فهرست مطالب

 • سال بیست و هشتم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/03/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه حیات غیبی علیرضا کرباسی صفحات 1-11
  مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباطات متقابل و پیوند بخش قند و شکر با دیگر بخش های اقتصادی و تاثیر کاهش واردات این بخش بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصاد صورت گرفته است. برای این منظور از جدول داده- ستانده سال 1385 اقتصاد ایران، ماتریس معکوس لئونتیف و روش حذف فرضی استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل، صنعت قند و شکر، بیشترین ارتباطات پیشین را با بخش های “سایر محصولات غذایی، انواع آشامیدنی ها و...”، “دامداری، مرغداری و...”، “زراعت و باغداری”، “انواع نان” و “خدمات محل های صرف غذا و نوشیدنی” و بیشترین ارتباط پسین را با بخش های “زراعت و باغداری”، “مواد و محصولات شیمیایی”، “سایر خدمات”، “حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات” و “خدمات مالی، بیمه و بانک” برقرار کرده است. همچنین ضریب فزاینده یک واحد افزایش تقاضای نهایی برای بخش قند و شکر یا به عبارت دیگر یک واحد کاهش واردات این بخش و جبران آن از طریق تولید داخل، برای ستانده کل اقتصاد، بخش کشاورزی و ماهیگیری، بخش صنعت و معدن و بخش خدمات به ترتیب 3060/2، 6019/0، 4331/1 و 2710/0 واحد می باشد. ضرایب فزاینده ارزش افزوده بخش های مذکور نیز به ترتیب 4308/0، 3700/0 و 1992/0 واحد است.
  کلیدواژگان: صنعت قند و شکر، داده، ستانده، ارزش افزوده
 • مهرداد باقری عبدالکریم اسماعیلی منصور زیبایی صفحات 12-25
  در این مطالعه با شبیه سازی روند عملکرد پویای دام و علوفه و با استفاده از برنامه ریزی تصادفی پویا، الگوی بهینه ی بلندمدتی تحت شرایط عدم حتمیت برای دامداران عشایری در استان فارس تدوین شد. نتایج نشان داد که عشایر نماینده در وضعیت فعلی بهینه عمل نمی کنند و به رغم دلبستگی به دام خود به عنوان یک دارایی و وابستگی فراوان زندگی آنها به دام، سعی در حفظ گله خود تحت هر شرایطی و حمل گله بزرگتر در هر سال دارند. اما نتایج الگوی بهینه بلندمدت براساس مدل برنامه ریزی تصادفی پویا نشان داد که عشایر باید گله خود را حتی در شرایط سال های مرطوب تعدیل و تعداد دام خود را با ظرفیت مراتع در دسترس متناسب نمایند. براساس این نتایج استراتژی فروش یا تعدیل جزئی دام توسط عشایر را به عنوان استراتژی بهینه در مقابل استراتژی خرید علوفه اضافی و نگهداری گله اولیه پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: الگوی بهینه دامداران، عدم حتمیت، مدل برنامه ریزی تصادفی، عشایر، استان فارس
 • عباس میرزایی منصور زیبایی صفحات 26-34
  بیمه محصولات یکی از بهترین استراتژی ها برای مقابله با ریسک های مزرعه می باشد و کشاورزان را به پذیرفتن تکنولوژی های تولید پیشرفته تشویق می کند. در مطالعه حاضر، یک نمونه مشتمل بر 224 پسته کار بیمه شده و بیمه نشده برای مصاحبه جهت جمع آوری داده های مورد نیاز با استفاده از روش نمونه گیری ساده تصادفی انتخاب گردید. سپس، یک مدل لاجیت چند گزینه ای به منظور بررسی عوامل موثر بر انتخاب گزینه های بیمه تکمیلی پسته استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر متغیرهای سابقه فعالیت، اندازه باغ و تعداد قطعات باغ بر پذیرش بیمه معنادار و مثبت است. همچنین، اثر داشتن شغل جنبی و افزایش سن درخت پسته بر پذیرش بیمه منفی و معنادار است. در پایان، نتایج تمایز میان گزینه های قرارداد بیمه نشان داد که افزایش ارقام پسته کشت شده، ریسک گریزی و عملکرد بالا، احتمال پذیرش گزینه سه بیمه در مقایسه با عدم بیمه و سایر گزینه های بیمه را تشدید می کند. اما پسته کاران کمتری گزینه سوم را نسبت به سایر گزینه های دیگر انتخاب کرده اند که این نتیجه ناشی از عدم آگاهی پسته کاران، پیچیدگی های اداری و پیشنهادات نادرست کارشناسان بیمه می باشد. بنابراین، توصیه می گردد که صندوق بیمه با اتخاذ سیاست های مناسب، شرایط لازم برای توسعه این نوع بیمه را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: بیمه تکمیلی، پسته، رفسنجان، روش قاعده اول اطمینان، مدل لاجیت چندگزینه ای
 • محمد قهرمان زاده خدیجه الفی صفحات 35-44
  بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور، با تامین حدود 14 درصد تولید ناخالص داخلی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی کل کشور دارد. هدف مطالعه حاضر پیش بینی مقادیر آتی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی با استفاده از الگوی خودتوضیحی دوره ای (PAR) می باشد که به عنوان یکی از تکنیک های جدید سری زمانی فصلی مطرح شده است. برای این منظور داده های سه ماهانه 89:4- 1367:1 GDP بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا آزمون ریشه واحد دوره ای فرانسیس پاپ (7) به کار گرفته شد. طبق نتایج به دست آمده داده-های فوق فاقد ریشه واحد دوره ای می باشند. سپس آزمون رفتار فصلی دوره ای بسویچ و فرانسیس (1996) انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد الگوی خودتوضیحی دوره ای برای بیان رفتار تولید ناخالص دوره ای بخش کشاورزی بسیار مناسب بوده که این امر امکان به دست آوردن پیش-بینی های صحیح را فراهم می نماید. سپس با استفاده از مدل به دست آمده، تولید ناخالص داخلی کشاورزی سه ماهانه طی دوره زمانی 90:4-91:1 پیش بینی شد. بنابراین با توجه به تناسب این مدل با رفتار تولید بخش کشاورزی، استفاده از آن در مطالعات مربوط به این بخش توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: پیش بینی، تولید ناخالص داخلی کشاورزی، ریشه واحد دوره ای، مدل خود توضیحی دوره ای
 • حمید بلالی جعفر اصفهانی صفحات 45-54
  تحلیل کارایی در هر بخش اقتصادی به منظور اتخاذ سیاست هایی برای استفاده بهینه از عوامل تولید و جلوگیری از هدر رفتن منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه کارایی واحدهای مرغداری با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده های کراندار که موقعیت هر واحد را نسبت به دو مرز کارایی و ناکارایی مشخص می کند مورد ارزیابی قرار گرفته است تا تصویر جامع تری نسبت به کارایی هر واحد حاصل گردد. با توجه به تعداد نهاده و ستاده، جهت اطمینان به روش تحلیل فراگیر داده ها و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز 30 واحد فعال به روش تصادفی به عنوان نمونه در سطح استان خراسان جنوبی انتخاب گردید و کارایی آنها با بهره گیری از نرم افزارهایGAMS و SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میانگین کارایی واحد های مرغداری بر اساس معیار نهاده محور 833/0 بوده و بیش از 56 درصد واحد ها دارای کارایی پایین تر از میانگین می باشند. همچنین میانگین کارایی واحدها با رویکرد خوشبینانه و بدبینانه و به روش ستاده محور به ترتیب 225/1 و 861/0 محاسبه گردید. نتایج مربوط به کارایی بازه ای واحدها مرغداری نیز نشان داد که 50 درصد واحدهای مرغداری نامعین هستند که بین دو مرز کارایی و ناکارایی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه تایید می کند که با افزایش کارایی، می توان میزان تولید را بدون استفاده از منابع بیشتر افزایش داد. در این رابطه پیشنهاد می شود با شناسایی واحدهای ناکارا و بررسی علل ناکارایی آنها و الگو قرار دادن واحدهای کارا، گامی موثر در زمینه افزایش کارایی برداشته شود.
  کلیدواژگان: مرز کارایی و ناکارایی، تحلیل فراگیر داده های کراندار، واحدهای مرغداری، استان خراسان جنوبی
 • روح الله ماقبل کریم نادری مهدیی فرهاد پاک نیا مجید نصیری صفحات 55-63
  تعاونی های آب بران در راستای بهره گیری از توانمندی های مردمی و جلب مشارکت آنان در سرمایه گذاری و استحصال و مهار آب های سطحی تشکیل یافته است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران حوزه رود ارس می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل اعضای هیئت مدیره تعاونیهای آب بران در سال 1391 می باشد که انتخاب افراد مورد مصاحبه، به صورت تعمدی، طبقه ای و سهمیه-ای صورت گرفت. پس از مصاحبه و تکمیل پرسشنامه ها، برای رتبه بندی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران، از روش تحلیل سلسله مراتبی5 (نرم افزار اکسپرت چویس 11)6 استفاده گردید. بر اساس وزن نهایی معیارها، به ترتیب سازوکارهای حمایتی، آموزشی-ترویجی، سیاست گذاری، ارتباطی و قانونی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت نیز نشان داد که زیرمعیارهای تخصیص اعتبارات در جهت تبدیل آبیاری سنتی به آبیاری قطره ای و بارانی، برگزاری کلاس های آموزشی- ترویجی در راستای افزایش دانش و آگاهی روستاییان جهت نقش پذیری در تشکیل و اداره تعاونی های آب بران با همکاری جهاد کشاورزی، اداره تعاون و اداره آب منطقه ای، تخصیص اعتبارات و سرمایه گذاری در جهت ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی در حوزه تعاونی آب بران، تدوین الگوی کشت متناسب با نیاز مناطق در راستای افزایش مشارکت کشاورزان در تعاونی-های آب بران به عنوان مهم ترین زیرمعیارهای تاثیرگذار در سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران هستند.
  کلیدواژگان: سازوکار، توسعه، تعاونی آب بران، تحلیل سلسله مراتبی
 • عذرا جوانبخت سمیرا اسمعیلی صفحات 64-70
  امروزه با توجه به آشکار شدن اثرات سوء مصرف داروهای شیمیایی برای بیشتر مصرف کنندگان، تمایل افراد نیز به مصرف گیاهان دارویی افزایش چشمگیری یافته است. استفاده از داروهای گیاهی بخش مهمی از طب گیاهی را تشکیل می دهد و تلفیق این طب با طب مدرن باعث شده است که گیاهان دارویی از اهمیت بالایی نسبت به گذشته بر خوردار شوند و یک جزء جدایی ناپذیر از مراقبت های بهداشتی جایگزین به حساب آیند. ازاین رو، در مطالعه حاضر به بررسی ترجیحات افراد برای مصرف گیاهان دارویی پرداخته شده است. داده های مورد نیاز این بررسی از طریق تکمیل پرسشنامه از 278 نفر در شهر تبریز با استفاده از روش آمارگیری تصادفی در سال 1391 جمع آوری شده است. جهت دستیابی به هدف مطالعه، از الگوی لاجیت ساده استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دادند هر چه میزان آگاهی افراد از گیاهان دارویی و اثرات درمانی آن ها بیشتر می شود، مصرف آن ها نیز افزایش می یابد. همچنین زنان بیشتر از مردان تمایل به مصرف گیاهان دارویی دارند. به علاوه افراد تقریبا تا محدوده سنی 47 تا 50 سالگی تمایل کمتری به مصرف گیاهان دارویی دارند ولی از آن به بعد تمایل آن ها به مصرف این گیاهان افزایش می یابد. پس با توجه به اهمیت سطح آگاهی افراد در مصرف گیاهان دارویی، می توان با افزایش آگاهی آن ها نسبت به این گیاهان، نه تنها سلامت آن ها را با افزایش مصرف گیاهان دارویی تامین نمود بلکه قدرت اقتصادی افراد را نیز به دلیل هزینه پایین تر گیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی افزایش داد.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، الگوی لاجیت، ترجیحات مصرف کننده، تبریز
 • ابوالقاسم شریف زاده غلامحسین عبدالله زاده مهنوش شریفی صفحات 71-82
  این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مسایل و چالش های تحقیقات و فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشور از طریق راهبرد پیمایش و با استفاده از پرسشنامه به انجام رسیده است. محققان سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و اعضای هیات علمی کشاورزی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو جامعه آماری پژوهش را در طی مرحله پیمایش تشکیل داده اند. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و نیز روش نمونه گیری چند مرحله ای، به ترتیب 188 محقق و 205 عضو هیات علمی جهت تکمیل پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار تحقیق انتخاب شدند. با استفاده از نرم افزارSPSS، داده های گردآوری شده از طریق تحلیل عاملی اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع، تحلیل عاملی سه دسته از مسایل و چالش های تحقیقات و فناوری کشاورزی به استخراج 13 عامل به شرح زیر منجر شده است: ساختار و سیاست توسعه کشاورزی، منابع و زیرساخت های توسعه کشاورزی، خدمات حمایتی توسعه کشاورزی (سطح توسعه کشاورزی)، ظرفیت ها و سرمایه گذاری در تحقیقات و فناوری، مدیریت تحقیقات و فناوری، بهره وری تحقیقات و توسعه فناوری، فرهنگ پژوهش، شبکه گرایی در تحقیقات و فناوری (سطح نظام نوآوری کشور)، سیاست تحقیقات کشاورزی، سودمندی و اثربخشی تحقیقات و فناوری کشاورزی، مدیریت یکپارچه تحقیقات و فناوری کشاورزی، توسعه نهادی نظام تحقیقات و فناوری کشاورزی و همگرایی آموزش عالی و تحقیقات کشاورزی (سطح نظام نوآوری کشاورزی). این سه گروه از عوامل به ترتیب توانسته اند 64، 75 و 73درصد واریانس کل مجموعه مربوطه را تبیین نمایند. سرانجام، از طریق خوشه سازی مفهومی عوامل استخراج شده، الگوی مفهومی مسایل و چالش های تحقیقات و فناوری کشاورزی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: نظام نوآوری کشاورزی، فناوری کشاورزی، مدیریت تحقیقات، خوشه سازی مفهومی
 • آرش دوراندیش مهسا بهرامی نسب محمدرضا کهنسال صفحات 83-91
  تعیین الگوی بهینه کشت با توجه به منابع در دسترس و در نظرگرفتن شرایط ریسک و نبود قطعیت بخش کشاورزی می تواند کشاورزان، مدیران و برنامه ریزان اقتصادی را در انتخاب نوع محصولات و میزان سطوح کشت آن ها یاری دهد. در این پژوهش مدل برنامه ریزی فازی با استفاده از رهیافت بازه ای، برای تعیین الگوی بهینه کشت در شهرستان اسفراین با لحاظ شرایط عدم قطعیت به کار گرفته شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع آوری 128 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با کشاورزان منطقه به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، در سال 1392 تهیه شد. استفاده از سطوح مختلف آلفا برش در مدل مذکور، باعث شد که تمامی اطلاعات فازی مربوط به پارامترها بصورت جزء به جزء در عملیات بهینه سازی وارد شوند. نتایج برآورد مدل ها با لحاظ شرایط خوش بینانه و بدبینانه و تحت برش های آلفای متفاوت، حاکی از آنست که با افزایش میزان عدم قطعیت و ریسک یا بزرگتر شدن بازه ی نوسانات که در اثر برش های آلفای کوچکتر حاصل خواهد شد، سود حاصل از سیستم در شرایط خوش بینانه افزایش و در شرایط محافظه کارانه، کاهش خواهد یافت. محصولات ذرت علوفه ای، لوبیا قرمز و گندم در اکثر سناریوها، محصولات اقتصادی و بهینه برای کشت می باشند و پیشنهاد می گردد جهت بهبود وضعیت سودآوری کشاورزان و استفاده بهینه از منابع تولید، سیاست های تشویقی و حمایتی جهت گسترش تولید این محصولات توسط سازمان جهادکشاورزی استان خراسان شمالی و یا مدیریت جهادکشاورزی شهرستان اسفراین به اجرا گذاشته شود.
  کلیدواژگان: الگوی کشت، برش آلفا، برنامه ریزی فازی، رهیافت بازه ای، عدم قطعیت
 • میترا ژاله رجبی رضا مقدسی صفحات 92-105
  مطالعه حاضر با توجه به التزام مدیریت تجارت محصولات کشاورزی، به اندازه گیری هزینه های تجارت دوجانبه و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده تجارت این محصولات در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر اساس نتایج به دست آمده میانگین موزون هزینه های تجارت دوجانبه ایران و شرکای عمده توسعه یافته و در حال توسعه در تجارت کالاهای کشاورزی طی دوره 2010-1995 به ترتیب با افزایش 22 درصدی و کاهش 44 درصدی مواجه بوده است. در این میان هزینه های تجارت کالاهای کشاورزی با امارات متحده عربی، برزیل از گروه کشورهای در حال توسعه و اتریش و سوئیس از گروه کشورهای توسعه یافته بیشترین کاهش را داشته اند. بر اساس نتایج رگرسیون برآورد شده، هزینه های تجارت دوجانبه محصولات کشاورزی در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با متغیرهای فاصله، نرخ تعرفه های دوجانبه و هزینه های تجارت متناظر در دوره قبل رابطه مستقیم و با همجواری و جزیره بودن رابطه عکس دارد. در پایان بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می گردد تا به منظور افزایش قدرت رقابت کالاهای صادراتی کالاها بر اساس هزینه های تجارت دوجانبه مقصد یابی گردند.
  کلیدواژگان: هزینه های تجارت دوجانبه، محصولات کشاورزی، داده های ترکیبی
|
 • Fateme Hayatgheibi Pages 1-11
  The present study aimed at understanding interactions and linkages between the sugar sector with other economic sectors، and the influence of sugar import reduction on the economic value added. To achieve the purpose، the Input-Output table of Iran for the year 2006، Leontief inverse matrix and hypothetical extraction method were used. Based on the results، sugar industry has the most forward linkages with “Manufacture of food products and beverages،…”، “husbandry، aviculture،…”، “cultivation، horticulture”، “bakery products” and “restaurants”. This sector has also strong backward linkages with “cultivation، horticulture”، “chemicals and chemical products”، “other services”، “transport and telecommunication” and “financial services، insurance and bank”. Furthermore، either one unit increase in the final demand of sugar or one unit decrease in the sugar import increases the output of whole economic، agricultural and fishing، industry and mining، and services sectors by 2. 3060، 0. 6019، 1. 4331، and 0. 2710 unit، respectively. The increasing coefficients of the value added for the above sectors are 0. 4308، 0. 3700، and 0. 1992 unit، respectively.
  Keywords: Sugar industry, Input, output, Value added JEL CLASSIFICATION: L5, L66, C67
 • Mehrdad Bagheri Pages 12-25
  This study develops a long run optimal pattern for nomadic ranchers of Fars province under climate uncertainty by simulating dynamic process of livestock and forage productivity as well as employing dynamic stochastic programming. Results indicate that the nomadic representatives do not perform, optimally. Despite their attachments to livestock as an asset, and their life dependency on livestock, they intend to maintain their herd under any circumstance and to have large herds during any year. But results of the long run optimal pattern based on the stochastic dynamic programming model indicate that even in a wet year rangeland forage production is not enough for livestock feeding. Accordingly, nomads must adjust their herds and fit numbers of their livestock with the pasture capacity. Therefore, in the long run partial, adjusting strategies on the number of livestock rather than purchasing additional forage is recommended.
  Keywords: Optimal pattern of ranchers, Uncertainty, Stochastic programming model, Nomads, Fars province JEL classification: CO2, C61, D81, D24
 • Abbas Mirzaei Pages 26-34
  Crop insurance is one of the best strategies to tackle farm risks and encourage producers to adopt modern production technologies. In present study، a sample of 224 insured and uninsured Pistachio growers was selected for interview and collected required data using a simple random sampling method. Then a logit multinomial model was used to assess factors affecting the choice of supplemental insurance different options. The results showed that effect of activities background، garden size and number of garden pieces variables are significant and positive on acceptance of insurance. Also، the effect of having additional job and increasing age of Pistachio tree are negative and significant on acceptance of insurance. Finally، the results of distinctions among insurance options showed that increasing types of grown Pistachio، risk aversion and high yield intensify the possibility of third option acceptance in comparison with insurance refusal and other insurance options. But less pistachio growers have chosen third option than other insurance options that the result is caused by unaware of pistachio growers، red tape and false suggestions of insurance experts. Therefore، it is recommended that insurance fund provides essential conditions for developing this type of insurance with adopting proper policies.
  Keywords: Supplemental insurance, Pistachio, Rafsanjan, Sure first rule method, Multinomial logit model
 • Mohammad Ghahremanzadeh Pages 35-44
  Agriculture as one of the major economic sectors of Iran، has an important role in Gross Domestic Production by providing about 14% of GDP. This study attempts to forecast the value of the agriculture GDP using Periodic Autoregressive model (PAR)، as the new seasonal time series techniques. To address this aim، the quarterly data were collected from March 1988 to July 1989. The collected data was firstly analyzed using periodic unit root test Franses & Paap (2004). The analysis found non-periodic unit root in the seasonal data. Second، periodic seasonal behavior (Boswijk & Franses، 1996) was examined. The results showed that periodic autoregressive model fits agriculture GDP well. This makes an accurate forecast of agriculture GDP possible. Using the estimated model، the future value of quarter agricultural GDP from March 2011 to July 2012was forecasted. With consideration to the fair fit of this model with agricultural GDP، It is recommended to use periodic autoregressive model for the future studies.
  Keywords: Agriculture Gross Domestic Production, Forecasting, Periodic autoregressive model, Periodic unit root test
 • Jafar Esfahani Pages 45-54
  Analyzing efficiency in each economic sector to adopt policies for optimal use of production factors and avoid wasting resources is important. In this study، in order to have a more comprehensive evaluation of the performance of each unit، efficiency of broiler firms was measured using bounded data envelopment analysis which determines position of each unit relative to efficient and inefficient frontiers. Considering the number of inputs and outputs of broiler firms to ensure reliability of data analysis envelopment، the required data were randomely selected from 30 active broiler firms in South Khorasan province. and their efficiency was analyzed using GAMS and SPSS17 software. The results of the study showed that the average efficiency of broiler firms based on input oriented method was 0/833 and more than 56 percent of the boiler firms were below the average of efficiency. Average efficiency of broiler firms in optimistic and pessimistic approaches based on output-oriented method were 1/225 and 0/861، respectively. The results of interval efficiency showed that 50 percent of the broiler firms were between efficient and inefficient frontier. The results confirm that as an increase in efficiency، production can be increased without using more resources. It is therefore suggested that identifying inefficient broiler firms، investigating the causes of the inefficiencies and modeling of efficient broiler firms، can be an effective step toward increasing efficiency
  Keywords: Efficient, inefficient frontier, Broiler Firms, Bounded data envelopment analyze, South Khorasan Province
 • Rohallah Maghabl Pages 55-63
  Water user cooperatives were formed due to consideration to people''s empowerment and participation in water investment and management. The purpose of this study was to investigate the mechanisms of development and strengthening of water user cooperatives in the Aras River Basin. The study population consisted of the management board members of the water user cooperatives in the Aras Basin in the year 2012. Respondents were selected by purposeful stratified sampling method. Having the data collected by interviews and questionnaires، the Analytic Hierarchy Process (through the software Expert Choice 11) was used to prioritize mechanisms for the development and strengthening of water user cooperatives. Based on the final weights، criterias including supportive strategies، education - extension، policy، communications and legal mechanisms، were prioritized، respectively. The results of the sensitivity analysis showed that sub-criterias including reallocation of credit to change the traditional irrigation to drip and sprinkler irrigation، holding extension and educational courses purposed at promoting farmers’knowledge about their responsibilities for the formation and management of water user cooperatives collaborated with the department of Jihad Agricultural Organization (JKO)، the department of Cooperatives and Regional Water Organization; credit and investment provision to improve the processing and package industries، modeling appropriate cropping systems based on the area capacity were the most influential sub-criterias in developing and strengthening water user cooperatives.
  Keywords: Mechanism, Development, Water User Cooperative, Analytic Hierarchy Process
 • Samira Esmaili Pages 64-70
  Considering the clarification of negative effects of chemical medicine on human beings، tendency to use herbal medicine has been increasing. Herbal medicines provide an important alternative to health the conventional medicines. The combination therapy، using both herbal medicine and conventional medicine، caused the herbal medicine to become more important than ever before. The present study examines the individual preferences for different herbal medicines. The data was obtained from questionnaires filled in by respondents selected through random sampling from citizens of Tabriz city in the year 2011. A Logit model was estimated. The results showed that a direct relationship between individuals'' awareness about therapeutic effects of herbal medicines and their consumption exists. Furthermore، women''s tendency to consume herbal medicines was more than men. In addition، the people around the ages of 45 to 50 years showed fewer tendencies to consume herbal medicines whereas the consumption increases after the age 50. In conclusion، raising people awareness about therapeutic effects of herbal medicines not only improve the general health of consumers but raise consumers’ economic power due to less cost of herbal medicine to the chemical medicine.
  Keywords: Herbal Medicine, Logit Model, Consumer Preferences, Tabriz
 • Gholamhossein Abdollahzadeh Pages 71-82
  This study aimed at identifying and analyzing issues and challenges on the agricultural research and technology development under the national innovation framework. The survey consisted of two groups: agricultural researchers of Agriculture-Research and Education Organization and all faculty members of public agricultural faculties of Ministry of Scientific، Research and Technology. Using Cochran sampling formula and multi-stage sampling method، 188 researchers and 205 faculty members were selected in order to fill in the survey questionnaire. Using the SPSS، collected data analyzed based on explanatory factor analysis. Totally، factor analysis of three sets of issues and challenges on the agricultural research and technology development under the national innovation framework led to extract 13 factors، including agricultural structure and policy، infrastructure and resources of agricultural development، supportive services for agricultural development (level of agricultural development)، investment and capacity building in research and technology، management of research and technology development، research and technology productivity، research culture، networks for research and technology development (level of national innovation system)، agricultural research policy، impacts and effectiveness of agricultural research and technology development، integrated management of research and technology، institutional development for agricultural research and technology and systematic synergy of agricultural research and higher education (level of agricultural innovation system). Totally، these three sets of factors explained 64%، 75% and 73% of the total variances. Finally، using conceptual clustering for the extracted factors، a conceptual model of issues and challenges of agricultural research and technology development under the national innovation framework was presented.
  Keywords: Agricultural Innovation framework, Agricultural Technology, Research Management, Conceptual Clustering
 • Arash Dourandish Pages 83-91
  Determining the optimal pattern for growing crops in accordance with the availability of the resources and risk factors as well as the uncertainty of agriculture sector would help the farmers، managers and economic planners in selecting the type of the product and the level of cultivation. Fuzzy programming model with Interval programming approach is used in this study to determine the optimal cultivation pattern in the Esfarayen county while taking terms of uncertainty into consideration. The required data were gathered via 128 questionnaire and interviews with the farmers of the region as simple random sampling in 2013. Using different levels of Alpha cut in the model made the whole parameter-related fuzzy data to access the optimization process fractionally. Models assessments results with perspective to optimistic and pessimistic conditions in accordance with various Alpha cuts show the benefit increases in optimistic conditions while decreasing in conservative ones due to the increase in the level of uncertainty and risk or expansion of fluctuations periphery due to smaller Alpha cuts. Forage maize، Red beans and wheat in most case scenarios are economical as well as optimum crops for cultivation. In order to improve the farmers’ money-making situation along with optimal usage of production sources، encouraging and supportive policies to be performed by Agriculture- Jehad (Ministry of Agriculture) of Northern Khorasan or the Esfarayen county is recommended.
  Keywords: Fuzzy Programming, Interval Approach, Uncertainty, Cropping Pattern, α, cut
 • Mitra Jalerajabi Pages 92-105
  This study concerns with calculation of Iran''s agricultural bilateral trade costs and major influential factors in Iran''s Bilateral Trade with Developed and Developing countries. The main findings revealed that over the period 1995-2010 weighted average of agricultural trade cost with developing partners has declined by 44، and with developed partners has increased by 22 percent. This reduction، however، was greater for UAE and Brazil from developing countries and for Switzerland and Austria from developed countries. Based on the estimated regression، agricultural bilateral trade costs is positively related to distance، bilateral tariff rate and lag of agricultural bilateral trade costs، while island and adjacency variables have an opposite effect on Iran''s agricultural bilateral trade costs. Considering the results، it is suggested that agricultural products should be destined based on trade costs، in order to increase the comparative power of export products.
  Keywords: Bilateral trade costs, Agricultural products, Panel data