فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/07/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • امین نعمت اللهی، محمد شادخواست، حمد الله مشتاقی، فریا مجیدیان، فضل الله عباسی عباسی صفحه 3
  امروزه مدل های آزمایشگاهی دستگاه های مختلف بدن جانوران کاربرد بسیاری در تحقیقات به ویژه از منظر کالبدشناسی مقایسه ای دارد. انجام اینگونه مطالعات بنیادی نیازمند آگاهی از سیستم گردش خون مرتبط با اندام های داخلی بدن موجودات گوناگون می باشد. با توجه به اطلاعات اندکی که در مورد قلب و رگ های خونی آن در ماهیان وجود دارد، دستگاه گردش خون ماهی کپور معمولی به روش قالب گیری تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 10 فطعه ماهی کپور معمولی، تهیه شد. ماهی ها با بنزوکائین بیهوش گردیده و به صورت داخل صفاقی به آنها هپارین تزریق شد. ماهیان را با زیاد کردن دوز ماده بیهوشی کشته (Euthanasia)، و در داخل سرخرگ دمی، پیاز آئورتی وآئورت شکمی ماهیان، ماده رزین با پایه متیل متا کریلات را تزریق نمودیم. ماهی ها 12 ساعت در حمام آب با دمای اتاق قرار گرفتند تا رزین کاملا سفت گردد. سپس به مدت 24-48 ساعت درمحلولKOH، 25% قرار داده شدند تا بافت های آنان بطور کامل حل شوند. پس از آن قالب های تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. در این ماهیان قالب ساختمان قلب و سرخرگ های آبششی، قالب رگ های داخلی کبد و روده ها، سیاهرگ کبدی، سیاهرگ باب و سیاهرگ معده، آئورت پشتی و انشعابات آن و همچنین سرخرگ خورشیدی-روده بندی تشکیل شده و به خوبی مشخص گردید.
  کلیدواژگان: دستگاه گردش خون، کالبد شناسی مقایسه ای، قالب گیری تحلیلی، کپور معمولی
 • آمنه خوشوقتی، سعید نظیفی، محمدرضا کشفی نیا صفحه 11
  به منظور انجام این پژوهش 50 قطعه مرغ سالم گوشتی نژاد هیبریدراس 308 صنعتی کشتارگاهی 45 روزه و 50 قطعه مرغ بومی 45 روزه انتخاب و خونگیری شدند. میزان پروتئین تام، آلبومین، اسیداوریک، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، فسفاتازقلیایی، تری گلیسیرید و کلسترول سرم خون مرغ های مورد مطالعه مورد سنجش قرار گرفتند. در این پژوهش افزون بر اینکه میزان طبیعی پارامترهای مورد مطالعه برای مرغهای بومی و گوشتی نژاد هیبریدراس 308 صنعتی مشخص شد، معلوم گردید که فاکتور نژاد بر روی میزان برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون مرغ تاثیر دارد و بر روی برخی دیگر بی تاثیر است به گونه ای که میزان تری گلیسیرید، کلسترول، آلبومین، آسپارتات آمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در مرغهای نژاد بومی و راس اختلاف آماری معنی دار دارند (05 /0P<) اما میزان اسید اوریک، پروتئین تام و فسفاتازقلیایی دو نژاد راس و بومی اختلاف آماری معنی دار ندارند (05 /0P>).
  کلیدواژگان: مرغهای سالم بومی، مرغهای سالم گوشتی نژاد هیبریدراس، پارامترهای بیوشیمیایی سرم
 • حمدالله مشتاقی، مجتبی بنیادیان، امین نعمت الهی، فرید رضایی صفحه 17
  در یک بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی باکتریال رقت های مختلف عسل بر باکتری های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژنوزا مورد مطالعه قرار گرفت. عسل در رقت های 10%، 20%و 25% (حجم/حجم) در محیط تریپتوز سوی براث آماده گردید. حدود106 باکتری در میلی لیتر از هر کدام از باکتری های باسیلوس سرئوس و سودوموناس آئروژنوزا به صورت جداگانه به رقت های آماده شده تلقیح و به مدت 120 ساعت در 4 و 30 درجه سانتی گراد نگهداری گردیدند. تعداد باکتری در زمان های0، 8، 16، 24، 48، 96 و 120 ساعت پس از شروع آزمایش شمارش شد. نتایج نشان داد که اثر آنتی باکتریال عسل در دو دمای 4و30درجه سانتی گراد به شکل معنی داری باعث مهار رشد هردو باکتری گردیدو توانست در غلظت های 20% و 25% طی 24 ساعت اولیه آزمایش تمامی باسیلوس سرئوس موجود را نابود نماید. به طور کلی اثر آنتی باکتریال عسل در تمامی غلظت ها و دو دمای گرم خانه گذاری به کار رفته بر باسیلوس سرئوس بیشتر از سودوموناس آئروژنوزا بود.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژنوزا، باسیلوس سرئوس، آنتی باکتریال، عسل
 • محمد موذنی، حجت ابراهیمی صفحه 23
  در این مطالعه، نمونه مدفوع یکصد راس اسب متعلق به شهر شیراز و حومه آن از نظر آلودگی به استرنگل ها مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه های مدفوع بصورت مستقیم از داخل راست روده برداشته و در داخل ظروف درب دار پلاستیکی به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل شدند. نمونه های مدفوع به روش شناور سازی مورد آزمایش قرار گرفتند. تشخیص آلودگی براساس مشاهده تخم استرونگل ها در آزمایش میکروسکوپی مدفوع صورت گرفت.در 68 درصد اسب های مورد بررسی تخم استرونگل مشاهده شد. میزان آلودگی به استرونگل ها، در رده های مختلف سنی و نیز جنس های نر و ماده اختلاف آماری معنی داری نداشت اما میزان آلودگی در اسب هایی که به روش دستی تغذیه می شدند بطور معنی داری کمتر از اسب هایی بود که چرای آزاد داشتند. (05 /0p<). نتایج این تحقیق نشان می دهد شرایط اقلیمی شیراز و حومه آن برای رشد و بقاء تخم و مراحل نوزادی استرونگل ها مناسب است و چرای آزاد اسب احتمال آلودگی به این انگل ها را افزایش می هد.
  کلیدواژگان: اسب، شیراز، استرونگل
 • مهرداد پورجعفر، امین درخشانفر، علیرضا اسکروچی صفحه 29
  در این مطالعه تغییرات پاتولوژیک، میکروبیولوژیک و شیوع بیماری های کلیوی در کشتارگاه صنعتی فارس، شیراز، در سال 1386 بامطالعه 1300 راس گاو کشتار شده مورد بررسی قرار گرفت. میزان کلی حذف کلیه ها 9 /8% و رایج ترین دلیل آن نفریت بینابینی (5 /31%)بود. سایر ضایعات به ترتیب شامل: اتساع لوله های کلیوی (1 /17%)، آتروفی گلومرولی (4 /14%)، نکروز حاد لوله ای(5 /10%)، آبسه (6 /6%)، کیست (3 /5%)، گلومرولونفریت تک هسته ای(9 /3%)، پر خونی (6 /2%)، انفارکتوس، گلومرولو اسکلروز، فیبروز و قالب های سلولی، خونریزی، نفریت گلومرولوماتوز و نکروز خفیف گلومرولی هرکدام(3 /1%)بود. بطور کلی گرچه آلودگی ها در منطقه نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته است ولی هنوز هم باعث خسارت های اقتصادی زیادی به علت حذف کلیه ها(حدود 9%) می شود.
  کلیدواژگان: کشتارگاه، کلیه، گاو
 • مهران عربی، سید رسول صیدایی صفحه 39
  در این تحقیق، اثرات غلظت های متفاوت ویتامین C (3000-100 میکرومولار)، به صورت (in vitro)، بر استحکام غشاء و قدرت تحرک سلول های اسپرم گاو هلشتاین در محیط های حاوی یون های آهن دو ظرفیتی، به عنوان محرک پراکسیداسیون چربی های غشاء (LPO) بررسی گردید.
  LPO به عنوان یکی از پیامدهای هجوم مشتقات فعال اکسیژن (ROS) به غشاهای زیستی مطرح بوده که ضمن آسیب رسانی به استحکام غشاء موجب غیر فعال سازی آنزیم های غشایی دخیل در ارائه ی قدرت تحرک اسپرم ها نیز می گردد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، ویتامین C در غلظت های کمتر از 1000 میکرومولار موجب محافظت از سلول ها در مقابل آسیب های ناشی از رادیکال های آزادد محیط شده که نتیجه آن بهبود در وضعیت استحکام غشاء (بر اساس داده های آزمایش LPO و آزمایش تورم هایپواوسموتیکی) و نیز قدرت تحرک اسپرم ها بود. همچنین اضافه سازی این محدوده غلظتی از ویتامین C باعث کاهش معنی داری در میزان مالون دی آلدئید (MDA) (به عنوان یکی از محصولات نهایی روند LPO) محیط گردید. از سوی دیگر ویتامین C در محدوده ی غلظتی 1000 میکرومولار و بیشتر از آن نه تنها نقش حفاظتی و آنتی اکسیدانی نداشته بلکه احتمالا ضمن ایجاد کمپلکس با آهن، به عنوان یک اکسیدان عمل نموده و وموجب بروز آسیب در استحکام غشاء (با افزایش میزان MDA محیط و کاهش تعداد سلول های متورم در محیط هایپواوسموتیک) و کاهش در قدرت تحرک اسپرم ها گردید. خلاصه اینکه، ویتامین C در غلظت های مختلف رفتارهای متفاوتی داشته و پژوهشگران می بایست این رویکرد منفی ویتامین C را در زمینه هایی نظیر لقاح آزمایشگاهی و ذخیره سازی گامت ها، به طور جدی مورد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: تورم هایپواوسموتیکی، ویتامین C، پراکسیداسیون، اسپرم گاو، قدرت تحرک
 • مسعود طالب خان گروسی، محمد رشتی باف صفحه 47
  اندومتریت یکی از عفونت های رحمی است که باعث کاهش کارآیی سیستم تولید مثل گاو می شود. هدف از این بررسی، ارزیابی تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine در درمان گاوهای مبتلا به آندومتریت می باشد.
  تعداد 150 راس گاو شیری نژاد هلشتاین مبتلا به آندومتریت بالینی، به طور تصادفی در 2 گروه آزمایشی مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 100 راس از این دامها در گروه درمان، یک لوله پماد حاوی 500 میلی گرم Cephapirin Benzathine به صورت تزریق داخل رحمی دریافت نمودند. پنجاه راس گاو مبتلا در گروه اهد قرار گرفتند. حداقل روزهای شیردهی گاوها 110 روز بود. گاوها در اولین فحلی پس از درمان به منظور ارزیابی ترشحات رحمی، مورد معاینه قرار گرفتند.
  گاوهای مبتلا (62 راس، 62 درصد) به آندومتریت در گروه درمان به طور معنی داری با تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine از نظر بالینی درمان شدند (p<0 /05). میزان آبستنی پس از درمان به طور قابل توجهی افزایش یافت (p<0 /05). اختلاف معنی داری در مورد ترشحات رحمی و روزهای شیردهی در بین گرو ه های شاهد و کنترل مشاهده نشد. تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine برای درمان گاوهای مبتلا به آندومتریت توصیه می شود.
  کلیدواژگان: گاوهای شیری.، تزریق داخل رحمی، سفاپیرین بنزاتین، اندومتریت
 • محمدرحیم حاجی حاجیکلایی، مسعود قربانپور نجف آبادی، مهدی امیر سلیمانی صفحه 55
  بیماری یون که در اثر مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکولوزیس ایجاد می شود یک تورم روده عفونی، گرانولوماتوز و غیر قابل درمان در نشخوارکنندگان است که مهمترین چهره بالینی آن اسهال و کاهش وزن می باشد. به منظور بررسی میزان فراوانی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکولوزیس در گاومیشهای ارجاعی به کشتارگاه اهواز از 100 راس گاومیش نمونه گیری به عمل آمد. قبل از کشتار جنس، وضعیت بدنی و سن (بر اساس فرمول دندانی) آنها تعیین گردید. بعد از کشتار از مخاط دریچه ایلیوسکال، عقده لنفاوی ایلیوسکال، رکتوم و مدفوع گسترش تهیه و با استفاده از روش استاندارد زیل – نیلسن رنگ آمیزی شدند. ابتدا گسترش تهیه شده از مخاط دریچه ایلیوسکال بررسی و در صورت مثبت بودن قسمتهای دیگر بررسی می شدند. بر پایه گسترش تهیه شده از دریچه ایلیوسکال از مجموع 100 راس گاومیش (3%) 3 راس آلوده به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکولوزیس بودند. در هیچیک از نمونه ها کلامپهای این باکتری در رکتوم، عقده لنفاوی و مدفوع مشاهده نشد و تنها در دریچه ایلیوسکال مشاهده گردید. از آنجائیکه همه گاومیشهای آلوده دارای وضعیت بدنی و مدفوع طبیعی بودند می توان گفت که آنها به شکل تحت بالینی بیماری یون مبتلا بودند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم پاراتوبرکولوزس در گاومیشهای اهواز مطرح بوده و تقریبا مشابه نتایج بدست آمده توسط سایر مطالعات می باشد.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم اویوم پاراتوکلوزیس، اهواز، گاومیش، بیماری یون
 • حمید قاسم زاده نوا، مهیار ملکان، سعید بکایی، فرامرز قراگوزلو، پرویز تاجیک، بابک خرمیان طوسی صفحه 61
  هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارآیی درمان اندومتریت درجه 2 توسط داروهای ضد میکروبی و داروی PGF2 بود. در این مطالعه 126 راس گاو شیری در حدود 30 روز پس از زایمان با استفاده از توش رکتال و واژینوسکوپی مورد معاینه قرار گرفته و گاوهای مبتلا به اندومتریت درجه 2 در یکی از سه گروه درمانی ذیل قرار گرفتند. الف) انفوزیون داخل رحمی 2500 میلی گرم اکسی تتراسایکلین 5 درصد (OTC) در دو روز متوالی و مشاهده نوع ترشحات فحلی و یا واژینوسکوپی مجدد، یک هفته پس از درمان و در صورت نیاز تجویز دوز دیگری از OTC و ارزیابی مجدد ترشحات یک هفته پس از درمان دوم. ب) انفوزیون داخل رحمی 50 میلی لیتر از محلول پووایدون آیوداین 5 درصد در دو روز متوالی که روش درمانی و ارزیابی مشابه با گروه الف بوده است. ج) یک، دو یا سه تزریق عضلانی 500 میکروگرم کلوپروستنول به فاصله هر 12 روز یکبار و سپس بررسی ترشحات فحلی و یا 7 روز پس از تزریقات. تمامی گاوها با مشاهده لیزابه شفاف (حداقل 42 روز پس از زایمان) تلقیح گردیده و تشخیص آبستنی در حدود روز 45 پس از تلقیح به روش توش رکتال انجام گرفت. عملکرد تولیدمثلی گاوها براساس اندیس های تولیدمثلی مانند میزان آبستنی، فاصله شروع درمان تا تلقیح منجر به آبستنی و نیز پاک شدن رحم با استفاده از آزمون مربع کای، آزمون فیشر و ضریب چوپروف مورد مقایسه قرار گرفتند. در مطالعه حاضر پاسخ درمانی بهتری از تزریق PGF2 در مقایسه با دو داروی دیگر به دست آمد. همچنین با توجه به سختی عمل انفوزیون داخل رحمی داروها، امکان تخریش رحمی و ایجاد اندومتریت نکروزان توسط OTC و بتادین، هزینه های مربوط به درمان و دامپزشکی و محدودیت استفاده از شیر گاوهای تحت درمان با آنتی بیوتیک ها، به نظر می رسد که تزریق PGF2 روش مناسب تری جهت درمان گاوهای مبتلا به اندومتریت درجه 2 باشد.
  کلیدواژگان: داروهای ضدمیکروبی، گاو شیری، اندومتریت، پروستاگلاندین
 • امین درخشان فر، رضا قنبر پور، صالح یزدانی صفحه 69
  حذف کبد های بیمار در کشتارگاه های طیور گوشتی همواره با ضرر و زیان اقتصادی همراه بوده است. از این گذشته مطالعات پاتولوژیک و باکتریولوژیک می تواند به تشخیص عوامل بیماری و توصیف خصوصیات میکروسکوپیک ضایعات منجر گردد. مطالعه حاضر با مراجعه به کشتارگاه صنعتی رفسنجان در مدت 6 ماه و سه بار در هفته انجام گردید. با جمع اوری کبد های حذف شده که 50 درصد کل کبد های حاصل از کشتار را تشکیل می داد، نسبت به طبقه بندی خصوصیات ماکروسکوپیک این گونه کبد ها اقدام شد. از این جهت دو گروه از کبد های بیمار شناسائی گردید.
  گروه اول: کبد های تیره و ظاهرا پر خون (58%) و گروه دوم کبدهای روشن و زرد رنگ (42%). نتایج باکتریولوژی حاکی از جدا شدن اشرشیا کلی در 14 /9% موارد از کبدهای گروه اول است. سروتایپینگ 132 جدایه منجر به نتایج زیر گشت: 73 /47% از جدایه ها غیر قابل سروتایپینگ، 06 /6% سویه خشن، 34 /33% متعلق به گروه سرمی O78، 3 /5% متعلق به گروه سرمی O2، 72 /2% متعلق به گروه سرمیO86، 75 /0% متعلق به گروه سرمی O111، و نهایتا 55 /4% جدایه ها متعلق به گروه سرمی O1 بودند اما مطالعه های هیستوپاتولوژیک به تشخیص سه گروه متفاوت در کبدهای حذفی منجر شد.
  گروه اول کبد هایی که تنها به پرخونی مبتلا بودند (30%)، گروه دوم کبدهایی که علاوه بر پرخونی علائم هپاتیت را نیز نشان میدادند (28%) و بلاخره گروه سوم کبدهای مبتلا به تغییر چربی (42%). نایج حاصل بیانگر اهمیت اشرشیا کلی و سویه های مختلف آن در ضایعه های کبدی و اهمیت اقتصادی و بهداشتی آن است.
  کلیدواژگان: طیور گوشتی، هپاتیت، کبد، اشرشیا کلی، تغییر چربی
 • امین بیغم صادق، سیف الله دهقانی نشوانی، زهرا شفیعی سروستانی شفیعی سروستانی صفحه 73
  متداولترین علت برای کشیدن دندان در تمامی گونه ها پولیپیت وعفونتهای دور دندانی می باشد که در اثر پوسیدگی دندانی یا در معرض قرار گرفتن پولپ دندانی (در اثر ضربه)بیماری های شدید دندانی وباقی ماندن دندانهای شیری رخ می دهد.یک قلاده سگ نژاد ژرمن 8 ساله باوزن 30کیلوگرم وبا تاریخچه وجود زخم مزمن بر روی گونه راست درست در زیر گوشه داخلی چشم به بخش جراحی ارجاع داده شد صاحب دام از وجود یک زخم کهنه برروی گونه راست حیوان که در طول یک سال با مصرف آنتی بیوتیک بهبود میافته وبا قطه دارو عود میکرده شکایت داشت. در معاینه بالینی بوی بد دهان وتراوش چرک از کنار دندان پیش آسیاییچهار مشخص بود ودندان مزبور حالت لق شدگی وپوسیدگی داشت. دندان مبتلا طی سه مرحله کشیده شد ومجرای موجودبین فضای ریشه دندانوفیستول صورت با قاشقک جراحی تمیز گردید وتمام بافتهای نکروز شده ومواد چرکی تجمع یافته، پاکسازی وخارج شدنهایتا با بتادین1%کانال ایجاد شده شستشو ولاواژ داده شد.بعداز اتمام عمل جراحی، مجرای مورد نظر باز نگه داشته شد تا تمام ترش های چرکی از طریق آن تخلیه گردند درمان دارویی بعد از عمل شامل شستشوی روزانه مجرا با بتادین وآنتی بیوتیک درمانی روزانه به مدت ده روز بود. یک ماه بعد از عمل زخم صورت کامل بهبود یافته وفضای ریشه دندانی نیز با بافت گرانوله پر شده بود وهیچ عارضه ای مشاهده نمی شد. در گزارش حاضر کشیدن دندان، در ناژ آبسه، دبریمان بافتهای نکروز شده به همراه آنتی بیوتیک درمانی مناسب باعث شدند که عفونت مزمن استخوان فک بالا رفع گرددوبهبودی حاصل شود.
  کلیدواژگان: کشیدن دندان، زخم صورت، استئومیلیت، آبسه ریشه دندان، سگ
|
 • Page 3
  Nowadays, animal models are possible effectively to apply for research particularly in comparative anatomy. For this reason, the knowledge of cardiovascular system of fish related to the internal organs is necessary. In the present study, circulatory system of Common carp was studied by corrosion cast study. Ten Common carps were obtained from a commercial fish farm. Fish were anaesthetized using a benzocain solution, injected intraperitoneally with heparin and allowed to recover. Thirty minutes later, the fish were killed using an overdose of the benzocain solution and then, Resin was injected in caudal artery, bulbus arteriosus and ventral aorta. Fishes were submerged for 12-24 hours in a bath water at room temperature till polymerization and hardening of methylmetacrylate. Then, they were put in a 25% KOH solution for 24-48 hours to obtain a maceration of the organic tissue. Various parts of heart and vessels such as sinus venousus, atrium, ventricle, bulbus arteriosus, gills vessels, gastric vein, portal vein, hepatic vein, dorsal aorta, coeliacomesentric artery were determined.
  Keywords: Cast, Common carp, Comparative anatomy, Cardiovascular system
 • Page 11
  Fifty healthy broiler chickens of Ross hybrid healthy breed (308, industrial) and fifty native chickens aged 45 days were venupunctured. The concentration of serum total protein, albumin, uric acid, aspartate amino transferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), triglyceride and cholesterol were measured. In the present study the normal values of the abovementioned parameters was determined. Breed affected some biochemical parameters of the chickens but not other biochemical parameters. The concentration of triglyceride, cholesterol, albumin, AST and ALT were significantly different in the Ross hybrid broiler and native chickens (P<0.05), but the concentration of uric acid, total protein and ALP were not significantly different in the Ross hybrid broiler and native chickens (P>0.05).
  Keywords: Ross Hybrid healthy broiler, Native chickens, Biochemical parameters
 • Page 17
  A laboratory study was undertaken to extend existing knowledge about the effectiveness of the antibacterial properties of honey collected from shahrekord region, against Bacillus cereus and Pseudomonas aerugenosa. Honey in 10%, 20% and 25% dilutions(V/V) provided in tryptose soy broth (TSB) medium. About 106 CFU/ml of Bacillus cereus and/or - Pseudomonas aeruginosa, added to experimental trials and incubated at 4°C and 30°C for 120 hours. The number of bacteria counted after 0,8,16,24,48,96 and 120 hours post inoculation. Results showed that antibacterial effect of honey inhibited the growth rate of Bacillus cereus and Pseudomonas aerugenosa at 4 and 30°C. Results also showed that antibacterial activity of honey is higher on Bacillus cereus than Pseudomonas aerugenosa.
  Keywords: Pseudomonas aerugenosa, antibacterial, honey, B. cereus
 • Page 23
  In this study the faecal samples of 100 horses belong to Shiraz and it’s suburbs were examined for the infection with strongyles. The faecal samples were collected directly from the rectum of horses and were put inside the lidded plastic container and transferred to the laboratory. The faecal samples were examined by floatation method. Diagnosis was based on the observation of strongyle eggs in microscopic examination of faecal samples. 68% of investigated horses were infected with at least one species of strongyles. The difference of infection rate between different age groups and also male and female horses was not statistically significant but the infection rate was significantly lower in hand feeding horses in comparison with grazing horses (p<0.05).
  Keywords: Strongyle, Horse, Shiraz
 • Page 29
  One thousands and three hundreds kidney cases of slaughtered cattle in Fars meat industrial complex, Shiraz, have been studied in 2007. The rejection rate was 9.8% and its most current reason was interstitial nephritis (%31.5). Other lesions respectively include: tubular dilatation %17.1, glomerular atrophy %14.4, acute tubular necrosis %10.5, abcesses %6.6, cysts %5.3, mononuclear glomerulonephritis %3.9, hyperamia %2.6, infarcts, glomerulosclerosis, fibrosis and hyalin casts, hemorrage, granolomatouse nephritis, and mild glomerular necrosis, each one %1.3. In conclusion, olbeit infection rate decreased in understaudied region in comparison with last years but still renal lesions lead to economical losses because of kidney rejection (nearly %9).
  Keywords: Slaugtherhouse, kidney, cattle
 • Page 39
  In the present study, we aimed to study the effect of different concentration of vitamin C (100-3000 micromolar), in vitro, on the membrane integrity and motility of bull spermatozoa in presence of iron (ferrous) ions as lipid peroxidation (LPO) promoter. LPO is one of the manifestations of reactive oxygen species (ROS) attack in biological membranes. LPO impinges on membrane integrity, triggers inactivation of membrane bound enzymes which involve in sperm motility. Vitamin C in the concentration below 1000 micromol protects spermatozoa from free radical damages as evidenced from improvement in their membrane integrity (data of LPO test and HOST) and motility.Concomitantly, there is also witnessed depletion of malondialdehde (MDA) (an end product of LPO) generation following vitamin C supplementation. Vitamin C at 1000 micromol concentration and above, however, is not protective, as evidenced by abrupt fall in sperm membrane integrity (increase in MDA levels and decrease in number of swollen sperm cells) and motility. Collectively, Vitamin C acts as a double-edged sword in different concentrations and researchers must keep in mind this negative side effect of this vitamin application in their research fields like in vitro fertilization/IVF, cell culture, and preservation of gametes.
  Keywords: Hypo, osmotic swelling., Motility, Bull spermatozoa, Peroxidation, Vitamin C
 • Page 47
  Endometritis ona of the yterian infections which reduce bovine reoroduction performance. The objective of this study was to evaluate the clinical effects of Cephapirin Benzathine on endometritis treatment of Holstein dairy cows. One hundred and fifty Holstein dairy cows with clinical endometritis were divided randomly in 2 groups. One hundred dairy cows with endometritis were as control group. The minimum of days in milk (DIM) was 110 days. Cows were examined in the first estrus after treatment for uterine discharge changes condition.Cows with endometritis (No: 62.62%) treated significantly with Cephapirin Benzathine intrauterine infusion (p<0/05). Pregnancy rate increased significantly (p<0/05). There were nosignificant differences in uterine discharges and DIM between treatment and control groups.It is concluded that intrauterine infusion of Cephapirin Benzathine is recommended for treatment of dairy cows with endometritis.
  Keywords: Endometritis, Dairy cows., Cephapirin Benzathine, Intrauterine
 • Page 55
  John's disease which is caused by Mycobacterium avium paratuberculosis is a chronic, infectious, granulomatous and incurable enteritis of ruminants. The most important clinical signs of the disease are diarrhea and emaciation. In order to investigate the prevalence of Mycobacterium paratuberculosis infection among slaughtered buffaloes in ahwaz abattoir. samples were taken from 100 buffaloes. Befor slaughter sex, body condition and age (by use dental formula) were assessed and after that, samples were taken from ileocecal valve, rectum mucosa, ileocecal lymph node and feces. All samples were stained by zile- nielson technique and examined by light microscope. At first, ilececal valve samples were examined and other samples were examined whereas ilececal valve sample was positive. Based on examiniation of ilececal vawe sample, out of 100 buffaloes 3 (3%) were positive. Clumps of mycobacterium paratuberculosis were seen in smears of ileocecal vave sample but in other parts (rectum mucosa, ileocecal lymph node and feces) werenot seen. All positive buffaloes had normal feces and body condition, therefore they suffered from subclinical form of john's disease.
  Keywords: buffalo, Mycobucterium avium paratuberculosis, johne's desease, Ahvaz
 • Page 61
  The objective of this study was to compare the efficiency of antimicrobial drugs and PGF2 in a new endometritis treatment protocol.Reproductive tracts of 126 dairy cows were first examined by rectal palpation and then by vaginoscopy approximately in 30 days after parturition. Endometritis was confirmed by visualizing pus in external cervical os by vaginoscopy. Then the cows with mucupurulant endometritis (degree=2) were randomly categorized in 3 groups as follow: Group A) Intrauterine infusion of 2500mg of OTC (5%) in two consecutive days and then evaluation of their uterine discharge by estrus mucus of their heats and/or vaginoscopy one week after the first treatment. If needed, another infusion of the OTC (2500mg) was injected into the uterus and response to the treatment was evaluated by examining estrus mucus and/or vaginoscopy one week later. Group B) Intrauterine infusion of 50ml of povidone – Iodine solution (5%) in two consecutive days which the protocol timing and evaluation of the response to treatment was done just as group A. Group C) Injection of 1 or 2 or 3 doses of cloprostenol (500mg/IM) in 12 days interval and then evaluation of uterine discharge by inspection of estrus mucus and/or vaginoscopy 7 days after the first, second or third injections of the drug. All cows with clear estrus mucus (at least 42 days after parturition) were artificially inseminated and pregnancy diagnosis was done on day 45 after AI.X2 test, fisher test & ptchouprof correlation coefficient were used for Statistical analysis.Subsequent reproductive performance of cows in 3 groups compared by reproductive indices (conception rate, the treatment to conception interval, and clearance of uterine discharge).Due to labor of intrauterine infusion of drugs, high irritating effect of OTC and Betadine on endometrium and inducing necrotizing endometritis, veterinary services and drug costs, antibiotic residues in milk, and. ..
  Keywords: Dairy cow, PGF2., Antimicrobial drugs, Endometritris
 • Page 69
  Condemnation of diseased livers in broiler slaughterhouses has economic importance. Pathologic and bacteriologic studies could be resulted in Rafsanjan industrial poultry slaughterhouse. In this period 50% of liver were condemned. Based on the macroscopic features, diseased livers with yellow discoloration (42%). Bacteriologic examinations resulted in isolation of E.coli (9.14%) from group 1. The result of serotyping of 132 isolates were as follow: 47.73% untypable isolates, 6.06% rough strains, 33.34% O78, 503% O2, 2.27% O86, 0.75% O111 and 4.55% O1. Histopathologic studies revealed 3 differen group of diseased livers. First, congested livers (30%), second, congested livers with hepatitis (28%) and third, livers with fatty change (42%). These result showed the Importance of E.coli in economic loss and public health hazards.
  Keywords: Broiler, E.coli, Liver, fatty change., Hepatitis
 • Page 73
  Ommon indication for tooth removal are quite in all species and include pulpitis or periapical infection induced by dental or traumatic pulp exposure< severe periodontal disease, retained deciduous teeth and malocclusion peoblems. An 8 years old female German shepherd dog (weighing 30 kg) with history of chronic wound just under the skin below and in front of the eye was referred to department of surgery and radiology. In the past 12 months, antibiotics more discharge. In oral examination purulent exudates discharge around the 4th premolar tooth with oral malodorous were open to pus drainage. Antibiotic therapy was performed for ten days. At 30th postoperative day the facial wound has been were performed in our study,s case and facial wound were treated with postoperative antibiotic therapy, lavage and drainage successfully without any complication.
  Keywords: Facial wound, Dog, Root abscess, Dental extraction, Osteomyelitis