فهرست مطالب

Jorjani Biomedicine Journal
Volume:1 Issue: 1, 2013

 • تاریخ انتشار: 1392/03/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صدیقه نیازی، محتشم غفاری*، عابد نوری، محمود خدادوست صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  پوکی استخوان، اپیدمی خاموش عصر حاضر است که با توجه به میزان ابتلای بالای زنان به این بیماری و عوارض ناشی از آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این بیماری قابل پیشگیری است و چون دختران نوجوان، جمعیت پرخطر را تشکیل می دهند، هدف از مطالعه بررسی تاثیر برنامه آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان بر فعالیت بدنی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهرستان کلاله در سال 91 است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مطالعه تجربی است که روی 140 دانش آموز دختر دوم راهنمایی شهرستان کلاله (گروه آزمون 70 نفر و گروه شاهد70 نفر) انجام گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی چندمرحله ای بود. داده ها پس از جمع آوری از طریق پرسشنامه های استاندارد مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص پوکی استخوان و فعالیت جسمانی، با نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های تی مستقل و تی زوجی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  دانش آموزان گروه های آزمون و شاهد، از لحاظ بعد خانوار و مشخصات دموگرافیک والدین همگن بوده و اختلاف معناداری بین دو گروه وجود نداشت. قبل از مداخله، میانگین نمرات آگاهی و سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی در گروه ها تفاوت معناداری نداشت، اما بعد از مداخله، نمرات گروه آزمون افزایش قابل ملاحظه ای داشت (001/0
  نتیجه گیری
  آموزش مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی نقش مهمی در افزایش سطح آگاهی و به تبع آن ایجاد نگرش های مطلوب و انجام فعالیت جسمانی در دانش آموزان. داشت.
  کلیدواژگان: دانش آموزان، الگوی اعتقاد بهداشتی، پوکی استخوان، فعالیت جسمانی
 • شایسته صالحی، زهره قزلسفلی*، سیدعلی ناجی، لیلا جویباری صفحات 10-15
  زمینه و هدف
  هوش هیجانی یکی از عوامل موفقیت مدیران در رهبری به ویژه در مدیران پرستاری، است. این پژوهش با هدف تعیین رابطه مولفه های هوش هیجانی و سبک رهبری تحول آفرین تبادلی در مدیران گروه های آموزشی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی از نوع مقطعی، 68 مدیر گروه آموزشی پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی کشور به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه گردیدند. داده ها با استفاده از ابزار هوش هیجانی Bar- on و پرسشنامه سبک رهبری چند عاملی باس اخذ شد و با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 16 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس وآزمونt-student مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و سبک رهبری، رابطه مستقیم مثبت و معناداری دارد (360/0= r و 05/0>P). مولفه حل مسئله، خوشبختی، استقلال، خودشکوفایی، خودآگاهی هیجانی، روابط بین فردی، خوشبینی و مسئولیت پذیری با تمام سبک های رهبری رابطه معنی داری داشته است (05/0>P). مولفه کنترل تکانش با هیچ یک از سبک های رهبری رابطه معنی داری نداشته است (05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه بین مولفه های هوش هیجانی و سبک رهبری، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد، لذا آموزش شناخت هوش هیجانی و مولفه های آن و ایجاد زمینه ای برای تقویت مولفه های هوش هیجانی، روش مکملی جهت ارائه ی سبک رهبری است، که مدیریت بهتری را برای آنان به ارمغان خواهد آورد.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سبک رهبری تبادلی، سبک رهبری تحول آفرین، مدیرگروه، علوم پزشکی
 • علی کاوسی *، علی محمد پروینیان نسب، مسلم حسام، علیرضا شریعتی، لیلا جویباری، اکرم ثناگو صفحات 16-22
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه چندین سال است از شروع عملیات احیاء قلبی ریوی توسط تیم احیاء می گذرد، متاسفانه عملکرد تیم احیاء در بیمارستان ها ضعیف و نگران کننده است. تحقیقات نشان داده است به طور متوسط تنها 10 تا 15 درصد کسانی که تحت احیاء قلبی ریوی توسط تیم احیاء در بیمارستانها قرار می گیرند، زنده ترخیص می شوند که این آمار در کشورهای مختلف متفاوت است. درنتیجه پرداختن به موانع موفقیت عملیات احیاء می تواند تاحدی راه گشای روش های پیشگیری از خطرات بالقوه و تهدید کننده بعدی بیماران باشد. هدف از این پژوهش تعیین موانع موفقیت عملیات احیاء قلبی ریوی در بیمارستان توسط تیم احیاء از دیدگاه پرستاران است.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی تحلیلی که درسال 1390 انجام گرفت، تعداد 200 پرستار شاغل در4 بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان به صورت تصادفی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه خودساخته با عنوان بررسی موانع موفقیت احیاء قلبی ریوی بود. اطلاعات به دست آمده با نرم افزار آماری SPSS نسخه 16، آمارتوصیفی (فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از نمونه های مورد بررسی 34 درصد مذکر و66 درصد مونث بوده اند. 83 درصد از پرستاران تجربه حضور در تیم احیاء را داشتند. مهمترین عللی که از دیدگاه پرستاران به عنوان موانع موفقیت احیاء قلبی ریوی موثر شناخته شد عبارت بودند از: بیماری زمینه ای بیماران (88درصد)، عدم حضور به موقع تیم احیاء در بالین (98درصد)، نداشتن مهارت ارتباطی اثربخش با اعضاء تیم (90درصد)، کمبود تجهیزات و آماده نبودن وسایل CPR در هر بخش(92درصد) و در نهایت عدم برگزاری منظم آموزش های ضمن خدمت استاندارد و اصولی(98درصد).
  نتیجه گیری
  عملیات احیاء قلبی ریوی در بیمارستان ها توسط تیم احیاء همچنان ضعیف و نگران کننده است بنابراین به نظر می رسد کاهش یا بهبود این چالش مستلزم توجه بیشتر برنامه ریزان و مسئولان بیمارستان ها به برگزاری برنامه های بازآموزی استاندارد و به روز رساندن دانش و ارتقاء سطح مهارت کادر درمان و تشکیل تیم احیاء متبحر و منسجم است.
  کلیدواژگان: احیاء قلبی ریوی، تیم احیاء، پرستاران
 • سعید صفاریان همدانی*، محمد صالحی، شیما ملک محمودی صفحات 23-29
  زمینه و هدف
  سنجش عملکرد، یکی از ابزارهای قوی مدیریتی جهت توسعه منابع انسانی است و دانشگاه ها برای بقاء خود در محیط رقابتی بایستی علم مدیریت و عملکرد خود را ارتقاء دهند. از این رو مطالعه حاضر با هدف کلی ارزیابی کاربرد مدیریت عملکرد در دانشگاه از دیدگاه اعضای هیات علمی صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی از نوع تحلیلی با حجم نمونه 136 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با روش انتخاب تصادفی ساده در سال 1391 انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محققان دانشگاه شیراز مشتمل بر دو بعد فایده و قابلیت اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه بود که پس از محاسبه پایایی با آلفای کرونباخ 76/0 در دانشگاه، توزیع و جمع آوری شد. داده ها با استفاده از روش آمار استنباطی، تحلیل شد.
  یافته ها
  اعضای هیات علمی، فایده مدیریت عملکرد و ابعاد آن شامل ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی و گروه ها، پشتیبانی و بهبود عملکرد اعضای هیات علمی و گروه ها، مدیریت گروه ها، مقایسه و رتبه بندی گروه ها را در سطح مطلوب و بعد مقایسه و رتبه بندی اعضای هیات علمی را در سطح قابل قبول ارزیابی کردند. همچنین قابلیت اجرای مدیریت عملکرد و ابعاد آن را در سطح قابل قبول ارزیابی کردند. با این حال فایده مدیریت عملکرد و ابعاد آن به طور معناداری بالاتر از میانگین قابلیت اجرا و ابعاد آن در دانشگاه ارزیابی شد (Pvalue=0/0001).
  نتیجه گیری
  اعضای هیات علمی مدیریت عملکرد را در شرایط کنونی دانشگاه دارای قابلیت اجرا دانستند. با این حال فایده مدیریت عملکرد، مطلوب تر از اجرای آن ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، مدیریت عملکرد، دیدگاه اعضای هیات علمی
 • امیر طباطبایی، اسمعیل محمد نژاد *، امیر سالاری صفحات 30-34
  زمینه و هدف
  تریاژ بیمارستان بخشی از کارکرد بخش اورژانس است که توسط پرستاران صورت می گیرد و پرستاران با شناخت سریع خود بر اساس الویت های درمانی، بیماران را دسته بندی می کنند، بنابراین لازم است دانشجویان پرستاری از روند تریاژ آگاهی داشته باشند. هدف از این مطالعه تعیین میزان آگاهی دانشجویان پرستاری از تریاژ بیمارستانی در اورژانس بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 124 نفر از دانشجویان پرستاری ترم های هفت و هشت در سال91- 1390 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه پژوهشگر ساخته در سه بخش اطلاعات دموگرافیک، آگاهی تریاژ و تصمیم گیری برای اقدامات تریاژ بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 15 و آزمون های آماری توصیفی و استنباطی در سطح معنی داری 05/ 0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرقت.
  یافته ها
  میانگین نمره آگاهی دانشجویان 7/ 2±9 بود که بیانگر آگاهی پایین دانشجویان در مورد تریاژ بود. بیشترین میزان آگاهی مربوط به سطح یک تریاژ (1/31 درصد) و کمترین آن مربوط به سطح دو تریاژ(9/13 درصد) بود. اختلاف معنی داری بین آگاهی دانشجویان با سابقه کاردانشجویی در بخش اورژانس وجود داشت (05/0>P). مهمترین منبع کسب اطلاعات دروس دانشگاهی بود. مهمترین دلیل پایین بودن سطح آگاهی دانشجویان، عدم نظارت مربیان در دوران کارآموزی و کمبود زمان بیان شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نمرات پایین دانشجویان در مورد تریاژ بیمارستانی، نظارت بیشتر مربیان در دوران کارورزی، تاکید بر تریاژ در سرفصل های دانشجویان و انجام دوره های آموزشی تخصصی تریاژ برای مربیان و دانشجویان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، تریاژ، دانشجوی پرستاری، بخش اورژانس
 • وحید حبیب زاده عمران، هادی رستگارپور، وحید فتاحی، مریم میترا علمی، حمیدرضا نوری، امرالله مصطفی زاده* صفحات 35-41
  زمینه و هدف
  آنتی هیومن IgG آنتی بادی است که علیه IgG انسان در حیوانات آزمایشگاهی مختلف تولید می شود. در این تحقیق سعی شده است تا علاوه بر ساخت آنتی هیومن IgG، روش های مختلف تزریق آنتی ژن که منجر به تولید بهینه آنتی هیومن گلوبولین می شود مورد بررسی قرار گیرد.
  روش بررسی
  آنتی بادی توسط روش رسوب دهی با سدیم سولفات از سرم انسان جدا گردید و سپس توسط کروماتوگرافی تعویض یونی با ستون حاوی ژل DEAE Sepharose CL-6B تخلیص گردید. IgG تخلیص شده با ادجوانت کامل فروند مخلوط شد و به یک گروه سه تایی از خرگوش ها از طریق داخل ماهیچه ای (I.M.) تزریق گردید. گروه دیگری از خرگوش ها آنتی ژن را بصورت زیر جلدی (S.C.) دریافت کردند. بعد از تزریق اول، هر هفته آنتی ژن همراه ادجوانت ناقص فروند نیز به حیوانات تزریق شد. میزان آنتی ژن تزریقی 2/1 میلی لیتر از IgG تخلیص شده با غلظت μg/ml 115 بود. خونگیری از ورید خرگوش ها بعمل آمد و میزان آنتی هیومن گلوبولین تولید شده توسط روش SRID مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آزمایش SRID نشان داد که قطر هاله ایجاد شده توسط کمپلکس آنتی ژن - آنتی بادی در پلیت حاوی آنتی هیومن IgG که آنتی ژن آن به روش داخل ماهیچه ای به خرگوش ها تزریق شده بود نسبت به روش زیر جلدی بطور معنی داری (50/0>P) بیشتر می باشد. غلظت آنتی بادی بادی تولید شده بر ضدIgG در روش I.M. معادل4/83 میکروگرم بر میلی لیتر و در روش S.C. معادل 28/72 میکروگرم بر میلی لیتر ارزیابی شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که روش تزریق داخل ماهیچه ای IgG انسانی برای تولید آنتی بادی ضد آن نسبت به روش زیر جلدی بسیار موثرتر است.
  کلیدواژگان: آنتی هیومنIgG، تزریق IM، تزریقSC، ایمونودیفیوژن شعاعی یک طرفه (DIRS)
 • یحیی پاسدار، غلامرضا بهرامی، فاطمه کاروند، محمد خدادوست*، منصور رضایی، صدیقه نیازی صفحات 42-51
  زمینه و هدف
  مصرف زیاد اسیدهای چرب ترانس در مواد غذایی با افزایش خطر بیماری های قلبی عروقی، مقاومت به انسولین، ایجاد اختلالات چربی خون، دیابت و احتمال سرطان همراه است. بر همین اساس اغلب کشورهای توسعه یافته میزان صفر تا دو درصد را برای حمایت از مصرف کنندگان لحاظ می کنند. هدف از این پژوهش تعیین میزان اسیدهای چرب موجود در غذاهای آماده پروتئینی و کباب های رستورانی عرضه شده در کرمانشاه بود.
  روش بررسی
  برای تعیین درصد اسیدهای چرب از14 نوع ماده غذایی پروتئینی و کباب های رستورانی عرضه شده در کرمانشاه 69 نمونه بطور تصادفی مورد آزمایش قرار گرفت. جهت استخراج 14نوع از اسیدهای چرب از روش فولچ و متیلاسیون به روش AOCS استفاده شد. دستگاه گازکروماتوگرافی (GC) مجهز به ردیاب یونی-شعله و ستون مویین 100متری برای تعیین میزان اسیدهای چرب ترانس مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین میزان اسیدهای چرب ترانس درکباب لقمه (30/2 درصد) و کمترین در میگوسوخاری (1/0درصد) و شنیسل مرغ (13/0درصد) مشاهده شد. اسید پالمیتیک (C16:0) بیشترین اسیدهای چرب اشباع موجود در کباب های رستورانی بوده و در بین غذاهای آماده درکباب لقمه از همه بالاتر بود. اسید چرب غیراشباع در کباب های رستورانی کمتر از بقیه نمونه ها بوده (44/49-8/39 درصد) و در غذاهای آماده از 99/49 درصد درکباب لقمه تا 11/76 درصد درکالباس یافت شد. بیشترین میزان اسید چرب غیراشباع موجود در نمونه ها اسیداولئیک (C18:1c) و اسیدلینولئیک (C18:2c) بود.
  نتیجه گیری
  کباب لقمه با داشتن بالاترین اسید چرب ترانس و اسیدهای چرب اشباع در بین مواد غذایی پروتئینی می تواند تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان باشد. کنترل دقیق مواد غذایی از نظر نوع اسیدهای چرب، استفاده از برچسب غذایی و آموزش درجهت تغییرالگوی مصرف درکشور برای ارتقاء سطح سلامت مردم پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: اسیدچرب، گازکروماتوگرافی، غذاهای آماده، فرآورده های گوشتی، ترکیب اسیدهای چرب
 • ملیحه آل هوز، زهرا محمدی، اکرم ثناگو*، لیلا جویباری صفحات 52-55
  زمینه و هدف
  کریپتورکیدیسم یا بیضه نزول نکرده شایع ترین ناهنجاری تولد در نوزادان پسر است. بروز آن در نوزادان پره ترم 33 درصد و در نوزادان ترم 5-3 درصد است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا 15 ماهگی و بررسی نوزادان از نظر عفونت ادراری در طی این مدت انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی مقطعی در شهر زاهدان روی 47 نوزاد مبتلا به کریپتورکیدیسم در سال 1390 صورت گرفت. متغیرهای وزن هنگام تولد، ترم بودن نوزاد، نحوه ی زایمان، سمت مبتلا، سن مادر، سابقه عفونت ادراری مادر در حین بارداری، تعداد زایمان گردآوری شد. نوزادان به مدت 15 ماه (از اول مهر 1390 تا اول دی 1391) از بدو تولد هر سه ماه یک بار و در مجموع برای 5 بار از طریق مشاهده و تماس تلفنی از نظر عفونت ادراری و بهبودی بیماری، مورد بررسی قرار گرفتند. برای آنالیز داده ها از درصد و میانگین استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد از 47 نوزاد مبتلا، 82/63 درصد نارس، 57/59 درصد دارای کریپتورکیدیسم سمت راست، 6/80 درصد کودکان تا 15 ماهگی حداقل یک نوبت دچار عفونت ادراری شده بودند. بیشترین درصد بروز عفونت ادراری در 3 ماهگی و 8/29 درصد گزارش شد. نهان بیضگی 5/91 درصد کودکان در طول مطالعه بهبود یافت. 9/31 درصد کودکان تا 5 ماهگی، 3/38 درصد تا 10 ماهگی و 3/21 درصد تا 15 ماهگی بهبودی یافتند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد عفونت ادراری در کودکان مبتلا به کریپتورکیدیسم شیوع بالایی دارد و میزان بهبودی نوزادان مبتلا به کریپتورکیدیسم تا 15 ماهگی نیز بالا است.
  کلیدواژگان: کریپتورکیدیسم، نوزاد، عفونت ادراری، میزان بهبودی
 • لیلا جویباری، مهدیه مرگدری نژاد*، خدیجه قبادی صفحات 56-61
  اسکلرودرمی اختلال بافت همبند با ضخیم شدن و فیبروز پوست و تغییرات التهابی، عروقی و ارگان های داخلی بدن مشخص می شود. از نظر جنسی شیوع در زنان بیشتر از مردان و با برتری سه به یک است. بارداری این بیماران در گذشته، خطر زیادی را برای جنین و مادر داشت اما در حال حاضر با برنامه ریزی، با نظارت دقیق و درمان مناسب، این بیماران بارداری موفقی دارند. به منظور جلوگیری از عوارض بارداری در بیماران اسکلرودرمی، بهتر است برنامه ریزی جهت بارداری در مراحل تثبیت شده بیماری صورت پذیرد و بارداری در دوره پیشرفت سریع بیماری رخ ندهد. در این گزارش، پیامد بارداری در یک خانم مبتلا به اسکلرودرمی و پلی میوزیت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اسکلروز سیستمیک، پلی میوزیت، بارداری، معرفی مورد
|
 • Pages 1-9
  Background And Objectives
  Osteoporosis, a current silent epidemic, is of high importance due to its high prevalence and complications among women. It is a preventable disease whose high-risk population includes young girls. This study investigated the impacts of a health belief model-based education program about osteoporosis prevention on physical activity of junior high school students in in Kalaleh (Iran) during 2012.
  Method
  The present experimental study was conducted on 140 female students of the second-grade of junior high school in Kalaleh. The subjects were selected and allocated to the case and control groups (n = 70 each) using multistage random sampling. Data were collected through standard questionnaires on the application of health belief model in osteoporosis and physical activity. The collected data were analyzed with independent and paired t-tests in SPSS 16 version.
  Results
  There were no significant differences between the case and control groups in terms of household size and parents’ demographic characteristics. Before the intervention, the two groups had no significant differences in the mean scores of awareness and the health belief model constructs. However, the intervention could significantly increase the case group’s scores (P < 0.001). In addition, two months after the intervention, the mean scores of physical activity significantly increased in the case group (P < 0.001).
  Conclusion
  The health belief model-based education program was efficient in increasing the students’ awareness which in turn created a favorable attitude toward physical activity among the participants.
  Keywords: Students, Health Belief Model, Education, Osteoporosis, Physical Activity
 • Pages 10-15
  Background And Objectives
  Emotional intelligence contributes to the success in leadership, especially among nursing managers. This study sought to determine the relationship between the components of emotional intelligence and transformational-transactional leadership style among the heads of nursing education departments of Iranian medical universities.
  Methods
  This cross-sectional study used convenience sampling to select the managers of 68 nursing education departments from the country’s universities of medical sciences. Data were collected using the Bar-On Emotional Quotient Inventory and Bass’s Multifactor Leadership Questionnaire. Data analysis was performed with Pearson’s correlation coefficient, analysis of variance, and Student’s test in SPSS version 16.0.
  Results
  There was a direct, positive correlation between emotional intelligence and leadership style (P < 0.05; r = 0.36). The components of problem solving, happiness, independence, self-actualization, emotional self-awareness, interpersonal relationship, optimism, and accountability showed significant correlations with all leadership styles. However, impulse control was not significantly correlation with any of the leadership styles.
  Conclusion
  Considering the significant positive correlation between the components of emotional intelligence and leadership styles, training about emotional intelligence and its components and reinforcing the components of emotional intelligence can be beneficial to presenting leadership styles and thus more successful management.
  Keywords: Emotional Intelligence, Transactional Leadership Style, Transformational Leadership Style, Department Manager, Medical Sciences
 • Pages 16-22
  Background And Objectives
  Despite the long history of cardiopulmonary resuscitation (CPR), there are still major concerns about poor CPR team performance in hospitals. While only 10-15 percent of those undergoing CPR leave the hospitals alive, the statistics vary in different countries. Since addressing the barriers to successful CPR may help prevent the potential risks to future patients, the present study aimed to identify such barriers from the perspective of nurses.
  Methods
  In a descriptive-analytic study in 2011, 200 nurses, including 68 men (34 percent) and 132 women (66 percent), employed at four teaching hospitals affiliated to Golestan University of Medical Sciences (Iran) were randomly selected. Data were collected through a researcher-made questionnaire. Descriptive (frequency, mean, and standard deviation) and inferential statistics were applied for data analysis. All analyses were performed with SPSS version 16.
  Results
  The majority of nurses (83 percent) had an experience of working with a CPR team. The participating nurses suggested absence of timely clinical CPR (98 percent), lack of regular standard in-service training (98 percent), lack of CPR equipment and supplies in the wards (92 percent), lack of efficient communication among team members (90 percent), and underlying diseases of the patients (88 percent) as the most important barriers to successful CPR.
  Conclusion
  Considering the poor performance of CPR teams in hospitals, management of this challenge requires more attention of planners and hospital authorities. Holding standard retraining programs to update the staff’s knowledge and improve their skills would be essential to forming a competent and cohesive CPR team.
  Keywords: Cardiopulmonary Resuscitation, Cardiopulmonary Resuscitation Team, Nurses
 • Pages 23-29
  Background And Objectives
  Performance assessment is a powerful management tool in the development of human resources. For their survival in a competitive environment, universities should enhance their management knowledge and performance. Thus, the present study evaluated the application of performance management in Golestan University of Medical Sciences (Iran) from the viewpoint of faculty members.
  Methods
  This cross-sectional analytical study was conducted in 2012. A total of 136 faculty members of Golestan University of Medical Sciences were randomly selected. Data were collected using a reliable questionnaire (Cronbach’s alpha = 0.76) developed by the researchers in Shiraz University (Iran). The questionnaires, comprising two dimensions of benefits and applicability of performance management in the university, were distributed among the participants and collected after completion. The obtained data were analyzed using inferential statistics.
  Results
  The studied faculty members reported the benefits of performance management and its dimensions, i.e. performance evaluation of faculty members and groups, support and improvement of performance of faculty members and groups, management of the groups, and comparison and ranking of the groups, to be at a desirable level. They considered “comparison and ranking of faculty members as acceptable. The applicability of performance management and its dimensions were also rated as acceptable. However, the benefit of performance management and its dimensions were rated significantly higher than the mean applicability and its dimensions in the university (P = 0.0001).
  Conclusion
  The participating faculty members suggested the applicability of performance management in the current conditions of the university. Meanwhile, the benefit of performance management was scored more favorably than its application.
  Keywords: Evaluation, Performance Management, Perspective of Faculty Members
 • Pages 30-34
  Background And Objectives
  Triage is a function of the emergency ward carried out by nurses. Patients are required to be categorized according to their medical priorities. Since it is critical for nursing students to have sufficient information about the process of triage, the current study aimed to determine nursing students’ level of awareness of triage in the emergency ward.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study used census sampling to select 124 nursing students in the 7th and 8th semesters during 2011-12. Data were collected via a researcher-made questionnaire consisting of three parts to assess demographic characteristics, awareness of triage, and decision-making in triage. Data were analyzed with descriptive and inferential statistics. All analyses were performed in SPSS version 15.0 at a significant level of 0.05.
  Results
  The students’ mean awareness score was 9.0 ± 2.7, i.e. they had low awareness of triage. While the participants had the highest awareness about level 1 triage (31.1 Percent), the x awareness of level 2 triage was the least (13.9 Percent). There was a significant difference in awareness between the students with and without an experience of working in an emergency ward (P< 0.05). The most important source of information was university courses. Lack of time and supervision were found responsible for the students’ low level of awareness.
  Conclusion
  The low awareness scores of the studied students about triage highlighted the need for more supervision during internship, emphasis on triage in university courses, and specialized triage training courses for the students.
  Keywords: Awareness, Triage, Nursing Student, Emergency Ward
 • Pages 35-41
  Background And Objectives
  Anti-human immunoglobulin G (IgG) antibody is produced against human IgG in various laboratory animals. The present study tried not only to produce anti-human IgG, but also to assess different antigen injection techniques leading to optimal production of anti-human globulin.
  Methods
  The antibody was separated from human serum using precipitation method with sodium sulfate. It was then purified through diethylaminoethyl Sepharose CL-6B ion exchange chromatography. The purified IgG was mixed with Freund’s complete adjuvant and injected to two trios of rabbits either intramuscularly or subcutaneously. After the first injection, the animals received weekly injections of antigen with Freund’s incomplete adjuvant. The dose of antigen in each injection was 1.2 ml of purified IgG with a concentration of 115 µg/ml. Venous blood samples were taken from all rabbits and the produced anti-human globulin was evaluated by single radial immunodiffusion (SRID).
  Results
  According to the results of SRID, the diameter of the halo created by the antigen-antibody complex was significantly higher in the plate containing anti-human IgG produced after the intramuscular injections than after subcutaneous injections. The concentrations of anti IgG antibody were 83.40 and 72.28 µg/ml in intramuscular and subcutaneous methods, respectively.
  Conclusion
  Our findings suggested that compared to subcutaneous injections, intramuscular injections of human IgG are significantly more effective in inducing the production of anti-human IgG antibody.
  Keywords: Anti, Human IgG, Intramuscular Injection, Subcutaneous Injection, Single Radial Immunodiffusion (SRID)
 • Pages 42-51
  Background And Objectives
  High consumption of trans fatty acids is associated with increased risks cardiovascular diseases, insulin resistance, lipid disorders, diabetes, and possibly cancer. Therefore, most developed countries produce food products with trans fatty acid content of 0%-2% to support the consumers. This study sought to determine the amount of fatty acids in meat products and kebabs served in restaurants of Kermanshah, Iran.
  Methods
  In order to determine the percentage of fatty acids, 69 samples were randomly taken from 14 kinds of meat products and kebabs served in restaurants of Kermanshah. To extract the 14 types of fatty acids, Folch and methylation methods were applied based on the guidelines of the American Oil Chemists’ Society (AOCS). A gas chromatograph equipped with an ion-flame sensor and a 100 m capillary column was used to measure trans fatty acids.
  Results
  While the highest level of trans fatty acids was found in loghmeh-kebab (2.3%), the lowest level was detected in breaded shrimp (0.1%) and chicken schnitzel (0.13%). Palmitic acid (C16:0) was the most common saturated fatty acid in restaurant kebabs and had the highest amount in loghmeh-kebabs (in convenience foods). Unsaturated fatty acids had the lowest concentration in restaurant kebabs (39.8-49.44%). Their levels in convenience foods varied from 49.99% in loghmeh-kebab to 76.11% in sausages. Among all unsaturated fatty acids, oleic acid (C 18:1c) and linoleic acid (C 18:2c) had the highest concentrations in the studied samples.
  Conclusion
  Loghmeh-kebab had the highest tans and saturated fatty acid contents among all the evaluated meat products. It can thus be a threat to the consumers’ health. Careful monitoring of food products in terms of fatty acid types, use of food labeling, and education to change consumption pattern in the country are recommended for public health promotion.
  Keywords: Fatty Acid, Gas Chromatography, Convenience Foods, Meat Products, Composition of Fatty Acids
 • Pages 52-55
  Background And Objectives
  Cryptorchidism or undescended testicle, with a prevalence of 33 percent in preterm and 3-5 percent in term infants, is the most common congenital abnormality in newborn boys. The present study aimed to assess the recovery rate and urinary tract infection among infants with cryptorchidism during the first 15 months of their life.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted on 47 infants with cryptorchidism in Zahedan city (Iran) in 2012. The infants’ birth weight, preterm/term birth, delivery method, and affected testicle along with maternal age, history of urinary tract infection during pregnancy, and number of pregnancies were collected. Information about the infants’ urinary tract infection and recovery from cryptorchidism was collected through observations and trimonthly phone calls until the 15th month after birth. Percentage and mean were used for data analysis.
  Results
  Of the 47 studied infants, 63.82 percent were premature, 59.57 percent had right-side cryptorchidism, and 80.60 percent developed urinary tract infection at least once. The highest incidence of urinary tract infection (29.8 percent) was seen at the age of three months old. The majority of infants (91.5 percent) recovered during the course of the study and the recovery rate at the fifth, 10th, and 15th months were 31.9 percent, 38.3 percent and 21.3 percent,respectively.
  Conclusion
  This study revealed the high prevalence of urinary tract infection among infants with cryptorchidism. It also showed that most infants with cryptorchidism recover within 15 months of age.
  Keywords: Cryptorchidism, Infant, Urinary Tract Infection, Recovery Rate
 • Pages 56-61
  Scleroderma is a connective tissue disorder identified with skin thickening and fibrosis together with inflammatory, vascular, and internal organ changes. The prevalence of this condition is three times higher in women than in men. Pregnancy was known to threaten maternal and fetal health in patients with scleroderma. Today, however, the patients have the chance of a successful pregnancy through careful and appropriate planning, monitoring, and treatment methods. Nevertheless, in order to prevent pregnancy complications in patients with scleroderma, pregnancy has to be planned during the stable phase of the disease and not during its rapid progression course. In this article we reported a pregnancy out come in a woman with scleroderma and polymyositis and explained its emergent procedures and treatment.
  Keywords: Systemic Sclerosis, Polymyositis, Pregnancy, Case Report