فهرست مطالب

 • Volume:3 Issue:1, 2014
 • تاریخ انتشار: 1393/05/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی واحدیان، رویا صادقی، روح الله فرهادلو*، اعظم سادات ناظری، عزیز الله دهقان، محمدحسن براتی صفحه 1
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرآموزش بهداشت بر تغییر آگاهی،نگرش و رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان راهنمایی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه نیمه تجربی میزان تاثیر روش های آموزشی متفاوت بر آگاهی،نگرش و رفتار تغذیه ای دانش آموزان مقطع سوم راهنمایی شهرقم درسال تحصیلی 91-90 با استفاده ازپرسشنامه چهار قسمتی)مشخصات دموگرافیک، آگاهی،نگرش ورفتار(مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. سه مدرسه جهت مطالعه به روش خوشه ایتعیین وازهرمدرسه تعداد110دانش آموز پایه سوم (مجموعا 330نفر) به صورت تصادفی در سه گروه جزوه، سخنرانی وکنترل قرار گرفتند.درابتداپرسشنامه توسط دانش آموزان بعنوان پیش آزمون تکمیل شد و سپس برنامه های آموزش تغذیه درسه گروه درسه جلسه به اجرادرآمدوحدودسه ماه بعد مجددا همان پرسشنامه مورد آزمون قرارگرفت.
  یافته ها
  مداخلات سبب افزایش معنی داری در میانگین نمرات آگاهی،نگرش و عملکرد در دو گروه مداخله شد(P<0.05) درحالیکه این تفاوت درگروه کنترل معنی دارنبود(p>0/05). میانگین تفاوت ایجاد شده در گروه آموزشی سخنرانی دربخش آگاهی ونگرش بطور معنی داری بیش از گروه آموزشی جزوه بود. (P<0.05).
  نتیجه گیری
  هر دو روش آموزشی، موجب افزایش سطح آگاهی،نگرش ورفتار تغذیه ای دردانش آموزان سوم راهنمایی شدکه افزایش آگاهی و نگرش درگروه آموزشی سخنرانی بیشتربود.درمجموع نتایج این مطالعه نقش مثبت برنامه های آموزش بهداشت را در ارتقاء آگاهی، نگرش ورفتار تغذیه ای دانش آموزان نشان داد. لذا لزوم توجه به برنامه های آموزشی جهت ارتقاء رفتارهای تغذیه ای امری ضروریست.
  کلیدواژگان: وضعیت تغذیه، آموزش بهداشت، آگاهی، نگرش
 • لیلا دهقانی، نرگس خانجانی*، عباس بهرامپور صفحه 13
  مقدمه
  ملانومای بدخیم، سرطان کشنده پوستی و یکی از سرطانهای با رشد سریع در سراسر دنیا است. هدف از این مطالعه بررسی بروز سرطان پوست در دو فرهنگ مختلف و نقش احتمالی پوشش در پیشگیری می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، داده های مربوط به بیماران ملانومایی در استان کرمان، ایران، که شامل: سن، پاتولوژی، جنس، مکان و محل درگیری پوست طی سالهای 1384 الی 1388 بود از مرکز ثبت سرطان کرمان و رفسنجان بدست آمد. اطلاعات مشابه مربوط به بروز ملانوما در ایالت ویکتوریای استرالیا از مرکز مشاوره سرطان ملبورن، ویکتوریا بدست آمد. بروز بر اساس سن، جنس و محل سرطان پوست در استان کرمان و ایالت ویکتوریا محاسبه شد، سپس تفاوت بروز اعضای دارای پوشش و بدون پوشش محاسبه و مقایسه شدند.
  نتایج
  بروز ملانوما در استان کرمان، سالانه 5/7 در میلیون بود، بروز در مردان بالاتر از زنان بود. بالاترین میزان بروز در سنین 79- 70 سالگی دیده شد. بیشترین موارد ملانوما(30%) در صورت دیده شد. بروز در ایالت ویکتوریا، سالانه 431/9 در میلیون بود.بروز در مردان بیشتر از زنان بود و بالاترین میزان بروز در بالای 80 سالگی دیده شد.بیشترین موارد (30/1%) ملانوما در تنه و بازو دیده شدند با 22/1%.تفاوت بروز بین دو فرهنگ به استثنای دست ها و پاهای مردان معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  براساس این مطالعه، پوشش احتمالا سالانهاز بروز 25/7، 37/4 و 72/6 مورددر میلیون از ملانوما در ناحیه تنه، بازو و پاها در ایرانی ها پیشگیری می کند.
  کلیدواژگان: ملانوما، بروز، کرمان، ویکتوریا، پوشش
 • منصوره دهقانی*، ایرج نبی پور، سینا دوبرادران، حافظ گودرزی صفحه 22
  مقدمه
  در این تحقیق میزان عناصر سرب و کادمیوم در و رسوبات مناطق خلیج نایبند (منطقه آلوده) و لاور ساحلی (منطقه شاهد) اندازه گیری گردید. هدف از این تحقیق تعیین غلظت سرب و کادمیوم در رسوبات عسلویه و مقایسه آن با مقدار موجود در سایر نقاط جهان متمرکز شدند.
  روش
  بدین منظور در تابستان سال 1392 نمونه برداری از رسوبات بستر از 40 ایستگاه با 3 بار تکرار صورت گرفت. هریک از نمونه ها پس از خشک شدن توسط روشYap 2002 هضم گردید. سپس غلظت سرب وکادمیوم نمونه ها توسط دستگاه جذب اتمی مدلVarian 240 اندازه گیری شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS18 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دامنه فلزات سرب و کادمیوم در رسوبات ایستگاه های مختلف خلیج نایبند بر اساس میکروگرم بر گرم وزن خشک به ترتیب بین 3.56-5.25 و 1.16-1.44 می باشد که این میزان در مقایسه با رسوبات بحرین، عمان و قطر بیشتر است همچنین میزان سرب در رسوبات بعضی از ایستگاه ها و کادمیوم در تمامی ایستگاه ها از استاندارد خلیج فارس بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  روش های مناسب برای پاکسازی سواحل آلوده در بندر عسلویه بسیار ضروری می باشد همچنین می بایستی تمهیداتی برای جلوگیری از ورود فاضلابهای تصفیه نشده به خلیج فارس انجام داد.
  کلیدواژگان: کادمیوم، سرب، رسوبات، عسلویه، خلیج فارس
 • فاطمه انوری*، منیره خیرخواه، رضا امرایی صفحه 31
  مقدمه
  پساب های نساجی حاصل از فرآیندهای رنگرزی و تکمیل حاوی مقادیر زیادی از رنگهای آلی، مواد شیمیایی و فعال سطحی بوده و با pH متغیر، COD و ذرات معلق بالا شناخته می شوند. در این تحقیق راندمان حذف رنگ و کدورت از پساب نساجی شبیه سازی شده با تلفیق دو فرآیند انعقاد- لخته سازی و پرتودهی با باریکه الکترونی مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  آزمایشات بر روی محلول رنگی تهیه شده از ده رنگ (شامل 3 رنگ از هر یک از گروه های اصلی راکتیو، دیسپرس، مستقیم و یک رنگ گوگردی) که از کارخانه نساجی یزدباف تهیه شد انجام گرفت. از سولفات آلومینیوم به عنوان منعقدکننده جهت تعیین شرایط بهینه برای حذف کدورت استفاده شد. نمونه ها توسط شتاب دهنده الکترونی MeV 10 در دزهای 1، 3 و 6 کیلوگری پرتودهی شد. طیف جذبی نمونه ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر فرابنفش- مرئی، pH نمونه ها با استفاده از دستگاه pH متر و کدورت با دستگاه کدورت سنج اندازه گیری شد.
  نتایج
  با توجه به نتایج بدست آمده در فرایند انعقادسازی با افزایش مقدار منعقدکننده آلوم، راندمان حذف رنگ و کدورت افزایش یافته و در مقدار ppm 112راندمان حذف رنگ و کدورت به ترتیب به 64% و 90% می رسد. این مقدار به عنوان مقدار بهینه منعقد کننده در ادامه کار استفاده شد. با شروع پرتودهی شدت جذب در طول موج 540 نانومتر در اثر تخریب مولکول های بزرگ رنگ به شدت کاهش یافته و با افزایش دز تا kGy 3 راندمان رنگزدایی به 95% رسیده است. در اثر پرتودهی مولکول های رنگ شکسته شده و به ترکیبات آلی کوچکتر تبدیل می شوند. اسیدهای آلی یکی از انواع اصلی محصولات واسطه موقتی است که در طول پرتودهی به وجود می آید و pH را کاهش می دهد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که تلفیق دو فرآیند انعقاد- لخته سازی و پرتودهی با الکترون های پر انرژی در حذف کدورت و رنگزدایی از محلول های رنگی بسیار موثر است. در حالیکه ذرات معلق و رنگ های دیسپرس در فرایند انعقادسازی به خوبی حذف می شوند، پرتودهی قادر است ساختار مولکول های رنگ های محلول را تخریب کرده و راندمان حذف رنگ را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش دهد.
  کلیدواژگان: پساب نساجی، انعقاد، لخته سازی، پرتوهای الکترونی، رنگ زدایی
 • احمد حائریان، محمدعلی مروتی شریف آباد*، محسن رضوی نیا، حسن رضایی صفحه 39
  مقدمه
  ترس از دندانپزشکی یکی از عوامل اصلی به تعویق انداختن و یا عدم انجام خدمات دندانپزشکی است. مطالعات انجام شده در این زمینه محدود می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ترس از دندانپزشکی در بیمارانی که به دندانپزشکی مراجعه می کنند، در مشهد(ایران) انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی 400بیمار به طور تصادفی از 20مطب دندانپزشکی خصوصی در مشهد انتخاب شدند. اطلاعات بوسیله مقیاس ترس از دندانپزشکی جمع آوری گردید. روایی و اعتبار این پرسشنامه در مطالعات قبلی مورد اندازه گیری قرار گرفته و تایید شده است. اطلاعات بوسیله نرم افزار spss و برای انجام از t-testT ANOVA، ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  تقریبا 20/8% شرکت کنندگان ترس خفیف، 5/57% ترس متوسط و 21/8% ترس شدید از دندانپزشکی داشتند. میانگین نمره ترس از دندانپزشکی در بیماران مونث(13/2±49/95) در مقایسه با بیماران مذکر (14/7±36/96) بیشتر بود. از لحاظ وضعیت تاهل، بیشترین میانگین نمره ترس در بین افراد مطلقه و بیوه(14/2±7/82) دیده شد. به لحظ وضعیت اشتغال نیز بیشترین میانگین نمره ترس در بین زنان خانه دار(11/89±52/63) مشاهده گردید. تجزیه و تحلیل همبستگی نشان داد که همبستگی معکوس بین ترس از دندانپزشکی و سن، سطح تحصیلات و درامد وجود دارد.
  نتیجه گیری
  افراد مونث بویژه زنان خانه دار بطور معناداری دارای سطح بالاتری از ترس دندانپزشکی هستند و همبستگی معکوس بین ترس از دندانپزشکی و سن، سطح تحصیلات و درامد وجود دارد و لذا این گروه ها بایستی در برنامه های مداخله ای و آموزشی که با هدف کاهش ترس از دندانپزشکی انجام می گیرد مورد توجه قرار گیرند
  کلیدواژگان: ترس از دندانپزشکی، بیماران، ایران، توصیفی
 • محمدحسین باقیانی مقدم، سکینه گرایلو*، انسیه شریفی، احسان شریفی، ویدا پورمازار، عارفه دهقانی، راضیه پیروزه صفحه 59
  مقدمه
  رضایتمندی به عنوان یک شاخص کلیدی کیفیت مراقبت های بهداشتی در پیشرفت، تشخیص، درمان افرادی که نیاز به بهبودی دارند مهم است. در این پژوهش میزان رضایتمندی مددجویان و بیماران مراجعه کننده ازنحوه ارائه خدمات مراکز بهداشتی درما نی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی(مقطعی) می باشدکه روی360 مراجعه کننده که به 13 مرکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی یزد مراجعه کرده بودند بصورت نمونه گیری آسان انتخاب گردیدند انجام شد و داده ها توسط پرسشنامه استاندارد جمع آوری شد و پس از آن، با استفاده از نرم افزار SPSS18 و با آزمون های توصیفی، تی تست آنوا مربوطه تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  در بین 360 نفرشرکت کننده میانگین سنی افراد 9/69±32/81 بود که شامل 135(37/8%) مرد و 224(62/2%) زن بودند و303 نفر(84/2 %) متاهل بودند، 187 نفر (51/9%) دارای تحصیلات دانشگاهی و 15 نفر (4/2%) بی سواد بودند. نتایج نشان داد که رضایت بیش از 94 ٪ از شرکت کنندگان از زمان در حد متوسط و 4/49% شرکت کنندگان عمدتا در حد متوسطی از رفتار کارکنان رضایت داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اکثر بیماران نارضایتی از تجهیزات را شکایت داشتند که باید در برنامه ریزی های آینده توسط مقامات در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: رضایت، مراجعین، خدمات بهداشتی - درمانی، یزد
 • محمدتقی قانعیان، محمدحسن احرامپوش، فاطمه سهل آبادی، محبوبه موتاب، ایرج رضاپور، طاهره جاسمی زاد* صفحه 67
  مقدمه
  رنگ ها دارای ساختار پیچیده بوده و معمولا سمی و مقاوم به تصفیه بیولوژیک هستند و از طریق جریان فاضلاب صنایع وارد محیط زیست می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی مطالعات ایزوترم و سینتیک جذب رنگ راکتیو آبی 19 (RB19) بر روی پودر ساقه گیاه زرشک از فاضلاب سنتتیک نساجی بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. فاضلاب مصنوعی با حل کردن RB19 در آب مقطر تهیه گردید. غلظت رنگ با استفاده از اسپکتروفتومتر UV/Vis در طول موج 592 نانومتر تعیین گردید. در این مطالعه، اثرات غلظت اولیه رنگ، pH، مقدار جاذب و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت. برای درک بهتر فرایند جذب، داده های آزمایشگاهی با مدل های ایزوترمی لانگمیر و فروندلیچ و مطالعات سینتیک مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که حذف رنگ RB19 با پودر ساقه عناب به عنوان یک جاذب زیستی طبیعی در شرایط قلیایی (10= pH) بهترین کارایی را داشت و با افزایش pH از 3 به 10، کارایی حذف رنگ افزایش یافت. با کاهش غلظت اولیه رنگ و افزایش زمان و مقدار جاذب، کارایی حذف رنگ افزایش یافت. در این مطالعه، داده های جذب از ایزوترم لانگمیر تبعیت کرد. آنالیز سینتیک نتایج مطالعات ما نیز نشان داد که نتایج با سینتیک شبه درجه دوم مطابقت بهتری داشت.
  نتیجه گیری
  از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که پودر ساقه عناب می تواند به عنوان یک جاذب زیستی جهت حذف رنگ از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: جذب سطحی، پودر ساقه عناب، رنگ راکتیو آبی 19، سینتیک
|
 • Mostafa Vahedian, Rohollah Farhadlu*, Azamossadat Nazeri, Azizallah Dehghan, Mohammad Hassan Barati Page 1
  Introduction
  Most inappropriate healthy behaviors originate in the experience of childhood and adolescence, and healthy nutrition during maturity period plays an effective role in the human growth and health.
  Materials And Methods
  In this semi experimental study, the effect of various educational methods on nutritional knowledge, attitude and behaviors of guidance school students in Qom city was evaluated in the period of 2011-12 and compared by using a four-part questionnaire (demographic, knowledge, attitude and behavior characteristics). Three schools were selected by cluster sampling method and from each school, 110 students were randomly grouped (330 students) to control, booklet and lecture groups. Firstly, the questionnaires were completed by students as a pretest and then nutritional educational program was performed for three groups in three sessions; and three months later the same questionnaires were used.
  Results
  Interventions caused a significant increase in the mean scores of knowledge, attitude, and behavior of two experimental groups (P<0.05) although this difference was not statistically significant in control group (p>0.05). The mean differences of knowledge and attitude sections in lecture group were more statistically significant than booklet group (p<0.05).
  Conclusion
  Both educational methods increased the level of nutritional knowledge, attitude, and behaviors of students and it was more significant in lecture group. Collectively, the results of this study demonstrated positive effects of educational health programs on promotion of nutritional knowledge, attitude, and behaviors of students. Therefore, it is necessary to consider educational programs in order to improve nutritional behavior.
  Keywords: Nutritional Status, Health Education, Health Knowledge, Attitudes, Practice
 • Leila Dehghani, Narges Khanjani *, Abbas Bahrampoor Page 13
  Introduction
  Malignant melanoma is a fatal cutaneous neoplasm and one of the fastest growing cancers worldwide. The objective of this study is to evaluate the prevalence of melanoma in different cultural settings and the probable role of clothing for prevention.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, data about diagnosed melanoma patients in Kerman Province, Iran including age, pathology, sex, location, and site of skin involvement, were obtained from the Kerman and Rafsanjan Cancer Registries from 2005 to 2009. Similar data related to melanoma incidence in Victoria, Australia were obtained from the Victorian Cancer Council, Melbourne. Incidence by age, sex and site of skin was calculated in both Kerman Province and Victoria State. Then the incidence differences for exposed and unexposed limbs were calculated and compared.
  Results
  Melanoma incidence in Kerman was 5.7 in million annually. Incidence in men was higher than women. The highest incidence was seen in 70-79 years of age. Most cases of melanoma (30%) were localized in the face. Incidence in Victoria State was 431.9 in million annually. The incidence in men was more than women. The highest incidence was seen above 80 years of age. Most of the cases (30.1%) of melanoma were seen in the trunk and then arm with 22.1%. The incidence difference between the two nations was significant except for the hands and male’s feet.
  Conclusion
  The present study suggests that clothing is possibly preventing about 25.7, 37.4 and 72.6 cases of melanoma respectively in the trunk, arm and leg in 1,000,000 people annually in Iran.
  Keywords: melanoma, incidence, Kerman, Victoria, clothing
 • Mansooreh Dehghani, Iraj Nabipour *, Sina Dobaradaran, Hafez Godarzi Page 22
  Introduction
  Heavy metals widely used in the industrial and refining activities are frequently detected in sediments. The main objectives of this research were focused on determining the concentration of Cd and Pb in the sediments of Asaluyeh and compare with the standard.
  Methods
  The concentration of Pb and Cd in the sediments of Nayband Bay area (contaminated area) and Lavar-e Saheli (control area) were measured. In the summer of 2013, the samples of sediment were collected from 40 stations. The samples were digested using the method Yap 2002 and analyzed by atomic absorption spectrophotometer.
  Results
  The median concentration of Pb and Cd in the sediments collected from Nayband ranged from 3.56 to 5.25 μg/gdw and 1.16 to 1.44 μg/gdw, respectively. The concentrations of Pb and Cd in most of the sediment samples in the study area were higher than the Persian Gulf standards.
  Conclusion
  Therefore, it is essential to use abatement efforts to clean-up the polluted areas in the coastal area of the Asaluyeh Bay and prevent the discharging of the untreated or partially treated wastewater to the Persian Gulf as well.
  Keywords: Heavy metals, Cadmium, Lead, Sediment, Asaluyeh
 • Fateme Anvari *, Monire Kheirkhah, Reza Amraei Page 31
  Introduction
  Textile wastewaters from dyeing and finishing processes are heavily polluted with dyes, textile auxiliaries and chemicals and have a broad range of pH, high COD concentration and suspended particles. In this study, the efficiency of color and turbidity removal from synthetic textile wastewater samples were investigated by combined process of coagulation/ flocculation and electron beam irradiation.
  Materials And Methods
  The experiments have been done on model dye solution samples which prepared from ten dyes that are supplied from Yazd Baff textile factory. Aluminum sulphate was employed to determine the optimum conditions for removal of turbidity by jar-test experiments. Then samples were irradiated by 10 MeV electron beam of Rhodotron TT200 accelerator at different doses of 1, 3 and 6 kGy. Absorption spectra of the samples were measured using UV-Vis spectrophotometer (Perkin Elmer, Lambda 25). The pH and turbidity values of the solutions were measured by a Metrohm 827 model pH meter and 2100AN turbidimeter (Hach company).
  Results
  According to results, the degree of decoloration and turbidity removal of synthetic dye solutions increased dramatically when the alum concentration increased and reached to 64% and 90% respectively at 112 ppm. After irradiation, it is observed that absorbance at 540 nm decreased rapidly by increasing of radiation dose, because of macromolecules degradation and then decreased slowly and degree of decoloration reached to 95%. The amount of pH was decreased by irradiation and then changed very slowly or remained constant with increasing irradiation dose.
  Conclusion
  The above results indicate that combination of coagulation/ flocculation and irradiation of 10 MeV electron beam is so effective for turbidity removal and decoloration. Coagulation process eliminates suspended particles from disperse dyes effectively, while destruction of soluble dye molecules happen by irradiation that increase decoloration efficiency considerably.
  Keywords: Coagulation, flocculation, E, Beam Irradiation, Decoloration
 • Ahmad Haerian, Ardakani, Mohammad Ali Morowatisharifabad *, Mohsen Razavinia Page 39
  Background
  Dental fear is a major factor in postponing and cancelling a dental appointment. The studies in this field are still limited. The current study was conducted to examine dental fear in patients going to dentists in Mashhad, Iran.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 400 patients were selected randomly from 20 dental offices in Mashhad. The data were collected, using Dental Fear Scale. The reliability and validity of the questionnaire have been measured and confirmed in previous studies. The data were analyzed, using the SPSS software to perform t-test, ANOVA, Spearman’s rank-order correlation coefficient, and Pearson’s product-moment correlation coefficient.
  Results
  Nearly 20.8% of the participants had mild, 57.5% had moderate, and 21.8% had severe dental fear. The mean score of fear was statistically higher in females (49.95±13.3) compared to males (39.69±14.7). In terms of marital status, the highest mean score of fear was observed among the divorced and widows (51.82 ± 14.2). In terms of occupation, the highest mean score of fear was observed among the housewives (52.63±12.89). Correlational analysis showed the following inverse relationship between dental fear score and age(r=-0.18,p<0.001), education level(ρ=-0.28,p<0.001)and income level (ρ=-0.39,p< 0.001).
  Conclusion
  females, particularly housewives, have a significantly higher level of dental fear, and it had an inverse correlation with age, education level and level of income and they should be considered in interventional and educational programs aimed decreasing dental fear level.
  Keywords: Dental Fear, Patients, Iran, Descriptive
 • Reza Jafari Nodosuahan * Page 49
  Introduction
  Industrial growth, development programs and infrastructure projects, in spite of all the advantages and benefits to humans, has been considered as the source of many hazards, risks and failures. Risk assessment is the organized and systematic method to identify hazards and risk estimation for decisions ranking, in order to reduce the risk to an acceptable extent. The aim of this study was the risk assessment of Ilam gas refinery with William fine procedure.
  Materials And Methods
  executive group consisting of managers of the gas refinery departments and agencies were formed in order to identify the risks. The risks of units using the form HSE-FO-001 (0) -90 were identified and the risk assessment of them was recorded. This technique is based on the calculation and assessment of risks that including the severity of the outcome, Occurrence probability and exposure.
  Results
  289 risks were found in this study which 5 risks (1.73%) had level of urgency (urgent need for corrective actions), 40Risk (13.84%) had abnormal levels (need of immediate attention) and 244 Risk (84.43%) had a normal risk level(should be deleted).
  Conclusion
  According to information obtained from the risk assessment tables, the major risks that threaten employees of Ilam gas refinery including the risks associated with working at height, inhalation of gas containing H2S and exposure to excessive noise. Therefore, the engineering measures, in order to reduce the level of risk in the refinery units, must be conducted.
  Keywords: Risk assessment, William fine method, Gas field, Refinery, Ilam
 • Mohammad Hossein Baghianimodam, Sakinah Gerayloo *, Ensieh Sharifi, Vida Puremazar, Razie Piruze Page 59
  Introduction
  Satisfaction as a key indicator of health care quality is important for development, recognition and treatment of people in need. The aim of this study was to determine the rate of satisfaction of referral people to health center of Yazd city.
  Materials And Methods
  This was a descriptive analytic (cross- sectional) study. The participants were 360 clients referred to 13 health centers of Yazd city whom were selected by simple sampling methods. The data was collected by a standard questionnaire. After collection, the data were analyzed by SPSS 18 and descriptive tables and ANOVA and T-test.
  Results
  The mean age of participants was 32.81±9.96 of which 135(37.6%) were male and 224(62.2%) were female. About 303(62.2%) were married. 187(51.9%) were university educated and 15(4.2%) were illiterate. Results showed that more than 94% satisfaction of participants from the time was moderate. The satisfaction of 49.4% of participants by the behavior of employees was good.
  Conclusion
  Results of the present study showed that the most discontent was of equipment, which should be considered in Planning by authorities.
  Keywords: satisfaction, health center, delivery of services. Yazd
 • Mohammad Taghi Ghaneian, Mohammad Hassan Ehrampoush, Fatemeh Sahlabadi, Mahboobeh Mootab, Iraj Rezapour, Tahereh Jasemizad * Page 67
  Introduction
  Dyes have complicated structures, they are usually toxic and resistant to biological treatment and enter the environment through industrial waste streams. The aim of this study was to review the isotherm and kinetic adsorption studies of Reactive Blue 19 (RB19) dye onto Jujube stems powder from synthetic textile wastewater.
  Materials And Methods
  This study was conducted in laboratory scale. Synthetic wastewater was prepared with dissolving RB19 in distilled water. The dye concentration was determined by using the UV/Vis spectrophotometer at 592 nm. In this study, we investigated the effects of initial dye concentration, pH, adsorbent dose and contact time. For better understanding of the adsorption process, the experimental data were analysed with Langmuir and Freundlich isotherm models and kinetic studies.
  Results
  The results showed that removing RB19 dye with Jujube stems powder as a natural biosorbent had the best efficiency in alkaline condition (pH=10) and by increasing the pH from 3 to 10, the dye removal efficiency increased. By decreasing of initial dye concentration and increasing the time and adsorbent dose, dye removal efficiency increased. In this study, the best fit of the adsorption isotherm data was obtained using the Langmuir model. Kinetic analysis of our results showed that the results well fitted by pseudo-second-order reaction.
  Conclusion
  We can conclude that Jujube stems powder could be used as a biosorbent for dye removal from aqueous solutions.
  Keywords: Adsorption, Jujube Stems Powder, Reactive Blue 19, Kinetics