فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 2 (پیاپی 31، تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/06/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید احمدی، ناصر محب علی پور*، ولی فیضی اصل، ایرج اسکندری صفحه 1
  به منظور مطالعه اثرات محلول پاشی عناصر کم مصرف منگنز، روی و بور بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت کرت های دو بار خرد شده با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم (مراغه) به مدت یک سال زراعی (1388-1387) اجرا شد. ارقام آذر2 و هما در کرت های اصلی، زمان محلول پاشی در سه مرحله پنجه زنی (GS32)، ساقه رفتن (GS37) و ظهور برگ پرچم (GS64) در کرت های فرعی و محلول پاشی عناصر کم مصرف (شاهد، آب خالص، سولفات منگنز به غلظت هفت در هزار، سولفات روی به غلظت پنج در هزار و اسید بوریک به غلظت سه در هزار) در کرت های فرعی در فرعی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف بر عملکرد دانه، تعداد سنبله در واحد سطح و وزن خشک برگ پرچم، شاخص برداشت، وزن تر برگ پرچم و وزن آب بافت معنی دار بود. نتایج مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که بیشترین مقدار این صفت به میزان 1418 کیلوگرم در هکتار از تیمار اسید بوریک سه در هزار و کمترین آن به میزان 1285 کیلوگرم در هکتار از آب خالص به دست آمد. مطابق این نتایج محلول پاشی سولفات منگنز هفت در هزار و سولفات روی پنج در هزار اثر معنی داری در افزایش عملکرد دانه گندم دیم نداشت. بیشترین تعداد سنبله در واحد سطح از محلول پاشی سولفات منگنز هفت در هزار و بیشترین میزان وزن‎تر و خشک برگ پرچم از اسد بوریک سه در هزار حاصل گردید. مناسب ترین مرحله برای محلول پاشی، مرحله پنجه زنی بود که بیشترین عملکرد دانه (1630 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. رقم آذر2، از لحاظ عملکرد بیولوژیک و دانه به‎ترتیب به میزان 32 درصد (1650 کیلوگرم در هکتار) و 36 درصد (648 کیلوگرم در هکتار) برتر از رقم‎ هما بود.
  کلیدواژگان: گندم دیم، محلول پاشی، عناصر کم مصرف، سولفات منگنز، سولفات روی، اسید بوریک
 • علیرضا رهی* صفحه 7
  به منظور بررسی روابط برخی از صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه ریحان (Ocimum basilicumL.) تحت تاثیر کودهای بیولوژیک بیو سوپر فسفات و سوپر نیترو پلاس، آزمایشی به صورت گلخانه ای در پاییز 1390 در شهرستان دماوند در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل مصرف نیترو پلاس به میزان چهار لیتر در هکتار، بیو سوپر فسفات به مقدار دو لیتر در هکتار، مصرف همزمان چهار لیتر نیترو پلاس و دو لیتر بیو سوپر فسفات و شاهد (عدم مصرف نیترو پلاس و بیو سوپر فسفات) بودند که مقادیر مورد نیاز برای هر گلدان محاسبه شد. صفات مورد بررسی عبارت بودند از ارتفاع بوته، طول ریشه، وزن‎تر و خشک برگ، ریشه، ساقه، وزن‎تر و خشک بخش هوایی، قطر یقه، سطح برگ، کلروفیل های a، b وکل و کاروتنوئید. بر اساس نتایج همبستگی، وزن‎تر اندام هوایی با ارتفاع بوته، قطر یقه، وزن‎تر صفات برگ و ساقه رابطه مثبت و معنی داری داشت. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام، صفات میزان کلروفیل a، وزن‎تر برگ و ساقه موجب افزایش وزن‎تر بخش هوایی شدند. نتایج تجزیه علیت نشان داد که بیشترین اثر مثبت و مستقیم بر وزن‎تر بخش هوایی مربوط به وزن‎تر برگ بود. در مورد اثرات غیر مستقیم، ارتفاع بوته، قطر ساقه و وزن‎تر ساقه از طریق وزن‎تر برگ اثرات مثبتی بر وزن‎تر بخش هوایی نشان دادند. کلروفیل a از طریق وزن‎تر برگ اثر منفی بر وزن‎تر بخش هوایی گیاه داشت. در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که خصوصیات وزن‎تر برگ و ساقه، قطر ساقه، ارتفاع بوته و کلروفیل a موجب افزایش وزن‎تر اندام هوایی گیاه ریحان شده و می‎توانند در برنامه های اصلاحی برای افزایش وزن‎تر اندام هوایی گیاه ریحان مفید واقع شوند.
  کلیدواژگان: ریحان، تجزیه علیت، رگرسیون، صفات مورفولوژیک
 • سید افشین سجادی*، غلامرضا مرادی، فرهاد نقی زاده، فرامرز رستمی، محمد اکبرزاده، هدی عاصمی، محمدرضا نجفی، زین العابدین شهادتی مقدم صفحه 17
  قارچ پوسیدگی یقه توتون از عوامل مهم بیماری زای گیاهی می باشد که در تمام نقاط دنیا پراکنده بوده و می‎تواند موجب خسارت محصول در کشورهای تولیدکننده توتون گردد. مدیریت این عامل بیماری زا با استفاده از سموم شیمیایی، تناوب زراعی، ارقام مقاوم، کنترل بیولوژیک و هم‎چنین عصاره های گیاهی و روغن ها انجام می شود. عصاره های گیاهی برای مدیریت این عامل بیماری ارجحیت دارد، زیرا سموم شیمیایی گران قیمت بوده و مصرف آن ها آلودگی زیست محیطی به همراه دارد. این تحقیق با هدف بررسی اثر بازدارندگی عصاره های مختلف تعدادی گیاه دارویی در رشد قارچ عامل پوسیدگی یقه توتون در آزمایشگاه و انتخاب حلال مناسب برای عصاره گیری انجام شده است. در این تحقیق عصاره نه گونه گیاهی با استفاده از حلال های آب، استون، هگزان، اتانل و متانول استخراج شده و فعالیت ضد قارچی آن ها در شرایط آزمایشگاه روی قارچ عامل پوسیدگی یقه توتون در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در سال 1391 بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه عامل و پنج تکرار انجام شد. عامل اول عصاره گیاهی شامل نه گونه گیاهی، عامل دوم حلال در پنج سطح (آب، استن، هگزان، اتانول و متانول) و عامل سوم غلظت (0، 1000 و 2000 پی پی ام) در نظر گرفته شد. بررسی حداقل غلظت بازدارندگی عصاره های گیاهی با استفاده از روش اختلاط با محیط کشت انجام شد. نتایج نشان داد که عصاره گیاهان نعناع گربه ای، توتون، آویشن کوهی، رازیانه، زوفا و بادرنجبویه پرپر اثر بازدارندگی خوبی بر رشد قارچ مورد بررسی در این مطالعه داشتند. بیشترین اثر بازدارندگی مربوط به عصاره استخراجی با حلال متانول بود. هم‎چنین حداقل غلظت بازدارندگی عصاره متانولی توتون، نعناع گربه ای، آویشن کوهی، رازیانه، بادرنجبویه پرپر و زوفا بر قارچ های بیماری زای مورد بررسی 5/1، 5/1، 2، 3، 3 و 5/2 میلی‎گرم بر میلی لیتر بدست آمد.
  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، پوسیدگی یقه، Sclerotinia sclerotiorum، زیست سنجی
 • حسین صبوری، حسین علی فلاحی، زینب خلیل نو، احمدرضا دادرس، عاطفه صبوری صفحه 27
  جو (Hordeum vulgare L.) با دامنه انتشار و سازگاری وسیع خود می تواند در بسیاری از مناطق خشک و نامساعد برای کشت گندم زراعت گردد و محصول قابل توجهی تولید نماید. از لحاظ فنولوژیکی، تاریخ کاشت یکی از عوامل موثر در تولید محصول است تا گیاه با شرایط نامساعد محیطی در مراحل نمو برخورد ننماید. لذا با توجه به اهمیت تاریخ کاشت در قرار گرفتن گیاه در بهترین وضعیت رشدی برای دستیابی به حداکثر عملکرد، اثر هفت تاریخ کاشت مختلف (3، 15 و 27 آذر ماه، 9 و 25 دی ماه، 3 و 17 بهمن ماه) روی دو رقم جو به نام‎های یوسف و صحرا به صورت طرح یک بار خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. صفات طول سنبله، وزن دانه درسنبله، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله، وزن کل سنبله، ارتفاع بوته، طول گردن، وزن گردن، وزن هزاردانه، طول ریشک و عملکرد دانه بررسی شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت به جز ارتفاع بوته و طول گردن برای سایر صفات معنی‎دار بود و مقایسه میانگین بین هفت تاریخ کاشت بیانگر این حقیقت بود که از بین تاریخ های ارزیابی شده، تاریخ 3 و 15 آذر ماه مناسب‎ترین تاریخ کاشت این دو رقم جو در این منطقه می باشند. نتایج تجزیه رگرسیون نیز نشان داد که متغیرهای تعداد سنبله، وزن گردن، وزن هزار دانه و طول گردن به‎ترتیب بیشترین اثر را در بالابردن عملکرد دانه داشتند. هم‎چنین رقم یوسف در شرایط اقلیمی گنبد کاووس نسبت به رقم صحرا از عملکرد بالاتری برخوردار بود.
  کلیدواژگان: تجزیه رگرسیون، عملکرد، فنولوژی، تاریخ کاشت
 • الهام قافیه سنج*، کمال الدین دیلمقانی، حسن حکمت شعار صفحه 35
  به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر پارامترهای رشد (وزن تر اندام هوایی و ریشه)، پرولین، پروتئین محلول و مالون دی آلدهید در دانه‎رست های گندم رقم زرین تحت تنش شوری کلرید سدیم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار و برای هر ترکیب تیماری در 27 واحد آزمایشی انجام گرفت. فاکتور اول شوری در سه سطح (0، 75، 150 میلی مولار) و فاکتور دوم اسید سالیسیلیک در سه غلظت 0، 200، 400 میلی‎گرم بر لیتر بودند. هشت روز پس از کشت در مرحله دو برگی کامل، گیاهان تیمار NaCl 0، 75 و 150 میلی ‎مولار کلرید سدیم را دریافت کردند. شوری 75 میلی ‎مولار طی دو نوبت با غلظت‎های 25 و 50 میلی ‎مولار و شوری 150 میلی ‎مولار طی چهار نوبت با غلظت های 25، 50، 25 و 50 میلی ‎مولار به فاصله یک هفته از یکدیگر اعمال شد. هفت روز پس از اعمال تیمار شوری، گیاهان تیمار اسید سالیسیلیک 0، 200 و 400 میلی گرم برلیتر را در سه تکرار، طی دو نوبت و به فاصله شش روز از یکدیگر به صورت افشانه برگی دریافت کردند. نتایج نشان داد که با افزایش شوری، مقادیر پروتئین، وزن تر اندام هوایی و ریشه کاهش، ولی مقادیر پرولین و مالون دی آلدهید افزایش یافت. کاربرد اسید سالیسیلیک برون زا مقادیر پروتئین، وزن‎تر اندام هوایی و ریشه را افزایش داد، ولی مقدار پرولین و مالون دی آلدهید در حضور شوری کاهش یافت. کاربرد اسید سالیسیلیک برون زا در نبود شوری بر میزان پرولین و مالون دی آلدهید تاثیری نداشت.
  کلیدواژگان: شوری، اسید سالیسیلیک، شاخص‎های رشد، پرولین، مالون دی آلدهید، پروتئین
 • ناصر نظری* صفحه 43
  مطالعات کیفیت خاک برای شناسایی اثرات مدیریت های متفاوت در عرصه های کشاورزی و منابع طبیعی از جمله تخریب مراتع و جنگل ها و یا تغییر کاربری آن ها به زمین های زراعی از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعات در صورتی که منعکس کننده اثرات مدیریت بر کیفیت خاک در کوتاه مدت باشند، راه حل مفیدی برای شناخت مدیریت های پایدار در هر منطقه به منظور جلوگیری از تخریب خاک، ایجاد و تثبیت تولید پایدار و حفظ محیط زیست می باشند. تغییرات کاربری ارضی نقش مهمی در تغییر پدیده های جهانی دارد و تغییر جنگل ها و مراتع به اراضی کشاورزی امروزه به یکی از نگرانی های قابل توجه در سطح دنیا در زمینه تخریب محیط زیست و تغییر اقلیم جهانی تبدیل شده است. با توجه به گستردگی تغییرات کاربری اراضی در ایران، این پژوهش به منظور بررسی برخی خصوصیات خاک در کاربری های مختلف اراضی منطقه میانه انجام شد. خصوصیاتی مانند بافت خاک، درصد کربن آلی خاک، واکنش خاک و آهک در سه کاربری مرتع، زراعت آبی و کشت دیم بررسی شدند. نتایج نشان داد که بافت خاک سطحی از کلاس لوم رس سیلتی در کاربری مرتع به کلاس سبک تر لوم شنی و لوم سیلتی در کاربری زراعی تغییر پیدا کرده است. هم‎چنین درصد کربن آلی در کاربری مرتع بیشترین مقدار (2/1%) بود و در کاربری های دیم (9/0%) و زراعی (5/0%) به‎ترتیب کاهش نشان داده است. واکنش خاک در لایه سطحی خاک در کاربری دیم کمترین مقدار (6/7) و در کاربری زراعی بیشترین مقدار (9/7) بود. بیشترین درصد آهک در خاک زراعی (22%) و کمترین مقدار آن در کاربری مرتع (8%) مشاهده شد. به‎طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که تغییر کاربری اراضی از مرتع به زراعت آبی و دیم باعث کاهش کیفیت خاک شده است.
  کلیدواژگان: کاربری اراضی، خصوصیات خاک، کشاورزی پایدار، بافت خاک
 • سید محمدرضا هاشمی*، مریم امیدی نجف آبادی، فرهاد لشگرآرا صفحه 51
  این پژوهش با هدف شناسایی الزامات به کارگیری خاک ورزی حفاظتی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میانه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر 150 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میانه بود. پرسش نامه های تهیه شده به عنوان ابزار تحقیق از طریق مصاحبه تکمیل شدند. روایی پرسش نامه با استفاده از نظرات متخصصین و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ در بازه 4/91- 6/76 درصد با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی نوع R استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تحقیق شامل شش عامل کمک های مالی دولت، مشارکت روستاییان، الزامات فرهنگی و اعتقادی، مکانیزاسیون، قانون‎گذاری، ترویج و آموزش رسانه ای حدود 65/58 درصد واریانس الزامات به کارگیری خاک ورزی حفاظتی از دیدگاه کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان میانه را توجیه کردند. عامل حمایت های مالی دولت، با مقدار ویژه 894/6 بیشترین سهم را در تبیین متغیرها داشت. پس از آن، عامل مشارکت روستاییان با مقدار ویژه 357/4، عامل الزامات فرهنگی و اعتقادی با مقدار ویژه 203/4، عامل توسعه ماشین‎آلات کشاورزی با مقدار ویژه 879/3، عامل قانون گذاری با مقدار ویژه 298/2 وعامل ترویج و آموزش با مقدار ویژه 832/1 قرار گرفتند. نتایج تحقیق حاضر می تواند در برنامه ریزی های آینده برای دست اندرکاران کشاورزی و سازمان های ذی نفع مفید و موثر واقع گردد.
  کلیدواژگان: الزامات خاک ورزی حفاظتی، کشاورزی پایدار، کشاورزی حفاظتی، ترویج و آموزش، میانه
 • فاطمه هنرور*، حسین صبوری، سکینه سعیدی سار صفحه 59
  به منظور بررسی تنوع بین ژنوتیپ های برنج در شرایط تنش سرما، 22 ژنوتیپ برنج شامل 11 ژنوتیپ بومی و اصلاح شده و 11 ژنوتیپ خارجی ارزیابی شدند. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. ژنوتیپ های مذکور در شرایط نرمال (تیمار شاهد) و دمای 10 درجه سلسیوس (تنش سرما) در شرایط اتاقک کشت مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی تنوع فنوتیپی ارقام، طول ریشه، طول اندام هوایی، وزن خشک ریشه و اندام هوایی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اختلاف بین ژنوتیپ ها، در تنش سرما و اثر متقابل ژنوتیپ× سرما برای کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. ضرایب همبستگی بین میانگین صفات اندازه‎گیری شده در گیاهچه ها، در شرایط نرمال و تنش با مقادیر شاخص های تحمل و حساسیت، بالا و معنی دار بود. تجزیه خوشه ایدر شرایط سرما، ژنوتیپ های مورد بررسی را در سه گروه قرار داد که ژنوتیپ های حساس و متحمل را از هم تفکیک کرد.تجزیه کلاستر براساس شاخص های تحمل به تنش در صفت های مورفولوژیک مورد بررسی نیز منجر به جدایی ژنوتیپ های حساس از متحمل شد. تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها بیانگر وجود تنوع ژنتیکی برای صفات ارزیابی شده در مرحله گیاهچه در ژنوتیپ های مورد بررسی در شرایط سرما بود.
  کلیدواژگان: برنج، فنوتیپ، تنش سرما، صفات مورفولوژیک
|
 • Majid Ahmadi, Naser Mohebalipour*, Vali Feizi, Asl, Iraj Eskandari Page 1
  In order to evaluate the effects of foliar application of manganese, zinc and boron on grain quality and quantity characteristics of dryland wheat, a split-split plot experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications. Experiment was carried out in Dryland Agricultural Research Station in Maragheh region, northwest Iran during 2008-2009. Wheat cultivars (Azar2 and Homa) were planted in main plots. Foliar application time in three stages of tillering (GS32), stem elongation (GS37) and flag leaf emerging (GS64) and foliar application of micronutrients (control, pure water, 35g.ha-1 manganese sulfate, 25 g.ha-1 zinc sulfate and 15 g.ha-1 boric acid) were also allocated to subplots and sub subplots, respectively. Results showed that foliar application of microelements significantly affected grain yield, spike number per area unit, dry weight and fresh weight of flag leaf and harvest index. According to the results, application of 35 g.ha-1 manganese sulfate and 25 g.ha-1 zinc sulfates had non significant effect on grain yield. \ Application of 15 g.ha-1 boric acid resulted in the highest yield (1418 kg. ha-1), dry weight and fresh weight of flag leaf. The highest number of spikes per m2 was observed with application of 35 g.ha-1 manganese sulfate. According to these results, tillering stage (GS32) was the best stage for foliar application of micronutrients that produced the highest yield (1630 g.ha-1). Azar2 was better cultivar and produced 32 and 36 percent higer biological and grain yield in comparison to Homa cultivar, respectively.
  Keywords: reinfed wheat, foliar application, microelement, manganese sulfate, zinc sulfate, boric acid, quantitative characteristics
 • Ali Reza Rahi* Page 7
  In order to evaluate the relationship between some morphological and physiological traits of basil (Ocimum basilicum L.)under effect of super nitro plus and bio super phosphate, an experiment was conducted as a complete randomized design with three replications in Damavand region, north Iran in 2011. Treatments were super nitro plus 2 lit.ha-1, bio super phosphate 4 lit.ha-1, super nitro plus 2 lit.ha-1 + bio super phosphate 4 lit.ha-1 and control (no fertilizer). Characteristics like chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoids, plant height, root length, shoot diameter, leaf fresh weight, shoot fresh weight, root fresh weight, leaf dry weight, shoot dry weight, root dry weight, dry weight of vegetative parts, fresh weight of vegetative partsand leaf area were measured. According to the results, fresh weight of vegetative parts had a positive significant correlation with plant height, shoot diameter, leaf fresh and dry weight and shoot fresh and dry weight. The results of stepwise regression analysis showed that leaf fresh weight, shoot fresh weight and chlorophyll a had positive effect on fresh weight of vegetative parts. Also based on the results of path analysis, leaf fresh weight had the greatest direct positive effect on the fresh weight of vegetative parts. Also there were indirect positive effect and plant height, shoot diameter and shoot fresh weight had a positive effect on fresh weight of vegetative parts through leaf fresh weight. Chlorophyll a had a negative effect on fresh weight of vegetative parts through leaf fresh weight. In conclusion, application of bio-fertilizers was useful for vegetative growth of basil and traits of leaf fresh weight, shoot fresh weight, plant height, shoot diameter and chlorophyll a could be recommended for breeding programms.
  Keywords: Ocimum basilicum L., path analysis, regression, morphological traits
 • Afshin Sajjadi*, Gholamreza Moradi, Farhad Naghizadeh, Faramarz Rostami, Mohammad Akbarzadeh, Hoda Assemi, Mohammadreza Najjafi, Zeinolabedin Shahadati Moghaddam Page 17
  Fungal soilborne pathogens of tobacco are important phytopathogens distributed worldwide and can cause yield losses in tobacco growing countries. The managment of fungal soilborne pathogens are accomplished using chemical pesticides, crop rotation, resistant varieties, biological control, plant extracts and oils, etc. Application of plant extracts is preferable for management of this disease because chemical pesticides are expensive and pollute the environment. In order to evaluate in vitro inhibitory effects of some medicinal plant extracts on growth of Sclerotinia sclerotiorum, the causal agent of tobacco collar rot, and selection a suitable extract solvent, an experiment was carried out as factorial based on a completely randomized design with five replications in Tirtash Research and Education Center laboratory in 2012. Factors were crude extracts at nine levels (extracts of nine plant species), solvent at five levels (water, acetone, hexzan, ethanol and methanol) and cocentration at three levels (0, 1000 and 2000 ppm). The minimum inhibitory concentration of each extract was determined by agar diffusion method. Results indicated remarkable antifungal activity of crude extracts of tobacco, catmint, thyme, fennel, hyssop and badrashbi on Sclerotinia sclerotiorum. Methanol was the best solvent to extract antifungal compounds. Minimum inhibitory concentration of methanol extract of tobacco, catmint, thyme, fennel, badrashbi and hyssop were equal to 1.5, 1.5, 2, 3, 3, and 2.5 mg.ml-1, respectively.
  Keywords: plant extracts, collar rot, Sclerotinia sclerotiorum, bioassay
 • Hosein Saboori, Hossein Ali Fallahi, Zeinab Khalilno, Ahmad Reza Dadras, Atefeh Saboori Page 27
  Barley (Hordeum vulgare L.) with wide dispersion and adaptation can be planted in arid unsuitable areas for planting wheat and produces considerable yield. Selecting suitable planting date is an effective factor on yield from phonological point of view because plant does not meet undesirable conditions at all its developmental stages. Regarding to the importance of planting date in obtain maximum yield, the effect of seven different planting dates (24 Nov., 6, 18, 30 Dec., 15, 23 Jan. and 6 Feb.) was evaluated on two barley cultivars (Yousef and Sahra). Experiment was carried out as split plot based on a randomized complete block design. Spike weight, number of spikes per plant, plant height, number of seeds per spike, seed weight per spike, spike length, economic yield, awn length, seed thousand weight, peduncle length and peduncle weight were measured. Based on the results, the effect of planting date was significant on all the studied trait, except for plant height and peduncle length. Results showed that 24 Nov. and 6 Dec. were the best planting dates for barley planting. Also result of regression analysis showed that spike number per m2, peduncle weight, 1000 seed weight and peduncle length had the most effect on seed yield.
  Keywords: barley, regression analysis, phenology, yield
 • Elham Ghafiyehsanj*, Kamaleddin Dilmaghani, Hasan Hekmat Shoar Page 35
  In order to investigate the effect of salicylic acid on growth parameters (shoot and root fresh weight) and some biochemical markers including proline, soluble protein and malondialdehyde levels in wheat seedlings under salt stress, a factorial experiment based on a completely randomized design was conducted withthree replications. Factors were salinity at three levels (0, 75 and 150 mM. NaCl) and salicylic acid at three levels (0, 200 and 400 mg.l-1). Eight days after planting and in complete bifoliolate stage, salt stress treatments were applied. Concentration of 75 mM NaCl was applied by concentrations of 25 and 50mM during two times with seven days interval. NaCl 150 mM was also applied by concentrations of 25, 50, 25 and 50 mM during four times with seven days interval. Seven days after exerting the salt stress, leaves were sprayed by concentrations of 0, 200 and 400 mg.l-1 salicylic acid, with three replications, during two times with six days interval. Based on the results, the amount of protein, shoot and root fresh weight reduced with salinity increasing, but proline and malondialdehyde amounts increased. Exogenous salicylic acid application increased protein, shoot and root fresh weight contents, but reduced proline and malondialdehyde in presence of salinity. However, exogenous salicylic acid application in normal condition stress have not any effect on proline and malondialdehyde contents.
  Keywords: salinity stress, salicylic acid, proline, malondialdehyde, protein
 • Naser Nazari* Page 43
  Soil quality assessment is necessary for identifying the effects of different management systems on agriculture and natural resources including rang and forest degradation. Such studies can be useful for identifying sustainable practices in each region with intention of preventing land degradation, providing sustainable crop production and environmental protection. Land use changes play an important role in global change phenomena. Nowadays changing forests and pastures to agricultural land use are a worldwide problem that results in environment degradation and global climate change. This study was conducted to determine some soil properties due to land use changing in Miyaneh region, northwest Iran. The studied properties were soil texture, soil organic carbon, soil pH and soil calcium carbonate in three land use types of pasture, dry farming and irrigated wheat. The results showed that soil texture in top soil changed from silt clay loam in pasture to sandy loam and silt loam in cultivated lands. The values for soil organic carbon were highest in pasture (1.2%) and decreased to 0.9% and 0.5% in dry farming and cultivated land use, respectively. pH values in dry farming soils (7.6) were lower than those of the cultivated soils (7.9). However, soil calcium carbonate percentage was the highest in cultivated (22%) and lowest in pasture (8%). In conclusion, results showed adverse effects of land use change on soil quality.
  Keywords: land use, soil quality, sustainable agriculture, degradation
 • Seyyed Mohammad Reza Hashemi*, Maryam Omid Najaf Abadi, Farhad Lashgar Ara Page 51
  The current study projective was conservation tillage application necessities study from Jihad-e-Agriculture Agency of Miyaneh county experts’ point of view. Statistical community of the study was 150 agriculture specialists of Miyaneh Jihad -e-Agriculture Agency. Prepared questionnaire forms as research tools were filled in by interview. Questionnaire validity and reliability were confirmed by specialists’stand point and Cronbach's alpha coefficient using SPSS ver. 16 in range of 76.7-91.4%, respectively. R factor analysis method was used for data analysis. The results indicated that research variants including six factors of governmental financial grants, villager's cooperation, religious and believes motivations, mechanization, legislation, agricultural extension and education by media justified about 58.65% of variance of conservative tillage application necessities from Jihad -e-Agriculture Agency of Miyaneh county experts’ point of view. Governmental financial grants factor with Eigen value of 6.89 had the highest ratio in variants expression. Also, villager's cooperation with Eigen value of 4.36, religious and believes motivations with Eigen value of 4.20, agriculture machinery development with Eigen value of 3.88, legislation with Eigen value of 2.30, agricultural extension and media education with Eigen value of 1.83 took the next positions. The current research results can be useful and effective in the future planning of agriculture authorities and beneficiary organization.
  Keywords: conservation tillage, sustainable agriculture, extension, education, Miayneh
 • Fatemeh Honarvar*, Hosein Saboori, Sakineh Saeedisar Page 59
  In order to investigate diversity between some rice genotypes in cold stress condition, 2 genotypes including 11 native genotypes and 11 foreign genotypes were evaluated. Experiment was carried out as split plot based on a completely randomized design with three replications. The genotypes were evaluated in normal and cold stress (10° C) conditions in an incubator. For evaluating phenotypic variation in rice genotypes, root length, shoot length and root and shoot weight were measured. Result showed the significant differences of the studied traits in cold stress condition. Besides, interaction effect of genotype and cold stress condition was significant for all the studied traits. Correlation coefficients between seedlings traits in normal and stress conditions and sensitivity and tolerance indices were high and significant. Cluster analysis based on seedling traits in cold stress condition grouped the genotypes into three groups that susceptible and tolerant genotype were separated from each other. Cluster analysis based on stress tolerant indices for morphological characteristics also separated sensitive and tolerant genotypes from each other. Significant differences between genotypes demonstrated genetic variation for evaluated traits at seedling stage of rice in cold stress condition.
  Keywords: rice, phenotype, cold stress, morphological traits