فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 4 (پیاپی 37، زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/05/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهریار افندی زاده*، مریم لطیفی، نازلی دهقانی صفحه 365
  طول صف یکی از پارامترهای اساسی جریان ترافیک در خیابان های شریانی است که معیار تعیین عملکرد و بهینه سازی جریان در این معابر قرار می گیرد. با این وجود این معیار در خیابان های شریانی کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است. یکی از دلایل این امر را می توان وجود تقاطع ها و قطع متناوب جریان دانست که بررسی جریان در خیابان های شریانی را پیچیده می سازد. از طرفی با اشباع شدن این معابر بررسی جریان ترافیک دشوارتر می گردد. در این مقاله طول صف در شریانی های اشباع به عنوان یکی از پارامترهای اساسی جریان مورد توجه قرار گرفته است. تخمین این پارامتر با بررسی تغییرات پروفیل اشغال جریان ترافیک با استفاده از داده های ثانیه به ثانیه شناساگر صف و همچنین فازبندی چراغ از طریق مدل تخمین بهنگام صورت گرفته است. نقطه تمایز این مطالعه در نظر گرفتن اثر تقاطع بالادست و گروه وسیله نقلیه آزاد شده بر صف تقاطع پایین دست می-باشد که بدین طریق مدل تخمین طول صف بهبود داده شده است. نتایج حاصل از تخمین طول صف با استفاده از داده های آماری برداشت شده در دو تقاطع تهران مورد ارزیابی قرار گرفته اند. همچنین با استفاده از داده های آماری دو پارامتر ورودی مدل شامل زمان عکس العمل اولین وسیله صف نسبت به سبز شدن چراغ و نیز تاخیر حرکت وسایل نقلیه در صف نسبت به حرکت وسایل نقلیه جلوی آنها با شرایط تقاطعات تهران کالیبره شده و در اجرای مدل به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از این ارزیابی بهبود 15 درصدی میانگین خطای تخمین طول صف را نشان داده است.
  کلیدواژگان: شریانی اشباع، تخمین طول صف، کالیبره کردن زمان عکس العمل
 • مهدی امینی*، محمدحسین خسروی، علی بهارلو صفحه 377
  شکست واژگونی خمشی، یکی از انواع شکست های محتمل در شیروانی های سنگی می باشد. این نوع شکست در اثر تنش کششی ناشی از خمش ستون سنگ ها رخ می دهد. در این تحقیق، ابتدا شکست واژگونی خمشی به صورت آزمایشگاهی (در شرایط استاتیکی و دینامیکی) مدل سازی شد. سپس با استفاده از نرم افزار UDEC-DM تمامی مدل های آزمایشگاهی به صورت عددی مورد تحلیل قرارگرفت. برای مدل سازی آزمایشگاهی در شرایط استاتیکی بلوک هایی به طول 10 تا 35 سانتی متر ساخته و انتهای آنها را روی دستگاه میز لغزان محکم کرده و شیب میز را افزایش داده تا بلوک ها بشکنند. برای مدل سازی در شرایط دینامیکی بلوک ها را روی دستگاه میز لرزان نصب کرده و شتاب میز را افزایش داده تا شکست رخ دهد. در مدل-سازی عددی جهت شبیه سازی از مدل درزه هایvoronoi استفاده شد. در این مدل سازی مدل رفتاری درزه ها مدل لغزشی کولمب و مدل رفتاری سنگ بکر مدل موهر است. در پایان نتایج مدل های آزمایشگاهی، عددی و روش تحلیلی موجود با یکدیگر مقایسه گردید. مقایسه این نتایج نشان می دهند نرم افزار عددی فوق ابزاری قدرتمند برای تحلیل شکست واژگونی خمشی و پیش بینی این نوع شکست در شرایط استاتیکی و دینامیکی می باشد.
  کلیدواژگان: شکست واژگونی خمشی، شیروانی سنگی، مدل سازی آزمایشگاهی، مدل سازی عددی، تحلیل استاتیکی و دینامیکی
 • محسن ایزانلو، افروز صمدی* صفحه 391
  گسترش و اهمیت حمل و نقل تجاری به شیوه های گوناگون اعم از زمینی، هوایی و دریایی از یک سو و تلاش ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم هماهنگی قوانین داخلی با کنوانسیون های بین المللی از سوی دیگر، سلسله مباحثی را در این راستا مطرح نموده که نیاز به بررسی هرچه بیشتر دارد. از جمله این موارد، انتخاب مبنایی مناسب برای مسئولیت متصدی حمل و نقل است. مبنایی که ضمن جلوگیری از ورود ضرر به متصدی، منافع صاحب کالا را به بهترین نحو تامین کرده و با روح قوانین مصوب در این زمینه سازگاری بیشتری داشته باشد. بنابراین، این مقاله برای پاسخ به این سوال که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل چیست با ارایه تفسیری جدید از قوانین موجود به تفکیک میان وظایف او روی آورده، در خصوص وظایف تخصصی وی مبنای مسئولیت محض و در خصوص سایر وظایف، مسئولیت مبتنی بر تقصیر را پذیرفته است. چرا که این تفسیر هم سنگینی بار اثبات تقصیر را از دوش صاحب یا فرستنده کالا بر می دارد و هم دقت و توجه متصدی را در راستای انجام وظایف خود افزایش می دهد. با امید این که این شیوه تفسیر ضمن برطرف کردن معایب مبانی مطرح شده در قانون مدنی و تجارت در راستای تامین هرچه بیشتر منافع دو طرف (متصدی و صاحب کالا) گام بردارد.
  کلیدواژگان: متصدی حمل و نقل، مسئولیت محض، مسئولیت مبتنی بر تقصیر، کنوانسیون ورشو، کنوانسیون سی ام آر، وظایف تخصصی
 • جبارعلی ذاکری*، مریم فخاری صفحه 401
  درز ریل ها در قوس هایی با شعاع کمتر از 400 متر در راه آهن به دلیل عدم امکان تامین مقاومت جانبی خط، جوشکاری نمی-شوند. باقیماندن درزها در خط باعث افزایش هزینه ها و حجم فعالیت های نگهداری می شود. همچنین باعث ظاهر شدن خرابی-هایی نظیر تغییر شکل پلاستیک تاج ریل، شکستگی تراورس، خرابی پابندها و به طورکلی زوال سریع هندسه قائم و افقی خط می-گردد. در این مقاله، ابتدا راه کارهای افزایش مقاومت جانبی بررسی شده و یکی از راه کارها که استفاده از طرح ابتکاری تراورس اصطکاکی (که در آن سطح زیرین تراورس به جای مسطح بودن، به صورت زیگزاگی بر جسته شده تا مقاومت جانبی ناشی از سطح زیرین تراورس افزایش یابد) می باشد، تشریح شده است. در این مقاله تاثیر این نوع تراورس با انجام آزمایش های تعیین مقاومت جانبی خط بررسی شده است. آزمایش های انجام شده به صورت آزمایش تراورس منفرد بوده و نتایج آن نشان داده است که مقاومت جانبی خط با تراورس اصطکاکی در مقایسه با تراورس عادی در حدود 1/59 درصد افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: خط آهن، پایداری جانبی خط آهن، مقاومت جانبی تراورس، آزمون آزمایشگاهی
 • اسماعیل رمضانپور، محمد دوستار، حمیدرضا فتوحی صفحه 411
  صنعت حمل و نقل هوایی به دلیل مشکلات اقتصادی جوامع در سال های اخیر با رکود و افت درآمد مواجه شده است. این صنعت همواره در جستجوی راه هایی برای کاهش هزینه ها و افزایش بازده بوده است. شناخت بهتر رفتارهای مسافران در انتخاب شرکت ها در این زمینه کمک بسیاری به شرکت ها می کند. این موضوع در ایران نیز در سال های اخیر با افزایش تعداد شرکت-ها، افزایش رقابت تجاری بین آنها و شرایط اقتصادی کشور توجه زیادی را به خود جلب نموده است. در این تحقیق که به بررسی رفتارهای مسافران در انتخاب شرکت های هواپیمایی داخلی می پردازد، جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از مسافران با استفاده از مشاورات صاحب نظران و اساتید دانشگاه، پرسشنامه ای طراحی و 21 معیار که تصور می رفت در انتخاب مسافران نقش مهمی داشته باشد تعیین شد و از مسافران خواسته شد تا بر اساس میزان اهمیت هر یک به آنها نمره دهند. این 21 معیار بر اساس میزان اهمیت از دیدگاه مسافران اولویت بندی شدند. علاوه بر این، این تحقیق در پی یافتن روابط مهم بین اولویت معیارها و گروه های مختلف مسافران بر اساس مشخصات فردی و ویژگی های سفر آنها است. برای دست یابی به اهداف تحقیق 6 فرضیه مطرح و توسط آزمون های t، ANOVA و همگنی واریانس ها مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از این روش، معیارهایی که در گروه های مختلف مسافران تفاوت های قابل توجهی از نظر اهمیت و اولویت داشتند نیز مشخص شدند. در این تحقیق 8 فاکتور اصلی که مهم ترین تاثیر را در فرآیند انتخاب مسافران داشتند مشخص شدند که به ترتیب شامل اجرای به موقع پروازها، ایمنی پرواز، قیمت بلیط، زمان مناسب پرواز، تعداد سوانح گذشته هر شرکت، میزان پاسخ گویی در زمان بروز مشکل و تاخیر، نحوه فروش بلیط و امکان رزرو اینترنتی و نحوه برخورد خدمه و پرسنل هستند. نتایج این تحقیق مفاهیم کاربردی را برای خطوط هوایی در زمینه رقابت های تجاری فراهم می کند و زمینه هایی را برای انجام این نوع مطالعات در ایران معرفی می کند.
  کلیدواژگان: بازاریابی خطوط هوایی، معیارهای انتخاب شرکت های هواپیمایی، مسافران پروازهای داخلی، رفتار مسافران حمل و نقل هوایی
 • علیرضا عاملی، حسن زیاری، حبیب شهریاری هولاسو*، مسلم آقاپور صفحه 423
  در همه جای دنیا پروژه های زیادی با امولسیون قیر برای بازیافت سرد درجا استفاده شده است که نتایج قابل قبولی به همراه داشته است. با این وجود در برخی پروژه های بازیافت سرد درجا مشکلاتی نظیر شیار شدگی، ترک های حرارتی و عریان شدگی گزارش شده که باعث شده نیاز به افزودنی ها برای کاهش شیارشدگی و مشکلات روسازی بازیافت شده با امولسیون قیر به شدت احساس شود. از آنجایی که تحقیقات محدودی در زمینه تاثیر افزودنی ها بر خواص آسفالت های بازیافتی سرد در دنیا انجام شده است، در این تحقیق از سیمان و آهک به عنوان دو نوع افزودنی که در بازیافت سرد با امولسیون قیر کاربرد زیادی دارند، استفاده شده است که از سیمان و آهک به صورت پودری و همچنین از پلیمر SBS نیز به عنوان افزودنی دیگر با و بدون سیمان و آهک استفاده شده است و تاثیر هر کدام بر خواص مخلوط های بازیافتی نظیر استقامت مارشال، دوام، مدول برجهندگی و تغییر شکل دائمی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که 1SBS، سیمان و آهک باعث افزایش استقامت مارشال، مدول برجهندگی و همچنین افزایش مقاومت در برابر رطوبت و تغییر شکل های دائمی می شود. به-علاوه مخلوط های حاوی سیمان و SBS نسبت به سایر نمونه ها نتایج بهتری را در برداشت.
  کلیدواژگان: بازیافت سرد، مدول برجهندگی، شیارشدگی، امولسیون قیر، پلیمر SBS، سیمان و آهک
 • رضا مویدفر*، علی منصورخاکی، ارسلان صالحی کلام، حامد معتمدی صفحه 433
  تراورس های بتنی در مسیر ریلی روی بالاست و بستر اجرا می شوند تا بارهای عبوری چرخ را از ریل ها به زمین انتقال دهند. در بسیاری از موارد، بار ضربه ای چرخ قطار به علت نامتقارنی سطح تماس باعث ایجاد فضاهای خالی درسطح تماس مشترک بین تراورس و بالاست، در نتیجه کاهش سختی تکیه گاه بالاستی می شوند. فضاهای خالی بالاستی می توانند بر پاسخ های ارتعاشی تراورس در محل تاثیر بگذارند. این مقاله تاثیر فضاهای خالی بالاستی بر پاسخ های ارتعاشی به دو صورت عددی و مدل سازی اجزا المان ارایه می دهد تا بررسی اثر الگوهای ضربه ای مختلف بین تراورس و بالاست بتواند راهنمایی هایی به طراحان خطوط بالاستی در زمینه ترک خوردن تراورس در ارتعاش نزدیک به فرکانس تشدید و عمر و مد شکست تراورس ارایه دهد.
  کلیدواژگان: فضاهای خالی بالاستی، ارتعاش آزاد، مدل سازی اجزای المان
 • نادر مهرگان*، حسین صادقی، محمود حقانی، مسعود اکبری صفحه 443
  یکی از مهم ترین حامل های انرژی در ایران می باشد و بخش حمل و نقل زمینی بزرگ ترین مصرف کننده آن است. با توجه به قیمت پایین و نقش مهم این سوخت در حمل مسافر و کالا در ایران، بررسی و شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای آن دارای اهمیتی فراوان می باشد. در این مقاله از شبکه عصبی به عنوان ابزاری با قابلیت بالا در مسیریابی و تشخیص روندهای غیر خطی پیچیده، شناسایی عوامل موثر و مدل سازی با تعداد مشاهدات محدود، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین برای انتخاب متغیرهای تاثیرگذار از دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکی استفاده شده است. در این مطالعه، روش تحلیل بنیادی در طی سه مرحله تاثیر 10 متغیر درون سیستمی و برون سیستمی را بر تقاضای گازوئیل مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج در مرحله نهایی تحلیل بنیادی حاکی از آن است که متغیرهای درون سیستمی تولید ناخالص داخلی سرانه، تعداد وسایل نقلیه گازوئیل سوز و متغیرهای برون سیستمی یارانه اختصاص داده شده به گازوئیل و نرخ ارز بازار غیررسمی اثر مضاعف و نقدینگی تاثیر عادی و یکسانی بر تقاضای گازوئیل دارند. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ورود متغیرهای نرخ ارز بازار غیررسمی، نقدینگی و یارانه در کنار متغیرهایی که در تحقیقات پیشین استفاده شده اند، در بالا رفتن صحت مدل و دقت معیارهای ارزیابی پیش بینی تاثیر بسزایی داشته است. همچنین نتایج حاصل از مدل سازی و پیش بینی تقاضای گازوئیل با استفاده از دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکی، دقت و کارایی بالا و خطای کم آنها را در پیش بینی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: حمل و نقل زمینی، تقاضای گازوئیل، شبکه عصبی GMDH، تحلیل تکنیکی، تحلیل بنیادی
|
 • Sh. Afandizadeh, M. Latifi, N. Dehghani Page 365
  Queue length is one of the fundamental parameters of traffic flow on arterial streets that is the performance and flow optimization criteria However this measure of arterials less attention and has been investigated. This could be caused by periodic disruption on traffic flow by signal lights that make difficult evaluation of traffic flow on arterials. On the other hand the problem gets even more difficult when signal links are congested. In this paper, queue length on congested arterials is considered as one of the fundamental traffic parameters. This parameter estimated by investigating occupancy profile changes using real-time second bysecond advance detector data and signal timing. It has improved queue estimation model by considering the effects of upstream intersection and released platoon on the downstream queue in this paper. The result of the improved queue length estimation model is demonstrated through a field study at two intersections in Tehran. It has been also calibrated input parameters of Tehran intersections include the reaction time of the first queued vehicle (r t) and the uniform starting time difference between two adjacent queued vehicles (s t) using statistical analysis and used in model. This two parameters gathered by recording at 3 intersections and data frequencies for r t and s t are 70 and 120 respectively. After testing Data for Normal distribution, median of this two parameters t s r  2.6 and t s s  1.7 are used in model. Liu (et al) model and improved model of this article were run with field gathered data and compared with field results of Queue length shown in two following diagrams. The results of this evaluation are shown 15% improvement in error average of queue length estimation in terms of meters and 10% improvement in error average of queue length estimation in terms of number of vehicles.
  Keywords: Congested Arterials, Queue Length Estimation, Reaction Time Calibration
 • M. Izanloo, A. Samadi Page 391
  The development and importance of various types of commercial transportation from one hand and the accordance of Iran's law with the WTO's regulations on the other hand bring up some issues which makes the need of further researches undeniable. Among these regulations finding a proper theory for the liability of transport enterprise is one of the most challenging topics. A theory which ends in the most benefit for the owner of the goods as well as the transport enterprise. This approach should be also in accordance with the domestic and international laws existed in this area. For this reason, current article divides the responsibilities of the transport enterprise into two main groups. The first group includes the responsibilities that are related to his proficiency. Responsibilities which are in the dominance of a transport enterprise knowledge and experience and that’s the main reason why people, especially the owner of goods, refer to him. This category obeys the restrict liability theory in which transport enterprise bares the most liability. The rest of his responsibilities which are considered to be in the second group are those which are not only in the power and proficiency of a transport enterprise. In the other word these are some tasks which other people such as the owner of the goods have a part in them. This category is considered to be under the rule of negligence theory which is somehow less strict than the first group. Thus in the first chapter, traditional theories about the responsibility of transport enterprise especially under the civil and commercial codes and the defects which can be found in them are discussed, and in the second chapter the new theory mentioned above is illustrated and some clues which lead us to it are detected in national and international legislations and conventions. Particularly conventions which our country has joined it and are treated like national rules. By the hope that this new theory can resolve the incompetency of the old theories which are chosen by commercial and civil codes.
  Keywords: Transport Enterprise, Strict Liability, Negligence, CMR Convention, Warsaw Convention, Professional Responsibility
 • J. A. Zakeri, M. Fakhari Page 401
  Welding rail joints in Curves with radius less than 400 meters is not applicable. Consequently, maintenance costs in many old-fashioned railway tracks increases rapidly. Moreover, destruction of track components, plastic deformation and critical cracks to the rail head, fractures in sleepers, failure in fasteners, ballast bed damage and lateral movement of railway track occur in rail joints. There are many methods to increase the lateral resistance of the railway track such as changing the type of sleepers, changing sleeper intervals and employing new technologies. The new frictional sleeper is designed with cross-wise ridges at the underside to utilize more of the high internal friction potential of the crushed stone ballast by forming a coarse toothing with adequate dimensions. Since the lateral resistance of a standard mono block concrete sleeper in a ballast bed mainly consists of the frictional forces between the ballast stones and the sleeper bottom, this article will investigate the changes in lateral resistance of railway track by employing STPT test on frictional sleeper and comparing the results with standard sleeper. An experiment has been directed on a track with and without frictional sleepers in SRE LABIUST and it has been found that the lateral resistance of the railway track increases %59.1 by using frictional sleepers. According to the test results rail joints in curves with radius less than 400 meters can be welded by employing frictional sleepers.
  Keywords: Railway Track, Ballasted Track, Lateral Resistance, Sleeper, Rail Joints, Conventional Railways
 • E. Ramezanpour, H. R. Fotouhi, M. Doustar Page 411
  Aviation industry due to economic problem was faced with loss of revenue in recent years. This industry has always been searching for ways to reduce costs and increase efficiency. Better understanding of behavior travelers to choose an airline, will help airlines in this field. In recent years this issue has attracted much attention by increasing number of companies, increasing trade competition and economic condition in Iran. In this paper through the literature review we can find out that to go through this business, the industry needs to tackle two obvious tasks: Cost-Reduction and revenue generating.an Airline`s knowledge of its customers and its ability to devise marketing campaign’s to suit the preferences of those customer segments become of paramount importance in attracting the passengers to the cabin. In the development of new services and the utilization of new equipment, consumer driven input should be utilized. To achieve a competitive advantage, some airlines are offering better ground and in-flight entertainment systems. However, these measures are not industry norms, and may not be applicable to all airlines. Thus the airlines need to study their own customer base and find out if better offerings suit their customers’ needs and wants. Value is provided only by satisfying the needs of the customers, according to Schmitt and Simonson (1997).They stated that their book that firms can provide value by satisfying customers` experiential, aesthetic needs, in world in which consumers have their basic needs satisfied. The authors defined it as “Marketing Aesthetics” as the marketing of sensory experiences in corporate or brand output that contributes to the organization`s or the brands identity.This research evaluate the behavior of passengers on select domestic airlines, for collectthe required information from passengers, using expert advisors and university professors,design a questionnaire with 21 criteria that was supposed to have an important role inselection of travelers and the passengers were asked to score the importance of each ofthem. These 21 criteria were prioritized based on the importance of travelers view point.In addition, this study sought to find relationships between preference criteria anddifferent group of travelers based on their personal information and travel feature. 6ththeories get tested by T, ANOVA& Homogeneity of variance for achieved to researchobjectives. By using this method, the criteria’s were determined significant differences in term of importance and priorities in different group of travelers. In this study, 8th major factors were identified that most influence in the selection process of travelers, which include on time flight, safety, price, convenient flight time, number of past event in each airline, responsiveness in time of delay, how to sell ticket and reservation and crew & staff behavior. Practical implication of this research offers commercial competing for airlines and introduces some field for this kind of studies in Iran.
  Keywords: Airline Marketing, Selection Criteria, Passenger Behavior
 • A. Ameli, H. Ziari, H. Shahriari, R. Babagoli, M. Aghapour Page 423
  Asphalt recycling has many benefits among which the preservation of natural resources, saving cost and energy can be mentioned. Although hot recycled mixtures are more durable and resistant compared to cold mixtures, using heat causes environmental pollution and toxic and hazardous gas emission and reduce workers safety. Therefore, there is a need to use additives in recycled asphalt mixtures for increasing durability and resistance of mixtures. Using additives increases construction cost, but if we consider increasing pavement life cycle as one of the advantages from precise additives consuming, it would be justifiable. So far, for the three reasons of higher void content, weak early life strength and long curing times, hot mixes were preferred to cold mix asphalts. On the other hand cold mixes are produced in more simple way and their characteristics are suitable for low to medium traffic conditions. All over the world there are many projects used bitumen emulsion for cold in-place recycling (CIR) with good results. However, some emulsion CIR projects reported rutting, thermal cracking and asphalt stripping problems, caused to use additives to decrease rutting and emulsion CIR pavement distresses. In recent researches cement, lime, fly ash and SBS modified bitumen emulsion have been used to improve the performance of recycling mixtures including durability, cracking resistance and resistance to moisture. Since limited researches have been conducted to investigate the effect of additives on the recycled asphalt mixtures properties, in this research cement and lime used as additives in CIR mixtures. We used cement and lime in the form of powder and SBS as additive with or without cement and lime to evaluate the effect of each additive on the mechanical properties such as Marshall Stability, durability, resilient modulus and permanent deformation. Results indicate that cement and lime improve the performance properties of emulsion CIR mixtures. Furthermore, SBS with cement and lime show same results.
  Keywords: Cold Recycling, Bitumen Emulsion, Cement, Lime, SBS
 • R. Moayedfar, A. Salehi Kalam, A. Mansour Khaki, H. Motamedi Page 433
  The concrete sleeper that is one of the major part of ballast railway tracks are installed on ballast and subgrade to transfer any train wheel loads to the ground support subgrade in operation period that a wide range of loading conditions has been observed. In most of the cases, train wheel impact loads due to asymmetrical cause voids and pockets in contact interface of sleeper and ballast. When the ballast was damaged, the stiffness in ballast supporting of the sleeper will reduce. Voids of ballast can effects in-suit sleeper vibration responses. In order to analyses finite-element can model free – free and in suit sleeper with using 50 Timoshenko beam elements with a trapezoidal cross-section while the rail pads and the ballast system were modeled using a spring damper element and the elastic beam support feature in STRAND7,accordind to fig.1.
  Keywords: Sleeper, ballast interaction, Voids of ballast, Free frequency, In, suit railway concrete sleeper, finite element
 • N. Mehregan, H. Sadeghi, M. Haqhani, M. Akbari Page 443
  Diesel is one of the most important energy carriers in Iran and the land transport is the largest consumer of diesel. According to the low price and the important role of this fuel in carrying passengers and goods in Iran, Checking and identification of variables have impressive on demand that is important. In this paper from the GMDH neural network is been used as a tool for high ability in routing and detection of complex non-linear trends, identification effective factors and modeling whit limit the number of observations. Also for choice of effective variables is used from the two fundamental and technical analysis. In This study fundamental analysis system has been evaluated in during three steps impact of 10 the system variables inside and outside the on diesel demand. results is indicates in the final stage of fundamental analysis that the system variables inside, GDP per capita, the number of diesel-powered vehicles and the system output variables of allocated to diesel subsidies and informal market exchange rate have doubly effect and liquidity has identical and ordinary effect on the diesel demand. In addition, the results are show that entry of variables of informal market exchange rate, liquidity and subsidy variables besides variables that have been used in previous research, in rise authenticity and precision evaluation criteria of forecast of the model has a significant impact. Also the results of modeling and forecasting diesel demand using both fundamental and technical analysis shows low error and the accuracy and high performance of the forecast.
  Keywords: Land Transport, Diesel Demand, Neural Network, Technical Analysis, Fundamental Analysis