فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و هفتم شماره 1 (بهار 1393)
 • سال سی و هفتم شماره 1 (بهار 1393)
 • 88 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1393/03/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم قره خانی، محمد سالاری، سعید نصرالله نژاد، ناصر پنجه که، سیدکاظم صباغ صفحه 1
  بیمارگر Monilia laxaعمومی ترین عامل بیماری پوسیدگی قهوه ای است و در غالب مناطق تولید میوه هسته دار بالاخص در نواحی مختلف سواحل دریای مازندران انتشار دارد. در صورت عدم تدوین یک استراتژی مدیریتی به یک بیماری محدود کننده تولید هسته داران در استان های شمالی کشور تبدیل خواهد شد.بدین منظور جهت بررسی اثر سموم شیمیایی و فرآورده های بیولوژیک بر میزان درصد سوختگی شکوفه و درصد و شدت پوسیدگی قهوه ای میوه، آزمایشی در قالب فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در باغ بنیاد شهرستان علی آباد انجام شد. مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس ارزیابی کنترل بیماری با مقایسه اثر سموم و فرآورده های بیولوژیک مختلف بر درصد سوختگی شکوفه و درصد و شدت پوسیدگی میوه نشان داد که اختلاف بین تیمار ها معنی دار بود (p<0/01). در مرحله شکوفه بیشترین تاثیر (083/ 7 %) مربوط به سم رورال تی اس و کمترین تاثیر (417/ 15 %) مربوط به ترکیب تریکودرمین بود. اما در میوه، درصد آلودگی با تریکودرمین به 25% و رورال تی اس به 166/ 9% رسید و شدت آلودگی (قطر زخم) با تریکودرمین 5/ 22 میلی متر و سم اکسی کلرور مس 667/ 27میلی متر بود.
  کلیدواژگان: استان گلستان، بیولوژیک، شدت پوسیدگی، سموم شیمیایی، هسته داران، Monilia laxa
 • مهدی کبیری رئیس آباد، محمود محمدی شریف، ملیحه کبیری نسب صفحه 11
  در این تحقیق سمیت تنفسی، دورکنندگی و دوام اثر حشره کشی اسانس گرفته شده از برگهای گیاه سرو نقره ایGreeneCupressusarizonicaروی حشرات کامل دو سخت بالپوش آفت انباری شامل شپشه برنج L.Sitophilusoryzaeوشپشه دندانه دارL.Oryzaephilussurinamensisآزمایش شد. نتایج نشان داد با افزایش غلظت اسانس، مرگ ومیر حشرات نیز افزایش یافت. میزان LC50 اسانس برای آفات ذکر شده بترتیب 3/ 456 و μl/Lair 235/3 براورد شد. حشرات کامل شپشه دندانه دار نسبت به شپشه برنج به این اسانس حساس تر بودند. میانگین درصد دورکنندگی شپشه برنج و شپشه دندانه دار 5 /72 و 16 /94 درصد بود که بترتیب در گروه های 4 و 5 از گروه های شش گانه قرار گرفتند. دوام اسانس بسته به غلظت و زمان متفاوت بود. نتایج نشان داد که اسانس این گیاه کارایی قابل قبولی برای کنترل آفات انباری ذکر شده دارد.
  کلیدواژگان: Cupressus arizonica سمیت تدخینی، اثرات دور کنندگی، دوام، Oryzaephilus surinamensis
 • فاطمه ابن علی سامانی، مجید اولیاء، عی اکبر فدایی تهرانی، کامکار جایمند صفحه 23
  بادرنجبویه با نام علمی Melissa officinalis L.از جمله گیاهان دارویی مفید است که سابقه طولانی در درمان بیماری های مختلف دارد. در این پژوهش ضمن ارزیابی بیماری زایی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (Treub، 1885) Chitwood، 1949 بر گیاه بادرنجبویه، اثر سطوح مختلف مایه تلقیح اولیه نماتد روی شاخص های رشدی گیاه و تکثیر نماتد بررسی گردید. ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس برگ های گیاه 90 روز پس از تلقیح با نماتد مذکور، توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) بررسی گردید. نتایج حاصل نشان دهنده حساسیت بادرنجبویه به این گونه از نماتد ریشه گرهی بود. با افزایش سطح جمعیت نماتد، وزن تر و خشک اندام هوایی، طول اندام هوایی و ریشه کاهش یافت. فاکتور تولید مثل نماتد با سطوح جمعیت تلقیح شده رابطه معکوس داشت، به نحوی که بیشترین مقدار عددی فاکتور تولیدمثل در کمترین سطح جمعیت تلقیح شده و کمترین مقدار آن در بیشتری سطح جمعیت نماتد، بدست آمد. (Z)-caryophyllene، hydroxyl citronellal، borneol، -humuleneα، carophyllene oxide، terpinene-α، isoborneol، trans-pulegol، trans-carveol، citronellol و dihydrocitronellolacetate از جمله ترکیباتی بودند که مقدار آنها در گیاهان مایه زنی شده با نماتد نسبت به شاهد افزایش نشان داد.
  کلیدواژگان: Meloidogyne javanica، Melissa officinalis، ترکیبات شیمیایی و کروماتوگرافی
 • سارا ضرغامی، فرحان کچیلی، محمد سعید مصدق، حسین اللهیاری، آرش راسخ صفحه 35
  کفشدوزک Nephus arcuatus Kapur، از شکارگرهای مهم شپشک آردآلود جنوب Nipaecoccus viridis (News.) در استان خوزستان می باشد. در این پژوهش طول دوره رشدی مراحل پیش از بلوغ (تخم، لارو و شفیره)، بالغین نر و ماده ی کفشدوزک و میزان پرخوری لارو سن چهار، بالغین نر و ماده کفشدوزک از پوره سن یک شپشک و همچنین تعداد سنین لاروی بر اساس ثابت دایار در دمای 1±30 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65درصدو دوره نوری به تاریکی 10:14 ساعت مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش سن لاروی، عرض کپسول سر لارو سن یک تا لارو سن چهار از 002/ 0± 15/ 0 تا 002/ 0±33/ 0 میلی متر افزایش یافت. بر اساس نتایج به دست آمده، عرض کپسول سر N. arcuatusاز ثابت دایار پیروی می کند، اما توصیف آن با معادله درجه دوم (316/ 2- x 0/456 + x 2040/ 0-=yln) دقیق تر بود. میزان پرخوری لارو سن چهار، نر و ماده بالغ کفشدوزک به ترتیب 45/5±8/ 177، 95/ 2±7/ 58 و42/ 7±5 /86 پوره سن یک در طی 24 ساعت بود. طول دوره جنینی، لارو سن اول تا چهارم، پیش شفیره و شفیره به ترتیب 02/ 0±92/ 3، 05/ 0±17/ 2، 03/ 0±29 /1، 03 /0±52 / 1، 05/ 0±57/ 2، 3/ 0±05/ 1و 12 /0±09/ 5 روز، طول عمر حشرات بالغ ماده و نر به ترتیب3/ 6 ±88/ 133 و 29/ 6± 08/ 86 روز و زادآوری ماده ها به طور میانگین 8/ 37±43/ 660 تخم براورد گردید.
  کلیدواژگان: Nephus arcuatus، طول دوره رشدی، پر خوری، ثابت دایار
 • سیدافشین سجادی، سیدعباس حسینی نژاد، هدی عاصمی صفحه 49
  نماتودهای گره ریشهMeloidogyne spp. از مهمترین نماتودهای انگل توتون در تمام مناطق کشت توتون می باشند. یکی از روش های مدیریتی نماتود گره ریشه، استفاده از سموم نماتودکش غیر تدخینی می باشد. این تحقیق با استفاده از نماتودکش های راگبیG10 (کادوزافوس) و نماکور G10 (فنامیفوس) جهت کنترل این نماتود در مزرعه آلوده واقع در منطقه تقرتپه گرگان از استان گلستان در شمال ایران در سالهای 1387 و 1388 اجرا شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 20 تیمار و 4 تکرار انجام شد که تیمارها شامل 2 نماتودکش در 3 دز مختلف به میزان 40، 60 و 80 کیلوگرم در هکتار و در 3 زمان مختلف مصرف سم، قبل، همزمان و یک هفته بعد از نشاکاری و همچنین یک شاهد آلوده و یک شاهد غیر آلوده (واپام) انجام شد.نشاکاری با توتون ویرجینیا رقم کوکر 347 صورت گرفت. جهت تعیین جمعیت اولیه، نمونه برداری از خاک انجام شد. بعد از 2 چین برداشت، ارزیابی از ریشه ها و استخراج و شمارش نماتود از خاک و ریشه انجام شد و صفات نمره گال، ضریب تولید مثل، درصد کنترل، تعداد نماتود، وزن خشک و تر برگ، ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن خشک و تر ریشه، درصد قند و نیکوتین در برگ خشک، درآمد ناخالص و متوسط قیمت توتون محاسبه و تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار MSTAT-C انجام شد. نتایج آنالیز واریانس تفاوت معنی داری بین تیمارها نشان داد بطوریکه از نظر درصد کنترل، واپام و نماتودکش نماکور به میزان 80 کیلوگرم در هکتار و در زمان مصرف قبل از نشاکاری بهترین تیمار بود. بهترین دز مصرف سم، دز 80 کیلوگرم در هکتار و بهترین زمان مصرف سم قبل از نشاکاری برای هر دو نماتودکش بود. در تیمار شاهد آلوده میزان جمعیت نماتود در خاک و ریشه توتون بطور قابل توجهی افزایش پیدا کرد.
  کلیدواژگان: توتون، کنترل شیمیایی، نماتود ریشه گرهی، نماکور و راگبی
 • عباس صلاحی اردکانی، سیدعباس حسینی نژاد، رضا امیری فهلیانی، سیدعبدالخالق سیدی صفحه 59
  خاصیت نماتدکشی اسانس گیاهمینای پرکپه ای(Tanacetum polycephalum Schultz Bip. subsp.polycephalum) در غلظت های 5/ 62، 125، 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 میکروگرمبر میلی لیتر در مقایسه با شاهد آب مقطر سترونروی لارو سن دوم نماتد مولد گره ریشه،Meloidogyne incognita(Kofoid and White) Chitwood، در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با استخراج اسانس این گیاه به روش تقطیر با آبوبوسیله دستگاه کلونجر(Clevenger)، ترکیب های موجود در آن توسط دستگاه های GC و GC-MS شناسایی شد. بر اساس نتایج حاصله، غلظت های4000 و 8000 میکروگرم بر میلی لیتر باعث مرگ صد در صد جمعیت نماتد مورد آزمایش شدند. متوسط میزان مرگ و میر نماتد در غلظت های 500، 1000 و 2000 میکروگرم بر میلی لیتر به ترتیب 6، 8/ 22 و 4/ 44 درصد بود. در بقیه تیمارها مرگ و میر نماتد مشاهده نگردید. تعداد 39 ترکیب شیمیایی از اسانس گیاه جداسازی و شناسایی گردید که در بین آن ها trans-Thujone (483 /74%)، 1،8-Cineole (3/135%)، Terpinene-4-ol (2/316%)، Borneol (2/051%)، cis-Thujone (1/880%)، Camphor (1/832%)، trans-Pinocarveol (1/333%) و γ-Terpinene (059/ 1%) به ترتیب بیشترین مقادیر را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: روغن های ضروری، کلپوره، مدیریت، مونوترپنویدها، نماتد گره ریشه
 • لیلا رمضانی، محمد سعید مصدق صفحه 69
  در بررسی تنوع زیستی کنه های نهان استیگمایان (Acari: Oribatida) در شهرستان اهواز که طی سال های 1389 تا 1391 انجام گرفت تعداد 19 گونه متعلق به17 جنس و 12 خانواده جمع آوری گردید که از میان آنها 2 گونه برای اولین بار از ایران و 3 خانواده، 8 جنس و 10 گونه برای اولین بار از استان خوزستان گزارش می شوند که به ترتیب با علامت * و ** مشخص شده اند. از بین گونه های جمع آوری شده گونه ی1930Scheloribates fimbriatus Thor، با فراوانی نسبی 30 و 23 درصد به ترتیب در نخلستان و مزارع غلات به عنوان گونه غالب شناسایی شد. Macropylina، Euphthiracaridae: Acrotritiaardua (Koch، 1841);Acrotritiasinensis* Jacot، 1923; Nothridae: Nothrus anauniensis** Canestrini & Fanzago، 1876; Haplochthoniidae: Haplochthonius sanctaeluciae Bernini، 1973; Cosmochthoniidae: Phyllozetes emmae (Berlese، 1910); Lohmanniidae: Lohmanniaturcmenica** Bulanova-Zachvatkina، 1960; Papilacarus chamartinensis**Pérez-Íñigo، 1967;Crypacaruspromecus Grandjean، 1950; Epilohmanniidae: Epilohmanniacylindricacylindrica (Berlese، 1904);Epilohmanniainexpectata* Schuster، 1960; Pycnonothic Brachypylina، Tectocepheidae:Tectocepheusvelatus** (Michael، 1880); Oppiidae: Microppia minus** longisetosa Subias & Rodriguez، 1988;Multioppia wilsoni** Aoki، 1964;Lasiobelbaneonominata** (Subias، 2004);Discoppia (Cylindroppia) cylindrica (Pérez-Íñigo، 1965); Pronothic Brachypylina، Zetomotrichidae: Zetomotrichus lacrimans**Grandjean،1934; Scheloribatidae: Scheloribatesfimbriatus** Thor،1930; Oribatulidae: Oribatula (Zygoribatula) connexaucrainica (Iordansky، 1990); Galumnidae: Galumairanensis**Mahunka & Akrami، 2001.
  کلیدواژگان: فون، کنه های اریباتید، شهرستان اهواز
|
 • Page 1
  Monilia Laxa pathogen is the most common cause of the brown rot disease and it is prevalent in the most stone fruit production areas, particularly in the different regions of the Caspian Sea. If a management strategy is not developed for this disease, it will become the limiting illness for producing stone fruits in the North Country province. In order to investigate the effects of chemical pesticides and biological products on the blossom burn rate and intensity of fruit brown rot, a factorial experiment based on a completely randomized design with six treatments and three replications was performed in the Bonyad garden of the Aliabad city. Mean comparisons were performed with using the Duncan method. Results of the variances analysis and evaluation of the disease control by comparing the effects of the toxins and different biological products on the blossom burn rate and intensity of fruit brown rot indicated that the difference between treatments was significant (p<0/01). In the blooming stage, the most impact (%7/083) was related to the toxin Rvral-TC and the least affected (%15/417) was related to the combination Trichodermin. But in the fruits, the rate of the contamination with Trichodermin reached to %25 and with Rvral-TC reached to %166/9 and intensity of the contamination (lesion diameter) with Trichodermin, it was 5/22mm and with toxin copper oxy chloride, it was 27/667mm, respectively.
 • Page 11
  Fumigant toxicity, repellency and durability of insecticidal effect of Arizona cypress leaves essential oil were investigated against adults of two Coleopteran stored product pests; rice weevil, Sitophilus oryzae L. and saw-toothed grain beetle, Oryzaephilus surinamensis L. The essential oil was extracted by Clevenger-type apparatus. The bioassays were conducted by using 40 ml glass vials as container and Whatman filter paper (1×2 cm) as the essential oil release source. Repellency effect was evaluated by comparing the number of adults in both treated and not-treated portions. The adult’s mortality was increased in consequence of raising the concentrations. The LC50 values of essential oil for these two pests were 456.3 and 235.3 µl/L air, respectively. Adults of sawtoothed grain beetle were more susceptible than rice weevil. The average repellencies of the essential oil against the insects were 72.5 and 94.16%, respectively. These repellencies were as grades of IV and V respectively, of the sextet classification. The essential oil persistence was different depending on the concentration and exposure time of the treatments. Based on the results, C. arizonica essential oil had acceptable efficacy for controlling these stored product pests.
 • Page 23
  Lemon balm (Melissa officinalis) is one the beneficial medicinal plants that has a long history in curing various human diseases. In this study, while assessing the pathogenicity of root-knot nematode, Meloidogyne javanica, on lemon balm medicinal plant, the effects of various initial inoculum density of nematode in host plant growth indices and nematode reproduction were investigated. Then chemical compounds in the plant leaves were assessed after 90 days of nematode infection using Gas- Chromatography (GC/MS). Results showed the susceptibility of the lemon balm to the target nematode. While increasing the nematode initial density, shoot fresh and dry weight and shoot and root length decreased, while root fresh and dry weight increased. There was an inverse relationship between the initial nematode density and reproduction factor (RF). The highest and the lowest RF observed with the lowest and highest nematode initial density respectively. (Z)-caryophyllene, hydroxyl citronellal, borneol,-humuleneα, carophyllene oxide, terpinene-α, isoborneol, trans-pulegol, trans-carveol, citronellol and dihydro citronellol acetate are those compounds which increase in inoculated host plants.
  Keywords: Meloidogyne javanica, Melissa Officinalis, Chemical Compounds, gas, Chromatography
 • Page 35
  The lady beetle, NephusarcuatusKapur is one of the most important predators of spherical mealybug,Nipaecoccusviridis(News.) in Khuzestan province, Southwest of Iran.The development time of immature stages (eggs, larvae, prepupa and pupa), males and females and the voracity of the 4th instars larvae and adults of N. arcuatus on 1st instar nymph of mealybug were studied in incubator (30±1ºC, 65±5% RH, and 14:10 L: D photoperiod). The number of larval instars was determined based on Dyar`srule. The head capsule width increasedfrom 0.15±0.002 (1st instar larvae) to 0.33±0.002 (4th instar larvae) as the larval stages increased. According to our results, the head capsule width of N. arcuatus followed Dyar`srule, but a second degree polynomial equation (ln y=-0.040 x2+0.456 x -2.316) can more accurately describe it. The 4th instar larvae, adult male and female consumed 177.8±5.46, 58.7±2.96, and 86.5±7.42 1st instar nymph,respectively during 24 hours. The periods of egg incubation first, second, third and fourth larval instars, andprepupal and pupal stages were 3.92±0.02, 2.17±0.05, 1.29±0.03, 1.52±0.03, 2.57±0.05, 1.05±0.03 and 5.09±0.12 days, respectively. Female and male longevity was 113.88±6.3 and 86.08±6.29 days, respectively and females laying an average of 660.47±37.97 eggs.
 • Page 49
  Root knot nematodesMeloidogyne spp. are important parasitic nematodes of tobacco in almost all tobacco-growing areas. Application of non-volatile nematicides is one of the effective means of root knot nematode control. In this study, in the years 2008 and 2009, the effect of nematicides Rugby 10G(Cadusafos) and Nemacure 10G(Fenamiphos) was applied to control root knot nematode in infested tobacco field in Tagartapeh area of Golestan province in the north of Iran. The Experimental design was completely randomized block with 20 treatmentsand 4 replications. Treatments included two nematicide at concentrations 40, 60 and 80 Kg/ha and each nematicides was applied at three different times: before, synchronized and after transplanting seedlings of tobacco cultivar Virginia Coker 347.The experimentalso involved nema infested soil (no nematicide) and no infesed(vapam treated) soil ascontrol. Initial populations of nematode were assayed bychecking soil samples of each plot.After 2 times of harvesting, nematodes were extracted from soil(Jenkines, 1964) and root(Coolen, 1979) and the number of nematodes in root and soil,gall index, reproduction factor(Rf) was counted.The growth factors(fresh and dry weight of leaves, height of plant, fresh and dry weight of root,length of root), sugar and nicotine percent,income and terms of average price were measured and data were analyzed with MSTAT-C program. The results showed that treatments weresignificantlydifferent (P<0.1) from the control(check), but the fresh and dry weights and Sugar and Nicotine percent were not significantly different. It was also revealed that treatments of vapam and nemacure 80 Kg/ha(before transplanting) resulted in reduction of population of eggs and (J2) whereas in the controls, the nematode population increased. On the basis of overall results, concentrationsof 80 Kg/ha of each of the nematicides had the best efficiency in controlling the disease and that Nemacure was a more effective nematicide than Rugby.
 • Page 59
  Essential oil from aerial parts of Tanacetum polycephalum Schultz Bip. subsp. polycephalum at the rates of 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5 and 0 mg l-1was tested for its nematicidal activity against the second stage juvenile (J2) of Meloidogyne incognita (Kofoid and White) Chitwood. 100 percent J2 mortality was achieved with essential oils of 8000 and 4000 mg l-1. Nematicidal activities were recorded as 44.4, 22.8 and 6 percentages for concentrations of 2000, 1000 and 500 mg l-1 respectively. No nematode mortality was seen in treatments of 250, 125, and 62.5 mg l-1of the oil. Analysis by Gas Chromatography (GC) and GC-Mass Spectrometry (GC-MS) led to identification of 39 major compounds from T. polycephalum oil. Among the chemical components, the main components were trans-Thujone (74.483%), 1,8-Cineole (3.135%), Terpinene-4-ol (2.316%), Borneol (2.351%), cis-Thujone (1.880%),Camphor (1.832%), trans-Pinocarveol (1.333%), and γ-Terpinene (1.059%).
  Keywords: Essential oils, Management, Monoterpenes, Root knot nematodes, Tensy
 • Page 69
  A faunistic survey of cryptostigmatic mites (Acari: Oribatida) was conducted in Ahvaz during 2010-2012. A total of 19 species belonging to 17 genera and 12 families were collected among which 2 species weres new records for Iran fauna (as shown by 1 asterisk) and 3 families, 8 genera and 12 species were new for the Khuzestan province (as shown by 2 asterisks).Macropylina, Euphthiracaridae:Acrotritiaardua (Koch, 1841); Acrotritiasinensis*Jacot, 1923; Nothridae: Nothrusanauniensis**Canestrini&Fanzago, 1876; Haplochthoniidae: Haplochthoniussanctaeluciae Bernini, 1973; Cosmochthoniidae: Phyllozetesemmae (Berlese, 1910); Lohmanniidae: Lohmanniaturcmenica**Bulanova-Zachvatkina, 1960; Papilacaruschamartinensis**Pérez-Íñigo, 1967; CrypacaruspromecusGrandjean, 1950; Epilohmanniidae: Epilohmanniacylindricacylindrica (Berlese, 1904); Epilohmanniainexpectata* Schuster, 1960;PycnonothicBrachypylina, Tectocepheidae:Tectocepheusvelatus** (Michael, 1880); Oppiidae: Microppia minus**longisetosaSubias& Rodriguez, 1988; Multioppiawilsoni** Aoki, 1964; Lasiobelbaneonominata** (Subias, 2004);Discoppia (Cylindroppia) cylindrica (Pérez-Íñigo, 1965);PronothicBrachypylina, Zetomotrichidae: Zetomotrichuslacrimans**Grandjean,1934; Scheloribatidae: Scheloribatesfimbriatus** Thor, 1930; Oribatulidae: Oribatula (Zygoribatula) connexaucrainica (Iordansky, 1990); Galumnidae: Galumairanensis**Mahunka&Akrami, 2001.
  Keywords: Oribatida, fauna, Ahvaz city, Iran