فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (پای ی ز و زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/12/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مرتضی غفاری، مصطفی اخلاقی صفحه 3
  در این تحقیق، کوئیل آو لوامیزول به عنوان دو محرک ایمنی بصورت غوطه ورسازی (کوئیل آ40 میلی گرم در لیتر و لوامیزول 50 میلی گرم در لیتر) و بصورت خوراکی (بترتیب کوئیل آ5 و 10 میلی گرم و لوامیزول 20و 40 میلی گرم) در ماهی کپور معمولی با وزن متوسط 75 گرم، برای 10 روز مورد استفاده قرار گرفت. 20 روز پس از آخرین تجویز، نمونه های خون و مخاط پوست جمع آوری و میزان فعالیت لیزوزیم سرم و مخاط پوست ماهی ها تعیین گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که فعالیت لیزوزیم در تمامی گروه های آزمایش بجز گروهی که لوامیزول را بصورت خوراکی با دوز زیاد دریافت کرده بودند افزایش یافته بود. اختلاف معنی داری (05 /0P<) بین تمامی گروه های آزمایشی با گروه شاهد مشاهده گردید. در بین دو گروه دریافت کننده کوئیل آبصورت خوراکی اختلاف معنی داری از نظر فعالیت لیزوزیم سرم و مخاط پوست مشاهده نگردید. در تمام 3 گروه دریافت کننده کوئیل آبصورت غوطه ور سازی و خوراکی فعالیت لیزوزیم سرم و مخاط پوست در مقایسه با گروه شاهد افزایش معنی داری نشان داد. در نتیجه استفاده از کوئیل آبصورت خوراکی با دوز 5 و 10 میلی گرم برای ماهی های کپور معمولی به منظور تحریک سیستم ایمنی غیر اختصاصی ترجیح داده می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت لیزوزیم، لوامیزول، کپور معمولی، کوئیل آ
 • کامران سرداری، مهرداد مهری صفحه 9
  درتابستان 1379 و 1380 تعداد 318 راس از اسبان مسابقات ورزشی که در باشگاه های سوارکاری مشهد نگهداری می شدند برای جراحت استحاله قورباغه در کف سم (Thrush) مورد معاینه بالینی قرار گرفتند. اسبانی که دارای ترشح سیاه رنگ در شکاف های اطراف قورباغه بودند و یا قسمتی یا کل قورباغه در سم آنها دچار تغییرات استحاله ای شده بود به عنوان بیمار و مبتلا به جراحت استحاله ای قورباغه تشخیص داده شدند. فاکتورهای سن، جنس و تعداد سم مبتلا مورد ارزیابی قرار گرفت و میزان ابتلا از 1 تا 3 درجه بندی شد، که درجه 3 نشانگر حداکثر ابتلای قورباغه به بیماری و تغییرات استحاله ای در آن بود. از کل اسبان مورد مطالعه تعداد 192 (6 /60%) راس مبتلا به بیماری تشخیص داده شدند. میزان ابتلا اسبان به گروه سنی 7 تا 10 سال به طور معنی داری نسبت به سایر گروه های سنی (2 تا 4 سال، 4 تا 7 سال، و 10 سال به بالا) بیشتر بود (P<0.05) میزان ابتلا به بیماری با جنس حیوان ارتباطی نداشت و اختلاف معنی داری مشاهده نشد. بیماری استحاله ای قورباغه در اندام حرکتی قدامی اسبان مورد مطالعه، نسبت به اندام حرکتی خلفی به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05) و درجه های 2 و 3 بیماری در اندام حرکتی قدامی نسبت به اندام حرکتی خلفی بیشتر مشاهده شد.
  کلیدواژگان: لنگش، اسب، سم، جراحت استحاله ای قورباغه
 • احمدرضا محمدنیا، ایرج کریمی، مجتبی عبداللهی، مهدی فرید صفحه 15
  نعلبندی و سم چینی به شکل محلی و سنتی از دیرباز در منطقه چهارمحال و بختیاری انجام می گرفته است. بدون تردید با توجه به استفاده فراوان مردم این منطقه از حیوانات تک سمی، مراقبت از سم و نعلبندی اسب از اصول ویژه ای پیروی می کند. برای دستیابی به این مهم تعداد 71 اسب و 20 اسب داری در منطقه شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفت. هم چنین اصول و مبانی نعلبندی سنتی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده نشان می دهد که 51 % اسب های مورد مطالعه نعلبندی می شوند که 87% آن را دام های سواری و 13% را اسب های بارکش تشکیل می دهند. در 56% از اسب ها تنها اندام جلویی نعلبندی می شود. 20% از اسب دارها تنهای 21 بار و 80 % آنها 43 بار در سال اسب را نعلبندی می کنند. برای ارزیابی کیفیت سم چینی شاخص های طول پنجه، زاویه پشتی سم در اندام جلویی و عقبی و هم چنین طول پاشنه قبل و بعد از سم چینی برای ارزیابی مورد مطالعه قرار گرفت که تقریبا تمامی این شاخص ها در محدوده شاخص های طبیعی است. نعل های شوشتری که بیشتر از انواع نعل های پوشیده هستند، نعل های زنجانی که تنها در ناحیه پاشنه پوشیده نیستند، نعل های نجف آبادی که شبیه به نعل های امروزی و با دیواره های پهن هستند و نعل های روسی یا دولتی که کاملا شبیه به نعل های امروزی هستند از دسته نعل های سنتی مورد استفاده در این منطقه هستند و انواع میخ های روسی، یخ شکل و کوهستان به منظورهای خاص مورد استفاده قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: اسب، نعلبندی، سم چینی
 • سارنگ سروری، عبدالکریم زمانی مقدم، مهدی گلچین صفحه 21
  همواره به کلینیک های دامپزشکی پرندگانی (از جمله مرغان بومی) ارجاع داده می شوند که در آن ها عوارض و بیماری های مختلف حفره سیلومی دیده می شود. این عوارض را می توان در مواردی با استفاده از تکنیک های تصویر برداری نظیر اولترا سونوگرافی به راحتی تشخیص داد. در مطالعه حاضر از تعداد 20 مرغ بومی به ظاهر سالم (10 خروس و 10 مرغ تخمگذار) خریداری شده، پس از آماده سازی با استفاده از دستگاه اولتراسونوگرافی و ترانسدیوسر خطی 5 مگاهرتز در سطوح مختلف و از جهات مختلف، تصاویر عرضی و طولی تهیه شده و از تصاویر با کیفیت پرینت های لازم اخذ گردید. سپس شکل، اندازه و اکوژنیسیته ارگان های مختلف با اولتراسوند مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت اقدام به کالبد گشایی پرنده شد و یافته به دست آمده از اولتراسونوگرافی با یافته های کالبدگشایی مقایسه گردید. نتایج حاصل نشان داد که با به کارگیری تکنیک اولتراسونوگرافی در مرغان بومی ارگان هایی نظیر قلب، کبد، کیسه صفرا، طحال، سنگدان، تخمدان، فولیکول های بالغ و نابالغ را می توان تصویر برداری کرد، ازطرفی به علت برخی محدودیت ها، ارگان هایی نظیر:کلیه ها وبیضه ها در این مطالعه رویت نگردید.
  کلیدواژگان: حفره سیلومی، مرغان بومی، اولتراسونوگرافی
 • حمدالله مشتاقی، مجتبی بنیادیان، فرید رضایی صفحه 27
  در مطالعه ای اثر آنتی باکتریل عسل بر پاتوژن های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس مورد مطالعه قرار گرفت. عسل در رقتهای 10%، 20%و 25% (حجم/حجم) در محیط تریپتوز سوی براث آماده گردید. حدود106 باکتری در میلی لیتر از هر کدام از باکتری های اشرشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس بصورت جداگانه به رقتهای آماده شده تلقیح گردید و به مدت 120 ساعت در 4 و 30 درجه سانتیگراد نگاهداری گردیدند. تعداد باکتری در زمان های0، 8، 16، 24، 48، 96 و 120 ساعت پس از شروع آزمایش شمارش گردید. نتایج نشان داد که اثر آنتی باکتریال عسل در مورد هر دو باکتری مورد آزمایش در دمای 30 درجه سانتیگراد به شکل معنی داری بیش از 4 درجه سانتیگراد است. بطور کلی اثر آنتی باکتریال عسل بر استافیلوکوکوس اورئوس بیشتر از اشرشیا کلی بود.
  کلیدواژگان: اشرشیا کلی، آنتی باکتریال، استافیلوکوکوس اورئوس، عسل
 • عبدالکریم زمانی مقدم، عزت الله فتحی فتحی، مجید غلامی آهنگران صفحه 33
  ازجمله مسائل مهمی که در پرورش طیور مطرح است، سعی در بهبود وضعیت تبدیل غذایی و کاهش هزینه های مربوط به تغذیه، از راه های متفاوت است، ازجمله کارهای صورت گرفته در این مورد استفاده از مکمل های غذایی، ازجمله اسیدهای آلی است. در این مطالعه از اسید استیک به عنوان اسید آلی به میزان 2% جیره استفاده شد و اثر آن برمیزان رشد و ضریب تبدیل غذایی بررسی گردید. براین اساس گروه های مختلف انتخاب شد و به آنها در هفته های متفاوت پرورش، جیره حاوی 2% اسید استیک با درجه خلوص 5 /99% خورانده شد. گروه های مختلف اسید استیک را در هفته های مختلف استفاده کردند که شامل گروه کنترل، گروه 2-0 هفتگی، گروه 4-0 هفتگی، گروه 4-2 هفتگی، گروه 6-4 هفتگی و گروه 6-0 هفتگی بود. گروه های مورد بررسی پایان هر هفته از نظر میزان رشد و مصرف غذا ممورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده پس از تجزیه تحلیل آماری نشان دهنده این موضوع بود که بین گروه ها اختلاف آماری وجود دارد. افزایش وزن روزانه و وزن نهایی تیمار 5 که در 6-4 هفتگی از جیره حاوی 2% اسید استیک مصرف کرده بود بیشتر از سایر تیمارها بود و نسبت به گروه کنترل اختلاف آماری معنی داری نشان داد (P<0 /05). همچنین در هفته های ششم و هفتم پرورش در ضریب تبدیل غذایی تیمار 5 با گروه کنترل اختلاف آماری معنی دار مشاهده شد ولی در کل دوره پرورشی اختلاف آماری معنی داری در ضریب تبدیل غذایی، و افزایش وزن نهایی بین گروه های تحت آزمایش و گروه کنترل مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: اسید استیک، ضریب تبدیل، جوجه گوشتی
 • علی عباس نیکوند، سعید گورانی نژاد، منصور احمدی صفحه 39
  مطالعات اندکی در مورد وقایع فیزیولوژیک و هورمونی تولید مثل بز خصوصا وجود حفره در جسم زرد در کشور موجود است، لذا این مطالعه با هدف مقایسه میزان پروژسترون در بزهای با جسم زرد حفره دار و فاقد حفره، بررسی مقایسه ای تخمک گذاری تخمدانهای راست و چپ و نیز تعیین میزان تخمک گذاری مضاعف در بز انجام گرفت. به این منظور 86 راس بز ماده غیر آبستن در کشتارگاه اهواز انتخاب و بعد از اطمینان از بلوغ و سلامتی آنها، خونگیری از ورید وداج بعمل آمد و پروژسترون سرمی به روش (RIA) اندازه گیری شد. سپس دستگاه تناسلی بزها پس از کشتار از لاشه جدا و تخمدانهای راست و چپ هر دستگاه بررسی شدند. از 86 راس بز مورد مطالعه پس از یک برش عرضی با اسکالپل بر روی جسم زرد ها مشخص شد که 17 راس حداقل واجد یک جسم زرد حفره دار بر روی تخمدانهای خود بودند.ضمنا از 86 نمونه کل، 48 راس واجد یک جسم زرد، 26 راس واجد دو جسم زرد و 12 راس فاقد جسم زرد بودند. سپس تحلیل آماری داده ها توسط روش های آماریT-test و آزمون نسبت به کمک برنامه کامپیوتری SPSSانجام شد. میانگین میزان پروژسترون سرم در بزهای با جسم زرد حفره دار و فاقد حفره به ترتیب 42 /0±99 /1 و 31 /0±15 /2 نانو گرم بر میلی لیتر تعیین شد. اگرچه میزان پروژسترون سرم در بزهای با جسم زرد فاقد حفره اندکی بیش از پروژسترون سرم بزهای با جسم زرد حفره دار بود ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود (P>0 /05). از 74 راس نمونه واجد جسم زرد، تخمدان راست 49 مورد (2 /66%) و تخمدان چپ 37 مورد (50%) دارای جسم زرد یا به عبارتی فعال بودند.این نتایج نشان می دهند که درصد تخمدانهای راست فعال بطور معنی...
  کلیدواژگان: پروژسترون، جسم زرد حفره دار، بز
 • مسعود رضا صیفی آباد شاپوری، مسعود قربانپور، منصور میاحی، حمید کاهکش، اصغر نقی ها صفحه 45
  در حال حاضر بهترین روش تشخیص بیماری برونشیت عفونی طیور، جداسازی ویروس در تخم مرغ جنین دار و سپس شناسایی آن با آزمایش RT-PCR است. تاکنون از روش های متفاوتی برای استخراج RNA این ویروس استفاده شده است. در این مطالعه دو روش استخراج RNA با گوانیدین ایزوتیوسیانات و SDS پروتئناز k که تاکنون بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند با یکدیگر مقایسه شدند. بدین منظور RNA ویروس با استفاده از این روش ها استخراج و در سنجش اسپکتروفتومتریک و آزمایش RT-PCRبا یکدیگر مقایسه شدند.
  براساس قابلیت استفاده از به دست آمده از هر دو روش، در آزمایش RT-PCR، و نیز سنجش اسپکتروفتومتریک میزان RNA استخراج شده، به نظر می رسد که استفاده از گوانیدین ایزوتیوسیانات در مقایسه با SDS پروتئیناز k با نتایج بهتر و یکنواخت تری همراه است و بنابراین استفاده از این روش توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: استخراج RNA، تشخیص، ویروس برونشیت عفونی طیور، RT، PCR
 • غلامعلی کجوری صفحه 51
  هدف از این بررسی تعیین وضعیت روی و منگنز خاک، گیاه و حیوان منطقه شهرکرد است و جهت انجام این مطالعه اخذ 80 نمونه خاک از مزارع یونجه، شبدر، جو و گندم، 80 نوع گیاه روییده در همان مزارع و مجموعا 190 نمونه خون از گوساله، گاوان خشک و شیروار و تعیین میزان روی و منگنز با استفاده از دستگاه جذب اتمی صورت گرفت. میزان روی موجود در خاک مزارع یونجه، شبدر، جو و گندم به ترتیب معادل 66 /0 + 99 /0، 90 /0 + 42 /0، 38 /0 + 96 /0، 61 /0 + 72 /0 mg/kg و میزان روی گیاهان روییده در همین مزارع به ترتیب معادل 98 /4 + 39 /21، 61 /1 + 81 /18، 46 /5 + 13 و 72 /5 + 41 /11 mg/kg براورد گردید. درمجموع میانگین روی خاک منطقه 26 /0 + 77 /0 و میانگین روی موجود در گیاهان 78 /4 + 16 /16 mg/kg تعیین شد. میزان میانگین روی سرم گوساله، گاو شیرده و گاو خشک به ترتیب mg/lit 41 /0 + 41 /3، mg/lit 4 /0 + 53 /3 و mg/lit 44 /0 + 44 /3 و متوسط روی سرم گاو در منطقه معادل mg/lit 065 /0 + 46 /3 تعیین گردید. میزان منگنز موجود در مزارع یونجه، شبدر، جو و گندم به ترتیب معادل 7 /6 + 15 /18، 75 /4 + 82 /17، 61 /6 + 3 /13 و 7 /4 + 40 /16 mg/kg و میزان منگنز گیاهان روئیده در همین مزارع به ترتیب معادل 29 /15 + 71 /117، 34 /24 + 163، 45 /9 + 25 /97 و 78 /13 + 7 /13 mg/kg برآورد گردید. درمجموع میانگین منگنز خاک منطقه 21 /2 + 42 /16 و میانگین منگنز موجود در گیاهان 15 /28 + 92 /122 mg/kg تعیین گردید. میزان متوسط منگنز سرم گوساله، گاو شیرده و گاو خشک به ترتیب mg/lit 68 /0 + 33 /2، mg/lit 8 /0 + 36 /2 و...
  کلیدواژگان: منگنز، روی، گیاه، خاک، گاو
 • عزت الله فتحی، محمدحسن بزرگمهری فرد، عبدالکریم زمانی مقدم صفحه 59
  در این بررسی لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی طیور در استان خوزستان در سال 1384 مورد بررسی قرار گرفت و علل تفکیکی حذف لاشه مشخص گردید و نیز مطالعات لازم بر روی موارد مشکوک به سلولیت و مارک از دیدگاه میکروبیولوژی و هیستوپاتولوژی صورت گرفت. میزان کل طیور کشتار شده در طی دو ماه، 1793449 کیلوگرم بود که از این میزان 18898 کیلوگرم را لاشه های ضبطی به خود اختصاص داد که 053 /1 درصد کل لاشه های کشتار شده بود. از این مقدار کاشکسی 36 /18، مسمومیت و سپتی سمی 75 /13، لاشه های تلف شده در بعد از بارگیری 04 /33، سلولیت 48 /4، صدمات ضربه ای وکبودی 17 /11، کلی باسیلوز 03 /6، لاشه های پخته 777 /0، آلودگی ثانویه 51 /3، گامبورو 82 /1، سینوویت 639 /0، برونشیت و CRD 1 /1، آسیت 28 /5، و مارک صفر درصد از لاشه های حذفی را به خود اختصاص دادند. 08 /4 درصد گله های کشتار شده دارای سلولیت بودند و میانگین درگیری در هر گله 2 /1 درصد محاسبه گردید. هم چنین در مطالعه میکروبیولوژی بر روی موارد مشکوک به سلولیت، در 90% موارد باکتری اشرشیاکلی و در 10% بقیه موارد، سایر میکروب ها مانند استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس جدا شدند. به دنبال کشت و آنتی بیوگرام بر روی باکتری های جدا شده، 6 /98% موارد، بالاترین حساسیت به لینکواسپکتین و کمترین حساسیت به انروفلوکساسین اختصاص یافت.
  کلیدواژگان: سلولیت، طیور، کشتارگاه صنعتی
 • مجتبی بنیادیان، حمدالله مشتاقی، شبنم دارابیگی صفحه 65
  در این مطالعه کیفیت بهداشتی بستنی های سنتی عرضه شده در شهر شهرکرد و همچنین حضور باکتری لیستریا مونوسیتوژنز مورد ارزیابی قرار گرفت.
  100 نمونه بستنی سنتی به طور تصادفی در بهار و تابستان سال 1385 از مراکز فروش این فراورده در سطح شهر شهرکرد اخذ گردید و در شرایط سترون به آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی دانشکده دامپزشکی منتقل گردید و آزمون های لازم شامل شمارش کلی باکتری های مزوفیل، شمارش آنتروباکتریاسه و کلی فرم به منظور ارزیابی بهداشتی بستنی ها و همچنین آزمونهای لازم جهت جستجوی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز بر روی نمونه ها صورت گرفت.
  نتایج این مطالعه نشانگر این بود که کیفیت 67 درصد نمونه ها از نظر تعداد کلی باکتری ها و 75 درصد از نظر تعداد انتروباکتریاسه بر اساس حد مجاز تعیین شده برای این فراورده غیر قابل قبول می باشند. به نحوی که میانگین تعداد کل باکتری های مزوفیل 106×6 /3 در هر میلی لیتر و میانگین تعداد کلی فرم و آنتروباکتریاسه 104×3 در هر میلی لیتر بود که به ترتیب یک و دو لوگ نسبت به استاندارد موجود برای بستنی (شمارش کلی 105 و کلی فرم و آنتروباکتریاسه 102 در هر میلی لیتر) اختلاف مشاهده می شود. (P< 0.05)نتایج آزمونهای صورت گرفته برای جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز وجود این باکتری را در بستنی های سنتی تائید نکرد ولی سایر گونه های این باکتری مانند لیستریا گرایی (4%) از نمونه های بستنی مورد آزمون جدا گردید.
  کلیدواژگان: کیفیت میکروبی، لیستریا و بستنیهای سنتی
 • مهرداد پورجعفر، ایرج کریمی، سعید نظیفی، رسول ابراهیمیان دهکردی صفحه 71
  تعداد 60 نمونه خون و ادرار (30 نمونه گاو سالم و 30 نمونه دارای نفریت بینابینی) از گاوهای کشتارگاه شهرکرد مورد مطالعه قرار گرفته و از 30 کلیه ضایعه دار نیز نمونه گرفته شد. نمونه های اخذ شده جهت بررسی هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی به آزمایشگاه منتقل گردید. در بررسی هیستوپاتولوژیک 30 نمونه کلیه ضایعه دار، نفریت بینابینی با شدت های متفاوت مشاهده شد. در آزمایش های بیوشیمیایی افزایش میانگین کراتینین و ازت اوره خون در ادرار و سرم و همچنین افزایش پاکسازی سهمی سدیم، در کلیه های مبتلا به نفریت بینابینی به ثب رسید و میزان این تغییرات متناسب با شدت و وسعت ضایعات پاتولوژیک بود، بنابراین می توان نتیجه گرفت که باتوجه به افزایش فاکتورهای بیوشیمیایی کراتینین، ازت اوره خون و پاکسازی سهمی سدیم می توان به بیماری نفریت بینابینی مشکوک گردید و بادرنظر گرفتن شدت تغییرات بیوشیمیایی، شدت ضایعات را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: کلیه، نفریت بینابینی، گاو، پاکسازی سهمی
 • سعید حبیبیان دهکردی، عبدالکریم زمانی مقدم، نگهدار مقصودی، ندا تقوی، احسان عالی صفحه 77
  سیر برای قرنها به عنوان داروی گیاهی در درمان بیماری های مختلف استفاده می شده است. علاوه بر این در دو دهه گذشته مطالعات آزمایشگاهی، حیوانی و انسانی توانایی سیر در کاهش چربی های پلاسما در گونه های مختلف وقتی که جیره غذایی غنی از لیپید دریافت می کردند را تایید کرده است. چون سیر معمولا در جیره جوجه های گوشتی استفاده می شود و این جیره از لحاظ میزان لیپید متعادل است، بنابراین مطالعه حاضر برای پی بردن به اثرات سیر بر روی کلسترول تام، تری گلیسرید تام و مقدار بافت چربی در جوجه های گوشتی انجام شد. بدین منظور 100 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس 308 بصورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. جوجه های گروه اول از روز دوم زندگی 20 کیلو گرم در تن سیر خشک تازه پودر شده به همراه جیره غذایی خود دریافت کردند. در گروه دوم 20 کیلو گرم در تن سبوس گندم جایگرین سیر شده بود. در روز 50 جوجه ها وزن شدند. سپس کشتار انجام و لاشه و بافتهای چربی هر جوجه بصورت جداگانه وزن شد. در طول کشتار نمونه های خونی گرفته شد و کلسترول تام و تری گلیسرید تام سرم با استفاده از روش های معمول آزمایشگاهی اندازه گیری شدند. همه نمونه ها آنالیز و نتایج با استفاده از روش t. test از لحاظ آماری ارزیابی شدند. نتایج هیچ تغییر معنی داری را در وزن جوجه ها و وزن لاشه جوجه ها نشان نداد 05 /0P<. ولی تغییر معنی داری در میزان کلسترول تام، تری گلیسرید تام و مقدار بافت چربی ذخیره در گروه یک در مقایسه با گروه دو مشاهده شد (001 /0P<). نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می کند که سیر تازه قادر به کاهش کلسترول تام، تری گلیسرید تام و بافت چربی ذخیره است.
  کلیدواژگان: تری گلیسرید، سیر، جوجه گوشتی، کلسترول، بافت چربی
|
 • Page 3
  In this research, Quil-A and levamisole were used for ten days as immunostimolants by immersion (40 and 50 mg/lit for Quil-A and levamisole, respectively) and oral route(5 and 10 mg for Quil-A, and 20 and 40 mg for levamisole) in common carp (Cyprinus carpio) mean body weight of 75 grams. Twenty days after the last dosing, blood and mucus samples were collected and serum and mucus lysozyme activity were determined. Results showed that lysozyme activity was increased significantly(P<0.05) in all experimental groups except the group given high oral doses of levamisole as compared to the control group. Among the groups receiving oral doses of Quil-A no significant differences (P<0.05) was observed in the serum and mucus lysosmal activity. In addition, in all three groups given Quil-A, lysozyme activity of both serum and mucus was significantly increased when compared with the control group. It is generally concluded that Quil-A with 5 and 10mg oral doses is preferred to stimulate the non-specific immune response of common carp.
  Keywords: Quil, A, Common carp, Levamisole, Lysozyme activity
 • Page 9
  The present study was conducted to determine thrush distribution among an horse population in North East of Iran and to gain objective data about the nature of lesions and age and sex distribution of affected horses. During summer 2000 and 2001, 318 show jumping horses at ridding schools in Mashhad (North East of Iran) were clinically examined for Thrush. The horses that exhibited black discharge in the sulci of the frog or exhibited some or total necrosis of the frog were diagnosed as affected animals. The factors recorded were age, sex and number of diseased hooves. The disease was graded on a scale 1 up to 3 depend to the severity of the lesion(s). As the grade 3 indicated more severe changes in the frog. Chi-squared analysis was used for statistical analysis and the significance level set as The percentage of total affected horses were 60.4 % (192 horses), with percentage increasing significantly in 7-10 years age group. Occurrence of the thrush independent of sex and was more frequent in the fore – than in the hind hooves and developed of the grade 2 and 3 was more frequently at the fore – than in the hind hooves.
  Keywords: Lammeness, Thrush, Horse, hoof
 • Page 15
  Hoof trimming and shoeing one of the traditional aspects of horsemanship in Charmahal and Bakhtiari province. Traditional use of horses, mules and donkeys in this province made owners to follow special patterns of foot care. In order to investigate traditional pattern of hoof trimming and shoeing 71 horses in 20 horse holding areas in Shahrekord were studied. Fifty one percent of horses were shod that 87% of were riding and 13% were draft horses. Fifty six percent of horses under study just shod on forelims. Twenty percent of horse owners shod their horses 1-2 times and 80% 3-4 times a year. Toe and heel height and also dorsal hoof angle efore and after trimming were evaluated to analyze the quality of trimming that were in normal range. Shoushtari (padded shoe), Zanjani (semi padded shoe), Najafabadi (Wide web shou) and Russian or governmental shoes (like today ordinary shoes) recorded as traditional shoes in this region. Mountain nails, Russian and Shoushtari nails also used as shoeing nails in this area.
  Keywords: Hoof trimming, Shoeing, Horse
 • Page 21
  The birds (including domestic hens) are always referred the veterinary clinics with various disorders and diseases of coelomiccivility. some of these disorders would be recognized by ultrasonography very easily. In this study 20 adult domestic apparently healthy hens were provided (10 hens 10 roosters). Sonography examination was performed using 5 MHZ linear transducer from various organs and from different approaches for obtaining sagital and transverse images after routine preparations. The shape, size and echogenicity of different organs were assessed. The birds was slaughtered and sonographic findings were compared with finding of necropsy. The results indicated that some organs such as heart, liver, gall bladder, spleen, gizzard, ovary, mature and immature follicles can be imaged easily and on the other hand, some organs such as kidneys and testes could not be observed due to some limitations in this study.
  Keywords: trasonography, Hens, Coelomic Civility
 • Page 27
  A laboratory study was undertaken to extend existing knowledge about the effectiveness of the antibacterial properties of honey against Esherichia coli and Staphylococcus aureus. Honey in 10%, 20% and 25% dilutions(V/V) provided in tryptose soy broth (TSB) medium.About 106 CFU/ml of S.aureus and/or E.coli,added to experimental trials and incubated at 4 and 30 degree centigrade for 120 hours. The number of bacteria counted after 0,8,16,24,48,96 and 120 hours post inoculation. Results showed that antibacterial activity of honey was higher at 30 degree centigrade than 4 degree centigrade. Antibacterial activity of honey was more against S.aureus than E.coli.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Esherichia coli, honey, antibacterial
 • Page 33
  One experiment was conducted to study the effects of acetic acid on broiler performance. One hundred nightly eight day-old Ms, Mg and Sp free broiler chicks were randomly allotted to a 3*6 factorial arrangement of treatments from day 1 to 42. Dietary teretment consisted of 2% acetic acid (with 99.5% purity) and a control group (group 6) which received no growth promotion. Groups 1-5 received acetic acid during 0-2, 0-4, 2-4, 4-6 and 0-6 weeks of age respectively. Feed consumption, body weight gain and feed conversion raio were calculated weekly. At 42 days of age, birds fed the diet containing 2% acetic acid during 4-6 weeks (group 5) had body weight significantly (P<0.05) higher than body weight of the control group and four other groups feed conversion ratioo of chicks the group 5 on the during 6 to 7 weeks of age was significantly improved when acetic acid added to the control diet. However, the feed conversion ratio and body weight gain during 1 to 42 days of age were not significant improved.
  Keywords: Conversion Ratio, Broiler chicken, Acetic Acid
 • Page 39
  There are afew studies about hormonal event and reproductive physiology of goat specifically about of existance vacuole in corpus luteum in Iran. Therefore, this study was under taken to compare the level of progesterone in vacuolated C. L. goot and unvacuolated C. L. goot، assessment of ovalatiom in right and left ovarys and so determine rate of double ovalation at abattoir of Ahwaz, over the breeding season. 86 mature female goats selected and the inspection of goats were done before the slaughter. Blood samples were collected from jugular vein and serum progesterone concentration were measured by RIA method. The genital tracts were examined visually, detail of the corpus luteums of ovary were recorded. Results showed that 19. 76% (n=17) of goats had one vacuolated corpus lutum. In 86 goats of research 55. 4% (n=48) of goats had one corpus luteum, 30. 23% (n=26) of goats had tow corpus luteum and 14% (n=12) of goats without corpus luteum. Statistical Analysis of data were done by used of T-test and Proportion-test methods in SPSS software. the mean (±SD) level of progesterone in vacuolated C. L. goats was 1. 99± 0/42ng/ml and in unvacuolated C. L. goats was 2. 15 ± 0/31ng/ml. although the level of progesterone in unvacuolated C. L. goats was higher than the vacuolated C. L. goats, but this difference wasnt significant (P>0. 05). In 74 goats with corpus luteum, there were 49 (66. 2%) corpus luteum on Right ovary and 37 (50%) corpus luteum on left ovary. Results indicated that the percent of active right ovarys was significantly more than the active left ovarys (P<0. 05). Double Ovalation rate of goats 30. 23% was determined in this study. Finally, it appears that the existence of vacuolated C. L. in goat is a physiologic phenomenon to reasons the high frequency rate and equal level of progesterone than the unvacuolated (natural) C. L.
  Keywords: Progesterone, Goat, vacuolated C.L.
 • Page 45
  Currently, the most convincing diagnostic of chicken infectious bronchitis, is the virus isolation inembryonated chicken egg, fllowwed by RT-PCR identification of the virus. To isolate the viral RNA of infectious bronchitis virus, so far different protocols have been applied. In the present study, two viral RNA isolation methods, Guanidine isothiocyanate or SDS. Proteinase K have been compared. RNA isolated by each method was tested in RT-PCR and also measured by spectrophotometer. Based on the results of RT-PCR and RNAmeasurement, the isolation method by Guanidine isothiocynate appears To have more efficient and consistent results than SDS- Proteinase K.
  Keywords: Infectious bronchitis virus, Diagnosis, RT, PCR, RNA isolation
 • Page 51
  To determine zinc and manganese concentration in different types of soil and plant in Shahrekord district. 80 composite soil (before cultivation) and 80 related plants (after full vegetative growing) and 190 serum samples (calf, dry and dairy cattle) were collected and zinc and manganese concentrations were measured by atomic absorption. Plants included alfalfa, clover, oat and wheat.Average and standard deviation of data’s were determined and Correlation coefficient between zinc and manganese concentration of soil and its plant were estimated by Excel program.Soil zinc levels under alfalfa, clover, oat and wheat farms were and corresponding concentrations in plants were dry matter, respectively. Zinc serum concentration in bovine species at different physiological status were as follows; calf, dry cow, and dairy cattle,. Soil manganese levels under alfalfa, clover, oat and wheat farms were and corresponding concentrations in plants were dry matter, respectively. Manganese serum concentration in bovine species at different physiological status was as follows; calf, dry cow, and dairy cattle,. Result indicated that in all studied areas zinc concentration in soil and its plant were lower than that normal range. But bovine serum concentration of zinc indicated that animals could uptake zinc requirements from ration in Shahrekord district. But results indicated that in all studied area manganese concentration in soil and their plants were favorable. It could be concluded that manganese deficiency is not a major problem in Shahrekord district. On the other hand significant positive and negative correlation between soil manganese and its related clover and oat were observed respectively. Bovine serum concentration of manganese indicated that animals could their manganese requirements from ration and high level of ration manganese could not alter the absorbability of this mineral by animals. This research project has been supported by Grant No. NRCI 4297.
  Keywords: Soil, Plant, Zinc, Cattle., Manganese
 • Page 59
  In this study poultry carcasses from Khozestan Province industrial slaughterhouse were investigated between August and September in 2004. In order to determine the reasons of omitting the carcasses and the necessary studies were done on suspected cases of cellulitis and marekdisease. This was done in microbiological and histopathological point of view.The total slaughtered chicken in this slaughterhouse were 1793449 kg and 188898.93 kg of the were rejected chickens that is about 1.053 percent of the total carcasses. This amount includes cacheksi 18.36%. Septicemia 13.75%, wasted carcasses 33.4% cellulitis 4.48% marek, truma and cyanosis 11.17%, colibacilosis 6.03%, cooked carcasses 0.777%, secondary contamination 3.51%, gumboro 1.82%, synovitis 0.639% brounchitis and CRD 1.10%.Ascite 5.82% and were condemend chickens caused by cellulitis 4.48%. The average involvement in each flock was computed 1.2. The causative bacterial agent of the cellulitis was determined isolation and identification. In 80 samples cultured e.Coli was isolated from 72 samples (90%), staphyococcusspp isolated from 5 samples (6.25%) and steptococcusspp isolated from 3 samples (3.75%).
  Keywords: ellulitis, Poultry, Slaughterhouse
 • Page 65
  This study was to determine the microbial quality of trdditional ice-cream produced in shahrekord cityA total of loo samples were collected from street ice cream in spring and summer 1385 and bacteriological tests were done for total mesophilic count, colifrom and Einterobacteriacea count and isolation of L.monocytogenes The result of this study showed that 67% and 75% of the street ice creams are unacceptable according to the Iranian standard limit for Total mesophilic and enterobacteriacea count respectively The, mean value of the total mesophilic count was 3/6×106/ml and for Enterobacteriacea was 3×104/ml. The result of the tests to isolation of L.monocytogenes revealed that L.monocytogenes contaminated none of the samples but L.grayi was isolated from 4% of samples. According to the result of this study, street ice cream may not be as a vehicle for transmission of L.monocytogenes to human in this area.
  Keywords: Listeria, Traditional ice cream, Microbial quality
 • Page 71
  Kidneys of slaughtered cattle (30 normal and 30 suspected to interstitiol nephritis), along with sera and urine have been gathered, in Shahrekord slaughterhouse. Kidneys have been studied histhopathologically. Sera and urine have been studied biochemically. In approved cases of interstitial nephritis, mononuclear inflammatory cells (Iymphocyte, macrophage and plasma cells) have been reported in the interstitium. Most lesions were observed among male cattle (73.3%). Biochemical examinations revealed rises in creatinine and BUN of urine and sera, and fractional excretion of sodium. There was consistent and significant carrelation between the severity of the microscopic lesions and the rise in above menetioned biochemical factors (P<0.05). It could be concluded that biochemical determination of above-mentioned factors is an easy and fast method for prediction o Kidney f chronic interstitial nephritis in suspected cases.
  Keywords: Interstitial nephritis, Cattle, Kidney, Fractional excretion
 • Page 77
  Garlic has been used for centuries as a herbal medicine in treating different diseases. Furthermore in the past two decades human, animal and in vitro studies have confirmed the ability of garlic to reduce plasma lipids in different species when they received a diet rich in lipid. As garlic is usually used in broilers diet and the diet is balanced in its lipid content, so the present study was carried out to investigate the effects of garlic on total serum cholesterol, total serum triglyceride and adipose tissues in chicken. For this purpose 100 male Ross 308 chickens were randomly divided into two groups. Chickens in group1, received 20 kg/ton dried, powdered fresh garlic from second day of their life. In group 2, garlic has been replaced with 20 kg/ton brane. In day 50 chickens were weighted out. Then chickens were sacrificed. Carcasses and adipose tissues were weighted out individually. During slaughtering blood samples were taken out and serum total cholesterol and total triglyceride were measured using routine laboratory methods. All samples were analysed and the results were assessed statistically using t. test. The results showed no significant changes in chickens weight and chickens carcasses weight, however significant decrease in total cholesterol, total triglyceride and adipose tissues, in group 1 compared with group 2 was observed (P<0.001). The results of present study suggest that fresh garlic is able to reduce total cholesterol, total triglyceride and adipose tissues in chickens.
  Keywords: Broiler, Triglyceride, Adipose tissue, Cholesterol, Garlic