فهرست مطالب

مجله علمی شیلات ایران
سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 84، پاییز 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/11/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • رضا پورغلام، مصطفی شریف روحانی، رضا صفری، علی اصغر سعیدی، محمد بینایی، راحله نجفیان، زهرا بانکه ساز، محمد جواد تقوی، ابوالفضل سپهداری صفحات 1-12
  در این تحقیق از عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea) به منظور ارزیابی برخی از شاخص های ایمنی شناسی و خونشناسی در بچه ماهیان قزل آلا (باوزن متوسط 16گرم و در دمای 20-14 درجه سانتیگراد) و مقاومت آنها در برابر استرپتوکوکوس اینیایی (Streptococcus iniae) استفاده گردید. سه غلظت از عصاره سرخارگل (5/0، 1 و 5/1 گرم بر کیلوگرم غذا) به جیره غذایی ماهیان مذکور اضافه شد و با گروه کنترل (جیره فاقد سرخارگل) به مدت 60 روز مورد ارزیابی قرار گرفت. شاخص های مورد بررسی شامل تغییرات اجزا کمپلمان (C3، C4)، رادیکال آزاد اکسیژن، لیزوزیم، تعداد گلبولهای سفید، درصد لنفوسیت، مونوسیت و نوتروفیل بوده و در انتهای کار نیز آلوده کردن با باکتری استرپتوکوکوس اینیایی انجام و درصد بقاء و ماندگاری ماهیان مورد آزمایش، ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که مقادیرC3، لیزوزیم، رادیکال آزاد اکسیژن، تعداد کل گلبولهای سفید و درصد نوتروفیل پس از 60 روز افزایش معنی داری در تیمارهای حاوی سرخارگل نسبت به گروه کنترل داشته (05/0P<) و غلظتهای بالاتر (5/ 1گرم) آن نیز نتایج بهتری داشت. روند افزابشی C4 و مونوسیت چشمگیر نبوده و در واقع دارای اختلاف معنی دار نبوده اند. آلوده کردن ماهیان مورد آزمایش با باکتری فوق الذکر، مشخص شد که ماهیان دریافت کننده عصاره سرخارگل (5/1 گرم) دارای ماندگاری 11/91 درصد بوده، در صورتی که در گروه کنترل این میزان 44/44 درصد بوده است. نتیجه گیری کلی آنکه گیاه مورد استفاده دارای اثرات تقویت کننده بر سیستم ایمنی ذاتی بوده و غلظت های بالاتر آن (5/1 گرم) نتایج بهتری به همراه دارد. ضمنا می توان ادعا نمود استفاده از عصاره سرخارگل (5/1 گرم بر کیلوگرم غذا) باعث افزایش مقاومت بچه ماهیان قزل آلا در برابر استرپتوکوکوزیس شده و می توان از آن به عنوان محرک ایمنی در جیره غذایی استفاده نمود. purpurea
  کلیدواژگان: سرخارگل، ماهی قزل آلا، استرپتوکوکوس اینیایی، سیستم ایمنی
 • علی اصغر جانباز، حسن فضلی، رضا پور غلام، داود کر، شهرام عبدالملکی صفحات 13-22
  در این تحقیق وضعیت صید و ذخایر کیلکای معمولی طی سالهای 90-1375 مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته و امکان بازسازی ذخایر این ماهی در دریای خزر بررسی شد. نتایج نشان می دهد صید این ما هی که در سالهای 1379 الی 1382 بین 5000 تا 9000 تن در نوسان بود از سال 1383 افزایش یافته و پس از آن تا سال 1390 بین 14000 تا 27000 تن متغیر بوده است. میزان صید در واحد تلاش که در سالهای 1375 الی 1389 بین 4/3- 07/0 تن بازاء هر شناور در شب در نوسان بود. در سال 1390به 7/2 تن رسید. میزان زیتوده کل که در سالهای 1375 الی 1388 بین 97000- 16580 تن برآورد شده بود پس از کاهش شدید به 51280 تن در سال 1390 رسید. میزان زیتوده مولدین نیز در سالهای 1375 الی 1388 بین 38932- 7513 تن بوده ولی درسال 1390 به 28609 تن کاهش یافت. در ترکیب سنی صید ابتدا ماهیان کلاس سنی +2 تا +4 سال غالب بودند اما از سال 1380 به بعد با غالب شدن ماهیان +3 و +4 ساله در صید، ماهیان جوان +1 ساله و مسن +6 ساله نیز کمتر از 1 در صد صید را تشکیل می دادند. با محدودیت دامنه سنی و ادامه روند آن ممکن است در سالهای آتی آسیب جدی به ذخایر این گونه وارد گردد
  کلیدواژگان: شگ ماهیان، صیادی، زیتوده ماهیان، آبهای ایران، دریای خزر
 • شهلا جمیلی، احمدرضا گوهری کاخکی، سودابه سعیدنیا، پریسا پرمه، جمیله فیروزی، بایرام محمد قرنجیک، منصور صدریان صفحات 23-30
  جلبکهای قهوه ای Sargassum oligocystum و Nizamudiinia zanardiniiاز فراوانترین جلبکهای سواحل شمالی دریای عمان و خلیج فارس میباشند. در این تحقیق جلبکهای قهوه ای مذکور بعد از جمع آوری و آماده سازی اولیه گونه S. N. zanardinii توسط حلال متانول مورد عصاره گیری قرار گرفتند. با کمک روش های متعدد کروماتوگرافی از قبیل: کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی ستونی فاز معمولی و معکوس، سفادکس و نیز کروماتوگرافی مایع تحت فشار بالا(HPLC)، با استفاده از روش های کروماتوگرافی TLCو CC با فاز ساکن سیلیکاژل فازنرمال و سفادکس LH-20 ترکیبات استروئیدی: کلسترول، فوکواسترول، بتاسیتواسترول، استیگما استرول و24-هیدروکسی24- وینیل کلسترول، 22- دهیدروکلسترول، 29-hydroperoxystigmasta-5،24(28)-dien-3β-ol، مخلوط 24(S)-hydroxy-24-vinylcholesterol و 24(R)-hydroxy-24-vinylcholesterol، جداسازی و شناسایی شدند. استرااسترول ترکیبات عصاره اولیه جدا و خالص شد.توسط حلالهای کلروفرم-متانول (1-3) و گونه oligocystum
  کلیدواژگان: جلبکهای قهوه ای، عصاره های جلبکی، ترکیبات شیمیایی
 • مهدیه چراغی شوی، تورج ولی نسب، محمود حافظیه صفحات 31-40
  مطالعه رژیم غذایی گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) با بررسی 132 عدد ماهی صید شده از آب های دریای عمان، استان سیستان و بلوچستان، به مدت یک سال (91-1390) انجام گرفت. در بررسی معده نمونه ها، 31% معده ها پر، 33% نیمه پر و 36% خالی تشخیص داده شد. شاخص خالی بودن معده (VI) در فصول مختلف نشان می دهد، بالاترین درصد در فصل زمستان با 74 درصد و پایین ترین درصد در فصل تابستان با 24 درصد می باشد. شاخص پری معده (FI)، – بدنی (GaSI) نشان می دهد، در فصل بهار و تابستان، تغذیه مطلوب تر بوده و در فصل پاییز و زمستان میزان تغذیه به خصوص در جنس نر کاهش یافته است. شاخص ترجیح غذایی (FP)،Carangidae، Engraulidae، Leiognathidae؛Portunidae و Porcellanidae؛Alpheidae؛Loliginidae و Opisthoteuthidae و از شکم پایان Muricidae و Naticida می باشند.e از سرپایان از میگوها از خرچنگ ها برای ماهیان 39 درصد، سخت پوستان 40 درصد، و نرم تنان 20 درصد بدست آمد، که نشان دهنده فرعی بودن تمام اقلام در مجموع 4 فصل می باشد؛ مهمترین اقلام غذایی شناسایی شده از ماهیان خانواده بیشترین درصد را در فصل بهار با 44 درصد و کمترین درصد را در فصل زمستان با 5 درصد، دارا می باشد.
  کلیدواژگان: رژیم غذایی، ماهیان کفزی، ایران
 • علی اصغر خانی پور، س فتحی، ی فهیم دژبان صفحات 41-49
  برگر تلفیقی ماهی کیلکا و کپور نقره ای فرآورده ای است که از مخلوط گوشت چرخ شده ماهی کیلکا و کپور نقره ای، طعم دهنده ها، پر کننده ها، سبزیجات و ادویه های مختلف تهیه می گردد. این تحقیق جهت تعیین شاخص های فساد و عمر ماندگاری برگر تلفیقی در طول مدت نگهداری در سردخانه با برودت 18- درجه سیلسیوس انجام پذیرفته است. بدین منظور 4 تیمار برگر تلفیقی با درصدهای مختلفی از گوشت کیلکا و کپور نقره ای انتخاب گردید. شاخص های فساد شامل میزان TVN، TBA، pv PHpدر فاز صفر و سپس در طی 4 ماه نگهداری در دمای 18- درجه سیلسیوس بررسی گردید. نتایج حاکی از آن است که در آزمایشات فاز صفر میزان TVN،TBA و PHp در گوشت ماهی کیلکا بیشتر از گوشت ماهی کپور نقره ای بوده است. روند تغییرات در اندازه گیری پراکسید در طول4 ماه افزایش داشته است. این افزایش در تیمار 1 که از 100 درصد گوشت ماهی کیلکا استفاده شده و بیشترین افزایش با میانگین 057/0 ± 53/3 این افزایش در سطح 95 درصد معنی دار بوده است (P<0.05). میزان ازت فرار(TVN) در طول 4 ماه روند افزایش داشته است بنحویکه تیمار 1 و تیمار شاهد از ماه چهارم به بعد از محدوده استاندارد (6 /19 میلی گرم در 100 گرم) خارج شده و این افزایش در سطح 95 درصد برای کلیه تیمارها معنی دار بوده است (P<0.05). روند تغییرات در اندازه گیری TBA در طول 4 ماه نیز روند افزایش داشته، که میزان TBA در تیمار 1 و تیمار شاهد در ماه پنجم از حد استاندار که محدوده مجاز آن 2 بر حسب میلی گرم مالون آلدئید می باشد خارج شده و این افزایش در سطح 95 درصد معنی دار بوده است (P<0.05). H Hو نتایج مطالعه حاضر نشان داد ه گیری می شود که برگر تلفیقی ماهی کیلکا- کپور نقره ای از حیث شاخص های فساد در شرایط نگهداری در دمای سردخانه دارای 3ماه عمر ماندگاری می باشد.
  در این تحقیق وضعیت صید و ذخایر کیلکای معمولی طی سالهای 90-1375 مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته و امکان بازسازی ذخایر این ماهی در دریای خزر بررسی شد. نتایج نشان می دهد صید این ما هی که در سالهای 1379 الی 1382 بین 5000 تا 9000 تن در نوسان بود از سال 1383 افزایش یافته و پس از آن تا سال 1390 بین 14000 تا 27000 تن متغیر بوده است. میزان صید در واحد تلاش که در سالهای 1375 الی 1389 بین 4/3- 07/0 تن بازاء هر شناور در شب در نوسان بود به 7/2 تن در سال 1390کاهش یافت. میزان زیتوده کل که در سالهای 1375 الی 1388 بین 97000- 16580 تن برآورد شده بود پس از کاهش شدید به 51280 تن در سال 1390 رسید. میزان زیتوده مولدین نیز در سالهای 1375 الی 1388 بین 38932- 7513 تن بوده ولی درسال 1390 به 28609 تن کاهش یافت. در ترکب سنی صید ابتدا ماهیان کلاس سنی +2 تا +4 سال غالب بودند اما از سال 1380 به بعد با غالب شدن ماهیان +3 و +4 ساله در صید، ماهیان جوان +1 ساله و مسن +6 ساله نیز کمتر از 1 در صد صید را تشکیل می دادند. با محدودیت دامنه سنی و ادامه روند آن ممکن است در سالهای آتی آسیب جدی به ذخایر این گونه وارد گردد.
  کلیدواژگان: کیلکا، کپور نقره ای، گوشت چرخ شده ماهی، برگر تلفیقی ماهی، TVN، TBA، PVو pH، عمر ماندگاری، مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان
 • لاله رومیانی صفحات 50-59
  اثر ضد باکتریایی غلظت های متفاوت اسانس زیره سبز(0، 005/0، 015/0، 045/0، 135/0، 405/0 درصد) و نیسین(0، 125/0، 25/0، 5/0، 75/0 میکروگرم بر لیتر) در محیط آزمایشگاه و مدل غذایی (فیله ماهی قزل آلا) برای مهار باکتری Streptococcus iniae طی 15 روز در دمای 8 درجه سانتی گراد در سال 1392 بررسی گردید. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش رقت لوله ای حداقل غلظت بازدارندگی(MIC)(MBC)MIC)MBC) اسانس زیره و نیسین به ترتیب 015/0، 005/0 درصد و 25/0، 125/0 میکروگرم بر میلی لیتر بود. پس از 15 روز نتایج نشان دادند که غلظت های مختلف اسانس زیره و نیسین برای کنترل رشد باکتری در فیله ماهی مورد نظر با گروه شاهد دارای اختلاف معنی دار بودند. نتایج حاکی از آن بود که ماده نگهدارنده نیسین تا روز سوم و اسانس زیره تا روز ششم (در بالاترین غلظت اسانس) و در ترکیب با هم تا روز ششم توانستند مانع رشد باکتری شوند. بیشترین تاثیر اسانس زیره سبز با نیسین در تیمار 135/0 و 405/0 درصد اسانس با 75/0 میکروگرم بر میلی لیتر نیسین اتفاق افتاد. نیسین همراه با اسانس زیره سبز توانستند تاثیر مثبتی در کنترل باکتری فوق در فیله ماهی قزل آلا داشته باشند. و(نیسین و اسانس زیره در آزمایشگاه بدست آمد و سپس برای استفاده در مدل غذایی بکار گرفته شد.
  کلیدواژگان: نیسین، اسانس زیره سبز، استرپتوکوکوس اینیایی، قزل آلا
 • ابوالفضل سپهداری، علی اصغر سعیدی، شاپور کاکولکی، فرشیده حبیبی کوتنایی، علیرضا باباعلیان صفحات 60-73
  استرپتوکوکوزیس یک بیماری عفونی باکتریایی است که در اکثر مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردابی (قزل آلای رنگین کمان) کشور مشاهده شده است. در بروز و همه گیری این بیماری عواملی از جمله حرارت، نیتریت، نیترات، آمونیوم، کدورت آب، اکسی‍‍ژن محلول، دبی، شمارش کلی باکتریائی و.. در بروز بیماری نقش دارند. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل خطر محیطی و ارزیابی میزان تاثیر گذاری آنان در بروز استرپتوکوکوزیس وارائه پیشنهادهای اجرایی برای کنترل بیماری در شرق استان مازندران اجرا گردید. این تحقیق در 10 مزرعه منتخب از مجموعه مراکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی استان مازندران، با بکارگیری طرحهای آماری استاندارد، در یک بازه زمانی یک ساله و با فواصل ماهانه به ثبت عوامل اپیدمیولوژیک موثر بر بروز بیماری اقدام گردید. به منظور جداسازی، شناسایی و تشخیص بیماری ضمن بررسی علائم و مشاهدات کلینیکی از آزمون های تشخیصی بیوشیمیایی و PCR استفاده شد. نتایج نشان می دهد عواملی از جمله میزان نیتریت، دمای آب، اکسیژن محلول در آب و ماه های سال به میزان 20 درصد بروز بیماری استرپتوکوکوزیس افزایش می دهند. مدیریت عوامل مذکور می تواند تا حد زیادی درکاهش میزان بروز و شیوع این بیماری در شرق استان مازندران موثر باشد.
  کلیدواژگان: بیماریهای باکتریایی، طرح آماری، شرق استان مازندران
 • ابراهیم ستوده، عبدالمحمد عابدیان کناری، صابر خدابنده صفحات 74-90
  به منظور بررسی اثر ترکیبی مقادیر مختلف اسیدهای چرب ضروری امگا 3HUFA و سطوح ویتامین E جیره بر رشد، قابلیت هضم و ابقاء ظاهری اسیدهای چرب و بکارگیری چربی در بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر، HUFA و سطوح ویتامین E جیره بر رشد، قابلیت هضم و ابقاء ظاهری اسیدهای چرب و بکارگیری چربی در بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر انجام شد. شش جیره حاوی مقادیر مختلف اسیدهای چرب امگا 3 HUFA شامل نسبتهای مختلف اسید چرب (DHA) C22:6n-3 به C20:5n-3(EPA) بصورت 1+5/0 (پایین، Low)، 2+1 (متوسط، Medium) و 4+2 (بالا، High) درصد جیره و هر یک از این مقادیر با یکی از سطوح 300 (پایین، Low) و 1000 (بالا، High) میلیگرم ویتامین E در کیلوگرم جیره تهیه شد (به اختصار: LL، LH، ML، MH، HL و HH). بچه ماهیان نورس با میانگین (±SD). با افزایش مقدار HUFA و ویتامین E جیره رشد بچه ماهیان به طور معتی داری افزایش یافت (05/0>P). نتایج این مطالعه نشان داد که بازماندگی بچه ماهیان آزاد دریای خزر تحت تاثیر میزان ویتامین E و اسیدهای چرب امگا 3 HUFA قرار نمیگیرد. میزان اسیدهای چرب C20:5n-3 و C22:6n-3 چربی های خنثی و قطبی همبستگی مثبتی با میزان آنها در جیره داشتند. قابلیت هضم ظاهری و ابقاء چربی کل جیره بطور معنی داری تحت تاثیر HUFA جیره قرار گرفت (05/0>P). در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که اسیدهای چرب HUFA و ویتامین E اثر مثبتی بر عملکرد رشد، متابولیسم و قابلیت هضم ظاهری چربی بچه ماهی نورس آزاد دریای خزر دارد. در این تحقیق وضعیت صید و ذخایر کیلکای معمولی طی سالهای 90-1375 مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته و امکان بازسازی ذخایر این ماهی در دریای خزر بررسی شد. نتایج نشان می دهد صید این ما هی که در سالهای 1379 الی 1382 بین 5000 تا 9000 تن در نوسان بود از سال 1383 افزایش یافته و پس از آن تا سال 1390 بین 14000 تا 27000 تن متغیر بوده است. میزان صید در واحد تلاش که در سالهای 1375 الی 1389 بین 4/3- 07/0 تن بازاء هر شناور در شب در نوسان بود به 7/2 تن در سال 1390کاهش یافت. میزان زیتوده کل که در سالهای 1375 الی 1388 بین 97000- 16580 تن برآورد شده بود پس از کاهش شدید به 51280 تن در سال 1390 رسید. میزان زیتوده مولدین نیز در سالهای 1375 الی 1388 بین 38932- 7513 تن بوده ولی درسال 1390 به 28609 تن کاهش یافت. در ترکب سنی صید ابتدا ماهیان کلاس سنی +2 تا +4 سال غالب بودند اما از سال 1380 به بعد با غالب شدن ماهیان +3 و +4 ساله در صید، ماهیان جوان +1 ساله و مسن +6 ساله نیز کمتر از 1 در صد صید را تشکیل می دادند. با محدودیت دامنه سنی و ادامه روند آن ممکن است در سالهای آتی آسیب جدی به ذخایر این گونه وارد گردد. وزن اولیه 25±600 (میلیگرم) بطور تصادفی در تانک های پرورشی تقسیم شدند و تا سیری سیر شدن کامل با هر یک از جیره ها تغذیه شدند
  کلیدواژگان: ماهی آزاد دریای خزر، قابلیت هضم چربی، اسیدهای چرب HUFA، ویتامین E
 • سکینه شیروان، بهرام فلاحتکار، حمید علاف نویریان، علیرضا عباس علیزاده صفحات 91-102
  مطالعه حاضر جهت بررسی پاسخ بچه تاسماهیان سیبری (Acipenser baerii) به دوره های گرسنگی، محدودیت غذایی و غذادهی کامل به مدت 8 هفته انجام گردید. در این تحقیق 270 عدد بچه ماهی در قالب سه تیمار (به همراه سه تکرار) در 9 مخزن فایبرگلاس توزیع شد. در ابتدا و انتهای آزمایش از هر تکرار 5 قطعه ماهی به صورت تصادفی جهت آنالیز ترکیب شیمیایی لاشه نمونه برداری شد. نتایج نشان داد که پارامترهای رشد در تاسماهی سیبری به صورت معنادار تحت تاثیر دوره های گرسنگی و محدودیت غذایی قرار میگیرند (05/0P <). درصد رطوبت و چربی به صورت معناداری در تیمارهای مختلف اختلاف داشت (05/0P <)؛ به نحویکه بالاترین درصد رطوبت و چربی به ترتیب در تیمار گرسنه و تغذیه کامل شده مشاهده گردید. محتوای پروتئین در تیمار گرسنه به صورت معناداری کمتر از سایر تیمارها بود (05/0P <) در حالیکه در محتوای خاکستر لاشه اختلاف معناداری مشاهده نگردید (05/0P >). نتایج نشان داد که کاهش وزن تاسماهی سیبری در دوران کمبود غذایی، به علت مصرف ذخایر چربی و سپس منابع پروتئینی بدن و جایگزینی آن با آب است. به بیان دیگر، در دوران کمبود غذایی، تاسماهی سیبری ذخایر پروتئینی را نسبت به چربی ها بهتر حفظ می کنند.
  کلیدواژگان: تاسماهی سیبری، گرسنگی، غذادهی محدود، رشد، ترکیب لاشه
 • حسن علیپور، محمدرضا تورجی صفحات 103-116
  هدف اصلی این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی اعضای تعاونی های تولید ماهیان گرم آبی و عوامل موثر بر نیازهای آموزشی مزبور می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی بوده که با رویکرد پیمایشی اجرا شده است. حجم جامعه آماری اعضای تعاونی های تولید ماهیان گرم آبی در استانهای مازندران و گیلان در مجموع 2235نفر می باشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد160 نفر(92 نفر از گیلان و 68 نفر از مازندران) بعنوان حجم نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی انتخاب گردید. مدیران عامل تعاونی های تولید که در مجموع 19 تعاونی تولید در دو استان می باشد از طریق روش سرشماری از آنان نظر خواهی شد. کارشناسان مطلع و متخصص در زمینه ماهیان گرم آبی در مراکز تحقیقات شیلات استانهای گیلان و مازندران و ادارات کل شیلات استان در مجموع 38 نفر که از طریق روش سرشماری از آنان نظر خواهی شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات تحقیق پرسشنامه بود و روایی آن توسط پانل متخصصان احراز گردید و پایایی پرسشنامه های تحقیق نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب میانگین بخشهای پرسشنامه ویژه تولید کنندگان 73 درصد و پرسشنامه کارشناسان و مدیران تعاونی ها میانگین ضریب کرونباخ آلفا78 درصد محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین دانش فنی فعلی بیش از 70 درصد تولید کنندگان ماهیان گرم آبی در استان های گیلان و مازندران در حد متوسط به بالا می باشد. نیازهای آموزشی تولید کنندگان ماهیان گرم آبی با میزان درآمد و دانش و آگاهی آنان رابطه معنی داری نشان داد. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت بهداشت و بیماری ها در مزارع پرورش ماهیان گرم آبی، مدیریت آب و مکان یابی و احداث مزارع پرورشی ماهیان گرم آبی از دیدگاه تولید کنندگان، کارشناسان و مدیران تعاونی ها از اولویت آموزشی بالای برخوردار است.
  کلیدواژگان: آبزی پروری، نیازهای آموزشی، تعاونی های گرم آبی، تولید کنندگان، مدیریت تولید، ماهیان گرم آبی
 • سید شمس الدین علیزاده، سید باقر مرتضوی، محمد مهدی سپهری صفحات 117-125
  ماهیگیری تجاری در تمام جهان صورت می گیرد و در آن نرخ بالای حوادث منجر به فوت و آسیب های شدید شغلی غیر فوتی رخ می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی حوادث رخ داده در صنعت ماهیگیری می باشد. این مطالعه توصیفی- مقطعی بوده و با استفاده از اطلاعات ثبت شده حوادث شغلی در پایگاه داده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است. جامعه آماری، 1076 حادثه شغلی رخ داده طی سال های 1386 تا 1390 در صنعت ماهیگیری بوده، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و جهت تعیین رابطه بین عوامل مختلف از آزمون کای دو استفاده شد. می توان با استفاده از بررسی های بیشتر، فرهنگ سازی، آموزش کارگران و تشویق آنها به مشارکت در برنامه های ایمنی و استفاده از وسایل حفاظت فردی تا حدودی از وقوع حوادث کاست.
  در این تحقیق وضعیت صید و ذخایر کیلکای معمولی طی سالهای 90-1375 مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گرفته و امکان بازسازی ذخایر این ماهی در دریای خزر بررسی شد. نتایج نشان می دهد صید این ما هی که در سالهای 1379 الی 1382 بین 5000 تا 9000 تن در نوسان بود از سال 1383 افزایش یافته و پس از آن تا سال 1390 بین 14000 تا 27000 تن متغیر بوده است. میزان صید در واحد تلاش که در سالهای 1375 الی 1389 بین 4/3- 07/0 تن بازاء هر شناور در شب در نوسان بود به 7/2 تن در سال 1390کاهش یافت. میزان زیتوده کل که در سالهای 1375 الی 1388 بین 97000- 16580 تن برآورد شده بود پس از کاهش شدید به 51280 تن در سال 1390 رسید. میزان زیتوده مولدین نیز در سالهای 1375 الی 1388 بین 38932- 7513 تن بوده ولی درسال 1390 به 28609 تن کاهش یافت. در ترکب سنی صید ابتدا ماهیان کلاس سنی +2 تا +4 سال غالب بودند اما از سال 1380 به بعد با غالب شدن ماهیان +3 و +4 ساله در صید، ماهیان جوان +1 ساله و مسن +6 ساله نیز کمتر از 1 در صد صید را تشکیل می دادند. با محدودیت دامنه سنی و ادامه روند آن ممکن است در سالهای آتی آسیب جدی به ذخایر این گونه وارد گردد.
  عمده مصدومان کمتر از 35 سال (47/46%)، دارای تحصیلات ابتدایی و راهنمایی (58/64%) و متاهل (84/75%) هستند. بعلاوه بیشتر حوادث در فصل تابستان (23/27%)، بین ساعت 8 الی 12 (78/31%) و بین افراد دارای سابقه کمتر از یک سال (89/44%) و در سواحل جنوبی کشور (1/46%) رخ د اده اند. رابطه بین عوامل مختلف با استفاده از آزمون کای دو بررسی شد. وضعیت تاهل و ساعت وقوع حادثه رابطه معنی داری با وقوع حادثه نداشتند اما گروه سنی حادثه دیدگان، تحصیلات و سابقه کار آنها، موقعیت جغرافیایی و نیز فصل وقوع حادثه با وقوع حادثه رابطه معنی داری داشتند.
  در تمام برنامه های کنترل حادثه، به ویژه حوادث شغلی، شناسایی گروه های در ریسک و عوامل موثر بر وقوع حادثه بسیار کلیدی و مهم است.
  کلیدواژگان: حوادث شغلی، ایران، ماهیگیری
 • اردوان فرهادی، وحید یاوری صفحات 126-131
  این مطالعه به منظور اندازه گیری و مقایسه میزان تجمع فلزات سنگین سرب، کادمیوم، آهن، روی، نیکل و مس در بافت های آبشش و عضله سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina) تعیین گردید. در میان فلزات سنگین بالاترین غلظت در بافت های آبشش و کبد به ترتیب مربوط به Fe>Zn>Pb>Ni>Cu>Cd می باشد. میانگین غلظت فلزات سنگین در بافت های آبشش و عضله در سیاه ماهی فلس ریز دارای اختلاف معنی دار می باشد. (P<0.05)به طوری که بافت آبشش دارای بالاترین غلظت و بافت عضله دارای پایین ترین غلظت می باشد. همچنین میزان تجمع فلزات سنگین در میان ایستگاه های مختلف فاقد اختلاف معنی دار می باشد((P<0.05. در مطالعه حاضر غلظت سرب در بافت های آبشش و عضله از حد مجاز استاندارد های جهانی NHMRC، WHO، FAO و MAFF جهانی بالاتر می باشد ولی غلظت سایر فلزات سنگین از حد استانداردهای جهانی پایین تر بود. انجام گردید. تعداد 60 عدد سیاه ماهی فلس ریز از 3 ایستگاه در رودخانه سراز واقع در منطقه تنگ هفت صید گردیدند.
  کلیدواژگان: سیاه ماهی، فلزات سنگین، رودخانه سزار، استان لرستان
 • بابک کرمی، یزدان مرادی*، عباسعلی مطلبی، سید ابراهیم حسینی، مهدی سلطانی صفحات 132-146
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر انجماد کند و تند روی تغییرات حسی، مقدار آبچک (Drip)، ریز ساختمان(Microstructure)و ترکیبات تقریبی فیله ماهی تیلاپیای نیل (( (SEM) بررسی شد. نتایج نشان داد که مقدار رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی در فیله تیلاپیای نیل تازه به ترتیب 12/79، 85/1، 70/18، 30/1 درصد بود که مقدار آنها طی فرایند انجماد دستخوش تغییرات گردید. تغییر ترکیبات تقریبی در نمونه های منجمد شده به روش انجماد تند بطور معنی داری کمتر از نمونه های انجماد کند بود. محاسبه مقدار آبچک نشان داد که نمونه های منجمد شده به روش کند، آبچک بیشتری از نمونه های منجمد شده به روش تند داشتند. بررسی عکس های SEM نشان داد که با افزایش مدت زمان نگهداری تخریب ریز ساختمان فیله ها افزایش می یابد. این تخریب در نمونه های منجمد شده به روش انجماد تند کمتر از نمونه های انجماد کند بود. از نظر ارزیابی حسی نیز نمونه های انجماد تند از امتیازبیشتری نسبت به انجماد کند برخوردار بودند.Oreochromis niloticusبود. برای انجام این بررسی فیله بدون پوست و استخوان ماهی تیلاپیا با دو روش انجماد تند وکند منجمد، بسته بندی و به مدت شش ماه در دمای 18- سانتیگراد نگهداری شدند. تغییرات پروتئین، چربی، خاکستر، رطوبت، خصوصیات حسی و مقدار آبچک فیله ها بصورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفت. تغییرات ریز ساختمان فیله ها نیز بفاصله هر دو ماه با روش عکسبرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد. نتایج نشان داد که مقدار رطوبت، خاکستر، پروتئین و چربی در فیله تیلاپیای نیل تازه به ترتیب 79/12، 1/85، 18/70، 1/30 درصد بود که مقدار آنها طی فرایند انجماد دستخوش تغییرات گردید. تغییر ترکیبات تقریبی در نمونه های منجمد شده به روش انجماد تند بطور معنی داری کمتر از نمونه های انجماد کند بود. محاسبه مقدار آبچک نشان داد که نمونه های منجمد شده به روش کند، آبچک بیشتری از نمونه های منجمد شده به روش تند داشتند. بررسی عکس های SEM نشان داد که با افزایش مدت زمان نگهداری تخریب ریزساختمان فیله ها افزایش می یابد. این تخریب در نمونه های منجمد شده به روش انجماد تند کمتر از نمونه های انجماد کند بود/ از نظر ارزیابی حسی نیز نمونه های انجماد تند از امتیاز بیشتری نسبت به انجماد کند برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: آنالیز تقریبی، آبچک، انجماد، ریزساختان فیله، تیلاپیا
 • سیده فاطمه مویدی، مرضیه موسوی نسب صفحات 147-163
  مهیاوه، نام سس ماهی سنتی ایرانی است، محصولی با عطر و طعم مشخص که از تخمیر ماهیان ریز و کم مصرف آنچوی و ساردین در حضور غلظت بالای نمک حاصل می شود و عمدتا به عنوان طعم دهنده و چاشنی غذایی در استان های جنوبی ایران از جمله هرمزگان و فارس مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر فرآیند تهیه مهیاوه در آزمایشگاه شبیه سازی شد. سس ماهی با گرم خانه گذاری مخلوط ماهی آنچوی و آب نمک اشباع در ظروف سفالی به نسبت 2:5:5 به مدت 54 روز در انکوباتور با دمایC ͦ 37 تهیه شد، سپس تغییرات شمارش کلی باکتری ها و تغییرات ترکیبات نیتروژنی در طی شش مرحله تخمیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش زمان تخمیر میزان ترکیبات نیتروژنی کل، فرمالدهیدی، اسیدآمینه ای و نیتروژنی فرار در تمامی مراحل افزایش یافت. وجود ضریب همبستگی پیرسون بالا (0.8 R2r=) بین تغییرات شمارش کلی باکتری ها و تری متیل آمین تایید کننده وجود رابطه بین تغییرات میزان باکتری ها بر روی غلظت تری متیل آمین در حین فرآیند تخمیر سس ماهی است. نتایج حاصل از الگوی SDS-PAGE نشان داد با افزایش زمان تخمیر از تعداد و شدت باندهای پروتئینی کاسته شده است.
  کلیدواژگان: مهیاوه، سس ماهی آنچوی، ترکیبات نیتروژنی، شمارش کلی باکتری های هوازی، الگوی SDS، PAGE
 • غلامعلی بندانی، حسینعلی خوشباور رستمی، فرهاد کیمرام، امید صدیقی، داود میرشکار صفحات 164-170
|
 • R. Pourgholam, M. Sharif Rohani, R. Safari, A.A. Saeeidi, M. Binaeei, R. Najafeyan, Z. Bankehsaz, M.J. Taghavi, A. Sepahdari Pages 1-12
  In this study, some non-specific immune responses and hematological parameters in rainbow trout juveniles (16g mean weight) and their resistance to Streptococcusis were invetigated following dietary administration of 3 concentrations (0.5, 1, 1.5g/kg of feed) of Echinacea purpurea extract. The non-pecific immune response and hematological parameter compared with control group for 60 days. Evaluated parameters included were of C3, C4, (complement components), superoxide ions (respiratory burst), lysozyme activity, number of WBC, percentage of blood lymphocytes, monocytes and neutrophils. At the end of trial, the relative survival rate (RSR) of fish was evaluated against S. iniae. The results showed that the levels of C3, lysozyme activity, superoxide ions, number of WBC and percentage of neutrophils in the experiment groups (the highest concentration, 1.5g/kg of feed) were increased significantly compared to the control group. Whereas, no significant difference was found in the value of C4 and the percentage of monocytes and lymphocytes in comparison to the control group. The relative survival rates of fish following challenge with Streptococcus iniae, were 91.11 and 44.44 percent in experiment (Echinacea purpurea, concentration of 1.5g/kg of feed) and control group, respectively. In conclusion, the results of the present study demonstrated that Echinacea purpurea. extract enhanced the non-specific immune system and fish resistance against streptococcusis, suggesting that this extract might be used as immunostimulant in fish feed.
  Keywords: Echinacea purpurea, rainbow trout, Streptococcusis, immune system
 • Sh. Jamili, A.R. Gohari, S. Saeidnia, P. Permeh, J. Firoozi, B.M. Gharanjik, M. Sadrian Pages 23-30
  Sargassum oligocystum and Nizamudiinia zanardinii are the most abundant algae distributed in the north of Persian Gulf and Oman Sea. In this study after sampling and preparation of S. oligocystum by Chroform-Etanol (3-1) solvent and N. zanardinii by methanol has been extract. Separation and purification of the compounds was carried out using thin layer, general and inverse column chromatography, Cephadex and high-performance liquid chromatography (HPLC).. Structural elucidation of the constituents was based on the data obtained from HNMR, 13C-NMR, HSQC, HMBC, DEPT and Cephadex LH-20. The steroids compounds separated from above algae were identified as 22-dehydrocholesterol (1) cholesterol (2) fucosterol (3) 29-hydroperoxystigmasta-5,24(28)-dien-3β-ol (4) 24-hydroperoxy-24- vinylcholesterol (5) a mixture of 24(S)-hydroxy-24-vinylcholesterol (6) and 24(R)-hydroxy-24- vinylcholesterol (7) and ostreasterol (8) based on their spectral data and from comparison with those previously reported in the literature.
  Keywords: Brown Algae, Algal extract, Chemical components, Iran
 • M. Cheraghi, T. Valinassab, M. Hafezie Pages 31-40
  Due to study the food regime of Arius dussumieri, a total of 132 specimens were collected from Oman sea waters, Sistine & Baluchistan province. The stomach content, were taken into consideration and it was found that the amount of full, semi-full and empty stomachs were 31, 33 and 36 percent, respectively of which the highest frequency was in winter (74%) and the lowest was in summer (24%). On the other hand, the fullness index was studied with the highest and lowest value for spring (44%) and winter (5%), respectively. The GaSI shows that A.dussumieri, has better feeding in spring and summer but feeding (up in male) was decreased in autumn and winter. The Food Preference (FP) Index was estimated as: Fishes (39%), Crustacean (40%) and Molluscs (20%) namely all of them are considered as minor food in all four seasons. The most important food items were identification as fishes: Carangidae, Engraulidae & Leiognathidae crabs: Portunidae & Porcellanidae shrimp: Alpheidae cephalopods: Loliginidae & Opisthoteuthidae gastropods: Muricidae & Naticidae.
  Keywords: Benthic fih, Food item, Iran Oman Sea
 • A.A. Khanipour, S. Fathi, Y. Fahim Dejban Pages 41-49
  Silver carp fish and Kilka burgers fusion product is a mixture of minced meat, fish, Tofu and Silver carp, flavors, fillers, various herbs and spices. This study was designed to investigate corruption indicators and integrated manner burgers shelf- life during cold storage and was performed at a temperature of -18 ° C.To this end, 4 treatments and Tofu burger meat mixed with various percentages of Silver carp was chosen. Indicators of determination include TVN,TBA, was over 4 months of PV at -18 °C was investigated and the results show that the zero – phase testing of volatile nitrogen in meat fish, Tofu, have been rather than in meat, Fish TVN,TBA and ph silver carp h. The changes in peroxide measurements over 4 month s, increase and this increase of 100 % in treatments 1 and Tofu fish used and the greatest increase with 3/53 ±0,057 average increase was significant at the 95 % level (p<0/05) and also total volatile nitrogen increased during 4 months, treatment and control of phase 1 to 4 out of the standard range. And this increased was significant at 95% for all treatments. Changes in TBA measurements over 4 month has increased, TBA level in treatment 1 control plots in the first phase of its five standards that limit formaldehyde is 2 milligrams Malone.
  Keywords: Clupeonella cultiventris, Silver carp, minced fish, fish burger consolidated, indicators corruption of TVN, TBA, PV, pH -shelf-life
 • L. Roomiani Pages 50-59
  The antibacterial activity of different concentrations of Cuminum cyminum essential oil (0, 0.005, 0.015, 0.045, 0.135, 0.405%) and nisin (0, 0.125, 0.25, 0.75 μg/ml) was explored in lab and food model (fillets of rainbow trout) in controling Streptococcus iniae for 15 days at 8 ºC. The micro-dilution method was used to determine MIC and MBC for nisin and the essential oil, so used for food model. Results showed that MIC and MBC for essential oil and nisin were 0.015, 0.005% and 0.25, 0.125 μg/ml, respectively. For the duration of 15 days no statistical significance was recorded between the different concentrations of nisin and essential oil and control treatment. Results showed that the bacterial growth was delayed in different samples being treated with nisin and essential oil from 3 to 6 days for the given compounds and 6 days for nisin and essential oil in combination. The highest synergistic effect of nisin with essential oil was found in 0.135 and 0.405% concentrations for essential oil and 0.75 μg/ml for nisin at 8 ºC.
  Keywords: Nisin, Cuminum cyminum, essential oil, Streptococcus iniae, Rainbow trout
 • A. Sepahdari, A. Saeedi, Sh. Kakoulaki, F. Habibi Kotanaee, A.R. Babaalian Pages 60-73
  Streptococcusis is the one of the most important bacterial fish diseases with outbreak in rainbow trout farms in Iran. The fish farmers have been largely suffered from huge economic losses due to the Streptococcusis outbreaks in different rainbow trout farms in Iran. The present study assessed the effects of some environmental risk factors on incidence of streptococcusis in rainbow trout farms in Haraz River in Mazandaran Province, Iran. A suit of environmental factors including water temperature, nitrite, nitrate, ammonium, water turbidity, DO, water Debi and total count of bacteria were explored as influential factors. Fish and water samples were randomly collected from 10 farm on a monthly basis throughout a year. Isolation and recognition of strep strains were made using biochemical and PCR tests and the data were analyzed by logistic regression method. According to the results, 20% of the differences were explained by the logistic model. Management of these factors might decline the rate of disease outbreak.
  Keywords: Streptococcusis, Risk factors, rainbow trout, Bcterial diseases, Logistic regression, east of Mazandaran Province
 • E. Sotoudeh, A. Abedian Kenari, S. Khodabande Pages 74-90
  A 10-week feeding experiment was conducted to investigate the effect of dietary n-3 highly unsaturated fatty acids (n-3 HUFA) and vitamin E interaction on growth, apparent digestibility, apparent retention and utilization of lipid in Caspian salmon fry. Six experimental diets combining three different dietary levels of n-3 HUFAs (L: low: 1+0.5, DHA+EPA, M: medium 2+1, DHA+EPA, H: high 4+2 DHA +EPA g/100g diet) with two different levels of vitamin E (L: low 300 and H: high 1000 mg/kg diet): LL, LH, ML, MH, HL and HH (HUFA/vitamin E) were investigated. Fry with initial mean (±SD) body weight of 600 ± 25 (mg) were randomly distributed in tanks and fed to apparent satiation. Increase in dietary HUFA and vitamin E markedly improved larval growth. The results showed that the survival of Caspian salmon fry was not affected by dietary omega-3 HUFA and vitamin E. C20:5n-3 and C22:6n-3 fatty acids content of polar and neutral lipids positively correlated with their concentration on diets. Apparent digestibility and apparent retention of total lipid was significantly affected by dietary HUFA. The results showed that n-3 highly unsaturated fatty acids and vitamin E had positive effects on growth performance, lipid metabolism and apparent digestibility of Caspian salmon fry.
  Keywords: Caspian salmon, Highly unsaturated fatty acids, Lipid digestibility, Vitamin E
 • S. Shirvan, B. Falahatkar, H. Noveirian, A. Abasalizadeh Pages 91-102
  The present study was designed and performed to investigate the eefect of long-term some feeding strategies (starvation, restricted feeding at rate of 1% biomass per tank and satiate feeding as control) on growth performance and body composition of juvenile Siberian sturgeon (Acipenser baerii Brandt 1869) for 8 weeks. In this regard, 270 juveniles Siberian sturgeon (average weight 54 ± 6/27 g and density 1.5 g/l) were distributed in three treatments (with three replicates) in 9 fiberglass tanks (1050 l). For all fish in each tank, body weight and total length were individually recorded at a biweekly interval. At the termination of the experiment period, five fish per replicate were caught randomly for proximate composition. Results showed that growth performance of Siberian sturgeon was affected significantly by starvation and restricted feeding periods. Moisture and lipid contents were differed significantly in all treatments which the highest moisture and lipid contents were observed in starved and control fish, respectively. Protein content in starved fish was significantly lower than other groups, whereas ash contents were not significantly different among the treatments. In general, weight loss and other growth factors of juveniles siberian sturgeon during the food shortage were refered to mobilizing the body lipid reservesand then body protein sources and replacing with water. In fact, juvenile Siberian sturgeon can conserve body protein stores better than lipids during the food shortage period.
  Keywords: Siberian sturgeon, Starvation, Restricted feeding, Growth, Carcass analysis
 • H. Alipour, M. Touraji Pages 103-116
  The main objective of this study is an investigation of educational needs of fish is cammon carp Proudation cooperatives and effective factors on mentioned educational needs. This research was applicable from objective point of view and descriptive-correlation method considering its method, which has been done with survey approach. The statistical population is the members of the fish is cammon carp Proudation cooperatives in Guilan&mazandaran Province which were included 2235 persons. Among this population, 160 persons were selected using Cochran formula and proportional stratified random sampling method.. Managers production Which were 19 production cooperatives in the province, was census through the survey method Meanwhile, the total number of 38 experienced experts in fishculture of Guilan & mazandaran provinces Fisheries Researeach organization. The main tool for data collection was questionnaire and its reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient, The main tool for data collection survey questionnaire and its reliability by a panel of experts confirmed were valid questionnaire study using the alpha coefficient to mean parts inventory intensive manufactures 73% and surveys of experts and managers of cooperatives by Cronbach’s alpha coefficient of 78% was calculated More than 70 percent of the average of the current knowledge of warm water fish production in Guilan and Mazandaran is moderate to high. Educational needs of producers fish in warm- water showed a significant relationship between income level and their knowledge. Results showed that the management of health and diseases in warm-water fish farms, fish farms, water management, and site selection and construction of warm water from the producer's point of view, experts and managers of cooperatives is the educational priority.
  Keywords: Fish culture, Need assessment, Warm water Cooperatives, Producers, Production Management, Warm water fish
 • Pages 117-125
  The high occupational accident rate in fishery sector is a worldwide issue. The aim of present study was to investigate the characteristics of occupational accident in fishery sector of Iran during 2007- 2011. In the present study, a total of 1076 fishery occupational accidents being recorded during 2007- 2011 by the Ministry of Labor and Social Affair were invetigated. A Chi-square test was used to investigate the association between factors influencing accidents. The most victims aged less than 35 years old (45.47%), with elementary and secondary educations (64.58%), married (75.84%) and based in south of Iran (46.1%). The most accidents occurred on summer (27.23%), during 8-12 hours of day (32.78%) and among workers with less than 1 year experience (44.89%). Significant associations were found between accident time (season), educational levels of victims, age of victims, geographical location and victim’s experience with accident occurrence. The accident control programs, especially related occupational accidents, identifying groups at risk and factor's affecting the accidents were the crucial issues to be identified. There are some possible management actions that most likely would reduce occupational accident rate in fishery sector including: raising safety awareness, encouraging workers to participate in safety programs, encouraging workers to use protective equipment during fishery.
  Keywords: Occupational accidents, Iran, Fishery
 • A. Farhadi, V. Yavari Pages 126-131
  This study was carried out in order to measure and compare heavy metals levels (Pb,Cd,Fe, Zn, Ni and Cu) in gill and muscle of Capoeta damascina. 60 fish were caught from 3 stations in Tangeh haft zone from Sezar river. Heavy metals were measured by Atomic Absorption spectrophotometery. The highest concentrations of heavy metals Fe>Zn>Pb>Ni>Cu>Cd, respectively. The average heavy metals concentration in gill and muscle have significant different (P<0.05). Gill has the highest concentration and muscle has the lowest concentration. Heavy metals concentration in different stations don’t have any significant different (P>0.05). The results of this study showed that there were significant difference between heavy metals concentrations in gill, liver and muscle (P<0.05). According to the result of this study concentrations of Pb in Capoeta damascina are height than international standard FAO, WHO, NHMRC, UK (MAFF).
  Keywords: Capoeta damascina, Heavy metals, Sezar River, Lorestan province
 • Babak Karami, Yazdan Moradi*, Abba Ali Motalebi, Syed Ebrahim Hossini, Mehdi Soltani Pages 132-146
  The aim of this study was to investigate the effects of slow and quick freezing on the changes in sensory properties, drip loss, microstructure and proximate compositions of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) fillets. For this reason, skined off and deboned tilapia fillets were frozen by slow and quick freezing methods. The samples were packed and stored at -18 °C for six months. Proximate composition, drip loss, and sensory evaluation of the samples were determined on a montly basis. Microstructure of the samples was studied using Scanning Electron Microscopy (SEM) every second month. Results indicated that fresh tilapia fillets had 1/30, 18/70, 1/85, 79/12 percentage of fat, protein, ash and moisture contents, respectively. The amounts of proximate compositions were changed during the storageperiod. Quick frozen samples had significantly lower changes than slow frozen samples. The percentage of the drip in the slow frozen samples was significantly higher than quick frozen samples. SEM micrographs were also showed that the changes in the microstructure of the samples were different in the slow and frozen samples. Slow freezing method resulted in the higher damage in the microstructure of the samples than quick freezing method. Sensory evaluation of the samples indicated a better acceptability for the quick frozen samples than that for slow frozen sample.
  Keywords: Proximate analysis, Drip loss, Freezing, Microstructure, Fillet, Tilapia
 • S.F. Moayedi, M. Moosavi-Nasab Pages 147-163
  Mahyaveh, the Iranian traditional fish sauce is a product with distinct flavor that is produced by fermentation of small and underutilized fish species in the presence of high salt concentration. Fish sauce is mainly used as food flavoring and seasoning in the southern provinces of Iran such as Hormozgan and Fars. In this research, the process of Mahyaveh preparation from the Persian Gulf anchovies was performed in the lab. Fish sauce was prepared by incubating mixtures of anchovies and saturate brine in the pottery containers at 37 􀀀 C during 54 days of fermentation. The total changes in bacterial count and nitrogenous compounds were investigated in all of six stages of fermentation. The results showed that the total nitrogenous compounds including formaldehyde nitrogen, amino acid and volatile nitrogen increased sharply during the periods of fermentation but trimethylamine contents dramatically reduced in the final stage after increasing moderately in the early stages of fermentation. High Pearson correlation (r=0.8) between total bacterial count and trimethylamine confirmed the existence of relationship between these variables in the process of fish sauce fermentation. The results of SDS-PAGE pattern showed that the number and intensity of protein bands were reduced during fermentation time.
  Keywords: Mahyaveh, Fish sauce, Nitrogenous compounds, Total aerobic bacterial count, SDS-PAGE
 • Gh. Bandani, H.A. Khoshbavar Rostami, F. Keymaram, O. Sadighi, D. Mirshekar Pages 164-170
  For the first time, Oriental river prawn Mcrobrachium nipponense were investigated in three international lagoons the (Aalgol, Ajigol and Almagol) in 209-210 sampling take place monthly using collapsible traps (Funnel Trap). In this study the max 2310 male and 1779 female specimens and min 599 male and 667 female specimens were caught, and, 667 in the Alagol and Ajigol respectively. In the three lagoons, females were smaller than males. Comparing the average mean length males and females showed significant difference among the Ajigol with the other lagoons and the Alagol with the other lagoons respectively.
  Keywords: Macrobrachium nipponense shrimp, Lagoon, length-weight relationship, Golestan province