فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 1 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ستار رضایی، طیب میرکی، نادر جهانمهر، فردین غریبی* صفحات 9-16
  زمینه و هدف
  استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله تابع تولید یکی از راه های افزایش عملکرد و استفاده کارا از منابع بیمارستان می باشد. هدف این مطالعه تخمین تابع تولید بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی دوره ی زمانی 1390-1386 می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد بستری شدگان به عنوان ستانده و متغیرهای کادر پرستاری، تخت فعال، سایر کارکنان و پزشک به عنوان نهاده در نظر گرفته شد. داده های برای 12 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی دوره ی زمانی 1390-1386 با استفاده از فرم تولید جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار Eviews نسخه 6 و روش داده های تابلویی تابع تولید بیمارستانهای مورد مطالعه تخمین زده شد.
  نتایج
  مقدار کشش و تولید نهایی برای همه عوامل تولید مثبت بود. تولید نهایی تخت فعال، پزشک، پرستار و سایر کارکنان به ترتیب برابر با 16.7، 56، 23.6 و 40.9 بدست آمد. مجموع کشش عوامل تولید برابر با 1.06 بدست آمد بنابراین بازدهی نسبت به مقیاس صعودی می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تولید نهایی مثبت همه نهاده ها، جهت بهبود بهره وری و استفاده بهینه از منابع پیشنهاد می شود که مدیران بیمارستانها میتواند در پاسخدهی به تقاضا برای خدمات بیمارستان، کشش عوامل تولید را درنظر بگیرند.
  کلیدواژگان: تابع تولید، تابع کاب داگلاس، بیمارستان، کردستان
 • مینا کشاورز، علی اکبری ساری، عباس رحیمی فروشانی، محمد عرب* صفحات 17-24
  زمینه و هدف
  اعتباربخشی برنامه ارزیابی سازمان های مراقبت از سلامت می باشد که با توجه به استانداردهای از قبل تعیین شده ساختار و فرایند را مورد اندازه گیری قرار می دهند. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت ایمنی و کیفیت مراقبت در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس استانداردهای JCI (Joint Commission International) و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی_تحلیلی می باشد که به صورت مقطعی در5 بیمارستان انجام شده است و ابزار مورد استفاده چک لیست ترجمه شده استانداردهای کمیسیون مشترک بین الملل با 14 استاندارد می باشد، ورود اطلاعات و تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 13 انجام شد و برای مقایسه بیمارستان ها از آزمون آماری K Independent Samples tests استفاده شده است.
  نتایج
  بالاترین امتیاز کیفیت و ایمنی مراقبت مربوط به بیمارستان B (84درصد) و بعد از آن به ترتیب مربوط به بیمارستان های C (83درصد)، A (72.75درصد)، E (72درصد) و D (70.5درصد) می باشد و بر اساس نتایج آزمون های آماری بیمارستان های مورد مطالعه در استانداردهای حقوق بیمار و خانواده، پیشگیری و کنترل عفونت و بهبود کیفیت و ایمنی بیمار با یکدیگر متفاوت هستند.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان می دهد که بیمارستان های مورد مطالعه در وضعیت نسبتا«خوبی از نظر کیفیت و ایمنی مراقبت قرار دارند اما در بعضی موارد فاصله زیادی بین استانداردهای کمیسیون مشترک بین الملل و وضعیت فعلی آنها دیده شده است و بیمارستان های مورد مطالعه نیازمند تعیین خط مشی های مرتبط، طرحریزی و اجرای برنامه هایی برای بهبود وضعیت خود می باشند.
  کلیدواژگان: اعتباربخشی، ایمنی بیمار، کمیسیون مشترک بین الملل، کیفیت مراقبت
 • سیما رفیعی، ابوالقاسم پوررضا*، عباس رحیمی صفحات 25-33
  زمینه و هدف
  نقش مدیریت منابع انسانی در سازمانها بسیار حیاتی است و فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمانها جلوه ای از عملکرد مدیریت منابع انسانی است. یکی از ابعاد فرهنگ سازمانی اختلاف قدرت (Power Distance) می باشد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه نگرش کارکنان بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص فاصله قدرت موجود در سازمان و بررسی آثار آن انجام پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی می باشد که در آن نمونه 306 نفری از مدیران (سرپرستان) و کارکنان بیمارستانهای تحت مطالعه شرکت داده شده اند. برای هر گروه از آنها پرسشنامه جداگانه ای که توسط فرانسسکو و چن (2000) طراحی شده بود جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. داده ها از طریق نرم افزار SPSS 16 مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  در سطح اطمینان 95% میان نگرش کارکنان از فاصله قدرت موجود در سازمان با متغیرهای رضایت شغلی، تعهد سازمانی، ادراک از تبعیض آمیز بودن روابط سازمانی و آمادگی آنها به پذیرش مسئولیت های کاری ارتباط معنادار آماری وجود دارد (P value<0.05). همچنین میان نگرش مدیران نسبت به فاصله قدرت با متغیرهای برخورد با کارکنان، توجه به صلاحیت و شایستگی آنها، دادن آزادی عمل و استقلال کاری به آنان و نیز اعمال و پشتیبانی های لازم از آنها ارتباط معنادار آماری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  اشاعه فرهنگ فاصله قدرت کم در سازمان سبب می شود تا کارکنان از سازمان تحت فعالیت خود احساس عدالت و برابری داشته و به شیوه ای موثر در سازمان و در راستای اهداف سازمانی مشغول به فعالیت گردند، بدین نحو رضایت شغلی آنان بیشتر شده و وفاداری و تعهد به سازمان نیز ارتقا می یابد.
  کلیدواژگان: پیامد، فاصله قدرت، مدیران بیمارستان، متغیرهای سازمانی، علوم پزشکی تهران
 • زهرا فرحناکی*، عبدالحسین پورنجف، عطیه کرمی، علی محمد عباسی، محسن کارچانی صفحات 35-42
  زمینه و هدف
  نوبت کاری سبب کاهش عملکرد، تغییر عادات غذایی افراد، افزایش خستگی و بی خوابی، اختلالات زندگی فردی واجتماعی و اختلالات بهداشتی می گردد. هدف ازمطالعه حاضر بررسی شیوع اختلالات نوبت کاری در بین پرستاران بیمارستان های آموزشی ایلام به منظور ارئه راه کارهای مقابله با بروز این اختلالات در بین آن ها می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 84 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای آمورشی شهر ایلام به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه Survey of Shift Worker (SOS) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (Statistical Package for Social Sciences) ویرایش 18 و از آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان دادند که مشکلات ناشی از نوبت کاری در میان پرستاران از شیوع بالایی برخوردار است. بالاترین میزان شیوع به ترتیب مربوط به مشکلات روحی وروانی(96.4%)، زندگی اجتماعی(84.5%) و مشکلات گوارشی(81%)بود. مشخص شد پرستارانی که نوبت کاری را به صورت داوطلبانه انتخاب نموده اند، رضایت شغلی بیشتری نسبت به پرستارانی که کار در نظام نوبتی را به صورت اجبار انتخاب نموده اند، دارند(05/ 0P.v<).همچنین مشخص شد که شیوع مشکلات در نوبت کارانی که از نوبت کاری رضایت بالاتری داشتند به مراتب کمتر از افرادی بود که که از نوبت کاری رضایت نداشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاکی از آن است که انتخاب داوطلبانه نوبت کاری، رضایت از نوبت کاری بیشتری به همراه دارد و رضایت از نوبت کاری بالاتر، باعث کاهش مشکلات ناشی از نوبت کاری می شود.
  کلیدواژگان: نوبت کاری، پرستار، رضایت از نوبت کاری، مشکلات ناشی از نوبت کاری
 • حسین درگاهی*، فائزه فروزانفر، محمد بختیاری، زینب رجب نژاد صفحات 43-51
  زمینه و هدف
  امروزه وسایل و تجهیزات پزشکی در امر تشخیص، درمان، آموزش، توان بخشی و بازتوانی بیماران نقش مهمی دارند. اما در سالهای اخیر در کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته این نوع دستگاه ها وضعیت مطلوبی از نظر قابلیت استفاده و تعمیر و نگهداری نداشته اند. به همین دلیل، در مدیریت تجهیزات پزشکی در این کشورها از دهه قبل تاکنون تغییرات اساسی و پردازش مجدد انجام شده است. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت مدیریت تجهیزات پزشکی با رویکرد ارزشیابی معیار قابلیت استفاده(usability) به منظور ایجاد تغییر و پردازش مجدد در مدیریت مزبور در بیمارستان های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر بصورت توصیفی و به روش مقطعی در طول سال 1391 در تعداد 8 بیمارستان عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها برگه مشاهده خود ساخته پژوهشگر شامل 38 سوال در مورد وضعیت مدیریت تجهیزات پزشکی و هم چنین پرسشنامه Nielsen در خصوص قابلیت و نحوه استفاده از این دستگاه ها بود که توسط سرپرستاران بخش های ICU، CCU و اتاق عمل با کمک سرپرست تجهیزات پزشکی هر بیمارستان در تعداد 56 بخش تکمیل گردید و داده های بدست آمده در نرم افزار SPSS جمع آوری شد و سپس مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  بخش های مورد نظر در بیمارستان های تحت مطالعه از نظر مدیریت تجهیزات پزشکی وضعیت مطلوبی ندارند. هم چنین، از نظر معیارهای قابلیت و نحوه استفاده از دستگاه ها و کاربری نظام اطلاعات الکترونیک، شرایط مطلوبی در این بیمارستان ها مشاهده نمی شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش به ویژه در زمینه قابلیت استفاده از دستگاه های پزشکی، لزوم کسب آگاهی بیشتر کاربران تجهیزات پزشکی و سرپرستاران بخش های بالینی بیمارستان ها از معیارهای مربوطه و روش های ارزشیابی آنها و ارتباط مناسب با صاحبان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در زمینه بکارگیری این معیارها در ساخت تجهیزات پزشکی و آشنایی مدیران و سیاست گذاران تجهیزات پزشکی با معانی و مفاهیم پردازش مجدد، به منظور انتخاب و خرید دستگاه های کارآمد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تجهیزات پزشکی، قابلیت استفاده، مدیریت، بیمارستان
 • جعفر بیک زاد، علیرضا حسین پور سنبلی، مریم حجازی باویل علیا* صفحات 53-60
  زمینه و هدف

  موضوع مسئولیت و خشنودی شغلی حائز اهمیت می باشد. هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه مسئولیت پذیری با خشنودی شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد.

  مواد و روش ها

  جامعه آماری شامل، پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشد. تعداد نمونه آماری 316 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. اطلاعات به دست آمده از طرق پرسشنامه ی جمع آوری شده، با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته است.

  نتایج

  بین مسئولیت پذیری با خشنودی شغلی و دو بعد از ابعاد آن (خشنودی از کار و خشنودی از ترفیعات) رابطه معنی داری وجود دارد اما بین مسئولیت پذیری و سه بعد دیگر خشنودی شغلی (خشنودی از سرپرستی و نظارت، خشنودی از همکاران شغلی، خشنودی از حقوق و پرداخت) رابطه معنی داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  مسئولیت پذیری شاخص مناسبی برای پیشگویی عملکرد در بسیاری از مشاغل می باشد و با خشنودی شغلی رابطه معنی داری دارد، به هر اندازه فرد از روحیه مسئولیت پذیری برخوردار باشد به همان اندازه در تامین سلامت و رفاه مددجویانی که عهده دار خدمت رسانی به آنها هستند کارآمدتر خواهند بود و خشنودی از کار را کسب خواهد کرد.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری، خشنودی شغلی، پرستار
 • جلال سعید پور، مهسا قاضی عسگر، حجت رحمانی*، مهرانگیز خوشخو صفحات 61-67
  زمینه و هدف
  از آنجائیکه حفظ و ارتقاء سلامتی ازاولویت های سیستم های بهداشتی در جهان محسوب می شود، آموزش به بیمار و افزایش توانایی افراد در مراقبت ازخود، کلید اصلی رسیدن به این منظور است.هدف از مطالعه حاضر بررسی دیدگاه پزشکان و پرستاران در رابطه با عوامل تسهیل کننده و موانع آموزش به بیمار در بیمارستان رازی کرمانشاه در سال 1391 می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت نیمه تجربی بر روی 85 نفر از پزشکان و پرستاران بیمارستان رازی کرمانشاه، به صورت تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل 3 قسمت و 32 سوال، در مقیاس لیکرت بود. روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و پایایی از روش آزمون مجدد نایید شد. اطلاعات استخراج شده با استفاده از نرم افزار 18 spss و آمار استباطی t - testمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  از بین عوامل بازدارنده آموزش به بیمار بین دیدگاه پزشکان و پرستاران، کمبود پرستاران شاغل در بخش و عدم هزینه کافی در زمینه آموزش بیمار و از بین عوامل تسهیل کننده آموزش به بیمار،ارائه سمینارهایی در مورد راهبردهای آموزش و یادگیری،در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای انجام آموزش به بیمار در زمان ارزشیابی سالیانه بکارگیری را مهمترین عوامل عنوان شد.
  نتیجه گیری
  جهت آموزش به بیمار ضمن در نظر گرفتن تسهیلات کافی، ضروری است با تامین نیروی انسانی لازم وبرگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در جهت رفع موانع موجود، اقدام شود.
  کلیدواژگان: آموزش به بیمار، موانع و عوامل تسهیل کننده، دیدگاه پزشکان و پرستاران
 • آزاده حاجی حسنی، مونا محمد زاده، حجت زراعتی، محمد رهبر، مصطفی علوی مقدم، مهناز سبزی، صدیقه قورچیان، امیرعلی رمضانی، محمد مهدی سلطان دلال، معصومه دورقی* صفحات 69-77
 • مهدی حسینی*، محمود اسعدی صفحات 79-89
  زمینه و هدف
  گردشگری درمانی به واسطه سودآوری فوق العاده اش، نیازمند توجه بیش از پیش محققین می باشد. تحقیقات در زمینه موانع گردشگری درمانی بسیار کم بوده و عمدتا بر موانع ساختاری متمرکز بوده اند. با توجه به ماهیت میان فرهنگی گردشگری درمانی، هدف پژوهش حاضر شناسایی مهم ترین موانع ارتباطی توسعه گردشگری درمانی در ایران و همچنین طراحی و آزمون مدل مفهومی این موانع می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی می باشد. شناسایی مهم ترین موانع ارتباطی توسعه گردشگری درمانی در ایران، طراحی مدل این موانع با روش مدل سازی تفسیری ساختاری و در نهایت، آزمون فرضیه های حاصل از این مدل در یک نمونه 300 نفری، سه مرحله طی شده در این پژوهش می باشند.
  یافته ها
  نتایج آزمون همبستگی در سطح معنی داری کوچکتر از 01/0 نشان می دهد که همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرها در فرضیه ها وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون ساده نیز بر نقش تعیین کننده تمامی متغیرهای مستقل تاکید دارند. لذا تمامی فرضیه ها تایید می شوند.
  نتیجه گیری
  مهم ترین موانع ارتباطی توسعه گردشگری درمانی در ایران عبارتند از: نبود شناخت، تفاوت زبانی ادراک شده، نبود اعتماد، تفاوت فرهنگی ادراک شده، تعصب و برخورد کلیشه ای. بین این موانع، مانع نبود شناخت مانعی کلیدی می باشد که غلبه بر آن نقش حیاتی در تسهیل گردشگری درمانی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: موانع ارتباطی، گردشگری درمانی
 • امیر اشکان نصیری پور، حمیدرضا پاشا *، خلیل علی محمدزاده صفحات 91-97
  زمینه و هدف
  تبیین ابعاد توانمندی روانشناختی و میزان بهره وری منابع انسانی از جنبه نظری و کاربردی از اهمیت خاصی برخوردار است.لذا در این پژوهش به رابطه توانمندی روانشناختی کارکنان با میزان بهره وری منابع انسانی در مرکز درمانی هاشمی نژاد می پردازد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش زمینه یابی است.و جامعه آماری کارکنان اداری- مالی بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران میباشد.تحقیق به لحاظ اجرا از نوع همبستگی است.ابزار پژوهش پرسشنامه و روش گرد آوری داده ها مصاحبه و مشاهده می باشد.برای گردآوری داده ها به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از دو نوع پرسشنامه و توزیع آنها در بین نمونه آماری استفاده گردید.سئوالات مطرح شده برای هر دو پرسشنامه بر اساس مقیاس هفت تایی لیکرت تنظیم شده است.پایایی پرسشنامه بهره وری در حدود 0.95 و پرسشنامه توانمندی 0.93 بدست آمد.جهت پاسخگویی به اهداف پژوهش از دو سطح آمار تحلیلی و توصیفی استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ضریب همبستگی پیرسون رابطه معناداری را بین مولفه توانمندی روانشناختی با چهار متغیر بهره وری منابع انسانی (تعهدسازمانی-مشارکت سازمانی-خلاقیت شغلی و رضایت شغلی) مورد بررسی را نشان داد. که نتایج حاصل بین این دو مولفه برای مولفه تعهدسازمانی(0.95)-مشارکت سازمانی(0.90)-خلاقیت شغلی(0.86) و رضایت شغلی0.85) بدست آمد.
  نتیجه گیری
  با بهره گیری از شاخصها و مولفه های موثر توانمندی روانشناختی کارکنان(احساس شایستگی-احساس موثر بودن و...) میتوان در جهت بهره وری نیروی انسانی تاثیر بسزایی را لحاظ نمود.
  کلیدواژگان: توانمندی روانشناختی، بهره وری، مشارکت
|
 • S. Rezaei, T. Miraki, N. Jahanmehr, F. Gharibi* Pages 9-16
  Background
  the using of economic tools such as production function is one of the ways to improving performance and efficient use of hospital resources. The aim of this study was the estimation of production function in educational hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences during 2007- 2011.
  Material and Methods
  the number of inpatient as dependent variable and the numbers of active beds, nurses, doctors and other staffs as explanatory variables was considered. These data For 12 of hospitals since 2007 to 2011 was collected by production form. Also with Eviews software version 6 and panel data, the production function of hospitals was estimated.
  Results
  the elasticity and marginal of production for all variables explanatory was positive. The marginal of production for bed active, physician, nurse and other staff was 16.7, 54, 23.6 and 40.9 respectively. The total of input coefficient was equal 1.08 and the return to scale was increasing.
  Conclusion
  according to the positive marginal of production for all variables explanatory, for improving of productivity and efficient use of hospital resources is suggested that the managers of hospitals in exposure to regular and irregular demand can be used elasticity of production.
  Keywords: Production Function, Cobb, Douglas, Hospitals, Kurdistan
 • M. Keshavarz, A. Akbari Sari, A. Rahimi Foroshani, M. Arab* Pages 17-24
  Background
  Accreditation is a program that is designed for evaluation of health care organizations and measured processes and structures according to predetermined standards. The purpose of this study is to survey the safety situation and quality of care in selected hospitals of Tehran University of medical sciences based on the Joint Commission International (JCI) standards and determination of their strengths and weaknesses.
  Materials And Method
  This descriptive, analytical and cross-sectional study was carried out in 5 hospitals. Translated Joint Commission International (JCI) questionnaire checklist with 14 standards was used as the study tool. Data entry and statistical analysis were performed using the SPSS.13 and K Independent Samples tests were used to compare hospitals.
  Results
  Highest quality and safety of care score belonged to the hospital B (84%) and then to hospitals C (83%), A (72.75%), E (72%) and D (70.5%). Central indices like patient and family rights, quality improvement and patient safety, infection prevention and control standards in the studied hospitals are completely different according to the statistical results.
  Conclusion
  Study results show that the status of hospitals in terms of safety and quality of care are almost appropriate but in some cases there is a large distance between JCI standards and their current status and the studied hospitals have to make appropriate and related policies in order to plan and implement proper programs to improve their situation in quality and safety of care.
  Keywords: Accreditation, Patient Safety, Joint Commission International, Care Quality
 • S. Rafeiyee, A. Pour Reza *, A. Rahimi Pages 25-33
  Background
  Human resource management has a critical role in organizations and organization culture is an outcome of human resource management performance. One of the dimensions of the organizational culture is power distance. This study aims to investigate the attitude of employees of selected hospitals of Tehran University of medical sciences towards the power distance in the organization and its consequences.
  Materials And Method
  This is a cross sectional study with a descriptive research design conducted in a sample of 306 employees and managers from Tehran University of Medical Sciences hospitals located in Tehran, Iran. A distinctive questionnaire for each group was developed, distributed and collected as a main procedure to gather data. Data were analyzed using SPSS 16.
  Results
  Study results indicates that there is a positive and significant relationship between power distance and employee participation, organizational commitment, job satisfaction, perception of justice and readiness to accept job responsibilities in the level of 95%(p value<0.05). The moderated multiple regression results also supported the hypothesis that managers’ attitude towards power distance had a significant relationship with their manner with the employees, noticing their qualifications and abilities, giving them independence and responsibility and supporting them in their role.
  Conclusion
  A limited power distance in an organization will result in more committed and satisfied employees with positive perception toward justice in the organizational interactions and ready to accept job responsibilities and movement toward the organization objectives.
  Keywords: Consequence, Power Distance, Hospital Managers, Organizational Factors, Tehran University of Medical Sciences
 • Z. Farahnaki *, A. Pournajaf, A. Karami, A. Abbasi, M. Karchani Pages 35-42
  Background
  Shift work can be associated with decreasing performance, changing eating habits, getting into conditions such as fatigue and insomnia, developing individual and social life disorders and health problems. This study is aimed to investigate the prevalence of shift work disorders among nurses working in Ilam’s teaching hospitals in order to provide solutions for dealing with these disorders.
  Materials And Methods
  This is a descriptive – analytical study in which 84 nurses of Ilam’s teaching hospitals had been chosen by simple random sampling. The data had been collected by “Survey of Shift Worker” (SOS) questionnaire and analyzed using SPSS (version 18) and descriptive statistics and Chi-2 test.
  Results
  Results indicated that shift work disorders are prevalence among nurses. Emotional and Mental problems (96.4%), Social Life (84.5%), digestive problems (81%) have the highest prevalence rate respectively. Nurses who volunteered to work shifts have more job satisfaction than the ones who were obliged to do that (P<0.05). In addition prevalence of problems was far less among nurses who get satisfaction from shift work than the others who do not.
  Conclusion
  Choosing shift work voluntarily results in more satisfaction with shift work which eventually decrease problems caused by shift work.
  Keywords: Shift Work, Shift Work Satisfaction, Problems Caused by Shift Work
 • H. Dargahi *, F. Forouzanfar, M. Bakhtiari, Z. Rajabnejad Pages 43-51
  Background
  Nowadays Medical devices have an important role in diagnosis, treatment, rehabilitation of patients and also in medical education. However, in the recent years usage and maintenance of these devices have not been in a good situation in developing and even some developed countries. Therefore fundamental changes and reprocessing has begun among management and usability of medical devices in these countries. This research is aimed to determine the management situation with the approach of usability evaluation in order to change and reprocess the management system among Tehran University of Medical Sciences general teaching hospitals at 2012-2013.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive and cross sectional research among eight general teaching hospitals of Tehran University of Medical Sciences in 1391. The research tool was a self-made check list consisting of 38 questions about medical devices management condition and Nielsen questionnaire about usability of these devices which were completed by head nurses of CCU, ICU and OR departments with the help of medical devices supervisor in 56 departments of these hospitals. Data were collected and analyzed by SPSS software.
  Results
  We found that medical device management and the usability of these devices were not in a good situation in these hospitals as well as usage of electronic information technology.
  Conclusion
  Regarding the results of this research specially in the usability of medical devices, we recommend that users and supervisors of medical devices should be trained about usability criteria and evaluation procedures of these criteria, and the relationship between management styles and applications of quality improvement and pay attention to reprocessing of medical devices management among hospitals administrators and healthcare policy makers to select and purchase the best devices.
  Keywords: Medical device, Usability, Management, Hospital
 • J. Beikzad, A. Hoseinpour, M. Hejazi Bavil* Pages 53-60
  Background

  Responsibility and job satisfaction are important issues. This study is aimed to investigate the relationship between responsibility and job satisfaction of nurses working in teaching hospitals of Tabriz University of Medical Sciences.

  Materials and Methods

  Statistical population includes, nurses in teaching hospitals of Tabriz University of Medical Sciences. 316 samples had been selected by stratified random sampling. The data had been collected through a questionnaire and analyzed by using SPSS software.

  Results

  There is a significant relationship between responsibility and two dimensions of job satisfaction (job satisfaction and promotion satisfaction) but there is not significant relationship between responsibility and other three job satisfaction dimensions (satisfaction of supervision and monitoring, satisfaction of colleagues, satisfaction of salaries and payments).

  Conclusion

  Responsibility is an accurate predictor of performance in wide range of occupations. It has a significant relationship with job satisfaction. The more a nurse feels responsible for her or his duties, the more efficient she or he is in delivering health services to patients. Therefor nurses feel more satisfied of their jobs.

  Keywords: Responsibility, Job satisfaction, Nurse
 • J. Saeidpour, M. Ghazi Asgar, H. Rahmani *, M. Khoshkho Pages 61-67
  Background
  Educating patients and improving their self-care skills are main factors to achieve maintaining and improving health as health care organizations prime priorities all over the world. This study is aimed to assess nurses and doctors viewpoints on obstacles and facilitators of educating patients.
  Materials And Methods
  This quasi experimental research were undertaken in Kermanshah Razi hospital.85 nurses and doctors were selected by Simple Random Sampling method. The data were collected by a questionnaire based on Likert scale consisted 32 questions in 3 parts. Validity and reliability of the questionnaire were confirmed by Content validity and Test-Retest methods respectively.
  Results
  Shortage of nurses and lack of sufficient financial resources among inhibiting factors and holding seminars on teaching and learning strategies and also considering educating patients as a annual evaluation determinant among enhancing factors were the most important ones.
  Conclusion
  Providing efficient resources and facilities and running personnel`s training courses seems necessary to overcome current obstacles.
  Keywords: Patient Educating, Inhibiting, Enhancing Factors, Doctors, Nurses ViewPoint
 • M. Hosseini*, M. Asadi Pages 79-89
  Background
  Conducting further research on medical tourism as a lucrative business is required. Very little research has been conducted into medical tourism barriers and a large amount of them just note structural barriers. This study is aimed to identify the most important communicational barriers of medical tourism and provide and examine a model of such barriers considering medical tourism`s intercultural nature.
  Materials and Methods
  This study is applied by purpose and survey by method. The three stages in completion of this study are: 1) Identifying the most important communicational barriers of medical tourism in Iran,2) designing a model of identified barriers by using interpretive structural modeling approach 3) examining the designed model in a sample of 300 individuals.
  Results
  Correlation test indicates a positive and significant relationship between variables in less than 0.01 significant level. Regression analysis confirms that all independent variables are significant predictor of the dependent variables. Therefore all hypotheses are confirmed.
  Conclusion
  This survey identified main medical tourism communicational barriers in Iran as: Lack of understanding, Perceived linguistic difference, Lack of trust, Perceived cultural difference, Prejudice, Stereotyping. Overcoming to Lack of understanding as the major obstacle has a dramatic effect on operating medical tourism.
  Keywords: Communicational Barriers, Medical Tourism