correct answer toward cardiac conditions which needed antibiotic prophylaxis weren’t higher than 43%. In all, kind, route, dosage and time of antibiotics administration were according to AHA 2007 guidelines. Generally, the level of knowledge of dentists toward antibiotic prophylaxis to prevention infective endocarditis was poor and the frequency of correct answer toward cardiac conditions that need antibiotic prophylaxis is less than 43%.
  Conclusion
  These findings suggest that promotion of knowledge of dentists for prevention of IE is important, although the frequency of cases encountered by dentists is extremely low.
  Keywords: Infective endocarditis, prophylaxis of endocarditis, antibiotic prophylaxis, knowledge of dentists
 • Leila Aghaghazvini *, Hasan Hashemi, Elham Neshan, Shirin Aghaghazvini, Majid Shakiba Pages 435-442
  Background
  This study was conducted to determine the frequency of abnormal discal findings in lumbar MRI in patients with non traumatic non surgical low back pain who referred to Imam-Khomeini hospital.
  Materials And Methods
  This study was conducted as a descriptive – analytical cross-sectional prospective survey among 280 consecutive patients who referred to Imam-Khomeini hospital in 2008 -2009. The data were collected by check list and analysis was done by SPSS 10.
  Results
  The mean age of the patients was 40.98. 56.1% were female Abnormal MRI was seen in 83.2% and 72.9% had disc involvement including 40.7% central, 21.1% right and 36.3% left involvements, 25.75% had bulging, 62.85% protrusion, 11.05% extrusion and finally 0.35% had sequestration.
  Conclusion
  It may be concluded that disc protrusion and bulging are the most common findings in MRI and according to excellent ability of MRI in diagnosis of herniation, MRI is recommended in patients with non surgical non traumatic low back pain.
  Keywords: MRI, Low Back Pain, Disk, Herniated, Lumbar Region
 • Mohammad Ali Elahifar, Gholam Hossein Dehghan Monfared *, Mitra Ranjbar Sistani Pages 443-450
  Background
  In diagnostic radiology, analysis of set aside radiographic films is a useful method for testing quality control. Repeated radiography not only imposes additional costs, but also increases the amount of unnecessary radiation dose radiated to the patients and relevant staff. The aim of this study to determine the frequency of set aside radiographic films and its reasons.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, radiographic films were evaluated over a period of two months. After reviewing the scientific literature, a form was designed to study the setting aside of radiographic films and its related reasons. The results were analyzed using descriptive statistics.
  Results
  A total of 24,392 radiographies were performed. The frequency of repeated radiographic films was 1241. The average rate of repeated radiographies in three hospitals was 5.09%. The specific rates of repeated radiographies in Khatamolanbia, Bu-Ali and Ali-ibn-e-Abitaleb Hospitals were 5.32%, 7.22%, and 2.75%, respectively. The main reasons for repeating radiography were radiation errors (42.72%) and the movement of patients (20.30%). The highest rate of repeating radiography was related to the pelvic cavity (11.72%).
  Conclusion
  It was found that human error plays an important role in the repetition of radiographic images. Repetition rate of radiographic images in this study is in the middle range compared to the previous studies conducted in Iran, but its rate in some hospitals and some organs is not acceptable.
  Keywords: Radiography, Repeated film, Frequency, Rejected film
 • Gholam Hossein Mohebbi *, Iraj Nabipour, Amir Vazirizadeh Pages 451-475
  Background
  Marine neurotoxins as of Marine biotoxins are natural toxins that produced mainly by dinoflagellates, diatoms and several species of invertebrates and fish. Marine poisoning results from the ingestion of marine animals contain these toxins and causes considerable adverse effects.
  Materials And Methods
  This review provides some facts about the structures of marine neurotoxins, their molecular target and pharmacology, analytical methods for their detection and quantitation, diagnosis and laboratory testing, clinical manifestations, as well as prevention and treatment, if were obtainable. Furthermore, we focus on marine poisoning and various associated neurological syndromes like ciguatera, tetrodotoxin poisoning, and paralytic shellfish poisoning, after ingestion of the common marine toxins.
  Results
  A number of neurotoxins that prescribed according to their potency (LD50) are: Maitotoxin, Ciguatoxins and Palytoxin, Tetrodotoxin and Saxitoxin, Brevetoxins, Azaspiracid, Yessotoxin, Cooliatoxin, Domoic acid and Conotoxins, Respectively. The primary target of most marine neurotoxins is voltage gated sodium channels and the resulting block of ion conductance through these channels. Moreover, these compounds interact with voltage-gated potassium and calcium channels and modulate the flux of stated ions into many cell types. As well, the target recognized for palytoxin is the Na+- K+ /ATPase.
  Conclusion
  Results of reviewed studies revealed that, the Ciguatera is the commonest syndrome of marine poisoning, but is rarely lethal. Puffer fish poisoning results from the ingestion of fish containing tetrodotoxin and paralytic shellfish poisoning are less common, but have a higher fatality rate than ciguatera. Despite their high toxicity, no much research has been done on some of the toxins, like maitotoxin. In addition, there have remained unknown the pharmacological effects, mechanism of action and molecular target of some toxins such as Cooliatoxin and Ostreotoxins, Which could be the subject of the research in Future, or perhaps a new generation of drugs.
  Keywords: Marine neurotoxins, Neurotoxic syndromes, Voltage gated channels, Clinical manifestations
 • Azam Amini, Afshin Ostovar, Hossein Darabi, Mohammad Javad Haerynejad, Farzaneh Yousefi, Katayoun Vahdat * Pages 476-486
  Background
  Muslims participation in Mecca & Medina (Saudi Arabia) for Hajj which is the largest organized annual mass gathering in the world. In addition of Hajj, many pilgrims attend in Saudi Arabia for Umrah that is performed year-round. This great human immigration is an important challenge of health care and infection control systems. Current study reviews the most prevalent infectious diseases among pilgrims during Hajj along with their mode of transmission and control.
  Materials And Methods
  A comprehensive search was done on PubMed, Science Direct & Google Scholar databases by using Hajj, Pilgrims, Infectious Diseases & Mecca as keywords. Our search was restricted to English & Persian papers from 1994 to 2014.
  Results
  Overall, 97 papers were found. After omitting old and repeated reports, 64 articles were reviewed finally.
  Conclusion
  Due to scale of Hajj and prevalence of various infectious diseases such as meningococcal infections, diarrheal diseases and Influenza preventive measures and vaccination are recommended both before and during pilgrimage.Pilgrims and health care workers must be educated about health hazards and protective behaviors.
  Keywords: Hajj, Infectious Diseases, Mecca, Saudi Arabia
 • Farzaneh Yousefi, Hossein Darabi, Iraj Nabipour, Majid Assadi, Katayoun Vahdat, Ehsan Kardeh, Alireza Raeisi, Afshin Ostovar * Pages 487-495
  Background
  Based on previous studies, tobacco smoking generally and water pipe smoking particularly, have high prevalence in Bushehr province. This study is a new analysis of the Persian Gulf healthy heart study with goal of determination of prevalence and pattern of cigarette and water pipe smoking in Bushehr province.
  Materials And Methods
  A total of 3735 men and women aged 25 years old or higher from three districts of Bushehr province (Bushehr, Genaveh, and Deylam) were participated in the study phase I in 2003, from which 1833 persons (49.7%) were participated in the phase II 6 years later in 2009. Demographic data and pattern of smoking, either cigarette or water pipe, were collected with personal interview. Gender specific crude and directly standardized prevalence of cigarette and water pipe smoking was calculated for both phases of the study.
  Results
  Prevalence of cigarette smoking were 11.9% and 7.5% for the firstand second phase, respectively. 21.6% of men and 0.4% of women in the first phase and 13% of men and 0.7% of women in the second phase were cigarette smokers. Prevalence of water pipe smoking were 17.9% and 12.9% in the first and second phase, respectively. 10.7% of men and 25.8% of women in the first phase and 7.1% of men and 19.05% of women in second phase were water pipe smokers.
  Conclusion
  Water pipe smoking in women in Bushehr province was significantly higher than other non-southern areas of Iran. More studies are needed to determine main causes of women tendency in water pipe smoking in southern provinces of Iran.
  Keywords: cigarette, water pipe, Bushehr, smoking
 • Mahboobeh Jafari, Gholam Hossein Mohebbi, Amir Vazirizadeh, Iraj Nabipour* Pages 496-505
  Background
  The Persian Gulf is one of the best places to find tropical venomous animals. The second cause of marine injuries in the Persian Gulf region is stonefish, it seems that the medical practitioners in this region are not familiar with the medical management of stonefish envenomationon.
  Materials And Methods
  A total of 16 patients with stonefish envenomation were serially examined in emergency rooms of academic hospitals of Boushehr port and Delvar clinic. In these patients local and systemic manifestations, first aid management and therapeutic interventions were evaluated.
  Results
  The most common sites of injury were lower extremity (14 cases) and upper extremities (2 cases). The most common prescribing medication for relief of pain was injection of local lidocaine. The second and third most common prescribed drugs were parenteral antihistamines and corticosteroids, respectively. Hot water was not used in any of patients. Only in 2 cases antibiotic were given, whereas tetabolin was not prescribed in any of them.
  Conclusion
  Although the most effective pain relieving intervention for stonefish envenomation, it was not used in injured patients in the current study. Likewise, tetabolin was not used. The medical practitioners should be encouraged to use immersion of the injured site in hot water, injection of local lidocaine without adrenalin, tetabolin injection and prophylactic broad spectrum antibiotics in stonefish envenomation.
  Keywords: venomous animals, stonefish, Pseudosynanceia melanostigma, Envenomation, Persian Gulf