فهرست مطالب

مدیریت دارایی و تامین مالی - پیاپی 3 (زمستان 1392)
 • پیاپی 3 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/08/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم دولو، علی رحمانی صفحات 1-14
  هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی اثر خلاف قاعده رشد دارایی با تاکید بر آزمون رابطه اثر رشد دارایی و رشد خالص دارایی های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران است. جهت تعمیق درک خلاف قاعده رشد دارایی طی سال های 1379 تا 1389 با استفاده از رویکردی تجزیه گرا، رشد دارایی به سه مولفه شاکله تجزیه گردیده و بر مبنای تحلیل پرتفوی دوگانه و مدل رگرسیون دو مرحله ای فاما و مک بث (1973) اثر آن بر بازده مقطعی سهام منفرد آزمون می گردد. نتایج حاصله ضمن تایید اثر مثبت رشد دارایی، اثرگذاری رشد خالص دارایی های عملیاتی را مردود می داند به نحوی که اثر یادشده متاثر از الگوی وزنی بازده سهم و افق زمانی بازده آتی سهام، می تواند مثبت، منفی و یا حتی فاقد معناداری آماری باشد. شواهد به دست آمده دال بر شمولیت اثر رشد دارایی بوده و توان توضیحی رشد دارایی را منحصر به هیچ یک از ریزمولفه های آن نمی داند. بدین نحو نمی توان دلایل بروز خلاف قاعده رشد دارایی را در رشد خالص دارایی عملیاتی جستجو نمود. به نظر می رسد منبع تامین مالی رشد دارایی (ملاک تجزیه رشد دارایی) در وقوع خلاف قاعده دارایی حائز اهمیت نیست.
  کلیدواژگان: خلاف قاعده های رشد، رشد کل دارایی، رشد خالص دارایی عملیاتی
 • احمد گوگردچیان، هادی امیری، مریم خداوردی سامانی صفحات 15-32
  سرمایه یک منبع مهم برای همه بنگاه ها است که تامین آن نامطمئن و نامشخص است، این عدم قطعیت تامین کنندگان مالی را قادر می سازد تا بر بنگاه کنترل و نظارت داشته باشند. لذا، انتخاب شیوه تامین مالی یک مسئله اساسی است که مدیران مالی با آن مواجه اند. رویکرد تحدید دارایی ویلیامسن (1988)، بینش مهمی را در استفاده از مکانسیم های مالی مختلف ارائه می کند. براساس این رویکرد روش های تامین مالی باید به عنوان ساختارهای سازماندهی جایگزین در نظر گرفته شوند. برای به حداقل رساندن هزینه های هر معامله باید ماهیت دارایی ها را در نظر گرفت. ویلیامسن معتقد است که ویژگی های دارایی در انتخاب ساختار سازماندهی تاثیر گذار است. بر این اساس، پیش بینی کلی این است، زمانی که تحدید دارایی در معامله ای بالا می رود تمایل به اینکه معامله درون بنگاه انجام شود بیشتر است. این پژوهش درصدد آزمون فرضیه فوق است و در این راستا از روش داده ها تابلویی بهره گرفته است. نمونه آماری این پژوهش به روش حذف سیستماتیک و از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های 1379تا 1389 انتخاب شده اند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر ارتباط معنادار و منفی بین درجه تحدید دارایی شرکت ها و تامین مالی از طریق بدهی و ارتباط معنادار مثبت بین درجه تحدید دارایی و تامین مالی از طریق سهام وجود دارد. در واقع اختصاصی بودن دارایی ها بر روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: هزینه مبادله، تحدید دارایی، تامین مالی
 • محمدحسین قائمی، سمانه فرجی ملایی، آیدین کیانی صفحات 33-48
  هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به فعالان بازار ارائه دهند، به نحوی که امکان ارزیابی روند گذشته و حال و امکان اتخاذ تصمیم بهینه برای آینده فراهم شود. بر اساس روش شناسی رویداد پ‍ژوهی، نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 165 سال-شرکت در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1382 تا پایان سه ماهه اول سال 1391 نشان می دهد بازار نسبت به اخبار ورود و خروج شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارد. اما بررسی دو معیار حجم غیرعادی معاملات سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیانگر واکنش سهامداران به اخبار تغییر فهرست مذکور، به صورت تغییرات در وضعیت نقدشوندگی سهام است. نتایج حاصل از مقایسه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در پیش و پس از روز اعلان فهرست مزبور نشان می دهد ریسک سیستماتیک در هر دو بخش ورود و خروج در پیش و پس از روز اعلان تفاوتی ندارد. همچنین در مورد ریسک غیرسیستماتیک برای ورود به فهرست تفاوت معناداری در پیش و پس از روز اعلان مشاهده نمی شود، اما در شرایط خروج از فهرست، ریسک غیرسیستماتیک پیش از روز اعلان بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک پس از روز اعلان است.
  کلیدواژگان: شاخص پنجاه شرکت فعالتر، پ~ژوهش رویدادی، بازده غیرعادی، حجم معاملات سهام، نقدشوندگی
 • وحید احمدیان، محمدعلی آقایی صفحات 49-66
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوع بزرگترین سهامدار (داخلی، مالی، دولتی و هلدینگ) بر سیاست های تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و همچنین تفاوت اثرگذاری هر یک از سهامداران بزرگ مذکور بر سیاست تقسیم سود این شرکت ها می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای مشتمل بر 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1390 مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود در شرکت هایی که بزرگترین سهامدار آنها داخلی و یا دولتی می باشد به صورت مثبتی متاثر از میزان مالکیت آنها می باشد. در حالیکه در شرکت هایی که بزرگترین سهامدار آنها مالی و یا هلدینگ می باشد، سود تقسیمی از نوع مالکیت تاثیر نمی پذیرد. یافته ها همچنین حاکی ازآن است که در رابطه با گونه های مختلف بزرگترین سهامدار، سهامداران داخلی سیاست تقسیم سود پایین تری را اتخاذ می کنند و سود انباشته را بر سیاست تقسیم سود بیشتر ترجیح می دهند.
  کلیدواژگان: سیاست تقسیم سود، بزرگترین سهامدار، سهامدار داخلی، سهامدار مالی، سهامدار دولتی، سهامدار هلدینگ
 • ناصر شمس قارنه، شهاب الدین شهلایی، محمد محمدی صفحات 67-80
  اگر چه متنوع سازی مناسب در سبد سرمایه گذاری از جمله مهم ترین ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری مشترک است اما امروزه با ظهور صندوق هایی روبرو هستیم که با تمرکز بیشتر در یک صنعت و به تبع آن کاهش هزینه ها و افزایش ریسک، بازدهی های بیشتر را به مشتریان خود پیشنهاد می کنند. در ادبیات موضوع تعریف کمی دقیق و مناسبی برای تعیین بخشی بودن صندوق های سرمایه گذاری مشترک و توضیح کارکرد و هدف این نوع خاص از صندوق ها، ارائه نگردیده است. این مقاله ابتدا با تعریف یک درخت تصمیم، صندوق های سرمایه گذاری مشترک موجود در جامعه آماری را به چهار گروه تقسیم و با ساخت سبدی از صندوق های موجود در هر گروه و رسم منحنی کارایی برای هر گروه، افزایش بازده و ریسک در گذار به ویژگی بخشی بودن را نشان می دهد. در آخر با محاسبه بتا و نوسان پذیری به عنوان معیارهایی از ریسک برای نمونه ای از صندوق های موجود در هر گروه، نشان می دهد که ویژگی بخشی بودن باعث افزایش ریسک و به ویژه ریسک غیرسیستماتیک می گردد.
  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه گذاری مشترک، بخشی بودن، بازده، ریسک، ریسک غیرسیستما
 • کامران پاکیزه، مهدی بشیری جویباری صفحات 81-98
  هدف این تحقیق بررسی تاثیر ارزشیابی نادرست شرکت ها در بازار سرمایه بر روی سرمایه گذاری شرکت ها است. ارزشیابی نادرست به شرایطی اطلاق می شود که در آن قیمت سهام شرکت ها متفاوت از ارزش ذاتی آن می گردد. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 100 شرکت تولیدی برای دوره زمانی1381 الی 1390 می باشد. داده های پانل این تحقیق بر اساس روش رگرسیونی حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) با اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل غیر بنیادی قیمت سهام شرکت ها در بازار سرمایه تاثیری مثبت و معناداری بر روی میزان سرمایه گذاری شرکت ها دارد. این نتیجه نشان می دهد که ارزش بازار سهام شرکت ها در بازار سرمایه تهران، اطلاعاتی را برای مدیران شرکت ها در ارتباط با تصمیمات سرمایه گذاری فراهم می کند. مدیران، قیمت های بالاتر سهام شرکت ها را به عنوان علامت هایی از انتظارات مثبت سرمایه گذاران شرکت ها نسبت به تصمیمات سرمایه گذاری در نظر می گیرند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی نادرست، سرمایه گذاری شرکت ها، کیو توبین، تئوری پذیرایی، ارزش ذاتی شرکت ها
 • نواب رضایی، منصور گرکز صفحات 99-118
  هدف این تحقیق بررسی اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، داده های پانلی 151 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در یک دوره هفت ساله (1384-1390) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آزمون لیمر و هاسمن مدل مناسب(با اثرات ثابت یا اثرات تصادفی) تعیین شده و از رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سرمایه در گردش شرکتها و فرصت های سرمایه گذاری آنها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: فرصت های سرمایه گذاری، تغییرات سرمایه در گردش، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام، نسبت کیو توبین، نسبت سود به قیمت هر سهم
 • شکرالله خواجوی، غلامعلی محسنی فرد، غلامرضا رضایی، سید داوود حسینی راد صفحات 119-134
  هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. هم چنین، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای اندازه گیری مدیریت سود استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با مدیریت سود شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود، رقابت در بازار محصول، شاخص لرنر
|
 • Maryam Davallou, Ali Rahmani Pages 1-14
  The main purpose of this paper is analysis of total asset growth anomaly in Tehran Stock Exchange that emphasizes on the test of relation between total asset growth and net operating asset. On account Scrutiny in asset growth understanding, an anatomic approach is used to break down total asset growth to its three components and its effect on cross-section stock return is investigated using dual portfolio analysis and Fama-MacBeth (1973) two step regression from 1379 to 1389. The results confirm asset growth positive effect and reject the effect of net operating asset growth because the latter effect depending on weighting scheme and time horizon of subsequent stock return can be positive, negative or even statistically insignificant. The research Evidences indicate asset growth is self-inclusive and its explanatory power of is not appertained by anyone of its subcomponents. So, it cannot seek the reasons of the asset growth anomaly appearance in net operating asset anomaly. It seems that the source of asset growth financing (Criterion of asset growth decomposition) does not matter in asset growth anomaly occurrence.
  Keywords: Growth Anomalies, Total Asset Growth, Net Operating Asset Growth
 • Ahmad Googedchian, Hadi Amairi, Maryam Khodaverdisamani Pages 15-32
  Possession of strategic assets is a necessary condition for sustained competitive advantage. This condition is, however, not sufficient. Firms require financial management capability to realize the rents present in their strategic assets. The firm-specific nature of strategic assets implies that they be financed primarily through equity; other less specific assets should be financed through debt. In this study, we test these hypotheses using data from companies listed on the Tehran Stock Exchange, during 2000-2010. We run panel regression with STATA12 software. We find the negative correlation between the asset specificity and financing through debt and a positive correlation between assets specificity and the firms are financed through equity.
  Keywords: financing, transaction cost, asset specific
 • Mohammad Hossein Ghaemi, Samaneh Faraji Malaei, Aidin Kiani Pages 33-48
  The purpose of this research is to investigate the impacts of changes (inclusions and exclusions) of top 50 index list on price and trading volume in Tehran Stock Exchange. Most of investors trace market movements by using indices. Therefore, market indices should show transparent picture of capital market trend, in a way that facilitates past and present trends and decision making for future. By using the event study methodology and analyzing data of 165 firm-year within period of first quarter of year 1382 to first quarter of year 1391,results indicate that market do not show significant price reaction to changes in top 50 index list. But results of analyzing abnormal stock trading volume and bid-ask spread difference show stockholders liquidity reaction to inclusions and exclusions. Robustness checks has performed for comparison between systematic risk and idiosyncratic risk, before and after announcement day. Results show that systematic risk has not changed in both sections of inclusions and exclusions before and after announcement. In other words, announcement of inclusions and exclusions do not have effect on systematic risk. About idiosyncratic risk, there is no significant difference between before and after announcement in inclusion situation, but in exclusion situation, idiosyncratic risk before announcement is more than systematic risk after announcement. Also exclusion news has decreased idiosyncratic risk.
  Keywords: Top 50 Index, Event Study, Abnormal Return, Stock Trading Volume, Liquidity
 • Vahid Ahmadian, Mohammad Ali Aghaei Pages 49-66
  The purpose of this research is consideration of largest shareholder type (including insider, financial, state and holding) effect on dividend payout policy in corporate of Tehran securities exchange and also the difference of influence of each of the mentioned great shareholders on dividend payout policy in these companies. The obtained results from the research assumption show that dividend payout policy is positively affected by ownership majority in companies which their largest shareholder is insider or state so as the ownership majority increases while in companies which their largest shareholder is financial or holding, the influence of ownership majority of the largest shareholder on dividend payout policy can not be proved. Based on the type of the largest shareholder, the insider shareholders make a lower dividend payout and prefer the retained earning to the more dividend payouts.
  Keywords: dividend payout policy, largest shareholder, insider shareholder, financial shareholder, state shareholder, holding shareholder
 • Naser Shams Gharneh, Shahabeddin Shahlaei, Mohammad Mohammadi Pages 67-80
  Although appropriate diversification is one of the most important features of mutual funds, but nowadays we are faced with funds with more focusing on one industry and consequently decrease costs and increase the risk, which offer higher returns to their customers. An accurate quantitative and appropriate definition for sector funds and their function and purposes has not yet been presented in literature. This article firstly, classifies mutual funds of the statistical society into four groups by defining a decision tree, and by makeing fund of funds and drawing efficient frontiers for each group finds that return and risk increase as sectoral property increases. Finaly, by calculating volatility and beta as risk benchmarker for samples of funds of each group finds thaat sectoral property causes increasing of risk specially nonsystematic risk..
  Keywords: Mutual Funds, Sector Funds, Return, Risk, Nonsystematic Risk
 • Kamran Pakizeh, Mahdi Bashirijoibari Pages 81-98
  The purpose of this research is to examine the effect of stock market misvaluation on firm’s investment decisions. stock market misvaluation is a condition in which the value of stock in the capital market different from its fundamental value. Statistical community of this research includes all Tehran Stock Exchange accepted companies and Statistical sample includes of 100 Tehran Stock Exchange manufacturing firms from 1381-1390. panel data for these firms are analyzed using GLS regression model with fixed effects. The results in the research show that the nonfundamental element of stock value has positive impact and significant to firms investment. Moreover, This result indicates that the value of the stock market in Tehran Stock Exchange provide information for managers relating to the firm’s investment decisions. High stock price can be considered by managers as a sign that investors have positive perception to the firm's investment decision.
 • Navvab Rezaei, Mansor Gharkaz Pages 99-118
  The purpose of this study was to evaluate the effect of changes in working capital on investment opportunities are listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, we studied a panel data of 151 listed companies in Tehran Stock Exchange, in a seven-year period (1384-1390). We use Lymr and Hausman test model (fixed effects or random effects) was determined from regression was used to test the hypotheses. The results of the study show that There was a significant and negative relation between changes in a company's working capital and investment opportunities. Investment Opportunities, Changes Working Capital, ratio of market to book value of equity, Tobin Q ratio, ratio of earnings to price per share
  Keywords: Investment Opportunities_Changes Working Capital_ratio of market to book value of equity_Tobin Q ratio_ratio of earnings to price per share
 • Shokrollah Khajavi_Golamali Mohsenifard_Golamreza Razaee_S. Davood . Hosseini Rad Pages 119-134
  This paper investigates the relation between product market competition and earnings management of the companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Therefore, the Herfindahl-Hirschman, Lerner, and Modified Lerner indexes were employed as a proxy for product market competition. Also, in our research use the discretionary accruals as a proxy for earnings management. The research population composes of 67 companies listed on Tehran Stock Exchange which have been studied during the years 2004 to 2011. Multivariate linear regression statistical analysis was used to test the hypotheses of the research. The results suggest that there is a significant negative relationship between product market competition (i.e., Herfindahl-Hirschman, Lerner, and Modified Lerner indexes) and earnings management.
  Keywords: Earnings Management, Product Market Competition, Lerner Index